2012.07.20. 

SZELLEMI AJÁNDÉKOK

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2012. július 15.

 

A Szent Szellem az a csodálatos ajándék, amelyet Isten ebben az időkorszakban a hívőknek ajándékozott. Amikor újjászületünk, ugye Jézus azt mondja erről, hogy: Szükség néktek újonnan születnetek, mert ami Szellemtől született, szellem az, ami testtől született, test az.

Amikor befogadjuk Jézust, mint életünk Urát és Megváltóját, akkor örök élet kerül a szellemünkbe, és új teremtéssé leszünk Krisztusban. A Szellemnek a gyümölcsei válnak részévé a szellemünknek az újjászületéskor. Szeretet, öröm békesség… Kilenc ilyen gyümölcs kezd a szellemünkben növekedni, ahogy sorolja a Galata levél 5/22-ben. Ezek termik meg a gyümölcsüket az életünkben.

János 14-ben Jézus tanítja, hogy a világ nem képes befogadni a Szent Szellemet. Miután újjászületünk, mi képesek vagyunk befogadni a Szent Szellemet, és ha befogadtuk a Szent Szellemet…

Korinthus I. 14/12 Azonképpen ti is, minthogy szellemi ajándékokat kívántok, a gyülekezet építésére igyekezzetek, hogy gyarapodjatok.

A szellemi ajándékokra mindjárt rá fogunk térni, hogy milyen ajándékokat is tanít a Biblia. De ehhez először be kell fogadni Isten Szellemét. A kereszténység életében történelmi nap Pünkösd napja, akkor az ott jelenlévők befogadták a Szent Szellemet.

Amikor befogadjuk a Szent Szellemet, akkor a Szent Szellem egyesül a mi szellemünkkel, és használni kezdi a hangunkat, és az elménket megkerülve kezd imádkozni. Hiszen Isten Szellem, és akik Őt imádják, szükség, hogy szellemben és igazságban imádják.

13. Azért aki nyelveken szól, imádkozzék, hogy megmagyarázza

Hiszen az elménk nem vesz részt benne, hogy miről imádkozunk, mert a szellemünk szól Istenhez.

14/2 Mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek; mert senki sem érti, hiszen a Szellem által szól titkokat.

Ez az egyedüli lehetőségünk arra, hogy kommunikáljunk Istennel. Ez a szellemünkön keresztül érhető el.

Tegnap az imakonferencián lehetőségem volt egy keveset magyarázni a közbenjárókról. Egy erőteljes Igét tudtunk itt megvilágítani, annak idején az a közbenjáró ezen állt meg. Tegnap kibontottuk részletesebben ezt az igeverset, Jézus szavait a:

János 15/7 Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek.

Tehát Őbenne kell lakozni, az Igében, a Szellemben. Őbenne kell lakozni, ez azt jelenti, hogy Őbenne kell imádkozni, és Őt kell meghallani, a Szellemet. És ahogy így érzékeltek dolgokat az akkori szolgálók, megváltozott tőle az életük. Visszatérünk a…

Korinthus I. 14/14 Mert ha nyelveken imádkozom, a szellemem imádkozik, de az értelmem gyümölcstelen.

15. Hogy van hát? Imádkozom a szellemmel, de imádkozom az értelemmel is; énekelek a szellemmel, de énekelek az értelemmel is.

Tehát imádkozunk magyarul is az értelmünkkel, énekelek a szellemmel, de a saját nyelvemen is énekelek. A tanult anyanyelvemen is énekelek.

Júdás 20 Ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szent Szellem által,

Korinthus I. 14/4 Aki nyelveken szól, önmagát építi; de aki prófétál, a gyülekezetet építi.

A prófétálás az ismert, beszélt nyelvünkön hangzik el. A 14-es fejezetben tanítja, ha nincs magyarázó a gyülekezetben, akkor maradjanak csendben.

Bill Kaiser előtt mondta valaki, hogy imádkozzon hangosan a gyülekezet előtt, de nem úgy gondolta, hogy a gyülekezeti alkalom kezdete előtt leülnek ide, és hangosan mindenkit túlkiabálnak. Bizony voltak olyanok, akik idegenként jöttek be ide először, és el is mentek, mert megijedtek. Nem is okolom, nem vádolom őket ezért, akkor nem voltam itt, hogy lecsendesítsem őket.

A gyülekezeten belül van a nyelvek nemei, és a nyelvek magyarázata, mint szolgálati ajándék, az nem egyezik az egyszerű nyelvekkel. Amikor befogadjuk a Szent Szellemet, ennek az egyértelmű jele, hogy elkezdünk nyelveken imádkozni. Onnantól a Szent Szellem lehetőséget kap arra, hogy megnyilvánuljon, és a Szent Szellemnek kilenc megnyilvánulási formája lehetséges.

Amikor újjászületünk, akkor az újjászületett szellemünknek kilenc gyümölcse kezd növekedni. Ugye Isten a szeretet, és az Ő természetét kapjuk meg. Az Ő természetének a jellemvonása az a kilenc gyümölcs. Ezek gyümölcsök, az életünkön. Sok keresztény van, akik újjászülettek. [Különbség van tehát a 9 gyümölcs (Gal. 5,22) és a 9 szellemi ajándék (1Kor. 12) között.]

Ha még tovább lépünk Istennel, akkor az újonnan született szellemünk képes befogadni a Szent Szellemet. Újjászületésünknél Isten örök életét kapjuk a szellemünkbe, a szellemünk természete a megváltozik.

A János 14-ben Jézus megígéri, hogy küld egy Vigasztalót, aki veletek lakozik mindörökké, az igazságnak ama Szellemét, akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja Őt, és nem ismeri Őt, de ti ismeritek Őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad örökké. Hallelúja!

Erről a drága Vigasztalóról beszélünk most. Újjászületésünknél természetes, hogy Isten természetét kapjuk meg, újjászületetten a mennyországba kerülünk majd. De ahhoz, hogy az Úrnak bizonyságtevői legyünk, a következő Ige mondja, hogy:

Apostolok Cselekedete 1/8 Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Szellem eljön reátok – hogy tanúbizonyságaim legyetek, mondja Jézus. A Szent Szellemnek az ajándékai, az I. Korinthus 12-ben vannak felsorolva, azt nem saját magunkért kapjuk, hanem mások felé történő szolgálatra kapjuk.

Korinthus I. 12/1 A szellemi ajándékokra nézve pedig nem akarom, atyámfiai, hogy tudatlanok legyetek.

2. Tudjátok, hogy pogányok voltatok, vitetvén, amint vitettetek, a néma bálványokhoz.

3. Azért tudtotokra adom néktek, hogy senki, aki Istennek Szelleme által szól, nem mondja Jézust átkozottnak; és senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szent Szellem által.

Isten Szelleme által senki nem mondhatja, hogy Jézus átkozott legyen, nem tudjuk átkozni, nem vagyunk képesek.

4. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Szellem.

5. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr.

6. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben.

Különböző módon működhetnek ezek az ajándékok a szolgálatokban. A tudás szava, a gyógyítások ajándékai is és a többi ajándék is más és más módokon képes megnyilvánulni.

7. A Szellem mindenkinek ad kijelentést, mégpedig épülésre.

8. Némelyiknek ugyanis bölcsességnek szava adatik a Szellem által; másiknak pedig ismeret szava ugyanazon Szellem szerint;

9. Egynek hit ugyanazon Szellem által; másnak pedig gyógyítások ajándékai azon egy Szellem által;

10. Némelyiknek csodatévő erőknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek pedig szellemek megkülönböztetése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig nyelvek magyarázata;

11. De mindezeket egy és ugyanaz a Szellem cselekszi, mindenkinek osztogatván külön, amint akarja.

Hiszem, hogy a mai napon is folyik ennek a szétosztása, és a növekedése a Krisztusi Testben. A Szent Szellemnek a megnyilvánulásai vagy más szóval ajándékai, három csoportba sorolhatók.

1. csoport: A legmagasabb ajándékok: a bölcsesség szava, a tudás szava, és a szellemek megkülönböztetésének ajándéka. Ahhoz, hogy valaki újszövetségi próféta lehessen, a három ajándék közül kettőnek munkálkodnia kell a szolgálatában. Ezen kívül természetesen a prófétálás ajándékának is jelen kell, hogy legyen.

2. csoport: Ha a második csoportra térünk, ezek az erőajándékok: a csodatévő erők ajándékai, a hit ajándéka, és a gyógyítások ajándékai. Figyelitek? Többes számban szerepelnek az ajándékok, gyógyítások ajándékai. Jelzi ez, hogy egy evangélista másként működik ezekben az ajándékokban, a gyógyítások ajándékaiban.

Én egy metodista gyülekezetben születtem újjá, egy nőszolgálat alatt. Egy asszony evangélista szolgált és énekelt. És azok az emberek, akik hallgatták, meggyógyultak. Úgy nyilatkozott erről, hogy: Ez nem nehéz, nem is értem, hogy hogyan működik. Én egyszerűen csak éneklek, és mondom, hogy az emberek gyógyultak. Az ezerhatszáz jelenlévőből négyszázan felálltak és kijelentették, hogy meggyógyultak.

Az egyik terület, ahol Isten csodát tett általa, a vakoknak a szeme nyílt meg. Sok más terület is volt. Ez kegyelemből adatott neki is, nem mintha ezt ő kiérdemelte volna. Egyet tudok róla mondani, mert újjászülettem általa, és sok mindent megismerhettem vele kapcsolatban. A bibliaiskolánk egyik embere elmondta róla, hogy tizenegy évig kereste az Urat, ebben az ajándékban. Kereste az Úr arcát, hogy felkenetést kaphasson ezekben a Szent Szellem megnyilvánulásokban.

Egy ausztráliai ismerősöm próbálta elmagyarázni valakinek, hogy miként lesz az ember ilyen ajándékozott Ausztráliában. És azt hiszem, hogy Ő ott volt, amikor ezt elmondta, hallotta, ahogy elmondta, hogy egyik pillanatban még nem volt ez az ajándék a birtokomban, a következő pillanatban ott volt. Ilyen szempillantásban. És a tudás szavát megkapta hozzá az evangélista szolgálatában, amikor jött ez a kenet. Úgyhogy egyszerűen kiénekelte ezeket az ajándékokat. Kiszólította az éneklésében húsz, harmincat is.

Miután újjászülettem, tíz évre rá Ausztráliában járt, és nem volt semmilyen kenet, ezért csak úgy próbaszerűen elkezdte a dalokat énekelni. Egyiket a másik után elővette, és a végén a Köztársaság egyik alapdalát elénekelte, az Egyesült Államoknak egyik nemzetes dalát, és arra lezuhant a kenet, akkor változott meg a kenet.

Beszéltem arról, hogy az Úrban lakozni, hogy a Szellemben lakozni. Egy híres közbenjáró imaharcos támogatta őt. Hagin kirendelte számára, hogy egy evangélistával együtt járjon, egy férj-feleség. Ez a közbenjáró nagyon sokat imádkozott és sokszor elhagyta a testét. Imádkozott és érzékelte az Úrtól, hogy hová menjen, és hová ne. Mert lehet, hogy az evangélista elvétette volna, annyi meghívása volt.

Egy teljesen normál ember volt ő, de tizennégy-tizenhat órát imádkozott szellemben naponta. Ha az ember ennyit tartózkodik szellemben… Egyik alkalommal rátette a kezét a hölgy evangélista, és ő pedig eltávozott.

Volt Ausztráliában egy római katolikus asszony, ő is évekig ilyen sokat imádkozott, amíg a végén egy alkalommal ő is elhagyta a testét. Az Úr figyelmeztette őt, hogy két hétig ne imádkozzon nyelveken. Figyelmeztettünk mi is régebben valakit, hogy ne jöjjön többet be a gyógyító sorba, mert olyan módon fogadta a kenetet, hogy attól tartottunk, hogy ő is kiröpül a testéből.

Ugyanis szellemi lények vagyunk. A földön a Szent Szellem nem képes semmit elvégezni nélkülünk. Csak a szellemünkkel tudja. Pál azt mondja, hogy én Istent a szellememmel szolgálom. Pál azt is írja, hogy én többet imádkozom mindnyájatoknál nyelveken. A korinthusiak pedig nagy imádságosak voltak, sokat imádkoztak. Az Úr július 28-ára előhívott egy újabb imakört.

Egy közbenjáró imádságos emberről olvasok egy könyvet, kb. a felénél tartok. (A tudás szava működik, nagyon erős a kenet, daganat tűnik el a gyomor, belek tájékáról.) Tehát bármelyik hívő egyén életében bármelyik szellemi ajándék képes megnyilvánulni.

A főutak egyik utazó rendőrével történt meg, nem városi rendőr volt, hanem az autóutak ellenőrzését végezte, és ki kellett mennie egy autóbalesethez. Egy borzasztó baleset volt, mert, ahogy benézett, látta, hogy az illetőnek a fejét lehasította egy éles felület, és csak a bőre tartotta egy helyen össze a nyakát.

És feljött a szelleméből, hogy mit kell tennie. Ez a rendőr rámutatott a sérültre és megparancsolta, hogy gyógyuljon meg Jézus nevében! És az illető meggyógyult. Ez azután arra indította őt az életében, hogy egyre többet használta őt az Úr. A szellemünkből jöhetnek ezek elő.

Mert ha az ember az Igében lakozik, akkor nem veszélyeztetheti semmi olyan helyzet, hogy valami furcsát tegyen. Ha az ember szilárdan áll az Igén, akkor a Szellem fogja használni.

Voltak ismerőseim, akik Jeruzsálemben egy alkalomra nem engedtek elmenni. Joe és a többiek mondták, hogy oda be ne tegyem a lábam, mert nem tudnám értékelni azt, ami ott történik. A pünkösdiek szaladgáltak körbe-körbe, több órán keresztül. Figyelmeztettek, hogy jobban teszem, ha távolságot tartok tőlük. Tehát az Ige hiányában furcsa dolgokat műveltek.

Nem kell így viselkedni, egyszerűen az Igében kell lakozni, és az Ige és a Szellem egységében kell szolgálni. Ha a Szellem mondja, hogy megnyilvánulni kíván, akkor rendben van, ha nem jelzi ezt, akkor csak tanítsd az Igét.  

A híres szolgálók ott kerülnek bajba, ha megpróbálják erőszakosan megnyilváníttatni, kierőszakolni a Szellemet. Ha nem érzékelem, hogy a Szellem ajándékai jelen lennének, akkor csak a kezem teszem rájuk, és mondom nekik, hogy kezdjenek már egy kicsit mozogni jobbra vagy balra. Ezért a kézrátételt nagyon szeretjük, jelenleg a jobb csuklóban van nagy gyógyító kenet.

Ma szándékosan beszélünk erről, hogy tanuljátok ezt. A tudás szava ez, most a torokban van a gyógyító kenete Istennek. Általában az evangélistánál sok ilyen zajlik. Benny Hinn tudja, hogy ezek zajlanak. Van, hogy két-három órát elhúzza így az alkalmat. Más alkalmakkor pedig megszakítja, és elkezd imádkozni értük. Általában az evangélista szolgálatokban sok megszabadító munka van.

Ausztráliában volt egy alkalom, valaki asztmából szabadult így meg. Sokan jöttek bizonyságot tenni, és remegtek és rezegtek. Ezek az ausztrálok igen furcsák, mondta. Persze viccelődött. Tehát vigyázni, hogy Őbenne lakozzunk.

A gyógyítások ajándékaival kapcsolatban meg kell érteni, hogy azok úgy működnek, ahogy a Szellem akarja, és örvendezünk ebben. Ha valaki elmegy, és úgy érzékeli, hogy ő nem gyógyult meg, miután a kézrátétel megtörtént, akkor a hitedet kezd el használni abban, hogy megteszed a megvallásaidat a száddal.

Ha teljességgel meg is gyógyultál, és az ördög vissza akarja hozni néha azokat a tüneteket, lehet, hogy öt, hét, nyolc vagy tíz évre rá. Van, hogy soha nem jön vissza, de ezért figyelmeztetünk mindenkit, hogy bele kell mélyedni az Igébe, hogy az ember meg tudja tartani a kapott gyógyulását.

Ezért nagyon fontos, és tanítani szoktuk mindenkinek az I. Péter 2/24 Igéjét. És ezt az egész gyülekezet, aki ide jár hozzánk, tudja: „Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek sebeivel gyógyultatok meg.”

Amikor jönnek a fájdalmak, akkor én az ördögnek szólok, hogy Jézus legyőzte őt! És a Jézus nevére engedelmeskednie kell! Ha én akkor meggyógyultam, akkor gyógyult vagyok, most gyógyult vagyok, az Ő sebeivel. Az ördög azt mondja, hogy nem vagy gyógyult, beteg vagy, fájdalmaid vannak. – Kérlek, fáradj Jézushoz és beszéld meg vele, mert a lábam alatt vagy és legyőzött vagy! – mondhatod.

Az elmében lesz a háborúzás, az ellenség teszi ezt. Ott lesz a nagy nyomás, rád nehezedik a gondolatoknak a súlya. És ő akarja hozni a [negatív] gondolatokat, hogy leállítsa a gyógyulás folyamatát. Így lehet sajnos elveszteni a gyógyulást.

Ha meggyógyultál, ha megnyilvánult a gyógyulás, ha nem, akkor hitben mész haza, és megköszönöd, hogy: „Köszönöm Uram, a gyógyító kenet bennem van, bennem munkálkodik, és minden tökéletes bennem!” És néhányan ezt megtették az evangélista alkalmainkon. Két-három napra rá a gyógyulásuk meg is nyilvánult. Csak csendben kell maradni, jön az Úr és elvégzi.

Csehszlovákiában történt, valaki beszámolt arról, hogy néhány napra rá, ahogy a kezemet tettem rá, és mikor a foci meccset nézte (valószínűleg akkor volt legjobban ellazulva), érezte a Szent Szellemnek a tűzforróságát a gerincén. A Szent Szellem teljesen újjáépítette a gerincét. Két-három nappal előtte tettem rá a kezem, és utólag elmondta, hogy így történt.

A gyógyulásotokat meg tudjátok szerezni az Igével is, az Igén, az Írásokon cselekedve, mert a Szent Szellemnek ezek a megnyilvánulásai, az Ő tetszései szerint nyilvánulnak meg. Egy kis titkot azért elmondok nektek: ha hitben cselekszel, és hitben maradsz ott azon a szinten, ahol vagy, az a Szent Szellemet szikrára fogja lobbantani, és elő fognak jönni a megnyilvánulásai, és segítségedre fog sietni. Közbenjárókon keresztül fog történni.

Róma 8/26 Hasonlatosképpen pedig a Szellem is segítségünkre van a mi erőtlenségünkben. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk; de maga a Szellem esedezik miérettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.

Ezek a megnyilvánulások, amikről szó volt, ezek gyorsan jönnek. Olyat is tapasztaltunk már, hogy mielőtt az illető megérkezett volna az alkalomra, már megnyilvánult a Szent Szellem. Mert az Úr, annyira szeretné megnyerni a figyelmünket, hogy ott helyben azonnal meggyógyulnak. Főleg az elveszetteknél tapasztalható ez.

Megint mások, amikor hitben cselekszenek, és használják a hitüket, az alkalom során, vagy akár otthon, a Szellem ilyenkor a segítségünkre siet. És velünk együtt, ragadja meg a gyógyulást, annak ellenében. Olyan nyögésekkel és sóhajtozásokkal, amelyek nem kiejthetők.

27. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Szellem gondolata, mert Isten szerint esedezik a szentekért.

28. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az Ő végzése szerint elhívottak.

Vagyis azokról szól itt, hogy javukra van minden, akik ilyen fohászkodásokkal a Szellem által imádkoznak. Erről beszél, azoknak van minden javukra, azoknak tud segíteni a Szent Szellem.

Mindegy tehát, hogy miben vagy, bármi lehet az, ami éppen a rossz, de új helyzetet tudsz kezdeni, és Ő fogja úgy elforgatni a helyzeteket, hogy mindent jóra fordít a végére. Az ima által, a közbenjárások által, az igei megvallások által, az életek fognak megváltozni a Szent Szellem által. Helyzeteket lehet megváltoztatni.

A jobb lábfejen, a nagy lábujjon óriási kenet van. Ez gyógyulás. Akarjátok azt a kijelentést, amit én kaptam az elmúlt héten?

Róma 8/11 De ha annak a Szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az Ő tibennetek lakozó Szelleme által.

Miközben erről az Igéről meditáltam, közben a Szellem a megelevenített szót kicserélte a „feltámasztja” kijelentésre. És észrevettem, hogy prédikátorok, és közbenjáró imádságosok ugyanezt kezdik tanítani, a feltámadás erejét!

Tudod mi a csodálatos a feltámadás erejével? Mindegy, hogy milyen állapotban van a tested. Még akkor is elvégzendő ez, ha a testedet elhagyta a szellemed, vagyis a fizikai halál beállt. Ugye, hogy Isten feltámasztotta Krisztust a halálból? Ha Ő lakik benned, és ugyanaz a Szellem, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is.

A Szent Szellem bennetek van, és ezt meg kell vallani, ki kell mondani. Fogunk látni olyan csodákat, amit soha el sem tudtatok volna képzelni, mert a változások ideje ez, és a feltámadás erejét adta nekünk a Szelleme által. Tehát Szellem által a közbenjáró imádságosok, ahogy imádkoznak, akik szeretnek imádkozni, a Szellem fogja tanítani mindannyiunknak ezt.

Akiről olvasom a könyvet, Jézus a János 15/7 szerint tanította imádkozni, hogy az Őbenne való lakozás. És az Úr fog foglalkozni velünk, az önzőségeink, a kevélységeink tekintetében, mert a Szent Szellem szeretné megragadni az embert.

Az illető Angliában egy kis településen élt, s ott nem volt illendő, hogy az ajtókon kopogtassál. És a Szellem azt mondta neki, hogy menj ahhoz a házhoz és kopogtass az ajtón. A test azt válaszolja erre? Hogy nem lehet csak úgy bekopogni valakinél, erre fogta magát és tovább ment. Száz métert ment, és amikor visszafordult, megtette azt, amit az Úr mondott, és kopogtatott. Mert elkötelezte magát, hogy amit a Szent Szellemtől vesz, azokat megcselekszi.

Egy kisgyermek nyitotta ki az ajtót, és azt mondta, hogy az anyukám beteg, és én imádkoztam, mondta a kisgyermek, hogy te személy szerint gyere, és imádkozzál érte, ugyanis ismert volt már ott a településen, és ez volt a lényege, sikere a Szellem követésének. Ez tehát személyfüggő minden egyes esetben.

Ennek az imádkozó embernek az elkötelezése, hogy odaadta magát, hogy használja őt az Úr a közbenjáró imádságban és az imaharcban. Húsz évet töltött el azzal, hogy ezt tanulta, és mellette tizenkét órát dolgozott naponként. Azután három kilométert kellett gyalogolnia minden nap oda, ahol a missziója folyt. Miután elvégezte ott a munkáját, vissza kellett gyalogolnia haza és másnap munka, évről évre, minden időjárásban. Az után ezt fel kellett, hogy adja. Itt tartok most a könyvben, kb. a felénél.

Tehát látta, hogy mi az, amin keresztül kellett mennie, hogy eljusson arra a helyre, hogy még negyven év közbenjáró imádságos szolgálata hátra van, amit el kell, hogy olvassak. Nemzetek sorsát tudta megfordítani, megváltoztatni, sok mindenre képes volt az imája. A Szent Szellem használta őt.

Tehát oda fogok jutni az I. Jánosra is, de mindannyian az Úrhoz tartoztok, és ott vagytok azon a helyen. És ha az ember önző és a saját dolgait választja inkább… Neki is sok mindent le kellett győznie a Szellem által, ha ezt választod, hogy az Úrban lakozol. Ő ezt választotta. A Szellem mondta neki, hogy ha nem akarod, nem muszáj.

Abban az időben kalapot kellett viselni az utcán, és neki pedig le kellett, hogy vegye a kalapját. Megtörte vele ezt a szokást és az egész vidék megváltozott általa. Tehát az Úr veled személyesen fog foglalkozni, bizonyos dolgokban. Nem vagyunk semmilyen törvény alatt. Keresztény törvények alatt sem.

Róma 8/14 Mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai.

Vagyis gyarapodni fogsz, ha ezt teszed.

15. Mert nem kaptatok szolgaság szellemét ismét a félelemre, hanem a fiúságnak Szellemét kaptátok, aki által kiáltjuk: Abbá, Atyám!

És a félelmeket le kell győzni. Az ördög hozza ezeket, az antikrisztus szelleme: félelem a közvéleménytől, félelem a társadalom különböző befolyásaitól. Az Úr mindezeket kiszaggatta belőle.

16. Ez a Szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.

17. Ha pedig gyermekek, örökösök is; örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak;

A legnagyobb dolog, amivel foglalkoznunk kell, az a hústestünk, ahhoz, hogy az Úr tudjon minket használni. Ha a magunk dolgait le tudjuk győzni, akkor az Úr hatalmasan képes minket használni, és ehhez azt kell választani, ami az Ő útja. Én pl. eldöntöttem, hogy eljövök onnan, kétszer kellett letennem az életemet. Nem mindenkitől kéri ezt az Úr.

Ennek az illetőnek egy kis településen kellett, hogy megálljon, és tudja az ember, hogy milyenek a kis közösségek. Legalább olyan nehéz, mint körbejárni a világot. A Szent Szellem azt akarja tőlünk, hogy találjon magának valakit, akin keresztül áradni képes.

Az utolsó dolog pedig, ami szükséges, hogy azonosulni tudj azzal az illetővel, és azután el kell jutnod a hatalomnak arra a helyére. És a hatalom helyén tud használni a Szent Szellem. A fölött, mint hogy meg lettél próbálva, nem tud használni.

Vagyis a Szent Szellem meg fog próbálni téged, hogy képes vagy-e az ördöggel szemben ott megállni. És ha meg tudsz állni, akkor azon a hatalmi szinten tud használni. Hatalmi szintek vannak így, amiben fel kell lépegetni.

Mennyei beszámolókat is hallgattunk, és ott is elmondják, hogy dicsőségről-dicsőségre van ott is a növekedés. Itt is így növekszünk, dicsőségről-dicsőségre, hitről-hitre van a növekedésünk. Hallelúja.

Ehhez az embernek az Úr útját kell választania. Akinek a könyvét most olvasom, nem is prédikátor volt, teljesen átlagembereket használt az Úr ebben. Amikor kaptam ezt a feltámadás ereje Igét, tudtam, hogy kire mondja az Úr.

Néha az ember tudja, néha nem tudja. De mindegy, az Úr szól, és ez a lényeg. Meg van ez a kegyelem, meg van ez a Szent Szellem helyünk, és Őt kell, hogy használjuk mindvégig. Időt kell tölteni vele. Tudod-e, hogy az illető hány órát töltött az Úrral?

Másfél kilométer útja volt, akkor levette a kalapját. Annyi ideje volt az Úrra, miközben ott ment, mert dolgoznia kellett, szolgálnia kellett. Tehát az a kis távolság, amíg gyalogolt, addig tudott az Úrral lenni. Tudok sokakat, akik jönnek-mennek, és úgy imádkoznak.

Ausztráliában is tudok sokakat, és egy evangélistát is ismerek. Vette a botját az evangélista, ment kifelé sétálni, akkor nem lehetett őt zavarni, mert imádkozott. Azért vitte a botját, mert azzal jelezte azt, hogy senki őt ne zavarja. Tudsz az Úrral te is időt tölteni. Mert ezt akarja az Úr az utolsó napokban itt, hogy az átlag, a hűséges tagok időt töltsenek vele. Fel kell kelni és követni a Szellemet.

Álljunk fel mindannyian, remélem kaptatok ma valamit. Most kimondjuk és megvalljuk a következőket: – Uram várakozni fogok rád, várakozni fogok a Szellemre, és megtalálom azokat a dolgokat, a vezetéseket, amiket te szántál nekem. Meg akarom találni azt a helyet, amit te szántál nekem. Hiszem, hogy meg vagyok tisztítva a Bárány vére által, minden tévedéstől, a teljes múlttól és egy újat kezdek, egy vadonatújat, és te fogsz vezetni engem, és én figyelmezek rád, és követlek téged, és gyarapodni fogok, és gyarapodni fogok mindenben Jézus nevében! Ámen!

Amikor kezdtem a bibliaiskolában, akkor már tudtam, hogy elhívott vagyok Mexikóba, és hiszem, hogy az Úr ezt most levette rólam. Imádkoztam az ottani helyzetért, ahogy most kint voltam, nagyon nehéz helyzetben vannak. És egy hatalmi hely van most arra, hogy foglalkozzunk ezzel. Ötvenhatezer embert gyilkoltak ott le az elmúlt öt évben. Maffiaháborúzások ezek, egyik a másik ellen harcol.

Sokatoknak mutat az Úr a múltban ezt vagy azt, de ne próbáljatok odamenni! Mert most egy tiszta kezdettel, ahol vagytok, az Úr el fog vinni benneteket oda, ahová kell. Legtöbben már ott vagytok. A legfontosabb, hogy szellemileg felnövekedjetek! Amíg ugyanis az ember szellemileg fel nem növekszik, az Úr számára lehetetlen, hogy használja őt abban, amire elhívta.

Az Igével soha nem leszel vesztes! Ha az Igében töltöd az idődet, akkor a hited növekedni fog, és azt a helyet el fogod érni. Nagyon sok az elveszett és nagyon sokaknak szükségük van segítségre. És ez itt egy hatalmas hadsereg, az Úré. Négyszáz-ötszáz gyülekezet. Mindenki ott, ahol van, ott kell végeznie a munkát. Én csak a saját részemet vagyok hivatott elvégezni.

Nagy szolgálatokkal voltam együtt [a konferencián], mindegyiküknek meg van a Jet repülője, nagy központjaik vannak. Egyáltalán nem zavar ez engem, mert én tudom, hogy hol kell lennem, hogy nekem mi a részem. Ők a saját részüket elvégzik, mi is mindannyian boldogok vagyunk.

Hogyan vesztette el az illető a misszióját? Az egyik nagyon elegáns, felnövekedett szónok, és egy kis féltékenység volt a szívén ezzel kapcsolatban, az Úr azt mondta, ahhoz, hogy ez kiszakadjon belőled, add oda neki a szolgálatodat. És akkor meghívta őt, hogy tartson vele a közbenjárásokban, és az megváltoztatta az életét. Tehát magunk önzőségeiből ki kell lépnünk.

Néztem egy prédikátort a tv-ben. Az apukája is prédikátor volt. Valami történt vele, és amikor ezt előhozta, azt mondta, hogy én Istenem, nem tudtam, hogy ez még mindig ennyire bennem van. Ettől most meg kell, hogy szabaduljak.

És a gyülekezetét kérte meg, hogy imádkozzanak érte. Mert az a gyűlölet benne volt, hogy hogyan bánt az ő édesapjával az az illető, és ott helyben meg kellett, hogy szabaduljon ettől az érzéstől. Mondta, hogy ez nem lehet énbennem, és akkor ott letette. Egy csodálatos pásztor volt. Tehát mindenkinek saját magát kell, hogy kiigazítsa.

Az I. János erről szól, hogy az Úrban lakozni, és szeretni az atyafiakat. Ha ezt nem teszed, akkor a sötétségben jársz, az antikrisztus szellemében. Szabadulj meg attól, és járjál szeretetben, szeresd az atyafiakat, szeresd a felebarátot, és akkor hatalmasan fog használni Isten a Szelleme által.

Tudod a Szent Szellem boldog ma! Dicsőség Istennek! Ámen!

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL