2011.12.22. 

KEGYELEM 5.

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2011. december 18.

 

Nem vagyunk a törvény alatt, a kegyelem alatt vagyunk. Hamarosan a keresztről fogok tanítani, mert vannak olyan keresztények, akik azt kérdezik, hogy miként merjük kitenni a keresztet?

Tudod-e a keresztnek a jelentőségét? Valami oda lett szegezve a keresztfára. A törvény lett odaszegezve a keresztfára, a fejedelemségek és a hatalmasságok [a sötétség erői] pedig teljesen le lettek fegyverezve! Mindez a kereszten történt.

Van egy igevers, amely mindennek a középpontjában áll, amikor ezekkel a keresztényekkel beszélgetek, ez pedig a János 10/10 Igéje:

A tolvaj nem egyébért jön, hanem, hogy öljön, lopjon és pusztítson, én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek.

Ez mindenre magyarázat a földkerekségen. Az ördög, a tolvaj, még mindig itt van a földön, ő a gyilkos. Jézus pedig azért jött, hogy életet hozzon a földre, és azt az Ő teljességében hozza, életünk minden területére.

Meg kell tanulnunk ezt a még nagyobb kegyelmet, hogy abban járjunk, mert nem akarunk csak egy középszerűségben járni itt a földön, hanem a teljességben akarunk. Ehhez továbbra is az Úr Szellemét, és az Urat kell követnünk, amíg belekerülünk abba a túlcsorduló teljességbe, bővölködő áradásba. Ámen.

Ahhoz, hogy az emberek belül szabaddá legyenek, először nekünk kell kiszabadulni a legalizációból. Amikor az ember így szabad lesz, akkor valóban szabaddá teszi az Úr, minden kötés alól.

Az elmúlt héten annyi csodálatos visszajelzést kaptam, hogy az emberek életében hogyan árad ez a nagyobb kegyelem. Betegségek múlnak el, amelyek régen próbálják a szenteket, eltűntek a testekről. Még több kegyelmet fogunk elvenni a kegyelem királyi széke elől.

Az elmúlt héten János apostol levelét tanulmányoztuk. Egy kis áttekintést tartunk az eddigi tanításokból, mert ezt a témakört egy időre elhagyjuk majd. Azokat az életeket tanulmányoztuk, amelyekre jellemző volt ez a nagy kegyelem, természetesen az Úr életén kívül. És legutóbb János apostol életét tanulmányoztuk így.

János 20/2-ben olvastuk, hogy János úgy hivatkozik magára, hogy ama másik tanítvány, akit Jézus szeret vala. Saját magáról írja, hogy én vagyok a kedvenc tanítványa az Úrnak. János 21/20-ban szinte szóról szóra megismétli ezt, így ír magáról itt.

János 21/20 …látja, hogy követi az a tanítvány, akit szeret vala Jézus, ki nyugodott is ama vacsora közben az Ő kebelén …

Ki írja ezt itt? Saját magáról írja ezt. Azután beszéltünk Péterről, aki egész éjszaka kint volt a vizeken, és halfogásra szánta a hálóit, de nem fogott semmit. Amikor az Úr szavára leengedte a hálót a hajónak azon az oldalán, és közben azt gondolta, hogy ugyan már, hát én egy halász ember vagyok, és egész éjszaka semmit nem fogtam, de a te szavadra Uram…

És az Úr szavára leengedte a hálót, és szakadozott a háló, oly nagy mennyiségű halat fogott. Halak sokaságát. Ez után az Úr Jézus lábaihoz borult és azt mondta, hogy eredj el tőlem, mert én bűnös ember vagyok. Az alapgondolat, ami mögötte áll, hogy az Úr jósága, ami minket megtérésre indít.

Mikor borult le az Úr előtt, a halfogás előtt, vagy miután az Úr megmutatta a jóságát a halfogás után? Miután ez az áldás övé lett, utána. Ez mutatja azt a két különböző hozzáállást, ahogy János volt a szívében az Úr felé, és ahogy Péter.

Megnéztük József életét is röviden, és láttuk, hogy az egész életéből az volt a tanulság, hogy az Úr mindent a javára fordított, és a testvérei mind meghajoltak előtte. Amikor azt az álmot közölte velük, akkor a testvérei haragra gerjedtek.

Nagyon fontos tehát, hogy az ember hogy tekint magára, és hogy tekint az Úrra, és igen figyelnünk kell arra, hogy a negatív fajta gondolkodásmódból és magatartásformából kikerüljünk, kijöjjünk. Ezt követően az alapigénk minden tanításnál az:

Apostolok Cselekedetei 4/33 És az apostolok nagy erővel tesznek vala bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról; és nagy kegyelem volt mindnyájukon. 

Nagy kegyelem volt mindnyájukon. Vagyis volt valami rajtuk, ami mindannyiukon ott volt. Nemcsak, hogy ez a nagy kegyelem volt mindannyiuk felett, hanem akik a gyülekezetben újjászülettek, és tanítványok lettek, tanítványoknak hívták őket. Azok, akik naponként újjászülettek, és a gyülekezet tagjaivá lettek, azokat tanítványoknak nevezi az Írás.

El is fogjuk olvasni ezeket az igeverseket a 6. fejezet 1, 2, 7-es verseket, hiszen ezek a tanítványok végezték az evangelizációs munkát, nem az apostolok, és nagy kegyelem volt mindannyiukon mondja az Írás. Jeruzsálemből úgyis elszéledtek a tanítványok, az üldöztetések miatt, kivéve az apostolokat. 

Apostolok Cselekedetei 6/1 Azokban a napokban pedig, mikor a tanítványok sokasodának, a görög zsidók közt panaszkodás támada a héberek ellen, hogy az őközülük való özvegyasszonyok mellőztetnek a mindennapi szolgálatban. 

2. Annakokáért a tizenkettő egybegyűjtvén a tanítványok sokaságát, mondának: Nem helyes, hogy mi az Isten Igéjét elhagyjuk és az asztalok körül, szolgáljunk. 

7. És az Isten Igéje növekedék; és sokasodék nagyon a tanítványok száma Jeruzsálemben; és a papok közül is nagyon sokan követték a hitet. 

És ez én vagyok, mondja mindenki, én tanítvány vagyok. Nagy kegyelem volt mindannyiuk felett. Tanulmányoztuk a Példabeszédek 19/12 verset, ahol azt olvashatjuk, hogy a királynak a jóakarata olyan, mint a harmat a füvön.

Ez a jóakarat, ez a kegyeltség, ez a kegyelem, amelyet az Ige a füvön lévő harmathoz hasonlít, ez lehet fátyol vékony, erőteljesebb, és lehet nagyon sűrű is. A kegyelem az életünk felett pont így helyezkedik el, rétegelten, egyik réteg a másikra.

Amikor ez a kegyelem az életünkre leszáll, sokszor észre sem vesszük azt, vagy pedig már olyan erőteljes, hogy a végén már azt tapasztaljuk, hogy ez a kegyelem visz minket végig az életen.

Jakab 4/6 De majd nagyobb kegyelmet ád; ezért mondja: Az Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ád. 

Látszik ebből, hogy a kegyelemnek különböző fokozatai léteznek. A Bibliánkban az is olvasható, hogy Jézus növekedett e kegyelemben. Vagyis a kegyelemnek léteznek különböző mértékei, fokozatai.

Miként befolyásolja az életünket, ha ez a kegyelem növekszik felettünk? Úgymond könnyebbé válik az életünk, azok a dolgok, amelyek addig nehézkesen, döcögve mentek, most könnyedén folynak.

Zsidó 4/16-ban pedig egy meghívást kapunk a kegyelem királyi székéhez. Így szól:

Zsidó 4/16 Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyiszékéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk; a szükség idején segítséget kapjunk. 

A fő dolog, amit meg kell értenünk, hogy azok, akik kárhozat alatt vannak a szívükben, azok nem fognak odajárulni a kegyelem királyiszékéhez, mert nem mernek. És a bűnnek ereje a törvény, és mi nem vagyunk a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt vagyunk.

Ezt az Igét már tárgyaltuk a Róma 6/12-ben. Tekintettük a II. Timótheus 2/1 verset is:

Timótheus II. 2/1 Te annak okáért, én fiam, erősödjél meg, a Krisztus Jézusban való kegyelemben; 

Megerősödvén ebben a kegyelemben, erőteljessé lesz az életünk, erőteljesen tudunk állni.

Zsidó 12/28 Mivel tehát rendíthetetlen királyságot nyertünk, legyünk hálásak, és ezzel szolgáljunk Istennek tetsző módon, tisztelettel és istenfélelemmel.

Tehát Istentől jön az a kegyelem is az életünkre, hogy Istennek tetsző életet tudunk élni. Ezért olyan szinten tudjuk Őt szolgálni, ami az Ő számára elfogadható, és a tetszésére van. Ez azt jelenti, hogy képesek vagyunk még többet teremni.

Honnan tudjuk azt megállapítani, ha még több kegyelmet nyertünk? Úgy, hogy könnyebbé válnak a dolgok számunkra. Életünk azon területein, ahol újra és újra elbuktunk, küszködtünk, bűnbe estünk, kudarcot vallottunk, ott könnyedén fel tudunk állni, és győzelmet veszünk.

A felettünk levő megfelelő mértékű kegyelemmel képesek vagyunk ezekkel a dolgokkal leszámolni egyszer és mindenkorra, a hátunk mögé dobjuk ezeket, s többé nem nyitjuk meg magunkat ezeknek. Megfelelő mértékű kegyelemmel képesek vagyunk mindenféle kísértésnek ellenállni.

Ilyen mértékű kegyelemmel képesek vagyunk elfogadni bármilyen csodát Istentől. Hallottam bizonyságokat pl., hogy végtagok nőnek ki, karok, kezek, láb kinőtt, a szolgálatomban is láttam ilyet. És ezek hatalmas kegyelemből való csodák. Nagyobb kegyelem szükséges ezekhez az életünk felett.

Nem kell aggódnunk a felől, hogy jönnek-e nagyobb tömegek az összejöveteleinkre, amikor evangelizálunk, hanem teljes kegyelmébe kell kerülni annak a képességnek, amit Isten számunkra ajándékozott.

Akarunk-e nagyobb kegyelmet? Fel kell fedeznünk, hogy Isten a kegyelem Istene, és semmit nem tart vissza tőlünk. Azt kell jól látni, hogy mindennek van egy emberi oldala is.

Megvizsgáltuk Eszter, József, Dávid és Ruth példáját a Bibliában, ezeket a történeteket azért néztük át - valós történetek ezek -, hogy lássuk, miként volt a kegyelem az életük felett. A tanításokat teljesen ingyen le lehet tölteni az internetről.

Fogod látni, hogy a felelősség így a miénk, hogy járunk-e abban? Ruth pl. Jézus dédnagyanyja volt, és nem zsidó volt. Tehát szinte a semmiből valakivé lett. Ezt fogjuk látni a következő évben, a hirteleneket! Nagy hirtelenségek fognak jönni, amik meglepetéseket fognak hozni az életünkbe. Ezek jó történések, jó meglepetések lesznek.

A mai tanításban a mi részünkről szeretnék beszélni, hogy mi a mi feladatunk, hogy ebben járhassunk.

Galata 2/9 És elismervén a nékem adatott kegyelmet, Jakab és Kéfás, meg János, kik oszlopokul tekintetnek, bajtársi jobbjukat nyújták nékem és Barnabásnak, hogy mi a pogányok között, ők pedig a körülmetéltek között prédikáljanak:

Mi az, amit ők észrevettek Pál életén. Észrevették és elismerték a felette levő kegyelmet. Pál mondja, hogy a felettem lévő kegyelmet elismervén. Először is felismerték, mondja a bővített fordítás. Elismerték, felismerték.

Korinthus II. 6/10-ből használtam sokszor azt az Igét, hogy a Pál élete felett lévő kenet sokakat meggazdagított, bár azt írja, hogy neki nem volt semmije. Hogyan tudta ezt tenni? Úgy, hogy egy apostoli kegyelem kenet volt az életén, és az sokakat meggazdagított. Ezt elismerte azzal, hogy felismerte.

Más szolgálók, pásztorok életében jelenlévő kenetet - amikor egy ilyen kegyelmet kap a szolgáló - az nem a saját személyes élete számára van, hanem azok felé, akik felé szolgál. Azok számára van ez a kegyelem.

A szolgálóknak szeretném felhívni a figyelmét, hogy ismerjék el az életük felett lévő kegyelmet. Nem mindenre ad ez képességet, csak arra a területre, ahová Isten felhatalmazza. A kérdés úgy hangzik, hogy szükséges-e, hogy felismerjük, elismerjük ezt a kegyelmet az életünk felett? Igen!

Nagyon nagy része van ennek az elismerésnek abban, hogy még több kegyelmet nyerjünk. Nem fogod tudni magad odaszánni annak, amiről tudomást sem veszel az életedben, hogy ott van. Az Úr jobban a segítségedre van ebben, mint ahogy gondolnád. Az Ő segítsége is kegyelemből van.

Sok területére kaptam az életemre kegyelmet, amire még elhívásom sem volt, nem is fedeztem fel. Tehát nem mindenki kapott kegyelmet arra, hogy prédikátor legyen, de kegyelmet kaptál arra, hogy a munkahelyeden jól megállj.

Így vannak olyanok, akik különböző területeken, igen nagy képességekkel, tehetségekkel vannak megáldva, pl. a zenében, vagy egy-egy szakmában. Vagy a titkárság munkájában, vagy a mérnöki területeken.

Vannak tehát olyanok, akik egyes területeken igen nagy kegyelemmel vannak megajándékozva. Ugye érted? A vállalkozásokban is vannak területek, ahol nagyon nagy kegyelmet kap valaki.

Nincs az rendjén, ha az ember tudatlan arról, hogy az életében milyen elhívást kapott Istentől, és az milyen kegyelemmel jár. Pál ezért a leveleiben lépten, nyomon megemlékezik arról a kegyelemről, amely az életén van, és ami felette van. Nézzük ezt a:

Róma 15/15 Bátorságosabban írtam pedig néktek atyámfiai, részben mintegy emlékeztetvén titeket az Istentől nékem adott kegyelem által, 

16. Hogy legyek a Jézus Krisztus szolgája a pogányok között, munkálkodván az Isten Evangéliumában, hogy legyen a pogányoknak áldozata kedves és a Szent Szellem által megszentelt. 

Emlékeztetlek titeket a nékem adott kegyelem által… Az ad neki jogosultságot, hogy elmondja, amit leír itt a többieknek, mert hivatkozik az Istentől felette lévő kegyelemre. Ez adja neki ezeket a képességeket és ezt a bátorságot, hogy ezt elmondhassa.

Vagyis Pál tudatában van ennek a kegyelemnek az élete felett, és emlékezteti a többieket erre, felhívja a figyelmüket, hogy azért teszem ezt, mert a kegyelem felettem van. Újabb hivatkozás a:

Róma 12/3 Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy senki ne tartsa többre magát, mint kell, hanem józanul gondolkodjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. 

Dicsérjük az Urat! A kegyelemre hivatkoztunk úgy, mint Isten jelenléte, segítsége, amit nem érdemeltünk ki. Hogy jó dolgok történnek velünk az életünkben, olyan területeken, hogy áldásossá leszünk, ez mind Isten kegyelméből van.

Efézus 3/2 Ha ugyan hallottátok Isten kegyelmének rendelkezését, melyet nékem adott a ti érdeketekben;

Isten ezt a kegyelmet a ti érdeketekben adta nekem.

3. Hogy tudniillik kijelentés útján ismertette meg velem a titkot, a szerint, amint az előbb röviden megírtam, 

4. Melynek olvasásából megérthetitek, hogy mi az én ismeretem a Krisztus titka felől; 

5. Amely egyéb időkben meg nem ismertettetett az emberek fiaival úgy, ahogy most kijelentetett az Ő szent apostolainak és prófétáinak a Szellem által: 

6. Hogy tudniillik a pogányok örököstársak és egyugyanazon Test tagjai és részesei az Ő ígéretének a Krisztus Jézusban az Evangélium által. 

7. Amelynek szolgájává lettem az Isten kegyelmének ama ajándékából, mely adatott nékem az Ő hatalma erejének munkája szerint. 

Vagyis Isten kegyelmének ajándékára hivatkozik, és ez egy képesség, amelyet Isten adott neki. A szolgálatra ruházta fel képességekkel, hogy felétek szolgálhasson. Ez a kegyelem egy isteni segítségnyújtás, isteni képességgel való felruházás.

Lehetőségek, amelyeket a számodra ad ez által. Egy erőt biztosít számodra általa. Mert én felkenetést kaptam, mondja Pál, hogy szolgáljak ezzel felétek.

Mert elhívott vagyok, elküldött vagyok, és kegyelemmel felruházott vagyok, hogy én ezt szolgáljam felétek. Tudatában volt-e Pál annak, hogy ez az életén, és az élete felett van? Igen, mert szólt róla. Megerősíti a:

8. Nékem, minden szentek között a legeslegkisebbnek adatott ez a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus véghetetlen gazdagságát; 

Vagyis Pál állandóan írja és beszél róla. Nem dicsekedésként teszi ezt, ugyanis az ember nem saját magát ruházza fel ezzel a kegyelemmel. Az elismerést az isteni kegyelemnek adja, vagyis általa Istennek, aki adta neki ezt a felette lévő kegyelmet.

Amikor dicsőíted azt a kegyelmet, ami az életed felett van, akkor nem saját magaddal dicsekedsz, hanem Istennel, aki azt adta neked. Magadat nem vagy képes felruházni, meghatalmazni ezzel a fajta kegyelemmel.

Kolosse 1/25 Amelynek lettem én szolgájává az Isten sáfársága szerint, amelyet nékem adott tireátok nézve, hogy betöltsem az Isten Igéjét, 

Engem Isten tett szolgálóvá, mondja Pál.

29. Amire igyekezem is, tusakodván az Ő ereje szerint, mely énbennem hatalmasan munkálkodik.

Ez a kegyelem bennem hatalmasan munkálkodik… Ez egy leírása annak a kegyelemnek, amely bennünk munkálkodik. Arra adta Isten ezt a hatalmas erőt ránk, hogy bennünk munkálkodjon, hogy az Ő akaratát véghez tudjuk vinni az életünkben.

Isten oly erőteljesen munkálkodik bennem… – mondja egy másik fordítás.

Vagyis van valami, ami tőlem függetlenül van bennem. Van bennem valami, ami engem belülről megvilágosít. Isten kegyelme az benned.

A keresztények egészére mondható, hogy hajlamosak mindennek a negatív oldalán időzni. Azon időznek, hogy mit tegyenek, mit szabad, és mit nem. Azon időznek, hogy hogyan és miként engedelmeskedjenek az Igének?

Nincs ilyen a Bibliában, hogy engedelmeskedni kell az Igének, azt írja, hogy cselekvői legyetek az Igének. Teljesen másfajta mentalitásból fakad a kettő. Ugyanis, ahogy az Ige bennünk lakozik, és követjük a Szellemet, úgy megcselekedjük az Igét belülről.

Az Igének parancsolatokból való, külsőre való engedelmesség, az az Ószövetségnek volt a része, amikor meg volt nekik parancsolva, hogy mit tegyenek. Mi pedig, mint újonnan született teremtményei Istennek, belülről fakadóan cselekedjük meg az Igét.

Ha teljes sötétségben van az ember, akkor azt mondja, hogy szükségem van egy kis zseblámpára, hogy megnézzem, hogy merre megy az utam. Van bennünk valami. Tudom, hogy hová megyek, és tudom, hogy van Valaki, aki előre elkészíti nekem az utat. Tudom, hogy vannak összejöveteleim, és az Úr készíti elő nekem oda az utat.

Jakab 1/17 Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.

Ez elmondja nekünk, hogy mindaz, ami jó és teljesség történt az életünkben, azt nem mi magunk cselekedtük meg, onnan felülről jött, ajándék volt. A kevélység mondatná azt velünk, hogy én voltam. Az alázatos szív azonban tudja, hogy ez Ő, aki cselekszik.

Mondod, hogy ebben a bizonyos dologban mindig olyan jó voltam. Nem igazán te voltál az, hiszen Isten teremtett minket, és Isten tart meg minket életünk minden pillanatában. Ha egy picit előre szaladok: hogy amikor az ember gyermekként születik, voltak olyan dolgok, amiről tudásom volt, vagy észrevettem, tudtam dolgokat, amelyről egy felnőttnek sincs elképzelése.

Az édesapám például állattartó volt, és voltak, lovak, barmok, marhák kint a mezőkön, állatokat tartottunk. Olyan dolgokat megtanultam gyermekkoromban például, hogy hogyan kell szöges drótkerítéseket építeni, hogy kell körbevenni, vagy terelni ezeket a jószágokat. Egyszerűen beleszületik az ember olyan dolgokba, ami lehet, hogy neked még ma is idegen.

Visszakanyarodva Pálra, aki az evangéliumot volt hivatott prédikálni, nem mondja magáról, hogy olyan nagyon ékesen szóló lett volna, hanem azt mondja el, hogy ami őt azzá tette, az az Istennek felette való kegyelme. Nem az ékesen szólásban jöttem hozzátok, hanem az erőnek és a Szellemnek a bemutatásában.

Róma 11/13 Mert néktek mondom, a pogányoknak, amennyiben én a pogányok apostola vagyok, a szolgálatomat dicsőítem; 

Mondja Pál, hogy a pogányoknak apostola lettem, mindezt azért mondom, hogy a szolgálatomat dicsőítsem.

Én nagyon sokra tartom a szolgálatomat… – mondja egy másik fordítás.

Kevélységből van ez? A mai világban lehet találkozni hamisítványokkal, amikor valaki tetteti, színleli, hogy ő milyen alázatos. Hamisítvány. Az illető nem igazán alázatos szívű, ha azt mondja magáról, hogy ó, én egy senki vagyok. Milyen alázatos vagyok, de ez ostobaság, ez nem alázat.

Én magamtól nem vagyok képes tenni semmit sem, de nem magamtól vagyok itt ebben a világban, a Nagyobb van bennem, és az Ő kegyelme által mindenre képes vagyok az életben. Mindarra, amire csak elhív engem az életben, mert nem én cselekszem azt, hanem az Istennek felettem való kegyelme. Vagyis nem magamnak kedveskedek, amikor ezt mondom.

Korinthus II. 10/1 Én pedig, Pál, kérlek titeket a Krisztus szelídségére és engedelmességére, aki szemtől szemben ugyan alázatos vagyok közöttetek, de távollétemben szigorú irántatok;

Pál itt a levelében magáról fejtegeti pontról-pontra, hogy miként is van ő a szívében. Le kell ülni, és át kell gondolni, hogy az életünkben vannak olyan területek, amelyekre egyáltalán nem kaptunk kegyelmet. Vannak területek, ahol kegyelmezettek vagyunk, hogy azt tegyük, és vannak területek, amelyekre egyáltalán nem kaptunk kegyelmet.

Ha egyik területen kegyelmezett vagy, kiválóságra jutottál, nem jelenti azt, hogy minden másban is az vagy. Azért, mert egy területen kegyelmet nyertél, és abban kiválóságra jutottál, nem jelenti azt, hogy másban is olyan nagy vagy.

Találkoztál már olyan emberrel, aki azt gondolta magáról, hogy ő mindenben olyan nagyszerű, és ő mindenre képes, hogy megtegye. Ilyen nincs, mert ő sem tudná, meg senki más sem egyszerre, mert különböző ajándékaink, és kegyelmeink vannak, így kaptuk, írja a Biblia. Az egyiknek ez adatott, a másiknak meg az a fajta ajándék adatott.

Egyikkőnknek sem adatott oda a teljes kegyelem. De a kegyelmek sokasága elnyerhető. Kegyelmet kegyelemre halmozva megáldhat téged az Úr, rétegelten adhatja a kegyelmet mindannyiunk életében.

Egy területen bizonyosan te is kegyelmezett vagy. Ha mindannyiunkat egybevesszük így a Testben, akkor mondhatjuk, hogy minden kegyelemmel megajándékozottak vagyunk.

Elmondom pl., hogy a templomunkat, mi magunk, a különböző szakértelmek által hoztuk elő. Nagyon sok szakember, nagyon sok szakmunkás, nagyon sok területen kiváló szakértelmezett, kegyelemmel megajándékozott személy által. És nem mindegyik én voltam.

Tehát az ember egymagában csak egy rész. Vagyis arra kell ráébrednünk, és megismernünk, hogy hol van az a terület, ahol mi kegyelmezettek vagyunk, ahol állíthatom, hogy ezt én meg tudom csinálni, és jól meg tudom csinálni.

Lehet az egy üzleti vállalkozás vagy valami más terület, ahol te kimagasló eredményeket el tudsz érni, és dicsőítheted ott a te szolgálatodat. De ha olyan területhez érkezel, ahol valójában nem vagy kegyelmezett azon a területen, akkor legjobb, ha egy kicsit hátrább húzódsz, és becsukod a szádat.

2. De kérlek benneteket, hogy amikor jelen leszek, ne kelljen szigorúnak lennem ama bizodalomnál fogva, amellyel úgy gondolom, szigorú lehetek némelyekkel szemben, akik úgy gondolkodnak felőlünk, mintha mi test szerint járnánk. 

9. Hogy ne úgy lássatok, mintha ijesztgetnélek titeket a leveleim által.  

10. Mert, úgy mondják, a levelei ugyan súlyosak és kemények; de a jelenléte erőtlen, és beszéde silány.

11. ? Gondolja meg az, aki így beszél, hogy amilyenek vagyunk távollétünkben, a levelek által való beszédben, éppen olyanok leszünk, ha megjelenünk, cselekedetben is. 

12. Mert mi nem merjük magunkat azokhoz számítani, vagy hasonlítani, akik magukat ajánlják; de azok magukat magukhoz mérvén és magukhoz hasonlítván magukat, nem okosan cselekszenek. 

13. De mi nem dicsekszünk mértéktelenül, hanem ama mérőzsinór mértéke szerint, amelyet Isten adott nékünk mértékül, hogy hozzátok is elérjünk.  

Pontosan úgy, ahogy a városnak megvannak a határai, a pásztorok pásztorlásának határa is megvan a városban vagy a településen, és nem pásztorol mindenki. Ezért az ember nem lépi túl azt a határvonalat, vagy mértéket, amit Isten adott néki mértékül. Pál azt mondja, hogy nem fogok dicsekedni a saját mértékemen túl.

14. Mert nem feszítjük túl magunkat, mintha nem értünk volna el hozzátok; hiszen hozzátok is eljutottunk a Krisztus Evangéliumával. 

17. Aki pedig dicsekszik, az Úrban dicsekedjék. 

18. Mert nem az a kipróbált, aki magát ajánlja, hanem akit az Úr ajánl. 

Bizony, kell tudnunk a különbséget a kettő között. Azért, mert pásztor lettél, nem azt jelenti, hogy pásztor lettél mindenki felett, és azért, mert annak a családnak feje vagy, nem azt jelenti, hogy a másik családban is te vagy a fej.

Hol van neked a kegyelem határvonala, hol van a mértéke annak a kegyelemnek, amit kaptál? Azon a határvonalon belül önbizalommal teljes lehetsz, a megvallásaidat megteheted, és ami azon a határvonalon kívül van, ott jobb, ha elcsendesedsz, elhallgatsz.

Mondtam valakinek, hogy csak azért érem el lassan a Skype-on, mert csak két újjal gépelek, visszafelé a válaszok, mint a gépfegyver zúgása, úgy jönnek vissza a sorok.

Láttam egy híres, német újságírót, aki Izraelben írta éppen a cikket. Megnyugodtam, mert ő is két újjal írt, és lassabban írt, mint én, ez nagy önbizalmat hozott nekem, mert mondtam, hogy nála még én is gyorsabb vagyok, és ő egy híres újságíró, aki írta a jelentését.

Láttam olyan német szakmunkásokat, akik olyan szakértelemmel bírnak bizonyos területeken, hogy el nem hinnéd. Ha elmegyünk Százhalombatta mellett, ott látjuk azt az ipartelepet, hogy micsoda szakértelem kell azokhoz, hogy az ember felépítse azt a rendszert.

Én is dolgoztam ilyen erőmű rendszerben. Három négyezer emberrel együtt dolgoztunk. Az egyik épület, amin dolgoztunk, hatszor-hétszer ilyen méretű volt, mint a százhalombattai. Egy km hosszú volt. Erőművet építettünk ott fel. Mondtam nektek, hogy dolgoztam itt, ott, ez volt az egyik hely.

Egy másik példa, azok a kézművesek, akik Salamon templomában készítették az arannyal ékesített edényeket, micsoda kézügyességet kaptak Istentől. Köztünk is vannak rendkívül kézügyességgel rendelkező szakemberek, vezető emberek, földművesek és így tovább. Kinek mi adatott, melyik területen vannak az ajándékai.

Megművelni itt az országban a földet, hogy az jól teremjen, annak annyira jónak kell lenni, mint bárhol a világon. Vagy talán Európában a legjobbak vagyunk ebben. Ennek az országnak nagyon fontos a mezőgazdasága, mert ha akarunk valamit enni, akkor teremnie is kell a földnek.

De ha az ember nem járatos egy ilyen területen, akkor jobban teszi, ha azon a területen elhalkul, és elcsendesedik. És taníthatónak kell lennünk. De ha egy másik területen fel tudod venni a fonalat, akkor nyugodtan előre mehetsz, és vezetheted a többit. Megint egy másik területen, ahol még tanuló vagy, ott tanuljál.

Ha az ember már régről vezető és elől megy, akkor sok hibát elkövethet, mert olyan területekhez érkezhet, ahol nincs megadva neki a kegyelem, hogy abban ő jó legyen. Ha az autódnak motorikus problémája van, akkor azt tanácsolom, hogy inkább maradj csendben, ha nem vagy kegyelmezett azon a területen, hogy azt megszereld.

Aki minden területhez ért, és vallja magáról, hogy ő mindennek a mestere, s az tudjuk, hogy kicsoda. Tehát elég rossz az, ha az ember nem ért valamihez, de az még rosszabb, ha az illető nem ért ahhoz a dologhoz, és beleüti az orrát.

Tehát ahol nincsenek tapasztalataid, valószínűleg nem kaptál arra a részre kegyelmet. Ahogy Pál is mondja, maradjunk a területünkön. De, ha tudod, hogy ahhoz a területhez érkeztél, akkor nyugodtan kiálthatod az örömkiáltásaidat, és jelezheted, hogy te itt kegyelmezett vagy. Egy nagyon erőteljes igevers, amit nem sokszor veszünk elő, a…

Filemon 6. Hogy a te hitedben való közösség hathatós legyen a Krisztus ügyében, minden benned lévő jónak megismerése által.

Ha ezen az egy igeversen időzöl, és ezt beépíted a szívedbe, akkor a senki földjéről felemelkedhetsz a milliomosok közé. Ez az ’epignosis’ szó a görögben, ami egy pontos tudást jelent, ez a megismerés. Eggyé válás azzal az ismerettel, azzal a tudással. És ahhoz, hogy ez a hit hathatós legyen az életünkben, ezért azt ki kell mondani a szánkkal, a szavainkkal.

El kell ismernünk, hogy mi az, amit az Úr belénk helyezett. Tudatában kell lennünk annak, és azonosulnunk kell azzal. Lehet, hogy ezt a képességet már megkaptad, még mielőtt ráébrednél, hogy azon a területen majd dolgod lesz, és elhívást kaptál.

Láttunk ilyen eseteket, hogy az illető elhívást kapott a szolgálatra, és nem is tudott róla. Vannak kegyelmek, amelyekkel együtt születtünk, más kegyelmeket akkor kapunk meg, amikor újjászületünk. Más kegyelmek akkor adatnak hozzá az életünkhöz, amikor beteljesedünk a Szellemmel.

Megint újabb kegyelmek, ahogy növekszünk az életben, és beteljesedésről, szintről-szintre növekszünk, úgy rétegelten az Úr további kegyelmeket ad az életünkre. Tehát személyesen tettem olyat, hogy valakit szinte bele kellett lökni a szolgálatba, és később vette észre, hogy ő abban jól érzi magát, és ő abban kegyelmezett.

Kemény volt az eleje, de az illetőben benne volt az a kegyelem, csak fel kellett, hogy ismerje. Az ember semmit nem úgy kezd el, hogy már kifejlett állapotban van azon a területen. És ha nem kezded el azt a dolgot, akkor soha nem fogsz ráébredni arra, hogy azon a területen kegyelmezett vagy.

Tehát megvannak ennek az áldásai, hogy a szellemileg felfejlett vezetőink tapasztalataira így hallgatunk. Pl. az én életemben az Úr olyan erőteljesen felkent szolgálatokba helyezett, akik engem vezettek. Főleg a tudás szava és a gyógyulás területén. Isten olyan vezetőket helyez az életünkbe, akik segítenek abban, hogy azonosítsuk ezeket a kegyelmeket magunkban, amiket kaptunk.

Jelöltünk ki az elmúlt hónapban is egy pásztort, s az illető megkérdezte, hogy ki vagyok én, honnan tudom én, hogy ezt teszem? Az illető az ostobaságáról tett bizonyságot. Mert Isten adott az elhívásommal együtt egy bölcsességet, hogy az a feladatom, hogy szolgálati hivatalba állítok, és hivatalból elmozdítok embereket, ha szükséges.

Ha valamire elhív az Úr, hogy azt tedd meg, akkor nem mondhatod azt, hogy én azt nem tudom. Gondolok most valakire, aki kapott az Úrtól egy elhívást, hogy zongorázzon. Az illető meglepődött, azt mondta, hogy összesen két hete, hogy járok zongoraórákra, és most kezdtem csak a hangokkal ismerkedni, hogy melyik hol van.

Képzeljétek el, hogy a gyülekezetbe járt egy zongorista, aki tudott játszani, és annak őt kellett hallgatni. A végére nagyon híres lett, mert egy szellemi észrevétel volt az illetőben ez az ajándék és kifejlődött. Soha ne mondd tehát azt, hogy ezt nem tudom megtenni.

Van, hogy sokkal több minden zajlik körülöttünk, mint amit észreveszünk. Az életünknek egy egészen új területén lehet, hogy akkor fejlődik ki az a kegyelem felettünk. És ahogy felismered a benned lévő kegyelmeket és ezeket az ajándékokat, úgy fejlődik az a terület az életedben.

Ahogy hűséges vagy a kevesen, és a kicsin, úgy fog az Úr hozzá még többet adni. Erről beszélünk, hogy még több kegyelmet fogsz kapni. Ha nem vagy hatékony abban, hogy ezeket észre vedd, ezeket a területeket, akkor kevésbé leszel hatékony azon a területen, ha nem veszed észre azt a benned lévő jót, amit Isten munkálni akar.

Sok ember azért van úgy, mert nem tekint arra a területre, a felette lévő kegyelemre, amivel Isten őt megajándékozta azon a területen. Ahogy azt felismered és abba az irányba figyelsz, az hozzáférést biztosít számodra Isten még több kegyelméhez.

Dicsérjük az Urat. Ez a mai egy bibliaiskolai tanítás. Nagyon fontos, néhányatoknak szüksége van rá.

Péter I. 4/10 Szolgáljatok egymásnak azzal a kegyelmi ajándékkal, amit ki-ki kapott, mint Isten sokféle kegyelmének hű sáfárai. 

Ha az ember rossz sáfár, akkor elpazarolja azt az ajándékot, amit Isten adott neked. Ha sáfára vagy annak, amit Isten adott neked, akkor azt a maximális keretekig, szélsőséges határokig használod.

11. Ha valaki szól, mintegy Isten Igéit szólja; ha valaki szolgál, mintegy azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten ád: hogy mindenben dicsőíttessék az Isten a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és hatalom örökkön örökké. Ámen. 

A kegyelem tesz minket arra alkalmassá, hogy szolgálhassunk ajándékokkal. És az lesz az eredménye ennek a szolgálatnak, hogy az emberek segítséget kapnak általa, a szükségeik betöltetnek, és Isten dicsőséget vesz belőle.

Én kegyelmezett vagyok arra Istentől, hogy ezt a szolgálatot vezessem, de ez a kegyelem nem nekem adatott, hanem nektek. Ha ez a szolgálat nincs a te segítségedre, akkor az nem Istentől van.

Te is ugyanúgy kegyelmezett vagy arra, hogy valakinek segítsél az életben, és vannak neked is ajándékaid. Azt mondod erre, hogy én erről egyáltalán nem tudok, hogy mi lenne az, de akkor is ott vannak a születésed pillanatától. Megint újabb ajándékok jöttek hozzád, amikor újjászülettél, megint újabbak, amikor a Szent Szellemmel beteljesedtél. Hozzám akkor jöttek még ajándékok, amikor az Úrnak komolyan elköteleztem magam.

A bibliaiskola első évében nagyon erőteljes volt ez rajtam, rám nehezedett. Egy német prédikátor volt ott, és ő azokat hívta előre, akik Németországban akarnak majd misszionáriusként szolgálni. És előre mentem, de mindegy volt, mert Isten csak az elkötelezést nézte a szívemben, hogy elköteleztem magam. Megesik misszionáriusokkal, hogy elmennek egy irányba, és azután máshol kötnek ki.

De az az elkötelezés, amivel odaadtam magam a szolgálatra, akkor kezdtek ezek a kegyelmek működni az életemen, úgy, hogy átrendeztek dolgokat a szükséges irányba, és az Úr tudta, hogy merre kell, és Ő volt, aki felkent.

Nagyon erőteljes kenet van a szívben, most jött, meggyógyult valaki. Ez nem a vajúdásokkal jön ez a gyógyulás, hanem most, egy szempillantás alatt történt. Tehát ez a kegyelem, amely felettünk van, ez tesz minket képessé arra, hogy másoknak szolgáljunk.

Ma, ahogy a jelenlévőkre tekintek, látom, hogy minden területen vannak kegyelmezett ajándékaitok. Pl., nem kellett ma kicserélnem a kisbabánk pelenkáját. Mondtam nektek, hogy végeztem egy tanfolyamot, hogy a kicsi gyermekekkel hogyan kell bánni. Nagyon gyorsan kijöttem a gyermekszolgálatból. Két hétig tartott, tudtam, hogy nem ott van a helyem.

Tehát, ha az ember, a saját kegyelmi területén belül marad, annyira könnyedén érzed ott magad, hogy szinte úgy érzed, hogy az a saját tehetséged. Mert azon a területen nincs problémád, és ott úgy érzed, hogy ott a helyed, ott vagy. Ott minden olyan könnyedén elvégződik. És így Krisztus Testében mindenkinek a kegyelemmel teljes helyére kell kerülnie, hogy minden a helyén legyen.

Van olyan, aki szeretné mindenki más munkáját elvégezni a szolgálatban. De ez nem lehetséges, mert különböző területeken, különböző ajándékaink vannak, különböző személyekre vonatkozóan. És neked megvan az a hely, ahová te vagy kirendelve, és neked azon a helyen kell működnöd. Ha nem tudod, akkor nagyon gyorsan kiderül, ha megpróbálod.

Ezt mondja itt az Ige:

Péter I. 4/11-ben, Ha valaki szól, mintegy Isten Igéit szólja; ha valaki szolgál, mintegy azzal az erővel szolgáljon, amelyet Isten ád: hogy mindenben dicsőíttessék az Isten a Jézus Krisztus által,

Nem képes arra az ember, hogy Isten szava jöjjön elő a szájából, ha csak nem Isten adott neki kegyelmet arra, hogy az előjöjjön. Debrecenben volt egy asszony, aki elmondta csodálatos felépülését, tolókocsiból emelte ki őt Isten.

Tizennyolc évnél többet töltött tolókocsiban, és ahogy ránéztem erre az asszonyra, gondolom még előtte nem tett bizonyságot, de olyan volt, mintha már készen lenne arra, hogy prédikáljon. Kész prédikátor volt, mintha húsz éve prédikálna, olyan volt.

Az Úr akarja őt használni. Ha valakinek ilyen csoda történik az életében, Isten valóban akarja használni abban, hogy másokat bátorítson, és elmondja gyülekezetről gyülekezetre járva, hogy Isten milyen hatalmasan cselekedett az ő életében. Tehát, ha arról beszélünk, hogy Isten valakinek valamilyen hatalmas kegyelmet adott, és micsoda bizonyság ez az életében, ez egy döbbenetes bizonyság.

Én ismerek egy asszonyt, aki az egész világot végig utazta a bizonyságával. Betty Baxter a neve. Egy kispárnán élt, nagyon hosszú ideig, mert nem növekedett. És az anyukája mindig azt mondta, hogy egy nap jön majd az Úr, és csodát tesz vele. Senki más nem hitt ebben, hogy ez megtörténik. A nagybátyja a hintaszékben ült, amikor jött egy szél, át a szobán, és jött abban a szélben az Úr. És megtörtént a csoda.

Amikor először elmentem Ausztráliába egy ilyen összejövetelre, akkor ott volt Betty Baxter is, és elmondta a bizonyságát. Az egész életét erre szánta, hogy végig utazza a világot, és elmondja ezt a teremtő csodát az életében. Heti két-három ilyen összejövetelen vett részt, és mondta, hogy fáradt is már ebben.

Akit az előbb említettem, hogy a tolókocsiból kikelve elmondta így a bizonyságát, szeretném, ha a gyülekezetekbe meghívnátok, óriási csoda, és ahogy elmondja a bizonyságát, a kenet erőteljesen vele van.

Betty Baxter esete, egy kicsi összenyomorodott kis test, egy párnán. Azon nőtt fel. Amikor én láttam, akkor már hatvan éves, normál felnőtt volt. Az Úr csodája. Nagyon odaszánt lett az élete az Úrnak, mint ahogy Kenneth Hagin is, ahogy felkelt a halálos ágyáról.

Nagyon sok minden van, amit köszönnünk kell az Úrnak, és még többet képesek vagyunk elvégezni az Úrral, a felettünk való kegyelmével. Ha még több kegyelmet ad nekünk, még többet képesek vagyunk elvégezni.

Tudod-e, hogy minden tanítványára szüksége van az Úrnak. Egy szolgálat nem képes az egészet elvégezni, hanem a tanítványok a gyülekezetben, mindannyian együtt, hogy szabaddá legyünk. Nagyobb kegyelmet kapunk rá, és abban képesek vagyunk együtt elvégezni.

Azt kérem, hogy álljunk fel, az Úr könyörületessége van itt, mindig megjelenik, amikor valaki odaszánja magát az Úr szolgálatára. Ha az ember odaszánja magát, elkötelezi magát, akkor az Úr megteszi, hogy nagyobb kegyelemmel megáldva, elfogadja ezt az elkötelezést a részetekről.

És mi tudjuk, hogy kegyelemből tartattunk meg, nem a törvényből. Nem a keresztségek tartottak meg minket, és nem a bibliaolvasásunk tartott meg minket, hanem ha megvallást teszünk az Úr Jézusról, és hisszük, hogy Isten feltámasztotta Őt a halálból, akkor üdvözülünk.

Nincs más, amit mi tudnánk adni az Úrnak, mint a szívünk. Semmi módon nem érdekli az Urat, hogy te milyen jókat tudsz tenni, hogy magadat üdvözítsd, mert nem lehet. Nincs lehetőség erre, csak úgy megyünk elé, amint vagyunk. És Ő az, aki kopogtat a te szíved ajtaján.

És ma az Úr szeretne kinyúlni az internet hallgatóság világába is. Sokan fognak ma az Úrhoz térni, nagyon sok gyógyító ajándék van. Az üdvösségi imát együtt fogjuk most elmondani, és az Úr Jézust örökre befogadjuk a szívünkbe.

Így hangzik az ima, mondjuk el együtt: Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért, a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Kérlek Jézus, legyél az én Uram, legyél az én Megváltóm, legyél az én Gyógyítóm. Jézus te vagy az én Uram, Jézus te vagy az én Megváltóm, Jézus te vagy az én Gyógyítóm. És én meg vagyok váltva, örök életem van Krisztusban, mert újjászülettem Krisztusban. Az Ő szent vére megtisztított minden bűntől, örökkön, örökké. Ámen! Dicsőség az Úrnak!

 

/Köszönjük az Úrnak Ibolya  testvérünk munkáját, aki a Békevár webkikötő számára legépelte e tanítást./

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL