2012.02.24. 

AKIK TÖRVÉNY ÁLTAL AKARNAK MEGIGAZULNI

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2012. február 19.

 

Újra indul a műsorunk a Hálózat tévében. Nagy öröm ez sokaknak, akik nem rendelkeznek internettel, márciustól 20 perces időtartamban, csütörtökön du. 5 órától, szombaton délelőtt pedig fél 10-től kerül sor a közvetítésre. Ezenkívül feltárcsázható a tanításmondó vonalunk, ami egy másik lehetőség arra, hogy a tanítások egy órában meghallgathatók legyenek.

Bejelentések között elhangzik még, hogy egy drága testvérünk, Megyeri Lajos az Úrhoz költözött, és február 24-én 11 órakor, a Gödöllői, Rózsa úti temetőben lehetőség van rá, hogy feleségének a vigasztalás szavait átadjátok, amit a szívetekben hordoztok. Régről szeretett testvérünk volt Megyeri Lajos, a dicsőségbe költözött át, köszönjük Istennek az ő életét.

Nagyon jó összejöveteleink voltak az elmúlt héten, pénteken Csongrádon voltunk, szombaton pedig a III. kerületben volt egy alkalom. Igen nagy benyomást tesznek az újakra az Úrnak a csodatévő erői és munkái, nagyon szép csodák történtek, akik jöttek, hittel jöttek el. Annak ellenére, hogy erős havazás volt, az újaknak seregei jöttek az alkalomra.

Most is nagyon erős a gyógyító kenet a csontban, a gerincben, a kézfejben, csontgyógyító kenet van jelen a mai napon és folytatódik ez.

A mai napon a tanítássort János Evangéliumának a 3/16-17 verseivel kezdjük. A keresztre feszítésről fogok tanítani. A keresztnek a ténye, amit az Úr Jézus Krisztusunk elszenvedett értünk, ez alapja a megváltásunknak, és ebben egy tiszta megértést kell venni minden kereszténynek. Egyben kell látnunk az egészet, az Ő keresztre feszítését, a szent vérének a kiontását és a feltámadást, a feltámadás erejét, mint Isten hatalmas munkájának a valós részét.

Jelezném előre, hogy a mai tanítással, a kereszthalál és a feltámadás között nem akarnánk versenyhelyzetet. Az egyik tanító mondta, hogy olyan sok tanítás hangzik el, elég lenne, ha csak egyszer tanítana egy héten, nem háromszor, és azt az egyet megértenék. Nem akarunk a mai tanítással semmiképpen zavart okozni a szívekben, ha valakinek zavar támadna a fejében a végére, akkor az már ott volt az elején is.

János 3/16 Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

/17/ Mert nem azért küldte az Isten az Ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa.

Szeretném a figyelmeteket felhívni, hogy mindegy, hogy mennyi megvallást teszünk, vagy mennyi imádságot mondunk el, a figyelmünk középpontjában mindig Jézus kell, hogy álljon. A szavak erejéről, és a megvallásokról hallottam egy tanítást, és a prédikátor megemlítette, hogy Isten a párbeszédeinkre, amikor egymással beszélgetünk, arra is nagyon odafigyel. És ha a kettőtök között történő beszélgetésben még nem az Ige megvallása hangzik el, akkor azt csak egy módon lehet megváltoztatni, még több Igét kell hallgatnod, és befogadnod a szívedbe!

Az elmúlt gyógyító összejövetel során is felhívtam mindenki figyelmét, hogy csak Jézus Krisztus áll a középpontban állandó jelleggel, még akkor is, ha a gyógyulásról van szó, Jézus Krisztus a központja minden egyes gondolatunknak és mondatunknak.

Apostolok Cselekedetei 4/12 És nincs senki másban üdvösség; mert nem is adatott emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nékünk megtartatnunk.

Mi ezen az igazságon állunk, ezért a többi vallásokról nem kell tudakolóznom, és nem is akarok róla szólni, mert itt tisztán fogalmaz az Írás, és mi ebben hiszünk – nincs más név az ég alatt, amely által üdvözülhetnénk.

János I. 3/14 Mi tudjuk, hogy általmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánkfiait. Aki nem szereti az ő atyjafiát, a halálban marad.

Amit itt mond az Írás nekünk, hogy amikor újjászülettünk, akkor mindannyian Istennek a természetét és az Ő örök életét fogadjuk be a szellemünkbe. És innen tudjuk meg, hogy általmentünk a szellemi halálból, a szellemi örök életbe, hogy ez a szeretet bennünk van.

Korinthus II. 5/17 Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.

Tehát, ha valaki már Krisztusban van, vagyis új Ura van, akkor új teremtés az. Ez Istennek a kijelentése, rendelése, hogy így van, Ő így lát minket. Ez az „ímé” szócska nagyon fontos itt, erről megértést kell kapnunk. Az ímé, vagyis lássátok, hogy újjá lett minden. Lássátok ezt meg. Nagyon fontos ezt látnunk, és megértenünk, hogy új teremtésekké lettünk, és Isten ebben az új teremtésben egy győzedelmes új életet adott nekünk.

Sajnos nem mindig értik ezt az emberek, hogy ebben az új teremtésben, ebben az új szellemben, amit Isten adott nekünk, egy új életet adott vele, hogy azt éljük. Azt is kell látnunk itt, hogy a bűn ott többé nincs jelen. Látnunk kell ezzel együtt azt is, hogy a rákbetegség nincs ott többé jelen. Látnunk kell azt, hogy a kötések nincsenek ott többé jelen, látnunk kell, hogy a félelmek nincsenek ott többé. Látnunk kell tehát, hogy ímé, újjá lett minden.

Sokan átadják a szívüket az Úrnak, újonnan születnek, megkapják ezt az új életet, és azután visszakanyarodnak, és élik az addigi megszokott régi életüket, és úgy gondolják, hogy a dolgok ugyanúgy vannak, mint előtte, mint a múltban voltak. Azért van ez, mert a rossz dolgokra tekintenek.

Ha tegnap átadtad az életedet, és a szívedet az Úrnak, akkor többé már nem az vagy, aki addig voltál. És semmi köze ennek ahhoz, hogy amit eddig tettem, azokat többé majd nem teszem, hogy azokat, amiket eddig cselekedtem, azokat többé nem teszem. Ezt akkor fogjuk megérteni, ha tisztán látjuk, hogy nagy különbség van az újonnan született megigazultság között, és az igaz cselekedetek között, a kettő nem ugyanaz.

Korinthus II. 5/21 Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazságává tétessünk Őbenne.

Minket Isten igazzá tett Őbenne. Vagyis többé már nem vagyunk a hamisságban, a meg nem igazultságban. Pál kérdezi is, hogy mi köze a hamisságnak a megigazultsághoz? Most azonban más irányba halad a tanításunk.

Róma 5/1 Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által.

Vagyis igazzá tétettünk, igaznak lettünk kijelentve, hit által.

Róma 4/24 Hanem miérettünk is, akiknek majd tulajdoníttatik, azoknak tudniillik, akik hisznek abban, aki feltámasztotta a mi Urunkat: Jézust a halálból,

/25/ Aki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért.

Szeretném azért itt elmagyarázni, hogy a kereszténység ezért nem tekinthető csupán egy vallásnak, mert amit mi Krisztusban kaptunk, az igen óriási dolog. Megigazultunk, és ez hit által történt, és így békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által.

Róma 5,1 Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által.

Ez azt jelenti, hogy mi eggyé lettünk Istennel, mert kiengesztelődtünk együttesen, vagyis többé már nem állunk háborúban Istennel, hanem megbékélt velünk Isten. Mit jelent ez a megigazulván hit által? Azt jelenti, hogy igaznak lettünk nyilvánítva, vagyis egy bírósági per során, a végén, felmentést kaptunk. Ez nem ugyanaz, mint amikor valakinek megbocsáttatik. Nem azt jelenti, hogy valakinek bocsánatot adnak, hanem az igaz voltát jelentik ki.

Szeretném elmagyarázni nektek egy másik úton, talál így jobban megértjük. Tegyük fel, hogy a kamerás testvérünknek adósága van, csak tételezzük fel, és Panni testvérünk feláll, és azt mondja, hogy én megfizetem az ő adóságát. Így többé már nem beszélhetünk az adóságáról, mert az ki lett fizetve. Tehát akkor most ő megigazult? Nem. És azt sem mondhatjuk, hogy felmentést kapott, mert bűnös volt abban, hogy ő adós volt, csak valaki kifizette az adóságát, tehát nincs többé követelés.

De ez nem egyenértékű azzal, hogy Ő igazzá tétetett. Nagyon sokan azt gondolják, hogy mi ezt kaptuk Jézustól, hogy az adóságaink lettek rendezve. A bűnösöknek valóban hirdetjük, hogy üdvözülniük kell, de a keresztényeknek azt is meg kell tanítanunk, hogy mi az, amit ők kaptak Krisztusban. És ekkor leszünk képesek élni azt az életet, amit Krisztus szerzett a számunkra.

Mi ugyanis felmentést kaptunk a vádak alól, mintha azokat soha el nem követtük volna, mert Ő meghalt a mi bűneinkért, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Ez azt jelenti, hogy amikor Krisztus a kereszten meghalt, akkor még nem beszélhettünk arról, hogy igazakká lettünk. Akkor, amikor Jézus a kereszten meghalt érettünk és a vére kiontatott, akkor fizette ki a bűneink árát, az adóságunk töröltetett el. Nézzük meg ezt az:

Efézus 1/7 Akiben van a mi megváltásunk az Ő vére által, a bűnöknek eltörlése az Ő kegyelmének gazdagsága szerint.

Az „Akiben”, Ő Jézus. Nagyon fontos ez a szó, hogy Akiben, hogy ki Ő. A kereszthalálnál a bűneink elmosódtak, eltöröltettek az Ő vére által, az volt a váltság értünk. A keresztre feszítés valójában egyben történt meg, de most mégis két részre fogom osztani, mert a kereszten először az értünk való áldozat bemutatása történt meg. A világ minden bűnére az áldozat, a vér kifolyt és ezért a világ minden bűnére a megbocsátás ára kifizettetett.

Jézusnak azonban még volt valami a gondolataiban és a terveiben, amikor értünk meghalt, nemcsak, hogy a világ minden bűnét tisztára mossa, mert ez még nem oldotta volna meg az embernek a bűn-természetével való foglalkozást. Mert, ha csak ennyi történt volna, akkor az ember, miután megbocsáttatott neki, újra visszamegy, és elkövetheti ugyanazokat a bűnöket újra és újra.

A kereszt tehát egy eszköz volt a végcélhoz. Ő meghalt, hogy a bűneinktől tisztára mosson, és hogy minket képessé tegyen arra, hogy örök életet fogadhassunk be Istentől. Tehát nemcsak arra törekedett, hogy az adóságunkat kifizesse. Valami hosszabbtávú dologban gondolkodott, mint csak abban, hogy az addigi adóságainkat kifizesse, és a bűneinket eltörölje. Ennek kellett jönnie először, de utána azt is elvégezte, hogy a tisztára mosott ember, örök, új életet fogadhasson be.

Ez úgy történt, hogy amikor az Úr meghalt a kereszten, akkor mi mindannyian, akik hiszünk, meghaltunk Ővele, mindannyian ott voltunk a kereszten, amikor Jézus ott függött a kereszten. Amikor Ő meghalt, akkor mi is mindannyian meghaltunk, amikor Őt eltemették, akkor minket is eltemettek Ővele.

Az óriási lépés ezt követően az volt, amikor Isten feltámasztotta Őt a halálból, kijelentve ezzel az Ő igazságát. És amikor az Ő igazságát kijelentette, akkor Ővele együtt, minket is feltámasztott a halálból. Mert Ővele együtt mi is feltámadtunk a halálból, egy új élettel.

Mert ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, vagyis nincs többé múltad, nem egy olyan ember vagy, akinek megbocsáttatott. A kereszthalál előtt megbocsáttatott neked. Amikor az Ő véráldozata kifolyt, akkor a te bűneid tisztára lettek mosva, és Jézus mondhatta, hogy bevégeztetett. Utána meghalt. Ez volt az a fázis, amikor ez lezárult, és mondhattuk, hogy a mi bűneink ára megfizettetett.

Ebben a fázisban Istennél senki nem mondhatta többé, hogy mi a bűneinkért számon kérhetők vagyunk, mert Jézus az Ő vérével megfizetett mindannyiunk bűnéért, és ez elegendő váltság volt, dicsérjük ezért Őt. Az egyik kedvenc részem a Bibliában a:

Apostolok cselekedetei 13/38 Azért legyen néktek tudtotokra atyámfiai, férfiak, hogy Őáltala hirdettetik néktek a bűnöknek eltörlése:

/39/ És mindenekből, amikből a Mózes törvénye nem volt képes megigazítani titeket, Őáltala mindenki, aki hisz, megigazul.

/40/ Meglássátok azért, hogy be ne teljesedjék rajtatok, amit a próféták megmondottak:

/41/ Lássátok meg, ti megvetők, és csodálkozzatok és semmisüljetek meg; mert én oly dolgot cselekszem a ti időtökben, oly dolgot, melyet nem hinnétek, ha valaki elmondaná néktek. 

Vagyis az Ő vére elegendő volt. És most, ha valaki Krisztusban van, az új teremtés. Amikor Krisztusba kerülsz, akkor azt kell hinned, hogy Ő feltámasztatott a halálból, és ha erről megvallást teszel, akkor születsz újjá. Akkor kapod meg ezt az örök életet, akkor leszel új teremtéssé Krisztusban.

Mit jelent az, hogy megigazultál? Ha új ember vagy, akkor teljes felmentést kaptál minden bűnöd alól. Ez abban különbözik attól az embertől, akinek csak megbocsátottak, hogy nála úgy van felírva, hogy ő elkövette azokat. A FELMENTÉST KAPOTT EMBER AZ ÚJ TEREMTÉSBEN ÚGY TEKINTENDŐ, HOGY SOHA EL NEM KÖVETTE AZOKAT! Vagyis igaznak lehet kijelenteni.

Ugyanez a helyzet bármelyik bíróságon, ha jártatok ilyen bírósági tárgyaláson. A per lezárultával kijelentik az ítéletet, és az illetőt felmentették a vádak alól. Ez azt jelenti, hogy az illető nem követte el azt a bűncselekményt. És azért beszélhetünk arról, hogy nem követted el soha azokat a bűnöket, mert új teremtéssé lettél. Isten ezt jelenti ki rólad, amikor azt mondja, hogy megigazultál.

Mikor támadtunk fel? Amikor Ő feltámadt a halálból, mert Ővele együtt támadtunk fel, és tétettünk új teremtéssé. A kereszténység mikor jött elő? A feltámadáskor!

Nézzük meg, hogy hogyan üdvözültünk, hogyan születtünk újjá: Mert ha hiszed azt, hogy Isten feltámasztotta Őt a halálból, és a száddal vallást teszel róla, akkor üdvözülsz. Ezt mondja ugye a Róma 10/9 versében. Ezt kell hinnünk, hogy feltámadt.

Nem azt mondja, hogy az üdvösséghez, abban kell hinned, hogy meghalt a kereszten a bűneidért, hanem, amikor Isten feltámasztotta Őt a halálból, abban kell hinned, látod a különbséget?

Volt olyan [téves] tanítás a pünkösdieknél, amiből az hangzott ki, hogy Krisztus a keresztről feltámadt, de nem így történt, és tanítások sorozata kellett, hogy ezt tisztázzuk. Természetesen miként tudna valaki feltámadni a halálból, ha előtte nem halt volna meg? Ezen is háborúk folynak.

Jézus azért halt meg a kereszten, hogy Isten feltámaszthassa Őt a halálból egy új életre, és vele együtt minket is feltámaszthasson. Vagyis, ha hiszed azt, hogy az Úr Jézus Krisztus feltámadt a halálból, akkor azzal együtt mozog, hogy hiszed, hogy előtte meg kellett, hogy haljon érted, hiszen a kisebb csomag benne foglaltatik a nagyobban.

A lényeg, hogy mi megigazíttattunk, igazzá tétettünk, és ez minket olyan igazzá tesz, mint amilyen igaz maga Jézus. Ez hogyan lehetséges? Azért, mert az Ő megigazultságát kaptuk meg, az Ő igazságát adta nekünk. És óriási különbség van aközött, hogy megigazultál, vagy igaz módjára éled az életedet.

Nagyon sokan küszködnek ugyanis az életükben azzal, hogy próbálnak igaz módon élni, azért, hogy megigazultak lehessenek, de ez nem működik. És amikor feladják, akkor azt mondják, hogy igazán nem értem ezt a kereszténységet.

Azért nem értik, mert megpróbálják kívülről munkálni a belső igazságukat. Pontosan a fordítottja igaz, amit belülről kaptunk a szellemünkbe, az fog munkálni kifelé az életükbe, az a megigazultság fog megláttatni, és ez nem egy folyamat.

Amikor Isten kijelentett minket, hogy igazak vagyunk, az abban a pillanatban történt, amikor újjászülettél. Abban a pillanatban, amikor újjászülettél, Isten kijelentette, hogy pontosan olyan igaz vagy, mint Jézus. És soha nem leszel még igazabb annál, mint amikor az igazságodat megkaptad az újjászületésnél.

Más szóval, nem tudunk növekedni a megigazultságunkban. Ugyanaz az igaz voltod, a megigazultságod Istennel, mint amikor újonnan születtél. Természetesen Isten kegyelmében, és abban a megértésben képesek vagyunk növekedni, hogy mit is hozott nekünk ez a kegyelem. Növekedhetünk így Isten dolgaiban, de nem növekedhetünk a megigazultságunkban, mert olyan igazzá tett minket, mint amilyen igaz maga Jézus Krisztus.

És csak egy igaz embertől, egy megigazult embertől várható el, hogy igaz módjára cselekedjen. Isten nem várhatná el tőled, hogy az igaz életed éljed, ha nem lennél igaz. Egy igaz Isten nem követelne ilyet tőlünk.

Ez volt az oka annak, hogy az ószövetségi dolgok nem igazán működtek, mert Istennek az igazsága nem adható oda, egy meg nem igazított embernek. Ezért nem volt működőképes, és ezért mondta azt Isten, hogy most egy Újszövetséget hozok elő, egy új embert hozok elő, és az én Igémet az ő szívébe helyezem, és az ő elméjébe helyezem.

Olvastuk a Jeremiás 31-ben, hogy ezt valóban megtette Isten. Isten úgymond beprogramozott most minket az új teremtésben, az Ő Igéjét a mi szívünkbe helyezte el, és csiszolgat, úgymond finomít minket dicsőségről dicsőségre.

Amikor ebben a tudásban előbbre jutunk és növekszünk, nagyon fontos, hogy többet tudunk majd a megvallásokról, a hit működéseiről, de a szemünket akkor is mindig a középpontban, az Úr Jézus Krisztuson kell tartanunk. És a hitünk pontosan olyan tisztán működik, mint ahogy a szemünkkel látunk.

Ha hisszük azt, hogy az Ő szent vére megtisztított minket minden bűntől, Isten ezt hitnek nevezi. Hitnek az Ő vérében. Tehát az igazi hit szinte ösztönösen kezd el benned működni. A vérfolyásos asszony, pl. aki Jézus ruhájának a szegélyét szerette volna megérinteni, nagyon magas értékbecslést mutatott a szívében az Úr felé.

Bár semmit nem tudott, és senki nem tanította őt a hitről, mégis olyan magasra becsülte az Úrnak az erejét, hogy azt mondta, elég, ha csak a ruhája szegélyét érintem is, teljessé leszek. Mire összpontosított ő? Egy szerető Jézusra, akit elég, ha ő megérint. Jézus visszafordult és azt mondta neki, hogy a te hited megtartott téged.

A te feladatod tehát nem az, hogy a hited nézegesd egész nap, hogy mekkora, és hogy miért nem működik, hanem neked Jézust kell tekintened, aki a hitednek a bevégzője, és a te hited bevégeztetik akkor, amikor Jézus felvillan neked.

Könyveket lehetett olvasni a könyvtárban, hogy miért nem gyógyulunk meg, és hozzák az érveket, és lehet, hogy akik leírták ezeket, tiszta szándékkal írták. Az egyik prédikátornak azt mondta az Úr, hogy ne hozd elő ezeket a tanításokat, mert így az én népem nem lesz képessé arra, hogy elfogadja a gyógyulását. Ha csak az érveket sorolgatod, hogy miért nem gyógyult meg az illető, ezzel kevésbé lesz lehetősége arra a jövőben, hogy meggyógyuljon.

Semmi gond nincs Isten oldaláról, és az Ő Igéjével sincs semmi hiányosság, semmi hiányosság nincs az Ő vérében, és benned sincs semmi hiányosság, csak fogadd el a gyógyulásodat az Ő kegyelméből, mert az Ő kegyelméből adatott ez nekünk. Ha egy ilyen kegyelmet tanító gyülekezetben valaki bajba kerül, azt szokták mondani, hogy azért, mert az illető olyan tanításokat hallgatott.

Ha egy legalisztikus gyülekezetben valaki bűnbe keveredik, akkor senki nem mutogat arra, hogy azért, mert a törvényt hallgatta. Vagyis a gyülekezetet jól rászedték, mert a bűnnek ereje a törvényben van. Nagyon csendben vagytok, biztos emésztitek, mert amit hallotok, nektek kell befogadni és megemészteni.

Galata 5/4 Ti, akik a törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestetek.

Álljatok meg abban a szabadságban, mondja az 1-es vers, amire Krisztus minket szabaddá tett, és a kötéseknek az igájába ne menjetek vissza.

/1/ Annak okáért álljatok meg a szabadságban, melyre minket Krisztus megszabadított, és ne hajtsátok magatokat ismét szolgaság igájába.

És ezután a törvényt kezdi ott sorolni. A 4-es vers döbbenettel hat ránk, hogy Krisztus számotokra hiábavaló, ha visszafordultok a törvényhez. Krisztus nekünk bölcsességül tétetett, írja az I. Korinthusban. Ha Krisztus az én bölcsességem, és hatástalanná teszem Őt az életemben, akkor mi történik velem? Akkor bizony az összezavartság lesz az osztályrészem.

Mit jelent az, hogy a Krisztus néktek nem használ? Azt jelenti, hogy ugyan bennetek van, de még sincs kihatással az életedre, és ez nem egy jó hely. Ha az átlag hívőt megkérdezed, hogy miért nincs Krisztus jobban kihatással az életedre? Rögtön a bűnnel magyarázzák.

Gondolod, hogy Krisztus nincs hatással az életedre, ha beteg vagy? Ha beteg vagy, és Krisztus jó hatásokkal van az életedre, akkor a betegségből meggyógyulsz. És ha a kisfiúnak van öt kenyere és két hala, és meg kell ötezer embert vendégelni, akkor az Úr azt meg fogja szaporítani. Vagyis, ha Krisztus jó hatással van az életedre, hatékonyan jelenik meg az életedben, akkor a szükségedből, gyarapodást fog előhozni.

Tehát szeretnénk annak a kihatásait megélni az életünkben, hogy Krisztus bennünk van, és ha nem látjuk ezeket, akkor szeretnénk megtudni, hogy miért nem hatékony az Ő jelenléte az életünkben. És azt is tisztán látjuk most már a Bibliából, hogy nem az az oka, amit a legtöbb hívő sorol, hogy – bizony a bűn miatt.

Azt írja, hogy a törvény által akarnak megigazulni, akkor lesz Krisztus hatástalan az életükben. Ha vissza akartok menni a körülmetélkedéshez, akkor Krisztus nektek semmit nem használ. Ebben a fejezetben, a 2-es versben olvassátok.

/2/ Ímé, én Pál mondom néktek, hogy ha körülmetélkedtek, Krisztus néktek semmit sem használ.

Mit mond ez a mi életünkben? Hogy bármi, amit Jézus elé helyezel az életedben, és ha a törvényből akarsz megigazulni, kiestél a kegyelemből. Ez azt jelenti, hogy a kegyelem magasabban van az életünkben, mint a törvény, ha onnan képesek vagyunk kiesni. Ha a törvény cselekedeteit tartod szem előtt, és próbálsz annak mértékei szerint megfelelni, és teljesíteni, akkor a kegyelemből kiestél, és ez bármi lehet. De kívül láthatólag majd észreveszed, hogy kiestél a kegyelemből.

Izrael népét kimenekítette Isten a fogságból, és mindaddig, amíg az Úrra tekintettek, addig jól ment a soruk. Abban a pillanatban, ha a törvénykezés alá helyezték magukat, kiestek Isten kegyelméből. Ha a bűn képes lenne arra, hogy leállítsa Isten kegyelmének a működését az életünkben, akkor ezzel azt állítanánk, hogy a bűn nagyobb hatalmú, mint a kegyelem.

Az igazság úgy szól, hogy a bűn nem képes arra, hogy leállítsa Isten kegyelmét az életedben! Pont fordítva van, a kegyelem állítja le a bűnt! Láttam ezt bebizonyítva, amikor a város legrészegebb, alkoholistája eljött az összejövetelre, újjászületett, nyelveken imádkozott, de legelőször meg is gyógyult.

Én garantálom nektek, hogy ha elkezded a kegyelmet prédikálni és hirdetni, az fogja leállítani a bűnt, és a bűn meghal. Mert a kegyelem nagyobb, mint a mi összes hiányosságunk együttvéve. Mint mondtam a bűn nem képes arra, hogy leállítsa Isten gyógyító kegyelmének az áramlását pl. a testünkben, és az Ábrahámi áldásokat.

A lényeg, amire most rá szeretnék mutatni, hogy a kegyelem az nagyobb az életünkben. Hogy bebizonyítsam nektek, szinte minden esetben, amit a négy Evangéliumban olvashatunk, hogy valaki Jézushoz ment, és Őt megérintette, vagy gyógyulást keresett, szinte minden egyes esetben megszegte a törvényt, mert leprás létére odament Jézushoz, a tömeg közelébe ment és így tovább.

A vérfolyásos asszony példáját nézzük meg, akinek nem lett volna szabad az egészségesek közé menni, annak ellenére bement a tömegbe, és Jézus ruhája szegélyét megérintette, megszegve a törvényt, mégis hatásos kimenetelű volt Krisztus törvénye az életében, az erő áradt és meggyógyult.

Ezért szoktuk mondani azoknak, akik betegségben vannak, és gyógyulást keresnek, hogy ne minősítsék magukat arra, hogy vajon megfelelnek-e? És ne mérd magad azokhoz a prófétai szólásokhoz, tanításokhoz, vagy DVD-hez, amit valakitől kaptál, ami elmondja, hogy te vajon miért nem gyógyulsz meg.

Jakab leveléből azt is megtudjuk, hogy ha valakire a kezünket tesszük, és így imádkozunk, a gyógyulásáért, még a bűnei is megbocsáttattak, ott írja – hogy még ha bűnt követett is el, megbocsáttatik néki.

Miközben ezt hallgatjátok, óriási gyógyító kenet árad. Mert csodálatosan gyógyulnak meg az emberek, szemekben csodák történnek, és csont betegségek gyógyulnak meg. Az Úr mindig így emeli fel a bajban lévőt. Meggyógyítja őket! És én azt hiszem, hogy még többen kellene, hogy jelentkezzenek az Úrnak erre a jóságára.

Nagyon furcsa dolgokat is lehetett tapasztalni az ország különböző keresztény köreiben, volt pl. olyan, hogy térdre kellett esni az illetőnek, és mindenki előtt nyilvánosan megvallani a bűneit, mielőtt meggyógyulhatott volna, és így tovább, sőt ássunk abban, hogy hol lehet a baj?

Mielőtt azonban bárki vájkálna tebenned, először te vájkálsz énbennem – nem vagyunk erre elhívatottak, hogy egymást megvizsgálhassuk. (Ez egy példa volt most.) Hanem arra van elhívásunk, hogy a Bárány legyen tökéletes, azt kell megvizsgálni.

A levita papság idejében, amikor gyakorolták a bűnökért való áldozat bemutatását, a hívő, akinek az áldozati bárányt kellett vinni a paphoz, a pap egyetlen dolgot vizsgált meg, a bárány hibátlan voltát.

Tehát az áldozati bárány hibátlan voltát kellett megvizsgálni, nem azt vizsgálta, hogy aki az áldozatot hozza, az hibátlan-e? Mert a pap jól tudta, hogy aki bemutatja a bűn áldozatát, az miért hozza az áldozatot, tehát nem kellett azt vizsgálni, hogy az illető bűnös-e?

Mert ha valaki bűnt követett el, akkor a bűnért való áldozati bárányt kellett megvizsgálni, mert az áldozatnak kellett szeplőtlennek lenni. Tudod-e, hogy ki a te áldozatod? Látod, hogy ki a tökéletes? Tehát Isten nem rád tekint, nem arra tekint, akiért az áldozat bemutattatik, hanem az áldozatra tekint, hogy az tökéletes legyen. És a te áldozatodat Isten már elfogadta, amikor az be lett mutatva.

Nézzétek meg, hogy a bűnös emberek, hogy fogadták el a gyógyulásukat Jézustól, a vámszedők, adószedők, prostituáltak, egyik a másik után kapta a csodákat. Kik voltak azok, akik Istennek a gyógyító jelenlétében sem voltak képesek elfogadni a gyógyulást? A farizeusok, a vallásosak, azok, akik a törvénynek az őrzői voltak. Ma úgy neveznénk őket, hogy a hitnek az őrző, védői.

Még a korai napokban, a kezdeteknél, amikor szolgáltam, valaki azt mondta nekem: figyellek már egy ideje, legalább ötven alkalmadon jártam, és észrevettem valamit, Isten mindig elvéti, hogy kiket is gyógyít meg. Soha nem láttam ilyet, mondta. Mindig elvéti.

Valaki nézi, hogy kik gyógyulnak meg a sorban, és kérdezi, hogy vajon Isten nem tudja erről, hogy ez kicsoda? Elvált? Aki ezt kérdezi, valószínűleg nem tudja, hogy Isten megbocsátotta a bűneinket tegnap, ma és mindörökre, és ez a bocsánat, a keresztnek a vére által van. Tehát ennek az igaz hitnek meg van a maga valós alapja.

Ahogy most ezt végighallgattad, vajon könnyedebben érzed-e magad? Felszabadult a hited, még mosolyogni fogsz ma. Még egyszer említem hangsúlyosabban, hogy a pap az Ószövetségben csak az áldozat tökéletességét vizsgálta meg. Ha az áldozat teljes és szeplőtelen volt, akkor volt képes arra, hogy a bűnösért az bemutattassék. Nézzük meg a:

Róma 8/1 Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak,

Van ennek a versnek egy b./ része, de az az eredetiben nincsen, úgyhogy most nem is olvastam, ez a 4-es versben jön majd. Így folytatja a 2-es vers:

/2/ Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.

Tehát nem vagyunk a törvény alatt, ez a bűn és a halál törvénye, mert az apostolok levelei említenek egy törvényt, de az a szeretet királyi törvénye. De, amikor a törvény alá vonatkozó nem tartásunkat írja, akkor ezt a törvény írja. A szellemi életünknek a törvénye alá tartozunk.

Vagy a test törvénye alá helyezed magad, vagy a szellem törvénye alá, a szeretet törvénye alá. Ez a szeretet együtt jár a megbocsátással, és nekünk úgy kell megbocsátani mindenki más felé, ahogy Ő megbocsájtott nekünk. Nézzük meg a 3-as vers szerint, hogy a törvénynek mi volt lehetetlen?

/3/ Mert ami a törvénynek lehetetlen volt, mivelhogy erőtlen volt a test miatt, az Isten az Ő Fiát elbocsátván bűn testének hasonlatosságában és a bűnért, kárhoztatta a bűnt a testben.

/4/ Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem Szellem szerint.

Régebben tanítottuk a Galata levél alapján, hogy a test és a szellem háborúban van egymással, és nekünk azt tanítja Isten, hogy mi legyünk Szellemmel teljesek, és a Szellem gondolatait gondoljuk.

/5/ Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak; a Szellem szerint valók pedig a Szellem dolgaira. 

/6/ Mert a testnek gondolata halál; a Szellem gondolata pedig élet és békesség.

Ha a testnek kívánságait akarod élni, mint a kábítószer, és a többi romboló szer, akkor rövid életű leszel.

/7/ Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti.

/8/ Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. 

Isten előtt azok lehetnek kedvesek, akik hitben járnak, mert hiszik azt, hogy Isten létezik, és Isten megjutalmazza azokat, akik Őt keresik. Csak a hit által lehet tetszeni neki. Isten egy hit Isten. Nézzük meg, hogy a 9-es vers, hogy megvigasztal bennünket:

/9/ Ti azonban nem test, hanem Szellem szerint éltek, ha ugyan az Isten Szelleme lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus Szelleme, az nem az övé.

Mondja mindenki, hogy – Ezért én nem test szerint élek, mert én Szellem szerint élek! Ezt naponta mondani kell. Arra utal, aki nincs újjászületve: akiben pedig nincs a Krisztus Szelleme, az nem az övé. Most egybeszerkesszük egy kicsit az eddigieket.

Galata 2/20 Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus; amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem és Önmagát adta értem.

/21/ Nem törlöm el az Isten kegyelmét; mert ha a törvény által van a megigazulás, akkor Krisztus hiába halt meg.

A kegyelemről és az igazságról kapunk megértést a:

János 1/14 És az Ige testté lett és lakozék miközöttünk és láttuk az Ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal.

A kegyelem és az igazság együtt járnak, és az igazság az egy óriási dolog. Ha az ember, a Róma és a Galata levelet alaposan átolvassa, akkor látja a különbséget a cselekedeteken alapuló evangélium és a kegyelemből adatott megigazulás között. És mindez belénk lett programozva az Ige által, és az elménket meg kell erre újítanunk, hogy ezeket megértsük.

Róma 6/3 Avagy nem tudjátok-é, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az Ő halálába keresztelkedtünk meg?

/4/ Eltemettettünk azért Ővele együtt a keresztség által a halálba: hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk.

Ez nem a vízkeresztség, amiről itt beszél. Az életnek az újságában, egy új életben járjunk.

/5/ Mert ha az Ő halálának hasonlatossága szerint eggyé lettünk vele, úgy feltámadásáé szerint is eggyé leszünk.

/10/ Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer; hogy pedig él, az Istennek él.

Folytatja a 11-ben, ez egy teljesen jogi kifejezés:

/11/ Ezenképpen tekintsétek magatokat úgy, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a mi Urunk Jézus Krisztusban.

Vagyis úgy vegyétek, úgy számítsátok be magatokat, úgy tekintsétek magatokat, hogy meghaltatok a bűnnek. Mondja mindenki: – Én meghaltam a bűnnek, és élek az Istennek!

/14/ Mert a bűn tirajtatok nem uralkodik; mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt.

Róma 5/17 Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által; mennyivel inkább uralkodnak az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelmet bőségében vették, és a megigazulás ajándékát megragadták. 

4/14 Mert ha azok az örökösök, kik a törvényből valók, hiábavalóvá lett a hit, és haszontalanná az ígéret:

Vagyis van egy fajta elvárása a szentségnek, és ha ti a szerint éltek, ahogy ott le van írva, akkor a ti hitetek hiábavaló. Valahol tehát már fel kellene adnunk ezt a törekvésünket, hogy a törvényből igazuljunk el. Olvasd el a Róma levelet, olvasd el a Galata levelet.

Ez az új élet bennünk van, ez a Szellemnek az élete, és bennünk van minden, az örök élet, Istennek a természete. Nem tanítottam eddig még erről, de ez a legnagyobb ajándék, az örök élet, ami bennünk van.

Az Úr ma ezt szerette volna elmondani számotokra, hogy a kereszten az Ő kifolyt vére volt az ajtó, amely megnyílt számotokra, hogy az Ő örök életet befogadhassátok. És pontosan azt tette meg, és úgy cselekedte meg, ahogy előre leírta. Nekünk mozgásba kell hozni, aktiválni kell a szellemünket, hogy ezek működjenek.

Az Úr most emlékezetembe hozta, hogy pl. Hagin soha nem használt ébresztőórát, nem húzta fel az ébresztőt, a szellemét használta arra, hogy felébressze, ha kellett hajnali 4-kor, így élte le az életét. És soha nem fogadott el fizetést, ha valaki írt neki egy ilyen csekket, azonnal visszaírta a szolgálatnak, azt mondta, hogy ez az ő hitét erősen befolyásolná.

Tehát a szellemünket kiképezhetjük ezekre, hogy működjenek, mert belénk lett teremtve. Ha pásztori elhívásod van, akkor az benne van abban a kenetben, hogy mit kell tenned, és sikeres lehetsz. De semmiképpen nem arról van szó, hogy miket kell tennünk Istennek, hogy azáltal majd az Ő tetszésére legyünk.

Könyveket adhatnék ki arról, hogy milyen leveleket kaptam, hogy miért nincs az én életem tetszésére Istennek. Beleakadnak a törvényekbe és összegubancolják magukat. És a cselekedetek evangéliumát kezdik élni, hogy mit szabad tenni, és mit nem, így gondolkodnak.

Te pedig elfogadhatsz bármit, amire szükséged van az Úrtól, mert a te áldozatod megáll Isten előtt. A Bárány, aki be lett érted mutatva, szeplőtelen volt, és Isten azt elfogadja, és semmi mást. 

A bal szemben erőteljes a kenet, valaki, aki gyógyulást keres itt, meggyógyul. Lehet, hogy most nem úgy tűnik, de a Szellemnek egy következő nagy áradatába lépünk fel, a gyógyító kenet mozgásába, működésébe, s ez már érzékelhető.

Dóra pl. olyan sokat volt a kenetben, hogy neki is megvan már ez. Elmentem az aurája mellett, és érzékeltem a gyógyulást valamire. Lehet, hogy ő nem is tudja, hogy mi működik benne. Tehát Isten felken minket ezekre a munkákra. Ma a gyomorban, a belekben is van gyógyító kenet, daganat fog eltűnni.

Üdvösségi imájának elmondására kerül sor. Ragadd meg a szomszédod kezét és mondd el neki, hogy újjászülettem, és Jézus az Ura az életemnek.   Hallelúja!

„Ráadás” – a gyógyító sort követően még az alábbiak hangzottak el:

Amikor a Szent Szellem keresztséget újra és újra megcselekedjük itt a gyülekezetben, ez azért is nagyon jó, mert én is így nevettem, amikor a Szent Szellem keresztség az életemnek része lett. Azt hittem, ez a világ legostobább dolga, hogy az ember ilyen dadogva beszél, de az ember megrészegedik, ahogy elkezdi. Beteljesedik Szent Szellemmel.

Így lehet felkentté válni, a Szent Szellem kenetét megragadni az életünkben, ha imádkozunk a Szellem által. Így lehet felkenetést szerezni, ha az ember sok időt tölt a kenetben, mint ahogy ez történt Dórával is, nem tudom még, hogy ez evangélista, vagy milyen kenet, de Isten tudja a dolgokat, és Ő végzi, inpartációk történnek rendszeresen.

Sokan kellett, hogy kimenjenek az országból külföldre, ki ezért, ki azért utazott és amerre csak vitte az Úr őket, mindenütt használta az ő tudásukat, és üdvösségek születnek. Semmi különlegesre nem gondolok most, csak arra, hogy aki húsz éve itt ül és hallgatja az Igét, és valahová másfelé megy, az Úr ki fogja rendelni, hogy ott ezt a tudást előhozza.

Ha pl. halottat láttok valahol, tegyétek rá a kezeiteket és parancsoljátok meg, hogy éljen. Nekünk nem is egy ilyen történetünk van, a hívőktől jött hozzánk. Egy drága testvérünk – a Balaton környékén történt – egy éve sem volt az Úrban, és látta, hogy a Balatonból kimentettek valakit, és már halottnak nyilvánították, több órája a vízben volt, és ő visszaszólította az életbe. Sok órát volt a vízben, 8 vagy 10 órát töltött a túlparton és Isten visszaengedte őt.

Az üdvösség kártya volt a hölgynél és megkérte a mentősöket, hogy hagy takarja ki a karját, és engedjék meg, hogy beletegye a kártyát a kezébe. Le volt már takarva a holttest fekete fóliával, de ő hallotta a gyülekezetben, hogy a hívőnek semmi sem lehetetlen.

Más országban történt, hogy egy rendőr, aki az út forgalmáért felelős volt, egy olyan balesetnél volt, ahol a balesetben a fejet is lemetszette a nyakról, csak egy kis vékony bőr tartotta, nem volt már a fej összekapcsolva a testtel, és csak rámutatott a testre, hogy itt a Jézus nevében élet legyen. És a balesetet szenvedett személynek a fej visszaugrott a testére. Maga a rendőr is megdöbbent rajta, még a mai napig is, ha meséli, elmondja, hogy mekkora döbbenet volt ez neki.

Mit jelent ez? Hogy amikor ez az élet kiárad, te magad is izgatott leszel, ha ezt látod. Soha előtte nem láttad, hogy hogyan működik ez. De azért történik meg, mert te ott vagy, ahol Isten cselekedni akar. Tedd rá a kezedet, amikor senki nem látja. És feltámadt a halálból ez a személy. Nem tudjuk, hogy az a személy hol volt, hogy az Úr megengedte neki, hogy visszajöjjön, és még kapjon egy esélyt, és újjászülessen.

Nagyon jó gyakorolni azt, hogy miként van ez az Úrhoz vezetése a másik lelkének, hogy hogyan kell ezt tenni. Emlékszem, amikor legelőször próbálkoztam, hogy valakivel elmondjam ezt az imát, úgy megütött az Úr könyörületessége, hogy meg sem bírtam szólalni, csak próbáltam, de nem ment.

A katonaságnál a kiképzés része, hogy amit a tudat alatt is akarnak, hogy működjön, azt újra és újra ismételtetik. A tengerészeti kiképzések során, az igen magas kiképzésben részt vetteknek, akkor is kell tudniuk cselekedni, főleg a búvárkiképzések során, ha a kezük hátra van kötve. Az egyik próba, hogy elnyerjék ezt a minősítést, a kezüket hátrakötik, és a víz alatt kell boldogulniuk, egy távolságot meg kell így tenniük. Ez egy próbatétel a kiképzés során. Próbáltál-e már úszni úgy, hogy a két kezed hátra van kötve egy csomóba?

És nem esnek pánikba, hanem minden egyes esetbe behelyezik őket, és kiképzik, élet-halál helyzetekben. Ugyanez a helyzet itt is, ha az ember igazán mélyen lesulykolja a szívébe az üdvösségre vezetést, akkor az angyalok fogják hozzád hozni azokat, akiket tudsz majd az Úrhoz vezetni.

Tizennégy, tizenhat év körüli fiatal 42 lelket mentett meg az egyik este az utcán. Egyszerre csak egyet és azután jött egy másik és megint egy másik. És miért tudták ezt tenni? Mert legalább százszor hallották tőlem, hogy én ezt elprédikálom.

Az öt szolgálat arra adatott Istentől, hogy titeket felkészítsen a szolgálatra, ami néktek a munka lesz. Mondd ki, légy szíves: – Ez én vagyok, ez nekem szól, készen állok a munkára!

Efézus 4/11-ben felsorolja ezt az öt szolgálatot,

/11/ És Ő adott némelyeket apostolokul, némelyeket prófétákul, némelyeket evangélistákul, némelyeket pásztorukul és tanítókul.

/12/ Szolgálat munkájára, tökéletesítve a szenteket a Krisztus Testének építésére.

Ez azt jelenti, hogy fogsz valamit tanulni a pásztorodtól, fogsz valamit tanulni az evangélistától, és a többi szolgálattól is. És ha ezen elgondolkodsz, hogy ez most jelen pillanatban, hogy is van.

Pl. most akik Kecskemétről jelen vannak, a következő héten mindenki, csak egy valakit megszerez az Úrnak, mindannyian csak egyenként egyet. Vagytok itt most kb. negyvenen, és amikor megyek oda alkalmat tartani, és ott negyvenen üdvözülnek, akkor az egy nagy alkalom ott.

De ha ti hétről-hétre egyenként, csak egyet is megszereztek az Úrnak, akkor az, nagyon sokat jelent a királyságba. És ti is, akik kimentek mindenfelé és dolgoztok, ezzel nem szüntetjük meg természetesen az evangélista vagy a pásztor szolgálatát. A pásztor azért szolgál, hogy titeket felfegyverezzen azzal, hogy képesek legyetek erre, hogy az elveszettek befogadhassák az Urat, és te ezt meg tudod tenni.

Tudom, hogy a héten képesek vagyunk mindannyian arra, hogy egy valakit az Úrnak megszerzünk. Hitünket fogjuk használni rá. Mondjad: – Így van, biztos tudom! Ha a szolgáló szellemek hozzák, biztos megteszem!

Volt, hogy vasárnap esti gyülekezetünk volt, azt mondtam, hogy ma este bezárjuk a gyülekezetesdit, lemegyünk Brisbane belvárosába, és ott fogunk evangelizálni, mert ezt mondja az Úr, hogy ott van valaki, aki vár minket.

Együtt mentünk oda le, és ott lent a téren ülök a padon, és ül mellettem egy fiatalember, akkor készült éppen a katonaságba, öt percembe telt, míg felfedeztem, hogy az Úr ültette őt oda mellém.

Annyira természetesen mennek ezek a beszélgetések, hogy az ember élvezi, hogy beszélgethet valakivel, és a végén feltettem neki a nagy kérdést, hogy ugye hiszed, hogy Jézus feltámadt a halálból? És megdöbbentett a válasza, mondta, hogy: – Igen! Ilyen könnyen megy.

Tehát, amikor beszélgetsz valakivel, nem kell több kérdést feltenni, ez az egy kérdés elég, ami ezt eldönti. Hogy hiszed-e, hogy Jézus feltámadt a halálból? Követeltem tőle a választ. Nem érdekel, hogy most mit akarsz filozofálni, hiszed, vagy nem hiszed? Nem gorombán mondtam neki, hanem – csak ezt válaszold meg nekem légy szíves.

Attilának is jutott egy a repülőgépen Izraelből hazafelé, egy izraeli állampolgár, magyar izraelit fogott, egy magyart. Hallelúja!

Valamit tanultatok ma is, az Úr fog benneteket használni, azt sem tudjátok előre, hogy hogyan, mikor és miként, te csak add át magad neki.

Dicsőség az Úrnak! Hallelúja! Ámen! 

   

/Köszönjük az Úrnak Ibolya  testvérünk munkáját, aki a Békevár webkikötő számára legépelte e tanítást./

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL