2012.01.25. 

KEGYELEM 6.

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2012. január 15.

 

Az imádságnak az idejét éljük, erőteljesen. A kegyelemben tovább kell erősödnünk és meggyökereznünk. Szeretném, ha megértenétek, hogy nem sok prédikátor és nem sok gyülekezet van a földön, akik igazán értik a kegyelmet. De biztosíthatlak benneteket a felől, hogy óriási méretű gyülekezetek vannak, ahol tanítják ezeket a kifejtett igazságokat és mi is ezt a vonalat követjük. A Páli Evangélium vonalán fogunk haladni előre.

A hit hallásból van, a hallás Isten Igéje által. Miközben hallgatjátok ezeket a tanításokat, hit ébred majd bennetek. Egész felekezetek vannak, akik nem hisznek pl. a kézrátétel tanában. Azt sem hiszik, hogy a kereszten a teljes megváltási munka elvégeztetett, és [tévesen] az emberi cselekedetekre helyezik a hangsúlyt a megváltásban.

Péter a következő Igében Pál testvérnek a leveleiről ír…

Péter II. 3/16 Szinte minden levelében, amikor ezekről szól. Ezekben van néhány nehezen érthető dolog, amiket a tudatlanok és állhatatlanok kiforgatnak, mint más Írásokat is, a maguk vesztére.

A hitük szerint, ha valaki betegségben szenved, akkor annak a gyökere a kárhoztatásban keresendő. És a kárhoztatás pedig, a törvényhez vezethető vissza. Az emberek, a hívők pedig küszködnek ezekkel az Írásokkal, a saját vesztükre félremagyarázva azt. Én azt szeretném látni, hogy a hívők, ahogy hallgatják ezeket a tanításokat, kijönnek teljes mértékben a kárhoztatások alól.

Ábrahámot Isten barátjának nevezi, és ő, a törvény nélkül kötött szövetséget, 430 évvel a törvény előtt adta neki Isten a mi szövetségünket. Nekünk folytatja itt a következő Ige, hogy:

/18/ Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében.

Tehát egy kicsit eltérünk az eredeti tanítási vonaltól, és nem bánjuk ezt, ha a Szellem erre vezet bennünket. A Galata levél 3. fejezetére térünk most, tegnap is kitértünk erre. Mi pontosan nem tartozunk a törvény alá, ahogy Ábrahám sem tartozott a törvény alá. A törvényt arra adta Isten, hogy a vezérlőmesterünk legyen Jézusra nézve.

Ma pedig Isten fiai vagyunk és Isten természete és örök élete van a szellemünkben. Nem vagyunk a törvény alatt, a törvény ugyanis rá lett szegezve a keresztfára, és a fejedelemségek, és a hatalmasságok pedig ott megrontattak, le lettek fegyverezve. Az elmúlt héten tárgyaltuk ezt a Kolosse 2/14-15 versekben.

Galata 3/13 Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká tétetvén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, aki fán függ:

Ez egyszerű tehát, értjük-e a magyar nyelvet? Ez a zsidóknak íratott, a zsidók ugyanis a törvény alatt voltak. A pogányok nem tartoztak ez alá a szövetség alá, és a törvény alá.

/14/ Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Szellem ígéretét elnyerjük hit által.

Hogy a Szellem ígéretét elnyerhessük. Mi közünk van akkor ezekhez a megszabadító szolgálatokhoz, akik az átok alól szabadítanak meg? És mi közünk van az átokról szóló tanításokhoz? Mi ugyanis a pogány oldalról jöttünk, mi soha nem tartoztunk a törvény alá. Vagyis nem vonatkozik ez ránk.

Ha igazán átok alá akarsz kerülni, akkor nem kell mást tenned, mint a 10-es vers szerint magadat a törvény alá tenni, és megtartani a törvény minden cselekedetét. Olvasd el, és így kerülsz az átok alá.

A Biblia és a teljes Evangélium erről szól: vagy a kegyelem alatt, vagy a törvény alatt vagy. Mi a kegyelem alatt vagyunk, és a bűnnek ezért nincs hatalma felettünk. A bűnnek ereje pedig a törvény. Mi pedig nem vagyunk a törvény alatt, és ha nem vagyunk a törvény alatt, akkor nincs bűn.

A magyaroknak ilyenkor talán elindul a fogaskerék és elkezdenek gondolkodni. De ez nem azt jelenti, hogy a hústestbe megyünk, és elkezdünk ott cselekedni, hanem felnövekszünk. Erről szól az egész, mindjárt rátérünk erre.

Kegyelemből van, ez azt jelenti, hogy nem érdemeltük ki, ingyen kegyelmi ajándék. „Mert kegyelemből tartattatok meg hit által és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez!” Olyan ajándék, mint amelyet odavetnek a koldusnak.

„Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék!” Jézus ugyanis mindezt elvégezte értünk. Ezt jelenti a kereszt. Nem varázslás kirakni a keresztet. Ezt végezte el értünk a kereszt: teljes és bevégzett munka ez – ha tudsz olvasni.

Volt egy tolmácsom Csehszlovákiában, ő hetednapos adventista pásztor volt, és azután kiszabadult ebből a börtönből. Mondtam neki, hogy olvasd el, itt van a Galata levélben. Még a vallásos szemüvegével olvasta, és azt mondta, hogy most már tisztán látja. Vagyis nyitottnak kell lenni a szívünkben, és meg kell értenünk.

Az emberek azt hiszik, hogy ez a fajta kegyelem Evangélium, amit hirdetünk, ez annyira borzasztó, mert megnyitja az embereket a bűn számára. De a törvény alatt lévők is elkövetik ugyanúgy ezeket a bűnöket, sőt még rosszabbakat is. Aki kegyelem alatt van, az legalább felmenti magát alóla.  

/16/ Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak és az ő magvának. Nem mondja: És a magvaknak, mint sokról; hanem mint egyről. És a te magodnak, aki a Krisztus.

Mondhatjuk azt is, hogy ez a Mag a Krisztus, számunkra a Messiás.

/17/ Ezt mondom tehát, hogy a szövetséget, melyet előzőleg Isten megerősített a Krisztusra nézve, a négyszázharminc esztendő múlva adott törvény nem teszi érvénytelenné, hogy megsemmisítse az ígéretet.

Én tehát úgy élek, mint Ábrahám a törvény nélkül, nincs szükségem a törvényre, mert Krisztus van nekem, eljött értem, vagyis a törvény el lett téve az útból. A keresztfára lett szegezve! Itt az ideje, hogy végre felnövekedjem ebben.

A hústesti életben élő keresztények közül vannak, akik soha nem fognak felnövekedni. Pontosan úgy élnek, mint a világban lévők. A gyülekezet 90% becslésem szerint a fejéből működik, és fogalma nincs a hitről. De mi megtanuljuk, és meg fogjuk cselekedni azokat az Úrnak.

Vagyis az Ábrahámnak adott ígéret 430 évvel előtte volt, mint ahogy Isten a törvényt adta volna, és Ábrahám Isten barátja volt. Én nem vagyok Isten barátja, én Isten fia vagyok, ez nagy különbség. Isten örök élete van bennem.

/18/ Mert ha törvényből van az örökség, akkor többé nem ígéretből; Ábrahámnak pedig ígéret alapján ajándékozta azt az Isten.

/19/ Mi tehát a törvény? A törvényszegések miatt toldották meg vele az ígéretet, amíg eljön a Mag, akinek tétetett az ígéret; rendeltetvén angyalok által, közbenjáró kezében.

/20/ A közbenjáró pedig nem egyhez tartozik, Isten ellenben egy.

/21/  A törvény tehát az Isten ígéretei ellen van-é? Távol legyen! Mert ha olyan törvény adatott volna, amely képes életet adni, akkor valóban a törvényből volna a megigazulás.

De a törvény nem volt képes életet adni, tehát értsétek meg keresztények, hogy csak az időnket fecséreljük vele, ha abban élünk, hogy mit szabad tenni, és mit nem szabad? Időfecsérlés. A törvénynek a szakértői leszünk, és ítélőbírái magának a törvénynek, keresztény törvénytudók és törvényismerők leszünk.

De Isten szemében ez nem létezik, ez megsemmisült, csak egy fejünkben kiépült erősség lesz, ami által próbálkozunk Isten tetszésére lenni. Ha szeretnél Isten tetszésére lenni, megmondom, hogy mit tegyél: növekedjél fel.  Ez a legjobb, amit tehetsz, mert akkor Isten felkentjévé leszel, és Isten akaratát tudod teljesíteni.

/22/ De az Írás mindent bűn alá rekesztett, hogy az ígéret a Jézus Krisztusban való hitből adassék a hívőknek.

/23/ Mielőtt pedig eljött a hit, törvény alatt őriztettünk, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásáig.

Tehát a törvény arra volt jó, hogy egybezárva őrizze az embert a hit kinyilatkoztatásának eljöveteléig.

/24/ Ekként a törvény Krisztusra vezérlő mesterünkké lett, hogy hitből igazuljunk meg.

Vagyis, hogy kijelentessen az igaz voltunk, hit által. Azáltal, hogy hisszük, hogy amit Ő tett, az teljes munka volt, nincs mit hozzátenni, nincs keveredés. Ha műszálas ruhában jöttél ma, és nem teljesen 100 %-os pamutból van a ruhád, akkor már megszegted a törvényt. Azt mondja az Írás, hogy mindaz, ami nem hitből van, bűn az.

Gondolkodtam évekig, hogy miként juthat egy pünkösdi hitű a mennyországba? Megszabadító szolgálatok, átokkergetők és átokűzők. Hogyan juthatnak ők a mennyországba? Azután rádöbbentem, hogy úgy van ez, hogy a bűneink, a múlt, a jelen, és a jövő tekintetében mind megbocsáttattak.

Az emberek általában még azzal sincsenek tisztában, hogy mi a bűn. Ma ez a szívedben van, mert tudod, hogy jobbra kellene menned, és balra mész. Ez ma bűnnek számít, mert nem követted a Szellemet. Ha követed Isten Szellemét, akkor gyarapodni fogsz, bővölködővé tesz, gyarapodóvá tesz, gazdag életet élhetsz, minden szükséged betöltetik.

A Róma levélben mindjárt rátérünk erre, hogy a test szerint járunk, vagy a Szellem szerint? A test a Szellem ellen tusakodik, a Szellem pedig a test ellen. Ezért kell felnövekedni, hogy eljuthassunk oda, hogy a szellemünk ural minket.

Vissza fogok majd kanyarodni a jegyzeteimre is, amiket Pál mond. Pál azt is írja, hogy én, a szellemi ember alávetésben tartom a testemet, megsanyargatom. Ennek örök jutalmai vannak, ha követjük a szellemünket, Isten ugyanis nem ken fel csecsemőket.

Amikor csak a gyermekek játszanak gyülekezetesdit… Mert le van itt írva, hogy a test szerint született, üldözi a Szellemtől születettet. Felfigyeltél-e már erre? Ezt is bontogathatnánk, de most továbbmegyünk.

/25/ De minekutána eljött a hit, nem vagyunk többé a vezérlő mester alatt

Vagyis a törvény alatt. A mi vezérlőmesterünk a törvény volt, de most már nem vagyunk többé a törvény alatt.

/26/ Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által.

Nagyon tiszta, világos beszéd. Most a Róma 8-as fejezetében megnézzük, hogy mivel áld meg itt Isten minket.

Róma 8/8 Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt. 

Tehát azoknak ajánlom ezt figyelmébe, akik úgy gondolkodnak [tévesen], hogy ha a törvényt eltesszük az útból, akkor azzal megnyitjuk az ajtót az ördögnek az életünkben. Itt írja a 8-as vers: Akik pedig test szerint élnek, nem lehetnek kedvesek Isten előtt.

Vagyis írja a Korinthusi levélben, hogy ti test szerint valók vagytok. Isten nem tud addig várni, míg felnőtt korba kerülünk, mert mi vagyunk összességében azok, akiket használni tud, ezért felkent minket, már gyermekkorban.

És ha ott kevélységbe esünk, akkor elfeledkezhetünk arról, hogy a kenet majd működik az életünkben, mert a hústest és a kevélység megrontja. Megpróbáljuk hústestből előállítani a Szent Szellem gyönyörű munkáit.

/9/ Ti azonban nem test, hanem Szellem szerint éltek, ha ugyan az Isten Szelleme lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus Szelleme, az nem az övé.

Ti nem testben vagytok, hanem Szellemben, vagyis kövessétek a Szellemet. Nem kell semmit tenni, hogy Szellembe kerüljünk, nem lehet ezt úgymond testből legyártani, hogy a Szellembe kerülj, egyszerűen csak követni kell a Szellemet.

/12/ Annak okáért atyámfiai, nem vagyunk adósok a testnek, hogy test szerint éljünk:

/13/ Mert, ha test szerint éltek, meghaltok; de ha a test cselekedeteit a Szellem által megöldöklitek, éltek. 

Meg kell öldökölni a testet, meg kell gyilkolni, mert a test bolond. A Galata 5. fejezetében le van írva, hogy milyen bolond dolgokat akar cselekedni a hústest. Nem a démonok akarják cselekedni, a hústest akarja. A hústest bolond, ha ráhallgatunk. Sok fagylaltot akar enni.

/14/ Mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai.

Vagyis a hüiosz, a teljesen felnövekedett, a felnőtt korba került, és Isten kenete által képes Isten munkáit elvégezni, fókuszált, és nem tudják eltéríteni a testi kívánságok, a testi cselekedetek. A hústest kívánságai, nem tudják többé eltéríteni, mert felnövekedett. Olvassuk:

/19/ Mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten [felnövekedett] fiainak megjelenését.

A hüiosz fiakat. János Evangéliumban a felnőtt korba jutott Jézust, az Urat, mondja az Írás hüiosznak, Úrnak.

Arra lettünk ugyanis teremtve, hogy hatalmat gyakoroljunk, a helyzeteink felett, a területeink felett, ahová ki vagyunk híva, hogy a hegyeket onnan elmozdítsuk. Nem sírni kell, hogy mekkora hegy előtt állunk, hogy elkaptam az influenzát. Inkább gyilkold meg az influenzát. Ne kapd el, gyilkold meg.

/16/ Ez a Szellem bizonyságot tesz a mi szellemünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk.

A teknon szó áll itt. A kis Hanna, aki három év körül van, apuka meg harminc felett, mindketten teknonok. Mert mindketten emberi lények, Istennek a gyermekei mindketten. De mégis van különbség köztük, a csecsenő, a kisgyermek és a felnőtt korú között, a szellemben is. De itt úgy beszél rólunk összességében is, mint Istennek a gyermekiről.

Ha ugyanis újjászülettél, akkor teknon vagy, Isten gyermeke vagy, Istennek örököse vagy, és Krisztusnak társörököse vagy. Vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg – írja az Írás.

Nagyon egyszerű és érthető ez. Izgalmasak ezek az Írások. Itt az idő tehát, hogy terjeszkedjünk. Szélesítsük a sátrainkat. Most fogok belemenni a jegyzeteimbe, és egy más irányba indulunk el.

Korinthus II. 6/11 A mi szánk megnyílt tinéktek, korinthusiak, a mi szívünk kitárult.

/12/ Nem mibennünk vagytok szorosságban, hanem szorosságban vagytok a ti szívetekben.

Vagyis a testiségből származó szeretet szűkösségben tart benneteket, szorongat benneteket. Lekorlátoz benneteket. Mert a hústest útján mentek és nem a Szellem útját.

/13/ Viszonzásul, mint gyermekeimnek szólok, tárjátok ki ti is szíveteket.

Tárulkozzatok ki a ti szíveitekben. Engedjétek meg, hogy kitárulkozzon a szívetek – mondja egy másik fordítás.

Lépjetek be ebbe a kiszélesedett, tágas világba, ahol szükségünk van a nagyobb kegyelemre, hogy élvezhessük az életnek a jó oldalát, Isten áldásait. A kérdés úgy merül fel itt, hogy vajon a szívünk állapota befolyással van-e arra, hogy milyen életet élünk?

Ha beszűkültünk a szívünkben, és ott szorosságban vagyunk, akkor az vajon tükröződik-e az életünkben, hogy ott is szűkösen fogjuk élni az életünket? És ez a fajta érzés, hogy kicsiben tudjuk csak megélni az életünket, a szívünknek a szorosságából jön elő.

Figyeld meg, hogy a testi keresztények, amikor jönnek hozzánk, mindig próbálnak minket lekicsinyelni. Ők csak egy szekta, meg amit még mellette mondanak rólunk. A szívünkben lévő tágasságot és azt a látást, amelyet az Úr bennünk épít, próbálják lerombolni. De tudnod kell, hogy az ördög hazug.

Évekkel ezelőtt lehetett ezt hallani politikusok szájából: egyetlen baj van a világban, hogy ezek a szekták okozzák a problémát. Mik ezek? Testi gondolkozású, ördögi gondolatok. És próbálnak minket leszűkíteni a szívünkben, akkor, amikor az Úr minket tágítani akart.

De mi a szívünkben nagyok vagyunk az Úr által, és többet akarunk megcselekedni. És mindaz, ami az utunkban áll, el akarjuk mozdítani. Ha valaki nincs az Úr segítségére, az nem oda való.

Volt, aki azért ment el tőlünk, mert azt mondta, hogy én nem segítem őt, hanem akadályozom abban, hogy előbbre jusson. Teljes hazugság, amit mondott, mert nem így van. Ez a kisebbségi érzés belülről jön, a szívünkből.

Ha az Úr mond valamit, hogy azt tedd meg, akkor nyugodtan lépj ki, és azt tedd meg. Ki az, aki nagyobb lenne Istennél? A törvény lehet, hogy most korlátoz téged, de a törvények is megváltozhatnak, a világ törvényei.

Fontos dolog, hogy soha ne engedd, hogy valaki a szíved belsejében összeszűkítsen téged. Ilyen beszédekre általában mindig bezárom a fülem. Texasban van egy mondás, mi is mondjuk, hogy egyik fülünkön be, a másikon ki. Tehát nem szabad meghallani, amit mondanak erről.

De amikor az Úr szolgál feléd, bármelyik pillanatban megtörténhet, hogy szól hozzád, akkor az, ki fogja szélesíteni, tágítani a szívedet. Megnyitja az elmédet, a lelkedet a tágasabbnak.

Ezért vettem ma azt az adományt tőletek, mert meg fog történni veled is, hogy kijössz a törvény és a kárhoztatás alól. Mert a szívedben izgatottá válsz, amikor hallasz végre Istentől. Az ördög meg ott terem, és próbálja ellopni azt tőled.

Az elkövetkezendő napokban meglátogat majd, és azt fogja mondani, hogy ugyan már, az soha nem fog valóságba jönni. Semmi valóságalapja nincs annak, amit mondott. Tudod mi történt? Isten megnyitott téged a szívedben belülről, hogy jobban tudj fogadni, mint bármikor előtte.

És az ellenség tudja, hogy ha el tudja fojtani ezt a szétnyílást a szívedben, mielőtt azt befogadod, akkor soha nem leszel képes látni azt a valóságban. Látja azt, hogy mikor vagy szerencsés, és látja, azt, hogy vesztetted el a látásodat, és kihullottak a tollaid, és nem repülsz már olyan magasra. És nem tudom, hogy miért mentem ennyire messzire – egy kis bölcsességre lenne szükségem.

Miről van tehát itt szó? Az, amivel a szíved olyan izgatottá vált, az olyan mértékben túl nagy lenne Istennek, hogy ne tudná megcselekedni? Vigyázz az álmaidra, és vigyázz a látásaidra. Őrködj felettük.

Tudjuk József életéből, a látás, amit kapott, és, hogy mi történt vele. A jóból a még rosszabba került, a börtönből, a még mélyebb börtöncellába, a legaljába került. Úgy tűnt, hogy onnan már soha nem jön elő. De a Biblia azt mondja, hogy Isten Igéje megpróbálta őt.

Meg fogod tapasztalni prédikátorként, vagy egyszerű hívőként is, hogy az életünkben lesznek próbák, amikor meg vagyunk próbálva. És akkor azokon a börtöncella mélységeken ne engedd el a látásaidat, és az álmaidat.

Amikor a börtöncellába került József és látta ott a két bebörtönzött társakat, azt kérdezte tőlük, hogy ugyan miért van ilyen búskomor arcotok? József a mély börtöncellába került, a legaljába került. És egy nap alatt kihozta Isten, a legmélyebb cellából a trónterembe került, a király elé került. Neked is ugyanígy fog elmúlni a megpróbáltatás sora, és valóságba fog jönni, amit látásban kaptál Istentől.

Tehát nem az életetek kicsiny – mondja egy fordítás – hanem a látás arról az életről, az kicsiny.

Nyissátok meg ezért az életeteket, és éljetek terjeszkedően, és kiszélesedetten. Nem lehet egy helyen megmaradni, és ott ülni, állandóan szélesíteni kell ezt a látást. Evangelizálunk továbbra is és visszamegyünk a tv-be is, újra felvesszük a tv néző közösséget. A pásztorok nem adhatják meg magukat, hogy ennyi és nincs tovább.

Tizenegyezer címünk van, ahová kiküldjük a leveleket januárban. A régi bárányokat is visszavárjuk. Nem nekünk van rájuk szükségünk ebben az épületben, hanem nektek van rájuk szükségetek a helyi gyülekezetekben, hogy visszajöjjenek ’legelni’.

És ha a következő pásztorkonferenciára nem jössz el, akkor sok mindenről lemaradsz. Várlak téged. Ezzel fogunk javarészt foglalkozni, a jó napok még előttünk vannak. A pásztor mindig készen áll arra, hogy jöjjön a következő báránya.

Efézus 3/16 Hogy adja meg néktek az Ő dicsősége gazdagságáért, hogy megerősödjetek hatalmas erővel az Ő Szelleme által a belső emberben;

17. Hogy lakozzék a Krisztus hit által a ti szívetekben.

18. A szeretetben meggyökerezzetek és alapot vegyetek, hogy megérthessétek minden szentekkel egybe, hogy mi a szélesség és hosszúság és mélység és magasság,

19. És megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretet felülhaladó szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig.

Ahol a törvény jelen van, ott nincs jelen a szeretet. Ahol Isten kegyelme jelen van, ott van jelen az Ő szeretete, így működik ez. Mondja, hogy megismerjétek a Krisztus minden ismeretet felülhaladó szeretetét.

Hogyan lehet megismerni mindazt, ami nem fogható meg az értelmünk síkján? Tudod-e, hogy legalább ezerszerte nagyobb vagy a szellemedben, mint amit magadról sejtesz a fejedben. És azt írja itt, hogy ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig.

Teljesen megrakott teherhajót is jelent ez a szó a görögben, megpakolt, amennyire csak bírja. Úgy kell beteljesednünk Istennel, túlcsordultig, ezt be kell fogadni.

Azt jelenti, hogy képes vagy minden nap egyre többet befogadni Istenből, ahogy tágulsz a bensődben. Mert az igazi mennyei Atyánk egy valóságos óriási szeretet-Isten, Ő maga a szeretet. És Ő tett minket képessé, hogy olyan nagyokká váljunk belül, hogy be tudjuk Őt fogadni.

Ahogy a Szent Szellem lebegett a vizek felett – ahogy olvassuk a Mózes I-ben. Mire várt ott a Szent Szellem? Arra várt, hogy Isten szólja a Szavát, és a Szent Szellem be tudta teljesíteni azt. Ugyanez történt velünk is, Isten felken minket arra, hogy szóljuk az Ő Szavát.  És a Szent Szellem körbevesz téged, lebeg körülötted, és ahogy Isten Szava [Igéje] elhangzik feletted, azt végrehajtja az életedben. Mindannyiunk életében, akik hiszünk.

Márk 16/14 Azután, mikor asztalnál ülnek vala, megjelenék magának a tizenegynek, és szemükre hányta az ő hitetlenségüket és keményszívűségüket, hogy azoknak, akik Őt feltámadva látták, nem hittek,

És rögtön ezután kiküldi őket:

15. És monda nékik: Elmenvén e széles világra, hirdessétek az Evangéliumot minden teremtésnek.

A szívük szorossága nem engedte nékik, hogy elfogadják, amit hallottak. De miután megnyitottátok a szíveteket erre az igazságra, menjetek és hirdessétek ezt mindenkinek, mondja nekik.

Mi is Isten királysága? Ezt nagyon fontos megérteni. Emberekből áll, összegyűjteni őket üdvösségre, utána szabaddá tenni őket a hamis vallásoskodástól, az ördög hazugságaitól, a képmutatástól.

Ez a mai adomány is erről szólt, amit gyűjtöttünk az elején, hogy szélesítjük általa Isten királyságát. Minden gyülekezetünk, és minden evangélista szolgálatunk erről szól, kiszélesíteni, kiterjeszteni Isten királyságát.

Nagyon nagy ára van néha, de stratégiai fontosságú helyeket kell meghódítani. Voltak háborúk, s néha egy-egy pont olyan sok áldozatot követelt, mire azt be tudták venni. De az a hely stratégiailag igen fontos pont volt.

És nem vagyunk képesek a teljes képet belátni, azt csak Isten látja. Amit nekünk tennünk kell, hogy a parancsolatokat követjük, amit az Úrtól kapunk.

Lehet, hogy nem érted most még, hogy miért kellet oly nagy árat fizetned egy településnek a bevételéért, hogy bevedd azt Istennek. Az egy stratégiai fontosságú hely volt Istennek.

Mert vannak olyan városok, amelyek a bűnnek fellegvárai, vannak megint más városok, amelyek a hitnek fellegvárai, Isten Igéjének erődítményei, az erősségei. És az Úr Jézus Krisztusnak az erősségei. Az te és én vagyunk, mert mi el lettünk oda küldve, és fel lettünk szerelve, fel lettünk fegyverezve.

Isten felnevel minket, és utána egybekapcsol minket. Gyökereket eresztünk lefelé, hogy alapot vegyünk, és utána kihatással vagyunk minden körülöttünk lévőre mind addig, amíg erősséget képviselünk azon a helyen. Istennek megvannak így a tervei, minden helyen szeretné látni az Ő erősségeit. És ha úgy érzed, ha nem, jelen pillanatban, ezeken a helyeken mi nyerünk.

Ha föld összességét tekintjük, többen vagyunk Krisztus Testében összességében, mint valaha. Többet tudunk a hatalmunkról, mint valaha. Több forrás áll rendelkezésünkre az Evangélium hirdetésére, mint valaha. Óriási lehetőségeket kaptunk.

Most csak arról beszélek csupán, hogy ebben az időben születhettünk meg itt a földön. Nemcsak ücsörögnünk kell tehát, hanem birtokunkba kell venni a földet. Hogy ez megtörténhessen velünk, Istennek arra van szüksége, hogy minket megnyitván, még többet adjon nekünk.

Jézus miért dorgálta meg őket? A szívük keménysége, a szívük szűkössége miatt. És amikor ebből megtértek, és megnyitották a szívüket, azonnal kiküldte őket, hogy menjetek széles-e világra és hirdessétek az Evangéliumot.

Nem megyünk mindenhová, határaink vannak, a saját részünket kell megtennünk. Lehet, hogy a világ minden részére kiküld valakiket, de nem mindannyiunkat.

Korinthus II. 10/15 Akik nem dicsekszünk mértéktelenül mások munkájával, de reméljük, hogy hitetek növekedtével nagyokká leszünk köztetek a mi mérőzsinórunk mértéke szerint bőségesen.

Egy másik fordítás szerint: mi sem megyünk a saját határvonalainkon túlra, hogy mások munkájával dicsekednénk, nem lépjük túl a határainkat.

A mi reménységünk ugyanis az, hogy a ti hitetek folytonosan növekszik majd. És ez a hit a szívből fakad, hogy a mi aktivitásunk tiközöttetek óriási mértékben növekszik majd. Ahogy egy valaki közületek sikeressé válik, mindannyiunkra kihatással lesz az, mindannyiunk növekedését hozza majd.

Ezt mondja tehát itt a fordítás, hogy a mi reménységünk ugyanis az, hogy a mi munkánk, közöttetek folyó tevékenységünk területe, ahogy a hitetek egyre jobban növekszik, úgy e terület is, nagymértékben ki fog terjeszkedni.

Ahogy bennünket belülről az Úr kiszélesít, úgy ez a terület, amelyre a figyelmünket ki tudjuk teríteni, az is egyre szélesedik. És a befolyásosságunkat is tudja ezáltal Isten növeszteni, és ez mindannyiunknak a célunk. Tanított minket Isten erről a hitről, hogy teljesek legyünk a hittel, teljesek legyünk az ajándékokkal, teljesek legyünk a gyarapodással.

És azt is mondja az Írás, hogy nem szabad véka alá rejteni a világosságunkat, hanem azért van ez a világosság, hogy kitegyük és mindenki lássa. Ahogy folyamatosan egyre többet tudunk befogni, ez kihatással kell, hogy legyen mások életére, ezt mondja.

Zsoltár 119/32 A Te parancsolataidnak útján járok, ha hajlandó szívet adsz nekem!

Egy kicsit ki kell most hagynom a jegyzeteimből, és az Ésaiás könyvére megyünk. Hiszem, hogy értjük, hogy miről van szó, a szívünknek az állapota, és nézünk még itt egy kis jó hírt a végére.

Ésaiás 60/5 Akkor meglátod és ragyogsz örömtől, és remeg és kiterjed szíved, mivel hozzád fordul a tenger kincsözöne, és hozzád jön a népek gazdagsága.

Vagyis, meg fogod látni, mondja, és együtt fogunk áradni benne. Az egységet képviseljük, a szolgálatok együttes áradását képviseljük. Egy megfutamít ezret, kettő tízezret. Ha összekapcsolódunk, ez az erőnk megsokszorozódását jelenti.

De van úgy, hogy még a hívők fel nem növekedett korban vannak, és az önzőség vezérli őket. Kis féltékenység benne, hogy az a másik majd megszerzi a híveimet, és a pénz majd ott fog nála kikötni és nem nálam.

De ha felnövekszünk kellőképpen, és egybe tudunk kapcsolódni, akkor döbbenetes dolgokat tudunk elvégezni. Itt egy gondolatot szeretnék betűzni…

Róma 8/31 Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?

Róma 8/32 Aki az Ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem Őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna Vele együtt mindent minékünk? 

Ez megihlett minket, mikor ezt halljuk. Mi módon ne ajándékozna, ingyen kegyelemből, szabad akaratából, szabadon. Vagyis nem cselekedetekből ajándékozza, nem a teljesítésed mértéke szerint, hanem szabadon, kegyelemből odaad mindent.

Ha gyermekeid vannak, ugyanezt teszed velük, nem kell, hogy ezt, meg azt megtegyenek, hogy megajándékozd őket.

33. Kicsoda vádolja az Isten választottait? Isten az, aki megigazít;

Kicsoda az, aki kárhoztat? A törvény kárhoztat, de a törvény által van a bűn ismerete. A törvény által nem jön a megigazultság ismerete, és a bűnnek ereje a törvény.

?34. Kicsoda az, aki kárhoztat? Krisztus az, aki meghalt, sőt aki fel is támadott, aki az Isten jobbján van, aki esedezik is érettünk:

És mondja a…

Márk 12/24 Jézus pedig felelvén, monda nékik: Avagy nem azért tévelyegtek-é, mert nem ismeritek az Írásokat, sem az Istennek hatalmát?

Tehát fel kell növekednünk, hogy ne tévelyegjünk. A Kolosse 4/12-vel szeretném befejezni.

Kolosse 4/12 Köszönt titeket Epafrás, aki közületek való, Krisztusnak szolgája, aki mindenkor tusakodik érettetek imádságaiban, hogy megállhassatok tökéletesen és teljes meggyőződéssel az Istennek minden akaratában.

Teljes felnőtt korba jussatok, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére, teljesek legyetek, semmi szellemi dologban ne lássatok hiányt és szükséget. Mondja azt az Írás, hogy keressétek először Isten országát, Isten királyságát, az Ő igazságát, és mindezek megadatnak néktek, amit a világ keres. A Szent Szellemet akkor tudjuk kiárasztani az Ő szabadságában, ha nem rendeljük magunkat a törvény alá.

Letelt az egy óra, de azért a felvételre elmondom: az ajándékokról beszéltem. Kitérek röviden erre, ahogy az elmúlt héten beszéltem az ajándékokról, hogy mindannyiunknak adott Isten ajándékot. És ha abban hűségesek vagyunk, akkor abból szolgálat lesz, szolgálattá fejlődik ki, erről fogok majd a következő körben beszélni.

Szeretném, ha teljesek lennétek a Krisztusban, és e mögött a gondolat az, hogy ki lehet fejleszteni egy szolgálatot. Példaként hoztam dicsekedésemben a lányomat, aki várostervező Ausztráliában. És a bíróságon kétes ügyekben szakértőként kikérik a szakvéleményét.

Nem ott kezdte, csak Isten kegyelme kijjebb, és kijjebb szélesítette őt. Ahol él, most nem ott dolgozik, de az Aranypartokon is mondják, hogy azonnal jöjjön vissza, mert ott is szükség van rá. Isten igazságszolgáltatást hozott általa, a törvény ismeretével.

Nagy pénzek forognak és nagy döntések, súlyos döntéseket kell hozni, városi építések, útépítések, új beruházások és igazságot kellett szolgáltatni. Olyan sikeres volt ebben, hogy most kiküldik őt különböző területeken túlra is, hogy tanítsa meg a pontos törvényre őket, hogy miként kell hozni ezeket a határozatokat, a kérdéses ügyekben hogyan kell dönteni.

Egy apostol, ahol bement a gyülekezetbe, azt mondta, hogy miként adhatott Isten neki ekkora bölcsességet, hogy így tud dönteni? Most 26 éves csak. Sem az ügyvédek, sem a bírák, sem a városi tanácsnokok nem tudják így a részleteket, ahogy ő tisztán látja, és meg tudja hozni a helyes ítéleteket, tanácsot tud adni az ítélő bíráknak és hallgatnak rá.

Tehát Istennek az ajándéka ez, és te ugyanígy képes vagy az ajándékodat kifejleszteni. Istennek az ajándéka, és Istennek az elhívása megbánhatatlanok, Isten nem vonja vissza ezeket, amit adott neked, mert neked van ajándékod, ha abban hűséges vagy. Isten nem bánja meg, hogy odaadta azt neked, otthagyja nálad és megengedi, hogy kifejlődj benne, és részleteiben ki tudod fejleszteni azt.

Isten ugyanis nem változik, mert Ő teremtett téged, Ő hívott el téged, és Ő ajándékozott meg téged, még mielőtt megszülettél volna. Ugyanis nem cselekedetekből adta ezeket nekünk, és nem a szülők kívánsága volt a szempont, egyszerűen Isten adta és benned van. Vannak olyanok, akik óriási képességekkel születtek, bármelyik területen. A sajtó területén vagy a tudósok pl. Valamit még itt megemlítenék.

Az imakonferencián már elmondtam, hogy Joe Christian telefonált az elmúlt héten, és elmondta, hogy volt idő, hogy úgy tervezték Izraelnek az édesvíz ellátását, hogy Törökországból egy vezetéken próbálták beszállítani azt. Most bőségesen volt eső a héten is, és az időjárás jelentések szerint maradnak az esős idők. Tehát lesz bőségesen csapadék, ez az imaválaszaink eredménye.

Viszont elkezdték az ipartelepítéseket, a sós tengervízből édes vizet állítanak elő. És itt egy olyan feltaláló szikra pattant ki, hogy bőségesen annyi édesvizük van, hogy elkezdik az édesvizet exportálni, pl. Angliának.

Honnan pattant ki ez a szikra? Ugye tudod, hogy ki támogatja őket? Szinte már nincs szükségük a Galilea vizére sem, mert tengervízből előállítanak annyit, amennyi csak kell. Kiengedik a Galilea zsilipjeit is, mert bőségesen van vizük.

Isten képes ezt megtenni nekünk is, amire csak szükségünk van, az életünk minden területén. Elképzelések jönnek, ötletek jönnek, új utak jönnek. És azt tudod, amikor a szívedben ez kitárulkozik, amikor kiszélesedik a szíved rá, hogy ez megvan neked. Egyszerűen kiszélesedik rá a szíved, lehet, hogy egy éjszakai álomban, vagy látásban jön hozzád.

De ehhez attól a kárhoztatás gyökerétől meg kell szabadulni, hogy szabadon tudjál elfogadni. Miért kellene fecsérelni az időnket arra, hogy olyan dolgokat keressünk, hogy majd ez meg az tetszésére van talán Istennek, amikor Jézus megszerezte ezt számunkra. Őáltala elfogadottak lettünk, és úgy mehetünk Isten elé, amint vagyunk. És most pedig álljunk fel.

Mondja most mindenki velem, hogy: – Áldott vagyok! És tanulok! És kiszélesítem a szívemet, terjeszkedem. Egyre több tudásra teszek szert, növekszem mindabban, amire Isten teremtett, és ez fényt hoz elő. Kijelentést és megértést, tudást, mindezt a szívemből az elmémbe, és így növekedni tudok, és terjeszkedni tudok Isten dolgaiban. Ezért minden dicsőség Jézusé, aki engem igazzá tett, aki engem szentté tett, és aki nekem adta az Ő bölcsességét, aki engem megigazított, Jézus! Mindezt elvégezte. Áldott legyen az Ő neve, befogadtam ezt. Ámen!

És most már ne szomorkodj emiatt. Egy napon elkezdjük gyakorolni a kiáltásokat. Örömkiáltásokat! Mert amikor kiáltunk Istenhez, felemeljük a hangunkat, mert szabadok vagyunk, és szükségünk van arra, hogy szabadok legyünk, tiszta gondolatokkal. Jó dolgok jönnek. Visszamegyünk a Hálózat tv-re majd és fogják látni bennünk a változást, a dicsőséget, a ragyogást, a megújulást. Áldottak vagyunk!

A gyógyító sor utáni „Ráadás”:

Jelen van a prófétálás Szelleme. Amit a Szellem mond: Amit láttál eddig az álmaidban és a látásaidban nagy dolgokat, ezek most valóságba jönnek. Első mozgása lesz ez és izgalmas lesz, minden megváltozik. Változások. A láncok lehullnak, a szemek megnyílnak, a szívek kitárulnak, és tisztán fogsz látni, hogy mit kell tenni, merre kell menni, erre vagy arra, és meg fogod tudni szervezni, meglesznek a piaci feltételek hozzá, ennek itt az ideje.

Mert nem erővel, nem hatalommal, nem érvelésekkel, hanem az én Szellememmel – mondja az Úr. És gyorsan fog mindez történni, döbbenetes gyorsasággal. Változások jönnek minden héten, minden hónapban, minden héten néhányatoknak. De mindez egybe jön. Ezrével jönnek a gyülekezetek, tízezres, húszezres gyülekezetek lesznek, nagy gyorsasággal jönnek.

Mert kell, hogy legyen hozzá egy üzenet, hogy ezer ember azt hallgassa, hogy tízezer ember azt hallgassa, húszezer ember azt hallgassa. Istennek megvan az oka, hogy miért hoz annyit, hogy akik az igazságot keresik, nem a törvényeket, akik az igazságot keresik, az igaz Evangéliumot. Az gyorsan fog menni, az emberek tudni fogják, és az emberek többet akarnak, és ki fogják azt vonzani a bensődből, ismerni akarják Jézust. És az elkövetkezendő időben az Úr növekedést ad.

Mert az Úr először minket szeretett, és most mi is szeretjük Őt, mert először szeretett minket. Isten maga a szeretet, és növekszik a szívünk, és növekszik a szeretet benne. A mi szeretetünk növekszik egymás iránt, és a világ megismeri, hogy az Én tanítványaim vagytok, és ez előjön. Ezek a kegyelmek mind előjönnek, ezek a növekedések. A kegyelmek rétegelten egyik kegyelem a másikra, még több megtapasztalás, még több szellemi megtapasztalás jön hozzád, miközben szolgálsz. És az ajándékok ott lesznek és a prófétálás ajándéka ott lesz, és a kenetek ott lesznek és ez ott lakozik véglegesen, állandósult állapotban, a szolgálatodban, és ezt örvendezve veszed majd az Úrtól. Ámen!

      És most már igazán áldottak lettünk, hallelúját zengünk az Úrnak. Egy valakire gondoltam igazán, amikor mondtam, de mindannyiunknak szól. Mondd, hogy elfogadom, személyesen magamnak elfogadom. Hallelúja!

Mert a Szellem az igazságot szólja, nincs százával igazság, egy igazság van. Vagy az igazság, vagy a hazugság. És mi az igazságot befogadtuk, aki az Úr Jézus. Áldottak vagytok, szeretetben jártok, nem kritizáljuk a másikat, nem ítélgetjük a másikat, mert az nem a szeretet útja.

Imádkozunk mindenkiért, hogy megnyíljanak a szemeink az útra, az Úr szeretetére. A megértés feletti szeretetre, amely oly hatalmas, mert Isten maga a szeretet, mert nem hogy Istennél van szeretet, Isten maga a szeretet, és a szeretetet kiöntötte, kiárasztotta a szívünkbe, nem vagyunk a törvény alá rekesztve. Ez kiárasztatott, kiontatott a szívünkbe ez a szerelem, és ebben járunk. Kiárad, amerre csak járunk, és az emberek észreveszik ezt, hogy Jézus van bennünk, a szeretet, és Ő árad belőlünk, Ő ad, és ad, és a dolgok így növekednek, amíg a világ észre nem veszi végre, és a világ elfogadja. Készen állsz-e erre? Készen állsz-e arra a többre, és készen állsz-e arra a növekedésre? Kezdd el ezt a járást a Szellemmel, és áldott leszel életed minden napján. Ámen!

Egyszer a prófécia kenetébe belemélyedtünk, és ahogy elkezdtünk szolgálni benne, nagyobb erőlehúzás volt ez rajtam, mint a gyógyító sorok. És akkor kérdeztük az Urat, hogy melyiket akarja, és a gyógyulást mutatta. De készen állok újra arra, hogy prófétáljak, ha az Úr akarja.

Ma reggel is volt egy óriási szolgálat felettem. A testvér, aki jött hozzám, mondta, hogy nagyon fél, hogy elmondja az üzenetet, de ahogy elmondta, Istentől volt. Idézőjelbe mondom, hogy Chuck Flynnt is megszégyenítette volna, az a prófécia, amely elhangzott a szájából, oly magasságos volt az Úrtól, vagy Dick Millst. Tehát engedjétek, hogy kifolyjon belőletek, amit az Úr odatesz.

Kicsit izgatott volt a szívében, hogy miként fog ez előjönni, de nagyon jól kijött, mert kiengedte, és csodálatos volt, amit mondott, az igazság volt. Amikor a Szellem mozdul, akkor nagyon nagy a csendesség. És valami, amikor jönnek ezek az Úrtól, akkor bizony izgatottá lesz az ember szíve. Annyira izgatottá lesz, hogy nem tudja az ember, hogy mihez kezdjen hirtelen. Száz különböző irányba ki akarna lövellni a szívedből, olyan.

És akkor jön az öreg ördög és azt mondja, hogy túl sok pénzbe kerül mindez, amit tervezgetsz. Ki törődik vele? Istennél van bőven, és Ő odaadja neked, Ő meg tudja tenni. És ha jönnek az érvelések, hogy hogyan fogod ezt megtenni, és hogy fogod azt megtenni? Ilyen összegekről beszélsz? Ne viccelj már!

Nincs nekünk még húszezer férőhelyes helyünk. Nincs a városban sem, úgy tudom húszezres. Hogyan lehetne építeni ilyen húszezres csarnokot? De a látásunkban meg van. Kaptál erről egy látást. Isten egy nagy Isten, és Isten a növekedés Istene, és megadja a képességeket, hogy képesek legyünk elfogadni azt. És a látás akkora, hogy kétmillió kell hozzá. Lehet, hogy nem kerül annyiba, de mégis.

És jött a gyógyító kenet a szívbe, a herékben gyógyító kenet volt. Ahogy az ajándékokról beszéltem, és amikor az szolgálattá válik, akkor tudni kell, hogy melyiket kell elengedni, és melyiket kell megfogni. Ugye érted?

Ezt a szellemi magyarázatot kiárasztjuk feletted, és te ragadd meg, hogy mostantól a Szent Szellemnek különböző arculatait a szellemi birodalomban meg tudd ragadni, a prófécia szellemében tudj áradni, amikor az ajándékok működésben vannak, akkor azt meg tudd fogni, tudd, hogy merre kell menni, mert a Szellem fog téged irányt mutatva vezetni. Hallelúja. És ezért lesznek dolgok, amelyeket el kell engedned.

Ezt a próféciát tavaly elengedtem, mondtad, de most újra szólt az Úr, hogy szóljak. És megtette. Mert ezek a szavai az Úrnak velünk maradnak, és akkor válik szolgálattá. Tehát el kell dönteni, hogy hagyod, hogy elmenjen melletted vagy megragadod és előhozod. Most eldöntöttem, hogy többé nem hagyom, hogy a prófétálás elmenjen mellettem.

Amikor a gyógyító sorban voltunk, akkor jött a prófétálás szelleme, de ha az emberek a kenetben fekszenek, akkor nehéz prófétálni felettük, és közben imádkozni értük. De nem ment el ez az ihletése a Szent Szellemnek és elfogadom.

A döbbenetes meglepetések, ezek jó irányú, óriási jó dolgok. Lehet, hogy kapsz egy jó meglepetést a szülinapodra, ez mindig jó meglepetés. Az Úr ajándékokat oszt ki idén. Ő nem mondja meg előre, hogy mi lesz az, amit becsomagolt, nagy hirtelen fogja odaadni. Nagy hirtelen fognak jönni.

Mindenki mondja: – Nagy hirtelen meglepetést kapok! És ezért boldog vagyok! Most elfogadom Uram, és már most boldog vagyok, mert tudom, hogy az én meglepetésem az úton van. Köszönöm Uram! Hallelúja! Dicsőség Istennek!

 

/Köszönjük az Úrnak Ibolya  testvérünk munkáját, aki a Békevár webkikötő számára legépelte e tanítást./

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL