2012.05.02. 

SZELLEMI FELNÖVEKEDÉS 1.

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2012. április 22.

 

Áldunk Téged, magasztalunk Téged Uram, drága Úr Jézus. Köszönjük a jelenlévőket Atyám, akiket ma elhoztál. Kérjük, nyisd meg a megértésük szemeit, hogy kijelentést kaphassanak ma tőled, a Te dicsőségedről. Minden dicsőséget az Úr Jézus Krisztusnak adunk, minden gyógyulásért, minden megszabadulásért, minden egyes üdvösségért Atyám, Jézus nevében. Ámen!

Mindannyiunk hitével imádkozunk a zsebkendők felett, hálát adva Istennek. Köszönjük Atyám, hogy ez a szent kenet, ez az érzékelhető, kitapintható, kenet Atyám, ezekbe a ruhadarabokba árad, és a hit cselekedetére, ahogy a testekhez ér, megszűnnek a betegségek, megszűnnek a fájdalmak, eltávoznak a gonosz munkái, kiesnek a szegek, amelyek erős helyre verettek Atyám, köszönjük Neked Atyám Jézus nevében. Ámen!

Áldjuk meg a szomszédunkat egy szerető öleléssel, köszönjük Isten jelenlétét. Kisgyermek bemutatására kerül sor. Istennek csodája egy gyermekszületés, és a kis Máté egy kenetet fogad magába, egy szolgálati kenet árad belé Jézus nevében.

A sötétségnek minden erejét megkötjük az élete felett, a betegség, a fájdalom, a szegénység, a gonosz eltervelt csapdáit mind megtörjük az élete felett. Istennek a bölcsességét fogjuk kiparancsolni felette, és a szülők felett Atyám, hogy az Úr útjain tudják őt nevelni, az Úr oltalmában, az Úr Jézus Krisztus dicsőségére legyen ennek a kicsinek az élete Jézus nevében. Ámen.

Már felkentté lett, az Úr adott neki kenetet, nagyon sok örömötök legyen benne, hatalmasan növekedjen az Úr Jézusban. Gratulálok nektek, a családnak és a pásztorotoknak is gratulálok, a gyülekezet legkisebb tagjával szaporodott, hálát adunk Istennek. Gyarapodjatok.

Az Úr Jézus Krisztus szolgálata szerint a gyermekeket az Úrnak ajánljuk abban a pillanatban, ahogy megszületett. Ez történt most is. Az Ő kegyelmébe ajánlottuk a kicsit. Nagyon örülünk, hogy megismerhettünk benneteket, gratulálunk még egyszer, és jó egészséget kívánunk, és hálát adunk Istennek a kicsi életéért Jézus nevében. Hallelúja.

Közeli alkalmak bejelentésére kerül sor. A siófoki alkalmat az internet rádión keresztül is közvetíteni fogjuk. Május 28-án a pásztorkonferenciánkon arról fogok szólni, hogy a negyven év során, amelyet én figyelemmel kísérhettem, a hitről szóló tanításoknak a mozgalmai min kellett, hogy keresztülmenjenek. Milyen üldöztetéseken.

Láttam mindenféle szelét már ezeknek a tévtanításoknak, és nem lesz sem felvétel, sem sugárzás erről a tanításról, csak élőben. Tehát, aki akarja hallani, annak itt kell, hogy legyen. Nagyon fontos azt megérteni, hogy miként munkálkodik az ördög, az ellenség. Láttam az ő gonoszságait, nagy szakadásokat, ellenállást a hit üzenetének, hogyan harcoltak ellene.

A mai napon egy tanítás következik, és el szeretném magyarázni néhányatoknak, hogy ha összezavarodottak vagyunk, akkor saját magunkra hoztuk ezt a zavartságot. Mert olyan könyveket vettünk a kezünkbe, vagy az internetről olyan tanításokat hallgattunk meg, amiről előre tudtuk, hogy nem ez a vonal, amin növekedtünk, és ennek az az eredménye, hogy megzavarodunk.

Van egy kiváló könyvünk, az a címe, hogy Szellemi felnövekedés. Erről fogok ma tanítani, nagyon fontos téma, hogy miként kell felnövekednünk szellemben. Százával hozhatnám az igehelyeket, ma nem fogom tudni mind elmondani, de mire végére járok ezeknek a tanításoknak teljes és tökéletes megértésetek lesz.

Meg fogjuk érteni saját magunkról, hogy miként teremtett minket Isten, és rendelkezésetekre áll majd, hogy meghallgassátok. Sok-sok téves elképzelést és elméletet fog helyére tenni, megsemmisíteni, és helyesen fogtok hinni.

Hogyan lehet az imádságban felnövekedni? Egyetlen módon lehet ezt tenni, az ember elkezdi, és gyakorolja. Hogyan lehet az Igének cselekvőjévé válni? Egyetlen módon lehet, el kell kezdeni az Igét cselekedni az életünkben.

Évről évre hat evangelizációs alkalmakat tartottunk minimum, de volt olyan is, hogy tíz összejövetelünk is volt. És miközben ezen a területen szolgáltunk az Úrnak, mi magunk is növekedtünk a kenet működéseiben, hogy miként hozza a Szent Szellem az Ő keneteit, és növekedtünk ebben.

Ennek kapcsán elmondom, hogy tegnap Kecskeméten tartottunk egy igen kiváló összejövetelt – a pásztor jelenlétében mondom, a dicséret mindenkinek szól, első helyen neki mondom – hogy csodálatos volt. Gyönyörű közösség volt együtt, több helyi gyülekezet jött egybe. Úgy érzékeltem, hogy az ott jelenlévők több mint 80 %-a hatvan év felettiekből tevődött össze. Sokan közülük nagyon régen járnak, ott is maradtak a helyi gyülekezetekben, és dicsőségesen felnövekedtek, lehetett érezni a szellemi erőt, ami ott jelen volt. Itt is nagyon jól néztek ki ti is.

Ami elhangzik itt a tanításokon, nagyon sok köze van ahhoz, hogy ti miként akarjátok azt hallani, és mit hoztok [vonzotok] elő ma a tanításból. Visszakanyarodok a jegyzeteimhez, mert nagyon fontos dolgok vannak benne. Hogyan lehet pl. felnövekedni a vetés-aratás mivoltában? Úgy, hogy az ember elkezd vetni, és azután aratni is fog.

Egyetlen módon lehet a szolgálatban fejlődni, ha az ember elkezd szolgálni. Ez azután történik, miután az ember már felnövekedetté vált. A Biblia úgy tanítja, hogy sokan vannak az elhívottak, kevesen a választottak. Ausztráliában az első hat év után, hetente három tanítást tartottam, ez nagyon sok tanulással és előkészülettel járt.

Egyetlen módon lehet valamiben kiválóságra jutni, ha az ember azt rendszeresen gyakorolja, és gyakorolja, így egyre jobbá válik benne. A kezdeti lépések lehet, hogy nem túl könnyedén mennek, de nem szabad megvetnünk a kicsiny kezdetet.

Ha egy fiatal prédikátort veszünk példának, aki elkezd prédikálni, biztos, hogy az ördög, el fogja játszani azt a mondókáját, hogy szörnyű volt ez a mai prédikáció. Akkor csak meg kell válaszolni az ördögnek, hogy attól én ezt még újra, és újra el fogom mondani, és egyre jobb leszek benne.

Tehát, amire minket az Isten elhívott, abban kitartónak kell lenni, és ahogy egyre többet, és többet tesszük azt, kiválóságra jutunk benne. Senki nem kezdi a csúcson. Ha az ember nem kezdi alul, a létra alsó fokán, soha nem fog feljutni a csúcsra, mert Isten csodálatos dolgaiból oly sok mindent kell megtanulnunk, és erre időre van szükség.

Efézus 4/7 Mindenikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint.

8. Ezért mondja az Írás: Fölmenvén a magasságba, foglyokat vitt fogva, és adott ajándékokat az embereknek.

9. Az pedig, hogy fölment, mit jelentene mást, mint hogy előbb le is szállott a föld alsóbb részeire?

10. Aki leszállott vala, ugyanaz, aki fel is ment, feljebb minden egeknél, hogy betöltse a mindenséget.

11. És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pedig pásztorokul és tanítókul:

12. Szolgálat munkájára tökéletesítve a szenteket, a Krisztus Testének építésére:

13. Míg eljutunk mindnyájan az Isten Fiában való hitnek és az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére,

Olvasunk itt az öt szolgálati helyről, amit Isten azért adott, hogy a szenteket a tökéletességig fejlessze a szolgálat céljára. Az angolban a tökéletes szó áll, a magyar közelebb van az igazsághoz, érettségre, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére, kell eljutnunk. Krisztus teljességével ékeskedik ez a kor, ahová el kell jutnunk.

Egy kis csecsemőre tettem az előbb a kezemet, ő teljes mértékben emberi lény, de még nagyon picike, nincs felnövekedve, nem jutott még el a felnőtt korba. Ugyanígy a keresztény is, honnan fogja azt tudni, hogy a felnövekedés milyen fázisában van? Onnan tudja, hogy felnövekedett, hogy pont olyan lesz, mint az Úr Jézus Krisztus. Mert Jézus a példakép, a felnőtt keresztény korba való jutásunkra. Olyan valaki, aki teljesen felnövekedett.

Mivel alapokat fektetünk most le, szeretnék egy néhány igehelyet felolvasni. És ezek az alap igeversek azért jönnek itt elő, mert nagyon sok tévtanítás ütötte fel Krisztus Testében a fejét, ezek azonban csak emberek elképzelései.

Kolosse 3/10 És felöltöztétek amaz új embert, aki megújul annak képére és hasonlatosságára, aki teremtette azt.

A belső emberről szól az Írás, mert az új ember – majd látjuk a kapcsolódó igeverseken – hogy a belső embert jelöli így, aki a tudásban való növekedés által, a Teremtője képére megújul. Ez az ismeret az epignószisz szó, jelenti azt, hogy az Atyának a teljességi ismeretére eljutunk, kijelentés által. Tehát nem a nószisz, vagyis akadémikus tudást jelöli, hanem a szellemben kijelentett tudást.

Utal az Írás arra is, hogy mielőtt újjászületünk, az elménknek a hiábavalóságában, a testnek a cselekedeteiben élünk. Tehát Isten ismeretére, nem csak a betű ismerete, olvasása által jutunk el, hanem a szellemünkből való kijelentések szükségesek hozzá, amelyek a szellemünkből jönnek elő és azokat az elménk átveszi.

Efézus 4/23 Megújuljatok pedig a ti elméteknek szelleme szerint,

Ez azt jelenti, ahogy a belső emberünk növekszik, és egyre felnőttebb korba jut az Úrban, úgy elvégzi ezt, hogy megvilágítja az elménket. Mondja, hogy az elmétek szelleme – az elménknek a szelleméről talán soha nem tanítottam. A szellemünknek, a belső emberünknek is van egy elméje.

Látjuk a Lukács 16. fejezetében, ahogy az Ábrahám ölébe került [elhunyt] koldushoz miként beszél a [elhunyt] gazdag ember, az elméjüket vitték magukkal. Tehát a Bibliának az egyik alapigazságát nagyon sok elmélkedő nem érti, nem értik azt, hogy két elménk van valójában.

Szeretnék azonban most valami másra rávilágítani, ezért ha figyelmesen velem maradsz, és követed ezeket az alapköveket, amelyeket most lefektetünk, akkor el fogunk jutni oda, ahová szeretnénk.

Efézus 1/17 Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek, bölcsességnek és kijelentésnek Szellemét az Ő megismerésében;

Tehát, az Ő megismerésében, ami az epignószisz, ami a teljes és tökéletes szellemi tudás, szükségünk van a kijelentés szellemére, hogy oda eljussunk. Ámen! Mert Isten egy Szellem, és a szellemünkön keresztül kommunikál velünk, az Ő Szelleméből a mi szellemünkbe kerülnek ezek a kijelentések, nincs más út arra, hogy ezt megkapjuk.

18. És világosítsa meg szívetek szemeit, hogy tudhassátok, mi az Ő elhívásának reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének gazdagsága a szentekben.

Vagyis a megértésünknek meg kell világosodnia. Ezért imádkozunk, hogy a megértésünk szemei nyíljanak meg - ez a szellemünk, amikor felnövekszünk és megújulunk. Nap, mint nap történik ez! Bár a külső ember, a test az megromol, de a belső megújul, erre is rá fogok térni.

Ezért tapasztaljuk, hogy a teológusoknak, és az ilyen és olyan doktorátussal rendelkezőknek annyi hitük sincs, hogy az orrukat kifújják. Teljesen akadémikusan futtatják az elméjüket.

Péter I. 3/2 Ha látják a ti félelemben való feddhetetlen életeteket.

3. Akiknek ékessége ne legyen külső, hajuknak fonogatásából és aranynak felrakásából vagy öltözékek felvevéséből való;

4. Hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes szellem romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten előtt.

Vagyis a szívnek van egy elrejtett embere, amely romolhatatlan, ez a romolhatatlan ember, csendes és szelíd szellemű, és ez igen becses Isten előtt.

Péter I. 1/23 Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek Igéje által, amely él és megmarad örökké.

Ezért dicsérjük az Urat. Ez a belső ember születik újjá, új teremtéssé lesz Krisztusban.

Korinthus II. 4/16 Azért nem csüggedünk; sőt ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról napra megújul.

Tehát a szellemi emberünk, a belső emberünk napról-napra megújul. Vagyis, amikor újjáteremti Isten, akkor Istennek nem a teljes felnőttkori képére kerül újjászületésre a szellemünk, a teljes hittel, amire valaha is szükségünk lesz benne, ez ugyanis nem lehetséges.

Ha Istennek egész teremtését megnézed, legutóbb amikor láttam egy mozifilmet, ahol az új csillagrendszerek születéséről szóltak nagyon érdekes képek. Az egész teremtés növekedési folyamaton megy keresztül. Semmi nem úgy születik, hogy teljes felnőttkorban jön elő az anyaméhből, az egész teremtés így áll.

Azt is írja az Írás, hogy a hit hallásból, a hallás pedig Isten Igéje által van. Hogyan lehet az embernek teljes hite, ha még soha nem hallotta az Igét? Jézus mondja saját beszédeiről a János 6/63-ban, hogy az én beszédeim szellem és élet, és a szellem az, ami megelevenít, a test nem használ semmit.

Tehát a szellemi élet elevenít meg minket, az Igében lévő, szellemi élet alakítja át az életünket. A Példabeszédek felszólít minket, hogy keressük ezt a bölcsességet. A bölcsesség szó héberül a hákamáh (ejtsd: hakma) szó. Jelenti, ez a szó azt is, hogy valamit ütünk és ütünk, és újra, és újra ütünk, olyan mélységig, amíg lekerül abba a mélységbe, ahol lennie kell, lekalapáljuk a földbe.

És a mi szellemünk az az erőforrás, az a ház, ahol Isten ereje lakik. És ezt szeretnénk felépíteni, szellemi óriásokká akarunk válni. Bármi ezzel ellentétes tanítás az én szememben, csak ostobaságnak tűnik, mert ellent mond az Igének, és ezt be fogom nektek bizonyítani száz másik igehellyel, hogy megértsétek.

Efézus 4/14 Hogy többé ne legyünk gyermekek, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek álnokságától, tévútra csábító ravaszságától,

Ravaszsággal teljes keresztények, és a gyermekkor, amelyben az ember még megtéveszthető, ez a népiosz kor, amelyben a gyermek még nem is beszél olyan kicsike.

A görög nyelv olyan pontos, hogy egészen más szót használ a magzati korban a csecsemőre, és amikor végre megszületik erre a világra, és ugyanígy, amikor a szellemünk újonnan születik a szellemi birodalomban, akkor csecsemő. Miért nem tudjuk ezt elfogadni?

15. Hanem az igazságot szólván szeretetben, mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a fej, a Krisztusban;

Vagyis növekedjünk fel, hogy felnövekedhessünk. Miről szól az egész? Hogy felnövekedhessünk. Szeretném együttmondani veletek, hogy: – Felnövekedhessünk! Arra van szükségünk, hogy mindannyian felnövekedjünk. És van-e még hely erre a növekedésre az életünkben?

Nézzük csak vissza, hogy miért is adott Isten ajándékokat az embereknek? Miért vannak ezek a szolgálatok? Miért vannak a helyi gyülekezetek? Kell, hogy legyenek ezek a helyi gyülekezeti ajándékok? Olyanokat is hallani, hogy nincs is szükség ezekre a helyi ajándékokra.

Mert mondja az illető, hogy ő nem hisz abban, hogy legyenek szervezett formában működő helyi gyülekezetek, mert én megtalálom Istennel a kapcsolatomat a természeten keresztül. Jézus benne van a természetben is. Mindannyian szellemi lények vagyunk, senkinek nem kell felülkerekedni a másikon, mindannyiunknak van elegendő és egyforma hite – de ez az ő ostoba elképzelésük.

Mert Istennek megvannak a tervei az életünkkel, és ez megtalálható Isten Igéjében. Az egyik ilyen Írás, amit figyelemmel kell kísérnünk, hogy ne hagyjuk el az összegyülekezéseinket!!!

A másik rész pedig, amit ma meg kell értenünk, hogy Jézus adta ezeket a szolgálati ajándékokat, és a szolgálatoknak is tiszteletben kell tartani egymást, ami azt jelenti, hogy én más pásztoroknak a hivatalába, nem lépek bele és nem szólok bele.

És ha csecsemő elképzeléseid vannak, akkor sem fogok a pásztoroddal harcra menni, mert ő úgy, meg úgy tanítja. Egy szerkezetet adott Isten arra, hogy ha te csecsemő vagy, akkor felnövekedhess.

Miért hívott el az Úr szolgálatra embereket, és miért kente fel őket? Azért, hogy közösségekbe járhassunk, és ott különböző programokat tarthassunk, vagy politikai életre adta ezeket, vagy azért gyülekezünk össze, hogy ott felvehessük a legszebb ruhánkat? Nem!

Miért jöttünk ma reggel össze? Azért, hogy a tökéletességig eljuthassunk, hogy a felnőtt korra felnövekedhessünk, hogy a teljességre eljuthassunk. Ezt mondja itt, hogy az Ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére el kell jutnunk.

Tehát a hitnek és a megismerésnek egységére el kell jutnunk, érett férfiú korba kell jutnunk. A Krisztus teljességével ékeskedő kornak a mértékére kell eljutnunk. Vagyis ebben a korba, ha ide eljut az ember, akkor már nem tudják megtéveszteni mások tévtanításai. Többé ne legyetek gyermekek, írja.

Itt hibádzik a gyülekezet, szinte teljességgel, mert nem gondolják azt az emberek végig, hogy nekem a gyülekezetbe el kell járnom, hogy ott felnövekedjek, részt kell vennem valamilyen munkában, hogy ott tovább növekedjek. És többé már ne legyek gyermek. A gyülekezet gondolkodik így? Sajnos nem.

Megesik az, hogy az ember három hónapos az Úrban, épp hogy csak újjászületett, és teljesen megsértődik azon, hogy valaki megpróbálja kiigazítani a tévedéseiből. Ki vagy te, hogy jössz ahhoz, hogy beleszólsz az életembe? Nincs elképzelésük arról, hogy mit kellene egy pásztornak tenni, mi a feladata?

Sok gyülekezetben a pásztor, csak bérencként végzi a szolgálatát. Túlélni próbálják a helyzeteket, és a gyülekezetek úgy cserélik le a pásztoraikat, mint ahogy a ruhát váltjuk. Nincs kialakult koncepciója az embereknek arról, hogy miért vannak a gyülekezetek?

Isten azt szeretné, ha a mieink gyorsasággal felnövekednének, mert az nincs rendjén, hogy valaki csecsemőkorban van még húsz év után is. A lényeg ott van, hogy az igazságot kell szólnunk szeretetben, ahhoz, hogy felnövekedhessünk.

Meg vannak a párhuzamos vonások arra, hogy egy csecsemő növekszik a kicsi korból a felnőtt korba, és a szellemi felnövekedésünkben. A szellemi felnövekedés fázisairól sokat tanulhatunk onnan, hogy végig megyünk egy fizikális növekedésen is.

Amikor újjászületünk szellemben, akkor csecsemőként születünk meg, és nem egy tökéletes, teljes felnőtt korú szellemi lény születik meg. Jézus tanítja, hogy meg kell születnünk a Szellemtől. Amikor újonnan születünk, akkor egy születés ment végbe, vagyis nem egy felnőtt korú szellemi lény születik, és ezt nem tanítják kellőképpen.

Tehát nem arról van szó a keresztény életünkben, hogy újonnan kell születnünk, és azután majd egyszer eljutunk a mennyországba. Minek kell történni azonnal? Azonnal el kell indulnunk a szellemi növekedés útján.

Tehát a fizikai vonatkozás szerint azonnal táplálásra van szüksége egy csecsemőnek, és sűrű táplálásra, és gyakorlatozásra, és ez által felnövekszik. És szellemi értelemben ez nem így van, ez nem igaz? Ha szellemi értelembe vesszük, és nem kap táplálást a szellemed, és nem gyakorlatozik szellemi gyakorlatokat, akkor csecsemőkorban marad, akár ötven éven keresztül is.

Ismerek olyanokat, akiket huszonkét évvel ezelőtt ismertem meg, akkor újjászülettek, és a mai napon is szellemi csecsemők még. Talán a kor lehet a zavaró itt, hogy felnőtt, és van diplomája, és vannak gyermekei, unokái is, és mégis csecsemő?

Hiába múlt el felettük az idő, idős korba jutottak, szellemi értelemben, mivel belül nem növekedtek, szellemi csecsemők maradtak. És rá kell ébrednünk arra, hogy ennek nem szabad így lennie? Ha az ‘ott helyeden’ vagy, azon a helyen, ahol helyes szellemi táplálást kapsz rendszeresen, akkor bizony fogsz növekedni.

Korinthus I. 2/9 Hanem, amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg se gondolt, amiket Isten készített az Őt szeretőknek.

10. Nekünk azonban az Isten kijelentette az Ő Szelleme által: mert a Szellem mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.

11. Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanemha az embernek szelleme, amely őbenne van? Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Szelleme.

Isten az Ő tulajdon dolgait nekünk az Ő Szelleme által jelenti ki. Ugyanis van belső ember, és van külső ember. Nem csak elméből és testből állunk, hanem szellemi lények vagyunk, van lelkünk, és testben élünk.

És a nagy igazság, hogy a szellemünk képes létezni a testünk nélkül, de a testünk nem képes létezni, életben maradni, a szellemünk nélkül. Ez olyasmi, mintha a testünk lenne az a kesztyű, amibe a kezünket belehúzzuk, és a kezünk pedig ilyen értelemben a szellemünk.

A kezünket azért vagyunk képesek mozgatni, mert a szellem bennünk lakozik, és a szellemet amúgy nem látjuk, ami mozgatja. Honnan jön az az életenergia, amely az impulzusokat az agyunknak adja, hogy mit tegyen a kezünk? Honnan van a leheletünknek a forrása, a lélegzetünk, az életünk forrása honnan jön?

Ha kilépünk a testünkből, akkor még mindig ugyanazok vagyunk, mert a szellemünk ugyanaz. Amikor Pál elragadtatott a mennyekbe, akkor nem volt képes megmondani, hogy testben-é, vagy testen kívül-é, de elragadtatott, azért, mert egy szellemi megtapasztalásban volt része. Ő is szellem, és mi is szellemi lények vagyunk.

Nekem is voltak nagyon komoly szellemi megtapasztalásaim, és én sem voltam képes megmondani, hogy benne volt-e akkor a szellemem a testemben, vagy sem. Istennek az a szándéka velünk, hogy ne csak a fizikai testünkben növekedjünk fel, és az értelmünkben, a lelkünkben, hanem a szellemünkben is növekedjünk fel.

Azért, hogy az a belső ember, akit táplálunk, és aki felnövekszik, képes legyen irányítani és uralni azt a külső embert, akit látunk. Az elménket, az értelmünket, a szavainkat, a testünket, az egész külső életünket képes irányítani.

Azért legyőzöttek az emberek az életük során, mert gyengék a szellemükben. Ha az ember erős a szellemében, akkor képes uralni, az elméjét, az értelmét és a testét is. Ugyanis a szellem van a vezető állásban, és nem a test. És ezt a hústermészetünket teljességgel képesek vagyunk alágyűrni, mert képesek vagyunk úgy feltáplálni a szellemünket, hogy az annyira felnövekedjen, hogy tudja uralni a helyzetet, a lélek és a test helyzeteit.

A hústest megkérdezi, hogy megtehetjük ezt? És a szellem pedig azt válaszolja rá, hogy – nem! Ugyanígy a gondolataink tekintetében a szellemünk uralkodik, és megmondja, hogy min gondolkodhatunk, és min nem, és így nem fogunk tévelyegni, hogy rossz gondolatokban legyünk, és elsodródnánk az igazságról. Mindenki mondja, hogy: – Én felnövekszem!

12. Mi pedig nem e világnak szellemét vettük, hanem az Istenből való Szellemet; hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk

13. Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szent Szellem tanít; szellemiekhez szellemieket szabván.

14. Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Szellemének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy szellemileg lehet azokat megítélni.

Ezek a jellemvonásai a szellemi felnövekedésünknek, mert a csecsemőkorban lévő szellemi állapotunkat az jellemzi, hogy Isten dolgait bolondságnak tartjuk. Az érzékszervek világában élő ember nem tudja megfogni Isten Szellemének a dolgait, hanem inkább kigúnyolja azokat. Úgy gondolja, hogy azok ostobaságok.

Innen lehet megtudni, hogy az illető még nem szellemi, mert nem tudja megérezni azt, hogy mi az, ami értékes szellemi értelemben, és mi az, ami megragadandó abból. Amikor az ember felnövekszik a szellemében, akkor többé nem gondolja azt, hogy a nyelveken való szólás pl. az ördögtől van. Ha felnövekszel a szellemedben, akkor nem fog az zavarni, hogy a másik a gyarapodás útjára lépett.

Ha felnövekedtél, akkor egyre jobban fognak érdekelni Isten dolgai, és Isten királyságának dolgai. Mert Isten királyságának dolgait szellemileg lehet megragadni, megítélni. Mi a helyzet akkor, ha a szellemed még nincs kifejlesztve? Nem fogja tudni ezeket a szellemi dolgokat megérteni, megfogni, megragadni.

15. A szellemi ember azonban mindent megítél, de ő senkitől sem ítéltetik meg.

Egy felnőtt meglát olyat a gyermekek életébe, amit a másik gyermek nem vesz észre. Vagyis egy felnőtt, ha odafigyel, lát a gyermek életében olyan dolgokat, amelyek közelegnek, mert rálát. Egyszerűen keresztüllátsz a helyzeten.

Ugyanez a helyzet szellemi értelemben. Szellemi értelemben felnövekedetteknek van egy ilyen képességük, hogy átlátnak helyzeteken, és másokon. Mások ezt nem értik, akik nincsenek felnövekedve, nem látják ezt, hogy ez működő dolog a szellemvilágban, mi azonban, akik szellemiek vagyunk, mi képesek vagyunk ezeket megítélni, meglátni.

A kis csecsemők nem látják a szíveknek a motivációit, a késztetéseit, az indítékokat, nem látnak mögé a dolgoknak. Ez a fajta képesség, hogy ezeket meglátjuk, ez igen értékes a szellemi birodalomban. Az Úr szeretne nekünk egyre több belátást, bepillantást adni ezekbe.

A csecsemők ezt nem látják, és ezért, ami csak az útjukba kerül, meg van a veszélye, hogy amerről csak jön a hullám, abba elsodródnak, hányja-veti őket a tanítás minden szele, és félrevezethetők, és összezavarodottá válnak. Miért? Azért, mert ők még csecsemők, s ezek szellemi értelemben ítélhetők csak meg.

Nem mondja az Írás, hogy azért értenéd meg szellemileg ezeket, mert az értelmedben, az elmédben olyan kifejlett vagy. Nincs olyan mennyiségű iskola és tanulás, amely képes lenne téged erre kifejleszteni. Az oktatás és a tanulás az nagyon jó dolog azonban.

16. Mert ki érte fel az Úrnak értelmét, hogy oktathatná Őt? Bennünk pedig Krisztus értelme van.

A Felkentnek az elméje, értelme van bennünk. Az I. Korinthus 3/1 verse szól így.

Korinthus I. 3/1 Én sem szólhattam néktek, atyámfiai, mint szellemieknek, hanem mint testieknek, mint a Krisztusban kisdedeknek.

Amikor újjászülettél, akkor még csecsemő vagy, kisded vagy Krisztusban. Tíz év múlva azonban már nem lenne szabad, hogy még mindig csecsemő legyél. Tehát vagy csecsemő vagy, avagy felnőtt vagy már.

Ezek újjászületett keresztények voltak, de még testiek voltak, mert csecsemőkorban voltak, és ezeknek a hatalmas Isten embereinek gondjaik voltak a hústesttel. Ha az ember még nem tudja szabályozni a hústestét, akkor még csecsemő. Mindegy, hogy mennyi bibliai Írást vagy képes idézni.

2. Tejnek italával tápláltalak titeket, és nem kemény eledellel, mert még nem viselhettétek volna el, sőt még most sem viselhetitek el:

3. Mert még testiek vagytok; mert amikor irigykedés, versengés és visszavonás van köztetek, vajon nem testiek vagytok-é és nem ember szerint jártok-é?

Amikor Jézus Nikodémusnak magyarázta a Szellemtől való születést, akkor az anyaméh példáját hozta. Tehát egy valóságos születés, mint a fizikai világban az anyaméhtől való születés. Amikor a Szellemiektől megszületünk, a Szellemi birodalomból, Isten Szellemétől, akkor csecsemők vagyunk.

A csecsemőre jellemző, hogy még semmit nem tesz magáért, vagy a saját javára. Nem is várjuk el tőle, hogy bármi olyat tudna tenni, és nagyon nagy örömmel segítünk neki abban, amiben kell, ugyanígy a szellemi csecsemőknek is. A szellemi csecsemőkre az is jellemző, hogy mindig keresnek valakit, aki ezt, meg azt, majd megteszi nekik.

Nagyon jó az újjászületés, de egy negyven éves szellemi csecsemő az siralmas, akinek még a mai napon is mindenre szüksége van, hogy megtedd, és ha végre elengeded, akkor meg siránkozni fog. Mi az, amit tudsz ebből? Hogy van egy kisbaba. Ha nemrég született újjá az illető, akkor rendjén van.

De ha az ember már harminc éve a gyülekezetbe van, akkor már el kellett volna, hogy jusson odáig, hogy képes saját magáért imádkozni. A kisbabák nagyon beszűkült kicsiny világban élik az életüket, és ha elengeded őt a bevásárló kosárral, akkor nem fogja nézni, hogy ki van az útjában, hanem aki az útjában van, mindenkit lesöpör.

Szoktuk ezt bizonyos mértékig tolerálni, de a húsz éves csecsemőket már nem szeretjük. Már öltözzön fel saját maga az a gyermek, és Istennek családjáért, munkájáért, valakinek munkába is kell menni. Ha meg van benned a kívánság, és keresed az Urat ebben, akkor el fogsz jutni arra a megfelelő helyre, ahol ezt tudod tenni.

Pál azt mondja, hogy nem voltam még képes a kemény eledelt, a húst adni nektek. Ahogy felnövekszünk, úgy egyre inkább fogjuk tudni, hogy nem lehet mindent ráterhelni a másikra, hanem csak bizonyos mértékek szerint szabad tenni ezt, és saját magunkról fogunk majd egyre jobban gondot viselni.

„Nem szólhattam néktek atyámfiai, mint szellemi felnőtteknek.” A csecsemők nem képesek sokat elvenni. Mondtam már nektek többször, hogy Einstein akármilyen választ adhatott volna nekem, én nem biztos, hogy azt megértem. Tehát mondhattam volna ugyan nektek, de még nem lettetek volna képesek azt elviselni - ezt írja itt Pál.

Még most sem viselhetnétek azt el, mondja. Tehát ez mutatja, hogy az idő, az nem meghatározó ebben. Mert tíz év múlva sem voltak képesek elhordozni azt. A csecsemőknek kicsi a tűrőképességük ilyen szempontból, mert rögtön sírva fakadnak, ha túl szoros a pelenka, vagy tele van a pelenka, rögtön jelzik. De a harcosok sokat bírnak és terhelhetők. Elviselik a katonaság és a háborúság nehéz idejét is.

Amikor én a bibliaiskolát befejeztem, és úgy döntöttem, hogy elmegyek misszionáriusi területre, akkor bementem egy pünkösdi gyülekezetbe, a pásztort ismertem, és egy vendégszolgáló volt ott, egy idősebb pásztor, egy húszezres New Orleans-i gyülekezetnek a pásztora.

Az volt az üzenet, hogy milyen is az Úr katonájának lenni. Ahogy ott ültem és hallgattam, tudtam, hogy ez az üzenet most nekem szól. Ő pedig biztosan csodálkozott, hogy miért is beszél erről, mert a gyülekezet számára nem annyira volt ez üzenet, mint amennyire nekem személyesen szólt.

Timótheusz II. 2/3 Szenvedd el velem együtt a nehézségeket, mint a Jézus Krisztus jó katonája.

A katonáknak kell bizonyos helyzetekkel foglalkozni, azokat a küldetéseket, amelyekre kiküldik őket, el kell végezni. És nem töltheti azzal az idejét, hogy kesereg, hogy az XY miért nem tette ezt meg neki, vagy miért tette azt vele stb. Tehát ilyen pelenkás dolgokkal már nem foglalkozhat egy katona.

Az Úrnak pedig szüksége van olyanokra, akik felkelnek, felnőtt korba jutván, és foglalkoznak a keményebb helyzetekkel. Ha te szolgáló vagy, akkor neked is lesznek olyan helyzetek, amelyekkel bizony foglalkoznod kell. És amelyek pedig történnek veled, azokat meg kell tanulnod lerázni magadról, mert a Nagyobb van benned, és mindenre képes vagy a Nagyobb által, aki benned van!

Soha nem mentem el egy másik szolgálathoz, hogy nekem segítsen, hanem én segítettem nekik, mert ha szükségük volt a segítségemre, megtettem. Nagynevű szolgálatokról beszélek most. Én az Úr dolgairól igenis gondot viselek, és be is végzem a futásomat. És úgy végzem el a feladataimat, hogy nem gyakorlok nyomást más pásztorokra, és az ő feladatköreikre.

A testi csecsemőkorra jellemző, hogy elvesz a másiktól, mert csak úgy tud létezni. A szellemi korba jutottak pedig adnak a másiknak. Nem azért vannak, hogy megint kapjanak valamit, hanem, hogy valamit adhassanak, hogy valamit tehessenek érted. A babáknak pedig fel kell nőni és a viszálykodás, az irigység, ahogy mondja a…

Korinthus I. 3/3 Mert még testiek vagytok; mert amikor irigykedés, versengés és visszavonás van köztetek, vajon nem testiek vagytok-é és nem ember szerint jártok-é?

A csecsemők állandóan perlekednek, harcban vannak, egymásnak kapnak, az Igéről vitatkoznak, különböző tanok körül folynak a vitáik. Tehát megteheted azt, hogy nem értesz egyet azzal a dologgal, de hogy ezen harcokat és vitákat nyiss, és hogy megharagszol, és felkapod a vizet ezen, így és úgy reagálsz, az már csecsemőkor.

A prédikátorok is szeretnek gyakran így vitázni és hangoskodni, mert az, hogy csak nem értesz egyet vele, az nem elegendő nekik. Mit mutat ez? Babák, baba korban vannak, szeretnének egy harcot. A szellemi felnövekedésed nagyon sok problémádat megoldaná.

A kisbabákra jellemző, hogy akkor is el kell mondaniuk a saját részüket és az ő véleményüket, hogy ha az oda is vezet, hogy az egész gyülekezetben egy nagy szakadás lesz. Mondd, hogy én nem ilyen leszek, mert én felnövekszem.

János 4/24 Az Isten szellem: és akik Őt imádják, szükség, hogy szellemben és igazságban imádják.

A szellem legalább olyan valóságos, mint a hústest.

Róma 2/29 Hanem az a zsidó, aki bensőképpen az; a szívnek szellemben, nem betű szerint való körülmetélése az igazi körülmetélkedés, amelynek dicsérete nem emberektől, hanem Istentől van.

Vagyis a szellemen történik ez a körülmetélkedés, szellemben. Amikor a Bibliában a szívet olvassuk, akkor a szellemi lényünknek a magjáról, vagyis a szellemünkről szól az Írás. Mert Isten az embert az Ő képére és hasonlatosságára teremtette, és tudjuk, hogy Isten szellem és nincs felnövekedés a szellemi felnövekedés nélkül.

Az elmédben, lelkedben lehet, hogy teljesen felnövekedett lettél, de a szellemedben igenis visszamaradott vagy. Igaz-e ez? Nem! Nem lehet felnövekedni a teljes értelemben, hacsak a szellemedben fel nem növekedtél.

Lehet többfajta végzettséged, de ez nem jelenti azt, hogy Isten bölcsességében bölccsé lettél, csak az elmének a hiábavalóságaiban vagy jelen. Arról beszélünk, hogy a szellemiekben kell felnövekednünk, és ha ez megtörténik, az kihatással lesz az értelmünkre, az elménkre és a gondolatainkra is.

És nem vagy szellemi felnövekedett férfikorban, ha az érzelmeidben egy roncs vagy. Mert ha már felnövekedtél, akkor többé már nem hányhatnak ezek a különböző hullámok, és tévtanítások szele. Tehát meg tudsz állni szilárdan, határozottan, keményen abban, amit a szellemedben tudsz és hordozol.

Azok, akik különböző tanítások hatása alá kerülnek, és az egyik gyülekezetből a másik felekezet gyülekezetébe ugrálnak, és onnan megint tovább mennek, azokra, igenis mondhatjuk, hogy szellemi csecsemők.

Ezek, akik így eljárnak egyik helyre és a másik helyre, úgy gondolják, hogy ők már olyan szellemi felnőtt korban vannak, hogy képesek ezeket a dolgokat megmérni és megítélni, de valójában nem kerültek felnőtt korba. Mit mutat ez?

Saját magukat tartják túl nagyra, felemelt orral vannak igazából, és ez mutatja, hogy nem jutottak igazán szellemi felnőtt korba. Kenneth Hagin mondta, hogy minél nagyobb [intellektuális] tudásra tesz szert valaki, annál kevésbé ismeri Istent igazán.

Tehát hónapok telhetnek el, és nem növekedtél, a sötétségben tapogatva, csecsemőkorban vagy, és ami a legkeményebb része ennek - ez az igazság különben - hogy az életed felét így elfecsérelheted. Ugyanis nagyon sokan vannak, akik elvétik ezeket az óriási és hatalmas lehetőségeket, amelyeket az Úr ad nekik, hogy munkákat elvégezzenek, és érte örök jutalmaik legyenek, mert nem látják meg ezeket úgy szellemben.

Visszatérve, ahogy Péter tanított, tehát van egy külső ember, és van egy belső ember. Nem kell ahhoz, hogy élő tested legyen, hogy szellem légy. Mi összesen egy életet ismertünk eddig, – az életet a testben. Ha az Úr nem jön vissza a következendő időkben, akkor eljön annak az ideje, hogy megtapasztaljuk azt, hogy milyen az élet a testen kívül.

Ha a testünket levetjük, akkor innen el kell költöznünk, el kell innen távoznunk a földről, és két helyre mehetünk, felfelé vagy lefelé. Tehát Isten szellem, és te is szellem vagy, az Ő képére, és neked fel kell, hogy növekedjen szellemben, és a szellemedet táplálnod kell, ahhoz, hogy felnövekedjél.

Korinthus II. 4/16 Azért nem csüggedünk; sőt ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról napra megújul.

A belső ember megújul napról-napra. A belső ember nem öregszik meg, felnőtt korba kerül, felnövekszik. Attól, hogy a kor eljár felettünk, az nem hozza automatikusan magával, hogy a belső emberünk is felnövekszik.

Vagyis vagy táplálod a szellemedet és a szellemed felnőtt korba jut, felnövekszik, vagy pedig ha nem, akkor csecsemőkorban marad. Ez a megújulás azt jelenti, hogy megújul, ma is új. Új növekedést kap, az életnek az újságát kapja, és az életben és a kegyelemben való megújulását kapja. Sok minden van még itt.

Efézus 3/16 Hogy adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy megerősödjetek hatalmas erővel az Ő Szelleme által a belső emberben;

Miként mondhatjuk, hogy a szellemi emberünk úgy születik, hogy már minden benne van teljes mértékben, ha Pál ezt imádkozza, hogy a belső emberünknek meg kell erősödni ezzel a hatalmas erővel. Ennek a belső embernek fel kell növekedni.

Egy hetven éves ember nem lehetséges, hogy elkezdi a szellemi növekedését, ha csak előtte újjá nem születik. Először újjá kell, hogy szülessen. Neki is meg kell születni Szellemtől, a szellemi új ember növekedhet csak. És ez az életünk minden részére kihatással lesz. A szellemi felnövekedés az, amit szeretnénk ma erőteljesen hangsúlyozni, mert szükségünk van arra, hogy tápláljuk magunkat az Igével.

Mindegy, hogy mi másoknak az elképzelése erről, ez az igazság, amit az Ige ír, és erről lesznek még további tanítások, és nektek ezt be kell fogadni, és egy megértéssel kell, hogy párosuljon ez az igei fény, világosság. Az egész teremtés így van. A Bibliának a fontossága ez, az Igének a fontossága. Hallelúja! És az Úr dicsérete, dicsérjük az Urat!

Kegyelem és az igazság. Szeretné az Úr, ha lennének szellemi óriások a hadseregében, akik képesek hatalmat venni az ördögnek a gonoszságai felett, és ezt nagy gyorsasággal akarja az Úr. Ha ezt az ember megérti, akkor sokkal nagyobb gyorsasággal képes a növekedés útjára lépni.

Álljunk fel, tudod-e ki a megvallásaidnak a Főpapja és apostola? És hogy lehet erre olyan tanítással előállni, hogy a megvallások nem fontosak. Mert, ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta Őt a halálból – erre azt mondani, hogy a megvallás nem létezik és nem fontos!

Olyanok lettek így megtévesztve, akik tizenöt éve hallgatják a tanításokat hétről-hétre. Ez a fajta tanítás új szele, csak egy dologra jó, az embereket a pokolba juttatja. Ugyanis nincs más út arra, hogy az ember újjászülessen, a szívben, a szellemben hinni kell, hinni kell a megigazulásra, és a szájjal pedig vallást kell tenni az üdvösségre, és mindez számotokra ingyen van, mert Jézus elvégezte ezt.

És ha megértitek a megigazulást, és hogy kik vagytok Őbenne, az tesz benneteket képessé arra, hogy az Úr munkáit elvégezzétek kárhoztatás nélkül, kisebbségi érzés nélkül. Most meg fogjuk tenni, hogy megvalljuk a hitünket, az internet és a tv világából, akik hallgatnak minket, mindenkit meghívunk, hogy csatlakozzanak ehhez az imádsághoz.

Így szól az imánk: Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért a Biblia tanítása szerint, hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Kérlek Jézus, legyél az én Uram, legyél az én Megváltóm, legyél az én Gyógyítóm. Jézus te vagy az én Uram, Jézus te vagy az én Megváltóm, Jézus te vagy az én Gyógyítóm. És én meg vagyok váltva, örök életem van Krisztusban, mert újjászülettem Krisztusban, az Ő szent vére megtisztított minden bűntől örökkön örökké. Ámen.

Mondjad: Bárkit képes vagyok az Úrhoz vezetni, az Igétől megszületni, romolhatatlan magból, mindannyian újjászületnek, Jézus nevében.

Ez az igazság és képes vagy erre. Áldott legyen az Úr Jézus szent neve. Nagyon széles körben meg lehet ragadni a Szellem munkáit, mert az ajándékok kimennek a tanítások által a különböző hang és képhordozó eszközökön. A gyógyító kenet, a gyógyítások ajándékai jelen vannak, és képes vagy befogadni és meggyógyulni.

„Ráadás”: A gyógyító sorok után, Szent Szellem keresztségre kerül sor. A nyelvek imája egy szellemi birodalomba visz minket és az első lépések néha kicsit nehezebben mennek, talán a fejünk akadályoz, hogy miért is beszélünk így, ha nem is értjük.

De ez igazából nem egy olyan beszéd, amit e világ beszél, ez a Szent Szellem nyelve, és Ő az, aki meg tud minket tanítani azokra a dolgokra, amit ma olvastunk az I. Korinthus 2-ben, hogy amiket Isten ajándékozott nekünk, arra csak a Szent Szellem képes, hogy megtanítson minket. De ez az imádság szükséges hozzá.

Nagyon jól néztek ki, jól vagytok táplálva. Az Úr döbbenetes dolgokra használ benneteket, ez egy nagyon jó dolog. Pál apostol mondja a:

Kolosse 1/26 Tudniillik azt a titkot, mely el volt rejtve ősidők és nemzetségek óta, most pedig kijelentetett az Ő szentjeinek,

És ez kijelentetik a:

27. Akikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között eme titok dicsőségének gazdagsága, az tudniillik, hogy a Krisztus tibennetek van, a dicsőségnek ama reménysége:

28. Akit mi prédikálunk, intvén minden embert, és tanítván minden embert minden bölcsességgel, hogy minden embert tökéletesnek állítsunk elő a Krisztus Jézusban;

A bővített fordítás szerint úgy jön ez elő, hogy: Pál hatalmas félelemmel és rettegéssel végezte ezt a munkát. Istenfélelemmel.

Nagyon sok kijelentés érkezik most Krisztus Testéhez minden területen, olyan is van, amit még nem is érintettünk.

29. Amire igyekezem is, tusakodván az Ő ereje szerint, mely énbennem hatalmasan munkálkodik.

Vagyis amikor megragadnak néhányan olyan alapigazságokat, amiket csűrnek-csavarnak az ördög ravaszsága szerint, nem megemésztették, és nem megértették, hanem felszínesen értették csak meg és kicsavarják az igazságot.

Én nem akarok azért ítéletet kapni, hogy bármit visszatartsak, amit el kell mondanom, ha meg valamit nem értesz, akkor nyugodtan tedd félre, és később vedd elő. Nagyon jó időket élünk, sok jó dolgot fogunk látni megtörténni. Tehát a szolgálat munkájára készíti fel Isten a szolgálati hivatalok által a nyájat.

Hányan laktok lakótelepi lakásokban? Te annak a lakótelepi szárnynak az evangélistája is lehetsz. Ilyen álmom volt, hogy ajtóról, ajtóra csöngettünk, és vittük az üdvösség hírét. Ehhez nem kell nagy távolságra utazni, nem kell nagy terembért fizetni, mindenki végezheti és nagyon fontos.

Az igen kedves szomszédunk, akit még nem volt alkalmunk megismerni, amikor a kutyánk kiszökött, ő visszacsempészte a kerítésen belülre, és utána letakarta a kerítés alját, hogy ne tudjon többet kiszökni a kutya. Nagyon kemény munka volt különben, mi nem voltunk otthon, és egy-két üveg alkohollal felpakolva, amit úgy kaptam, odaadtam neki hálám jeléül. Most még jobb szomszédságban és barátságban vagyunk, és nagyobb kedvvel kergeti a kutyámat, mint valaha.

A szomszédokat is boldoggá lehet tenni, mindennek meg van a módja. Ők a világban élnek és meg van a nyelvezet, hogy az érdeklődési körüket hogyan lehet felkelteni, és egy napon, itt meg fogjátok őket látni, mert eljönnek.

Ugyanis üvegházban lakunk, nagyon figyelnek minket a kívül valók. A kutyáink nem csak a mi kerítésünket tették tönkre, hanem a szomszédét is, ahová bementek, de azt is helyrehozta, becsületére legyen mondva.

Lessétek a lehetőségeket, hogy hogyan tudjátok megáldani a szomszédotokat. Az álmomnak a lényege az volt, hogy nagy örömmel fogadtak minket azok, akik belül voltak a lakáson és nem tudtak kimozdulni.

Ez az Istentől elrendelt szolgálat lesz a következendő időkre, és meg fogjátok látni, hogy milyen nagy örömmel fog menni. Dicsérjük az Urat szüntelen. Ámen!

 

A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításokból származnak.

  

/Köszönjük az Úrnak Ibolya  testvérünk munkáját, aki a Békevár webkikötő számára legépelte e tanítást./

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL