2012.03.29. 

ISTEN SZERELME BENNÜNK

Feljegyzés Sandersné dr. Kovács Erzsébet tanításából
2012. március 25.

 

Megköszönjük Istennek, hogy adta nekünk az Igéjét, az Ige jóízű, beépítjük a szívünkbe, és Ő gyönyörködve-gyönyörködik bennünk. Ma felszabadulunk az Úr Jézus Krisztus szerelmében. Az örömkiáltásokat tanítja a Biblia, általa felszabadulunk!

Az Úr kegyelméből tanulmányozhatjuk az Igét. Az Ige épít minket. Egy nagyon jól ismert, naponta imádkozott igerésszel szeretném indítani ezt a mai rövid kis tanítást. Mert ma az idő nagy részét imádságra szeretném felhasználni. Nyelveken szólással kezdjük.

Az Efézusi levél 3. fejezetét fogjuk ma tanulmányozni. Nagyon ismert az igerész, amit olvasunk, és akik szorgalmasan imádkozzák az Imakönyveket, mindennapi imánkban benne van ez az imádság. Pál imádkozza a szentekért, szellem által ihletett imádság.

Efézus 3/14 Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt, 

15. Akiről neveztetik minden nemzetség mennyen és földön,

16. Hogy adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy megerősödjetek hatalmas erővel az Ő Szelleme által a belső emberben;

17. Hogy lakozzék a Krisztus hit által a ti szívetekben;

18. A szeretetben meggyökerezzetek és alapot vegyetek, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, hogy mi a szélesség és hosszúság és mélység és magasság,

19. És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig.

20. Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet a bennünk munkálkodó erő szerint, feljebb hogy nem, mint kérjük vagy elgondoljuk,

21. Néki légyen dicsőség a Gyülekezetben, a Krisztus Jézusban nemzetségről nemzetségre, örökkön örökké. Ámen!

Nagyon nagy mélységek vannak itt ezekben a versekben elrejtve, és felhívja itt az Ige a figyelmünket arra, hogy a szeretetben meg kell gyökereznünk, és alapot kell vennünk. És amikor ezt megtesszük, akkor ennek a Krisztusi szeretetnek a megismerése által fogunk tudni beteljesedni az Istennek egész teljességéig.

A szeretetnek a megismerése a kulcs, amit szeretnék a mai napon egy kicsit a nagyító alá venni, és a fókuszunkba venni, megvizsgálni, hogy miről szól itt az Ige, ugyanis a 20-as versben nagyon gyakran kívánjuk ezt, hogy aki véghetetlen bőséggel mindeneket megcselekedhet az életünkben, magasan a felett, mint kérnénk, vagy elgondolnánk.

Ez az Efézus 3/20-as áldás olyan jó lenne az életünkben annyi helyzet felett. Uram, ha ezt te megcselekedheted véghetetlen bőségeddel, akkor ezek a helyzetek jöjjenek és oldódjanak meg az életemben. Magasan a felett tudsz cselekedni Atyám, mint hogy kérném, vagy elgondolnám, írja az Ige, hol vagy akkor? Hol vannak ezek?

Sok olyan helyzet van, amikor nem látjuk, hogy egyről a kettőre lépnénk, és ilyenkor meg kell, hogy nézzük, hogy mit ír az Ige. És a 20-as vers előtt, felhívja az Úr a figyelmünket, hogy a szeretetben meg kell gyökereznünk, és meg kell ismernünk a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét.

Hogy megy ez? Hogy lehet megismerni azt a szeretetet, amely minden ismeretet felülhalad? Ezt a találós kérdést akarom nektek feltenni, hogy mi módon lehet megismerni ezt a szeretetet. Semmiképpen nem úgy, hogy elkezdjük vizsgálni mi a szélesség, hosszúság, mélység, vagy magasság, ahogy írja a 18-as versben, mert nincs olyan földi mérőműszer, amely be tudná fogni Isten szeretetét.

A három dimenzióval nem lehet befogni milyen Isten szeretete, a földi mértékek szerint nem lehet megismerni Isten szeretetét. Ezért mondja, hogy meg kell ismernünk a minden ismeretet felülhaladó szeretetet, - másként kell megismerni, nem a földi léptékek szerint.

Egy másik fajta ismeretre van szükségünk, hogy ehhez a szeretethez közel kerüljünk, hogy ezt a szeretetet tanulmányozni tudjuk, hogy ezzel a szeretettel be tudjunk teljesedni, és akkor fogunk beteljesedni Isten teljességével. És garantált, ha Istennel teljesek vagyunk, akkor kevesebb helye lesz az ördögnek az életünkben.

Ez a beteljesedés a görögben a ’pléroó’ szó, nem vagyok görög szakértő, de utánanézve, abban az időben, amikor az Bibliát írták, ez a ’pléroó’ szó arra is használt volt, amikor egy hajót megraktak a kikötőben teljes rakománnyal. Úgy megpakolták minden szállítmánnyal, hogy dugig volt. Nem lehetett több szállítmányt a hajóra tenni, a maximális terhelhetőségig meg volt rakva a hajó és útnak indították.

Így kell nekünk Isten szeretetével teljesnek lennünk, és ha jön az ellenség és kopogtat, és azt mondja, hogy vajon felférne még egy kis betegség arra a hajóra? Akkor azt mondjuk, hogy nem lehet! Nincs hely! Feltérne egy kis fájdalom? Egy kis meg nem bocsátás? Telt ház van! Nem fér rá! A hajó teljesen meg van rakodva rakománnyal, és minden Istentől van rajta! Nem tartunk helyet az ellenségnek!

Nagyon jelképes, és nagyon mélységes ez a rész, és ha az embernek kell tanulmányozni valamit, már pedig Isten szeretetét látjuk, hogy ez a kulcs ebben, a szeretetben meg kell gyökereznünk, és alapot kell vennünk. Ugyanis, ha valamiben meg kell gyökereznünk, - az Ószövetségben írja, hogy aki megmaradt, és aki kiszabadult, az gyökeret ver alul, és gyümölcsöt terem felül.

Ha meg nem gyökerezünk ebben az istenifajta szeretetben, amit nem lehet megmérni a földi mértékegységek szerint, hogy mi a szélesség, hosszúság, mélység magasság, semmi köze hozzá, ez mind afeletti ismeret, akkor meg kell nézni, tanulmányozni kell ezt a szeretetet. És a mai rövid mondandómnak ez lesz a célja.

Amikor tanulmányozásra indulunk, akkor szeretünk elővenni más fordításokat. Az egyik kedvenc fordításunk a Bővített (Amplified) fordítás. Az Amplified azt jelenti, hogy felerősített. Ha nem jól hallod a rádiót, akkor egy kicsit felerősíted, hogy meghalljad, mit is mond. Vagy bővített, kitágított, jobban rávilágított, jobban megérted. Nagyobb szókinccsel magyarázza, hozza.

Ezért megnézzük, hogy mit is mond az Ige itt a 18-19 versben a Bővített fordítás szerint. Így rá fogunk látni, esetleg olyanra, amit a Károlyi fordításban nem olvastunk.

18. Azért, hogy hatalmatok lehessen, és erőteljesen, erősen megragadhassátok e szeretet megtapasztalását, és megérthessétek minden szentekkel, Isten odaszentelt hűséges népével egybe, hogy mi e szeretetnek a szélessége és hosszúsága, mélysége, és magassága,

19. Hogy igazán, gyakorlati oldaláról a saját magatok személyes megtapasztalása által eljuthassatok a Krisztus szeretetének megismerésére, amely messze felülhaladja a puszta megtapasztalás nélküli ismeretet, hogy a teljes valótokban beteljesedhessetek az Istennek egész teljességével, az isteni jelenlét leggazdagabb mértékét bírván, olyan edénnyé, testté lehessetek, amelyet Isten maga teljes mértékig betöltött és elárasztott.

Ez valami gyönyörű, amikor megcsillan a szemünk, hogy ezt a szeretetet egy szellemi megtapasztalás útján lehet vételezni. És Istennek a szeretetéből többet és többet lehet a teljességig befogadni a belső emberünkbe.

Oly mértékig be tudunk vele teljesedni, hogy eláraszt minket, és utána, ez a szeretet, ha túlcsordultig van az a pohár, abba már semmi más nem fér. Ha egy pohár tele van tiszta vízzel, abba egy csepp szennyvíz sem fér már el. Ez a célja Istennek az Ő szeretetével.

Még két fordítást hozok nektek, mert mindegyik fog valamit mondani, ami a másikból esetleg nem jött elő. Az egyik az Egyszerű fordítás, így találjátok meg az interneten, a másik a Csia fordítás. A 14-es verstől mindkettőt felolvasom.

Mindezeket látva, letérdelek az Atya Isten előtt, és imádom Őt, akitől minden mennyei és földi család a nevét kapja. Arra kérem az Atyát, hogy dicsőséges gazdagsága szerint, és a Szent Szellem által erősítse meg a belső embert bennetek, hogy a Krisztusban való hitetek által Ő lakjon a szívetekben. Kérem, hogy mélyen belegyökerezzetek az isteni szeretetbe, és egész életetek erre épüljön, hogy ilyen módon képesek legyetek Isten egész népével együtt megérteni milyen széles, mennyire hosszú, milyen magas, és mennyire mély a Krisztus szeretete.

Ezt emberi értelemmel fel sem lehet fogni. Én mégis azért imádkozom, hogy tapasztaljátok meg szeretetét, és hogy Isten maga töltsön be titeket teljesen. A bennünk működő ereje által Isten mérhetetlenül többet tud tenni, mint amire kérjük, vagy amint el tudjuk képzelni.

Dicsőség Istennek mindezért a gyülekezetben, és a Krisztus Jézusban minden nemzedékben örök időkig. Ámen!

És a Csia Lajos fordítás pedig így szól:

Ezokból meghajtom a térdemet az Atya előtt, akiről a mennyekben és a földön, minden atyafiság a nevét kapta, és kérem, adja meg nektek, hogy dicső gazdagságának mértékében belső emberetek úgy elhatalmasodjék, hogy ti az Isten Szellemén át uralomra juthassatok. Hogy a Krisztus a hitben át szívetekben lakozhassék, és ti szeretetben úgy meggyökerezzetek, és megalapozódjatok, hogy az összes szentekkel együtt erőt nyerjetek annak felfogására, hogy a szeretetben mennyi a szélesség, hosszúság, magasság és mélység.

És megismerhessétek a Krisztusnak ismeretet felülmúló szeretetét, hogy így az Istennek egész teljességéig betelhessetek.

Annak pedig, aki az Ő bennünk lakozó hatalma szerint mindannál, amit kérünk, vagy gondolunk sokkal, sokkal többet képes cselekedni legyen része, a dicsőség az Egyházban, és Krisztus Jézusban a korszakok korszakának minden nemzedékéig Ámen!

Magukért beszélnek ezek a gyönyörű sorok, ezért feltett szándékom, hogy ma a szeretettel foglalkozunk. Habár nagyon sokszor azt mondja az ember, hogy erről már hallottam, és tudom, hogy Isten a szeretet.

De hajlamosak vagyunk tovább menni, és nem megvizsgálni a nagyító alatt, hogy mit jelent ez az életünkben, és hogy teszi jobbá az életünket, hogyan jobbítja meg. Istennek mi a célja, hogyan működteti ezt a szeretetet az életünkben.

Tudjuk azt, hogy az Ószövetségben Isten megparancsolta a hívőknek a szeretetet. A szeretet, mint törvény jött elő, ez volt az első, és a fő parancsolat.

Máté 22/36 Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? 

37. Jézus pedig monda néki: Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.

38. Ez az első és nagy parancsolat. 

39. A második pedig hasonlatos ehhez: Szeresd felebarátodat, mint magadat.

40. E két parancsolat az alapja az egész törvénynek és a prófétai beszédeknek.

Vagyis Isten parancsolatként tűzte ki az Ő szövetséges népének, hogy szeretni kell Istent. Szeretnünk kell Őt teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes értelmünkből, teljes erőnkből, teljes vagyonunkból. És mint tudjuk, a szövetséges nép nem csak ezt a parancsolatot, hanem a többit sem tudta betölteni. A törvény ugyan meg volt írva nekik, de állandóan elbuktak, és újabb, és újabb ítéletek jöttek a zsidó népre, azért, mert nem voltak képesek betölteni Isten törvényét.

Ezért Isten egy új tervvel állt elő, és azt mondta, hogy tegyük félre azt, hogy ti miként tudtok engem szeretni, és megmutatom, hogy én hogyan szeretlek titeket. És azt tette, hogy kitöltötte az Ő szerelmét a szíveinkbe. Ez egy hatalmas különbség az Ószövetség és az Újszövetség között. Írja a:

Róma 5/5 A reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe, a Szent Szellem által, aki adatott nekünk.

Vagyis, ha ebben az isteni szeretetben, amit kitöltött Isten a szívünkbe, ott van mindegyikünk szívében, meggyökerezel, és alapot veszel, ez lesz a garancia arra, hogy semmiben nem kell megszégyenülnöd. Azt írja az Ige, hogy a reménység nem fog megszégyeníteni téged.

Nem tudsz megszégyenülni, ha szeretetben jársz, bármilyen helyzetet hozhat az ellenség, bármilyen támadás jön az életben, bármilyen kihívás, bármilyen megpróbáltatás, ha te a szeretetről nem veszed le a szemedet, és megtanulsz benne gyökeret ereszteni, garantált számodra, hogy át tudsz menni a túlpartra abban, és győztes leszel.

János I-ben a 4/10-es verset igen szeretem, ahol felvilágosít minket Isten valamiről, az Ő szeretetével kapcsolatban. Azt írja ott, hogy nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent. Ez egy felmentést ad. Az Ószövetségben megparancsoltam nektek, és egyik hibát a másik után elkövettétek. Nem ment ez a szeresd az Istent parancsolat.

Vagyis azt mondja, hogy nem abban van a szeretet, abban nem találtam meg a szeretetet, hogy mi szerettük az Istent, hanem abban van a szeretet, hogy Ő szeretet minket, és ez a szeretetcselekedett. Mit tett ez a szeretet?

Elküldte az Ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Az Ő szeretete! Erre figyelj, mert azt mondja, hogy nem abban van a szeretet, hogy te szereted Istent. Persze, hogy szeretjük Istent, érezzük, hogy milyen hatalmas Ő, és próbáljuk kinyilvánítani a szeretetünket, de felment minket Isten.

Azt mondja, hogy nem abban van az igazi szeretet, hogy te szereted Őt, az igazi szeretetet ott látod meg, ahogy Ő szeret téged. Ebben kell meggyökerezned, ez az Ő szeretete, hogy Ő adott, odaadta az egyszülött Fiát! Ebben gyökerezz meg, és vegyél alapot, írja az Efézusi levél.

Akkor fogsz beteljesedni az Istennek egész teljességéig, ha ezt a szeretetet megismered. Ha erről a szeretetről a szemedet le nem veszed, soha nem fogsz megszégyenülni, ezt írja az Ige. És Isten Igéje az igazság. Hallelúja!

Az Ószövetség és az Újszövetség közötti átmenetben, amikor Jézus a földön járt, elég sokat olvasunk a tizenkét tanítvány életéről. Van ott közöttük két tanítvány, Péter és János. Péter tanítvány szájhősködött. Azt mondta, hogy Uram, ha mindezek is elhagynak téged, én soha el nem hagylak téged, én meghalni és kész vagyok érted.

Nem telt bele sok idő és háromszor tagadta meg az Urat. Amikor az élet és halál kérdései jöttek, és Jézust kihallgatták, és látszott, hogy Jézus hová készül, Péter azt mondta, hogy soha nem ismertem ezt az embert. Hová lett az Ő szeretete, hová lett az Ő hűsége az Úr felé?

Ez a Péter jelképezi számunkra az ószövetségi hívők szeretetét Isten felé. Nem volt képes megállni a szeretetben, ahogy azt Isten parancsolta, hogy szeress engem teljes szívedből, szeress engem, teljes lelkedből, szeress engem teljes elmédből, szeress engem! Ez az első parancsolat, és nem volt képes rá az ember.

Ott van a másik tanítvány János, aki sokkal csendesebb természet volt. János jelképezi az újszövetségi hívőt Jézus tanítványai között, aki egy kijelentést vett arról, hogy Isten őt mennyire szereti. Úgy nevezte több helyen magát, több helyes így hivatkozik rá a János evangéliumban, hogy az a tanítvány, akit az Úr szeret.

Nézzük meg, hogy ez a kijelentés, amit ő vett az Úr szeretetéről, - nem azzal dicsekedett, hogy ő mennyire szereti az Urat, mert abban csak elbukni lehet, azzal dicsekedett, hogy az a tanítvány, akit az Úr szeret. Az Úrnak, az ő irányába érzett szeretetéről volt egy kijelentés a szívén, egy erő a szívén.

És ez odavezette őt, hogy amikor Jézus keresztjének lábánál álltak, akkor Mária, Jézus édesanyja volt ott, és ez a tanítvány, akit az Úr szeret, írta magáról. Mert az a szeretet, amelyet ő megtapasztalt Istentől, amivel beteljesedett, az kiűzte belőle azt a félelmet, amiben a többi tanítvány volt.

Felvállalta, odaállt a kereszt lábához, és amikor Jézus letekint, akkor egy szellemi megbízatást ad Jánosnak, mert tudja, hogy János képes lesz megállni benne, mert beteljesedett az Ő szeretetével, az Úr szeretetével. Azt mondja neki, hogy ímé a te anyád, és Máriának azt mondja, hogy ímé a te fiad. Egy hatalmas szellemi megbízatást kap.

Azért tudta ezt átadni neki Jézus, mert ő erős volt ebben a szeretetben, és meggyökerezett benne, ebben volt a bizodalma, hogy az Úr szereti őt. Ha ebben meggyökerezünk, nincs olyan félelem, amely úrrá tudna lenni az életünk felett, ami úrrá tudna lenni, vagy hatalmat tudna venni felettünk.

Fókusz alá kell venni ezt a szeretetet, és meg kell benne erősödnünk, és a szemünket nem szabad levenni erről a szeretetről. Ez fog minket átsegíteni minden helyzeten. – Én vagyok az a tanítvány, akit az Úr szeret. Szeretném, ha ezt most mindannyian mondanánk, mert ebbe bele kell gyökereznünk. – Én vagyok az a tanítvány, akit az Úr szeret! És senki meg nem téveszthet engem! Ámen!

Ez a szeretet fog téged megmenteni nagyon sok nehéz helyzettől, ha meggyökerezel benne. Tegyük fel, hogy a gyermekeddel történik valami rossz, amiből nagyon nehéz helyzet kerekedett, és nyilvánvaló, hogy szeretnél segíteni, és mindent elkövetsz azért, hogy a gyermekedet kimentsd abból. Mi az, ami vezérel téged ebben? Hogy szereted őt.

Isten ugyanígy van velünk. Az Ő szeretete az, hogy nem akarja, hogy azokra a helyekre eljussunk, és minket onnan minél hamarabb ki akar hozni. A szeretetet nem szabad szem elől veszteni, az Ő szeretetét az irányunkba. Mert nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük Őt, mentsük fel magunkat.

Annyi elvárással vannak felénk, hogy ha Istent szereted, akkor ezt kell tenned, ha Istent szereted, akkor azt kell tenned. Valójában Isten nem vár mást tőled, mint hogy az Ő szeretetében teljesedjél be, és akkor minden másként lesz.

Ez a tanítvány, aki kijelentést kapott a szeretetről, nézzük meg, hogy hogyan nyilatkozik az Újszövetségben a szeretetről.

János I. 4/17 Azzal lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint Ő van, úgy vagyunk mi is e világban.

Vagyis egy teljes bizalmat, egy teljes bátorságot fog neked adni. Nem fogsz tartani semmitől, amin a másik keresztülment, tudod, hogy téged ez a szeretet megóv attól. Te mentesülsz, mert Ő a tenyerén hordoz téged. Azt írja, hogy bizodalmad van, mert ismered ezt a szeretetet.

És azt is tudod, hogy amint Ő van, úgy vagy te is e világban. Az is szép lett volna, ha azt írja az Ige, hogy amint Jézus volt a földön, úgy vagy te most a világban. Ez is nagyon fényes lett volna. De nem ezt írja.

Amint Jézus most odafent van az Atyánál a dicsőségben, úgy vagy te a világban. Ő bűn nélkül van fent, mert a bűn többé nem uralkodik, legyőzte a bűnt, Ő betegség nélkül van odafent, fájdalmak nélkül él odafent, Isten teljességében él odafent. És te ugyanúgy vagy itt lent, ebben a világban. Azért, mert szeretett.

Meg kell, hogy olvassza ez a szeretet a szívünket. Az a sok minden, ami ott van, amit hordozunk, bántások, küszködések, nehézségek, sérelmek a múltból. Egész kicsi gyermekkorunktól hordozhatunk dolgokat. De ez a szeretet, ami képes megolvasztani, ha beengedjük, a teljes lényünket át kell, hogy itassa. Folytatja a…

18. A szeretetben nincs félelem; sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet,

Ezért tudott János ott állni a kereszt lábánál, mert beteljesedett ezzel a szeretettel, odahajolt Jézusnak a mellkasára, és ott hallgatta Isten szerelmes szívének a dobbanását, olyan közel volt Istenhez. Az utolsó vacsoránál is odahajtotta a fejét Jézusra.

Azt a közelséget, hogy ilyen közel tudott kerülni az Úrhoz, az, hozta neki, hogy megértette a szívében az Atya szeretetét, hogy mennyire szerette őt az Atya. És ebben kell nekünk is növekedni nap, mint nap közelebb kell kerülni ehhez a szellemi megértéshez.

A földi tudás által nem fogunk tudni eljutni a szeretet megismeréséhez. Szellemi kijelentés szükséges hozzá, egyedül a Szent Szellem képes kijelenteni azt, hogy mennyire szeret téged az Atya, mert Őáltala öntetett ki ez a szerelem a szívedbe.

Vagyis, hogy az Isten szeretete valóságos az életedben, az a Szent Szellem közössége által lett. Ezt munkába kell állítani, naponta oda kell figyelni rá: - Uram jelentsd ki nekem, ebben a helyzetben nyilvánuljon meg a Te szereteted!

Az ellenség mindent el fog követni, hogy te ebben a szeretetben ne növekedjél, hogy a megértésében ne növekedjél. Próbálja eltitkolni előled ezt, amennyire csak tudja. Próbálja eltakarni a szemed elől, hogy ne arra figyelj, hanem figyelj másra. Figyelj a bajaidra, figyelj a nehézségeidre, és ne tekintsd ezt a szeretetet. Mert ha erre tekintesz, és ez a vezérvonal, akkor tudja, hogy mindenből győztesen fogsz előjönni.

Nézzük meg, hogy mit tett Jézussal? Ugyanezt követte el Jézussal is, aki Isten Fiaként volt a földön, és a törvényt kellett beteljesítenie. Vagyis amikor Jézus harminc éves lett meg kellett keresztelkednie a Jordánban. Mint ahogy a zsidó nép is tette akkor, Keresztelő János keresztelt, és Ő maga Jézus is megkeresztelkedett.

Jézusnak azonban nem azért kellett megkeresztelkednie, mert bűnei voltak, Jézus bűnnélküli volt. Jézus volt a világ bűneiért a szeplőtelen áldozati Bárány. Azért kellett neki megkeresztelkednie, hogy Istennek minden rendelése betöltessen.

Ezért kellett vízkeresztséget vennie. És amikor feljött a vízből, a keresztségből, akkor megnyilatkozott az ég, azt írja a Lukács evangélium a harmadik fejezetben, a 22-es versben.

Lukács 3/22 És leszállt Őreá a Szent Szellem, és szózat lőn a mennyből, ezt mondván: Te vagy amaz én szerelmes Fiam, Tebenned gyönyörködöm!

Vagyis Isten abban a pillanatban kijelentette az Ő szerelmét a Fia iránt, pedig Jézus még akkor egyetlen csodát sem tett. Nem azért szerette Isten, mert azt a sok csodát megcselekedte a földön. Már előtte is szerette Őt.

Isten szeretete nem a cselekedeteink miatt elnyerendő. Isten kijelentette a szeretetét a Fia felé, még mielőtt a csodahadjáratát elkezdte volna. Mielőtt elkezdett volna tanítani, mielőtt elkezdte volna a zsinagógákat járni, már előtte megjelentette, hogy ez az én szerelmetes Fiam, és gyönyörködöm benne.

Nem telik el sok idő, a Szellem elvezérli Jézust a pusztába, és egy negyven napos böjt következik a pusztában. Majd, amikor ennek a böjtnek az ideje lejárt, megjelenik az ördög, jön a kísértés órája. Jött az ördög, és olyan sziszegő hangon mondta Jézusnak, ha Isten Fia vagy, parancsold e kőnek, hogy változzon kenyérré. És újra jött egy másik kísértéssel: ha Isten Fia vagy, vesd le magadat.

Egy dolgot kifelejtett mondani! Az ördögöt nagyon érdekelte, hogy Jézus valóban Isten Fia-e, és ha igen, akkor tegye meg ezeket a csodákat, bizonyítsa be, hogy Ő Isten Fia, mint ahogy ez hallatszott. Mert ha Isten tesz egy kijelentést, az ördög rögtön ott terem, hogy azt ellopja tőled.

A vízkeresztségnél Isten kijelentette, hogy ez az Én szerelmetes Fiam, akiben én gyönyörködöm. Az ördög lefelejtett egy szót a kísértésben. Melyik volt az a szó? Szerelmetes! Az, hogy Isten minket szeretett, próbálja eltakarni a szemünk elől. Miért nem úgy mondta, ahogy hallotta, hogy te vagy az Isten szerelmetes Fia. Miért pont ezt a szót hagyta ki belőle?

Nem akar minket emlékeztetni arra, hogy Isten mennyire szeret minket, mert ha ebben gyökeret verünk, alapot veszünk, és megerősödünk benne, akkor nincs az a kísértés, amit ne tudnánk megválaszolni, nincs az a kísértés, amin ne tudnánk átmenni. Nincs az a megpróbáltatás, amiben ne lennénk győztesek. Ezért próbálja eltakarni.

Arra nem emlékeztet minket, hogy mi vagyunk azok a szerelmetesek, hogy a mi szívünkben ott van ez a szerelem. Nem akarja, hogy lássuk ezt. Helyette minden másra mutogat. Nézd ezt a baj, nézd ezt a betegséget, nézd ezt a helyzetet, nézd milyen súlyosan romlott a forint, nézz ide, nézz oda, de Isten szerelmére nem emlékeztet minket.

Pedig azáltal van a győzelmünk, és ugyanazt teszi veled, mint akkor Jézussal. Azt, hogy te szerelmetese vagy Istennek, soha nem szabad elfelejtened. És az a szeretet, ahogy Ő szeretett téged, az visz téged győzelemre.

Hogy igazat mondok-e, hívjuk az Igét bizonyságul erre. Nézzük a Róma 8 fejezetét, és közben engedd, hogy a szívedet átjárja az a szeretet, ahogy Ő szeret. Mert az Ige fogja elvégezni, az Ige élő és ható, és miközben olvasom, lásd be, hogy így van, a szeretet győzedelmet vesz.

Róma 8/37 De mindezekben több mint győztesek vagyunk Őáltala, aki minket szeretett,

Ha meg tudjuk ragadni, akkor a győzelmünk kulcsa? Ebben a szeretetben van, ha ezt nem engedjük szem elől veszni. Nézzük meg, mik ezek a mindezek. Felsorolás két hosszú versben.

35. Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy meztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver-é?

36. Amint meg van írva: Teéretted gyilkoltatunk minden napon, olybá tekintenek, mint vágó juhokat.

Csak öldökölnek minket jobbról-balról.

37. De mindezekben több mint győztesek vagyunk Őáltala, aki minket szeretett,

Nem csak, hogy győztesek leszünk, hanem még e fölött is. És miáltal vagyunk győztesek? Azáltal, aki minket szeretett. Ha ennek a szeretetnek helyet engedünk. Azt mondja Isten, hogy enyém a bosszúállás, én megfizetek. Adjál helyet ennek a szeretetnek az életben. Én vagyok a szeretet. Ha beengeded, az egész lényedet átjárja ez a szeretet, és az ellenség nem tud uralmat venni feletted, nem tud győzelmet venni, mert a szeretet elvégzi. Kiárad!

Minden ellenségednek Ő fog megfizetni a maga idejében. Isten kegyelmes, de azt is írja, hogy enyém a bosszúállás. Ne te magad próbálj igazságot szolgáltatni, te csak mindig teljesedjél be az Ő szeretetével. Ez egy olyan garancia a te győzelmedre, hogy soha nem kell megszégyenülnöd. Hallelúja!

Ez így igaz, ha az ördög a legocsmányabb tervet készítette is ellened, akkor is tudd meg, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra van, mert Istennek hatalmában áll, azt a helyzetet megfordítani. És úgy hoz téged elő, hogy még a dicsőségét is előhozza belőle, és magasabbra emel, mint valaha voltál. Csillogóbb leszel, mint valaha voltál. Nagyobb bizonyságtevője leszel Istennek, mint valaha voltál, mert átmentél rajta.

Ha Isten nem engedne be minket ezekbe a próbákba, soha nem tudnánk kijönni, és elmondani, hogy milyen hatalmasan cselekedett velünk. És mi a kulcs, hogy kijövünk? Szem előtt tartjuk ezt a szeretetet, erre fókuszálunk, és teljesedünk és beteljesedünk vele, és nem hagyjuk szem elől veszteni, hogy Ő mennyire szeret minket. Mert kiöntötte a szerelmét a szívünkbe, és ez garantált, hogy bennünk van.

Jézusnak egy írástudó egyszer azt mondta, hogy szeretnék veled menni. Jézus egy nagyon furcsa választ ad neki. Azt mondja, hogy a rókáknak van barlangjuk, az égi madaraknak van fészkük, de az ember Fiának nincs hová a fejét lehajtania. Nagyon megkapó ez a válasz, amit itt Jézus ad. Hiszen tudjuk, hogy Jézusnak volt háza, volt szállása mindig. Nem panaszként mondta ezt Jézus.

Jézus uralta a helyzeteket, Ő nem panaszkodott. Mégis megemlítette, hogy az ember Fiának nincs hová lehajtania a fejét, mindaddig, amíg el nem érkezünk a kereszthalálhoz. És a kereszthalálnak a végén, a szenvedések végén, a három óra szenvedés végén vagyunk, megkínálják Őt ecettel, és az ecetből is iszik, kínszenvedéseit betöltötte, és kijelenti, hogy elvégeztetett, - ott olvasunk valamit. Nézzük meg:

János 19/28 Ezután tudván Jézus, hogy immár minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az Írás mondta, szomjúhozom, volt ott pedig egy ecettel teli edény, azok azért szivacsot töltvén meg ecettel, izsópra tévén azt odanyújtották a szájához. Mikor azért elvette Jézus az ecetet monda, elvégeztetett, és lehajtván fejét, kibocsájtá szellemét.

Jézus talált helyet, ahová végül lehajthatta a fejét, engedelmességben és megnyugvásban, és Isten akaratában, oda lehajtotta a fejét, arra a keresztre. Addig nem volt neki nyugta, ahová lehajthatja a fejét. Ezért jött a földre. És ott a kereszten lehajtotta a fejét, és kilehelte a szellemét. Kijelentette, hogy elvégeztetett érted és értem.

Ez volt az a szerelem, amely Istent szorongatta. Elküldte ezért a Fiát, és amikor ez bevégeztetett, akkor Jézus megnyugvást talált. Végre volt hol lehajtania a fejét. Lehajtotta a fejét azon a kereszten. Ez a szeretet kell, hogy emésszen minket.

Jézusban mindenkor ez munkálkodott, ezért mondta, hogy az ember Fiának nincs hová lehajtania a fejét, csak majd azon a kereszten lesz. És ez elvégeztetett. Nagyon megkapó ez a kijelentés. Ugyanaz a görög szó, ha utánanézel. Végül az Úr lehajtotta a fejét, teérted, és énértem, abban a megnyugvásban, hogy ez Isten akarata, hogy érted meghaljon, hogy értem meghaljon, hogy téged megtisztítson, hogy engem megtisztítson.

Hogy kitölthesse ezt a szeretetet a te szívedbe, és az én szívembe, amiből élnünk kell, ez a szeretet éltet minket, nem az a szeretet, amit mi tudnánk tenni az Úrért. Persze buzgók vagyunk, az Úr szeretete mindenekfelett való, és Ő ezt végezte el értünk. Mily hatalmas ez a szeretet, és mennyire nem értik az emberek, hogy mit végzett értünk. Az ellenség retteg tőle, hogy erről kijelentést kapjunk.

A János evangélium 17 fejezetében a főpapi imában van két rész, ami idevaló, hogy még jobban megértsük ezt a szeretetet, amit ma nagyító alá veszünk, hogy jobban megértsük, hogy jobban eméssze a szívünket. Mert ha az Isten házához való féltő szerelem emészt minket, akkor fogunk Istenhez közeledni a szeretet által. Közelegjetek Istenhez, és Ő is közeledni fog hozzátok.

Minél közelebb van hozzánk, a helyzeteink annál könnyebben megoldódnak. Annál nagyobb természetfeletti áttörések lesznek, felkészülhetünk erre. Ő képes erre egyedül, írja, hogy magasan a fölött, annak, aki véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet. Hol van az a probléma, amivel Ő nem lenne képes elbánni?

János evangélium 17 fejezetében Jézus főpapi imája ez, a kereszthalála előtt. Az utolsó részben a szeretetről kezd el imádkozni.

János 17/23 Én őbennük, és te énbennem: hogy tökéletesen eggyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél.

Meg kell, hogy ragadja a szívünket most, és mindig, ahogy olvassuk ezt. Hiszen van-e annál nagyobb szeretet, mint ahogy az Atya szereti Jézust? Annál nincs nagyobb szeretet. És közli velünk az Írás, hogy az Atya pontosan úgy szeret minket, és az akarata is kinyilvánul belőle. Azért imádkozik, azt akarja az Úr, hogy megismerje a világ, hogy Te úgy szeretted őket, amiként engem szerettél.

Az ember elméje ezt soha fel nem fogja. Ezért írja ott, hogy ez a földi ismeret nem elég ehhez. Minden ismeretet felülmúló ez a szeretete Istennek, aminek el kell, hogy jusson hozzánk. Nem földi úton jut ez el hozzánk.

Mert az Atya azt akarja, hogy megismerje a világ, hogy úgy szeretted őket, amiként engem szerettél. Vagyis Isten nem tett különbséget. Isten nem a bűnt szereti, hanem a bűnöst. A bűnproblémát lerendezte a kereszten, és hazavár. Hogy megismerje a világ, hogy úgy szeretted őket, amiként engem szerettél.

Ez egy nagyon nagy titok, az emberek nem ismerik ezt. Ezért Isten tett még valamit. Mert ha csak megismernénk, hogy úgy szeret minket, még nem tudnánk jó tanúbizonyság-tevői lenni ennek a szeretetnek. Ha tudnánk, hogy ez a szeretet mily hatalmas, még mindig nem tudnánk tovább adni, ezért tett Isten még valamit.

26. És megismertettem ővelük a te nevedet, és megismertetem; hogy az a szeretet legyen őbennük, amellyel engem szerettél, és én is őbennük legyek.

Vagyis ez egy kétlépéses munkája Istennek. Azt a szeretetet, amellyel Jézust szerette, és amellyel téged szeret, azt odaadta neked. Bele tette a szívedbe. Kiárasztotta a Szent Szellem által. Olvastuk a Róma 5/5-ben, hogy az Ő szerelme kiöntetett a mi szíveinkbe a Szent Szellem által.

Vagyis Isten szerelmének a hordozói lettünk. Ha odaállunk a kórházi ágynál a beteg mellé, akkor képesek vagyunk kiárasztani azt a szeretetet, ahogy Isten szereti őt, és rajtunk keresztül meg fogja ismerni, és be fogja tudni fogadni.

Odaállunk egymás mellé, és az illető elkeseredésében az öngyilkosságot forgatja, te képes vagy kiárasztani úgy a szeretetet magadból, ahogy Isten őt szereti, még akkor is, ha teljesen elfeledkezett róla. Ezt a Szent Szellem képes cselekedni, hogy ezt a szellemi szeretetet mozgassa, és átadja egyik szívből a másikba.

Itt a világban mi Isten szeretetének a hordozói vagyunk. És amerre járunk, ezt a szeretetet visszük, ez a szeretet bennünk van. Igenis fel kell hívni a világ figyelmét ebben a pusztuló világban, hogy nem csak ez van, amit itt látunk, hanem van ez a szeretet, ahogy az Atya szereti Jézust. Ez a szeretet a szívünkbe költözött, és te is befogadhatod, és garantáltan megváltozik az életed.

És hiszem, hogy ez a szeretet teszi jobbá ezt a világot, amiben élünk, nincs más, ami ezen a világon tudna segíteni. De ezzel a szeretettel, ha ezt hordozzuk, és terjesztjük, nincs olyan mélységes helyzet, amiből ne lehetne előjönni, mert a szeretet nem hagyja, hogy te megszégyenülj. Hallelúja!

Nem fér össze a természetével, hogy te elbukjál. Kiment téged, az életét adta érted, mi többet adhatna? Aki az Ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem Őt érettünk odaadta, azt írja, hogy mi módon ne ajándékozna oda vele együtt mindent minékünk.

Ha Isten visszatartaná tőlünk a szeretetet, és az Ő Fiát odaadta értünk, visszatartaná tőlünk a gyógyulást, és a Fiát odaadta értünk, akkor a gyógyulást nagyobbra tartaná az Ő Fiánál. Nem! Odaadta az Ő Fiát, és vele együtt mindent odaajándékozott nékünk. És ezt kell érlelni a szívünkben. Naponta kell időzni ezen, hogy növekedhessünk rajta.

Nem a gondjainkon kell töprengni, hanem ezen a szereteten kell időzni, tanulmányozni kell: Az Igéket újra kell olvasni, időzni vele, elmélkedni azokon a verseken, amelyek az Ő szeretetéről szólnak. Miközben ezt teszed a Szent Szellem megoldást is fog hozni a helyzetedre. Azt is meg fogod hallani, mert a szeretet cselekszik, a szeretet megoldásokat fog hozni neked.

Aki azt akarja, hogy elkeseredj, az csak az ördög, próbálja elkendőzni, hogy ne lásd ezt a szeretetet, mert Isten szeretete minden feletti. És most nagyon nagy bizonyság erre, hogy itt van a Szent Szellem, lehet érzékelni. Köszönjük neki!

A helyzetek jönnek és mennek az életünkben, a feszültségek fokozódhatnak, mi fogja hozni a megoldást leggyorsabban az életünkben? Ha a szeretetre koncentrálunk. Garantáltan fog jönni a megoldás, Isten még soha senkit nem hagyott el, aki a figyelmét a keresztre, az ott elvégzett munkára, és arra a szeretetre összpontosította, és így minket sem.

Egy nagyon tanulságos történet, hogy hogyan esünk bele abba a hibába, hogy mégis levesszük a szemünket erről a szeretetről, csak tanulságként fogjuk megnézni, két testvérről szól itt a történet, Máriáról és Mártáról.

Lukács 10/38 Lőn pedig, mikor az úton mentek, hogy Ő bement egy faluba; egy Márta nevű asszony pedig befogadta Őt házába.  

39. És ennek volt egy Mária nevű testvére, aki is Jézus lábainál leülvén, hallgatja vala az Ő beszédét.

40. Márta pedig foglalatos volt a szüntelen való szolgálatban; előállván azért, monda: Uram, nincs-é arra gondod, hogy az én testvérem magamra hagyott engem, hogy szolgáljak? Mondjad azért néki, hogy segítsen nékem.

A konyhában sürgött-forgott Márta, gondolta, hogy Jézus jött hozzá, valami jót kell főzni ebédre. És ott voltak a tanítványok is, és a vendégsereg, nem lehet, hogy nem fogom megvendégelni őket. Eközben a testvére, Mária, ott ült Jézus lábánál, hallgatta Jézus szavait. Csüngött rajta és itta a szeretetét.

Nézzük meg, hogy ez mit váltott ki Mártából? Márta előállván monda: Uram, nincs-é arra gondod, hogy az én testvérem magamra hagyott engem, hogy szolgáljak? Mondjad azért néki, hogy segítsen nékem.

Első ránézésre tökéletesen igaza van Mártának. Nem képzeled, hogy én megszakadok a konyhában, a másik meg ott ül, és nem csinál semmit? Igazságtalan felállásnak tűnik első rálátásra. Ilyen helyzetekben hajlamosak vagyunk pillanatok alatt levenni a szemünket arról, hogy Uram, hogy is lenne ez, ha a szeretetre tekintek?

Márta kijöhetett volna a konyhából és megkérdezhette volna, hogy Uram, nincs valami megoldás, hogy én is odaülhessek Mária mellé és hallgassalak? Jézus mondhatta volna néki, hogy szaporítottam már kenyeret, gondom lesz arra az ebédre, gyere ide mellénk, és hallgassál. Meg lett volna a megoldás, de az ördög, levette a szemét Mártának erről, még hozzá két úton tudja megtenni.

Az egyik út, amikor elkezdjük a másikat okolni. Annak a másiknak is itt kellene lennie. Elkezdünk vádaskodni, hogy neki nem ezt kellett volna csinálnia. Sokszor mondjuk, hogy nem itt lennék, ha az a másik nem ezt és ezt tette volna. Figyelmünket levesszük a szeretetről, és elkezdünk a másikban áskálódni. Az a másik miért nem jön be a konyhába? Ha az a másik ezt, meg azt tette volna, akkor most nem itt tartanék.

Egyetlen baj van ezzel, hogy levesszük a szemünket a szeretetről, és nem jön a megoldás. Az ördög nagyon szeret minket ebbe az utcába belevinni. Hiszen, ha ránézünk elsőre, teljesen igaza van az illetőnek. Mégis az ördög megcsalt minket, mert ennek a helyzetnek az volt a lényege, hogy a szeretet meglátogatta őket.

Bement abba a házba a szeretet, és a szeretet áradt. Mária ezt érzékelte, leült, és töltekezett az Úrtól áradó szeretettel. Töltekezett, és egész életre szóló üzenet volt neki, amit ott kapott. Egész életében abból kellett élni, amit ott kapott. Mégis támadás érte. És amit Márta elkövetett, abba a hibába nem szabad beleesnünk. Elkezdte okolni a másikat.

Ez a mások okolása nem visz előbbre. Ez csak a mi szeretetünket fogja lefogyasztani. Ugyanis, ha arra a hajóra mást is teszünk, nem csak Isten szeretetét, akkor Isten szeretetéből kevesebb fér, akkor nem vagyunk teljesek az Isten szeretetével.

A mások okolása, mások hibáztatása, nem fér el az Isten teljességében. Vagyis vegyük le erről a szemünket, és ne gyakoroljuk ezt, nem visz előbbre. Csak árt nekünk. Nézzük meg, hogy Jézus hogy tesz igazságot? Mert Jézus véleményezi a helyzetet, mit mond?

41. Felelvén pedig, monda néki Jézus: Márta, Márta, szorgalmas vagy és sokra igyekezel: 

Megdicséri Jézus, nem kap ki nagyon Márta, de azért lehet, hogy én hangosabban válaszoltam volna, hiszen, még kiosztotta Jézus fejét is, hogy mit csináljon: - Mondd meg neki, hogy jöjjön be hozzám.

Jézus nagyon kedvesen válaszolt: Márta, Márta, szorgalmas vagy, és sokra igyekezel, de egy a szükséges dolog, és Mária a jobb részt választotta, mely el nem vétetik tőle.

Valami gyönyörű. Amikor azt a jobb részt választjuk, ami mindannyiunk számára megadatott itt a földön, azt a szeretetet, hogy azzal beteljesedjünk, ha azt a jobb részt választod, akkor nem marad időd arra, amerre az ördög akarja a tekintetedet, és a figyelmedet elvenni.

Azt a jobb részt kell állandóan szem előtt tartani. Az Ő szerelmét, amely előbbre visz, ami megoldásokat hoz, ami kiment helyzetekből. A jobb részt, az Ő szeretetét, az Ő Igéjét, az Ő gondviselését. Le ne vedd a szemedet róla.

Egy másik hiba, amibe Márta beleesett. Összesen négy vers, és hatalmas tanulság van belőle. A másik nagy hiba, amit elkövetünk ilyenkor, amikor ilyen helyzetekbe kerülünk, ahol túlfeszültség van felettünk, elkezdjük magunkat sajnálni.

Márta kétségbe volt esve, hogy én magam egyedül itt a konyhában? És ő meg odakint? És ő nem csinál semmit? Elkezdett érezni egy sajnálatot maga iránt, hogy ez nem jól van így. Én, aki a legszebb éveimet áldoztam rád, és most itt hagysz. Elkezdjük magunkat sajnálni, és ez az önsajnálat egy nagyon nagy ellenség!

Bevisz minket abba az utcába, ahol kezdődik a depresszió, elkezdjük forgatni az öngyilkosság gondolatát. Az ördög rátesz egy lapáttal. Ráül a válladra, és majd mondja, hogy nézd meg mit tett veled. Csak gondolj bele, ezt tette veled, meg azt nem tette veled. Vagy mit kellett volna, hogy tegyen, és nem tette meg. És elkezdjük magunkat sajnálni, hogy valóban igaza van. És mennyire igaza van, és elkezdünk rajta tépelődni, gondolkodni, elkezdjük magunkat egyre jobban sajnálni, másokkal elkezdjük sajnáltatni magunkat.

Közben az Úr szeretete, amelyről levettük a tekintetünket, az tudna kiemelni bennünket abból a helyzetből. Mert megoldást hoz, megígérte, hogy az a szerelem mindenekfelett győzedelmes lesz. Mindezek felett győztesek vagyunk azáltal, aki minket szeretett. És arról vettük le a tekintetünket, arról a szeretetről, mert elkezdtük sajnálni magunkat.

Az Úr, mert engem szeret, megigazított. Pár napja erre ébredtem fel. Mert, akit szeret az Úr, megdorgálja azt. És én mindig kérem, hogy igazítson ki, ha egy picit is elvétettem, mert ezek a szögeltérések kicsiben kezdődnek. Azt hiszi az ember, hogy minden rendben, és közben elkezd olyan dolgokon gondolkodni, ami nem igei, amin nem lenne szabad.

Felébredtem rá, hogy hallottam a szellememben, ezt a tanácsot, vagy útmutatást. Ezt mondta a Szellem: Ne okold a másikat, ne sajnáld magadat! Két oldalról szükségem volt tanácsra, egy olyan helyzetben voltam. Mind a két hibát elkövettem én is, pont azt, amit Márta.

Mind a két esetben levettük a szemünket a szeretetről. Elkezdtük okolni a másikat. Elkezdjük sajnálni magunkat. Süllyed a hajónk, megyünk lefele, megyünk a depresszióba. Nem jó! Figyelni kell ezekre, és az Úr, ahogy engem figyelmeztetett, és ami fejmosást én kaptam, azt most nektek átadtam.

Azonnal felírtam éjszaka, mert lehetséges, hogy reggel mikor felébredek már nem emlékszem rá. Amikor jönnek ezek a kijelentések az Úrtól, azonnal felírom ezeket. És reggel elkezdtem rajta gondolkodni. Mit is mond az Úr nekem? Bizony, amikor Ő szól, és ezeket a kijelentéseit kincsként kell őrizni, ez visz minket vissza arra az útra, ahol lennünk kell.

Jézus igenis szereti, ha ott ülünk a lábainál, és vételezzük, és vételezzük az Ő szeretetét! És még veszünk belőle, és még veszünk abból a kegyelemből. Öröme telik benne. Amiért nagyon fontos ez a szeretet, hogy ebben a szeretetben legyünk beteljesedve, és ne engedjük el a figyelmünket erről a szeretetről.

Van, aki dicsekszik a hitizmaival, hogy ilyen hit izmai vannak, ekkora hitizmaim vannak, mint a testépítők, és elfelejtjük, hogy a hit az szeretet által munkálkodik. Galata levélben írja az 5/6 vers, nagyon szeretem ezt a verset, mert felvilágosít minket valamiről.

Galata 5/6 Mert Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit.

Vagyis hordhatod így is, meg úgy is a ruhádat. Nem érnek semmit. Egyetlen dolog ér valamit, a szeretet által munkálkodó hit. Ha te Krisztus Jézusban vagy, ez az egy dolog számít. Ezzel fogsz előre menni, ezért kell beteljesedni ezzel a szeretettel, és úgy jutsz el Istennek egész teljességéig. A hajódon a rakomány csak Istentől való lehet. Semmi más nem lehet rajta.

Zakariás 2/5-ben mondja az Úr, hogy - én pedig szól az Úr, tűzfal leszek körülötte, és megdicsőítem magamat benne. Szeretnél-e egy jó tűzfalat a számítógépedre? Sokan gondoskodunk erről, hogy ne, hogy valami bejöjjön. Akinek van gépe, az szeretné, hogy jó tűzfala legyen. Rátelepít egy jó tűzfalat.

De mi a helyzet a szellemi birodalom tűzfalával? Tudod mi ez a tűzfal, amiről itt Isten ír? Az Ő szerelmének a tűzláng nyelvei. Mikor úgy körbevesz az Ő szerelmével, az Ő tüzével, hogy nem képes semmi megérinteni, amit hozna a világ, amit hozna az ellenség. És erre gondunk kell, hogy legyen. Ámen!

Engem ez foglalkoztat minden percben, mert tudom, hogy így munkálkodik az ördög, az ördög taktikáit meg kell ismerni. Az ördög azon munkálkodik, hogy levigyen téged a szeretet útról, mert akkor az áldozata lettél.

Ha az Úr szeretete van a szemed előtt, és abban jársz, akkor védelemben vagy. Tűzfal vesz körbe, védelem vesz körbe, felette jársz, nevetni tudsz rajta, az Úr örömében tudsz járni. Mindenekfelett győztesek vagyunk így, azáltal, aki szeretett minket, az Ő szeretete által, nem ahogy, mi szerettük Őt, ahogy Ő szeretett minket, abban áll a szeretet.

Nagyon jegyezzétek meg, nem a parancsolatokban, a parancsolatokból nem volt képes senki, és te sem lennél képes. Odaadta az Ő szerelmét a te szívedbe, és ezzel a szeretettel tudod megérinteni a másikat, és a világ ezt éhezi.

Tudod, hogy miért van a fiataloknak itt is ott is karika a testükön, és telerajzolva a testük? Hogy figyeljen rájuk végre a világ. Hogy itt vagyok, ki fog végre szeretni engem? Így próbálják felhívni a figyelmünket arra, hogy valaki szeressen már engem.

Nyugodtan menjetek oda hozzá, és kínáljátok fel nekik, hogy tudod-e, hogy valaki szeret téged, hogy meghalt érted? Nyitottak lesznek rá. Szeretet éhesek. Ez egy kiáltás az ő részükről, hogy itt vagyok, figyeljen már rám valaki.

Hol van az, aki szeret engem? Nem ismerik. És te, aki már ismered, neked feladatod van ebben. Minket, akikre az Úr ránk bízott ekkora kincset, hogy ezt megismerhettük, nekünk ezt vinni kell, hordozni kell, szolgáltatni kell ezt a szeretetet.

És miközben ezt teszed, az Úr gondot visel az otthon maradottakról, a gondjaidról, a bajaidról, a te helyzeteidről, mert Ő ilyen. Ámen! Áldjuk, és dicsérjük az Urat!               
 

A függőleges vonallal jelzett igeversek más fordításokból származnak.

 

/Köszönjük az Úrnak Ibolya  testvérünk munkáját, aki a Békevár webkikötő számára legépelte e tanítást./

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL