2012.08.22. 

VÁDAK ELVETVE – ÜGY LEZÁRVA

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2012. augusztus 19.

 

Nagyon erőteljesen az van a szívemen, hogy az Ésaiás könyve 53. fejezet 1. versével fogunk részletesen foglalkozni, ahol azt írja a próféta, hogy:

Ki hitt a mi tanításainknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg?

És aztán bontja ki az Ige ott azt olyan gyönyörűen, hogy mi az, amit az Úr tett értünk, a gyógyulásokért. Tehát szeretném ma azt is elmondani nektek, hogy nemcsak, hogy a bűneink bocsánatát nyertük el, hanem teljes eltörlését a múltunknak. Úgyhogy nyoma nincs annak, hogy milyen bűnöket tettünk volna a múltban.

Visszaemlékszem, a bibliaiskolánkban is tanították nekünk, hogy ugyanolyan a jelentésünk a mennyben, az életünkről, mint Jézusé. Tökéletes, szeplőtelen, tiszta. A Páli evangéliumot hirdetjük. A Kolosse 1:25-ben mondja azt Pál, hogy Isten Evangéliumnak a szolgája lettem, melyet nékem adott, tireátok nézve, hogy betöltsem az Isten Igéjét.

Az Evangélium gyönyörűsége arról is szól, hogy Isten az Ő kegyelmét és a jóságát az elkövetkezendő időkben, az örökkévalóságig fogja kijelenteni nekünk. S ekkor fedeztem fel, talán a múlt év kezdete óta, hogy mennyi minden van, amit nem tudunk pontosan még, hogy mi is az, ebből a kegyelemből. És azért elhatároztam, hogy tisztán a Páli kegyelem Evangéliumot fogom hirdetni.

A vallásoskodó emberek nem hirdetik a Páli Evangéliumot tisztán. Azt kell tennünk tehát, hogy szíveinket megnyitjuk erre az igazságra, mert legtöbbször az emberek nem képesek ezt elhinni, ez annyira gyönyörűséges. És nemcsak hogy nem hiszik, hanem nem is hallják hirdetni ezt a tiszta Evangéliumot. Nem is tudják.

Tanították nekünk annak idején, hogy az Evangéliumot nem csak meghallani kell, hanem az Evangélium Szent üzenetén időzni kell. Emészteni kell. Elmélyedni kell. Meditálni kell az Igén. A keresztényeknek igen nagy többsége, a 90 %-nál több keresztény még mindig a törvény alatt él. S a bűn ereje a törvény.

Tehát ezért kell nekünk a törvénytől minél távolabb élnünk. Törvénymentesen tudunk élni, hiszen nem vagyunk a törvény alatt, és így nem szabad magunkat kárhoztatni sem. Nemcsak az értelmünkben kell szabaddá válnunk ezektől a kárhoztató gondolatoktól, hanem belül az egész lényünknek fel kell szabadulni ez alól.

Az egyik nagyon szeretett pásztoromnak elmondtam, hogy időznie kell vele, mert ez a kárhoztatás illata van körülötte, és az Igével időznie kell, míg teljesen szabaddá nem válik ettől. Azoktól a vallásoskodó tanításoktól, amelynek nincs Igei alapjuk, teljesen meg kell szabadulni.

Egy szolgáló mondta, hogy nyolc évébe tellett, míg a tantusz leesett a fejéből a szellemébe, és nyolc év után megvilágosodott arra, hogy miről szól a megigazultság valósága. Ugye tudjuk, hogy a Róma 10:17 szerint a hit hallásból, a hallás Isten Igéje által van. Róma 10-re fogunk menni, és fogjuk olvasni az Igét, mint a mi kiadásunk, mind az Amplified fordítás szerint.

Róma 10:15,16  Mi módon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? Amiképpen meg van írva: Mily szépek a békességet hirdetők lábai, akik jókat hirdetnek! De nem mindenki engedelmeskedett az Evangéliumnak. Mert Ésaiás azt mondja: Uram! Kicsoda hitt a mi beszédeinknek?

Ezt a Bővített fordítás szerint is felolvasom nektek:

De még sem engedelmeskedett mindenki az örömhírnek, az Evangéliumnak. Hiszen Ésaiás is ezt mondta: Uram, ki hitt abban, kinek volt hite abban, amit hallott tőlünk.

És a 17-est is ide vesszük.

A hit tehát annak meghallásából származik, amit mondanak. A hallás pedig annak az üzenetnek a prédikálásából jön, ami Krisztusnak magának a Messiásnak az ajkairól származik.

Gyönyörű, ahogy mondja. Ez tehát, amit a mi fordításunk így hoz, hogy a hit hallásból, hallás Isten Igéje által, a Bővített fordítás sokkal jobban kibontja. Tehát így jön hozzánk a hit. A kegyelmet, ahogy tanítjuk nektek, a kegyelmet, ha magatokhoz engeditek, az életetekhez engeditek hit által, akkor lesztek szabaddá minden kötés alól. Felszabadít.

Ésaiás 52. fejezetben a 7 és 8-as verseket is elolvassuk. Ez pedig egy idézet, fogjuk látni, hogy visszaköszön.

Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet hirdet, jót mond, üdvösséget hirdet, aki ezt mondja Sionnak: Uralkodik a te Istened! Halld őrállóidat! Felemelik szavukat, ujjonganak egyetemben, mert szemtől szembe látják, hogy mint hozza vissza Siont az Úr!

Tehát nem fogok erről ma hosszan prédikálni, de itt látjátok, hogy az Ige őrállóról beszél. Az Ige több helyen idézi nekünk az újszövetségben Ésaiásnak ezeket a szavait, többek között:

János 12:39-41 Azért nem hihettek, mert ismét mondta Ésaiás: Megvakította az ő szemeiket, és megkeményítette az ő szívüket, hogy szemeikkel ne lássanak, és szívükkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ezeket mondá Ésaiás, amikor látta az Ő dicsőségét: és beszélt Őfelőle.

Ki hitt a mi tanításainknak? Idézi János a 12:38

Hogy beteljesedjék az Ésaiás próféta beszéde, amelyet monda: Uram, ki hitt a mi tanításunknak? és az Ő karja kinek jelentetett meg?

Pontos idézetet találunk itt az Ésaiás 53:1-ből. Megvakította az ő szemeiket, mondja, de igazából az emberek saját maguk teszik ezt, amikor nem látják az igazságot. Hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket, mondja. Bárki képes befogadni a gyógyulást. Az emberek jönnek, és aztán elmennek. Az egyik fülükön be, a másikon ki. Az Úrtól bármit képesek vagyunk elfogadni.

Egy prédikátort hallgattam a héten, azt tanította, hogy a hiány és a szegénység az egy erőtlenség. És egy elmebeli erőtlenség. Egy gyengeség. Mert az ember nem képes szegénységbe kerülni, hacsak előtte nem úgy gondolkodott. Hiszen amiképp az ember gondolkodik, olyan is valójában. Tehát egy mentális blokk van az emberben. Nagyon sok vallásos tanítás van, ami a gazdaságunk ellen tanít. Visszamegyünk:

János 12:41 Ezeket mondá Ésaiás, amikor látta az Ő dicsőségét: és beszélt Őfelőle.

Keresztények, amikor olyan keményfejűek, hogy nem hisznek pl. a gyógyulásban. Nem hisznek a Szent Szellem keresztségben. Tanításokat kaptak ellene, és meg vannak vakítva. Mit tudunk ilyenkor tenni? Ilyenkor az Igéhez tudunk folyamodni, és azt tanultuk régebbről, el kezdjük imádkozni az Efézusi levél 1. és 3. fejezeteit, amelyekben kimondottan arról szól az imádság, a Szellem ihlette imádság, hogy nyíljon meg a megértésük szeme az értelmük szeme, a szívük szeme arra, hogy lássák az Evangélium dicsőséges világosságát.

Én tehát ragaszkodom, hogy a Páli Evangéliumot, a Páli világosságot hirdetem nektek, és lehet, hogy ezt te soha életedben előtte nem hallottad. Olyanok is vannak, akikkel együtt nőttem fel az elmúlt évtizedekben, és most megkeményítették a szívüket az Evangélium erre a világosságára, ami most jött Krisztus Testéhez, a kegyelemről. A megigazultságot elnyerték, de mégis a törvénynek a köteléke alatt maradnak.

2 Korinthusi levél 5:21 mondja, ami nagyon fontos Igevers, és sokan tudjátok már kívülről is idézni, így szól:

Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazságává tétessünk Őbenne.

Isten tette ezt. Isten Jézust, aki bűnt soha nem ismert, bűnné tette értünk. Hogy mi valami mássá tétessünk, mint amik voltunk. Isten igazságává tétethessünk ezáltal. Tehát a lényege ennek, hogy mi tétettünk, méghozzá igazzá, megigazulttá. Istennek igaz állásunk van. Nem cselekedetekből tette ezt velünk Isten, [ilyen módon] nem tudtuk megnyerni. Nagyon sok minden vonatkozik ide.

Nagyon szeretem az 1 Korinthus 1:30-at, mikor tisztán hozza azt az Ige, hogy Istentől van az, hogy Krisztust nekünk bölcsességgé tette, megigazultsággá, szentséggé, és váltsággá tette nekünk Isten. Szentséggé tette nekünk Krisztust.

Ennek ellenére, a vallásoskodó ember egy csomó cselekedetet tesz azért, hogy szentnek nevezzék. Pedig ingyen ajándékba kaptuk, Isten szenté tett minket Krisztusban. Amikor újjászülettünk, akkor örök életet nyertünk el a szellemünkben. Mikor váltunk igazzá? Abban a pillanatban, amikor újjászülettünk. Befogadtuk az örök életet. Hallelúja.

A legutóbbi kegyelem tanításokkal sok híres-neves televíziós szolgálatnak problémája van. Nem tudják elfogadni. Megint mások, nyíltan megvallják, hogy ez az életük legfontosabb kijelentése, amiről most megértést vettek.

Jelenti ez azt, hogy az 1 János 1:9-ben tanított bűnmegvallásnak teljesen ellene fordultak, hiszen azt a törvény alatt gyakorolták csak. A Biblia nem utal arra sehol, hogy egy kereszténynek meg kellene vallani a bűneit. „Ha megvalljuk bűneinket…”, a törvény alattra vonatkozik.

Ez a szó, ami ott a bűnre szerepel, ez megint egy teljes tanítás lesz, és most nem tudom előhozni. A bűn áldozatra is vonatkozhat. Ezt az ószövetségben mutatták be. Bármilyen esetre, ha az ember a törvény alatt van, akkor a bűn kárhoztatása alatt van. Kárhozat alatt van. Kisebbségi komplexusba kerül. Nem lesz képes bátorsággal Isten trónja elé járulni. Bár oda lettünk ültetve a Krisztusban. És még akkor sem, ha erre nyílt meghívást kaptunk, hogy járuljunk a kegyelem királyi trónja elé, hogy ott még több kegyelmet nyerhessünk.

Mert úgy gondolja magáról az ember ilyenkor, hogy ő méltatlan. Mi néhányatokat szabaddá teszünk az Ige által. Az Úrnak itt az utolsó időkben nagyon fontos munkái vannak a számotokra, amit akkor tudtok betölteni, ha szabaddá lesztek. Hozok nektek Igéket erre. Lehet, hogy hónapokba telik, de akkor is elvégezzük. Hallelúja.

Visszatérünk arra a gondolatra, hogy azon a napon, amikor újjászülettem, Istennek a megigazultságává váltam Krisztusban. Az ördög egyáltalán nem akarja azt, hogy ezt higgyed a szívedben. Azt, hogy ezt milyen gyökeresen és mélyen tudod elhinni, fogja meghatározni, hogy milyen hatékony leszel, és milyen erőteljes leszel a keresztény életedben.

Vegyük Bill Kaisert, ha bibliaiskola első tíz évében csak szigorúan a megigazultságról tanított. Csak erről az egy témáról. Hogy a hívőket fel tudja vinni erre a szintre, ahol már nincs kárhoztatás. A megigazultság tisztasága arról szól, hogy miként tekintesz magadra. Hiszed-e magadról, hogy valóban az vagy, amit Isten mond rólad.

Az ellenség azon fog munkálkodni folyton-folyvást, hogy téged arról hitesen el, hogy nem az vagy. Az alapján mérd meg magad, hogy mit teszel, vagy mit nem tettél. Ha az ember így gondolkodik magáról, és így hisz magáról, akkor állandóan a cselekedetei függvényébe hol megigazultnak fogja érezni magát, hol pedig hamisnak érzi magát, igaztalannak érzi magát.

Ilyenkor az embernek időt kell szakítani arra, le kell ülni, el kell csendesedni, és meg kell emészteni az Ő szeretetét irányunkban. Mert Isten minket mindazzá tett, amit az Igében ír rólunk. Valóba elvégezte ezt Isten, hogy bűnné tette Őt, Jézust érettünk, hogy mi Isten igazságává tétethessünk Őbenne. Mi kegyelemből tartattunk meg, hit által.

Meg kell értenünk, mi is ez a megigazultság. Mit jelent ez, hogy én Isten igazsága vagyok Krisztusban. Mitől válok én ilyen igazzá Isten előtt. Azért mert igaz dolgokat cselekszem? Azon alapul mindez, hogy te valamit tettél? Egyáltalán nem! Azon a napon, mikor újjászülettél, Jézus igaznak jelentett ki téged, anélkül, hogy bármilyen igaz cselekedeted lett volna.

Miként vagy te képes magadat igaznak, megigazultnak nevezni, anélkül, hogy bármilyen igaz cselekedetet tettél volna? Hogyan vagy képes magadat megigazultnak nevezni, mindamellett, hogy soha egy, akárcsak egy igaz cselekedetet tettél volna?

Jézust nézzük példának, soha nem követett el bűnt, mégis bűnné tétetett, és a pokolba került, mint bűnös. Vagyis Ő vette magára, fogadta a szellemébe mindazokat a bűnöket, ami miket terhelt, hogy mi igazzá tétethessünk. Megkorbácsolták, elszenvedte a kereszt fájdalmait. A pokolra jutott miattunk. És Ő soha egyetlen bűnt sem követett el.

Az Apostolok cselekedetei 2:42 mondja, hogy a halál fájdalmait elszenvedte mindemellett. Többes számba írja: halálokat szenvedett el miattunk. A Pünkösdi körökben háborúk folynak emiatt. Mindezt Ő végigszenvedte, pedig nem érdemelte ki. Hanem Isten tette Őt is és téged is azzá. Azért engedte meg Isten, hogy ez megtörténjen a Fiával, és elszenvedje ezt, hogy te megérthesd, hogy Ő mennyire szeret téged. Most fogunk ide bevenni egy Igét:

Efézus 2:4,5 De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az Ő nagy szerelméből, amellyel minket szeretett. Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg!

Még amikor meg voltunk halva, még amikor el voltunk különítve Istentől, akkor elvégezte Ő értünk.

Kolosse 2:13-15–re lapozunk. Gyönyörű itt az Ige:

És titeket, kik holtak valátok a bűnökben és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt Ővele, megbocsátván minden bűnötöket. Azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nékünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára. Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, azokat nyilvánosan megszégyenítette és mutogatta, győzelmet aratván felettük a keresztfa által.

Mi az, amit ma ebből ki kell merítenünk? Megbocsáttatott neked, amikor te még halott voltál a bűneidben, a múltbeli, jelenbeli, és jövőbeli bűneidből. Vagyis a bűn el lett teremtve. A sírboltba került.

Az ördög arról akar meggyőzni téged a kárhoztatások által, hogy te a sok elkövetett bűneid miatt nem vagy igaz. Vagy te magad megengeded, hogy a bűn az életedben meggyőzzön arról, hogy nem vagy igaz. Vagy kiépítesz magadban egy cselekedetek [által] indukált megigazultságot.

A vallásoskodó tanítások azt érik el nálunk, hogy az egyik nap azt gondoljuk, hogy megigazultak vagyunk, a másik nap pedig úgy gondoljuk, hogy nem. És mindent a mi cselekedeteink és teljesítéseink mértéke szerint gondolunk kiérdemeltnek.

Az ördög pedig azon munkálkodik, hogy eltörölje a gondolatodban azt, hogy te azonosult vagy Jézus Krisztussal. A pontos igazság így szól: Jézus elszenvedte a pokol fájdalmait, és a halált miattad.

Ha semmit nem tettél azért, hogy megigazult lehessél, akkor miért gondolod azt, hogy valamit tehetsz azért, hogy most igaztalanná válhassál? Vagy hogy valamit tenned kell ahhoz, hogy elveszíthesd, amit nem cselekedetekkel nyertél? Menjük tehát ezen még egyszer végig, nagyon fontos gondolaton.

Az nem a te cselekedeteiden alapult, bármit tettél, vagy nem tettél, hogy igazzá lettél. Ezért, hogy mit teszel, és mit nem teszel, nem fogja eredményezni azt, hogy azt elveszted, vagyis hogy igaztalan leszel. Mert te igazzá tétettél. Igaz állásod van Isten előtt. Ez akkor történt, mikor újjászülettél, és Isten természete a te természeted [részévé] vált.

Ezt úgy kell megértenünk, hogy soha ne engedjük meg, hogy megkérdőjelezze bárki is ezt a státuszunkat. Nekünk ezt hinnünk kell. A mentális blokkok bennünk, amik megakadályoznak abban, ne az Ige szerint gondolkodjunk, ezeket rontják le az Igék.

Engem is egy csomó mindenre tanítottak, ami másképp van. Például a bűnök megvallásáról, de tovább kell lépnünk, ha egyszer meglátjuk a világosságot. Most folytassuk az Igei olvasásunkat.

Róma 4:1-2 Mit mondunk tehát, hogy Ábrahám, a mi atyánk nyert volna test szerint? Mert ha Ábrahám cselekedetekből igazult meg, van mivel dicsekedjék, de nem az Isten előtt.

Ha Ábrahám igazzá tétetett, vagyis megigazult, igaznak jelentetett ki az ő saját cselekedeteiből, akkor abból az a baj, hogy Isten abból nem nyer dicsőséget. De ha Isten végzi el, hogy őt igazzá teszi, akkor Istené lesz minden dicsőség. Ámen.

Mert mit mond az Írás? Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és ez tulajdoníttatik néki megigazulásul. Mit tett tehát Ábrahám, hogy igazzá nyilváníttatott? Hitt Istenben. Ennyit tett. Mi mit teszünk, hogy igazzá legyünk nyilvánítva? Hiszünk Istenben. Hisszük, amit Jézus tett értünk. Miután újjászülettünk, akkor megkapjuk ezt a státuszt, megigazultak leszünk.

Róma 4:3-4 Mert mit mond az Írás: Hitt pedig Ábrahám az Istennek, és ez tulajdoníttaték néki megigazulásul. Annak pedig, aki munkálkodik, a jutalom nem tulajdoníttatik kegyelemből, hanem tartozás szerint.

Aki azon munkálkodik, hogy megigazuljon, annak jár ez, tartozás szerint. Annak jár az a fizetség, amiért munkálkodott. Istennek ugyanígy fizetségként kellene odaadni a megigazultságot neked, ha meg tudtál volna dolgozni, vagy cselekedni érte. Akkor nem kegyelemből kaptad volna meg. Érted-e? Dicsérjük az Urat! Lépésről lépésre megyünk. Ez nagyon fontos. Ez fog téged szabaddá tenni.

Róma 4:5 Ellenben annak, aki nem munkálkodik, hanem hisz abban, aki az istentelent megigazítja, annak hite szolgál megigazulására.

Van, aki munkálkodik, és van, aki nem munkálkodik, csak hisz. Azt az istentelent az Isten megigazítja a saját hite által. A hite szolgál megigazulására. És így az istentelent az Isten megigazultnak jelenti ki. Mit tesz Isten? Veszi az istentelen embert, és igazzá nyilvánítja ki. Bármilyen Isteni cselekedet nélkül.

Mondja azt az Ige, hogy a megigazulást el lehet nyerni cselekedetekből, vagy hit által? Ha a cselekedetekből nyernénk el a megigazulást, Istennek nem járna belőle dicsőség. Ha hit által nyered el, hiszed, hogy Isten cselekedte meg, és az Övé lesz minden dicsőség.

Hogyha a megigazultságot befogadod a szívedbe, és megérted, akkor a bűn meg fog szűnné, nem létezik többé az életedbe. Sem a szégyenérzet, sem a bűntudatod, sem a bűn érzet nem létezik többé az életedben. Így működik a kegyelem. Mert nem a saját erődből kell állandóan arról gondolkodnod, hogy mit szabad tenni, mit nem szabad tenni, mi a bűn, mi a nem bűn. Nem ebből áll az életed, hogy mit szabad tenned, és mit nem.

Nagyon figyelj most, mert Dávidra kerül a sor, és vissza fogunk menni a Zsoltár 32-re, abból fogunk idézni. Dávid próféta lévén betekintést kap a jövőbe. Meglátja azt az embert, aki áldott. És azt mondja: ez az ember, akit látok, ez áldott! Mert Isten nem tulajdonít neki bűnt. Mi áldott emberek vagyunk, és nekünk hinnünk kell azt, amit Dávid így meglátott a jövőbe.

Róma 4:6 Amint Dávid is áldottnak mondja azt az embert, akit Isten tettek nélkül igazít meg.

Dávidnak megadatott, hogy látatta ezt a jövőben. Igazzá tette őt Isten, cselekedetek nélkül. Tehát az, hogy tulajdoníttatik neki, azt jelenti: beszámítják az illetőnek a javára vagy a kárára, bármi legyen az. Valakinek pl. hitelére. Jóváírják a megigazultságát az ő javára, az ő számlájára. Cselekedetek nélkül.

Amit olvasunk itt a 7-es versbe, hogy áldott az az ember, akinek cselekedetek nélkül tulajdoníttatik ez az igazság. Rólunk beszél itt az Írás. Semmi, abszolút semmi cselekedet nélkül megigazultság tulajdoníttatik ennek az embernek, mondja Dávid. Két áldást látott itt Dávid. Az első a 7. versben, ahol Dávid ezt mondja:

Áldottak, akiknek megbocsáttattak az ő hamisságaik, és akiknek elfedeztettek az ő bűneik.

1./ Ez az első áldás, amit mond, a bűneim megbocsáttattak. Egy olyan emberről beszél tehát, akinek már nincsenek bűnei. Áldottnak nevezi ezt az embert, mert minden bűne megbocsáttatott. Mint ahogy az Isten nekem is megbocsátotta minden bűnömet. Látjuk-e ezt, hogy ez egy áldott ember.

2./ A második áldás pedig, amit a 8-as versben fogalmaz meg az Írás:

Áldott ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít.

Tehát nem számíttatik be neki, nem tulajdoníttatik neki a bűn, áldott az az ember. Nem tekinti, nem számítja fel neki. Nem számíttatik fel neki a bűne.

Ezen vannak a nagy vallásos harcok. Ezen fognak fejtetőre állni a vallásosak. Mert ha egyszer megigazultál hit által, akkor az a bűn, amit elkövettél, nem számíttatik fel neked, a vér által megtisztított téged. Tiszta vagy.

A vallásosak tanítják, hogy a mennybe van egy tekercsszerű nagy könyv, amelybe fel van írva minden bűnünk. De ha a vér alá kerültél, és a vér megtisztított, akkor az, ami arra fel volt írva, az le lett törölve. Csak azt nem tisztázták velünk, hogy a múlt, jelen és a jövőre kiterjedőre a vér megtisztított.

Ugye a Biblia azt is írja, hogy mindaz, ami nem hitből van, bűn az. Ezek szerint a hitetlenség is bűn. A világ tudja ezt a bűnt úgy elkövetni, hogy a pokolba kerüljön érte. Az elveszett embernek ez az egyetlen bűne, amiért a pokolra kerül. Nem az, amit tesz, hanem az, hogy elutasítja az Úr Jézus Krisztusát, mint az Urát, és Megváltóját.

Mert az Úr mindezt megfizette, ennek az árát. Neki csak el kellene fogadnia, és az a vér őt is megtisztítaná, és megigazultságba kerülne. Ez az egyetlen bűn, amit a világ hordoz, és amiért a pokolba kerül. Miért tesz a világ oly sok ördögi cselekedeteket? Azért, mert az ördög természete van bennük.

De mikor új teremtéssé lesznek Krisztusban, akkor a régiek mind elmúlnak, eltörlődnek. Ami régen volt, minden újjá lesz. Mindezt Isten tette értünk, a pogányokért is. A pogányoknak nem volt szövetségük. Elveszettek voltak. Reménység nélkül valók voltak a világban. Abszolút semmi reményük nem volt. Ezt a munkát isteni hit működésének nevezzük a Kolosse 2:12 szerint. Egy hitben működő Isten cselekedte ezt meg. És én ezt hiszem.

Hiszem, hogy megtette, és elfogadom ezt. Ezért én szabad vagyok a bűntudattól, és neked is szabadnak kellene lenned, élni szabadon. Zsidókhoz írt levélben ugyanis elolvashatjuk, hogy az ószövetségi véráldozatok nem voltak képesek megtisztítani az embert a bűntudattól.

Ő pedig egyetlen áldozatával, Jézus vérével téged megtisztított, egyszer és mindenkorra. Örökre tiszta vagy. A bűntudatnak, kárhoztatásnak, ennek a mentalitásnak mi az ereje? A törvény. A hústestnek a természete a törvény. Kiestetek a kegyelemből, ha azt követitek. Azt kell megtanulnunk, hogy kell ebben az új életben élni.

Tehát a te számládon fenn a mennybe nincs feljegyezve bűn. És erről az áldásról beszél Dávid, ezt látja, hogy milyen áldott ez az ember. Mert cselekedetek nélkül igaz ez az ember. Üdvözíttetett ez az ember cselekedetek nélkül.

A vallásosság megint csak azt tanítja nekünk, hogy minden elkövetett bűnünk fel van írva a mennyben. Egyetlen ítélet ér majd minket, a Krisztusi ítélőszéke előtt, amit az elvégzett munkánkért kapunk jutalmakat. Akkor nem vagy képes elvégezni semmilyen munkát az Úrnak, ha odakötöztek téged a kárhozat bűnoszlopához, és ott megostoroznak. Azt mondják neked, hogy méltatlan vagy. Azt mondják neked, hogy van benned egy ördög. Hogy nem vagy képes arra sem, hogy a kezedet a másikra tedd, mert ez, meg ez, meg ez... és sorolják.

És elmondják mit szabad tenni, és mit nem – keresztény törvények ezek. Keresztényeknek több ilyen van, mint a zsidóknak – sajnos. A rabbiktól a zsidók hallják ezeket, és az is szinte képtelenség már, amit ott ők már tanítanak. Mindezt azért tartják ők be, nagyon szigorú életet élnek, hogy Isten tetszésére legyenek. De nem kap belőle Isten dicsőséget, ez a baj.

Mi pedig Istennek dicsőséget adunk. Mi ezt elfogadjuk, mert szívvel hiszünk a megigazulásra, a szánkkal pedig vallást téve róla elpecsételjük. Mert közel van hozzánk az ige, a szánkban és a szívünkben van. A hitnek a beszéde, amit mi hirdetünk.

A mennyben kapott ítéleteinknek semmi köze a bűnökhöz, mert a bűn a mennyben nincs rögzítve, mintha nem létezne. Tudd meg, hogy a bűn egy angyalban találtatott, vagyis szellemi. Az antikrisztus szelleme. Az emberek meg vannak vakítva, hogy ne lássák ezt az Evangélium világosságot. Az antikrisztus vakítja meg őket.

Amikor mi imádkozunk, a közbenjárói órák imádságait mondjuk, akkor ’update’-oljuk [frissítjük] úgymond a számítógépet belül, vagyis a szellemünket. Ugyanúgy, ahogy szoktuk ’update’-tolni a számítógépet, a szellemünket ugyanígy kell mozdulni a szellemben.

Halljuk meg, mint mond a Róma 4:8 Bővített fordítása:

Áldott, boldog. És irigylésre méltó az az ember, akinek az Úr nem tekinti a bűnét, nem számítja fel azt ellene. Hallelúja.

Amit valóban mond a görögben, figyelj ide, hogy: Ő soha, soha, a jövőben sem soha, nem, soha, soha nem tulajdonít bűnt neked!  Háromszor mondja a sohát! Soha nem fogja beszámítani a bűnödet. Ki az, aki hiszi ezt a jelentést? Hallelúja!

Mert Isten vesz belőle dicsőséget. Azért nem tulajdonítja neked azt a bűnt, mert már Jézusnak a számlájára írta, neki tulajdonította. Ugye mondjuk, hogy Istentől ostoroztatott, verettetett, és kínoztatott, ez van írva az Ésaiás 53:4-ben. Akkor elvitte betegségeinket, hordozta fájdalmainkat, és mi azt hittük, hogy Istentől ostoroztatik, Istentől verettetik.

Nem a rómaiak tették ezt vele. Mert mindazt a rosszat, ami miket illetett, amit mi tettünk minden értelemben, szellemi értelembe is, mindazt Jézusra helyezte. Ezért vagyunk mi megáldva minden szellemi álsással. Így tud minket megáldani Isten.

Erre a helyre oda lehet érni, ha a Páli kegyelem Evangéliumát hirdetik nektek. Ő a zsidóknak írja a leveleit erről, hogy nem vagyunk a törvény alatt. János ötven évre rá írja meg ezt a levelét, amit szintén a zsidóknak címez. Ezt mondja nekik: maradjatok, lakozzatok a szeretetben.

A János 15:7 szerint, hogyha bennem maradtok, és az én Igéim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek. És ott van az a gyönyörű 23-as vers, hogy ha megérted azt, hogy az Atya és Jézus a Szellem által benned lakozást vesz, akkor kérhetsz, amit csak akarsz.

Sok embert ismerek, akik az Igében lakoznak, de Jézus nem lakozik bennük, mert nem követik a Szellemet. Nagy különbség ez. Az Ige számunkra ugyanis nem törvény. A Szent Szellem és a mi szellemünk összefogva akarja irányítani az életünket. Az Isten tervét akarja végrehajtani az életünkben, ami el volt rendelve a számunkra.

Hiszen az Isten a munkáit bevégezte a világ alapítása óta. Teljesen bevégezte. Ezt szeretném holnap elmondani a pásztoraimnak. Mindent előre elrendelt, eltervezett, a Krisztusban a számodra. És téged képes elvinni arra a helyre. Semmit és ott nem kezdi, ahol már lennie kellene. De Isten képes elvinni oda. Sok minden van még itt nekem. 

Efézus 1-re megyünk. Kicsit eltávolodunk a jegyzeteimtől. Ha ilyen témára kerül a sor, akkor ezen meditálni is kell. Hogyan lehet egy olyan életet élni, hogy nem kell megvallani a bűneinket? Hogyan lehet kikerülni a törvény alól, és úgy élni, ahogy Ábrahám élt? Hogy lehet kilépni ez alól? Úgy, hogy megérted, hogy neked Őbenne kell lakozni, Neki pedig benned kell lakozni.

Efézus 1:4 Aszerint, amint magának kiválasztott minket Őbenne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek, és feddhetetlenek Őelőtte szeretet által.

Ugyanis Ő ismert téged, mielőtt még megszülettél. Azt kell felfedezned igazából, hogy, mi az, amire teremtett téged. És annak az irányába kell indulnod. Közben növekedned kell az Igén. Szabad legyél, hogy képes legyél követni a Szellemet. Az Ő Szellemét, és akkor Ő elvisz oda.

Zsidó 4:1 Óvakodjunk tehát, hogy mivel megvan az Ő nyugodalmába való bemenetel ígérete, nehogy valaki közületek úgy találtasson, hogy lemaradt arról.

A 3. fejezetben írtakra utal itt vissza, ahol a zsidók nem voltak képesek bemenni az ígéret földjére, a hitetlenség miatt. És hogy ha elhiszed ezeket, akkor be tudsz menni a nyugodalomba.

4:2,3 Mert nékünk is hirdettetett az Evangélium, miképpen azoknak, de nékik nem használt a hallott Ige, mivel nem párosították hitel azok, akik hallották. Mert mi, hívók, bemegyünk a nyugodalomba, miképpen megmondotta: Amint megesküdtem az én haragomban, nem fognak bemenni az én nyugodalmamba: jóllehet munkáit a világ megalapításától kezdve bevégezte. Hallelúja.

Minket, akik hiszünk. Ez nemcsak egy elmebeli egyetértés, hanem egy teljes bizalom az Igébe. Annyira, hogy az életedet teszed rá, és részévé válsz. Nagyon jól hangzik, mikor egyetértetek vele, ez nem a hit, amit az Isten akar. Neked be kell oda menni a nyugodalomba.

A bölcsesség szó a héber nyelvben a 'hakma' szó, ami az is jelenti: ütni, sulykolni. Ütni, és újra sulykolni. Besulykolni a szellemünkbe azt az igazságot. Tehát egy igeverset vegyél, és azon kezdjél meditálni. Mert az egészet egyszerre nem tudod bevenni. Túl nagy. Abból, amit tett érted, ragadj ki egy igazságot. Mert mi az Ige cselekvőivé kell, váljunk.

Nem parancsolat által engedelmeskedünk az Igének, hanem bevesszük az Igét, és megcselekedjük azt. Mert részünké vált, és azt éljük. Bevesszük az Igét a szánkon keresztül. Hisszük és megvalljuk, és akkor a miénk lesz: fejem tetejétől a lábam újáig minden tökéletesen működik a testemben! Hallelúját zengünk ezért Istennek! Nyugodalmas az alvásom, és békességes az éjszakám! Mert mondja, hogy valamit le kell vetkeznünk, és valamit fel kell öltenünk.

Van, aki visszaél ezzel a kegyelemmel, azt mondja, hogyha kegyelemben élünk, akkor én nyugodtan élhetek tovább a hústestben. Szomorú híreim vannak neked. Mert van kinn az ördög a világban, és a lábadra fog lépni. És félelmet fog rád tenni, és rettegést. Nem a bűn miatt, hanem az ostobaságod miatt.

A hústest életet éled miatt, nem Istennél kerülsz bajba, nem ott van a probléma. Ő arra próbál rávenni, hogy gyere be hozzám, az én kegyelmembe. Gyere be hozzám, éld az én életemet. És ha nem ezt teszed, akkor éjszaka nem tudsz aludni.

Például emlékszem arra az emberre, Csehszlovákiában annak idején, mikor kezdtem. Újjászületett, tovább folytatta azt az életet, amit előtte élt, és képzeld el, hogy képtelen volt éjszaka elaludni. Zaklatásai voltak éjszaka. Egész éjszaka fönt volt. Visszament a régi életébe, és itta az akármit, cigarettázott, és egy beszennyezett életet élt. Fejfájásai lettek. Üdvözült, csak olyan hústesti életet élt, mint egy darab kenyér.

Azt mondja Pál, hogy testiek vagytok még, hústestben éltek. Ezért szenveditek el mindezeket. Jöttök aztán imádságért. Legtöbbször a szánk miatt szenvedünk, amit kimondunk. Mert nem tanultuk meg, hogyan éljünk vele. Első kis kísértés jön, és rögtön elmondod a hosszú könyvet, hogy az ördög most ezt és ezt tette velem. Ezt nem tudom, meg azt nem tudom. Nem tudok aludni, meg így fáj a fejem. És mindezt a száddal teszed ugye? Meg is kapod. Ez történik az emberekkel.

Megtisztítja őket a vér, megbocsáttatott nekik, a megigazultságukat elnyerték, de nem élik azt a jó életet, amit élhetnének. Olyan helyzetekbe kerülnek…, mert az ördögöt nem helyezték a lábuk alá. Nem élik az Isten fia életet, amit élhetnének. Szomorú életeket élnek helyette.

Nézzétek meg Ábrahámot, ő nem élt a törvény alatt. Mégis Istennek meg kellett ítélnie a bűnt. Ott volt Sodoma és Gomora elpusztulása. Nekünk meg van az az előjogunk, hogy hatalmat vehetünk. Ábrahám is közbenjárt a pusztulás előtt, gondolta, hogy tíz igaz már csak van abban a városban. Nem volt még tíz sem. Mi azonban a földnek sója vagyunk. Azt akarja az Úr maga, hogy mi a Jézus Krisztusi hatalmunkban munkálkodjunk.

Hogy ne a föld sötétségein keseregjünk, hanem lépjünk ki, és mozduljunk Isten erejével. Terjesszük Isten királyságát, jöjjenek elő ezek a változások. A saját életünkben. Élhetünk egy boldog életet itt a földön. Azért, mert te még nem vagy ott, attól még az a dolog még igaz. Ha még nem jársz benne. Hisszük, hogy a dolgok egyre jobbá és jobbá válnak az életünkben.

Én egy nyugdíjas vagyok, úgy nézzetek rám. Annál jobb, Isten meg tud áldani. Nem kell már menned munkába, annál több időd marad az Úrra. Kezdj el örülni ezen. Egész napodat az Úrral töltheted. Hálát adunk Istennek. Egy új élet van Krisztusban, csak vele kell menni.

Annyira szép az Evangélium, hogy szinte már igaz sem lehet – gondolod elsőre. De annyira gyönyörű. De ha mélyére nézel, akkor látod, hogy ez mind igaz. Soha-soha senki nem csalatkozott Istenben, aki a bizodalmát belé helyezte. És Ő megfizette. Mi bűnösök voltunk, meg voltunk halva a bűnök miatt. De Ő már akkor elvégezte értünk.

Úgy adta nekünk oda nekünk Isten az üdvösségünket, a megigazultságunkat, mint ahogy egy koldusnak odavetnek egy alamizsnát. Isten kegyelmétől odaadta ezt nekünk. Elhozott minket idáig, és innen is Ő visz tovább. Tehát hiszünk Istenben, hogy továbbra is így megyünk előre, az Ő kegyelméből. Nagyon sok gyógyító kenet van ma. Álljunk fel Isten jelenlétében.

Isten adta nekünk a Szent Szellemet, és az erő Szellemét. A megnyilvánulásokat. Ezt fogjuk ma is használni, és hiszünk Istenben. Evangelizálunk, mert a kenetben ki kell menni a világ számára. Mert az Evangélium bolondsága miatt tartattunk meg mi is. Világnak bolondság, nekünk meg szent erő. A szükségnek, a hiánynak, a nem elegendőnek, a nélkülözésnek a szellemétől, mint egy betegségtől, szabályszerűen meg kell szabadulni.

Ha egyszer meggyógyultál, és a fájdalom újra vissza szeretne szivárogni az életedbe, akkor meg kell tanulni használni a hatalmadat. Saját magadnak. És akkor áldozata lehetsz az ördögnek, a trükkjének, hogy hozza a gondolatot, hogy azért jött ez vissza, mert ezt tetted, mert azt tetted. Ezt mind tedd félre, mert ez mind hazugság.

Hanem csak parancsold ki a testedből, mert hatalmad van hozzá. Adott neked egy testet az Úr. Vedd a hatalmat, és gyakorold a tested felett. Keresztcsont környékén van gyógyító kenet most, ez nagyon erős. Tudás szava ez. A tudás szavába ti is lépjetek előre. Együtt fogjuk megvallani:

Köszönöm Uram, köszönöm drága Mennyei Atyám, áldunk Téged, hisszük, hogy még több kijelentés jön hozzánk. Még több megértés. Nyisd meg a szemeinket, tégy minket szabaddá, hogy láthassunk, hogy tisztán láthassuk a Te akaratodat, az életünkre, Jézus nevébe! Hisszük ezt. Ámen.

Azt is mondom neked, hogy nem ott kezded rögtön a tökéletes akarat közepében, hanem növekszel benne, és a kegyelem elvisz oda lépésről-lépésre. A bevégzett munkába. El fogsz jutni oda. Hallelúja.

Arról is beszélhetnék, én hol kezdtem. Bibliaiskolába kezdtem nagyon sok évvel ezelőtt, legtöbben azon a helyen vagytok, amit jó helynek lehet nevezni. Onnan kell tovább menni. Segítsetek egymásnak. Támogassátok a pásztorotokat, a helyi pásztorokat. Legyetek részei a munkának. Ugyanazt a jutalmat fogjátok kapni. Amikor még ’Jim baba’ voltam, már akkor nagyon sok jutalmat kaptam Istentől. Nem is tudtam. Isten akkor is megjutalmazott engem. Hálákat adunk Istennek. 

A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításokból származnak.

 

BÉKEVÁR PORTÁL