2012.04.13. 

FELTÁMADÁS

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2012. április 08.

 

Áldunk téged Úr Jézus, a feltámadott Krisztust ünnepelvén a feltámadás ünnepén, hogy felmagasztaltattál, hogy a Jézus neve felmagasztaltatott, hogy az adóságunk kifizettetett, eltöröltetett, és hogy a mennybe ültettél minket a magasságba. A kiontott véred volt a váltság értünk. Atyám, köszönjük ezt Neked! Hallelúját zengünk, és hogy megigazítottál minket Isten előtt. Megsemmisítetted az ördög munkáit az életünkben, legyőzted az ellenséget Atyám, hatalmas győzelem volt ez, kihoztad Őt a sírból, és minden ellenségünket a lábaink alá vetettél! Az Úr Jézus nevét ünnepeljük ma! Köszönjük ezt a megváltást, amit hatalmasan kimunkáltál és elvégeztél. Köszönjük Atyám, minden dicsőség a tiéd legyen Jézus Krisztusban, az Ő szent nevében.

A Jézusi hatalmat használjuk, és megdorgáljuk a betegséget, a fájdalmakat, a gyengeséget, az erőtlenséget, a szegénységet. Gyarapodást szólunk Atyám a népedre Jézus nevében, megáldjuk a mai adományokat Jézus nevében az interneten keresztül, az adományos dobozban, a PayPalon keresztül, amit csak adtok, megáldjuk ezeket a magokat, és gyarapodást szólunk felette, hogy sokasodjon minden elvetett mag az életetekben. A szegénység szelleme megtört az életetek felett Jézus nevében. Minden dicsőség az Úr Jézusé ezért, hogy ezt munkálja, köszönjük neki. Ámen!

Zsebkendők felett imádkoznak. Csodálatos nap ez az életünkben, ragyogtok az Úrban, üdvözöljétek a szomszédotokat egy szent öleléssel, egy szent csókkal. Megköszönjük a zenei szolgálatot. Továbbá szeretnénk benneteket emlékeztetni, hogy a jövő szombaton, imakonferenciánk lesz 11 órától, nagyon várunk benneteket erre az országos imakörre, itt ebben a konferenciateremben.

Az imádság, amit ilyenkor elmondunk az összesített hitünk által, nagyon fontos. A személyes életünkre vonatkozó dolgokat is munkálja ilyenkor a Szent Szellem, megoldásokat hoz. Akik az internet világában is részt vesznek ebben, az ő életük is bekapcsolódik ide.  Az életünkre ilyenkor útmutatásokat kapunk, ha változások előtt állunk, akkor vezetést kapunk. Júdás levelében, a 20-as versben írva van, hogy miközben szellemben imádkozunk, épülünk a szentséges hitünkben. Miközben nyelveken imádkozunk, saját magunkat építjük.

A feltámadás ünnepe szól Istennek a hatalmas szeretetéről irántunk. Nem abban van a szeretet, hogy mi arra törekedjünk, hogy Őt jobban szeressük, hanem abban, hogy Ő szeretett minket, és megismerni ezt a szeretetet, amiként Ő szeretett minket. Mindannyiunkat személy szerint, külön-külön óriási és hatalmas szeretettel szeret, és a kereszt, amire ma emlékezünk, az Ő kiontott vérének az ünnepe, és ünnepeljük egyben az Ő feltámadását, harmadnapon feltámadt a halottaiból. Erről egy kijelentést szeretnénk kapni az életünkben.

János 1/17 Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett.

Hallelúja! A kegyelemről szólunk ma is egy kicsit, hogy mit is jelent, - nem kiérdemelt kegyeltségét jelenti Istennek, amire nem tudtunk volna cselekedetekkel rászolgálni. Ő elvégezte értünk mindezt, ingyen, kegyelemből. Ezért azokat az érzéseket, hogy nem érezzük magunkat elegendően méltónak, vagy jónak, hogy ezt elnyerjük, ezektől meg kell szabadulnunk.

Filippi 3/10 Hogy megismerjem Őt, és az Ő feltámadásának erejét, és az Ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az Ő halálához;

Szeretnénk ma egy kijelentést kapni arról, hogy mi is történt akkor, hogy mi is a feltámadásnak ereje. Pál is erről imádkozik, hogy erről egy kijelentést, megértés vegyünk, szellemi kijelentést vegyünk, hogy mi a feltámadásnak ereje az életünkben. Isten szeretné, ha megismernénk, hogy mi történt akkor. Az Efézusi levélből fogjuk ezt most kiolvasni.

Efézus 1/19 És mi az Ő feltámadásának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk, az Ő hatalma erejének ama munkája szerint,

20. Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben.

21. Magasan minden fejedelemség és hatalmasság és erő és uraság és minden név fölé, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is:

Látjuk tehát, hogy ezt a hatalmas erőt és az Ő hatalmának erejét abban mutatta meg, amikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben, magasan felül minden fejedelemségen, és hatalmasságon, és erőn és uraságon.

Isten leghatalmasabb erejének a megnyilvánulása ez volt, amikor az Ő Fiát, Krisztust, feltámasztotta a halálból. És Isten azt akarja, hogy pontosan megismerjük azt, ami akkor történt, ennek az erőnek a megnyilvánulásában.

Ugyanis a sötétség minden ereje összevontan ellenállt ennek a cselekedetnek, hogy ez megtörténhessen. Ezek a sötét erők azon munkálkodtak, hogy ellenálljanak, hogy Isten terve ne jöjjön valóságba.

De ezeket az erőket levetette magáról a mi Urunk, Jézus Krisztusunk, és magasan föléje emelkedett mindannak az erőnek, amit itt az Igében olvastunk, erőknek, uraságoknak, hatalmasságoknak.

És most pedig Jézusunk a legfelségesebbnek a jobbján uralkodik, mindezek felett az erők felett uralmat vett mindörökké. Ahhoz, hogy megtalálhassuk a hatalmunk helyét, és az abban lévő erőnket, ahhoz meg kell találnunk azt a helyet, ahová Jézus Krisztus ültetett az Atyának jobbjára.

Efézus 2/1 Titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt,

Amit nagyon fontos látunk, hogy az 1/20 verse és a 2/1 gyakorlatilag egymáshoz fűzve olvasandó, ahogy írja…

Efézus 1/20. Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból,

Az eredeti levél ugyanis nem fejezetekben, és megszámozott versekben íródott, hanem egy levél volt, amit a hívőknek írt Pál.

Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és titeket is… – így kellene olvasnunk – …titeket is megelevenített, akik holtak valátok a ti vétkeitek és bűneitek miatt.

Szeretném hangsúlyozni, kívánván, hogy lássátok, hogy ez a 2/1 verse, kapcsolódik az 1/20 verséhez. Vagyis mondhatjuk bátran, hogy amikor Isten feltámasztotta Krisztust a halálból, akkor titeket is feltámasztott Ővele együtt, akik meg voltatok halva a ti vétkeitek miatt.

Tehát nem csak az Úr Jézus Krisztust elevenítette meg ekkor, hanem minket is, mindannyiunkat, akik hiszünk. Ez a hatalmas cselekedete Istennek, amikor feltámasztotta Krisztust, az Ő Fiát, ezzel a cselekedetével feltámasztotta Krisztus Testét is. És folytatván az olvasást a…

2/5 Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg!

6. És vele együtt feltámasztott és vele együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban:

Tehát az a cselekedete Istennek, amikor Krisztust feltámasztotta a halálból, az Ő Testét is feltámasztotta. Tehát mind a Fej, mind pedig a Test együtt feltámadt a halálból. Sőt mi több, amikor Krisztust ültette a mennyei helyre, akkor az Ő Testét is ültette arra a helyre.

Hol ülünk mi most? Mennyei helyekre lettünk ültetve, most! Ott ülünk, elvégeztetett. Nem majd valamikor ültetünk oda, Isten már elvégezte, a Jézus Krisztusban minket mennyei helyekre ültetett.

Jézus Krisztus pedig a mennyei Atyának a jobbjára került. Ebből az következik, hogy mi is ott ülünk azon a helyen, a mennyei Atyának a jobbján. Az Atya jobbja pedig a hatalom helye, amit ez képvisel.

Az Atya minden tervét rendelését az Ő jobbján keresztül, az Ő jobbja hatalma által viszi véghez. Ez nem más, mint az Ő szellemi Teste, a Gyülekezet. Ez a hely, a hatalomnak a legmagasabb helye, az Univerzum hatalmának és erejének legmagasabb helye, amely megjelenik a Zsidó 8/1-ben is, ott áll ma a mi Főpapunk.

A felkent Krisztusának lett kirendelve ez a hely, hogy gyakorolja, és az Ő egész Gyülekezeti Testének. Ámen! Vagyis minden ellenséges erő így a lábunk alatt van. Nézzük meg a…

Zsidó 8/1 A lényege pedig azoknak, amiket mondunk az, hogy olyan főpapunk van, aki a mennyei Felség királyiszékének jobbjára ült,

Dicsérjük ezért Istent! Visszamegyünk az Efézusi levélre és megnézzük a…

Efézus 1/20 Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben.

21. Magasan minden fejedelemség és hatalmasság és erő és uraság és minden név fölé, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is:

22. És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte a Gyülekezetnek fejévé,

23. Mely az Ő Teste, teljessége Őnéki, aki mindeneket betölt mindenekkel.

Mindeneket vetett az Ő lábai alá, és a Gyülekezet pedig az Ő Teste, teljessége Őnéki. Mi pedig Krisztus Teste vagyunk. A kérdés úgy szól, hogy hol vannak Krisztus Testének a lábai? A lábak azok nem a fejben vannak. A lábak a testnek a része. A lábak is a testhez tartoznak.

Vagyis, ha újra megnézzük a szöveget, hogy a lábai alá vetette az ellenségeit és megnézzük azt, hogy hová ültettünk… Mindent úgy rendelt Isten, hogy Krisztus lábai alatt helyezkedjenek el. Krisztus lábai pedig az Ő Testének tagja. Ebből az következik, hogy minden ellenséges erő a mi lábaink alá vettetett. És Isten azt szeretné, ha ezt láthatnád.

Mik ezek a mindenek? Pál miről beszél? A fejedelemségekről, a hatalmasságokról, erőkről, és az uraságokról. Az ellenség minden erejéről beszél, amely így a lábunk alá helyeztetett. Hol van tehát az ördög? A lábunk alatt!

Sok mindent, sok tanítást lehet hallani. Mielőtt bármelyiket meghallgatnátok, ezzel az igazsággal induljatok, hogy az ellenség minden ereje, a betegség, a szegénység, a fájdalom, a gyengeség mind a lábaink alá vettetett.

Korinthus I. 2/6 Bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk; ámde nem e világnak, sem e világ veszendő fejedelmeinek bölcsességét;

7. Hanem Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, melyet az idők kezdetén elrendelt Isten a mi dicsőségünkre;

A Moffat fordítás szerint:

Azokkal tárgyaljuk a bölcsességet, akik felnőtt korba jutottak, de nem e világ bölcsessége ez, sem nem a hatalmuktól megfosztott fejedelemségek bölcsessége ez, hanem Istennek titkon való bölcsessége ez.

Az Ige itt azt tanítja nekünk, hogy az ellenség ugyan szeretett volna ragaszkodni a hatalmához, hogy azt megtartsa ellenszegülésében, de a Jézus Krisztus mindezeket az erőket legyőzte a mi dicsőségünkre.

A hatalmuktól megfosztott erők ezek, amelyek eredetileg uralták a földet. Isten teremtette a földet és annak teljességét. És Isten Ádámnak adta a hatalmat a föld felett, és annak minden teremtménye felett. Elolvassuk ezt most az I. Mózes könyvéből.

Mózes I. 1/27 Teremté tehát az Isten az embert az Ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá teremté őket.

28. És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be a földet, és hajtsátok birodalmatok alá; és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön csúszómászó mindenféle állatokon.

Zsoltárok 8/3 Mikor látom egeidet, a Te ujjaidnak munkáját; a holdat és a csillagokat, amelyeket teremtettél:

4. Micsoda az ember, hogy megemlékezel róla? És az embernek fia, hogy gondod van reá?

5. Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél (Elohim), és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt!

6. Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél;

Szeretném, ha látnátok, hogy Ádámnak adatott meg a kezdetek kezdetén a teljes uralom. Ádámot Isten e világ istenévé tette. Később az történt, hogy Ádám felségárulást követett el, és ezt a hatalmat kiadta a kezéből, átadta a sátánnak, és így vált sátán, Ádám felségárulása következtén e világ istenévé. Így szerezte meg Ádámnak a hatalmát ebben a cselekedetében. Nézzük ezt meg a…

Korinthus II. 4/4 Akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges Evangéliumának világosságát, aki az Isten képe.

Jézus Krisztust a Biblia a második Ádámnak is hívja, ennek a pontos igehelye a…

Korinthus I. 15/45 Így is van megírva: Lőn az első ember, Ádám, élő lélekké; az utolsó Ádám életet adó Szellemmé.

Az első Ádám, élő lélekként jött a földre, az utolsó Ádám pedig életet adó, megelevenítő szellemként. Jézus tehát úgy jött a földre, hogy minket helyettesített ebben a győzelemben. Elvette a bűneinket, és legyőzte a sátánt. Jézus ezt nem magáért végezte, értünk végezte ezt el. Mindaz, amit elvégzett, és bevégzett az a miénk, hozzánk tartozik.

Emlékeztetlek benneteket, hogy mi ugyan, ebben a világban élünk, de nem ebből a világból valók vagyunk. És nem szabad megengedni, hogy a sátán leuraljon minket, nekünk kell teljes uralmat venni felette. És bizony meg tudjuk tenni, hogy uralmat veszünk felette. Azért van felette teljes hatalmunk, mert Jézus legyőzte őt. Itt jön az a nagyon fontos igazság:

Korinthus I. 12/27 Ti pedig a Krisztus Teste vagytok, és tagjai rész szerint.

Tanít minket az Ige, hogy Krisztus Testének a tagjai vagyunk, és rész szerint tagjai. Ez az egy Ige nagyon sok vallásos kétkedésre vagy téveszmére választ ad. Imádkoznak, hogy Uram, tedd ezt, tedd azt – így imádkoznak.

Máté 28/18 És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.

19. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében,

Tehát, az a hatalom, amiről így szólt Jézus, hogy nékem adatott, rögtön átruházta a hívőkre, és azt mondta, hogy menjetek széles e világra, hirdessétek ezt a hatalmat minden teremtésnek.

Krisztus azt a hatalmat, amit itt a földön nyert az ellenség felett, csak a Gyülekezeti Testén keresztül képes gyakorolni. A Gyülekezete pedig az Ő Teste. A Gyülekezet itt lent a földön van, nem fent. Ő az Atyának a jobbján van, és Krisztus a Feje a Gyülekezetnek, de ezek a parancsolatok, és rendeletek a Testén keresztül kell, hogy végrehajtásra kerüljenek.

Mindaz, amit Krisztus itt a földön véghez akar vinni, csak az Ő Testén keresztül tudja véghezvinni. És ennek a Testnek tagjai vagytok rész szerint, mondja az Írás. És átruházta rád ezt a teljhatalmat az ellenség minden ereje felett. Ámen! A hatalmi imáinknak az alap Igéje a:

Máté 18/18 Bizony mondom néktek: Amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen; és amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen.

Sok dolog azért történhet meg itt a földön, mert a hívők, a Gyülekezeti Test hívői megengedik azt. Gyakran előfordul, hogy még azt sem tudják a hívők, hogy valamit tehetnének azzal kapcsolatosan, ami történik körülöttük.

Amikor én ezt az igazságot megtanultam, akkor az ellenség erejét jöttömben-mentemben mindenhol megkötöttem. És követeltem az emberek üdvösségét, megszabadulását minden gonosz erőtől. A késleltetéseket megtiltottam.

Még egy kicsit haladunk előre, azt hiszem, hogy óriási feltámadás, amiben itt részünk lesz. A következő Igéből fogjuk meglátni, hogy az ördög hogyan lett megbénítva, megsemmisítve.

Zsidó 2/14 Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, Ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma volt a halálon, tudniillik az ördögöt,

Egy másik fordítás szerint úgy szól, hogy…

Megbéníthassa azt, akinek uralma volt a halál felett, ez az ellenség ugyanis.

Jézus győzelmet vett a sötétség minden ereje felett. És ezt a halálosztó erejét megbénította az ellenségnek. Ez azt jelenti, hogy bármilyen végzetes, vagy halálos betegség ereje, ide tartozik. Jézus Krisztus kijelentése, amelyet Jánosnak adott a Jelenések könyvében, Jézus így nyilatkozik magáról:

Jelenések 1/18 És az élő; pedig halott voltam, és ímé, élek örökkön örökké Ámen, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai.

Ezt Jánosnak mondta Jézus. A kulcsok hatalmat jelképeznek. Vagyis Jézus igenis legyőzte a sátánt, és megfosztotta őt a hatalmától! Jézus Mesterré lett a pokol minden ereje felett. Jézus a sátánt, nem a saját kedvéért győzte le, Jézus értünk szerezte ezt a győzelmet.

Annyira személyesen miénk ez a győzelem, mintha mi magunk lettünk volna ott, amikor Jézus győzedelmeskedett, mi magunk vettünk volna részt abban a harcban, és mi magunk győztük volna le az ellenséget. Mintha mi tettük volna, annyira személyes ez a győzelmünk. Ezt is bebizonyítom nektek a Kolosse levélből.

Kolosse 2/10 És ti Őbenne vagytok beteljesedve, aki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak;

12. Eltemettetvén Ővele együtt a keresztségben, akiben együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta Őt a halálból.

Ez Istennek a hit cselekedete volt, hogy mi is feltámadtunk Ővele.

13. És titeket, kik holtak valátok a bűnökben és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt Ővele, megbocsátván minden bűnötöket,

Isten hitének a munkáján keresztül végeztetett ez el. Isten a hitén keresztül Jézust megelevenítette a halálból, és Ővele együtt, ugyanezen hitével, minket is kihozott a halálból. Isten volt az, aki Jézust feltámasztotta a halálból.

Isten volt az, aki Jézusnak egy olyan nevet adott, amely minden név felett való. És Isten volt az, aki eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, eltette az útból. Ahogy azt már a múltkor is mondtam nektek, mindez oda lett szegezve a keresztfára. Ezt a következő vers magyarázza.

14. Azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nékünk, és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára;

Isten volt tehát az, aki megfosztotta az ellenséget a hatalmától, és odaadta ezt a teljhatalmat a Fiának. Így folytatja az Ige:

15. Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, azokat nyilvánosan megszégyenítette és mutogatta, győzelmet aratván felettük a keresztfa által.

Tehát Isten volt az, aki Ővele együtt minket is megelevenített. Isten elméjében, ahogyan ezt Ő tekinti legálisan, amikor Jézus megeleveníttetett a halálból, akkor azzal a cselekedetével minket újjáteremtett. Mert mi az Ő alkotása lettünk így újrateremtetvén a Krisztus Jézusban.

Ide vissza fogunk majd kanyarodni, ez az Efézusi levél 2/10-ben van írva. Ez az újjáteremtés akkor válik valósággá az életünkben, amikor elfogadjuk ezt az újjáteremtést, újjászületést. Valósággá akkor válik, amikor új teremtésekké leszünk a Krisztusban.

Az Efézusi levél 2/4-6 versei mondják ezt, hogy Ővele együtt megelevenítettünk, feltámasztattunk a halálból. Ugye tanítja a Biblia, hogy álljatok ellen az ördögnek. Nem Isten teszi ránk azokat a gonosz dolgokat.

Tehát, ha megszabadulunk attól a vallásos szemüvegtől, ami azt tanítja, hogy Jézus Krisztusért ’szenvedjük’ a betegségeinket, akkor fogunk tudni az igazi hatalmunkkal előállni és ellenállni annak a betegségnek, és akkor képes Istennek a gyógyító ereje munkába állni, és elvégezni azt.

Semmit nem tud addig tenni, amíg úgy gondoljuk, hogy Isten az ördög, aki hozza a betegséget. Ki az, aki előjött ezzel az ötlettel, hogy így gondolkodjál? Maga az ördög!

Kolosse 1/14 Akiben van a mi váltságunk az Ő vére által, bűneinknek eltörlése;

15. Aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született;

Minden teremtménynek előtte született, mert Ő volt az első.

16. Mert Őbenne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyiszékek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Őáltala és Őreá nézve teremtettek;

17. És Ő előbb volt mindennél, és minden Őbenne áll fenn.

18. És Ő a feje a Testnek, a Gyülekezetnek: aki a kezdet, elsőszülött a halottak közül; hogy mindenekben Ő legyen az első;

19. Mert tetszett az Atyának, hogy Őbenne lakozzék az egész teljesség;

20. És hogy Őáltala békéltessen meg mindent magával, békességet szerezvén az Ő keresztjének vére által; Őáltala mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben.

Ő a Feje a Testnek, a Gyülekezetnek, és Ő egyben az elsőszülött a halálból. És mindezt az Ő keresztjének vére által végezte el. Mondhatjuk, hogy maga Isten volt azon a kereszten, hiszen az Isten Fia testet öltve jött, és szenvedte ezt el, és Isten így kiengesztelődött, megbékélt a világgal Krisztusban, a keresztfának vére által.

Ez a kereszt mutatja Isten szeretetét irányunkba. E célból Jézusnak meg kellett adnia magát a halálnak, engedelmes volt a halálig. Jézus bűnné tétetett érettünk, hogy mi Isten igazságává, megigazultságává tétethessünk a Krisztusban. Pontosan így írja a…

Korinthus II. 5/21 Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazságává tétessünk Őbenne.

Maga Isten adta át a Fiát az ellenség kezére, amikor Jézus így kiáltott fel, hogy – Én Istenem, Én Istenem, miért hagytál el engem? Ahogy Jézus kilehelte a szellemét, akkor lett képes az ellenség arra, hogy megragadja Őt, és levigye a pokolba, ahová nekünk kellett volna kerülnünk.

A mi vétkeinkért került oda a pokolba, a mi vétkeink voltak ráterhelve, és Ő ott megfizette az árat, hogy mi megigazulhassunk. Isten Őt a halálból a mi megigazulásunkért támasztotta fel.

Róma 4/25 Aki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért.

Istennek ez volt az a bölcsessége, ami által ki tudta fizetni a mi adóságunkat, amivel mi tartoztunk. Így vált Jézus elsőszülötté a szellemi halálból.

Egy másik fordítás így mondja:

Kolosse 2/15 Levetette, lerázta magáról a gonosz uralkodók erejét, és a győzelmében büszkén, és bátran mutogatta őket.

Vagyis ott lent a pokolban végbement egy harc, mielőtt Jézus feltámadt volna a halálból. Jézus példaként mondja a Lukács Evangéliumban, hogy hogyan mehet be az ember az erős ember házába, ha előtte meg nem kötözi. A bűnnek a büntetése, zsoldja a halál.

Jézus a világ minden bűnét magán viselve ment le a pokolba, és ott várták ezek a sötétség fejedelmei, uralkodói: a fejedelemségek, a hatalmasságok, az erők, az uraságok mind egyben azon voltak, hogy Őt ott tartsák fogva mindörökké. Arra akarták kényszeríteni, hogy térdet hajtson az ördögnek.

De amikor a Mennyei Bíróság ítélete megszületett, hogy Jézus megfizette a bűneinkért az árat, akkor elhangzott a mennyei parancsszó, hogy el kellett engedniük Jézust, Jézus levetette magáról ezeket az erőket, és Isten kihozta a halálból az Ő Fiát. És ebben a győzelemben tudta Jézus mutogatni őket, egy nyilvános diadalmenetben. Hallelúja!

Gyönyörű történés. Ez mind elvégeztetett, és amiért mi mindezt megkapjuk, mindez Isten kegyelme, ezért hívják ezt az időkorszakot, a kegyelem korszakának. Nem mást akarok tenni, mint felolvasom az Írásokat erről, mielőtt az Úrvacsorát vesszük, amivel ezt a győzelmet megünnepeljük.

Efézusi 2/10 Mert az Ő alkotása vagyunk, újrateremtetvén a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.

11. Annakokáért emlékezzetek meg arról, hogy egykor ti a testben pogányok, kiket körülmetéletleneknek mondtak a körülmetéltek, akik azért nevezik így magukat, mert testük emberkéz által lett körülmetélve,

12. Hogy ti, mondom, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, /mi voltunk a pogányok/ Izrael közösségétől idegenek, és az ígéret szövetségeitől távolvalók, reménységetek nem volt, és Isten nélkül valók voltatok e világon;

13. Most pedig a Krisztus Jézusban ti, kik egykor távol voltatok, közelvalókká lettetek a Krisztus vére által.

14. Mert Ő a mi békességünk, aki eggyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat,

15. Az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölte; hogy Önmagában ama kettőt egy új emberré teremtse békességet szerezvén;

Mit tett tehát? A parancsolatokat, a törvényeket, az ellenünk szóló kézírást eltette az útból, és a zsidókat és minket pogányokat, kettőnket, egy új emberré teremtette. A kettőt egybe, új emberré teremtette.

16. És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést Önmagában.

Egy testben került ez elvégzésre, a keresztfán, megölvén ezen az ellenségeskedést Önmagában. Megölte a törvényt, és megölte a parancsolatokat.

17. És eljövén, békességet hirdetett néktek, a távol valóknak és a közel valóknak.

18. Mert Őáltala van menetelünk mindkettőnknek egy Szellemben az Atyához.

Tehát többé már nem úgy neveznek minket, mint pogányok, nem vagyunk jövevények,

19. Azért immár nem vagytok idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és házanépe az Istennek.

Ugyanis nem volt előtte szövetségünk Istennel, nem volt reménységünk. De a keresztfa által és az ott kiontott vér által a kettőt Isten egybeszerkesztette az újjászületés által.

20. Kik az apostolok és próféták alapkövére lettetek építve, lévén a szegletkő maga Jézus Krisztus:

21. Akiben az egész épület szép renddel összeillesztve, növekedik szent templommá az Úrban;

22. Akiben ti is együtt épültök Isten hajlékává a Szellem által.

És a következő fejezetben így folytatja Pál:

Efézus 3/1 Ezért vagyok én, Pál, a Krisztusnak foglya tiérettetek, a pogányokért; 

2. Ha ugyan hallottátok Isten kegyelmének rendelkezését, melyet nékem adott a ti érdeketekben;

A kegyelem idejében vagyunk a Krisztus Jézusban, és ezt tette értünk a feltámadás ereje. A kegyelem azt jelenti, hogy mi ezért semmit nem tettünk, és nem is tudunk tenni, kiérdemelhetetlen volt, mert az egészet Jézus végezte el. Nem cselekedetek által van, hanem hit által, abban, amit Ő elvégzett értünk, és így lehet bármit elfogadni tőle.

Amikor újjászületünk, akkor a szellemünkbe kerül mindez a gazdagság, amit itt olvastunk, és ahogy lehet legjobban magyarázni Isten lényét, - Isten maga a szeretet. Ő bölcsesség, Ő a tudás, Ő az ismeret. Nekünk pedig a Krisztus értelme adatott, és Isten bölcsessége van bennünk, mert Krisztus bölcsességül lett nekünk Istentől.

Meg kell tanulnunk ebben együttműködni vele, mert ez bennünk van, és bátorít minket az Ige, hogy járuljatok a kegyelem királyi széke elé, bátorsággal, bizodalommal járuljatok oda. Nem tudunk bizodalommal teljesen odajárulni a trón elé, ha tele vagyunk kárhoztatással. Ha a törvényt tartjuk érvényesnek magunk számára, és mivel azt nem tudjuk megcselekedni, kárhoztatás alá kerülünk, mert a bűnnek ereje a törvény.

Ábrahám az ígéreteket a törvény előtt kapta, nem a törvény alatt, négyszázharminc évvel a törvény előtt kapta az ígéreteket és ő Istennel együtt járt, Isten barátja volt, együtt beszélgetett Istennel. Nekünk pedig Isten Szelleme adatott meg az új teremtésben, és elmagyarázta, hogy ez a probléma az emberrel.

Azt mondta Isten az Ószövetségben, hogy új szívet teszek beléjük, és az én törvényemet az ő szíveikbe helyezem, és megcselekedte. Ingyen kegyelemből van, bárki befogadhatja az Urat, aki készen áll arra, hogy az Úr Jézus benne lakozást vegyen.

Meg kell tanulnunk ebbe az irányba lépéseket tenni, és így járni, ezen az úton járni, hogy hogyan kell követni a szellemünket, és hogyan kell onnan hallani, és imádkozni szellemben. Nem úgy kezdi az ember, hogy hosszú órákat imádkozik szellemben, az első alkalommal lehet, hogy öt perc után elcsendesedsz, és úgy érzed, hogy elmúlt már egy óra is, annyit imádkoztál. Ránézel az órára és összesen három percet imádkoztál.

Az Úrnak az asztalát fogjuk most felkészíteni az Úr közösségében, a segítőkkel. A feltámadást ünnepeljük, bárki részt vehet az Úr asztalánál, részesedhet a kenyérből és a borból. Ha van valaki, aki ma van velünk először Úrvacsorán, a kenyeret addig a kezünkben tartjuk, amíg el nem mondjuk az imát, és együtt vesszük magunkhoz a kenyeret. Álljunk fel.

A tanítás, amit ma hallottunk, jelenti azt is, hogy a sorsunkat a saját kezünkben tarthatjuk, és uralhatjuk itt a földön. Minél jobban megértjük ezt, annál jobb életet vagyunk képesek élni itt a földön. Az újjászületetteknek az örökkévalóságban is nagyon jó életük lesz, nagyon jól telik majd az örökkön-örökké való életünk.

Azért végezte ezt el az Úr a kereszten, hogy minket felemelhessen oda, ahol Ő van. És hogyan lehet az Urat még jobban szeretni? Azáltal, ha megtanuljuk, hogy Ő mennyivel jobban szeret minket, mint gondolnánk. Úgy lehet növekedni az Úr Jézus szeretetében, ha megismerjük az Ő szeretetét, arról egy kijelentést kell kapnunk.

A vallásosság csak arra ösztökéli az embert, hogy azt mondják nekünk, hogy szeressük még jobban az Urat, - igen, de miként? A kegyelemben növekedjetek inkább, mert miközben növekedtek a kegyelemben, közben ismeritek meg még jobban az Ő szeretetét. És ezt fogjuk tanulmányozni az örökkévalóságban is, az Ő szeretetét, hogy az mily hatalmas.

Az Urat fogjuk most megáldani kenyérrel a kezünkben, ami jelképezi az Ő megtört testét számunkra, amely értünk töretett, és az Ő sebeivel meggyógyultunk, elmúltak a fájdalmaink, mert elvitte ezeket. Mindezt elvégezte, és a lábunk alá helyezte, szellemi győzelmet arattunk Őbenne, és ezt a megtört testet tiszteljük most és magasztaljuk Atyám. Azokat a szent sebeket, amelyben gyógyulásunk van. Jézus nevében! Ámen! Most vegyük magunkhoz a kenyeret.

Ugyanazon az éjszakán Jézus azt mondta, hogy vegyétek a bort, igyátok ezt, ez az Újszövetség, az a vér, amely kiontatott sokakért. Az Újszövetség vére, amely az Úr Jézus Krisztus megváltása, amikor kijelentette, hogy bevégeztetett, és megtisztított minket minden bűntől. A szent vér tette – a múlt, a jelen és a jövő bűneitől.

És a mai napon ünnepeljük az Ő feltámadását. Őbenne voltunk, amikor meghalt a kereszten, Őbenne voltunk, amikor feltámadt a halálból. A Mindenható Isten legális hite végezte ezt el számunkra, hogy mindannyiunkat üdvözítsen. Azokat is, akiknek volt szövetségük Istennel, és azokat is, akiknek nem.

Így mindenki befogadhatja, mindenki újjászülethet az Úr Jézus Krisztusunk kiontott vére által. Ezt ma tisztelettel, hálaadással tekintjük, és így vesszük magunkhoz Jézus nevében! Áldott legyen az Ő neve mindörökké.

„Ráadás” — Kicsattanó örömmel megyünk haza. A gyógyító sorok után az üdvösségi ima elmondására, majd Szent Szellem keresztségre került sor, azt követően pedig a következők hangzottak még el. Sok-sok dolog van, amin keresztül kell menni az életben.

Péter I. 1/7 Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor;

Az elmúlt héten tanítottam arról, hogy miként kell imádkozni, ha kéréseink vannak. Az Atyához kell címezni a kérésünket, Jézus nevében. A hitnek az imáját mondjuk el és az Úr segíti fel a beteget.

Tanítottam évek során sokat erről, sokan talán úgy tekintenek erre, mint egy formulára. De nem így tekintünk rá, mert maga Jézus az, akire tekintünk. Csodálatos dolog az, hogy megtanuljuk, hogy miként kell élni az Igével az életünkben, hogy kell használni az Igét.

Hogyan kell az ördögöt engedelmességre kényszeríteni az életünkben, és hogyan lehet növekedni az Igében, előre lépni, előre haladni. És akkor a szívünk kívánságai valóságba jönnek, és szent egészségben járhatunk. Tudni kell azt, hogy az Ige testté lett, és az Ige Jézus, aki testben megjelent. Az előbb idéztük Jakab apostol levelének 5 fejezet 15-ös versét.

Jakab 5/15 És a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. És ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki.

Tehát kicsit másként vették a kijelentéseket Péter, Pál és Jakab, ha leveleiket tekintjük. Maga Péter is írja, hogy Pál leveleiben van néhány nehezen érthető dolog. Nem tanulmányoztam soha a görög szavakat, a lényege az, hogy ne legyünk soha kárhoztatásban.

Amikor az Ő vére kiontatott a kereszten, akkor a bűneink a múlt, a jelen, és a jövő vonatkozásában megbocsáttattak. Folytonosan megtisztít minket a szent vér. Fogok erről tanítani részletesen, most csak olvassuk el a…

János I. 1/7 Ha pedig a világosságban járunk, amint Ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.

Volt egy asszony, aki nagyon erős pünkösdi tanítások alatt nőtt fel, depresszióssá vált, és kárhozat alá került. Nagyon mélyen tanulmányozta a görög nyelvet, és amikor megtalálta a görög nyelvben, hogy milyen igeidőt olvashatunk itt, hogy folyamatos jelen időről van szó. Állandóan, folytonosan tisztára mos minket a szent vér!

A megtisztít az a magyarban jelen időben van. A görögben több igeidő van, és ezek közül egy folytonos jelen időben szerepel az Ige. Ha tovább olvassuk azt írja a…

2/12 Írok néktek, gyermekek [teknion = kisgyermek], mert a ti bűneitek megbocsáttattak az Ő nevéért.

A teknon szó, tehát végül is mindegy milyen korcsoporthoz tartozik valaki, megbocsáttattak a bűneitek az Ő nevéért. Ha ezt a levelet olvassák az emberek, akkor bajba is kerülhetnek, összezavarodnak.

3/2 Szeretteim, most Isten gyermekei [teknon = gyermek] vagyunk…

És a következő vers így folytatja:

3/3 És akiben megvan ez a reménység Őiránta, az mind szent tisztaságot ölt magára, amiképpen Ő is tiszta.

Tehát, ha újjászületünk, akkor a belső emberünk, a szellemünk ugyanolyan tisztaságot képvisel, mint maga Jézus Krisztus, hiszen az Ő magjából, képére és hasonlatosságára születtünk újjá. A következő Igén meditálok mostanában:

János I. 4/17 Azzal lett teljessé a szeretet közöttünk… – akarunk-e egy teljes szeretetben élni? – Azzal lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint Ő van, úgy vagyunk mi is e világban.

Amint Ő van, úgy vagyunk mi is! Ebből tudjuk meg, hogy tökéletessé vált a szeretet bennünk, mert amint Ő van, úgy vagyunk mi is ebben a világban. Ez teszi tökéletessé a szeretetünket, és nincs félelem a szeretetben, a tökéletes szeretet kiűzi a félelmeket.

Olvassuk itt tovább, hogy Isten maga a szeretet. Tehát ezt tudnunk kell. Átmehetünk bizony olyan nehéz helyzeteken, és helyeken, és próbákon, ahol mindig győztesen jövünk ki. Tudnunk kell, hogy az ördög a lábunk alatt van. Legtöbbször csak annyit mondok, hogy az ördög a lábam alatt van.

T. L. Osborn volt egyszer egy vidéki összejövetelen, és amikor a lábát arra a területre tette, belépett oda, azt mondta, hogy minden gonosz szellemet, démont, gonosz erőt megkötök a Jézus nevében, kifelé innen.

Évekkel rá ment oda egy evangélista és valakiben volt egy ördög, vagy valami ilyesmi, vagy betegség, megparancsolta, hogy jöjjön ki belőle a Jézus nevében. Azt mondta démon, hogy igen tudom, hogy most akkor mennem kell, mert T. L. Osborn megparancsolta mindannyiunknak, hogy mennünk kell. Tehát az Ige nem esik a földre üresen, hanem megcselekszi. Maradjunk hitben, és úgy kell annak megfelelően cselekednünk, hogy az Ige, igenis működik.

Amikor Kenneth Hagin pásztorkodott, akkor megkérdezték tőle, hogy na, most akkor mit fogunk csinálni. Mondta, hogy – hát imádkoztunk! És megmondom, hogy hogyan fogunk cselekedni. Úgy fogunk cselekedni, mintha az Ige igaz lenne. Mert igaz! Úgy teszünk, hogy az Ige az igazság, és hitben járunk továbbra is és nem látásban.

Néha időbe telik, mire az ember meglátja az eredményt, de soha nem változunk meg. Szólni kell ezekhez a helyzetekhez. Valaki azt mondja ennek a hegynek, hogy kelj fel, és ugorjál a tengerbe, és szívében nem kételkedik – akkor bizony elmozdul.

Orosházán, a legutóbbi alkalmon azért jött valaki, hogy egy kicsit gúnyoljon minket. Én ezt érzékeltem a szellememben, egy kicsit ostobán viselkedett a sorban. Nem komoly szándékkal jött, lehetett ezt látni rajta, és mondtam neki - mintha tégla lenne a füledben. Mert a fülével akart gyógyulni.

Azután, odajött a gyógyultak bizonyságának sorához, hogy bizonyságot tegyen. Bemondta a mikrofonba, hogy most még rosszabb lett, most még rosszabb a hallásom. Mondtam neki, hogy a téglák elmozdulnak, csak nem ebbe az irányba, hanem a másik irányba mozdultak. Újra beállt a sorba, nem tudom, hogy azután komolyan befogadta-e az Urat, nem akarom nevén nevezni ezt a fajtát.

Lényeg az, hogy az Úrról van szó, aki megtanított minket imádkozni, minden dicsőséget neki adunk. És miután elmondtuk az imánkat, csak hálát kell adnunk, dicsérni az Urat. Hálákat adni neki: Köszönöm Uram, hogy minden tökéletesen működik a testemben, minden szervem, a vállalkozásom gyarapodó, prosperál, az üzleti dolgaim jól mennek, és így tovább.

Jobban teszi az ember, ha minél korábban elkezdi a jó megvallásait, hogy mire jönnek a megpróbáltatások a testben, addigra tudja, hogy mit kell tenni. Vagyis kezdjétek munkára fogni a hiteteket. Ugye közel van hozzád a beszéd, a te szádban és a szívedben, a hitnek a beszéde, amelyet mi hirdetünk.

Valamit tehát kell mondani, az Ige közel van, a szádban, hogy megváltoztasd ezeket a helyzeteket, legyen szó a tested állapotáról, vagy bármiről is legyen szó, ugyanúgy működik a hit, meg kell köszönni az Úrnak.

Volt egy híres asszony, neve Jean Wilkerson, egy próféta asszony volt, a Biblia iskolánkban tanított, ő volt az, aki megprófétálta Kenneth Haginnak, hogy elragadtatik majd a mennybe. És meg is lett. Tízezrével voltak próféciák, és mindegyik valóságba jött tőle.

Az egyiket pl. magam is hallottam, ahogy kijelentette, hogy az akkori pápa meg fog halni, és aki azt követi majd, az nem a megfelelő lesz, az harminc napra rá fog meghalni, azután jön a jó pápa. Azután folytatta, hogy Brezsnyev is meghal, közben nyelveken imádkozott, és a nyelvét magyarázta, és abból jött ez elő. Brezsnyev is meghal harminc napon belül. Az ember nem mond csak a levegőből ilyeneket. Ugye? És úgy is lett. És ott is egy olyat választanak, aki nem a megfelelő és az is meghal, és azután jön majd Istennek az embere a színre, Gorbacsov.

És én hallottam ezt, és ez annyira élő volt Isten erejével, hogy a szőr felállt mindenhol a testemen. És ugyanígy fognak történni dolgok nagy hirtelenséggel itt is. A pápával is így, nagy hirtelen fog történni. Más néhányakkal is kormányszinten. Fognak történni nagy hirtelen események. De velünk nagy hirtelen a jó események fognak megtörténni.

Ahogy tegnap Zsuzsanna mondta, hogy: én olyan prédikátor vagyok, aki hirdetem a gyarapodást, és szeretném már megtapasztalni. Én ezt két hónapja tapasztaltam meg, egy ilyen nagy hirtelent az életemben, és ezt a pénzt arra fordítom majd, hogy Mexikóban is elkezdünk evangelizálni. Az is egy nagy hirtelen jött, nem hagyjuk abba, hanem tovább megyünk.

Charles Cappsnak azt mondta valaki, hogy én még soha nem kaptam vissza a százszorosát. Megkérdezte tőle, hogy miért, már halott vagy? Ezért te is legyél elvárással, csukd be a szád, és mondd inkább azt, amit a Biblia mond, hogy: had mondja a gyenge, hogy erős vagyok, és nevessél, és nevesd ki az ördögöt minden nap, és valld meg, hogy gazdag vagy, és csak mondjad továbbra is, mert a Biblia így írja. Dicsőség Istennek! Hallelúja! 

 

A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításokból származnak.

  

/Köszönjük az Úrnak Ibolya  testvérünk munkáját, aki a Békevár webkikötő számára legépelte e tanítást./

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL