2012.01.25. 

MI TÖRTÉNT A KERESZTEN?

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2012. január 8.

 

Mint jeleztem, egy tanítássort kezdünk azokról a kijelentésekről, amelyekről Pál a kereszt kapcsán írt. Kisgyermekkoromra visszaemlékezve erről szólt a legtöbb prédikáció. Java része jó prédikáció volt, de volt benne kárhoztatás is, ami minket kárhoztatva jött elő.

Az embernek meg kell, hogy legyen az az elképzelése, hogy Jézus az egészért megfizette az árat, egy teljes munka volt ez. Vagyis nincs mit hozzátenni, és itt pontot tehetünk, mert itt a vége. Ha ezt megértjük, akkor nagyobb szeretet lobban a szívünkön az Úr felé, mint valaha.

És nagyon sok jó prédikációt lehet világszerte hallani erről. Ugye a kereszt egy határpont volt, mert az Ószövetség idején minden egyes Ige előretekint a keresztre, az Újszövetség Írásánál és olvasásánál pedig visszatekintünk a keresztre.

A [megváltás a kereszten] a leghatalmasabb szellemi történés és beteljesedés volt, ami valaha is történt a mennyen és a földön. Huszonnyolc előfordulási helyen olvasható a kereszt az Újszövetségben.

Tizenkét alkalommal fordul elő, mint a fizikai halálnak az eszköze. Hat alkalommal úgy hivatkozik rá Jézus, mint az önmegtagadásunknak az eszköze, hogy vegyük fel a keresztünket és hordozzuk, és Istent helyezzük elé mindennek az életünkben.

Tíz alkalommal pedig Pál leveleiben olvasható, és a kereszt szó úgy hangzik el, hogy már nem a kereszthalál fizikai szenvedésére utal, hanem a bevégzett munkára. Arra, amit a kereszthalál szerzett nekünk ebben a hatalmas megváltásban, és amit el tudunk nyerni általa a szellemiekben.

Tehát most, hogy elejéről kezdjük, meg fogjuk határozni a keresztnek a fogalmát az Írásokból. A római korban, mint fizikális [kivégző] eszköz volt a kereszt, hogy az embereket a keresztre feszítsék. Olvassuk az Írásokban is, hogy Arimátiai József volt az, aki Jézusnak a keresztjét felvitte a hegyre.

Második pontként mondhatjuk, hogy Jézus úgy hivatkozik a keresztre, mint az ember saját életének a keresztjére. Öt ilyen hivatkozási helyet nézünk meg.

Máté 10/38 És aki föl nem veszi az ő keresztjét és úgy nem követ engem, nem méltó énhozzám.

Vagyis a saját magunk, önmagunk, a hústest megtagadásáról beszél.

Máté 16/24 Ekkor monda Jézus az Ő tanítványainak: Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. 

Lukács 9/23 Mondja vala pedig mindeneknek: Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét minden nap, és kövessen engem. 

Márk 10/21 Jézus pedig rátekintvén, megkedvelé őt, és monda néki: Egy fogyatkozásod van; eredj el, add el minden vagyonodat, és add a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben; és jer, kövess engem, felvévén a keresztet.  

Egy gazdag ifjúhoz szólt itt Jézus, aki első látszatra odaszánt az Úrnak. Jézus megint csak a keresztre nem úgy hivatkozik, mint a fizikai halálunk célpontjára, ahogy a kereszten kell meghalnunk, hanem az önmagunk megtagadása szempontjából. És tegyük Jézust mindennek elébe az életünkbe!

Kiderül, ahogy olvassuk itt az Írást, hogy ez az ifjú nem tudta ezt megcselekedni. Pál erről azt mondja, hogy sanyargatom, és alávetem az én testemet mindenekfelett. Mire utal itt? A szellemi emberére, a belső emberére utal, amelynek uralnia kell a fizikai hústest mivoltát. Hogyan tesszük ezt meg? A szánkkal.

Tegnap valaki azért jött az alkalomra, mert végső elkeseredésében azt kérte Jézustól, hogy szeretne leszokni a dohányzásról. Nem volt időm arra, hogy hosszasan elmagyarázzam neki, de most elmondom, hogy mindenki hallja, hogy hogyan lehet leszokni.

Kezd el mondani, hogy gyűlölöm a dohányzást! – miközben dohányzol. Egy napon észre fogod venni, hogy nem kívánod, és leteszed, csak mondogassad szorgalmasan. Így lehet a szánk szavainak hatalmát, erejét kiárasztani az életünk felett.

Lukács 14/27 És valaki nem hordozza az ő keresztjét, és énutánam jön, nem lehet az én tanítványom. 

Egy másik fordítás úgy mondja: hordoznia kell az ő keresztjét, és úgy kell énutánam jönnie, és akkor lesz az én tanítványom.

A törvényt fel kell adni az életünkben, és el kell kezdenünk a kegyelmet megismerni és kegyelemben járni. Vagyis ne legyünk már többé a törvénynek az alkalmazói az életünkben, mert ha ragaszkodunk a törvényhez, nem lehetünk az Úr tanítványai. Természetesen ez egy napról-napra való folyamatos növekedés.

Megtagadni magunkat a test kívánságaiban, és engedelmeskedni az Úrnak, az Ő kívánságainak. Erre időt kell szakítani, hogy az ember ebben gyakorolja magát, és meg kell hozzá újítani az elménket. Tehát a második pontban Jézus hozza a keresztet, mint képet, hogy mindenkinek fel kell vennie a saját keresztjét, és megtagadnia önmagát.

A harmadik pontban pedig megnézzük, hogy Pál hogy szól a keresztről. A kereszt a Páli levelekben a teljes megváltásunkat jelöli. Pál az egyetlen tanítvány, aki ilyen vonatkozásban szól. Engesztelésnek a helye a kereszt, mert Jézus mindezt elvégezte ott értünk Isten kegyelme által. Más szóval az Ő áldozata, a kereszthalála oly hatalmas áldozat volt, hogy magasan felülfizetett mindazért, amivel tartoztunk.

Az a keresztnek a becsmérlése lenne, ha azt mernéd állítani, hogy amit Jézus tett a kereszten, ahhoz még ezt meg azt hozzá kellene adni, ahhoz, hogy a mi életünk teljes legyen. Keresztény törvényeket, keresztény parancsolatokat nem szabad hozzátenni, mert Jézus munkája teljes volt.

A bűn zsoldja a halál, mondja az Írás a Róma 6/23-ban. De a bűneinkért az ár, ami Jézusra lett szabva, a halálbüntetés volt. Az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk, Jézus Krisztusban. Vagyis meg lett fizetve egy ár a bűneinkért, a bűn zsoldja a halál. Jézus az Ő hústestében fizetett meg a mi bűneinkért a halállal.

Az engesztelés az Ószövetségben úgy történt, hogy meg kellett ölni egy áldozati bárányt a bűnökért, de az soha nem volt elegendő arra, hogy a bűnt eltegye az útból, előképe volt azonban annak, hogy Istennek oda kellett adnia az Ő egyszülött Fiát a mi bűneinkért.

Erőteljes igazság, hogy mi is történt, Ő fizette meg a bűneink árát. Ha mégis megpróbáljuk megtartani a törvényt, akkor a Jakab 2/10 szerint meg kell tartani az egész törvényt.

Jakab 2/10 Mert ha valaki az egész törvényt megtartja is, de vét egy ellen, az egésznek megrontásában bűnös. 

Ha azt akarjuk, hogy az életünkben mégis a törvénynek élünk, és meg akarjuk tartani a törvényt, és vétünk egy jótája ellen, akkor az egész törvény ellen vétkeztünk. Amit Isten szeretne nekünk átadni, és a mérce, az Jézus Krisztus dicsősége.

Róma 8/2 Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. 

Ha a belső emberem természete szerint élem az életemet, vagyis a szeretet törvénye szerint, akkor számomra nincs törvény. Az Írások akkor kezdenek működni az életünkben, akkor válnak valósággá, ha a belső emberünk törvényei szerint élünk.

Ha nem tekintjük ezeket a belső törvényeket, akkor nem marad más, mint a világ, vagyis a külső mérce szerint próbáljuk élni az életünket.

Róma 13/10 A szeretet nem illeti gonosszal a felebarátot. Annak okáért a törvénynek betöltése a szeretet. 

A szeretetben tehát nincsenek törvények.

Róma 3/23 Mert mindnyájan vétkeztek, és az Isten dicsőségének szűkében vannak. 

Vagyis a dicsőség! Krisztusnak a dicsősége a mi mércénk. Mindegy, ha most a bűnöket kategorizáljuk, és azt mondjuk, hogy kicsike bűn, vagy nagyobb bűn, vagy nagy bűn – hanem így kell tekinteni a másik irányból, hogy Jézus Krisztus Istennek a dicsősége és mi mindannyian a bűn alatt születvén, ennek a dicsőségnek a szűkében voltunk.

Tehát meg kell érteni, ha Isten összehasonlít minket Jézussal, akkor a Jézusi dicsőséghez mér minket. Egész nap azon munkálkodom, hogy a törvény köréből kihozzalak téged, mert nem lehet a kettőt összekeverni, hogy kis törvény, kis kegyelem – teljesen a kegyelem alá kell kerülnünk.

Az Ószövetségben az áldozati állatok bemutatása és megáldozása Jézus Krisztus eljövetelének előképe volt. Ugye Keresztelő János azt mondta Jézusról, hogy: Ímé, Istennek ama Báránya, aki elveszi a világ bűneit. Mit mondott ezzel János? Ímé az ember, aki el fogja venni az én és a te bűneidet, és az Ő vére engesztelést fog szerezni értem és érted. Jézus nem csak ember volt, hanem Isten volt ember testben.

Az Ő vére értékesebb volt, mint az egész emberiség együtt véve. Az Ő vére ugyanis szent volt, és nem volt bűn benne. Egy csepp abból a szent vérből többet tud megfizetni, mint amit te egész életedben tettél.

Amikor mi annyira méltatlannak érezzük magunkat, és azt gondoljuk, hogy a mi bűnünk, amit elkövettünk oly hatalmas, hogy Jézus vére nem elegendő annak engesztelésére, akkor nem igazat gondolunk, és nem tiszteljük Jézus szent vérét.

Jézus ugyanis kiontotta az Ő vérét a te bűneidért, minden bűnödért – a múlt, jelen, és jövő vonatkozásában. Minden bűnért, amit valaha csak el tudsz követni.

Néha hajlamosak vagyunk összehasonlítani magunkat, - hogy mi mit tettünk - mások nagyobb bűneivel, de akárhogy hasonlítgatjuk, Jézus a világ minden bűnéért megfizette az árat. Ésaiás 40/2-ből megtudjuk, hogy Ő kétszeresen fizetett ezekért.

Ésaiás 40/2 Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és hirdessétek néki, hogy vége van nyomorúságának, hogy bűne megbocsáttatott; hiszen kétszeresen sújtotta őt az Úr keze minden bűneiért.  

Máté 3/1 Azokban a napokban pedig eljött Keresztelő János, aki prédikál vala Júdea pusztájában.

2. És ezt mondja vala: Térjetek meg, mert elközelített a menny királysága. 

3. Mert ez az, akiről Ésaiás próféta szólott, ezt mondván: Kiáltó szó a pusztában: Készítsétek az Úrnak útját, és egyengessétek meg az Ő ösvényeit. 

Hallelúját tudunk csak mondani erre, Jézus többet fizetett, mint amennyi szükséges a bűneinkért. Egyetlen módon tudtunk volna mi megfizetni a bűneinkért, úgy ha valóban letöltjük a pokolbeli büntetésünket, és a pokolba jutunk.

Az Ő engesztelő áldozata oly teljes volt, hogy nem csak egyszeresen fizette meg az árat, hanem kétszeresen fizetett értünk. Ez az, amit a kereszt jelentett Pál számára, és ezt kell, hogy jelentse nekünk is.

Tehát kellett, hogy legyen egy fizetség a bűnökért, és Jézus a teljes árat kifizette. Pál, amikor a keresztre utal, akkor erre a fizetségre utal. Amikor a keresztre tekintünk, akkor tudnunk kell, hogy nagyobb ár lett ott kifizetve, mint amit az igazságszolgáltatás, a mennyei bíróság követelt volna a bűneikért.

A kereszt azt mondja el nekünk, hogy mi az, amit Ő tett értünk, és nem fordítva, hogy mi az, amit mi tudunk tenni Őérte. A vallásosság rontotta meg ezeket a fogalmakat. Mert így tanítják nekünk, hogy ha igazán áldott akarsz lenni, akkor ezt kell tenned, és azt kell tenned, gyülekezetbe kell járnod, tizedet kell fizetned és sorolják.

Ezek valóban biblikus dolgok, csak a működési módjukban van különbség, mert a szívedben kell megértést kapnod, mint ahogy Ábrahám tette, és hitből kell ezeket megcselekedni.

Filippi 3/18 Mert sokan járnak másképpen, kik felől sokszor mondtam néktek, most pedig sírva mondom, hogy a Krisztus keresztjének ellenségei.

Pál azt mondja ezzel, hogy ha ti ezeket másként teszitek, akkor a kereszt ellenségei lesztek. Sokan vannak, akik a keresztről tanítanak és énekelnek, de mivel nem a pontos igazságot tanítják, hogy Jézus a kereszten mindent elvégzett értünk, a kereszt ellenségeivé váltak. Az Ő munkája teljes, és nekünk csak annyit kell tennünk, hogy azt elfogadjuk.

Azt tanítják nekünk [tévesen], hogy szentül kell élnünk, és a cselekedeteink által kell kiérdemelnünk, a teljesítések által, Istennek a kegyeltségét. Ha az ember ezt így teszi, akkor a keresztnek az ellenségévé vált. Pál tíz alkalommal hozza elő ilyen vonatkozásban a keresztet.

Korinthus I. 1/17 Mert nem azért küldött engem a Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az Evangéliumot hirdessem; de ne bölcselkedő beszéddel, hogy a Krisztus keresztje hiábavaló ne legyen. 

Vagyis nem egy fadarabról beszél Pál. Egy gyülekezeti alaptanra utal itt, ami azt tanítja, hogy keresztséget kell venni ahhoz, hogy valaki üdvözülhessen. Tehát hiszünk a vízkeresztségben – és a következő héten is lesz vízkeresztség Egyházunknál – de ez csak egy jelképes megjelenési formája annak, ami szellemben [az újjászületéskor] megtörtént velünk.

Tehát az üdvösségünk következményeképpen veszünk vízkeresztséget. Miután újjászülettünk, ez egy szimbolikus megjelenési formája annak, hogy mi történt a bensőnkben. Ugyanis szellemben halottak voltunk, elkülönülve Istentől, a szellemi halál állapotában voltunk, és az alámerülésünkkel jelképezzük, hogy meghaltunk Krisztussal együtt ennek a világnak és a bűnnek kétezer évvel ezelőtt.

És azt mondja itt Pál, hogy engem nem azért küldött Krisztus, hogy kereszteljek, hanem, hogy az Evangéliumot hirdessem. Tehát azt prédikálni, hogy a vízkeresztség üdvözíti az embert, ez nem található az Evangéliumban. Pál a Galata levélben is szól erről:

Galata 2/21 Nem törlöm el az Isten kegyelmét; mert ha a törvény által van a megigazulás, akkor Krisztus hiába halt meg. 

Vagyis Isten kegyelmét semmibe vesszük akkor. Mert ha azt hisszük, hogy a törvénynek megcselekedése által, mint pl. a vízkeresztség, vagy a gyülekezetben való rendszeres részvétel, a gyülekezetbe való eljárás, vagy szent életvitel – ha ezeket úgy prédikálják nekünk, hogy ezáltal van az üdvösségünk, akkor a kereszthalált semmibe vettük.

És az bizonyos, hogy így nem lehet újjászületni sem. Ilyenkor azt írja Pál, hogy Krisztus hiába halt meg neked, mert te úgy veszed, hogy amikor Krisztus meghalt a kereszten, akkor csak egy részét fizette meg a te adóságodnak. Mert akik így tanítanak, azt mondják [tévesen], hogy még ezt, meg azt hozzá kell tennünk a kereszthalálhoz, hogy szentek legyünk. Hozzá kell még tennünk ezt meg azt ahhoz, hogy üdvösségünk legyen.

És ha ezeket nem teszed, akkor nem lehetsz megigazult Isten előtt mondják. Ez a törvény, és ez hazugság. Ez az, amikor elveszünk a kereszt igazságából, az ott történt engesztelés teljességéből, mert Jézus ugyanis az egész árat megfizette. Teljes árat fizetett, ugyanis nem úgy van, hogy Jézus kereszthalála, meg a te cselekedeteid együttvéve, azok kombinációjában hozzák neked az üdvösséget. Hallgasd meg a Galata 5/4 mit ír neked.

Galata 5/4 Ti, akik a törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestetek.  

Ez a legnagyobb, amikor ezt meglátod, hogy ha a törvényhez nyúlsz, akkor hiábavalóvá teszed Krisztus halálát. A megigazultság azt jelenti, hogy szabaddá válsz a bűntudattól, a kárhozattól, és a bűnérzettől. Mindaz, ami a bűnhöz kötődik, attól te szabad vagy.

Ha azt mondják, hogy bizonyos cselekedetsort kell megtenned ahhoz, hogy igaz légy, mint pl. hogy szent életvitelt kell folytatnod, vízkeresztséget kell venned, bármi is legyen az, amit neked tanítanak, ha ezeket úgy tanítják neked, hogy ez szükséges a te teljes üdvösségedhez, akkor a Krisztus keresztjét hiábavalóvá tetted. Hatástalanná tetted azt, amit Jézus érted elvégzett, vagyis kiestél a kegyelemből.

A Krisztusi Test java részének azt tanítják [tévesen], hogy megigazulni a cselekedetek által lehet. Lehet, hogy nem fedezed fel teljesen, hiszen nem a teljes ószövetségi törvényt kell megtartanod, de ugyanezt teszik veletek, csak keresztény törvényeket hoznak. Egyszerűen annyi történt, hogy egy másik autóba szálltál át.

Ennyit és ennyit kell olvasnod a Bibliádat, ennyit és ennyit kell imádkoznod egy nap. A baj ezzel az, hogy soha nem lesz elegendő. Ha huszonnégy órát imádkoznál, az sem lenne elegendő, mert a törvényből van, mert a törvényből igazítana meg. Ezért van az atyafiaknak oly sok vádolója a törvény ismerői között. És a Krisztust hiábavalóvá tették az életükbe, a keresztnek az erejét tették semmissé az életükben.

Tehát a nézőpontban van a különbség, azt kell tekinteni, hogy mi az, amit Ő tett értünk, és nem azt keresgélni, hogy mi az, amit mi tudunk tenni az üdvösségünkért. Pál apostol úgy hivatkozik a keresztre, mint a Jézus Krisztus kereszthalála, és mindaz, amit ez a kereszthalál számunkra bevégzett. Hogy miként fizette meg Jézus, a mindenek feletti teljes árat a bűneinkért, a helyettesítéses megváltásunkat, és hogy miként igazított meg minket ezáltal Isten előtt.

Pontosan az ellentétje ez annak, mint amit a törvény követelt volna tőlünk, és ami a saját cselekedeteinkből elnyerhető megigazultságunkat hozná. A vallásosságból eredő követelményrendszer, ami ránk mutat, hogy mi az, amit nekünk kell tennünk, hogy egy haragos szívű Istent megengeszteljünk általa. Hogy elnyerjük így az Ő kegyeltségét és végre valahára így megválaszolja az imáinkat.

A keresztnek pont az a lényege, hogy Isten ott elvégezte az engesztelést, és azt az árat, amit neked kellett volna fizetned, azt Ő megfizette, ezért neked nem kell még hozzátenned, nem kell Istennek tetszened a cselekedeteiddel. Hogy Krisztus keresztje hiábavalóvá ne legyen, ez a lényeg, ezt nem szabad szem elől veszítenünk.

Korinthus I. 1/18. Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek; de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje. 

A keresztről való prédikálás bolondság a világnak, a természeti ember úgy tekint rá, hogy ugyan már ne bolondozz velem.

Korinthus I. 2/14 Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Szellemének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy szellemileg lehet azokat megítélni. 

Ugye az érzéki ember, vagy az, aki még nem született újjá, az nem látja a szellemi dolgokat, csak annyit lát, amit ez a természeti világ enged neki láttatni. Az elveszett ember, az még nincs a szellemében újra élesztve. Az újjászületett ember pedig meg kell, hogy tanulja:

Korinthus II. 5/7 Mert hitben járunk és nem látásban.

Meg kell tanulni, el kell kezdenünk ezt a hitben járást, és nem arra figyelni mindig, amit látunk. Miután újjászülettünk, meg van a lehetőségünk, hogy elkezdünk szellemben járni, vagy pedig a természeti ember síkján járunk. Tehát a testi keresztények, akik a hústestükben járnak, az érzékszerveik alapján, pont úgy járnak, mint az elveszett ember.

Az alapján hozza meg a döntéseit, amit lát, amit érzékel, amit ki tud tapintani, amit hallani tud, és ez az érzéki ember, ez a hústesti ember nem képes észrevenni Isten Szellemének dolgait. Egy ilyen testi ember nem látja a kereszt erejét. A testi ember úgy gondolkodik, hogy rosszat tettem, és jóvá kell tennem valahogy, meg kell fizetnem a rossz árát.

Amikor egyszer a XVIII. kerületben egy bankban jártunk, a bankos, aki ott a hivatalban ült, elment Olaszországba a szabadsága alatt, és mondta, hogy a szabadságát a térdén kell, hogy töltse mindazokért a rossz dolgokért, amiket cselekedett.

Azt is elmondta nekem, hogy micsoda szellemi megtapasztalás volt az, amikor ő ezt megtette. Tehát a testi ember, az érzéki ember a saját engesztelése által akar eljutni oda, ahová csak Jézus által lehet. Jézusnak a megcsúfolása ez, arcul ütése, mondván ezzel azt, hogy az Ő halála nem volt elegendő, hozzá kell tenni ezt meg azt.

Jézus annyival magasan felette fizetett mindannak, amivel mi tartoztunk a bűneink miatt. Ezért nem szükséges depresszióban élni a múltbéli bűneink miatt, hogy mit tettünk, vagy mit nem tettünk, és kárhoztatni magunkat emiatt, mert Isten mindezek alól felmentett bennünket. Ha nem így gondolkodnánk, akkor megtagadnánk a keresztet.

Sőt azt is mondja az Írás, hogy akinek sok bocsáttatott meg, az szereti igazán és nagyon az Urat. Pál úgy prédikált, hogy Jézus meghalt értünk, és mindenért megfizette az árat. Mégis vannak, akik úgy gondolkodnak hívő létükre, hogy az nem volt elegendő, és nekik ezt és ezt kell még szenvedniük a bűneikért, Krisztus keresztjét hatástalanná tették az életükben.

Mégis azt hiszik az emberek, hogy ezt, meg azt kell még tenniük hozzá. Tegyük a képet egybe ezekből az apró kis pontokból, amit eddig hoztunk, lássuk a teljes képet.

Galata 5/11 Én pedig atyámfiai, ha még mindig a körülmetélést hirdetem, miért üldöznek mégis? Akkor megszűnt a kereszt botránya. 

Tehát akkor a kereszt botrányába nem ütköznének bele, ha belátnák a többiek, hogy a kereszten a teljes ár ki lett fizetve, és nem kell kiérdemelni Istennek a kegyeltségét és szeretetét. Nem tudunk semmit tenni, hogy Isten még jobban szeressen minket vagy, hogy kevésbé szeressen minket.

Ő szeret minket, ha elfogadjuk ezt az óriási váltságdíjat, amit fizetett értünk, a kereszten, ha nem. Ha nem élsz igazán az elvárások szerint, Isten ugyanúgy szeret téged, mert az árat a kereszten érted is, minden bűnödért kifizette. Tehát fel kell növekedni ebben.

Ha ezt elfogadod, akkor üldöztetésekben lesz részed, és kritikákat fogsz kapni, mint pl. én is, hogy miért nem prédikálom a szentséget? Miért nem prédikálom a szentséget ahhoz, hogy elnyerhessem Istennek az áldásait?

Az én áldásaim száz százalékban attól adattak, amit Jézus Krisztus tett, és végzett értem a kereszten. Ha nekem szentül kellene ahhoz élnem, hogy én közösségben lehessek Istennel, akkor ezzel megkerültük volna a kereszt munkáját, amit Isten elvégzett. Hozzátennénk ahhoz.

Természetesen élhetünk szent életet, de ezt nem azért éljük, hogy majd Isten ezáltal befogad, és elfogad minket. Mondja azt az Írás, hogy az ördögnek pedig ne adjatok helyet, és én nem akarok bejárást adni az ördögnek az életemben.

Mert a János 10/10-ből tudjuk, hogy a tolvaj [ördög] nem egyébért jön, hanem, hogy lopjon, öljön, és pusztítson. Tehát, ha én odaszánom a tagjaimat az ellenségnek, akkor ezáltal egy bejárást engedek neki az életembe. És akkor bizony fogja hozni a depressziót, szegénységet, a hiányt, a nem elegendőt az életembe.

Tehát magamat olyan teljes mértékig odaszánom Istennek, amennyire az csak lehetséges nekem, a jelenlegi fejlettségem szintjén. És ezáltal nem adok lehetőséget az ellenségnek, hogy belépjen az életembe, de nem a célból élem ezt a szent életet, hogy majd ezáltal Isten engem befogad, és elfogad. Isten engem azért fogad el, amit az Ő Fia a kereszten értem elvégzett.

A Galata 5/11-ben előfordul a szó, hogy körülmetélés, ez volt ugyanis a parancsolatokban elsőként előírva. Ezen vitatkoztak abban az időben, hogy meg kell tartani a törvényt, vagy nem kell.

Pál mondta nekik, hogy ha én továbbra is hirdetném a körülmetélést, akkor nem lenne itt az életemben a keresztnek a botránya, nem üldöznének érte. Pál azt magyarázza, hogy ha a törvényt ma is úgy hirdetném, mint régen, akkor nem botránkoznának meg a kereszt igehirdetésén.

Azt mondják sokan, hogy ha nem jársz be a mi gyülekezetünkbe, akkor Isten nem fogja megválaszolni az imádat, Isten majd megbüntet téged. Akik így prédikálnak, azokat figyeld meg, hogy nem érik üldöztetések, mert ez a józanész szerinti gondolkodásmód.

Ha a gyermek jól viselkedik, akkor megjutalmazod és veszel néki egy kis fagylaltot, ha rosszul viselkedik, akkor büntetést kap. Tehát a természeti világunkban így működik minden, de az isteni kegyelemben nem. Isten befogadott mindannyiunkat azért, amit Jézus értünk elvégzett a kereszten.

Tudom, hogy sok az ismétlés ma, de meg van a célom vele, hogy megértsük, hogy nekünk ezt az egészet csak el kell fogadni hit által.

Tehát el tudod-e fogadni úgy, hogy amit Jézus tett érted, és nem úgy, hogy neked ezeket kell tenned Jézusért? Ha ezt a kegyelmet el tudod fogadni, akkor üldöztetések fognak érni, a hústestben gondolkodó keresztények részéről.

Timótheus II. 3/12 De mindazok is, akik istenfélően akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. 

Nem azt mondja, hogy néhányakat üldözés ér, hanem mindazokat. Mert amikor elmondod, hogy mindezt Jézus végezte, és nem a te saját jó cselekedeteid, és jóságod eredménye, továbbá Isten szeret téged, és Isten befogad téged, akkor a vallásoskodó emberek gyűlölni fognak.

Az akkori kor vallásoskodó emberei voltak azok, akik Jézust a keresztre feszítették. Ma ugyanez a helyzet. A vallásoskodó emberek azok, akik a jó cselekedeteikre vetik a hangsúlyt, és azáltal utalnak Isten áldásaira és elfelejtik a kegyelmet.

Galata levélben egy kis kanyart teszünk, és visszajövünk majd a kegyelemre. Le van írva, hogy a test szerinti üldözi a Szellem szerint születettet. Miután a keresztről a tanításokat átnéztük, vissza fogok térni a kegyelem tanítás sorra. Le kell tenni a kegyelemre alapjait.

Galata 4/29. De ahogy akkor a test szerint született üldözte a Szellem szerint valót, úgy van most is. 

30. De mit mond az Írás? Űzd ki a szolgálót és az ő fiát; mert a szolgáló fia nem örököl a szabad asszony fiával. 

31. Annak okáért, atyámfiai, nem a szolgálónak, hanem a szabadnak gyermekei vagyunk.

A mai napon a vallásoskodók üldözik a Szellemben járókat. Az egész arról szól, amit Jézus tett értünk, és nem arról, amit mi tudnánk elvégezni. Nem a mi szent életünkön múlik a dolog, és nem azon, hogy milyen vallásos gyakorlatokat tudnánk elvégezni vagy bemutatni Istennek. Ennyit, és ennyit imádkoztam, ennyi lépcsőn mentem felfelé, ezt és ezt tettem. Amikor ezt [kereszt művét] elmondod az embereknek, akkor felborzolod őket.

Galata 6/12 Akik testre szépek szeretnének lenni, azok kényszerítenek titeket a körülmetélkedésre; csak azért, hogy a Krisztus keresztjéért ne üldözzék őket. 

Hogy a Krisztus keresztjéért ne járjanak üldözések, hanem inkább menjünk vissza a törvényre. Minden árat megfizetett értünk. A vallásoskodó azt mondja [tévesen], hogy nem, nem, az csak egy rész volt, amit Ő fizetett, és a többit nekem kell hozzátennem.

És ott van ez a bűn az életedben mondják, és van egy démon benned, és ezekkel, és ezekkel a szokásokkal fel kell hagyni az életedben, és helyette azt meg azt meg azt kellene tenned, sorolják. Elfelejtik, hogy Jézus megfizette a teljes árat az adóságunkért, amikor meghalt helyettünk.

13. Mert maguk a körülmetéltek sem tartják meg a törvényt; hanem azért akarják, hogy ti körülmetélkedjetek, hogy a ti testetekkel dicsekedhessenek.  

Tehát a törvénynek a szaktudorai sem élnek szent életet, de azért minket megkritizálnak. És ha valaki úgy érzi, hogy mindezekben kárhoztatás alá került, akkor nézzük meg a…

Galata 3/10 Mert akik a törvény cselekedeteiből vannak, átok alatt vannak; minthogy meg van írva: Átkozott mindenki, aki meg nem marad mindazokban, amik meg vannak írva a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje. 

Mindenki megszegte a törvényt. Szeretném nektek elmagyarázni, hogy ha vesszük pl. a szép új autódat, annak a szélvédő üvegén valaki egy egészen pici lyukat ejt egy fegyverrel, és jön a melletted lévő autó és elsöpri, most már teljes zűrzavarban állsz. Mindegy, hogy egy egészen kicsi sérülés volt rajta, vagy az egész megsérült, ki kell cserélni rajta a szélvédő üveget. Ez a törvény. Ha a legkisebb részét megsérted a törvénynek, az egész ellen vétettél.

Van valaki köztünk, aki együtt viseli a gyapjú, és a műszálas ruhát? 60 % poliészter, 40 % pamut. Megszegted a törvényt vele. És ha egy kis jótájában megszegted a törvényt, az egész ellen vétkeztél. Pontosan olyan bűnösnek számítasz, törvényszegőnek, mint egy gyilkos, vagy egy fajgyűlölő, mert megszegted a törvényt.

Tehát a törvény egy bizonyos elvárás. Azt mondják az emberek, hogy mindezeket meg kell tenned, ahhoz, hogy igaz légy, ahhoz, hogy Isten elfogadjon téged. A törvény azt mondja, hogy tökéletesnek kell lenned. Van-e itt közöttünk valaki, aki tökéletes?

Ha nem, akkor szükséged van egy üdvözítőre. Mindannyiunknak szüksége van egy üdvözítőre. És nem csak addig igaz ez, amíg újjászületünk az Üdvözítő által, és utána visszamegyünk a törvényekhez, hogy mit teszünk, és mit nem, utána is ugyanaz a kegyelem tart meg minket.

Kanyarodjunk vissza a kegyelemre. Ugyanis a kárhoztatás szolgálatának is van egy bizonyos fajta dicsősége, mint ahogy az előző ébredéseknek, az évszázadok során lévő ébredéseknek is volt dicsősége. Mert az elmúlt évszázadokban, nem sokat tudtak az emberek a kegyelemről.

Meg fogom nektek ezt mutatni az Írásokból. Volt egy evangélista az Egyesült Államokban, kellett volna, hogy egy nagy ébredés legyen. És egy igazi vadállatot képzeljetek el, egy brutális fellépésűt.

A pünkösdiek nem tudták fogadni őt, mindannyian leborultak az oltárnál arcukkal a földre. Egy nagy ébredésnek kellett volna lenni, helyette nagy kárhoztatások voltak. Ott senki nem született újjá.

Később is láttam őt, valamennyit próbáltak változtatni a helyzeten, engem is felkértek, hogy valamit próbáljak szervezni, és a címlistámat adjam oda, de én nem akarok ilyennel közösséget vállalni.

Ma nekünk, valami sokkal dicsőségesebb adatott, mint a törvény kárhoztatásának a szolgálata, amely szintén dicsőséges volt. Mi ebben szeretnénk benne lenni.

Korinthus II. 3/3 Akik felől nyilvánvaló, hogy Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, nem tintával, hanem az élő Isten Szellemével írva; nem kőtáblákra, hanem a szívnek hústábláira.

4. Ilyen bizodalmunk pedig Isten iránt a Krisztus által van.

5. Nem mintha magunktól volnánk alkalmatosak valamit gondolni, úgymint magunkból; ellenkezőleg: a mi alkalmas voltunk az Istentől van:  

6. Aki alkalmassá tett minket arra, hogy újszövetség szolgái legyünk, nem betűé, hanem Szellemé; mert a betű megöl, a Szellem pedig megelevenít.

7. Ha pedig a halálnak betűkkel kövekbe vésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy Izrael fiai nem is nézhettek Mózes orcájára arcának elmúló dicsősége miatt:

8. Hogyne volna még inkább dicsőséges a Szellemnek szolgálata?

9. Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges a megigazulás szolgálata?

10. Sőt az, ami ott dicsőséges volt, nem is mondható dicsőségesnek ehhez a túláradó dicsőséghez képest. 

11. Mert ha dicsőséges a mulandó, sokkal inkább dicsőséges az, ami megmarad.

Amikor a halálnak betűkkel kőbe írt szolgálatáról beszél, akkor a törvény szolgálatáról beszél, és hozzáteszi, hogy a Szellemnek a szolgálata a betű szolgálatánál sokkal dicsőségesebb.

A 9-es versből tudjuk meg, hogy ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges… Vagyis ez a szolgálat is dicsőséges. Ha úgy prédikálunk az elveszetteknek, hogy ti mindannyian a pokolba kerültök, ha nem tértek meg, így is néhányan meg fognak térni. De ennél van dicsőségesebb szolgálat is, a megigazultság túláradó szolgálata. A 11-es vers hívja fel a figyelmünket erre:

11.  Mert ha dicsőséges a mulandó, sokkal inkább dicsőséges az, ami megmarad.

Vagyis az a nagyobb ébredés, annak még jönnie kell. Isten nem akarja, hogy a múltba visszakanyarodjunk, és olyan ébredések legyenek, mint a múltban, amikor a kárhoztatást, és a törvényt használták eszközül. Az embereket ez a kárhoztatás leginkább az elméjükben hozza arra a döntési szintre, hogy oda kell járulniuk a kereszt lábához.

A megigazultság dicsőséges szolgálata még ennél is túláradóbb, és a mi fókuszunk nagyon fontos. Nem abban áll, hogy mi mennyire szeretjük az Urat, hanem abban, hogy Ő, maga az Isten mennyire szeret minket.

Emlékeztek János apostolra? Mit mondott? Az a tanítvány, akit az Úr szeret… Az Úrnak a szeretetével dicsekedett, ami az Ő irányába van. Ezt mindannyiunknak, személyenként el kell fogadnunk.

És akik nagy kegyelemre akarnak eljutni, és akik eljutottak ezekre a nagy szintekre, egy közös vonás van bennük, mindannyian felismerték, hogy az Úr mennyire szereti őket.

Nézd meg Jesse Duplantist is, amikor az Úr elragadta a mennybe, és amikor már visszajött, és sok év eltelt, és egyszer egy együttlétével az Úrral érzékelte, hogy jaj Uram, nincs valami rendben, bánt téged valami Uram, akarod, hogy az egész napomat veled töltsem?

Ekkor ébredtem rá, hogy én soha nem gondolkodtam így eddig. De bizony így kellene gondolkodnunk, mert ez egy kapcsolat Ővele, és Ő annyira szeret minket.

Amikor Ábrahám felment a hegyre, és felajánlotta áldozatként a fiát készséggel, amikor megragadta kést, akkor Isten szólt neki, hogy tegye azt le, mert ebből tudom, hogy igazán szeretsz engem.

De Isten saját magáról beszélt, hogy én fogom odaadni a saját Fiamat. Mert azt írja, az egyetlen fiadat. Pedig Ábrahámnak több fia volt. De Izsákról a hitben születettről beszélt, hogy – erről tudom. És mi is innen tudjuk, hogy az Úr szeret minket, mindannyiunkat egyenként. Ámen!

Egy nagyon nagy kijelentés. Amikor valaki általánosságban beszél, hogy igen az Úr szeret mindannyiunkat, akkor még nem érezte a szívében ezt meg.

A gyógyító kenet itt van és az Úr nagyon komolyan veszi a gyógyulást, hogy meggyógyítson titeket. Nincs semmi olyan bűn a múltadból, ami visszatartana, hogy meggyógyulj, ne kárhoztasd magad semmiért, mentsd fel magad a szégyenérzettől, mentsd fel magad a kárhozat alól, Ő szeret téged. Mert te vagy az a tanítvány, akit az Úr szeret!

Álljunk fel. A kereszt prédikálásában erő van, ezt tanítja Pál. Én a Biblia övében nőttem fel, és csak ezt hallottam, a kereszt prédikálását. És képzeljétek, jöttek olyan keresztények hozzánk, akik azt mondták, hogy merjük kitenni a keresztet?

A kereszt kitétele varázslás, a varázslás bűnét követjük el. Ebből az ostobaságból ki kell növekednünk szellemi értelemben, és meg kell értenünk az Úr szeretetét, amit irányunkban érez Ő a szívén.

Csukd most be a szemed, és kérlek, hogy mondjad: Mennyei Atyám szeret engem. Jézus, szeret engem. A Szent Szellem szeret engem. – Erőtlenül mondtátok.

Igen, mert nem tudod, hogy én mit tettem – gondolod. Pont erről prédikáltam, a keresztről. Ő ott bebizonyította, mint Ábrahám is, az egyszülött Fiát adta. Ez a bizonyíték a szeretetéről, ez bizonyítja az Ő szeretetét.

Még egyszer mondjuk el, ahogy Pál is büszkélkedett: Jézus szeret engem, az én Mennyei Atyám szeret engem, a Szent Szellem szeret engem. És az Ő szeretetéért, mivel Ő szeretett engem elsőként, én is szeretem Őt, én szeretem Jézust, és szeretem a Mennyei Atyámat, és szeretem a Szent Szellemet, és szeretem saját magamat is, és jól érzem magam. Ámen!

Bizony kell, hogy szeressük önmagunkat is, mert belőled nincs még egy. Mindegy, hogy milyen idős vagy, amikor elragadtatunk, mindannyian harminc évesek leszünk. Ez az igazság, azt mondják, a megdicsőült testünkben harminc évesek leszünk örökre. Most is jól néztek ki.

A kegyelemről alapot kell vennünk az életünkben. A világ minden törvényét elő lehet hozni, csak ne hagyjátok magatokra olvasni. A kegyelmet fogadjátok el. Semmit ne tegyél a törvényből, mint pl., hogy két órát fogom olvasni a Bibliámat, mert…

Mert hoznak majd neked új törvényeket. Az újévben ezt és ezt a fogadalmat teszem. Másnapra már megszegted, mert a hústest ilyen természetű, megtöri a törvényt. De, ha szabaddá válsz és a Szent Szellem józanságában veszed a lépéseidet, akkor meg fog változni az életed.

A hústestben vannak kihívásaink, vannak próbáink. Ha azt hallja az ember, hogy ezt nem szabad megcselekedni, abban a pillanatban azt mondja a hústest, hogy miért nem? Megpróbálom. Nem lehet azt nekem? Annál inkább akarom. Ez a hústest természete.

Ezt követően kórházi szolgálat felkenetésére kerül sor. Ilyenkor a kenet kerül átvezetésre a te életedbe, ahogy a kegyelem is rétegekben elfoglalja az életünket és rátelepszik az életünkre szintről, szintre.

Szükség van tanításokra, hogy megértsük, hogy mit hoz nekünk ez a kegyelem. Azután pedig, figyelni kell, hogy Isten mit cselekszik általa, hogy nem érdemeltük ki ezeket, és Isten mégis megcselekszi általunk.

A legfiatalabb lányomról elmondom nektek, hogy egész kicsi korától mindig szokása volt azt mondani, hogy: – Én áldott vagyok! És bizony így is van. Van egy autója, amikor a nagyszüleitől megkapta az első autóját, akkor azt mondta, hogy én áldott vagyok. Azután kapott egy újabb autót, megint mondta, hogy igen, mert én áldott vagyok.

Nála is ez történt. Gyülekezetben végzett szolgálatokat, várostervezésben van egy kiváló végzettsége, várostervezés a szakmája. Négy különböző szakon van végzettsége, Isten olyan bölcsességet adott neki. Valamit tehát tanulhatunk, ha az Úrral járunk.

A kezemet rád vetem, ahogy az Igében írva van, és téged kiküldünk szolgálatra Jézus nevében. Krisztus felkentje vagy az Úrnak Jézus nevében, és jelek, csodák és erők fogják kísérni a szolgálatodat. Isten buzgóvá teszi a szívedet Jézus nevében.

Tehát, ha jó dolog történik velünk, jelentsük ki, hogy igen, mert áldott vagyok. Erről nem is volt még tanítás a lányomnál, már akkor is így tette. Még egyetemista volt, öt éves tapasztalattal, gyakorlattal keresett valakit egy cég, és őt vették fel. Azt is megengedték, hogy az egyetemi tanulmányait befejezze, mellette dolgozhatott.

Azután egy kormány-alkalmazotti helyet akart kinézni magának. Ausztráliában az utak építésével nagyon sok jogi munkák is vannak. Ausztráliában olyan mértékű a növekedés, újabb beruházások, és építkezések vannak.

Ilyenkor meg kell vizsgálni, hogy a környezetvédelmi rendelkezéseknek megfelelnek-e ezek az új építkezések, és ő az útépítéseknél van, az aranypartokon, óriási paradicsomi élet folyik ott. Homok aranypartok, óceán, kaszinók. Ő ott dolgozik várostervezőként.

Őt, a főnökével együtt kinevezték a peres ügyek osztályára. A főnöke, aki szintén egy asszony, egy tűzkerék, kirúgja az ügyvédeket, kirúgja a jogászokat, ha nem úgy van, ahogy mondják, és teljes tisztaságot teremtett. Ezáltal Isten feljebb emelte őt. Jelenleg négyszáz ügye van a lányomnak, amely felett ő rendelkezik.

Nem ismerik pontosan a törvényeket ott, akik nem tanulták, és nem tartják be. A kormány-alkalmazottakkal nézeteltéréseik vannak emiatt. Bizony sokszor összeakasztják az agancsaikat.

A magán beruházóknak alkalmazkodniuk kell a kormányrendeletekhez, és csak siránkoznak, hogy mit és miért nem lehet, mert igazságszolgáltatás kell, hogy következzen. Amikor ugye az ember a bíróságra megy, akkor szeretné, ha az igazság jönne elő az ítéletekben.

Most pedig figyeljél. Mindannyiótoknak ugyanígy, vagy egy ajándéka. Ő elkezdte ezt az ajándékot használni az Úrnak, először ingyen. És azután lett belőle egy szolgálat, ma annyira felemelte Isten az ő útját, hogy különböző helyre kiküldik, és ő kell, hogy megtanítsa a törvényre a jogászokat.

Amikor én ezt a kenetet tanultam, volt egy gyülekezet, egy apostol volt ott, és ő kárhozat alatt volt. Még amikor Isten hatalmasan használta, nagyon vad életet élt, nem megyünk a részleteibe. Isten használta őt, jelenleg 74 éves, s most mondja, hogy el sem hiszi, hogy annak idején milyen ostoba dolgokat tett. A keresztények visszaemlékeznek ezekre.

Beküldtem a lányomat ebbe a gyülekezetbe egy adománnyal, és küldtem vele azt az Igét, hogy nincsen immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. A leges legnagyobb apostolnak küldtem az adományt, és ez a szolgáló kárhoztatás alatt van. Elvitte a lányom, és amikor ez a szolgáló rátette a lányomra a kezét, és imádkozott érte, a Szellem vezette őt.

Amikor elment ebbe a gyülekezetbe, az építkezések ott is nagyon szigorúak, az engedélyeket kikérni, egy gyülekezeti épülethez hozzáépíteni, az is nagyon kényes ügy. Otthagyta a névjegykártyáját a lányom, hogy ha szüksége van bármire, jogi tanácsadásra, akkor rendelkezésre áll. Egy igen jeles névjegykártya.

És amikor lement és beszélt vele, ugyanis a városi tanácsnál leállították az építkezést, nem kapta meg az engedélyt, és mondta a lányom, hogy ne aggódj, ezt ők nem tehetik meg, mert a paragrafusok szerint ebbe nincs beleszólásuk, és most az új gyülekezeti részt építik, mert végül is a jogszabályok megengedik. Megkapták az engedélyt.

És ez az az ajándék. Amikor az ember elkezdi használni azt az ajándékot, ami nála van, az ajándék, amit az Úrnak használunk, abból, ha azt hűséggel használod, egy szolgálat lesz. Ugye érted ezt? Tehát az ajándék az nálatok van, mindenkinek van ajándéka, és ahogy használjátok, és ahogy befolyással vagytok a munkahelyi dolgaitokra általa, Isten azt egy szolgálattá fogja kinöveszteni az életedben.

Legjobb példa, amit most tudtam hozni. Mindig csak azt mondja, hogy én áldott vagyok, és látni is az arcán, hogy ő ezt őszintén hiszi. Örömben van. Az Úr megáld engem, mondja. És valóban az Úr megáldja őt.

Az apostol megkérdezte tőle, hogy miként adott neked Isten ilyen bölcsességet, ilyen tudást, mert még jogásznak, és mérnöknek is tovább képezhetné magát egy-egy év továbbképzéssel.

Tehát még a bírák sem voltak tisztában azokkal a legújabb rendeletekkel, amiket ő sorolt, és az Úr küldött oda három hölgyet. A kormányhivatalokban nem mindenki szeret dolgozni, akik nem végzik rendesen a dolgukat, azokat simán elbocsátották, és olyanokat vettek fel, akik ellátták a feladataikat.

Tehát az Úr tudja, hogy hogyan kell minket előléptetni, és feljebb léptetni. Két éven belül történt ez, miután elvégezte az egyetemet. Istennek a nagy kegyelme ez.

Mondjad most te is: – Nálam van egy ajándék, az az én ajándékom, és az szolgálattá növekszik! Mert az Úrért fogom használni, és az Úr népéért! És bizony van nálad egy ajándék, és abból lesz egy szolgálat az Úrnak. Isten ajándéka, és az Ő elhívása, azok megbánhatatlanok. Nem vonja vissza. Ezt is a Róma levélben találjuk meg.

Nagyon csendben vagytok, de boldognak kellene lennetek, mert ez egy kijelentés, amihez ha ragaszkodsz, megváltoztatja az életedet. Sokan ott követik el a hibát, hogy csak várakoznak az Úrra, hogy ha az Úr akarata, akkor majd előhozza. Ez nem így működik.

Jézus azt mondta, hogy azért jöttem, hogy megkeressem, és megtartsam, ami elveszett. Meg kell keresni, mindenhol találni elveszetteket. Ámen!

  

A más fordításokat függőleges vonallal jelöljük a baloldalon.

 

  

/Köszönjük az Úrnak Ibolya  testvérünk munkáját, aki a Békevár webkikötő számára legépelte e tanítást./

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL