2012.01.26. 

MIMÓDON HALLGATJÁTOK

Feljegyzés Kovács László tanításából
2012. január 22.

 

Drága Mennyei Atyám, Jézus szent nevében jövünk ma eléd imádságban. Hálát és dicsőséget adunk neked. Köszönetet mondunk neked, köszönjük Atyám az életeket, az üdvösségeket, a gyógyulásokat. Köszönjük Neked az öröm kenetét a gyász helyett. Hálás a szívünk drága Mennyei Atyám a gyógyulásokért, a megszabadulásokért, amelyek most történnek ebben a Testben. Neked adunk mindezért dicsőséget a Jézus Krisztus szent nevében. Ámen!

Kezünket a ruhadarabokra, a zsebkendőkre téve, nyújtsátok ki a hiteteket, a kezeiteket tegyétek rájuk. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében hittel a kezeinket ezekre a ruhadarabokra téve, hisszük, hogy a gyógyító kenet eltárolódik ezekben, és beteg testekhez érve, a gyógyító kenet gyógyulást, szabadulást hoz elő, az Úr Jézus Krisztus kegyelméből, Jézus nevében! Ámen!

Köszöntsétek a szomszédotokat, mondjatok rájuk áldást, mondjátok, hogy áldott vagy, szeretlek. Hallelúja! Köszönjük az Úr Jézus Krisztus kenetét, köszönjük a dicséretet. Hallelúja! Köszönjük az öröm kenetét! Köszönjük azt a szeretetet, amelyben állunk, azt a kenetet, amelyben vagyunk. Istené a dicsőség mindenért. Ámen!

Krisztus szeretetével köszöntelek Benneteket, néhány gondolatot szólnom kell arról, hogy Jim Sanders és felesége, Erzsébet egy imacsoporttal együtt Izraelben szolgálnak, ezért én szolgálok ma ebben a gyülekezetben. Hiszem, hogy amiért jöttél, azt átveheted ma is. Én hiszek Isten szeretetében, hogy odaadja azt, amit ma kértél, és amiért ma jöttél. Ámen!

Nagyon fontos az imádság, nagyon fontos időket töltenünk imában, és nagy örömmel tapasztaltam én is, hogy többen bekapcsolódtatok az izraeli imakörbe, és az itt folyó imakörbe is, a helyi gyülekezetekben is folynak az imaköri munkák, dicsőség ezért Istennek.

Ma Isten Igéjéről szeretnék néhány gondolatot szólni nektek, és nézzük is meg, hogy magának Istennek mit jelent az Igéje. Ha itt van a Bibliád, akkor kövessél bennünket.

Zsoltár 138/1 Magasztallak téged teljes szívemből; énekkel áldalak az istenek előtt.

2. Szent templomod felé hajolok, s magasztalom nevedet kegyelmedért és igazságodért; mert MINDEN NEVEDEN FELÜL FELMAGASZTALÁD A TE IGÉDET.

Azt mondja a Zsoltáros, hogy magasztallak téged istenekkel szemben. És a Te Igédet minden Te neved fölé nevezed. Isten nagyon magas szintre helyezte az Ő Beszédét, nagyon magas helyre helyezte azt, amit a kezünkben fogunk, és amire azt mondjuk, hogy Biblia.

És ha Isten ilyen magas helyre helyezte, akkor mi sem helyezhetjük máshová. Mi is a mi életünkben olyan helyre helyezhetjük, ahová Isten helyezte ezt. És ha Isten azt mondja, hogy én magas helyre helyezem az Igémet, akkor nekünk is magas helyre kell helyeznünk az életünkben Isten Igéjét.

Azt mondja, hogy Isten Igéje magasztaltatik, Isten Igéje dicsőíttetik. Amikor Isten Igéjét magasztalják, és dicsőítik, akkor mindig történnek dolgok. Az Apostolok cselekedeteibe lapozunk és megnézzük az Igéket.

Isten az Ő Igéjét nagyon magas helyre tette, magasabb helyre tette, mint az Ő neveit. Magasabb helyre tette az Igéjét, mint azt, hogy Jahve Raffa, magasabb helyre tette az Igéjét, mint El Saddai. Magasabb helyre tette, egy nagyon méltó, és erőteljes kinyilatkoztatás az, hogy Isten mit gondol az Ő Igéjéről, az Ő beszédéről.

Emlékezzetek vissza, Péter hogyan nyilatkozott erről. Amikor Péter, aki az Úr Jézus színeváltozásánál jelen volt, és később, azt mondta, hogy még ennél is sokkal biztosabb a prófétai szó, mint a saját megtapasztalás. Ez egyébként valószínűleg kulcsa az Igének is. A mi saját megtapasztalásunk, az soha nem lehet magasabb szintű, mint Isten Igéje.

Mert a mi hitünknek a záloga, hogy a mi saját megtapasztalásaink, amik nem mindig egyeznek meg pontosan Isten Igéjével, azok nem írhatják felül Isten Igéjét. Nem mondhatom, hogy én ezt nem így tapasztaltam, akkor az, nem így van. Lehet, hogy én nem így tapasztaltam, de ettől függetlenül ez így igaz, ahogy van.

Nagy örömben voltak a pogányok, amikor az apostolok hirdették az Igét, és a 13/48-as, és 49-es Igében így ír erről:

Apostolok cselekedetei 13/48 A pogányok pedig ezeket hallván örvendezének, és magasztalják vala az Úrnak Igéjét; és akik csak örök életre választattak vala, hittek.

49. Terjede pedig az Úrnak Igéje az egész tartományban. 

Mi volt az a pogányok részéről, ami Isten Igéjével szemben megnyilvánult? Az öröm. Örültek az emberek annak, hogy elérkezett hozzájuk az üdvösség üzenete. Azt írja, hogy örömben voltak a pogányok és magasztalták, dicsőítették Istent ezért.

Méltó helyre kell helyezni az életünkben az Úr Beszédét!

Hogy az Úr Beszéde hatására terjedt tovább az Úr Igéje, ez egy fontos dolog. Nem mehetünk el úgy mellette, hogy közömbösek vagyunk vele szemben. Nem tehetjük meg, hogy ezt is a hallottak kategóriájába soroljuk.

Hallottuk ezt már, meg ezt is hallottuk. Mindig, amikor halljuk, tudnunk kell, hogy azt, amit hallunk, Isten nagyon magas szintre helyezte. És az ember szívében mindig ott kell lenni annak a kívánságnak és éhségnek, amivel Isten Beszéde felé fordul.

Az Igékkel azt szeretném elérni, hogy egy éhség alakuljon ki bennünk, egy másság alakuljon ki bennünk Isten Igéjével kapcsolatban.

Ámos 8/11 Ímé, napok jönnek, azt mondja az Úr Isten, és éhséget bocsátok e földre; nem kenyér után való éhséget, sem víz után való szomjúságot, hanem az Úr beszédének hallgatása után.

Az Úr Beszéde utáni éhséget, és szomjúságot. Egy fajta éhség, és egy fajta szomjúság kell, hogy legyen bennünk Isten Beszédével kapcsolatban. Egy fajta örömnek kell betölteni bennünket, amikor Isten Beszédét, Isten Igéjét olvassuk, hallgatjuk, vagy gondolkodunk róla.

Isten Igéje olyan, hogy Isten a saját neveinél is magasabbra magasztalta azt. Jézus, amikor a földön szolgált, így szólt erről a következő Igében:

Lukács 8/18 Meglássátok azért, MIMÓDON HALLGATJÁTOK: mert akinek van, annak adatik; és akinek nincs, még amijét gondolja is, hogy van, elvétetik tőle.

Jézus azt mondja erről, hogy meglássátok mimódon hallgatjátok. Az a kifejezés, hogy meglássátok, egy kicsit furcsa kifejezés, de azt akarja ezzel mondani, hogy ügyeljetek arra, és vigyázzatok arra, hogy hogyan hallgatjátok Isten Igéjét. Vigyázzatok és ügyeljetek rá.

Nem egy olyan dologról beszél itt Jézus, ami a kis főzőcske műsorban előjön és beletettünk ebből ennyit, abból annyit. Nem erről van szó, hanem arról, hogy…

…Jézus azt mondja, hogy ügyeljetek arra, figyelmezzetek arra, hogy Isten Beszédét hogyan hallgatjátok.

Figyelmezzetek arra, hogy nektek Isten Igéje mit jelent? És Jézus nem véletlenül hívta fel erre a figyelmet, hiszen sokszor ki kell ebben igazítani magunkat, hogy Isten Igéjét hogyan hallgatjuk. Egy példázatot is hozott itt Jézus, mégpedig ugyanitt, ebben a fejezetben, ennek a címe a Magvető példázata.

De valójában ez a példázat nem arról szól, aki elmegy és veti a magot, hanem arról szól valójában, aki fogadja ezt a magot. Arról szól valójában, hogy meglássátok, hogy mimódon hallgatjátok. Arról szól a példázat, hogy az emberek milyen szívvel fordulnak Isten Igéje felé.

Átnézzük ezt a példázatot, megnézzük, hogy mit akar Jézus mondani azzal, hogy meglássátok, mi módon hallgatjátok.

Lukács 8/4 Mikor pedig nagy sokaság gyűlt egybe, és minden városból mentek vala Őhozzá, monda példázat által:

Ez a példázat sorozat, amit itt olvasni fogunk, ez a Máté 13-ban, és a Márk 4-ben is megtalálható. Majdnem azonos a kettő, néhány apróbb eltéréssel. Másutt is ezzel kezdi Jézus, hogy leült a csónakba, és a vízparton lévő emberekhez szólt példázatok által. A tanítványok, amikor vége volt a példázatnak meg is kérdezték a 9-es Igében, hogy miért szólt példázatokban?

Hiszen, ha elolvassuk majd a példázatot meg fogod majd látni, hogy a példázat első része, ha nem ismernéd a másodikat, neked szellemi kijelentést nem adna. Majd, ha elolvasnád az első részt, és nem tudod, hogy miről beszél tovább Jézus, akkor csak egy egyszerű mezőgazdasági példa, példázat van előttünk.

Hát mi kell ahhoz, hogy ezt a példázatot megértsük? Jézus kell ahhoz, hogy a példázatot megértsed, és Jézus kell ahhoz, hogy a Biblia Igéit megértsed. Mint ahogy itt a példázatok során is Jézus elmond egy példázatot a magvetőről, de önmagában a magvető példázata, az egy mezőgazdasági tevékenységet végző emberről szól.

Ennek szellemi kijelentése mikor lett a tanítványoknak? Amikor Jézus elmondta nékik, hogy mit jelent. És akkor a tanítványok megkérdezték tőle, hogy miért szólsz ezekről példázatokban? Jézus, akinek a szolgálatában beteljesedtek azok a próféciák, amelyeknek addig a szolgálata során be kellett, hogy töltődjenek, most is azt mondta.

Azért szólok nékik példázatokban, hogy beteljesedjék rajtuk az, amit Ésaiás próféta prófétált felőlük. Tehát Jézus egy próféciát teljesített ezzel, amikor ilyen módon tanított. Később sem volt mindig első kézből érhető a tanítványok számára, amit mondott. Többször odamentek hozzá, hogy Uram magyarázd meg, hogy mit jelent ez a példázat.

És vajon most másként van? Mikor kapsz igazi kijelentést az Igéből? Jézus által. Isten Szelleme által kapsz igazi kijelentést ma is. Nem azért, mert nem értenénk, amit olvasunk, de az igazi kijelentés, a tartalmi lényege, azt mindig az Úr Jézus Krisztussal, Isten Szellemével kapjuk meg. A tanítványok miután elcsodálkoztak ezen a sok példázaton, Jézus is elkezdi mondani a példázatokat:

5. Kiméne a magvető, hogy elvesse az ő magvát:

Önmagában ez a dolog, csak akkor mond neked valamit, ha hozzáolvasod a 11-es igeverset:

11. A példázat pedig ez: A mag az Isten beszéde.

Most már tudjuk, hogy miről van szó, mert Jézus elmondta a tanítványoknak és a tizenkettőnek ott körülötte, hogy…

10. Ő pedig monda nékik: Néktek adatott, hogy az Isten országának titkait értsétek;

A többieknek nem. És mi, akik Isten Igéjét olvassuk, mi vagyunk a tanítványok, nekünk megadatott az, hogy amellett a példázat mellett a jézusi magyarázatot is megértsük és elfogadjuk.

A példázat valójában arról szól, hogy Isten Beszédét hinti a magvető. És azt mondja, hogy kiméne a magvető, hogy elvesse az ő magvát. A mi Bibliánkban kisbetűvel van írva az ő. Kié az Ige? Kinek a Beszéde? Istené. És hogyan kapod meg, hogy kis ő betű legyen, a tiéd legyen? Úgy, hogy ha Isten neked ezt kinyilatkoztatja.

Tehát Istené ez a Beszéd, de tudjuk a Korinthusi levélből, hogy Ő magot ád a magvetőnek. És ezért írja, hogy az ő magvát veti el. A magvető nem henceghet azzal, hogy kimegyek vetni, mert a szomszédomnak van magja, mert ő kapott Istentől. Neked kell, hogy legyen, a magvetőnek kell, hogy legyen magja. És folytatja a 8/5 második részében…

és magvetés közben némely esék az útfélre; és eltapostaték, és az égi madarak megevék azt. 

Hogy mit akar ez jelenteni, azt a 12-es versből tudod meg.

12. Az útfélen valók pedig azok, akik hallják; aztán eljön az ördög, és kikapja az Igét az ő szívükből, hogy ne higgyenek, és ne üdvözüljenek.

Itt egy nagyon kemény talajról tesz bizonyságot Jézus. Amikor az emberek olyan kemény szívvel hallgatják Isten Igéjét, hogy Isten Beszéde csak úgy pattog le róluk, nem képes azon a szíven megmaradni, nem képes ott maradni. Ez egy kemény szív!

És azt mondja Jézus, hogy ezek a keményszívűek igaz, hogy nem hisznek, de nem is üdvözülnek, nem szabadulnak meg, nem jön el számukra az, amit Isten Beszéde tulajdonképpen jelentene nekik. Léteznek ilyen kemény szívek? Igen, léteznek, mondja Jézus. A zsidók is keményszívűek voltak.

Zsidó 3/15 E mondás szerint: Ma, ha az Ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket, mint az elkeseredéskor.

Ez egy kemény szív és hitetlen elme, mert nem hisznek és nem is üdvözülnek. Az ilyen szív egy hitetlen elmével is párosul, hiszen mondja Isten a Bibliában, hogy megvakította e világ istene a hitetlenek elméjét, hogy ne lássák Krisztus dicsőséges Evangéliumát. Hogy ne lássák Isten Igéjét, hogy látván lássanak, de ne értsenek, hogy hallván halljanak, de végül is mégse halljanak.

Azt mondja másik fordításban a keményszívűséggel kapcsolatban, hogy eljönnek az égi madarak és megevék azt, felfalják azt. Van egy fordítás, amelyben azt mondja, hogy eljön az ördög és kikapja, ellopja az Igét.

Van úgy, hogy a magvető hinti az Igét, van úgy, hogy neked mondanod kell Isten Szavát, Isten beszédét, és ez a keményszívűség azzal párosul, hogy a gonosz ellopja az Igét. Az emberek életében a legrosszabb, ami történhet velük, ha Isten Igéje nem jut el hozzájuk.

Sokszor mondják az emberek, hogy meglopta az ördög az egészségemet, meglopta az anyagi helyzetemet. A legnagyobb baj, hogy az Igét lopta ki a szívéből, mert Isten Igéjével képesek vagyunk győzedelmeskedni az anyagi helyzetünk felett, képesek vagyunk Isten Igéjével győzedelmeskedni az egészségi állapotunk felett is. Az Igét nem szabad elengedni, ami alapvető, mert jön az ördög és ellopja.

A János 10/10-ből tudjuk azt, hogy a tolvaj nem egyébért jön, hanem, hogy lopjon, öljön, és pusztítson. A legelső, amiért jön, hogy lopjon. És vajon mit lop? Az Igét lopja ki az emberek szívéből, hogy ne legyenek képesek az emberek az életükben győztes módon élni.

Nem szabad Isten Beszédével sohasem keményszívűnek lenni, hanem mindig éhezni kell, nyitottnak kell lennünk Isten Beszédére. Nem szabad engednünk, hogy azt az Igét, ami pont neked szól, az lepattanjon rólad. Mert Isten azt azért hozza neked, hogy te azzal tudjál győztes lenni.

Lukács 8/6 És némely esék a kősziklára; és mikor kikelt, elszáradt, mert nem volt nedvessége. 

És úgy magyarázza ezt a 13-as versben:

13. És a kősziklán valók azok, akik, mikor hallják, örömmel veszik az Igét; de ezeknek nincs gyökerük, akik egy ideig hisznek, a kísértés idején pedig elszakadnak. 

Egy olyan talajról beszél Jézus, amin nagyon vékony kis termőréteg van, ami nem alkalmas arra, hogy kinevelje a növényt. Nagyon vékony kis termőréteg, amely nagyon hamar felmelegszik a nap hatására, de azután, mihelyt tovább tart ez a meleg, elszikkad.

Isten Igéje gyökeret ereszt, növekedik egy darabig, nagy örömmel és nagy diadallal, azután mikor nem kap tovább megfelelő nedvességet, megfelelő öntözést, elszárad. Isten Igéje e nélkül, a nedvesség nélkül elszárad. Megnézzük a következő Igét Jób könyvében, hogy mit ír Isten Igéje a víznélküliségről.

Jób 8/11 Felnövekedik-é a káka mocsár nélkül, felnyúlik-é a sás víz nélkül? 

12. Még gyenge korában, ha fel nem szakasztják is, minden fűnél elébb elszárad.

13. Ilyenek az ösvényeik mindazoknak, akik Istenről elfeledkeznek, és a képmutatóknak reménysége is elvész.

A víznélküliség képletesen szólva kiszárítja Isten Igéjét. De erre is meg van az orvosság. Amikor Pál írt a Korinthusiaknak, akkor azt mondta, hogy én plántáltam, Apollós pedig öntözött. Miért kellett Apollósnak öntözni? Miért kellett Isten Igéjét öntözni?

Azért mert ez a termőtalaj olyan gyenge volt, ha nem öntöztük volna tovább Isten Igéjével, akkor kiszáradt volna. Az nagyon fontos dolog, hogy amikor az Ige a szívünkbe kerül és örömmel vesszük és növekedik, nincs megállás abban a dologban, tovább kell lépni. Továbbra is öntözni, és öntözni, és öntözni kell, hogy növekedjen.

Akármilyen rosszak is a körülmények, de annak az Igének növekedni kell bennünk. Még akkor is, ha viszonylag kicsi a termőtalaj. Tovább olvasva mondja Jézus a…

Lukács 8/7 Némely esék a tövisek közé; és a tövisek vele együtt növekedvén, megfojták azt. 

?Olvasod a 14-es Igében a magyarázatát ennek.

14. És amelyik a tövis közé esett, ezek azok, akik hallották, de elmenvén, az élet gondjaitól, és gazdagságától és gyönyörűségeitől megfojtatnak, és gyümölcsöt nem teremnek.

Egy másik eset, amit hoz Jézus, hogy ha Isten Igéje megfelelő táptalajt talál, növekedik. És azt írja az Ige, hogy vele együtt növekedik az a haszontalan növény, amiből az embernek nincs semmi haszna, amit úgy említ itt a Biblia, hogy tövis. És azt mondja az Ige, hogy vele együtt növekedik.

Hogy növekedhet Isten Igéjével együtt a haszontalan dolog is? Úgy, hogy az is kap táplálékot. És a te szívedben te táplálod azt is, a haszontalan töviseket is. Nekünk különbséget kell tenni, hogy minek adunk táplálékot, és minek nem. A haszontalan növényeket, a tövisféléket nem kell táplálnunk, de Isten Igéjét táplálnunk kell.

Hogyan tápláljuk? Pl. megvallásokkal. Egyre inkább megvalljuk azt az Igét, előhozzuk, hogy az növekedjen. Ne a tövisek legyenek megvallva az életünkben, ne az a haszontalanság jöjjön ki a szánkon, ami körülveszi az Igét, és együtt növekedve, majd megfojtja az Igét, mert akkor előbb utóbb az lesz a vége.

Sokan mondják azt is, hogy egyszerűbb megoldás az, hogy kiszedjük a töviseket. Igen ám, de Jézus mondja egy másik helyen, hogy ne szedjétek ki azokat. Miért ne? Mert vele együtt az Igét is kidobjátok. Az biztos, hogy nem szabad engedni növekedni azokat a töviseket az életünkben, amelyek körbefogják Isten Igéjét. Hanem az Igét kell engednünk növekedni, ezt folyamatosan táplálnunk kell. Legfontosabb ilyen táplálás a megvallás.

Apostolok cselekedetei 19/17 Ez pedig tudtukra lett mindeneknek, mind zsidóknak, mind görögöknek, kik Efézusban laknak vala, és félelem szálla mindnyájukra, és magasztaltatik vala az Úr Jézusnak neve.

18. És sokan a hívők közül eljönnek vala, megvallván és megjelentvén cselekedeteiket.

A hívő emberek megvallották azt, ami Isten Igéje alapján jó történt az életükben. Megvalljuk azt, hogy Isten Igéje számunkra gyümölcsöt fog teremni. És nem a töviseket erősítjük, amik körbeveszik az Igét, nem az élet haszontalan dolgait erősítjük állandóan. Nem azt tápláljuk, hiszen a szánkkal, a nyelvünkkel vagyunk képesek kormányozni életünk hajóját, hogy milyen irányba menjen. Tehát a megvallásainkkal képesek vagyunk megfelelő módon kezelni ezt.

Ésaiás 59/4 Nincsen, aki az igazság mellett szólna, és nincsen, aki igazságosan perelne, haszontalanban bíznak és hazugságot beszélnek, gonoszt fogannak és vétket szülnek.

Nincs rosszabb dolog, mint a haszontalanságban bízni, a tövisekben bízni, mert a tövis egy haszontalan növény az ember életében, mert ha az felnövekedik, az körbefogja Isten Igéjét, és nem engedi, hogy teremjen. Jézus folytatja a példázatot a…

Lukács 8/8 Némely pedig esék a jó földbe; és mikor kikelt, százannyi hasznot hoza. Ezeket mondván, kiált: Akinek van füle a hallásra, hallja. 

Ennek a magyarázatát a 15-ös igeversben találod meg.

15. Amelyik pedig a jó földbe esett, ezek azok, akik a hallott Igét tiszta és jó szívvel megtartják, és gyümölcsöt teremnek állhatatossággal.

Tehát azt mondja Jézus, hogy van olyan, amikor az a gyümölcs megterem az ember szívében, és van olyan, hogy az az Ige, az a Beszéd megteremi azt, amiért Isten oda küldötte. Megterem, ezt a szívet úgy jellemzi Jézus, hogy a jó, és tiszta szív. Jó és tiszta szívvel hallgatják.

Mit jelent az, hogy az ember szíve tiszta? Nem túl régen Sandersné Erzsébet tanított a lelkiismeretről. Mit jelent az, hogy az ember szíve tiszta, az ember lelkiismerete jó? Ennek egy kulcsmondata van, amit a János Evangéliumban olvastunk, amikor Mária szólt a szolgáknak, és azt mondta nékik, hogy amit Jézus mond, megtegyétek.

Mi a titka a tiszta lelkiismeretünknek? Amit Jézus mond, amit Isten Szelleme mond, meg kell tenni, ez a tiszta lelkiismeret. És a tiszta lelkiismeret azt hozza, hogy így állhatsz oda Isten elé. És azt mondod, hogy Uram, nekem a szívem jó, én tiszta lelkiismerettel vagyok itt. Függetlenül attól, hogy milyen életünk volt, és életünkben mikor és hogyan voltak a dolgok…

Gondoljatok arra, hogy amikor Pál megfordult, Pál, aki az életének egy szakaszában a keresztényeket üldözte, és amikor Jézus szólt neki, hogy ettől a pillanattól kezdve már nem ezt teszed, hanem mész, és hirdeted az Evangéliumot. És azt mondta, hogy – Igen Uram, megyek!

Amit Jézus mond, megtegyétek! Amit Isten Szelleme szól, az embernek meg kell tenniük.

Sokszor előfordul, hogy az emberek megpróbálják ezt a dolgot egy kicsit úgy eltolni. Jó, Uram, majd megteszem, tudom, hogy szóltál, de majd megteszem. Lehetne egy kicsit később, talán majd jövőre, talán majd, ha jobb anyagi helyzetbe jövök, ha egy kicsit többet tudok a Bibliából, talán majd-majd? De annak az ideje pont akkor van ott, amikor Jézus szól, Ő tudja nagyon jól, hogy ott van az ideje, és azért szól, azért mond nekünk dolgokat.

És a tiszta lelkiismeret egy nagyon fontos dolog a keresztény ember számára. És itt nem bűnökről, bűnök megvallásáról, meg törvényről beszélünk, hanem a tiszta lelkiismeretről.

Azt mondja itt az előbbi Igében, hogy a hallott Igét, tiszta és jó szívvel megtartják, gyümölcsöt teremnek állhatatossággal. Ez a kifejezés, hogy állhatatossággal, azt jelenti, hogy kitartással és türelemmel. Kitartással, és türelemmel!

Gondolj bele, hogy amikor Isten Igéje gyökeret ver a szívedbe, másnap reggel felébredsz, és azt mondod, hogy Uram, hol van az a termés? Hol van az a gyümölcs, amit Isten Igéje garantál számomra? Türelemmel, és kitartással kell ezt tenni. Isten Igéje először gyökeret ereszt, szárba szökken, termést hoz, és beérik a termés, és gyümölcsöző lesz.

De az emberek ezt sokszor nem tudják megvárni, sokszor türelmetlenek az emberek, és azt mondják, hogy de nekem most kell, ma kell, sőt már tegnap kellett volna. De ez nem így működik.

Isten szemében nagyon fontos dolog az a példázat, hogy hogyan fogadjuk az Ő beszédét? A Zsidó 12. fejezetében olvassuk ezzel kapcsolatban, amikor Isten Igéje gyökeret ereszt a szívünkben és termést hoz:

Zsidó 12/11 Bármely fenyítés ugyan pillanatnyilag nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, ámde utóbb az igazság békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa megedződtek.

Az embernek bele kell ebbe edződni, és az biztos, amit Isten Igéje mond, hogy termővé és gyümölcsözővé lesz az Ige, de nekünk kell Isten Igéjét fogadni. Neked és nekem. Nem fogadhatjuk kemény szívvel, nem fogadhatjuk úgy, hogy nem gondoskodom később erről az Igéről, nem fogadhatjuk úgy, hogy hamar, gyorsan Uram, ebből nekem gyümölcs kell, hanem Isten Igéjénél oda kell figyelni arra, hogy hogyan fogadjuk. Jézus azt mondja:

Lukács 8/21 Ő pedig felelvén, monda nékik: Az én anyám és az én atyámfiai ezek, akik az Isten beszédét hallgatják, és megcselekszik azt.

Vagyis Isten beszédének a hallgatása és megcselekvése az a mi részünk. Ha egész egyszerűen akarnám mondani, akkor azt mondanám, hogy elég sok minden van, ahogy törődnünk kell Isten Igéjével. Amit Isten olyan magas szintre helyezett, mint ahogy a Biblia írja, azzal nekünk komolyan kell törődnünk. Nem tehetjük meg azt, hogy félvállról vesszük, hanem megfelelő tisztelettel és tudatosan kezeljük.

A keresztény ember, ahhoz, hogy ezeket a gyümölcsöket, ami az életében van, learassa, neki oda kell figyelnie Isten Szavára, Isten Igéjére. Ezek nem pottyannak úgy az ölünkbe. Meg van az ideje az imának, meg van az ideje az Igének. Mindig ott van az idő, amikor foglalkoznunk kell vele.

Nem tehetjük meg azt, hogy Isten Igéjét valami másod-, vagy harmadrangúként kezeljük, hiszen minden benne van, ami az élethez szükséges. Ezért nekünk nagyon fontos, mint ahogy Isten az Ő Igéjét egy bizonyos szintre emelte, ezért nekünk is fel kell emelni Isten Igéjét az életünkben. Kicsit nagyobbra kell tartanod, mint amit eddig tartottál róla, kicsit fontosabbnak kell tartanod. Lehet, hogy egy kicsit előbbre is kell az életedbe helyezni.

Lehetséges, hogy lesznek dolgok, amiket háttérbe kell szorítani emiatt. Lehet, hogy kicsit korrigálni kell magad emiatt. De ha azt szeretnéd, hogy Isten Igéje meghozza az életedbe azt a gyümölcsöt, amiért küldetett, akkor neked oda kell erre figyelned, neked törődnöd kell Isten Igéjével. Köszönjük Istennek, hogy meghallgattátok az Igehirdetőt, és egy megvallásra hívlak benneteket.

Isten Igéje azt mondja, hogy az Úr Jézus Krisztus elhozta az örök életet számunkra. És ha Isten Igéje ezt mondja, akkor ezt nagyon komolyan kell venni. Isten Igéjében ott van az örök szellemi és lelki élet, amit kegyelemből kaptunk meg. A mi életünkben a kegyelem egy nagyon fontos dolog. A kegyelem azt jelenti, hogy Istentől kaptunk valamit, amit el kell tudnunk fogadni. Hittel a szívünkben kell elfogadni.

Azt mondja az Ige, hogy kegyelemből tartattatok meg hit által, és ez nem tőletek van. Isten Igéje ilyen kegyelemből van. Erre a megvallásra hívlak benneteket, mert azt mondja Isten Igéje, ha elfogadod ezt, akkor valld meg, és az örök élet birtokosa leszel, Jézus nevében. Ámen. 

Álljunk fel, és tegyük meg a megvallásunkat: Én hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Én hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért, ahogy Isten Igéje tanítja. Én hiszem, hogy az Úr Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért.

Kérlek Jézus, legyél az én Uram, kérlek Jézus, legyél az én Megváltóm, kérlek Jézus, legyél az én Gyógyítóm. Jézus Te vagy az én Uram, Te vagy az én Gyógyítóm, Te vagy az én Megváltóm. És én meg vagyok váltva, hiszem, hogy újjászülettem a Krisztusban, és ez az igazság, azért, mert Isten Igéje igazság. Köszönöm Neked Jézusom az örök életemet. Ámen! Hallelúja.

Kézrátételes imádsággal folytatódik az alkalom Jézus nevében! Dicsőség legyen Istennek. Ámen! 

 

/Köszönjük az Úrnak Ibolya  testvérünk munkáját, aki a Békevár webkikötő számára legépelte e tanítást./

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL