2012.06.19. 

IMÁDSÁG 2.
Miként lehet választ kapni az imáinkra?

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2012. június 17.

 

A Biblia tanítása egy gyülekezeten belül kicsit más. A cél, amiért ezeket az alaptanításokat újra előveszem, hogy az imáinkra válaszokat kapjunk. Lehet úgy is imádkozni, hogy az ember imádkozik, és imádkozik, és újra imádkozik, és elveszti így az imának az erejét, vagy pedig lehet úgy is imádkozni, hogy az ember előveszi Isten Igéjét céltudatosan az Imakönyvből, és hittel elmondja.

Megint más a célja azoknak az alkalmaknak, amikor evangelizálunk, akkor a világnak szeretnénk bemutatni Isten erejét, Isten Igéjének a működéseit. Volt idő, amikor Hagin testvér csak prédikátor volt, és egyfolytában csak prédikált. Utazó szolgálat volt, és a hétnek hat napján, délelőtt és délután is és este is prédikált.

Az Úr folytonosan mondta neki, hogy menjen és tanítson is. Egész ’vihart’ volt képes felkavarni, amikor prédikált. Nagyon szeretem a jó prédikátorokat, az evangélista is kiválóan tud prédikálni, meg van a célja a prédikálásának, az elveszettek szemét felnyitja a felismerésre. Nincs ellenemre az sem, ha egy pásztor prédikál, de az én szolgálatom más célirányú.

Mondta egy este Kenneth Hagin az Úrnak, hogy jó rendben, és megmutatom Neked, hogy a tanítás az nem jó az én szolgálatomban, a prédikálás az, ahogy nekem végeznem kell. Nagy bajba kerülhet az ember, amikor így meg akar valamit mutatni Istennek, mert nincs bölcsesség, amely megállna Istennel szemben.

Eljött a napja, hogy tanítania kellett, és megpróbálta előadni a tanítást olyan szárazon, ahogy csak lehetett, olyan unalmasan, ahogy csak képes volt rá, remélte, hogy mindenki belealszik. Azután egy előszólítást tett, az oltárhoz hívta előre az embereket.

Legyintett a kezével, hogy aki szeretne újjászületni, jöjjön előre. És a legnagyobb siker volt, amit valaha tapasztalhatott, olyan sokan jöttek előre az Úrhoz. Rekordot döntött a szolgálatában. Ugye meg akarta mutatni Istennek, hogy amit ő maga gondolt az, az igaz? Ez megváltoztatta azután a szolgálatát, és a tanításra tette a fő hangsúlyt.

Én ehhez hasonlóan az imádságról kezdtem tanítani már az elmúlt héten, amikor azt a hét pontot néztük át, hogy miként kell az embernek végiggondolnia, hogy az Ige alapján mondja el az imáját, hitben kell elmondania, hogy választ kapjon.

Ma pedig kimondottan az anyagiakra szeretném kiélesíteni a tanítást, hogy miként kell egy akaraton elmondani majd azt az imát, ami választ nyer az anyagi életünkben. Egy kicsit azonban áttekintjük azt is, amit az elmúlt héten néztünk, mert ez a hét lépés, amit felsorolok, feltétele annak, hogy az ember választ kapjon az imáira.

Emlékeztetlek benneteket, és az elmúlt héten is mondtam, hogy mi a hit imáját mondjuk el, és az Úr maga segíti fel a beteget. Tehát tekinthetjük egy formulának is, hogy miként imádkozunk: az Atyát kérjük meg Jézus nevében! De valójában nem az, mert a hitünket kell kiárasztani rá, hogy amikor elmondtuk a hit imáját, az Úr fogja felsegíteni a beteget.

Ha harcról beszélünk, az végül is az elménkben zajlik majd, az a gondolatoknak a csatája lesz, amikor az ördög a kétkedéseket és a hitetlenség gondolatait hozza, akkor kell megharcolnunk a hit szép harcát. Mert az Ige felmagasztaltatott, és az Igét pedig Isten felmagasztalta minden neve fölé, és mi ezen az Igén cselekszünk, és az Ige alapján fogadjuk be az áldásokat, amit csak kívánunk az imádságainkban, bármilyen dolgot.

Az ELSŐ pontban azt fogalmaztuk meg, hogy legyünk nagyon specifikusak, hogy mit szeretnénk, és találjuk meg arra az Igét, amely támogat minket, mert vannak, akik állítják, hogy 8 ezer ígérete található Istennek a Bibliában.

A két Imakönyvünkben is, ami magyar nyelven olvasható, szinte az élet minden területére vonatkozóan, lehet találni isteni ígéreteket.

Miután megtaláltad az alapot, hogy mire alapozod a kérésedet, a MÁSODIK pontban, meg kell kérned az imádságban, és a hitedben el kell fogadni, hogy meg van. A Márk 11/23-24 Igéket néztük meg, használtuk:

23. Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, meglesz néki, amit mondott.

24. Azért mondom néktek: Amit csak kívántok, amikor imádkoztok, higgyétek, hogy megkaptátok, és meglesz az néktek.

Vagyis ha megvan az Írás, amire alapozzuk a kérésünket, akkor, amikor imádkozunk, hinnünk kell, hogy megkaptuk a kérésünket, és akkor [ezt követően] meglesz nékünk, meglátjuk majd.

A HARMADIK pontban arról tanítottunk, hogy minden egyes gondolat, csak olyan lehet, ami megerősíti azt, amit kértünk, hogy az meg van nekünk. Más szóval nem engedhetjük meg, hogy az elménkben egy olyan kép alakuljon ki, amely a kudarccal kapcsolatos az imánk vonalán.

Imádkozom olyanokért is, akik a halálos ágyukon vannak, és bizony megjelenik bennük a kép a temetésről. Ellentmondás van itt azonban, mert aki hiszi a gyógyulását, annak nem a temetését kell előkészítgetni. Ugyanis a hit így nem működik.

Tehát egy percig sem szabad kételkedni abban, hogy meg van a válasz arra, amit kértünk. És ha a kétségek továbbra is fennállnának, akkor meg kell dorgálni őket. Az elménket a válaszra kell ráállítani, ezért javasoljuk, hogy kerüljünk bele, és mélyedjünk bele az Igébe, és állandóan azon gondolkodjunk, amit az Ige ír.

A Biblia tanítja, hogy álljunk ellent az ördögnek, és ő megfut tőlünk, vagyis a betegség, a gyengeség, a fájdalom gondolataitól meg kell szabadulnunk. Ez a harcmező, a harc itt zajlik. Felhívja figyelmünket az Írás a:

Péter I. 5/8 Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szertejár, keresve, kit nyeljen el:

Vagyis van egy ellenséged, az ördög. És te magad nem akarsz tudomást venni róla, hogy létezik az ördög? Ausztráliában volt egy asszony a gyülekezetben, aki utólag elmondta, hogy hat hónapba tellett neki, míg képes volt elhinni, hogy létezik az ördög. Az ördög az e világ istene, aki megvakítja a hitetlenek elméjét, az elveszettek elméjét. Ezért ők nem is tudnak hinni, és nem is képesek megérteni ezeket a dolgokat.

Ha az ember megértést kap arról, hogy létezik az ördög, akkor még egy megértés kell ide, hogy az ördög le van győzve! És semmit nem képes tenni, mert Jézus kiüresítette, teljességgel legyőzte őt! Egyedül a félelmeket képes ránk tenni, a kétségeket. A kétségek mindig az ördögtől jönnek, a kétségeknek ellent kell állni, és meg kell dorgálni azokat.

Az elménket a válaszra kell ráállítani. Minden egyes látást, álmot, elképzelést, benyomást, olyan megérzést, és minden olyan gondolatot, amely nem járul hozzá a hitünkhöz, azt meg kell semmisíteni. Más szóval, csak azokat a gondolatokat szabad megengednünk, amelyek abban támogatnak minket, hogy megvan nekünk az, amit kértünk.

Ezeket a kétséggel teljes gondolatokat, nem vagyunk képesek más gondolatokkal megsemmisíteni, csak Isten Igéjével vagyunk képesek. Tehát, egy ilyen kétkedéssel teljes gondolatot, nem vagyunk képesek egy másik gondolattal eltörölni, csak úgy vagyunk képesek, ha kimondjuk a szánkkal Isten Igéjét.

Ha az ördög próbálkozna, hogy hazug tüneteket helyezzen az én testemre, akkor idéznem kell neki az I. Péter 2/24-et. Egy napon azt kezdtem érezni, hogy az ördög ráunt már arra az Igére, és elkezdtem neki idézni más Igéket, pl. János 3/16-ot, mert van még bőven, amit lehet neki idézni.

Az ördög az érzelmek birodalmában képes mozogni. Javaslatokat hoz. Gyakran [helytelenül] úgy gondolják az emberek, hogy minden gondolat, intuíció, megérzés, csak Istentől lehet. A sátán is ebben a birodalomban mozog. Isten soha nem mondta senkinek, hogy gyilkoljon meg valakit az Ő kedvéért, ez nem Istennek a gondolata, hanem e világ istene, kis „i”-vel, az ördög.

Ezért meg kell tanulnunk, hogy mi van Istentől, és mi van az ördögtől, és ezt csak Isten Igéjéből tudjuk megtanulni, és utána tudjuk megkülönböztetni, és kiválogatni. És az ördögöt a lábunk alá lehet így helyezni, és ott is lehet tartani.

Példának hoztam egy pásztort, aki egy betegségben küszködött, és megjelent neki egy ’világosság angyala’, és azt gondolta, hogy ez a világos fénylény, maga Jézus. És ez a ragyogó fénylény azt mondta neki, hogy az nem Isten akarata, hogy ő meggyógyuljon.

Aki ezt mondta neki, az kizárt, hogy Jézus volt, mert Ő semmit nem fog mondani nekünk, ami Isten Igéjével ellentétes, és a Máté 8/17-ben azt olvassuk, hogy Ő viselte betegségeinket, és Ő hordozta a fájdalmainkat.

Mégpedig azért, hogy beteljesedjen, amit Ésaiás próféta mondott. És elmagyaráztuk, hogy maga Jézus Isten Igéje. Mielőtt a földre jött, nem Jézus volt az Ő neve, az Ige volt a neve. Mert az Atya létezett, a Szent Szellem, és az Ige. És erre pedig olvasható a:

Zsidó 1/1 Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképpen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk Fia által,

2. Akit tett mindennek örökösévé, aki által a világot is teremtette,

Vagyis Isten a próféták idejéig, amíg Jézus nem jött, a próféták által szólt. Minden, amit a földön meg akart cselekedni, előtte azt egy próféta szája által, azt szólnia kellet. Amikor a Szent Szellem által Jézus eljött a földre, akkor Jézus által szólt. Amikor Jézus feltámadt a halottaiból, és felemeltetett a mennybe, attól az időtől kezdve Isten a Gyülekezetén keresztül szól.

Jézus a Gyülekezeti Testnek a Feje, a hívők a Testnek a tagjai, és az ördög pedig a Test lába alá helyeztetett. Tehát ma a Gyülekezet az, amelyen keresztül Isten szól hozzánk. Jézus azt tanította, hogy azok a beszédek, amelyeket én szólok, nem magamtól szólom, hanem az én Atyám mondja azokat.

Meg lehet nézni, hogy hogyan cselekedett: szertejárt, és meggyógyított mindeneket, akik az ördög elnyomása alatt voltak.

Apostolok Csel. 10/38 A názáreti Jézust, mint kené fel Őt az Isten Szent Szellemmel és erővel, aki széjjeljárt jót tévén és meggyógyítván mindeneket, kik az ördög elnyomása alatt voltak; mert az Isten volt Ővele.

Abban az időben történt ez, amikor még a földön járt, a kereszthalála előtt, és a feltámadása előtt. Tehát, nem isteni mivoltában járt itt a földön, hanem az ember fiaként született meg a földön, és mint ószövetségi próféta jött, és a Szent Szellem felkenetésében, és erejében szolgált. Ezt látni kell.

És példát állított nekünk arra, hogy nekünk is miként kell a Szent Szellem erejében, és felkenetésében szolgálatot végezni itt a földön. A Márk 11/24-ben tanít minket arra… És ez a hitnek az imája, amit el kell nékünk mondani, és a múlt héten is erről tanítottunk.

Márk 11/24 Azért mondom néktek: Amit csak kívántok, amikor imádkoztok, higgyétek, hogy megkaptátok, és meglesz az néktek.

Ez a petíció imája, amikor kérünk valamit. Az Atyához imádkozunk, Jézus nevében, és amikor az imámat elmondtam, akkor már el is hittem, hogy megkaptam azt, tehát megvan nekem. És Isten Igéjén cselekedni, az hozza meg az eredményt.

A harc tehát ott folyik majd, hogy minden olyan képtől, gondolattól és érzéstől, meg kell szabadulnod, amely nem járul hozzá ahhoz, hogy segítse a hitedet, ahhoz a hithez, amellyel kérted azt a dolgot, nem segít hozzá.

Tegyük fel, van egy harcod a gyógyulással, vagy az anyagiakkal, én is egy ilyen időszakban voltam, amikor egyszerűen belülről előjött az a gyönyörű Ige, hogy a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.

Ugyanis, ha az Igén meditálsz, az Igén időzöl, és beépíted ezeket a szívedbe, akkor ezek a maga idejében, elő tudnak jönni, és ezek adnak neked útmutatást. Kérjél ugyanis Istentől útmutatást. Ne hangosan, mert ha hangos választ vársz, akkor majd az ördög megválaszol téged.

Én, ahogy így kérek Istentől, megkérdezem, mindig előjön a válasz belőlem belülről. És dicsérjük ezért Őt. Nagyon jó ezeken az Igéken újra és újra végig menni, mert sokan vannak az újak közöttünk, nekik is jó ezt hallani, de nekem is jó ezt hallani.

A NÉGYES pontra térünk. A megfigyelések, a társaságok, közösségek és a tanítások által ébrednek bennünk a gondolatok. Minden egyes gonosz gondolatot, ami a fejünkben felötlene, azt uralni kell. Minden olyan helytől tartsd magad távol, ahol olyan gondolatok jöhetnek hozzád, amelyek nem azt sugallják, hogy megvan neked, amit kértél.

Ez azt is jelenti, hogy van, hogy azoktól a gyülekezetektől is távol kell magad tartani, ahol több hitetlenséget pumpálnak beléd, mint hitet. Sok ilyen hely van. A Filippi 4/8-at is megnéztük, ahol felvilágosít minket az Ige, hogy min gondolkodjunk.

Filippi 4/8 Továbbá, atyámfiai, csak azokról gondolkodjatok, amik igazak, amik tisztességesek, amik igazságosak, amik tiszták, amik kedvesek, amik jó hírűek; ha van valami erény, és ha van valami dicséret.

Azokon a gondolatokon lehet csak gondolkodnunk, amelyek igazak, amelyek tiszták, amelyek szépek, amelyek becsületre méltók, tiszteletre méltók, ezeken szabad csak gondolkodnunk.

A Biblia tisztán megmutatja nekünk, hogy mik ezek a gondolatok, amelyeket meg szabad ragadnunk, és azokon gondolkodjunk. Nagyon sokan a téves, a rossz dolgokon gondolkodnak. Ha az ember a hit harcában az életéért harcol, akkor nagyon kell figyelnie, hogy min gondolkodik.

Én tudok olyanokat, akik eljöttek az alkalmakra és meggyógyultak, majd visszamentek a hitetlen családjuk körébe, és megkérdezték őket, hogy ugyan ma hogyan érzed magad? Ne azzal a hit dologgal gyere már megint elő, valójában hogy érzed magad? Megölték őket. Az egyikre tisztán emlékszem, ha a családja körétől távol tudta volna magát tartani, a ma is élne.

Az ÖTÖS lépésre haladunk. Folytonosan az ígéreteken kell meditálni, amely az alapja annak, amit kértél, hogy lásd magad annak a birtokában, hogy az megvan neked, amit kértél. Jakab levelében tanít minket az Úr arra, hogy a hitünkkel párhuzamos cselekedeteinknek kell lenni. És olyan terveket készítsél, mintha az már valóság lenne, amit kértél.

Például vannak közöttünk olyanok, akiknek nem született gyermekük. És miután elmondtuk a hit imáját, megkértük a gyermekáldást, elkezdték készíteni a terveket, megvették a gyermekágyat, ez olyan cselekedet, amely kapcsolódik a kérésükhöz.

Ha valami halálos betegségben szenvedsz, akkor ne a temetésed terveit készítgesd, hanem azt, hogy elmész nyaralni. Vagy készülj fel arra, hogy prédikátor leszel, és hirdeted Isten Igéjét.

Hagin olyan halálos beteg volt, hogy ötféle betegségében minden orvos egyetértett, hogy nem éri meg a tizenhat évét. Mikor elszánta magát arra, hogy ő mégis meggyógyul és nem hal meg, elkezdte készíteni a prédikátori üzenetét, hogy miről fog prédikálni, még mielőtt meggyógyult.

Magyaráztam példaként azt a Fülöp-szigeti orvost is, aki maláriából gyógyult meg. A kórház az ő tulajdonát képezte. Miután imádkoztam érte, a kenet úgy megérintette, hogy tudta, meggyógyult és kiköltözött abból a kórházból. Elment onnan, ahol a betegségében volt.

Ha a nyomorúságnak ugyanarra a helyére mész vissza, ugyanabba az ágyba, amiben voltál, ott körbevesz egy aura. Legalább egy másik szobába menj el, hogy azt az újdonsült áldást megtapasztald, inkább a földön aludj, de ne menj vissza abba az ágyba. Mert, ha visszamegy az ember ugyanabba a mentális környezetbe, ugyanabba a gondolatvilágba, abba a hitetlen környezetbe, az nem segít.

Valaki az életéért harcol, pl. rákbeteg, és dohányzik ugyanúgy, lejár a kocsmába, és iszik ugyanúgy, mint eddig, és semmit nem tesz annak érdekében, hogy lépjen afelé, hogy ő egészséges. Megemlítettük a Példabeszédek 4-ben, hogy én fiam, az én Igéimre figyelmezz, és a te füledet hajtsad azokra.

Állandóan egy hit üzenetet hallgassál! A hittanításokat hallgassad állandóan, éjjel és nappal, és a szívedben őrizd azokat. Az Igét mi ugyanígy őrizzük, éjjel-nappal hallgatjuk.

Nálunk a tv-ből mást nem lehet hallani, csak keresztényműsorokat, semmi mást nem hallhatsz, ha hozzánk jössz. Az Ige jár, egész éjszaka a CD-ből is az Ige jön. Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség, orvosság és egészség. Ezért kell figyelmezni az Ő Igéjére.

Ha az Igén cselekszel, akkor Ő teszi élővé azt az Igét számodra, hogy megcselekszi, mert az Ige mondja, hogy Ő magára vette a mi betegségeinket, fájdalmainkat hordozta, hogy az Ő sebeivel valóban meggyógyultunk.

Ha az Igében így megmaradsz, akkor [a hit szemével] valóban fogod magadat látni, hogy meggyógyultál. Ha nem látod magadat gyógyultan, akkor az Ige eltávozott a szemeidtől, azért azt le kell szögezni magadban.

Eljön az idő az életünkben, amikor el kell határozni, hogy mit hiszünk az Igéről, hisszük-e, hogy az igaz? És ha nem látjuk magunkat abban, akkor tovább kell befogadni az Igét. Meditálni kell rajta. A Példabeszédekben azt mondja, hogy eltávozott az Ige a te szemeidtől.

Ha te az Igén állsz, akkor Isten is mindig ott áll melletted! De Ő nem képes addig ott állni melletted, amíg te azt meg nem teszed, mert van egy atyafiak vádolója, az ördög.

Minden helyzetben képesek vagyunk elmondani a hit imáját, és az Úr fog felsegíteni. És meg leszel próbálva, de nem az Úr által. Az Ige fog megpróbálni, és neked meg kell állni az Igén. Teljesen meggyógyulhatsz.

Húsz, harminc esetet is tudnék most azonnal hozni. Egy vérelzáródás volt egy illetőnél, egy asszonynál Ausztráliában, aki a gyülekezetbe járt, minden vasárnap ott volt, és öt év után újra jelentkezett ez a vérrög. Kórházba került, és eltűnt a vérrög, mire a kórházba bevitték, pontosan úgy, mint első alkalommal. Hogy az ördög milyen módon hozza újra és újra az ellentámadásait… De az asszony öt évet töltött aktívan az Igében.

Az az igazság, hogy a hitünk a legértékesebb dolog Istennek, mindennél értékesebb számára itt a földön. A legdrágább aranynál értékesebb a hitünk a számára, mert ez a hit fog minket életben tartani, bármilyen körülmények között. És ezért örök jutalmakat kapunk, és előléptetéseket kapunk Istennél a következő világban.

Figyelem az utóbbi időben, a gyülekezeteinkben óriási összekapcsolt hit van a közösségekbe, ha eljönnek a szentek a gyülekezetbe. Mert ha ketten egy akaraton vannak a földön bármely dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én Mennyei Atyám.

Kettő elég hozzá. Ezért hegyeket leszünk képesek elmozdítani az anyagi életünkben. Nem arról van szó, hogy szükségem lenne a pénzedre, a hitedre van szükség. Nem akarok ma adományt sem gyűjteni, a hitedre kell ráállni.

A héten pl. kiáltottam az Úrhoz, ez a gazdasági lemenő ág, ahol mindenki csak a leépülést tapasztalja meg. Engem nem fog befolyásolni – jelentettem ki, mert számomra működik az Ige, én az Igén állok, és remélem, hogy a te figyelmedet is megragadja ez.

Az Igét úgy is csodálatos tanulmányozni, ha valaki megtanulja a görög és a héber nyelvet, és utána néz minden szótőnek, de ez nem hozza, ugyanazt, mint pl. én elmentem egy gyógyító szolgálatra, és egy nőszolgáló énekelt, és az emberek ott meggyógyultak. Ő mást nem tett, minthogy énekelt és a vakok szemei nyíltak meg. Születésétől fogva vak volt az illető.

A szülei nem hittek a gyógyulásban, és mire hazament tökéletesen látott. Az egyik szülője Jehova tanúja volt, a másik pedig Hetednapos adventista. Egyik sem hitt a gyógyulásban, és mihez kezdünk egy ilyen esetben, ha ez megtörtént a gyermekünkkel? Harcra szállnak az emberek velünk a gyógyulásban, miután az megtörtént. Milyen ostoba az illető.

Elmondtam tegnap Szlovákiában is, hogy semmilyen tiszteletet nem érzek ezek felé a keresztények felé, mert ők nem tisztelik az Igét, és nem tisztelik az Úr Jézus Krisztust. Mindegy, hogy milyen képmutatók, vagy milyen gazdagságra tettek szert, nem érdekel engem. Vagy a kormánytól szerezték, vagy az emberektől szerezték. De meg lehet szerezni a mennyből is, az Úrtól is, csak hitre van szükség, hogy bármin meg tudunk egyezni, egy akaraton.

Ausztráliában ez volt az egyetlen út, ahogy szolgáltam, és ha nem voltál hajlandó az Igén megállni, akkor le is néztünk téged abban az időben. Tehát arrogánsak voltunk, és nem tudtál megmaradni köztünk, mert az Igét helyesen hittük, és szóltuk, de nem jártunk úgy szeretetben, ahogy kellett volna. És ugye a hit így nem működik az embernek, ha nem jár szeretetben. Ezt tanítja a Biblia.

De ugye fel kell kelni a talajról, ha az ember mélyen van. Ha te az Igén állsz, akkor bizony az Úr ott áll melletted. Sokszor az emberek imádkoznak, és imádkoznak, de nem az Igét imádkozzák.  

Idéztük szintén a János 15/7-et - Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meg lesz az néktek. Vagyis az én Igéimnek benned kell lakoznia, mondja Jézus. Tehát, ha az Ő Igéi bennünk lakoznak, akkor képesek vagyunk megállni azon az Igén, bármilyen körülmények között is.

A HATOS pontra lépünk. Az első józan pillanatod, amikor felébredsz, Isten jóságán kezdj el gondolkodni, és kezd el számlálni az Ő áldásait, és akkor a hited növekedni fog.

A Filippi 4/6-ot hoztuk példának, hogy semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban, és környörgéstekben, hálaadásokkal, – minden alkalommal hálaadással – tárjátok fel a ti kéréseiteket Istennek. Hálaadásokkal!

Tudod, hogy miért vagyunk képesek ezekkel a hálaadásokkal tárni fel a kérésünket? Azért, mert megvan a válasz, még mielőtt kértük volna. Miután kértük, már csak annyit kell tennünk, hogy hálákat kell adnunk az Atyának. Hálákat pedig a Mennyei Atyának kell adni, az Úr Jézus Krisztus nevében! A mai jegyzeteimre már nem fogok tudni ma rátérni.

Az Efézus 5/20 volt az Ige, amit néztünk az elmúlt alkalommal. Vannak Igék, amelyek úgy előkerülnek, a héten kiugrott ez a Bibliából. Ha az ember készülődik az alkalomra, és egy Ige csak úgy kiugrik a többi közül a papírról, akkor az azt jelenti, hogy a Szent Szellem megvilágítja, megeleveníti azt, az a te Rhema-d [személyre szabott Igéd].

Efézus 5/20 Hálákat adván mindenkor mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében az Istennek és Atyának.

És azon gondolkodtam, hogy mindig hálákat adok Jézusnak, de nem ezt mondja! Hanem azt, hogy az Istennek és az Atyának kell hálákat adni a mi Urunk Jézus Krisztusunk nevében. Mondtam, hogy – Uram, irgalmazz! Nem azért, mert tiszteletlen lettem volna irányába, ezek a dolgok azért végeztetnek el az Úr Jézus nevében, hogy az Atya megdicsőültessék a Fiúban.

Amikor imádkozunk az Atyához Jézus nevében, a János 16/23 szerint, akkor így imádkozunk. Azt hiszem, hogy így kezdek majd hálákat is adni az Atyának. Én magam személyesen. Tehát nem mintha rosszul tettem volna eddig. Úgy látom, hogy nem fogok ma belekezdeni a jegyzeteimbe, amit készítettem. A János 14/13 volt, amit idéztem:

János 14/13 És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban.

Vagyis az Atya a Fiúban dicsőíttetik meg. Nincs konfliktus közöttük, mert azt hiszem, mi nem értjük meg azt a szeretetet, ami a Szent Háromságban van, az Ő jóságát, irgalmasságát, az Ő kegyelmét. A 12-es vers a cselekedetekről szól, Jézus így tanít:

12. Bizony, bizony mondom néktek: Aki hisz énbennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én az én Atyámhoz megyek.

Itt cselekedetekről van szó. A Szent Szellem, amikor megnyilvánul, kilenc ajándékában jöhet elő. Ezek között van pl. a gyógyítások ajándékai. Az evangélista szolgálatában igazán jól működik a gyógyítások ajándéka. Olyan felkent szolgálat, akiknek feladatuk, hogy imádkozzanak a betegekért.

Valójában nem imádkoznak, a cselekedeteket végzik. Követelnek Jézus nevében. Amikor a cselekedetekről van szó, akkor ilyen megvilágításban a ’kérnek’ szó azt az értelmet hordozza inkább, hogy parancsolnak, követelnek. Akármit ’követeltek’ majd az én nevemben, megcselekszem azt.

Nem Istentől követelünk, az ördögtől követelünk, e világ istenétől követelünk! Pl. ördög elhagyod ezt a helyet itt a Jézus nevében! Ördög, gyere ki innen a Jézus nevében. Ördög a lábam alá, Jézus nevében! Vagy távozz a városból, a Jézus nevében! Elátkozom a rákot, Jézus nevében! Megparancsolom, hogy meghaljon az a rák, a Jézus nevében! Soha vissza nem jöhet!

Ilyenkor a cselekedeteket végezzük a Jézus nevében, hogy az Atya megdicsőíttessék a Fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt, mondja Jézus. Most viszont az imádságról beszélünk, tehát nem ezekről a cselekedetekről, hanem olyan imádságot elmondani, amely minden esetben választ kap. Ezekről a lépésekről van szó.

Vannak, akik úgy gondolják, hogy néha megjelennek a gyülekezetekben, néha nem, nincs meg bennük az az izgatottság, hogy tanulni szeretnének. Én azért mentem el annak idején, hogy tanításokat hallgassak. Ezrével voltak már ott olyanok, akik a nyitás előtt ott várakoztak, hogy bejuthassanak.

Ugye azok fognak is kapni valamit, a hitük miatt, kijelentéseket fognak kapni. A felkent szolgálatok által kijelentéseket kaphatsz. Lehet, hogy kaptál közben kijelentést arról, hogy miként szervezz meg egy vállalkozást, egy üzleti dolgot.

Szokták mondani, hogy amikor gyülekezetbe jössz, akkor ne azt írd le, amit hallasz, ne a jegyzeteket, hanem amit közben hallasz, kijelentéseket. Azt írd le, mert a Szent Szellem ilyenkor igen aktív bennetek, mindannyitokban, és a kenet által előhoz dolgokat.

Amikor a pásztoraink, evangélistáink jelen vannak a szolgáló konferenciákon, akkor igen sűrű kenetben állunk itt, és kijelentésekkel teljes a levegő. Szó volt még az elmúlt héten arról is, hogy hálákat kell adnunk, a pásztorkonferencián is arról beszéltem, hogy milyen fontos a hálaadás.

Volt egy hatalmas prófétaasszony, úgy hívták őt, hogy J. Wilkerson. Haginnak is megprófétálta, hogy elragadtatik a mennyországba és úgy is lett. Azt is megprófétálta, hogy Brezsnyev meghal majd 30 napon belül, és meghalt. Azt is megprófétálta, hogy a pápa is meg fog halni 30 napon belül, és meghalt.

Ha az ember ilyeneket hall, akkor már kezd felébredni, az embernek még a szőr is feláll a hátán. De itt nem fejezte be, azt mondta, hogy a következő, akit választanak, az is meghal 30-60 napon belül, és a pápánál, akit megválasztanak ugyanez lesz a helyzet, akit megválasztanak, meghal, ez így is történt. Azután jött Gorbacsov, és jött II. János Pál pápa, Istennek a két választottjai voltak. 

Mindezt a maga idejében, még mielőtt megtörtént volna, megprófétálta. Időt töltött ugyanis az Úrral. Amikor a Biblia iskolánkba jött, általában egy hetet kapott, és az egész hetet végigsírta, nagy könyörületesség volt rajta állandóan. Szellemben ragadta meg ezeket a dolgokat.

Minden szellemi áldás a miénk ugyanis, megszerezte ezt nekünk az Úr, tehát rendelkezésünkre áll, és szeretnénk kimeregetni, most ebben a világban. Amikor az arany utcákra felérek majd, akkor miért lenne szükségem az aranyra, ott ugyanis minden aranyból van.

A HETES lépésre térünk rá, minden egyes imakérésed, amit elmondtál, azzal kapcsolatosan hozz elő egy hitmegvallást, amit rendszeresen kimondasz majd. Azért nagyon fontos ez, mert az emberek hajlamosak újra és újra elimádkozni ugyanazt. Mi pedig a petíció, vagyis a hit imáját tanítjuk most.

Nem hoztam még elő azt a tanítást, hogy nagyon sokféle imádság létezik. A mai napon az Efézus 6/18 szerinti imát akartam előhozni.

Efézus 6/18 Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Szellem által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért,

Ami nagyon fontos, hogy a szívünk, vagyis a szellemünk… Azért kell hit gondolatokat gondolni, és hit szavakat szólni, hogy a szívünket a legyőzöttségből átvezessük a győzelembe. Át kell vinnünk a győzelembe.

Azt a szót, hogy nem, azt nem fogadjuk el az imádságban. Tehát soha nem lehet elfogadni azt a szót, hogy nem, mert az Evangélium jogai garantálják nekünk. A ’családba’ született jogaink, az örökségünk jogai, hogy megvan ez nekünk, hogy ragaszkodhatunk hozzá – garantálja!

Elmondtam nektek azt is, hogy tömegesen imádkoztak valakiért, aki rákban szenvedett, és a halálos ágyán, a halálán volt, az egyik ilyen esetben valaki meggyógyult, de ha már a halálán van az illető, akkor nem tud olyan gyorsan felkelni abból az ágyból, még akkor sem, ha meggyógyult. Erre azt mondták, hogy ugyan megérintette az Úr, de még imádkozzatok érte.

Hagin nem vette a bátorságot, hogy kiigazítsa őket, de érezte a szívében, hogy három napon belül meg fog halni az illető, és meg is halt. Ugyanis megölték őt a kétségekkel, és a hitetlenséggel, hogy újra imádkoztak érte, ahelyett, hogy hálákat adtak volna Istennek, hogy meggyógyult.

A következő esetnél, amikor imádkoztak, az Ricsi esete volt. Amikor elmondták az imát, akkor megállt, és azt kérdezte, hogy hányan fogtok még tovább imádkozni érte? Mindenki felemelte a kezét, kivéve Hagin testvért. Miért fogtok imádkozni tovább érte, amikor már befogadtuk a választ az imánkra, hogy meggyógyult? Ez meggyilkolja őt. Kiigazították a hitüket, ahogy kell, és az illető egy vagy két napra rá fel is tudott kelni, ebből a súlyos állapotból.

Vagyis nekünk hitben kell maradni, hogy az imánkra válasz érkezzen, mert a most hit hozza meg ezt a választ. Nem a jövőben lévő hitünk működik, hanem a most hitünk működik, a jelenhitünk, hogy most megkaptuk a választ.

Kétezer évvel ezelőtt végezte be az Úr, kétezer évvel ezelőtt a megbocsátásodat elvégezte, az egész jövőre vonatkozó minden bűnödet megbocsátotta. Jelen, a múlt és a jövő vonatkozásában, minden bűnünket. Ez csak a kegyelem, hogy benne járhatunk.

Ne legyünk tehát kárhozat alatt, és ne szégyenkezzünk ezért, meg azért, ne legyen kisebbségi érzetünk, hogy nem érünk semmit. Ne legyünk kisebbségi érzésben, mert ami meg van írva, az számít.

Az emlékezetembe hozta az Úr azt a vidéki fickót, akinek nem voltak fogai, mert kiverték neki. Angolul sem jól beszélt, hallottam én magam is. Nem akartam elhinni, de Kaliforniában voltak a tüntetések a háború ellen, az akadémikus fejekkel együtt kivonult, egy doboz tetejére felállt, és Jézust prédikálta nekik. Milyen hatással volt, mit gondoltok? Minden nap megverték, mert minden nap csak Jézust prédikálta a doboz tetejéről.

Most mi is álljunk fel. Ugyanez a helyzet az üdvösséggel. Az öt szolgálat feladata, hogy titeket, a nyájat felépítsen a szolgálatra, vagyis te is tudd, hogy miként kell valakit, ha az utadba jön, az Úrhoz vezetni. A létezésbe, a valóságba kell hozni az üdvösséget a szavaiddal. Saját szavaiddal szólod az üdvösségedet, valóságba hozod.

Ezért tesszük a szánkkal a megvallást, hisszük, hogy Jézus Istennek Fia, hisszük, hogy meghalt a bűneinkért. Feltámadt a halálból a mi megigazulásunkért. Nem az Ő megigazulásáért, mert Ő nem tett semmi rosszat, Ő csak a mi bűneinket vette magára.

Egyetlen dolgot kell csak hinned, mert ha te hiszed, hogy Ő feltámadt a halálból, akkor üdvözülsz, mert szívvel hiszünk erre a megigazulásra, szájjal teszünk vallást az üdvösségre, ez soha nem fog megváltozni.

És ahogy fogadtátok, vagyis kaptátok ezt az üdvösséget, úgy is járjatok Őbenne, ebben a világban. Ez az üdvösség szó, a görögben a ’szózó’ szó: megóvást, megőrzést, gyógyulást, egészséget, teljességet jelent. Mindent, amire szükségünk van az életben, magába foglalja ez a szó.

És minden alkalommal elmondjuk újra és újra a nyáj előtt, hogy ti is tudjátok bármikor elmondani, ha szükséges, mert az Úr a ti hiteteket is akarja használni, mindannyitokat akar használni világ szerte. Mert neked is vannak angyalok a szolgálatodba állítva, használd őket. Oda fogják hozni hozzád az elveszetteket, használd őket. Ha megtanulod, hogy miként kell az illetőt az Úrhoz vezetni, jönni fognak hozzád az elveszettek nap, mint nap.

Az internet világában lévők, akik hallgatnak minket, ők is csatlakozhatnak most az imánkhoz, meghívunk benneteket az üdvösség imájára. Jelenlévőket és a kint lévőket is, az interneten, vagy a tv-ben lévőket. Így szól az imánk, mindenki tud bennünket követni.

Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból, az én megigazulásomért. Kérlek Jézus, legyél az én Uram, legyél az én Megváltóm, legyél az én Gyógyítóm. Jézus, Te vagy az én Uram, Jézus Te vagy az én Megváltóm, Jézus Te vagy az én Gyógyítóm. És én meg vagyok váltva, örök életem van Krisztusban, mert újjászülettem Krisztusban, az Ő szent vére megtisztított minden bűntől örökkön örökké. Ámen.

Most a gyógyulásodat fogod megvallani: Köszönöm Uram, a gyógyulás az enyém! Megkötöm a betegséget, a fájdalmakat, megparancsolom, hogy eltávozzon a testemről! Most befogadom, és gyógyultan távozom innen e helyről, Jézus nevében. És nem látásban járunk, hanem hitben járunk. Ámen!

Így kell ezt tenni! A gyógyítások ajándékai is jelen vannak, a fájdalmak a mellkasból fognak ma elmúlni, az alhasi szervekben erős a gyógyító kenet. És mostantól hitben járunk, nem tekintünk a test tüneteire, és hisszük, hogy megkapjuk a válaszokat az imáinkra. A gyógyulás egy jó dolog, de a Biblia iskolánkban azt tanították, hogy nem ez a legjobb áldás.

A legnagyobb áldás az, ha nem is leszel soha beteg, ha nincs is szükséged a gyógyulásra. Ebben fel lehet növekedni, ez a hit útja, hogy odáig felnövekszünk, hogy nincs szükségünk a gyógyulásra, mert nem leszünk soha betegek.

Dicsérjük az Urat a Szent Szellemért, és nagy örömmel fogadjuk az Ő ajándékait, elkezdünk imádkozni értetek. Dicsőség Istennek! Ámen!

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL