2012.07.25. 

ÁLLJATOK ELLEN AZ ÖRDÖGNEK!

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2012. július 22.

 

Ma alapvetően két dologgal szeretnék foglalkozni, az első pontban azzal, hogy nagyon sokan kimagasló, csodálatos gyógyulásokat kaptok az Úrtól elsőre. És ahogy hazamentek, magatokra maradtok, a nélkül a kijelentés nélkül, hogy nem tudnátok, hogy létezik az ellenség, a sötétség ereje, ami ellenetek irányul.

Jézus ugyanis tanítja, hogy a tolvaj nem egyébért jön – tehát jön –, hogy lopjon, öljön és pusztítson! Tudnotok kell, hogy amikor a tolvaj az ellentámadásaival jön, akkor jogotok van, hogy a Jézus nevét használhassátok a visszaverésben.

A tanítás első részében olyan igehelyeket, igeverseket nézünk, amelyből látjuk, hogy hogyan tudunk megerősödni, hogyan kell ellenállni az ördögnek.

Márk 16/17 Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek; új nyelveken szólnak.

18. Kígyókat vesznek föl; és ha valami halálost isznak, meg nem árt nékik: betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak.

Az Írások szerint tehát a hívőket jelek követik, az egyik ilyen, hogy Jézus nevében a kezeiket a betegekre vetik, és azok meggyógyulnak. Ezt minden hívő gyakorolhatja. Kicsit más a helyzet, amikor szolgálók teszik a kezeiket rátok, mert akkor a gyógyító kenet is árad. Jakab 4/7 verse szintén a Biblia része, tehát figyelni kell rá.

Jakab 4/7 Vessétek hát alá magatokat az Istennek; álljatok ellen az ördögnek, és elfut /elmenekül/ tőletek.

A hit mindig a világosságot követi. A megértés hiánya, a világosság hiánya, a hit hiánya pedig visszatart minket attól, és szükségekbe, hiányokba kerülünk általa. Timótheus felszólít minket arra, hogy…

Timótheus I. 6/12 Harcold meg a hitnek szép harcát

A jó hír itt, hogy nem az ördöggel kell harcolnunk, mert az ördög le lett győzve. Jézus már legyőzte az ördögöt! A bűnnel sem kell harcolnunk, mert Jézus a bűn problémát is lerendezte. A hitünknek legnagyobb akadálya az Isten Igéjének a megértés hiánya lesz.

Isten Igéje megértésének hiánya lesz a hitünknek a legnagyobb akadálya. Isten Igéjének a pontos megértése nélkül nem lehetséges, hogy eljussunk erre a hitre. Ugyanis mondja az Írás, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.

A hitünk automatikusan növekedni fog, ahogy Isten Igéjéből a megértés növekszik. A hitünk nem képes növekedni, ha az Isten Igéjéből való ismeretünk nem növekszik. A szellemi dolgokban és a megértésben való növekedésünk hiánya hozza, hogy a hitben sem fogunk növekedni.

Másként mondva, ha átadjuk magunkat Isten Igéjének a tanulmányozására, akkor a hitünk automatikusan növekedni fog. Fel fogunk növekedni szellemiekben, és felépülünk általa.

Péter I. 1/7 Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor;

8. Akit, noha nem láttatok, szerettek; akiben, noha most nem látjátok, de hisztek Őbenne, kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek:

9. Mivel eléritek hitetek célját, a lélek üdvösségét.

Tehát ahogy Isten erre tekint, a hitünknek a megpróbáltatásai sokkal becsesebbek a tűzben megpróbált aranynál. És mindjárt rá fogunk mutatni arra, hogy Istennek szüksége van a hitünkre itt a földön, mert csak hit által képes munkálkodni.

Olvasok egy könyvet a közbenjáró imádságosok életéről, és arról, hogy ők miként fejlesztették fel a hitüket. Egész életüket arra szánták, hogy megismerjék Istennek útjait, és a hit működéseit és ötven év szolgálat után jutottak el arra a helyre – ráadásul a legnehezebb időkben, a depresszió éveiben, a gazdasági mélypontokon –, hogy hogyan lehetett a pénzt beszólítani, és az imádságokkal előhozni mindazt árvaházaknak a segítésére, és nagyon sok szegénynek a támogatására tudták használni az életüket.

Megtanulták, hogy hogyan kell imádkozni, és megváltoztatni azokat a bizonyos helyzeteket. Ha kitartunk az Igében, akkor a dolgok az életünkben, ezek a nehéz helyzetek meg fognak törni. A Filippi 4/6 Igéjét fogom hozni, mert nagyon fontos – és az újaknak hangsúlyozom ezt elsősorban –, de a régi diákoknak az Úrban is nagyon fontos ez.

Filippi 4/6 Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgéstekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt.

Először is az aggódás bűnnek számít, a legnagyobb harcaidat itt fogod megharcolni, amivel valaha is szembesülnöd kell. Az elmében zajló csatározásokról van ugyanis szó.

A közbenjáró, akinek a könyvét olvasom, a nagybátyja, harminc évet töltött tolókocsiban. Kapott egy szót ezzel kapcsolatban az Úrtól, és elment a nagybátyjához megmondta, hogy mit hallott, azt, hogy meg fogsz gyógyulni. Azt mondta, hogy had imádkozzam e felől. Kiment a kertbe két és fél órát imádkozott, és amikor visszajött, akkor azt a kijelentést hozta a szívében, hogy igen, öt és fél hónap múlva, június ennek és ennek a napján meg fogok gyógyulni, hajnali öt órakor.

Amikor az imaharcosok ilyen üzenetekkel jönnek, akkor sokan azt gondolják róluk, hogy egy kicsit bekattantak. Amikor eljött az az este, nem volt képes elaludni, mert jött a fejében ez a harc, hogy hogyan és miként lesz ez? És ellenállt ennek. Közel hajnali három óra volt, amikor végre el tudott aludni. Öt órakor, ahogy meg volt írva, felébredt, felkelt az ágyából, és elment zuhanyozni, felvette a ruháit és elment a gyülekezetbe. Tökéletesen meggyógyult.

Tehát igenis nagyon fontos, hogy megtanuljuk a Szellem vezetését, felfejlesszük a szellemünket oda, hogy tudunk tőle venni, meghallani és megcselekedni. De figyeljétek meg az Igét, hogy hogy kezdődik? Vessétek alá magatokat Istennek.

Péter I. 5/7 Minden gondotokat Őreá vessétek, mert néki gondja van reátok.

Annyira szép a környezete is ennek a kiemelt versnek, azt hiszem, hogy van annyi időnk, hogy a 2-10 verseket is végig olvassuk.

Péter I. 5/2 Pásztoroljátok az Istennek köztetek lévő nyáját, gondot viselvén arra nem kényszerből, hanem önként; sem nem rút nyerészkedésből, hanem odaadással;

Ez történik a pásztori összejöveteleken, mint ahogy a mai napon is, a pásztor táplálja a nyáját.

3. Sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példaképei a nyájnak.

4. És mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek enyészhetetlen koronáját.

Figyeld csak meg, a Főpásztor a mi Úr Jézus Krisztusunk!

5. Hasonlatosképpen, ti ifjabbak engedelmeskedjetek a véneknek, mindnyájan pedig egymásnak engedelmeskedvén az alázatosságot öltsétek fel, mert az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad.

Ez egy nagyon fontos igevers, Isten ellenáll a kevélyeknek. Nekünk pedig szükségünk van a még több kegyelemre és az alázatos kapja a még több kegyelmet.

6. Alázzátok meg tehát magatokat Istennek hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket a maga idejében.

7. Minden gondotokat Őreá vessétek, mert néki gondja van reátok.

Amikor Őreá vetjük a gondjainkat, az egyszer és mindenkorra van. Onnantól kezdve, Isten tervei érvényesek az életünkre.

8. Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szertejár, keresve, kit nyeljen el:

Az ördög úgy jár körbe-körbe, mint egy ordító oroszlán. Ijesztgeti őket, és azok, akik az imént éppen csak meggyógyultak, azok nem tudják, hogy hatalmuk van az ordító oroszlán felett a Jézus nevében!

9. Akinek álljatok ellen, erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be.

Ha valaki először hall minket, és ennyit tud, ez már elegendő. Ausztráliában történt a gyülekezetemben, hogy valakinek meggyógyult a háta, nem az én összejövetelemen, hanem az evangélista alkalmán. Nagyon súlyos volt az állapota, csak egy merevítővel tudott járni, ezt levetette, és tökéletesen meggyógyult.

Amikor ment haza az alkalomról, valaki adott neki egy könyvecskét Kenneth Hagintől, amiben az volt elmagyarázva, hogy ha a tünetek megpróbálnának visszajönni a testedre, akkor parancsold el azokat Jézus nevében, hogy állj ellen az ördögnek, és ő megfut tőled.

Az történt, hogy rá egy hétre minden fájdalma visszajött. Ő megdorgálta ezeket Jézus nevében, és elmúltak. Soha többet nem jöttek vissza. Tíz-tizenöt éve láttam utoljára, és ez nagyon hosszú idő így. Akkor már nagy családja volt, és nagyon jól van, három lánya is van.

Tehát a gondjainkat egyszer és mindenkorra Őreá kell vetnünk. Az ilyenfajta hit, ami képes erre, az Ige meditálásából jön elő.

Leggyorsabban akkor növekszünk, ha egy igeverset veszünk elő. Leírod magadnak egy kis kártyára, és előveszed, állandóan a szemed előtt tartod. Ezeket a nagyon fontos igeverseket el kell rejtened a szellemedbe.

Tévedés az, hogy valaki azt mondja neked, hogy az egész Bibliát tudnod kell ahhoz, hogy… Ez nem igaz, senki nincs, aki tudná az egész Bibliát egyszerre.

Mutatja az Úr a gyógyulást, fájdalmak múlnak el az oldalsó részeken. Miért? Azért, mert Ő elvitte betegségeinket, elhordozta fájdalmainkat. Ő ostoroztatott, kínoztatott, verettetett Istentől, a békességünk büntetése volt Őrajta, és az Ő sebeivel gyógyultunk meg.

Ezért nem kell, hogy ezzel a fájdalommal együtt éljünk, nem kell, hogy a derekunkban, vagy a hátunkban fájdalommal éljünk. Meg kell dorgálni, el kell parancsolni Jézus nevében, és eltávozik. Ez a tudás szaván, és a gyógyítások ajándékaink keresztül, jött most elő. Most a gyomorban múlik el egy daganat.

Azért mondom ezt be, amikor éppen érzékelem, mert nagyon sokan néznek az internet világában, és mint ahogy az elmúlt héten a svájciaknak is hallhattátok a bizonyságukat, ott gyógyultak meg Svájcban, miközben nézték az istentiszteletet. Ez a daganat most távozott el, nem csak magától, hanem a Szent Szellem gyógyítások ajándékai által történt.

Ahogy tanulmányozzuk az Igét, ahogy elmélyedünk, meditálunk az Igén, úgy jön hozzánk kijelentés. Ez nem az érzékszervek tudásából fakad, a Szellem nyilvánítja ki neked. Ha Isten Igéjének olvasásából, imádságból vagy a Szent Szellem közösségéből ilyen kijelentést veszel, az már ott volt előzőleg is.

Ahhoz hasonlíthatnám, hogy amikor a szobor le van takarva egy lepedővel, nem tudod, hogy ki van alatta, de amikor leveszed róla a leplet, akkor tudod meg, hogy ki volt alatta. Ugyanígy Isten leleplezi neked, kinyilvánítja az Ő terveit, akaratát a jövődre vonatkozóan.

Isten ezeket elhatározta számodra, még mielőtt megszülettél volna. Mint ahogy Jézusról is azt írja, hogy a világ alapítása óta el volt rendelve, mint megöletett Bárány.

Jelenések 13/8 Annakokáért imádják őt a földnek minden lakosai, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, amely a Bárányé, aki megöletett, e világ alapítása óta.

Isten Báránya megöletett a világ alapítása óta. Ugye szoktuk mondani, hogy Jézus kétezer évvel ezelőtt halt meg a kereszten. Még pontosabban így hangozna ez a kijelentés, hogy több mint hatezer évvel ezelőtt ölettetett meg a Bárány.

Efézus 1/3 Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekből a Krisztusban,

4. Aszerint, amint magának kiválasztott minket Őbenne a világ teremtetése előtt, hogy legyünk mi szentek és feddhetetlenek Őelőtte szeretet által,

A világ alapítása előtt kiválasztott már minket, és megáldott minket Őbenne. Tehát ez egy eleve elrendelést jelent Krisztusban, így is mondhatnánk. Pl. az én életemben sok tervem volt, hogy mihez kezdek, mit is teszek, de amikor újjászülettem, akkor az én terveim megváltoztak. A legvadabb álmaimban, rémálmaimban sem szerepelt, hogy valaha prédikátor leszek. El nem tudtam volna soha képzelni magamról.

De nekünk az a dolgunk, hogy felfedezzük Isten terveit, amelyek ránk vonatkoznak. Hiszen minden szellemi áldással megáldott már minket, vagyis a szellemi birodalomban ott vannak ezek az áldások rajtunk. Ezért kell a látásunkat kiszélesíteni, kiterjeszteni magunkról, mert mi kiválasztottak, és megáldottak vagyunk.

A könyv, amit olvasok, és ezért nagyon tetszik, az ember nagyon híres, nyolc éves korában el kellett, hogy menjen dolgozni, onnan haladt előre és előre. Ésaiás 54/2-3 verseit azért szerepeltetem, mert látnotok kell, hogy növekednünk kell a szellemi látásban. Azt hiszem, ez az Ige ma mindannyiunk számára!

Ésaiás 54/2. Szélesítsd ki sátorod helyét, és hajlékodnak kárpitjait terjesszék ki; ne tiltsd meg; nyújtsd meg köteleidet, és erősítsd meg szegeidet.

3. Mert mind jobb kézre, mind bal kézre terjeszkedni fogsz, és magod népeket vesz örökségbe és puszta városokat népesítenek be.

Elvész az én népem, mert tudomány, kijelentés, mert ismeret nélkül való, mondja a Példabeszédekben. Ugyanezt jelenti. Amikor arról beszélünk, hogy a kijelentés alapján való látásunkat kiszélesítsük, előtte látnunk kell, mielőtt meg tudnánk szerezni azt. Először látni kell azt a szellemi birodalomban, hogy az ott létezik, és van, hogy ez progresszív módon jön.

Van vagy harminc éve annak, hogy én magamat láttam egy óriási gyógyító összejövetelt tartani. Egy nem szabadtéri, hanem egy benti alkalom volt, óriási méretű volt, és ez elindította bennem a vágyat. De nézzük meg Ábrahám példáját Mózes I. könyvéből.

Mózes I. 13/15 Mert mind az egész földet, amelyet látsz, néked adom, és a te magodnak örökre.

Isten először azt mondja, hogy terjeszd ki a látásodat, nézzél északra, délre, keletre, nyugatra. Először látnod kell, és mindazt, amit látsz, azt néked adom, és a te magodnak. Mindörökre neked adom. De először látnod kell, amelyet látsz, azt adom neked.

És ezt kijelentés útján tudja az Úr megmutatni neked, és lehet, hogy nagyon messze vagy még ahhoz, hogy ezt meglásd. De ha meglátod, akkor meg van a célod, hogy hová igyekszel, és abba az irányba kezdesz el törekedni, lépéseket tenni, követvén a Szellemet.

Józsué 6/1 Jérikó pedig be- és elzárkózott vala az Izrael fiai miatt, se ki nem jöhetett, se be nem mehetett senki

2. És monda az Úr Józsuénak: Lásd! Kezedbe adtam Jérikót és királyát a sereg vitézeivel együtt.

Újra itt van, Isten azt mondja, lásd! Lásd azt, látnod kell azt a győzelmet! Az ördög ezt jól tudja, ezért egy szigorú diétára akar fogni téged. Mert tudja, hogy ha az isteni étrendre kerülsz át, akkor olyan uralmat fogsz gyakorolni felette, ami az ő veszte, vége lesz.

Semmi addig nem fog történni, amíg meg nem engedjük azt, hogy az Ő gondolkodásmódja, és az Ő Igéje az elménkbe rögződjön. Szükségünk van az Ő világosságára, hogy meglássuk ezeket.

Az Ő Igéjével való táplálkozás, az Ő étrendje hozza meg nekünk azt a hitet, hogy gyakorolni tudjuk az uralmat az ellenség felett. Ámen! Én azért vagyok itt, hogy uralmat gyakoroljak, nem azért, hogy versenyhelyzetekbe kerüljek az ellenséggel, vagy bármivel.

Tehát, látnunk kell, fel kell fedeznünk, azokat a dolgokat, amelyeket Isten szeretne velünk elvégeztetni. Ami Igét befogadsz, az hajlandóságot, és képességeket, készségeket ad neked majd arra, hogy ne csak versenyhelyzetekbe kerülj, hanem képes legyél uralkodni afölött.

Visszamentem az Egyesült Államokba, és úgy tűnt, hogy versenyhelyzetekbe kerültem. Az Ige adja meg neked azt a képességedet, hogy képes legyél uralmat venni azok felett. Amikor az Igét megszerzed magadnak, akkor már nem fogsz többé versenyezni. Lehet, hogy eddig az ördöggel küszködtél, de most elfoglalod azt a helyet, hogy uralni tudod őt. És a bosszút, amit vissza szeretnél fizetni, erről lesz most a következőkben szó.

Nagyon erős gyógyító kenet van a bal lábfejben. Semmi nem történik ugyanis itt ebben a világban Isten részéről, ha csak meg nem engedjük azt! Uralni helyzeteket, ez szintén egy elmebeli gondolkodásmód először.

Az, hogy miként, hogyan látod magad abban a helyzetben, nagyon sok köze van ahhoz, hogy miként leszel képes uralkodni ott. Úgy kell magadat tehát látni abban a helyzetben, ahogy Isten lát téged.

Ezt nézzük meg most az Írásokban, mert biztosan nem sokan láttátok meg azt, amit most hozok.

Mózes II. 7/1 Az Úr pedig monda Mózesnek: Lásd, Istenévé teszlek téged a fáraónak, Áron pedig, a te atyádfia, szószólód lészen.

Mit mondott Mózesnek Isten, hogy lásd, hogy Istenné tettelek a fáraó felett. Ha magadat így látod… Jézus és az Atya egyek voltak. És amikor Jézus kijelentette, hogy én és az Atya egy vagyunk, meg akarták kövezni. Nem tetszett ez a kijelentés a farizeusoknak.

Miért volt ez? Azért, mert az ördög nem akarja, hogy ezt a fajta azonosítást, ami te vagy, megszerezd. Az ördög nem akarja, hogy te ráláss arra, hogy te azonos vagy Jézussal. A Biblia ezt tanítja. Ha ez az elmédbe rögzül, akkor már nem fogsz egy szinten harcolni vele, uralni fogod őt!

Nem kérni fogsz egy munkahelyet, hanem elveszed azt a munkahelyet. Problémád van a házad tája körül, a házad népe körül, egyszerűen fogod azt és lezárod, és megoldod azt. Vagy a vállalkozásodban, vagy az iskolai helyzetekben, vagy bárhol, ahol vagy. Uralni fogod azt, a te helyedről. Ugye Jézus is mondja az Írásokban, a 10. fejezetben, hogy Istenek vagytok, a Magasságosnak a fiai vagytok ti mindnyájan. /Zsoltárok 82/6-ban is/

Egy haszidik vallású rabbival beszélgettem, és elvittem őt a Zsoltárokba. Azokat a helyeket, ahol ezt írja az Írás, azokat kimagyarázzák különböző kommentekkel. És mondtam, hogy itt le van írva, hogy Elohim, és te azt mondod rá, hogy azok bírák?

Ott azon a helyen, nem a biblikus héber nyelvezetet hozott a Bibliája, hanem valami kommentár volt odafűzve. Elohim, ugyanis istenek, többes számban. Találunk fordításokat, amelyek úgy hozzák, hogy angyalok, vagy bírák, vagy ítélők, de itt a Biblia ezt írja. És Jézus idézi, hogy ti istenek vagytok. Elohim = istenek.

Amikor fiatal voltam, ezt a prédikálást igen szerettem. Hittanítóknak neveztek minket, és gyűlöletesek voltunk. De amikor az Istentől való bosszúállás színre lép, akkor az meg fogja változtatni a teljes hozzáállásodat a helyzethez. Nézd meg Isten mit mondott Mózesnek? Egy Istentől elrendelt platform, egy hely volt elrendelve a számára, onnan uralkodhatott.

Amikor Istentől elrendelt helyed van az uralomra, akkor ott Isten ereje által fogsz győzelemre jutni! Mindegy, hogy mire lettél elküldve, vagy mit kell tenned, Isten ott lesz melletted mindenhol, és az angyalok fogják elkészíteni előre az utat számodra. És az Úr angyalai lesznek a felelősek, és biztosítják, hogy semmi [rossz] nem történhet veled.

Mózes, amikor saját maga akart bosszút állni az igazságtalanságért, és amikor saját maga ölt meg egy egyiptomit, azt rosszul tette, mert az Úr azt mondja, hogy enyém a bosszúállás. Mi nem vehetjük a bosszúállást [igazságszolgáltatást] a kezünkbe, és nem hajthatjuk azt magunk végre.

Zsidó 10/30 Mert ismerjük Őt, aki így szólt: Enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. És ismét: Az Úr megítéli az Ő népét.

31. Rettenetes dolog az élő Istennek kezébe esni.

32. Emlékezzetek pedig vissza a régebbi napokra, amelyekben, miután megvilágosíttattatok, sok szenvedéssel teljes küzdelemben kitartottatok,

Ha lesz időnk, visszatérünk, ezt a teljes fejezetet még egyszer megnézzük, most csak annyit, hogy tudjátok meg, hogy Istené a bosszúállás [igazságszolgáltatást]. A Róma 12-őt is használom rendszeresen ebben a témában, ott is állítja Isten, hogy enyém a bosszúállás. Több helyen tisztán mondja ezt az Írás, a bosszúállás tehát nem a miénk, a bosszúállás Isten helye.

Vagyis azok a napok elmúltak, amikor mi magunk haragra gerjedtünk volna, és magunk akartunk volna visszafizetni valakinek. Amikor te magad elhatározod, hogy engedelmes leszel Istennek, és csak azt teszed, amire Ő vezet, amit az Ő Igéje mutat, akkor tudja a Szent Szellem azt a helyet, az első számú helyet elfoglalni az életedben, hogy minden ellenséged felett, bosszút állván megfizet az ő gonoszságaikért.

És ezt azért teszi meg, mert a te életed felett ott van egy isteni sorsrendelés, amit be kell töltened, az Ő akarata szerint, hogy folyjék az életed, és beteljesedhessen. Még egyszer: van egy isteni sorsrendelésed, és azt be fogod tölteni, mielőtt az Úr visszajön.

Ésaiás 54/17 Egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden nyelvet, mely ellened perbe száll, kárhoztatsz: ez az Úr szolgáinak öröksége, és az ő igazságuk, mely tőlem van, így szól az Úr.

Hallelúja!

Krónikák I. 16/22 Ezt mondván: Az én felkentjeimet ne bántsátok, prófétáimnak se ártsatok.

Senki nem illetheti Isten felkentjeit. Olvashatjuk ezt, mert ugyanezt mondja a…

Zsoltár 105/15 Meg ne illessétek az én felkentjeimet és az én prófétáimnak ne ártsatok!

16. Mikor éhséget idézett elő a földön; és a kenyérnek minden botját eltörte,

Vagyis nem volt kenyér a földön. Néztem a történéseket Illinois államban, a kormányzás is kiment a kukoricaföldekre, sajnos elszáradt a termés. Nem volt eső, az Egyesült Államokban őrült meleg van. Honnan jött az Egyesült Államok elnöke? Illinois államból. És a kukorica teljesen leégett.

Minden hőmérséklet feletti rekordot döntött a meleg, és leégett a termés. Tehát látja ezeket az ember, és nem ostoba, hogy ne értené meg, hogy mi is történik. És más dolgok is idekapcsolódnak. Az biztos, hogy nem lesz újraválasztva. Az emberek megértik ennek az üzenetét.

Lehet, hogy Istennek le kell, hogy égesse az agyadat is egy kicsit hozzá, de el fog jönni az idő, mert tudja, hogy miként kell tenni azt, hogy megérts egy üzenetet. Vagy eláraszt esővel. Ez meg Ausztráliában történt, Brisbaneban özönlött a víz.

A következő választásoknál összesen hat helyet kaptak meg, úgy lecsökkent a népszerűség két év alatt. Két évig öntötte, mosta őket a víz. Végül az emberek rádöbbentek, hogy van egy Istenünk. Lehet, hogy a politikusok elfeledkeznek róla, de a nép biztos nem. És nincs olyan tanács, amely megállna Isten ellen, mert nem vagy okosabb nála, ezt fogd fel.

És figyelem az utóbbi napokban az eseményeket, Istennek a prófétáit a világon mindenütt megbotránkozás éri, de Isten nem engedi meg, hogy az Ő felkentjeit, a prófétáit bárki illesse. Bármilyen csapdát is készítenek a másiknak, saját maguk fognak beleesni abba. Mi pedig megnyugodhatunk az Ige oltalmában.

Azt javaslom neked, hogy értsd meg, hogy a saját magadért vívott harcaid a mai nappal lezárultak. Mondd, hogy hallelúja! Emeld fel a kezed! Mi csak az Urat dicsérjük, és minden gondot Őreá vetünk, és néki gondja van rá. Lehet, hogy úgy tűnik szemlátomást, hogy semmi nem történik, de történik, mert Ő tudja, hogy hogy kell ezeket a helyzeteket megforgatni. És amikor Ő megcselekszi, akkor mindenki látni fogja!

Dániel példája nézzük meg. Azt mindenki tudja, hogy Dánielt bevetették az oroszlánok vermébe. Ez Dániel 6. fejezetében található. Neked kell, hogy hited legyen arra, hogy ezt meglásd, és ezért nem szabad feladni. Mosolyogva, örömben kell várni a fordulást.

Dániel 6/4 Akkor az igazgatók és tiszttartók igyekeztek okot találni Dániel ellen a birodalom dolgai miatt; de semmi okot vagy vétket nem találhatának; mert hűséges volt, és semmi fogyatkozás, sem vétek nem találtaték benne.

5. Akkor azt mondták azok a férfiak: Nem találunk ebben a Dánielben semmi okot, hacsak nem találhatunk ellene valamit az ő Istenének törvényében! 

6. Akkor azok az igazgatók és tiszttartók berohantak a királyhoz, és így szóltak: Dáriusz király, örökké élj!

7. Tanácsot tartottak az ország összes igazgatói: a helytartók, fejedelmek, tanácsosok és a kormányzók, hogy királyi végzés hozassék, és erős tilalom adassék, hogy ha valaki harminc napig kér valamit valamely istentől vagy embertől, tekívüled, óh, király, vettessék az oroszlánok vermébe.

8. Most azért, óh, király, erősítsd meg e tilalmat és add ki írásban, hogy meg ne változtassák a médek és perzsák vissza nem vonható törvénye szerint.

9. Annakokáért Dáriusz király adott írást és tilalmat.

Egy igazságtalan törvényt hoztak itt. Látjátok? Mi itt a világban a babiloni rendszer szerint élünk. És amikor látják, hogy te Isten királyságában előbbre jutsz, akkor minden úton és módon igazságtalan törvényekkel akarnak hátráltatni azért. Azért, mert sátán a maga embereit szeretné a magas helyekre feltenni, és foglalkoztatni. Nézzük meg, mi történik a végén.

10. Dániel pedig, amint megtudta, hogy megíratott az írás, bement az ő házába; és az ő felső termének ablakai nyitva voltak Jeruzsálem felé; és háromszor napjában térdeire esék, könyörge és dicséretet tett az ő Istene előtt, amiként azelőtt cselekszik vala.

11. Akkor azok a férfiak berohantak és megtalálák Dánielt, amint könyörge és esedezék az ő Istene előtt.  

12. Ekkor bementek, és azt mondták a királynak, a tilalma felől: Nem megírtad-é a tilalmat, hogy ha valaki kér valamit valamely istentől vagy embertől harminc napig, tekívüled, óh, király, vettessék az oroszlánok vermébe? Felele a király és monda: Áll a szó! A médek és perzsák vissza nem vonható törvénye szerint.

Vagyis beárulták Dánielt. Először meghozták az igazságtalan törvényt, és utána, pedig beárulták őt. Nézzük meg, mi történik ezután? A médek és perzsák törvénye visszavonhatatlan volt. Ezért elfogták Dánielt, és bedobták őt az oroszlánok vermébe.

Mi történt ezután? Angyalok jöttek segítségül, bezárták az oroszlánok száját. Dániel nagyon jót aludt azon az éjszakán, viszont a király nem tudott aludni egész éjszaka, mert azok, akik kitesznek téged ilyen atrocitásoknak, és helyzeteknek, azok lesznek azok, akik nem tudnak békességgel aludni. Megnézzük a következő nap történéseit a 18. verstől.

18. Erre eltávozék a király az ő palotájába, és étlen tölté az éjszakát, és vigasságtevő szerszámokat sem hozata eléje; kerülte őt az álom. 

19. Hajnalban a király azonnal felkelt még szürkületkor, és sietve az oroszlánok verméhez ment.

20. És mikor közel ért a veremhez, szomorú szóval kiáltott Dánielnek; szólt a király, és monda Dánielnek: Dániel! Az élő Istennek szolgája, a te Istened, akinek te szüntelen szolgálsz, meg tudott-é szabadítani téged az oroszlánoktól? 

Nézzük Dániel válaszát a következő Igében.

21. Akkor Dániel szóla a királynak: Király, örökké élj! 

Ez volt az, az ember, aki bedobta őt az oroszlánok vermébe. Ennyit mondott: király, én, áldalak téged! Örökké élj! Különben, nem a király hozta a törvényt, csak hajlott rá. Ebből az a tanulság, hogy nem szabad haragra gerjedni, ha ellened bárki, bármivel vétkezik, mert a bosszú helyét át kell adni Istennek. Nézzük meg a következő Igékben, hogy mi történik.

22. Az én Istenem elbocsátá az Ő angyalát, és bezárá az oroszlánok száját és nem árthattak nékem; mert ártatlannak találtattam Őelőtte és előtted sem követtem el, óh, király, semmi vétket.

23. Akkor a király igen örvende, és Dánielt kihozatá a veremből. És kivevék Dánielt a veremből, és semmi sérelem nem találtaték őrajta: mert hitt az ő Istenében.

Hallelúja.

24. És parancsola a király, és előhozák azokat a férfiakat, akik Dánielt vádolták, és az oroszlánok vermébe vettetének mind ők, mind fiaik és feleségeik; és még a verem fenekére sem jutottak, amikor rájuk rontottak az oroszlánok és minden csontjukat összezúzták.

Hallelúja! Ha az ember ilyen kijelentést vesz a bosszúról és a visszafizetésről, akkor meg fog változni a hozzáállásod azokkal az emberekkel szemben is, akik nem szeretnek. Annyira nem szeretnek, hogy cselszövéseket, furfangokat, ellentámadásokat tervelnek ellened. De neked tudnod kell, hogy egy ellened készült fegyver sem lesz jó szerencsés. Ámen!

És ez az, amin örvendeznünk kell. Emlékszem, hogy amikor még dolgoztam, és keresztény sem voltam, volt ott a vasúti építkezésen egy ember, aki nagyon nem kedvelt engem. Olyan munkákat adott ki, amelyeknek volt kockázata, és mondta, hogy ha nem úgy végezzük azt, ahogy kell, akkor azonnal kirúg.

Elvégeztem, azután egy másik helyre helyezett. Azt is gyorsan és rendesen elvégeztük. Azután egy másik főnököm beosztása alá kerültem, ő is ide és oda helyezett. Egy csőhegesztő kollegám, aki barátom is volt, elmondta, hogy a főnök azt tervezte, hogy kirúgat engem.

Jött a karácsony és jött az újév, jött a védősisakjában ő és az ő főnöke, az igazi nagy főnök, a márkás autójában jött és nem tűnt túl boldognak. Azért nem volt olyan boldog, mint kellett volna, mert őt rúgták ki. Ő volt az, akit Isten elhelyezett onnan, azért, mert viszálykodásokat szított, senkivel nem jött ki úgy, ahogy kellett volna.

Látod, hogy ez hogy működik? Még akkor láttam Istennek ezt a törvényét, amikor még újjá sem voltam születve. Mert van egy Istenünk, és Ő a bosszúállás, és a visszafizetés Istene. Mindenért visszafizet az ellenségeid kebelébe. A Példabeszédek 6/32-es verse alapján, ha az ördög lop tőled, a hétszeresét követeljük vissza, és áldott az Úr neve, hogy megcselekszi.

Érdemes ezeken elgondolkodni mindnyájatoknak. Nagyon sok minden van itt, amin a keresztény ilyenkor gondolkodik, ha hallja ezeket az üzeneteket, és Isten magasan felette van ezeknek is. Téged egy olyan helyre helyezett, ahol uralkodni tudsz. Ez a szeretet és irgalom helye is egyben, tehát a magad kezébe, a saját kezedbe nem veheted a bosszúállást.

Mi ilyenek akarunk lenni a mai naptól. Az Úrban és az Ő szeretetében akarunk lakozni. Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglészen néktek. Élünk ezzel! Őbenne lakozunk!

Álljunk fel mindannyian és mondjuk együtt: Köszönjük Uram! Te vagy az én oltalmazóm, te viselsz gondot rólam minden nap, minden órában. Te vagy az én védelmem. Ahogy én a Szellemet követem, az Úrnak angyalai körbevesznek engem, és megoltalmaznak engem, és az én tulajdonomat is, az én dolgomat is, minden ellenségtől. Minden gondomat rád vetem egyszer és mindenkorra, és hiszem, és örvendezek, és boldog vagyok, és békességgel teljes vagyok, mert te gondot viselsz rólam, és megoltalmazol engem, Jézus nevében! Ámen!

Ezért örvendezni kell, mert ez így igaz, és az arcodon kell, hogy látszódjon ez az öröm. Dicsőség Istennek! Ámen! A Szent Szellemtől kaptatok ma valamit, én hiszem! Nagyon fontos, hogy visszajárjatok és felnövekedjetek! Nagyon jól néztetek ma ki, ragyog rajtatok Isten dicsősége! Gazdagság lakozik a házatokban, gazdagság és tisztesség! Hallelúja! Ámen!

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL