2012.08.09. 

KEGYELEM

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2012. augusztus 5.

 

A gyógyító kenetről azt hozta az Úr, hogy említsem meg: volt a bibliaiskolán belül egy gyülekezet, és abból a gyülekezetből jöttek elő a gyógyító szolgálatok zömében. Nyolcvanas éveiben volt a gyülekezet vezetője, nem volt vele kapcsolatban semmi különleges, de az evangélisták számára nagy segítség volt, bátorította őket, óriási szolgálatok voltak ezek. Azért voltak nagy neves szolgálatok, mert Isten felkentjei voltak. És most ugyanezt végzi az Úr.

Jelen időkben a legfontosabb, hogy az Igét és a Szellemet együtt tekintsd, és együtt kövesd. Most ebben a pillanatban a torokban, és a vese területén van gyógyító munkája Istennek. Beszéltem Ausztráliában egy tanítványommal, aki jelezte, hogy ott kint pedig zömében a csontokat gyógyítja az Úr.

Azok, akik nem akarnak kilépni evangelizálni, azok bizony lemaradnak. Az Úr azokat tudja felkenni és kiküldeni munkára, akik hajlandóak, és akik keresik Őt. Azt hiszem, hogy az Úr nagyon elégedett lehet az itteni csapattal, mert nagyon sok evangélistát felkent már, és kiváló szorgalommal végzik a munkát.

Nagyon fontos, hogy lássátok azt, hogy amiről ma is tanítok – a kegyelemről –, első pillanatban lehet, hogy nem kapcsolható össze a gyógyító kenettel és az evangélista munkájával. De hogy megértsük a kegyelmet, szükséges hozzá, hogy a szolgálatunk jól haladjon. Nem csak személyesen nekünk, hanem azok számára is, akikért imádkozni fogunk. Az Úr fogja őket felsegíteni és meggyógyítani.

Az elején egy drága ember, amikor még kezdtem szolgálni, eljárt rendszeresen az alkalmakra. Már a negyvenedik vagy ötvenedik alkalomra jött, amikor odajött hozzám, és megjegyezte, hogy ő úgy látja: Isten mindig elvéti, hogy kiket is gyógyít meg. Mert Isten nem azokat gyógyítja meg, akik saját igazságukkal dicsekedhetnének. Hanem azokat gyógyítja meg, akiknek nincsenek saját jócselekedeteik!

Amikor ketten mentek be a templomba imádkozni, és a farizeus férfi szinte azt mondta Istennek, hogy azt köszönöm neked először, hogy nem asszonynak születtem, azután, hogy nem bűnösnek születtem, és köszönöm, hogy tizedet fizethetek és, hogy tökéletes életet élhetek, és nem pogány vagyok. Mellette egy olyan ember imádkozott, aki a fejét lehajtotta, és azt mondta, hogy Uram bocsáss meg nekem, mert én méltatlan vagyok a te kegyelmedre. És ki az, aki Isten áldásával távozhatott? Ő, a másik pedig nem.

Sok vallásos keresztény magát istenné tette, saját maga hitét isteníti, és az az ő istene. Mi azonban egy új szövetség alatt vagyunk. Nem az Ószövetség alatt, hanem az Újszövetség alatt élünk. Azt hiszem, hogy a mai napon is, mint nagyon gyakran a Róma levél 6. fejezetében kezdjük.

Róma 6/14 Mert a bűn tirajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.

A vallásos beállítottságú emberek, úgy tűnik, nem értik meg. Pál azt tanítja, hogy én nem embertől vettem ezt az Evangéliumot, amit hirdetek, hanem maga Isten adta nekem ezt a kijelentést. Pál nagyon buzgó zsidó hívő volt, tanulta a zsidók tanításait, és törvénytudó, törvényismerő ember volt. Nagyon szeretem a következő Igét.

Galata 2/20 Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiának hite által élem, aki szeretett engem és Önmagát adta értem.

Elmondhatjuk tehát, hogy az Úr végezte el az egészet. Nekünk nem maradt más hátra, minthogy felfedezzük azt, amit értünk tett, és azt elvegyük az életünkre nézve. Nézzük meg a környezetét ennek a versnek.

/16/ Tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által, mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitből és nem a törvény cselekedeteiből; mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem.

Az én Bibliám mondja, és a miénk ugyanezt mondja, hogy a törvény cselekedeteiből egy hústest sem igazul meg. Senki. Miért van az, hogy a keresztények mégis erre törekednek? Miért tartják meg a zsidó törvényeket?

Annak idején, amikor Csehszlovákiában szolgáltam, volt ott egy barátom, hetednapos adventista pásztor volt, de eljött tőlük. Kérdeztem, hogy miként tudtad megtartani a törvényt keresztény létedre? Mondta, hogy ő olvasta a Galata levelet, de valószínűleg el volt vakítva az ördög által, hogy nem látta, ami le volt írva. Utána tisztán meglátta azt, hogy nincs számunkra törvény megtartása előírva. És azt imádkozzuk rendszeresen, hogy a vallásos emberek szeme nyíljon meg erre a megértésre.

Ausztráliában a felekezetbeli hívők körében elterjedt most – baptisták, és különböző körökben –, hogy befogadják a Szent Szellemet. Miként lehet az ember a szívében gyógyulás ellenes? Olyan tisztán írja az Ige, ahhoz, hogy Ő lehessen a Messiás, el kellett, hogy vigye a betegségeinket, el kellett, hogy hordozza a fájdalmainkat, és a bűneinket. Mindezt elrendezte!

És abban az időpillanatban, amikor ezt az Úr elvégezte, a jövőbeli bűneinktől is bocsánatot nyertünk. Az egyetlen személy, aki hozná, hogy a múltunkban mit tettünk, az az ördög. Mert az az ő játszótere, ahol ő a kárhoztatásait végzi velünk. És mi a törvénynek az ereje? A bűnnek az ereje a törvény. És azt követi a bűntudat.

A Zsidókhoz írt levélben tisztán írja az Írás, hogy a bakoknak és a bikáknak a vére, nem volt képes arra, hogy az ember lelkiismeretét megtisztítsa. De Isten Fiának, Jézus Krisztusnak a vére, egyedül képes volt arra, hogy a bűneinktől, a bűntudattól, és a kárhozattól megtisztítson.

Amikor az emberek újjászületnek, és ami létezik, mindent rosszul tesznek. Közben boldogok, imádják az Urat, és dicsérik. Azután ha felnövekszenek szellemben, olyanná válnak, mint amilyen a természetük belül. Ehelyett azonban a keresztények különböző törvényekkel kárhoztatják őket, a zsidó és a keresztény törvényekkel. Agymosást kapnak különböző dolgokban, és így a hitünk nem működik. Ugyanis nem fog működni a hitük, ha kárhozat alatt vannak.

Én kegyelem tanító vagyok. Szeretnék ellene menni mindenféle formában, minden tanítással annak, hogy az ószövetségi törvényeket tanítsák az Újszövetségi hívőknek. Nézzétek meg, hogy a következő versben mit mond Pál?

/21/ Nem törlöm el az Isten kegyelmét; mert ha a törvény által van a megigazulás, akkor Krisztus hiába halt meg.

Vagyis ezért nem törlöm el a kegyelmét. Ha törvény által lenne a megigazulás, akkor Krisztus valóban hiába halt volna meg, vagy ha a törvény cselekedetei által lenne a megigazulás.

Tizenöt évvel ezelőtt történt, hogy egy ember újjászületett az egyik összejövetelünkön. Azt a megjegyzést tette, hogy bizonyára több dologról is szó van itt, mint csupán a bűnről, mert addig az életében a tizenöt év alatt, csak a bűnről hallott. Azt hallotta mindig, hogy az embernek meg kell küzdeni a bűneivel, hogy egy küzdelem az élet a bűn ellen, és vallásos körökben csak erről hallott.

Jézus teljesen orvosolta a bűn problémáját, és Isten kegyelme által megbocsáttatott neked a bűnök teljessége, a múlt, a jelen, és a jövőben elkövetett bűneid is. És Jézustól van ez a kegyelem.

Ugyanis, ha a kárhoztatás alól ki tudsz jönni, és felszabadítod a hitedet, akkor a hitedet bárhol tudod használni az életben, új munkahelyet tudsz előszólítani, meg tudsz gyógyulni bármilyen betegségből. Minden élethelyzetre képes leszel használni a hitedet.

Egyedül úgy tudsz Istennek tetszeni, ha elfogadod a kegyelmét. Ugyanis minden, amire valaha szükségünk lesz az életben, azt Isten már megszerezte nekünk az Ő kegyelme által. Ezt Jézus már elvégezte értünk a kegyelem által.

A szolgálatom kezdeti éveiben jöttek az újságírók és azzal a kérdéssel kezdték a beszélgetést, hogy tudom-e, hogy méltatlan vagyok arra, hogy Isten felkentje legyek? Egy másik körből megkerestek, és azt mondták, hogy menjek el hozzájuk, és ott valljam meg nyíltan a bűneimet.

Ennél azért jobban tudtam az Ige tanításait. Újságcikkeket írtak rólam, amikor a különböző településekre mentem, a riporterek interjúkat készítettek velem. A mai napig kötésekben vannak, a mai napig átkokat hajtanak ki egymásból, és azt gondolják egymásról, hogy ők az ördögök.

Egy keresztényben egyik sem lehet, a pogányban sem. Nekem nem lehetnek átkaim, mert soha nem voltam a törvény alatt. Csak a zsidók tartoztak a törvény alá, így a törvény átka is csak rájuk vonatkozott. De Jézus felszabadította őket is a törvény alól. Van egy Messiásuk, és van egy Újszövetségük, nem az Ószövetség érvényes már rájuk sem. Vagyis ők is szabadok.

Reménység nélkül valók voltunk a világban, írja rólunk a Biblia, de azután eljött értünk az Úr, és meghalt az én bűneimért, kiontotta a vérét értem, és megtisztított, feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Ebbe mindenki beletartozott. Ez én voltam! – mondjad. Te is ott voltál azon a kereszten.

Tehát a hit azt hozza magával, amit Jézus tett értünk, és nem amit mi tudnánk tenni Jézusért. A vallás azt tanítja nékünk, hogy küzdjünk, hogy cselekedeteket cselekedjünk meg. A törvény diktálja, hogy a saját erődből, a saját kepeségeidből, cselekedeteket kell prezentálnod, és miután azokat megtetted, az sem elegendő még.

Miután végeznél vele, amit tettél az nem elegendő, mert egész éjszaka kellett volna imádkoznod, és még egy napot kellett volna böjtölnöd. És ha mindezt megtetted, akkor megint előjönnek valamivel, hogy mit kellett volna tenned, és ezt sem tetted meg, azt sem tetted meg, és egy zűrzavaros kötésbe kerül az ember.

A kegyelem pedig azon alapul, amit Jézus tett értünk. Az életünk igazzá lett az által, amit Ő tett értünk. És így el tudjuk fogadni a megbocsátást, ugyanis nekünk megbocsáttatott, és itt vége. Pont van. Még pontosabban eltörlése történt a bűneinknek, mert a vér megtisztított minket örökké.

Egyszerűen csak be kell fogadni az Urat, s ez nem cselekedetekből van, kegyelemből van! A bűnösöknek ugyanis nincsenek cselekedeteik, amit fel tudnának mutatni. A város részeg emberének nincs jó cselekedete, ami által kiérdemelné ezt, és mégis meggyógyul, üdvözül, újjászületik, nyelveken beszél és kijózanultan a kerékpárjával hazateker. Ráébred az egész város, hogy itt történt valami.

Nagyon könnyű így a gyógyulást is elfogadni, mert tudod, hogy neked megbocsáttatott minden vétked. És azután gyarapszunk, mert tudjuk ennek az okát is, mert Ő mindent elvégzett értünk.

A vallásosságban úgy tanítják neked, hogy ezeket ki kell érdemelned, hogy nem vagy elég jó arra, hogy csak úgy megkapd a semmiért. Át kell menned a ’pusztaság’ megtapasztaláson. Mi történt velük a pusztában? Meghaltak.

Ő tehát mindent megtett értünk! Nekünk el kell végeznünk a mi részünket, ami a hitet illeti, Ő elvégezte az Ő részét, hogy a tiéd lehessen. Nem kell az egészet neked tenned, csak a saját részedet. Mert nem megteremtened kell a saját részedet, hanem csak megnyitni az ajtót mindannak a számára, amit az Úr már megszerzett neked.

Az elmúlt vasárnap nem tudtam kitérni a végén erre, hogy Isten már mindezt elrendelte számodra a világ teremtetése előtt, mint ahogy az áldozati Bárányt is kijelölte a világ teremtetése előtt. Tehát nagy különbség van aközött, hogy a saját erődből végzed a cselekedeteidet, vagy az Ő cselekedeteit végzed.

Istent soha nem fogod meglepni semmivel, mert Ő az egészet átlátta előre, amire valaha is szükséged lesz. Isten egy mindent tudó Isten, soha semmi nem hozza Őt zavarba. Amikor Izrael népét kihozta az egyiptomi rabszolgaságból, mindent elkészített előre számukra. A segítséget előre kirendelte, megmondta nekik, hogy vérrel kenjék meg az ajtófélfát, és a szemöldökfát, és akkor a pusztító angyal nem fog tudni pusztítani az ő házaikban.

Isten annyira előre meglát mindent, és elkészíti számodra azokat. Mi vagyunk azok, akik korlátozzuk Istent, mint ahogy a Zsoltárokban írja, hogy Izrael népe korlátozta Izrael szentjét. A vallás az, amely az embert agyonüti különböző szabályokkal, rendelésekkel és teljességgel elvétik a fő lényeget, Istennek a jóságát.  Mert úgy hiszik, hogy csak a saját jó cselekedeteik által lesznek minősítve arra az áldásra.

Azt be kell látni, hogy mindannyian követtünk el hibákat, és mindannyiunk számára érvényes a bűnbocsánat. A kegyelem azt jelenti, hogy megértetted Isten jóságát. Ha igazán megérted a kegyelmet és az Ő jóságát, akkor azt fogod tudni mondani csak, hogy nem is tudom feldolgozni, hogy Isten mennyire jó hozzám mindezekben.

Isten talált ránk, és nem mi találtunk rá Istenre. Nem azt mondja, hogy járuljunk a trón elé, és nyerjünk meg több kegyelmet? Így lehet bemenni a még több áldások földjére, még több kegyelmet kell nyerni. Nem tudunk semmit sem kezdeni az életünkben, ha nem nyerjük el ezt a még több kegyelmet, mert teljességben Istentől függünk mindenben, ezt látni kell. És Ő mindenható Isten.

Londonban már egy jó hónapja esett, zuhogott az eső, mintha dézsából öntötték volna, és az egyik gyülekezeti tag imatámogatást kért. Mondtam, hogy rendben van, imádkozunk. Megkötöttük [megtiltottuk] az esőt Jézus nevében, azóta nem volt eső.

Megnéztem az óceán felett a tervezett időjárás térképeket, felhőket, és nagyon sötét felhők voltak arrafelé. Az ördögnek voltak tervei, méghozzá az, hogy mindenki ússzon ki a házából. Mindenkit el akart áztatni. Sok kérdésre választ fog adni a következő Ige.

Titus 2/11 Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek,

/12/ Amely arra tanít minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon: 

Vagyis az Isten üdvözítő kegyelme az, amely tanít minket és hoz üdvösséget. És ez minden embernek megjelent, ezért nem kell aggódnunk, hogy mi történik Ázsiában, Afrikában, vagy a legkisebb törzsekkel, mert Isten oda is eljuttatja az üdvösségét. Mert minden embernek megjelent az Ő üdvözítő kegyelme.

És ez a kegyelem tanít minket arra, hogy tagadjuk meg a hitetlenséget, a világi kívánságokat, és valóban szentül éljünk itt a jelenvaló világban. Ugyanis örök élet van bennünk, ami Isten természete. Az egész fejezet nagyon jó itt különben, el kellene olvasnod.

Azért szeretem nagyon ezt a részt, mert én növendéke, az Úr Jézus Krisztusnak tanítványa vagyok, és a kegyelmet szeretném még jobban megtanulni. És azt kell megértenünk, és megtanulnunk, hogy mily hatalmas az Ő jósága és kegyelme az életünk felett. És nincs megengedve a gyülekezeteinkbe az ördögnek, hogy tanokat küldjön be a gyülekezetekbe, hogy Isten Igéje helyett ezeket a tévtanokat táplálják a hívőkbe.

Tehát a legjobban azt teszed, ha elhatározod, hogy saját magadtól nem akarsz megfelelni az Ő áldásainak elnyerésére. Nagy örömhír, hogy mindenki számára egyformán rendelkezésre áll az Ő kegyelme. Az ember volt az, aki ezt nem hitte.

Egy dologra szeretnék rávilágítani Ábrahámmal kapcsolatban. Tudjuk, hogy négyszázharminc évvel a törvény előtt élt. Már akkor volt szövetsége Istennel, mi ezen a szövetségen keresztül jöttünk be, Ábrahám magjaként. Tehát az ígéret szövetségének vagyunk a tagjai, nem a törvény által jöttünk be.

Akkor a földön nagy volt a gonoszság, s Istennek foglalkoznia kellett ezzel. Nézzük meg, mert bizonyára valakinek szüksége lesz arra, hogy megértést kapjon az I. Mózes 18-ból. Isten maga jött le Ábrahámot meglátogatni, és kitért a figyelme Lótra, Szodoma és Gomora városára.

És az ott lévő gonoszsággal Istennek foglalkoznia kellett. Ábrahám felemelte a hangját, hogy az igazzal együtt elpusztítod a gonoszt is? És elkezdett közbenjárni az igazakért, és elkezdte az igazak számát Istennél jelezni, hogy ha van tizenöt igaz ott? És ezt fogjuk most elolvasni, hogy miként volt ez.

Mózes I. 18/16 Azután felkelvén onnan azok a férfiak, Szodoma felé tartanak. Ábrahám is velük méne, hogy elkísérje őket. 

?/17/ És monda az Úr: Eltitkoljam-é én Ábrahámtól, amit tenni akarok?

/18/ Holott Ábrahám nagy és hatalmas néppé lesz; és benne megáldatnak a földnek minden nemzetségei.

/19/ Mert tudom róla, hogy megparancsolja az ő fiainak, és az ő háza népének őutána, hogy megőrizzék az Úrnak útját, igazságot és ítéletet tévén, hogy beteljesítse az Úr Ábrahámon, amit szólott felőle.

/20/ Monda az Úr azután: Mivelhogy Szodomának és Gomorának kiáltása megsokasodott, és mivelhogy az ő bűnük felettébb megnehezedett:

/21/ Alámegyek azért és meglátom, vajon teljességgel a hozzám felhatott kiáltás szerint cselekedtek-é vagy nem? Tudni akarom.

/22/ És elfordultak onnan a férfiak, és mentek Szodomába, Ábrahám pedig még az Úr előtt áll. 

/23/ És hozzá járula Ábrahám és monda: Avagy elveszted-é az igazat is a gonosszal egybe?

Most mi az újszövetségi időkben élünk, és nem kerültünk vissza a törvény alá. Mózesnek az erkölcsi rendre vonatkozó útmutatásai nem lettek eltörölve, azok belénk lettek írva, a szívünk tábláira. Az újszövetségi időben úgy áll a dolog, hogy minek nyitod meg magadat?

A test tagjait minek szánod oda? Odaszánhatod a megigazultságnak, vagy odaszánhatod a bűnnek? Erre mindjárt rátérünk. De azt látnotok kell az előbb olvasott részből, hogy amikor még nem volt törvény, Istennek akkor is foglalkoznia kellett a gonosszal.

Tehát, Lót ott élt igaz létére a gonoszok között, és Istennek alá kellett szállnia, hogy megnézze, hogy valóban úgy van-e, ahogy a kiáltás felhangzott hozzá. Annyira gonosz volt ez a város, hogy azt a két angyalt, akit Isten küldött a város kiszabadítására, a város népe meg akarta szerezni magának, mert férfit látott benne.

Tehát, az erkölcstelenségnek a legmagasabb fokára hágott a város, és Isten vaksággal sújtotta az ott lévőket a gonoszságuk miatt, és utána bombatámadás érte őket a mennyből. A Holt-tenger környékén olyan fémeket véltek felfedezni, amely sehol máshol nincs a világon. Ez mind a Holt-tenger környékén van, és a déli része a legközelebbi hely a pokolhoz.

Százötven évvel ezelőtt beszámoltak még arról is, hogy buborékolt felfele az a hőség a pokolból, és hangokat is lehetett hallani. Én személyesen ezért soha nem szerettem, és nem is fürödtem meg a Holt-tenger vizében.

Azt mondják manapság, hogy a bűnnek zsoldja a halál, a fizikai halál. A zsold, az a fizetséged, amit kiérdemelsz azért, amit tettél. Az erkölcsi részre gondolnak legtöbbször az emberek, a szellemi vétkekre nem gondolnak. A szellemi bűnök még súlyosabbak, mint az erkölcsi vétkek. Pl. ilyen a kevélység.

Azt írja az I. Péter 5/5-ben, hogy Isten ellenáll a kevélyeknek. A kevélység hozhat olyat, hogy inkább a saját dolgaidat végzed, és Isten dolgainak ellenállsz, és akkor nem az ördög van ellened. Vagy elhatározod, hogy kezdesz egy új egyházat, vagy kezdesz itt és ott egy új gyülekezetet, de Isten nem hívott el rá. Sok ilyet láttam, nagyon sok szolgálatot, főleg az Egyesült Államokban.

Tulsában volt egy nagy lélekszámú gyülekezet, és Kenneth Haginnak kijelentette Isten Szelleme, hogy ezt az embert, soha nem hívtam el erre a munkára. Én azt hiszem, hogy tudtam kiről is mondta ezt Isten, és ahogy figyeltem az életét, nagyon korán el is halálozott.

Isten ellenáll a kevélyeknek, mert az ördög természete a kevélység. Nem vagyunk képesek semmit tenni, ha csak nem Isten kegyelméből. Kérdezed, hogy pásztorkodhatom-e? Igen, ha megadatott neked ez a kegyelem. Elmegyünk most a Róma levél 7. fejezetére.

Van, amikor olyan mentalitásban nevelnek minket, hogy kisfiam, mindent, amit akarsz, megtehetsz. Az leszel, ami akarsz, de ez nem így van, mert Isten terveit kell megtalálnunk az életünkre, és azt kell beteljesíteni. Megnézzük a Róma 7. fejezetét, és ki fogunk jönni a kárhoztatás alól.

Róma 7/4 Azért atyámfiai, ti is meghaltatok a törvénynek a Krisztus teste által, hogy legyetek máséi: azé, aki a halálból feltámasztatott, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek.

/5/ Mert mikor a testben voltunk, a bűnök indulatai a törvény által dolgoztak, a mi tagjainkban, hogy gyümölcsözzenek a halálra;

/6/ Most pedig megszabadultunk a törvénytől, minekutána meghaltunk arra nézve, ami fogva tartott bennünket; hogy szolgáljunk a Szellemnek újságában és nem a betű óságában.

Arról beszél itt, hogy a törvény alatt, az asszony nem volt képes elválni, de a férfi elválhatott. A feleség nem, a feleség kötve volt a férj törvényéhez, addig, amíg a férj meg nem halt. Ezt hozza példaként a zsidóknak, hogy a zsidók össze voltak házasodva a törvénnyel. De miután a törvény meghalt, ezért most már szabadon összeházasodhatnak Jézussal. Ezt mondja itt Pál nekik. Most már Jézushoz kötődhetnek nyugodtan, mert a törvény nem köti őket.

Egy másik dolog, amit szeretnék itt megemlíteni, hogy az erkölcshöz fűződő parancsolatai Istennek, soha nem lettek eltörölve, az Újszövetségben sem. Nem eltörölte azokat Isten, hanem a részünkké tette, akkor, amikor az örök életét közölte velünk. Tehát a zsidóknak adott törvényeket egy jobb váltotta fel, az Újszövetség parancsolatai által.

A legtöbb ember azt sem tudja különben, hogy mik a zsidótörvények. Péntek délutántól kezdve, nem lehet meggyújtani a tüzet sem, nem lehet főzni otthon, és így tovább lehetne sorolni őket. Nincs senki a földkerekségen, aki meg tudná tartani, még azok sem, akik azt állítják magukról Izraelben, hogy ők igen.

Tovább megyünk János I. levelébe. Ez János, és azért hozom őt elő, mert ő volt az, aki megkülönböztette a törvényt a parancsolatoktól. Az első fejezet azt taglalja, hogy ha az Úrban lakozol, ha Őbenne maradsz, akkor szeretetben lakozol, szeretetben maradsz. És nézzük meg az eredeti törvényt, hogy mit mond, szeresd felebarátodat, mint tenmagadat.

Ha nem szereted az atyádfiát, akkor ott a baj, hogy nem születtél újjá, akkor szüless újjá, mondja nekik. Mi tudjuk, hogy általmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánkfiait. Vagyis a hústestben vagy, ha gyűlölködésekben vagy.

János I. 3/4 Valaki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi; a bűn pedig a törvénytelenség.  

Tehát a törvénynek a megszegése, de mi nem vagyunk a törvény alatt.

/5/ És tudjátok, hogy Ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye; és Őbenne nincs bűn.

Őbenne nincs bűn. Mi pedig Őbenne vagyunk, Ő pedig szeretne bennünk lakozni.

/6/ Aki Őbenne marad, egy sem esik bűnbe; aki bűnbe esik, egy sem látta Őt, sem meg nem ismerte Őt.

Itt oda-vissza forgatja ezt a témát, és a gyermekekhez szól, azután az ifjaknak szól, és azt mondja nékik, hogy ti már az ördögöt a lábaitok alá vetettétek. Legyőztétek, írja nekik. Megkülönbözteti a kicsinyeket az ifjaktól, és az atyáktól. Az ifjaknak azt írja, hogy ti legyőztétek a gonoszt. És ne szeressétek a világot, sem azokat, amik a világban vannak. Miért mondta ezt az ifjaknak? Mert hatalmuk van a Jézus nevében.

Ausztráliában figyeltem, hogy voltak olyanok, akik hat-nyolc év alatt eljutottak egy bizonyos szellemi szintre, erősekké váltak az Igében, tudták uralni az ördögöt, mindent a lábuk alá tudtak vetni, amire szükség volt, és utána elkezdték a világ gyarapodását szeretni, és elkezdték a saját életüket élni. Ezért figyelmeztet itt az Írás, hogy vigyázat, van egy ördög a világban. És ne szeressétek a világot, és amik a világban vannak, mert abban nincs meg az Atya szeretete.

Tehát János különbséget tesz a parancsolatok és a törvény között. Minket arra utasítanak az Írások, hogy vetkőzzük le az ó embert a kívánságaival, és öltsük fel az új embert. Ez szinte minden levélben megtalálható. Vagyis a régi mentalitást le kell vetni, és ha az örök élet valóban megszületett benned a Mennyei Atyától, akkor azt a természetet kell felölteni magadra. És ha így mondják az embernek, akkor ez valóban megérthető, és elvégezhető.

Egy biztos, hogy Istennek nincs tetszésére, ha valaki a saját erejéből küszködve, próbálja a törvény cselekedeteit megcselekedni, hogy így legyen Istennek tetszésére. Mert ez bűntudatot teremne bennünk, és kárhozat alatt tartana minket. És amit ilyenkor restellsz és szégyellsz, az egy kisebbségi érzetet szül benned, és a hitünket pedig lezárja.

A törvény folytonosan azt végzi bennünk, hogy szét akar bennünket szedni darabokra, és tönkretenni. Mi szeretnénk ebből kimenekedni, és az ószövetségi törvényeknek semmi köze hozzánk. Isten kegyelméről akarunk egy teljes kijelentést kapni, és abban növekedni, mert a kegyelemben növekedni lehet. És ahogy növekszünk ebben a kegyelemben, egyre nagyobb lesz a világosság az életünkben, és egyre jobban látjuk Isten kegyelmét.

A mi életünk arról kell, hogy szóljon, hogy bemegyünk a nyugodalomba, és ott győzelmet élünk meg. A vallásosság szülte kisebbség érzet, és a méltatlanság érzet, hogy nem vagyunk méltók semmire, ettől mentessé kell válnia az életünknek. Mert Isten nem teremtett egyetlen embert sem, akit kisebbrendűnek teremtett volna a másiknál. Mindenki mondjon erre áment!

Ennek az az oka, hogy szellem, lélek és test vagyunk. Az I. Thessalonika 5/23-at azért kellett ide betennem, mert mindig vannak újak, akik most hallanak minket először.

Thessalonika I. 5/23 Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok: szellemetek, lelketek és testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.

Azután ide párosul a Zsidó 4/12.

Zsidó 4/12 Mert az Istennek Igéje élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szellemnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szívnek gondolatait és szándékait.

Látjuk ezekből, hogy szellemi lények vagyunk, testben élünk és van lelkünk. Az akaratunk, az értelmünk és az érzelmeink alkotják a lelkünket. A legnagyobb harcaink az érzelmeink síkján folynak, a szenvedélyünk, az érzelmeink területén.

Péter I. 3/4 Hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes szellem romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten előtt.

Hadd uralkodjon ennek a szívnek belső embere, rejtett ember, amely romolhatatlan, az az igazi valós részünk. Ez az igazi részünk, a valós részünk, ez soha nem követett el bűnt, és nem is fog.

Péter I. 1/23 Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek Igéje által, amely él és megmarad örökké.

Ugyanezt írja Jakab:

Jakab 1/18 Az Ő akarata szült minket az igazságnak Igéje által, hogy első zsengéje legyünk az Ő teremtményeinek.

/19/ Azért, szeretett atyámfiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra.  

/20/ Mert ember haragja Isten igazságát nem munkálja. 

/21/ Elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott Igét, amely képes megmenteni a lelkeiteket.

Tehát, ha ma hallottad az Igét, és kimész, és nem is emlékszel semmire, hogy mi hangzott el, akkor is valami bekerült a szellemedbe azáltal, hogy itt voltál és hallgattad az Igét. Belül szabadabb lettél.

A beoltott Ige az, ami képes megmenteni a lelkeinket. Vagyis ebből látjuk, hogy nem üdvözült nincs újjászületve. A törvény sem képes arra, hogy a lelkedet megmentse. Az elmének meg kell, hogy újuljon az Ige által. A szellemünket pedig táplálni kell Isten Igével, az Igét pedig mindig ki kell mondani, amit Jézus mond rólunk.

Még egyszer hangsúlyozom, hogy az Újszövetség soha nem törölte el, és soha nem állítottam ilyet, hogy eltörölte volna az erkölcsi törvényeket. Azok a vallásosak, akik hiszik, hogy Jézus valóban eljött, és olvassák az Írásokat a Máté Evangélium szerint – ez a bibliai héber nyelven íródott –, és hiszik az írott Igét, és teljesen egyet mondanak azok az Írások, a Mózesi erkölcsi írásokkal. Úgy gondolják, hogy a Biblia többi része pedig elhagyja az erkölcsi útmutatásokat, pedig nem.

Isten a szeretet, és a Szellemének kilenc gyümölcsét adja nekünk. Tehát nem kell, hogy törvényeket szabjon magának Isten. Ő a bölcsesség, Ő a szeretet, és te ugyanígy. Tehát egyszerűen csak meg kell engedned, hogy az jöjjön előtérbe, és az vezessen, mert az új embert kell felöltened. Nézzük meg, mit ír János az igazságban való lakozásról.

?János III. 2 Szeretettem, mindenekfelett azért imádkozom, hogy gyarapodhassál és jó egészségben légy, mint ahogy a lelked is gyarapodik.

Úgy legyen jó dolga a te testednek is, legyél jó egészségben és gyarapodjál. Kérlek, hogy jelentsd ki: – Ez rólam szól!

Róma 13/8 Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert aki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte.

/9/ Mert ez: Ne paráználkodj, ne ölj, ne orozz, hamis tanúbizonyságot ne szólj, ne kívánj, és ha valamely más parancsolat van, ebben az Igében foglaltatik egybe: Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat.

/10/ A szeretet nem illeti gonosszal a felebarátot. Annak okáért a törvénynek betöltése a szeretet.

A szeretet nem képes gonosszal illetni a felebarátját, ezért van, hogy a szeretet betölti a törvényt. Betölti a törvényt, aki szereti a felebarátját. Ugyanerről beszél János az I. levél 1. fejezetében, hogy ebben a szeretetben kell lakozni. És az erkölcsi törvényei Istennek pedig a bensőnkbe írattak fel. A Kolosse levél is utal arra, hogy a belső embert fel kell ölteni.

Kolosse 3/8 Most pedig vessétek el ti is mindazokat; haragot, fölgerjedést, gonoszságot és szátokból a káromkodást és gyalázatos beszédet.

/9/ Ne hazudjatok egymás ellen, mivelhogy levetkeztétek amaz ó embert, az ő cselekedeteivel együtt.

/10/ És felöltöztétek amaz új embert, aki megújul annak képére és hasonlatosságára, aki teremtette azt.

/11/ Itt már nincs többé görög vagy zsidó: körülmetélés vagy körülmetéletlenség, idegen, szkütiai, szolga, szabad, hanem minden és mindenekben Krisztus.

/12/ Öltözzétek föl azért, mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, a könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést;

/14/ Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek fel a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele.

A 10-es versben mondja, hogy az új embert öltözzétek fel. Ez a szellemünk, aki újjászületett, aki újjá lett teremtve, az a részünk, ami tökéletes.

János I. 5/18 Tudjuk, hogy valaki Istentől született, nem vétkezik; hanem aki Istentől született, megőrzi magát, és a gonosz nem illeti őt.

Vagyis ez a szellemünk, aki megőrzi magát. Az ördög nem képes érinteni a szellemünket a bűnnel.

/19/ Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban vesztegel. 

Az antikrisztus szelleméről beszél itt az Írás, ami kint van a világban, amit a sötétség ural. Az antikrisztus szelleme kint van a világban.

Ezért mondja azt Pál, hogy: Most pedig atyámfiai ajánllak titeket az Istennek, és az Ő kegyelmessége Igéjének, aki felépíthet és adhat néktek örökséget, minden megszenteltek között.

?Az Ő kegyelmessége Igéjének hívja. Ahogy az Ige növekszik benned, azt fogod észrevenni, hogy egyre szabadabb leszel, egyre inkább örömteljes leszel, az Úr öröme lesz rajtad, és azt veszed észre, hogy teljesen másként tekintesz a világ dolgaira. Hatalmunk van ugyanis a világ dolgai felett.

Nagyon erős a kenet most a szívben, vagyis élhettek hosszú életet, addig, amíg meg nem elégedtek az élettel. A prófécia szava is jön előre. Most álljon fel mindenki, hogy szóljam a gyógyulást felettetek.

Hatalmas csodák fognak előjönni, a kenet fog előjönni! Mondd, hogy a kezem fel van kenve, a szavaim fel vannak kenve, az Igét szólom a sötétség erejének, ezek térdet hajtanak. A betegség is meghajtja a térdét Jézus nevére, a leukémia meghajtja a térdét, a rákbetegség meghajtja a térdét, mindenféle betegség és erőtlenség térdet hajt Jézus nevére. Munkahelyek jönnek elő Jézus nevében, anyagiakban növekedés jön elő Jézus nevében. Bölcsesség jön hozzánk, hogy meg tudjuk cselekedni [Isten életemre vonatkozó akaratát] és el tudjuk foglalni a helyünket. Gyarapodni fogok, és bölcsességben fogok járni, és a napjaim számát beteljesítem jó egészségben, Jézus nevében! Ámen! Hallelúja.

Nagyon sok féle gyógyító ajándéka van jelen Istennek, fájdalmak fognak elmúlni a testből, aki a szívében keres gyógyulást, először ők jöjjenek elő. A gyógyító sorok után bizonyságok megvallására, majd az üdvösségi ima elmondására és Szent Szellem keresztségre kerül sor.

„Ráadás”: A gyógyító sort követően a következők hangzottak el. Az élet legfontosabb imáját mondjuk el közösen. Magam is hívőként éltem 30 éves koromig, de nem voltam újjászületve. Lehet, hogy ti is hisztek Jézusban, de nekem soha senki nem mondta, hogy bizony „szükség néktek újonnan születnetek”! Akkor még nem voltam mindennapos bibliaolvasó, ezt senki nem tanította nekem. Hittem ugyan Jézusban, de az Ő élete nem lakozott bennem és én sem Őbenne. A kárhozatra mentem volna, ha nem jön egy prédikátor, és nem mondja nekem, hogyha ma meghalok, akkor hová kerülök? Abban a pillanatban tudtam a szívemben, hogy nem állhatok meg Isten előtt. Azért mert nem vagyunk újjászületve a szívünkben. De ha a Róma 10,9-10 alapján megtesszük a hitmegvallást, attól a pillanattól kezdve Isten gyermekévé válunk! Hiába voltam vallásos, szükséges elimádkozni az üdvösség imáját. Pál írja, hogy a szívünkben hinnünk kell Jézus feltámadásában és ezt a hitünket hangosan meg kell vallanunk.

A Szent Szellem nagyon finoman, nagyon lágyan jön, nagyon kedvesen, nem erőlteti, de ha be akarunk kapcsolódni, akkor hoz egy kiejtést. Nagyon vágyik a szívedre. Egy sóhajtással jön, titkokat imádkozunk, amikor nyelveken imádkozunk. Van, akinél később fog megindulni. Én három hónapig nem imádkoztam nyelveken. Nem kell aggódni emiatt, van, amikor lassabban indul be, de elindul. És onnantól kezdve folyik, és gyönyörű nyelvek születnek.

Teljesen átjár a Szent Szellem, gyönyörű nyelvekkel szóltok Istenhez. Az Úrnak a jelenléte csodálatos most közöttünk. Lehet becsatlakozni, mert csak először furcsa, amíg az ember nem tudja, hogy van ilyen, de amikor megtudja, és szeretne is szólni, akkor a Szent Szellem fog segíteni. A Szent Szellem nagyon különleges ma közöttünk, nagyon lágyan és finoman jött, szeretné az életeteket meghódítani, hogy minden pillanatban gondoljatok rá, hogy Ő ott van és, hogy Ő segít. Hallelúját zengünk a magasságban!

Egy titkot szeretnék most nektek elmondani, ha valaki elkezdte, akkor nem is akarja abbahagyni, és azt mondja, hogy most mit beszélek bele. És így igaz, mert mostantól Ő a főnök, a Szent Szellem, és úgy szólsz, ahogy Ő adja [a szavakat], és amit Ő ad, azt szeretnéd folytatni. Erre a hét minden napján van lehetőség, be lehet kapcsolódni minden nap, és aki folytatja, az fütyül a világra, mert a világ gondjai egyre jobban összecsapnak. Ezt tanítja a Biblia! Az én életem húsz év alatt teljesen megváltozott, és veletek is így lesz ez. Hallottátok, hogy Isten nem személyválogató.

Ajándék újságot kaptok, ha kiolvastátok, tegyétek be a szomszéd postaládájába, hogy legyen egy kis reklám Jézusnak, hogy Ő a Gyógyító, a Szabadító és a Megváltó. Visszavárunk benneteket a helyi gyülekezetekbe. Áldott legyen az Úr neve. Szeretet áradjon köztünk Jézus nevében. Ámen! 

 

BÉKEVÁR PORTÁL