2011.11.03. 

A HÍVŐK HATALMA 2.

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2011. október 30.

 

A kegyelem vonalán haladunk, még mindig a hatalomról szóló tanítássorozatot folytatjuk, ez a harmadik a sorban. A holnapi pásztorkonferencián három új témában fogunk időzni. Taglalni fogjuk, hogy mi a különbség a nemzetek és az államok között itt a földön, a házasságról fogunk szólni és a kegyelemről.

Pálnak arról az üzenetéről, amit hirdetett, mint Isten titkát, ami a világ megalapítása előtt már elrendeltetett. Pál úgy nevezi, hogy az én Evangéliumom. Egyszer már pedzegettem ennek a lényegét, akkor az olyan hatással volt, mint a Titanic, amikor elsüllyedt, most újra neki fogunk menni, és megpróbáljuk befogadni.

Az igazság úgy szól, ahogy az Ige írja, hogy amikor újjászülettünk, és megigazultunk, akkor a bűneink megbocsáttattak, a múlt, jelen és jövő vonatkozásában. Most nemzetközi híres szolgálatok tanítanak erről, azt hiszem én még ennél is jobb munkát végzek, amikor majd elmagyarázom nektek, mint ahogy ők kísérelték ezt tenni.

Mert ha ezt megértitek, akkor szabadok lesztek a kárhoztatás és a legalizáció minden fajtájától. Ha ez az igazság, akkor pedig ez magával hozza azt is, hogy nincs szükség bűnök megvallására. Gyülekezeteknek sehol nem írja ezt az apostol, a Páli Evangélium. A levél, amiben ezt olvassuk, az ötven évre rá íródott.

Nagyon érdekes lesz majd, ha halljátok ezt a tanítást, és bizony más lesz, mint amit eddig a keresztény körökben hallottatok. A pásztoroknak mindenképpen javaslom, hogy jöjjenek és hallgassák meg, mert lehet, hogy szeretnétek hallani, hogy mit hoz a jövő.

Ha felszabadul a hitünk [az Evangélium hirdetése által], akkor az kiépíti az életünkben a gyarapodást, a jólétet, Isten jelenlétét, a kenetet, s Isten kegyelmében el tudunk kezdeni növekedni. Mert a kegyelmet az életünkre nem az igazságos cselekedeteinkből kapjuk, hanem Isten kegyelméből árad ez ránk.

Isten kegyeltsége az életünk felett, ahogy növekszik, Isten szépségét hozza az életünkbe. Elkezdjük az Ige olvasását a:

Filippi 2/9 Annakokáért az Isten is felmagasztalá Őt, és ajándékoza néki oly nevet, amely minden név fölött való; 

10. Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. 

Dicsérjük Istent! Már az elmúlt két tanítás során is, erről a hatalomról tanítottunk. Az Apostolok Cselekedeteiben is olvassuk, a 4. fejezetben, hogy a Szent Szellem leszállt az apostolokra, hogy mi is történt azt követően?

Jézus NEVÉNEK a hatalmában gyógyult meg az a születése óta béna ember. Jézus NEVE cselekedte, a názáreti Úr Jézus Krisztus szent NEVE cselekedte azt meg. A vallásosak kérdőre vonták őket, hogy mi módon cselekszik ezeket a csodákat?

Megverték őket, megfenyegették, és megparancsolták nekik, hogy többé ebben a NÉVBEN ne merjenek szólni, vagy Igét hirdetni. Ez a név bizonyára jelent valamit.

Miután megfenyegették, szabadon engedték őket. Elmentek az övéikhez és elkezdtek imádkozni: Uram segíts minket, tégy minket bátrabbá, engedd meg, hogy bátrabban hirdessük az Igét, mint eddig valaha.

És az Úr nagyon nagy szívélyességgel fogadta ezt az imát, úgyannyira, hogy még a falak is megremegtek, ahol voltak. Oly örömmel fogadta ezt az imát. Meg is említettem nektek, hogy én is láttam az életem során, ahogy egy imasátor igen nagyon megremegett.

Ha a kegyelem témakörben a tanításokat elmondtuk, akkor az angyalok tanítássorra fogok rátérni.

Apostolok Csel. 4/33 És az apostolok nagy erővel tesznek vala bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról; és nagy kegyelem volt mindnyájukon.

Mindannyian egybegyülekeztek, és nem számított, hogy az illető két napja, vagy akár harminc éve volt újjászületett… A lényeg, amiről ma is szeretnék szólni, hogy meg kell tanulnunk nagy erővel bizonyságot tenni az Úr Jézus Krisztusunk feltámadásáról.

Ezt szeretném hangsúlyozni állandóan, hogy Jézus a minden, Ő az, aki megfizette az árat, Ő az, aki kiontotta a vérét, Ő az, aki a keresztre ment értünk, Ő az, aki értünk, a mi helyünkön halt meg, és Ő az, aki feltámadt a halálból a teljes megváltásunkért, és Ő él ma is.

Nem engedjük, hogy bármi beárnyékolja ezt az igazságot az életünkben. Nagy erővel, és nagy kegyelemmel hirdették az Igét. Ismételjük ezt meg, mondjuk: nagy erő, és nagy kegyelem volt mindannyiukon.

Ez a nagy kegyelem volt rajtuk, vagyis valami rajtuk volt. Mi ez pontosan? Nem csak azt írja, hogy kegyelem volt az apostolokon, hanem nagy kegyelem volt rajtuk, nem csak az apostolokon, hanem mindannyiukon.

Az apostoloktól kezdve, mindannyiukon, akik csak üdvözültek, rajtuk volt ez a nagy kegyelem. És ez a mindennapi történéseikben megmutatkozott. A gyülekezeti összejöveteleiken megmutatkozott, a munkahelyükön megmutatkozott, az otthonaikban megmutatkozott. Amikor a dolgaikat végezték, mindennapi ügyeikben és útjaikban megmutatkozott. Vagyis volt valami rajtuk.

Lehetett ezt látni, hogy ez a nagy kegyelem rajtuk volt! Ezért meg kell határoznunk, hogy mi is ez a kegyelem? Az első, amit látnunk kell, hogy a kegyelemnek különböző mértékei lehetnek az életünk felett. Ami feletted lehet!

Más szóval lehet ez a kegyelem kicsinyke feletted, vagy lehet nagy feletted. Mert a Biblia igenis felfedi, hogy a kegyelemnek különböző mértékei lehetnek az életünk felett.

Péter II. 3/18 Hanem növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Néki legyen dicsőség, mind most, mind örökkön örökké. Ámen. 

Mint olvassuk, növekednünk kell a kegyelemben, és a mi Urunk, Jézus Krisztusunk ismeretében. Ez azt jelenti, hogy képesek vagyunk növekedni. Jelenti azt, hogy képesek vagyunk arra, hogy nagyobb kegyelem legyen felettünk.

Mi is a kegyelem? Úgy lehetne meghatározni, hogy Istennek az a kegyeltsége, ami Istennek a szépségeit, és gyönyörűségeit hozza az életünkre. Istennek az előléptető ereje az életünk felett.

Istennek a kiválóságai vannak benne. És kiragyog a belső emberünkből a külső emberre is, a világra. Az Istenségnek a szépsége ez, mely működik az életünkben. Ez a kegyelem. Hallelúja.

Többről van tehát szó, mint ahogy általában meg szokták határozni a kegyelmet, hogy Istennek meg nem érdemelt kegyeltsége az életünk felett. Miről szól ez a kegyeltség? Először is azt mutatja, hogy nem érdemeltük ki azt.

Senki nem minősült arra, hogy elnyerje Istennek a kegyelmét, a megigazultságunk saját cselekedeteiből. De Isten mégis nekünk adta azt, és most pedig Isten azt mondja neked, hogy növekedj benne. Akkor képes vagyok arra, hogy növekedjek ebben a kegyelemben.

Azt jelenti ez, hogy ezen a héten Istennek nagyobb kegyelmében kellene lépnünk, és működnünk, mint amiben a múlt héten voltunk. Én hiszem, hogy a dicsőség egyre növekvőbb kell, hogy legyen az életünkben.

Hiszen tanítja az Írás, hogy dicsőségről dicsőségre kell elváltoznunk. Soha nem lesz ezért az életem lent a mélységekben, nem tervezem ezt. Az én életem az egyre nagyobb magaslatokba jut el, és a te életedben is így van. Dicsérjük érte az Urat.

És ahogy az úton haladunk, vannak ellenségeink, és az ellenségeinket össze kell taposnunk. Ezt írja is az Írás a Róma 16/20-ban, hogy – hamar megrontom a sátánt a ti lábaitok alatt.

Mert ugye gondolkodtál már azon, hogy miközben Isten folytonosan, megáld téged, a sátán odaáll melléd és gratulál a sikereidhez, és örvendezik a sikereidnek? Nem ezt fogja tenni, hanem ellenáll, és harcolni fog.

De a sátán itt nem egy tényező, mert le van győzve és a lábunk alá került. És ezért bizony örömkiáltásokban kell lennünk, mert ez egy jó hír. Hallelúja. Növekednünk kell tehát az Írás szerint a kegyelemben és az Urunk Jézus Krisztusunk ismeretében.

Ez egy szellemi tudást jelent. A mi megtartó, és üdvözítő Jézus Krisztusunkról való ismeretet jelenti ez. És sokkal többet kell még róla tudnunk, és megismernünk Őt. És azokat a dolgokat kellene megcselekednünk, amit valóban meg kell tennünk [Isten terve szerint], és nem azokat, amiket mi akarunk megtenni. Ez holnap a negyedik pont, csak most itt becsúsztattam.

Arról is fogok szólni holnap, hogy maradjunk a szolgálati helyünkön, a szolgálatunkban. Ahová Isten helyezett minket, azon a helyen maradjunk, ugyanis, ha kiugrunk arról a helyről, ahová Isten plántált minket, akkor nem vagyunk többé azon a helyen, ahol a kegyelmet tudja nekünk adni.

Amikor a prédikátorokkal fogok foglalkozni ezzel kapcsolatban, akkor ennél sokkal gorombább leszek, mint most voltam, és van, aki nem is szereti hallani, de azért nem kapsz jutalmat, ha elhagyod a helyed, csak a nagy kevély hústested pöffeszkedik még jobban.

Isten nagyon komolyan gondolja, hogy a helyünkön kell maradnunk, sokkal inkább, mint ahogy te gondolod. Mert azokról az ajándékokról gondolkodom most, amit Jézus a felmenetelekor adott, a hivatali ajándékok, az apostoli, a próféta, az evangélista, a pásztori, a tanító.

És tudod-e pl. mi az evangélista? Ők nem pásztorok, és nem tanítók, ők evangélisták. Lehet, hogy valaki kétszeres hivatali szolgálatot tölt be, lehet pl. tanító és próféta is. Vagy a pásztor lehet tanító is, de arról nem hallottam, hogy valaki evangélista és tanító is egyben, vagy evangélista és próféta. Ilyen nincs a Bibliában.

De ezek a példáink, akik ott le vannak írva, pl. Fülöp. A mi szolgálataink mind szeretetteljes szolgálatok, Isten küldte őket, ők ajándékok Istentől, a Gyülekezeti Testnek, vagyis nekünk, azért, hogy te profitálhass belőle, hogy téged még gyarapodóbbá tudjon tenni ebben a világban. A pásztor is és mindenki mondjon rá áment!

Az egy áldás, amikor az evangélista szolgál, és az emberek üdvözülnek. A pásztornak az a dolga, hogy növelje a nyájat, és felnövelje a hívőket. Ha hagyjuk a nyájat elszéledni az nem áldás sem az Úrnak, sem a nyájnak, és nagyon sok bérenc van kint, hamis próféták, hamis tanítók, hamis pásztorok. Sokan vannak. Menjünk most már tovább.

Jakab 4/6 De majd nagyobb kegyelmet ád; ezért mondja: Az Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ád. 

Még több kegyelmet ád – mondja az angol. Azt jelenti, hogy volt már rajtad kegyelem, és most még többet kapsz, vagyis volt már rajtad a kegyelemből egy mérték, de most abból még többet nyersz.

Igen! Lehetséges ez, és legyél izgatottabb ezzel kapcsolatban, mert fogsz többet kapni Istentől. Mert azt írja ott, hogy a hívők felett nagy kegyelem volt. A görög szó ott a megasz szó, abból lett a mega nagyságú, mega mértékű kegyelem.

Használjuk ezt úgy is pl. hogy mega-gyülekezetek. A legnagyobb gyülekezetekre mondjuk, hogy mega-gyülekezetek. Ezek nem kevesen vannak. Tehát nagy kegyelem volt rajtuk, az egész csapaton. Legyen ez mindannyiunkon.

Itt az idő, hogy ez bekövetkezzen az életünkben, hogy rajtam is és rajtad is, és az egész gyülekezet minden tagján ez a nagy kegyelem legyen, hogy Isten felemeljen minket, nagyobb határok, nagyobb mértékekben.

Ennek a titka, hogy nem szabad megvetni a kicsiny kezdetet. Bele fogunk kezdeni különböző dolgokba, a határon túli szolgálatokra gondolok, és az ember el kell, hogy kezdje. Minden, amit eddig tettünk, azt Isten kegyelméből végeztük. Ennek teljes megértését kell, hogy birtokoljuk, hogy mi is a kegyelem.

Ha a lexikonokat olvasgatod, akkor leginkább azt olvasod, hogy Istennek ki nem érdemelt, meg nem érdemelt kegyeltsége az életünk felett. Ez a kegyelem. De ennél valójában sokkal több, mint ahogy pedzegettem.

Benne van Isten szeretete, Isten élete, s mindezt kegyelemből kaptuk. Óriási ez a fogalomkör. Kegyelemből kaptuk azokat a lehetőségeket is, hogy Isten szolgálatában munkálkodhatunk itt a földön.

A kegyelem magába foglalja azt is, hogy a képességeket is megkapod rá, hogy azt a helyet, amit Isten számodra kijelölt, azt el tud foglalni abban a kenetben és abban a képességekben.

Ott kezdődik a kegyelem az életünkben, hogy elveszettek voltunk előtte, és meglátjuk, hogy szükségünk van egy üdvözítőre, mert különben a pokolba kerülünk, és ezért elfogadjuk az üdvözítőt. És utána felfedezzük azt, hogy Jézus ezért már megfizette az árat, tehát egy ingyen kegyelmi ajándék ez nekünk.

Ezt soha nem tudnánk felfedezni igazán, ha csak nem lenne rajtunk ehhez Isten kegyelme, hogy ezt meglássuk. Utána az, Ige, amit hallottál az ad nekünk hitet, hogy el tudjuk fogadni azt a kegyelmet. Ugye ezt mondja az Efézusi levélben:

Efézus 2/8 Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; 

Utána ébredtél hitre, és azután lett erős bizodalmad arra, hogy ezt képes vagy elfogadni. Ekkor megmosott téged a szent vér, megtisztított, és igazzá tett téged a Bárány vére. Mindezt a kegyelem végezte, a kegyelem volt a kezdeteknél jelen, a kegyelem volt ott miközben történt, és a kegyelem fog utána is vezetni.

Természetesen a hitedre is szükség volt hozzá, de a hited is az Ő kegyelméből működött. És semmi jobb dologra nem leszünk képesek Isten országában, csak kizárólag Isten kegyelme által. Mindaz, amit eddig tettünk, és amit bevégeztünk Istennek, az is Isten kegyelme által volt az életünkben lehetséges.

Mi történik akkor, ha ez a kegyelem pl. 20, vagy 50, vagy 80 %-al megnövekszik még, mint amennyiben előtte működtünk. Vagy megduplázza Isten, vagy háromszorosára engedi azt növekedni.

Mit jelent ez neked, a te életedben? Azt jelenti, hogy azok a dolgok, amiket eddig az életedben bevégeztél ugyan, de küszködéssel mentek, azok a dolgok könnyebbé válnak számodra, erőfeszítések nélkül fog menni. És azok, amelyeket egyáltalán nem tudtál eddig megtenni, azokat könnyedén meg fogod tudni tenni ezután.

Vannak területek az életünkben, ahol szűkén vagyunk ennek, vagy annak, vagy egyáltalán nincsen, és mindig ugyanazt, és ugyanazt a hibát, és ostobaságokat elkövetjük. Ha ez a kegyelem megnövekszik felettünk, akkor az azt jelenti, hogy megerősödünk, erősebbek leszünk, és szabaddá válunk ezektől a kötésektől. És magunk mögött tudjuk hagyni, és többé nem esünk bele azokba a buktatókba.

És elegendően magas kegyelem által, bármilyen kegyelmet el tudunk fogadni Istentől, bármilyen kísértést képesek vagyunk visszaverni, Isten kegyelme által. Bármilyen szenvedélybetegséget le tudunk győzni, vagyis képesek leszünk azzá válni az életben, amivé válnunk kellene.

Nem csak álmodozunk róla, hogy de jó lenne, hanem képesek vagyunk azt megcselekedni és azzá lenni, és így be tudjuk végezni a futásunkat [pályánkat], és meg tudjuk futni a teljes futásunkat Istennek.

Mert felfedezzük, hogy nagyon hamarosan, ez az életünk véget ért. Ezért törekednünk kell arra, hogy a lehető legnagyobb mértékű kegyelmet elnyerjük Istentől az életünkben. Megtudjuk a kegyelemről az:

Efézus 4/7 Mindenikünknek pedig adatott a kegyelem a Krisztustól osztott ajándéknak mértéke szerint. 

Vagyis ezt a kegyelmet valóban el kell nyernünk Istentől, és szorgalmasan kell benne munkálkodnunk. Mert ez a kegyelem fog téged átsegíteni azokon a helyzeteken, amely helyzetek esetleg mások életét elpusztítja.

Én bent vagyok a bárkában, mint Noé, és Noé a családjával a bárkában megmenekedett. A többieket elsöpörte az özönvíz, mind a pokolba kerültek, de Noé kimenekedett. Senki nem elegendően jó arra, hogy képes lenne a saját cselekedetei alapján kimenekedni az elkövetkező ítélettől, és haragtól. Egyesül Jézus képes erre!

Tehát ez a kegyelem, ez kegyeltség. Isten kedvez neked, azt jelenti ez. Kedvence lettél, és a jóakaratát mutatja meg feletted, kedves veled. Kedvez neked, vagyis neked többet ad abból a kegyelemből, mint a másiknak. A Biblia azt is írja, hogy Isten nem személyválogató.

Ezt nem szabad összekeverni azzal, hogy Isten másrészt pedig kedvez egyeknek jobban, mint a másoknak. Amikor azt írja, hogy nem személyválogató, ez az utalás arra vonatkozik, hogy mindenkit befogad, aki hozzá akar jönni, attól függetlenül, hogy ki volt az illető, vagy mi volt a múltjában. És nem azért kezeli őket másként, mert kik voltak. Ezt Ő nem teszi.

Másrészt pedig Isten nagyobb kegyelmeket ad egyeseknek, mint a másoknak. Isten egyeseket nagyobb kegyelemben részesít, mint másokat. És amikor ezt teszi, akkor Ő igazságos marad, és teljesen fair [korrekt] ezekben. Ez nem azt jelenti, hogy a másik nem érhette volna el ugyanazt a kegyelmet.

De bizony vannak olyanok, akik az Ő kegyelmének és kegyeltségének magasabb szintjeit tapasztalják meg, és nyerik el. Mi a jó hír ebben? Minden, amit valaha tettünk, az az Ő kegyelme által van. De nyerhetsz tőle még több kegyelmet, harminc, hatvan, vagy százszorosan több kegyelmet. Ez a kegyelem ugyanis az életed felett növekedhet.

Mert amikor azt olvassuk, hogy nagy kegyelem volt felettük, akkor meg kell látnunk, hogy ez a kegyelem növekedhet az életünk felett. Tehát lehetséges akkor, hogy Istennek a kis kegyelmében, vagy a nagy kegyelmében élünk.

Ez a kegyelem azt jelenti, hogy Isten lehetőségeket ad neked az életedben, és Isten megadja a képességeket is hozzá neked, hogy azt megcselekedd. És ezekre a helyzetekre sem üdvözített Isten minket sehogy másként, csak az Ő kegyelméből. Isten kegyelme volt az, hogy eljutottál arra a helyre, amikor képes voltál arra, hogy elfogadd az üdvösségedet.

Nem csak egy nyitott ajtót jelent ez a kegyelem, és a nagyobb kegyelem, hanem azt, hogy Ő megerősít minket arra, hogy oda bekerülhessünk, és nagyobb bölcsességben és erőben oda bemehessünk.

Tehát mindenre Ő adja meg a felruházást az Ő erejére, a bölcsességére, amit most szükséges neked megtenned. Az Ő kegyelméből kaptad ezt a lehetőséget, és az Ő kegyelméből tudod elfogadni ezeket, a képességeket. Vagyis ez a kegyelem, egy óriási dolog.

Ami nagyon fontos, hogy soha ne magadnak vedd az érdemeket arra, hogy hová jutottál, mert akkor le leszel vágva a kegyelem forrásáról. Legutóbb beszéltem valakivel, aki nagyon erőteljesen a saját szekerét akarta nyomni előre a szolgálatban, hogy hová jutott már, és még előbbre akar, és ez nem megy. Látnunk kell, hogy ez az Ő kegyelme és az Ő dicsősége.

Ha az Ő kegyelme okozta azt, és te látod, hogy oda eljutottál már, akkor az, kinek a dicsősége? Akkor az az Ő dicsősége, amit rád helyezett az Ő kegyelméből. Ha az Ő kegyelméből cselekedte meg, akkor az az Ő dicsősége egyben.

Lukács 1/28 És bemenvén az angyal hozzá, monda néki: Örülj, kegyelembe fogadott! Az Úr veled van, áldott vagy te az asszonyok között.  

30. És monda néki az angyal: Ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél.  

Magas kegyelembe, nagy kegyelembe fogadott téged, mert kegyelmet találtál az Úr előtt. Mit jelentett ez Mária életében, hogy nagy kegyelembe lett fogadva Istennél? Az ő életét, örökre megváltoztatta ez.

Nem csak az ő életét változtatta ez meg örökre, hanem a mi életünkre is kihatással lett ez örökre. Gondolkodjál ezen. Mert Isten kegyelme nem csak a te életedet fogja megváltoztatni, nem csak az ő élete került ezáltal Isten befolyása alá.

Hogyan lett a te életedre befolyással azáltal, hogy Istennek nagy kegyelme alá kerültél? Mi jött a te életedbe azáltal, hogy Mária, Istennek a nagy kegyelmébe fogadott lett itt a földön? Ma milyen áldást hoz ez a földre?

Mi történik akkor, ha Istennek ez a nagy kegyelme jön el hozzám, vagy hozzád? Ezt szándékozza vele Isten, hogy mi utána áldás lehessünk másoknak. Minden jó dolog, ami neked adatott, azt azért adta neked Isten, hogy képes legyél általa megérinteni másokat.

Természetesen neked is a segítségedre lesz, és neked is segít majd az, de nincs ezzel vége, hanem, Isten azt szándékozza, hogy mások életét is meg tudd vele érinteni, vagyis egy áradást lehet látni.

Lukács 2/40 A kisgyermek pedig növekedék és erősödék szellemben, teljesedve bölcsességgel; és az Istennek kegyelme volt Őrajta. 

Jézus, amikor még kisgyermek, növekedett, erősödött szellemben, teljesedett bölcsességgel, és Istennek kegyelme volt rajta.

52. Jézus pedig gyarapodék bölcsességben és testének állapotjában, és az Isten és emberek előtt való kedvességben. 

Növekedett a bölcsességben, testének állapotában, és az Isten és emberek előtt való kedvességben. És ez a kegyelem tehát képes, hogy növekedjen az életünk felett. Mi akkor ez a kegyelem, mit jelent Istennek ez a kedvessége az életünk felett?

Elmegyünk olyan igeversekhez, ahol a legjobb megértést vesszük ezekre vonatkozóan. Megnézzük pl. Mózes példáját, aki a tízparancsolatot vette a Sinai hegyen Istentől. És Istenhez felment, arra a bizonyos közel hat hétre.

Addig megparancsolta Isten a népeknek, hogy ne készítsenek maguknak faragott képekből [bálvány] isteneket. De addig, amíg Mózes fent volt a hegyen Istennél, addig elkészítették az aranyborjút. És Isten haragra gerjedt ezért, és nem volt rá magyarázat, hogy miért tették.

Mózes II. 33/1 Szóla azután az Úr Mózesnek: Eredj, menj fel innen, te és a nép, amelyet kihoztál Egyiptom földjéről, a földre, amelyről megesküdtem Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak mondván: A te magodnak adom azt.

Látod-e, hogy Mózesnek úgy szól Isten, hogy a te néped, akit te hoztál ki innen? Annyira haragos volt a szíve, hogy nem vállalta fel, hogy az Ő népe, a te néped Mózes, akit te hoztál ki. Vidd ki innen őket, ne is lássam őket.

2. Bocsátok előtted angyalt, és kiűzöm a kananeusokat, emoreusokat, hitteusokat, perizeusokat, hivveusokat és jebuzeusokat:  

3. A tejjel és mézzel folyó földre; de én nem megyek fel köztetek, mert te keménynyakú nép vagy, hogy meg ne emésszelek az úton. 

Ugye hallod a haragját, hogy mennyire haragszik a népre? Keménynyakú nép ez, és ha felmennék velük, még megemészteném őket az úton, mondja Isten.

11. Az Úr pedig beszéle Mózessel színről színre, amint szokott ember szólani barátjával; és mikor Mózes a táborba viszszatére, az ő szolgája az ifjú Józsué, Núnnak fia, nem távozék el a sátorból. 

Úgy beszélgetett Isten Mózessel színről színre, ahogy beszélget az ember a barátjával.

12. És monda Mózes az Úrnak: Lásd, Te azt mondod nékem, vidd el ezt a népet, de nem mutattad meg nékem kit küldesz velem; pedig azt mondtad nékem: név szerint ismerlek téged, és kedvet találtál szemeim előtt

Mózes azt mondja, hogy ki az, aki azt meri mondani, hogy te nem jössz velem? Hiszen te azt mondtad nékem, hogy én kegyelmet találtam a te színed előtt. Ha kegyelmet találtam, akkor hogy, hogy nem jössz velem, mondja Mózes.

Kegyelmet nyertem, és mégsem jössz velem? Ez betekintést ad nekünk, a kegyelemnek a mélységeibe, hogy ez mit is jelent.

13. Most azért ha kedvet találtam szemeid előtt, mutasd meg nékem a Te utadat, hogy ismerjelek meg Téged, hogy kedvet találhassak előtted. És gondold meg, hogy e nép a Te néped. 

Kegyeltséget találhassak továbbra is előtted, és gondold meg, hogy ez a te néped.

Egy másik fordítás, az NIV szerint: ha kedvet találtam előtted, tanítsd meg nekem a te útjaidat, hogy megismerjelek, és továbbra is kedvességet találjak a szemeid előtt. És emlékezz meg róla, hogy ez a nép, a te néped.

Vagyis azt mondja itt Mózes, ha kegyelmet találtam előtted, akkor továbbra is szükségem van rád.

14. És monda: Az én orcám menjen-é veletek, hogy megnyugtassalak?  
Mert ha az én orcám megy veletek, akkor bizony megnyugtatlak benneteket, mondja itt Isten.

15. Monda néki Mózes: Ha a Te orcád nem jár velünk, ne vígy ki minket innen.

?Ha a te jelenléted nem lesz velünk, akkor ne vigyél minket innen sehová sem, mondja Mózes.

16. Mert miről ismerhetjük meg, hogy én és a Te néped kedvet találtunk előtted? Nem arról-é, ha velünk jársz? Így vagyunk megkülönböztetve, én és a Te néped minden néptől, amely e földnek színén van.

Innen tudjuk megismerni, hogy valakinek az élete felett ott van Isten kegyelme, Isten kegyeltsége. Az Úrnak a jelenléte ott van az életén. Mit mond itt Mózes? Mi az, ami megkülönböztet minket, mint a te népedet, és a világ összes többi népét? Az istenteleneket, a nem üdvözülteket?

Honnan fogják meglátni, hogy mi vagyunk a választottak? Onnan, hogy Isten kegyeltsége van rajtunk. Istennek a kegyelmét élvezzük az életünkön, és mindezt a Te jelenléted miatt, amit ránk árasztasz. És ezt kéri az Úrtól: Uram, azt mondtad, hogy velünk jössz, és most meg azt jelented ki, hogy nem jössz velünk?

Hogyan van az, hogy a kegyeltségedet adtad nekem, és nem jössz velünk? Az angyali küldés, egy csodálatos dolog, de a Te jelenlétedre is szükségünk van. Látjátok ezt a perlekedést, hogy Mózes ezt tette, és ez egy példa nekünk, hogy megtudjuk ebből, hogy mit is jelent, ha Istennek a kegyelme velünk van, azt onnan fogja megtudni mindenki, hogy Isten jelenléte kísér minket az úton.

Amikor a Biblia iskolában még fiatal voltam, az egyik professzorom, aki tanító volt, elment mellettem, és olyan erőteljesen rám zuhant róla Isten jelenléte, hogy majdnem elhanyatlottam. Érted-e?

Tehát ez a jelenlét, ami rajtad van, ez előtted fog menni az úton. És Istennek ez a jelenléte fogja az utat elkészíteni számodra. És ez a jelenléte Istennek fogja befolyásolni másoknak az életét. El fogja készíteni a szíveket az úton, és téged a ragyogás és a világosságba fog vinni, és fogod látni az utat, megvilágítja az utat. Fogod tudni, hogy mit kell tenned, és az működni fog a számodra, és minden könnyedén fog menni az életedben, és gyarapodó leszel benne.

A kegyelem egymillió különböző úton, és módon képes megnyilvánulni az életünkben. De úgy összegezhetnénk, hogy Istennek a jelenléte az életünkben. Mondja mindenki, az Úrnak jelenléte!

És a kegyelem, ami hozta, hogy mindent képes voltál elvégezni az életedben, és az is azért volt, mert az Úr jelenléte veled volt. Isten kegyelme nélkül nem lennél képes a következő levegővételre, és nem lennél képes fésülködni sem, mert haj sem lenne a fejeden, ha Isten kegyelme nem lenne rajtad.

És Istennek az élete szükséges ahhoz is, hogy az agyunk működjön. Mert ha nincs benned az Ő élete, akkor nincs benned az Ő világossága. A teremtésnek minden részére igaz ez. Azért vagy képes venni a következő levegőt, mert Isten kegyelme ott van feletted.

Sokan azt hiszik mégis a világban, hogy önmaguknak a mesterei, és önmaguknak a kovácsai. De igazából ők a világnak a bolondjai. Mert nem is tudják, hogy nem léteznének Isten kegyelme nélkül, meg sem születtek volna. Isten adta azt a kegyelmet számunkra, hogy mi létezhetünk.

János 1/16 És mindnyájan az Ő teljességéből vettünk kegyelmet kegyelemre. 

Tehát ezt a kegyelmet úgy vettük, hogy az egyik kegyelmet a másikra halmozzuk. Vagyis szintekben építi ki kegyelmét Isten az életünkben. Kegyelmet, kegyelemre halmoz az életünkben. Isten képes tehát, hogy egy következő szintjét ráhelyezni az életedre a kegyelmének, egy olyan mértékű kegyelmét, amit soha még előtte nem tapasztaltunk meg.

Mi történik tehát? Jobban tudatába kerülünk mindennek, mint valaha. A bölcsesség is egy következő szintre növekszik fel. Voltam olyan részén most az országnak, ahol évekkel ezelőtt találkoztam utoljára bizonyos drága szentekkel, a gyógyító sorban. És nem nagyon tudták, hogy mit kell tenni, mert úgy viselkedtek, mintha ők is elveszettek lettek volna.

Elkapó emberként kezdték, és azt hitték, hogy ők most ezáltal az alkalom irányítói. Isten kegyelme, meg voltam döbbenve az életükön. Mások pedig tökéletesen kezelték a helyzeteket.

Meg kell tehát értenünk, hogy az Úr előttünk megy, és készíti az utunkat. Új utakra lépünk ki, és amikor oda kilépünk, az Úr már előkészítette az utunkat. A világ talán sikeresen bebeszéli neked, hogy te vagy az a nagy, aki erre, meg arra vitted az életedben, de ne fogadd el. Az ördög az, aki fel akar téged magasztalni.

Hogy én milyen nagy, és híres vagyok, ez hazugsága az ördögnek, és nagy bajba kever minket, ha ezt el hisszük. El kell mondanunk ilyenkor, hogy Istennek a kegyelme volt, ami ezt végezte, bennünk, és rajtunk, és velünk. Mit jelent ez? Az Ő jelenléte végezte, mert az Ő jelenléte, aki velünk jön az úton.

És mit mond? Akkor lesz neked békességed. – És én veled megyek, és megnyugtatlak téged az úton. A gonoszok számára nincs békesség, mondja a Biblia. Amikor a repülő útjaimat járom, és amikor kiválasztom az én üléseimet, szeretek hátul ülni, az ülésemnél, a környezetemben vannak gyermekek. Sírdogálnak, amikor felszállnak a gépre.

Mi történik? Tizenöt percen belül elalszanak, mert a békesség, ami rajtam van, megnyugszik rajtuk. Imádkozom, hogy legyen az a békesség, ami rajtam van azon a gyermeken! És mondja a szülő, hogy milyen jól végigaludta a kicsi az utat.

Te is kiküldheted azt a békességet, ami rajtad van, miért kellene végig szenvedni egy üvöltöző gyermeket az egész úton, mikor az egész utat végig alhatja az a baba. A végén persze fel kell ébreszteni a gyermeket is, de addig csak aludjon.

A gonoszoknak nincs békességük, azt mondja a Biblia, a törvényszegőknek, a gonoszaknak, a pokolban nincs békesség. Az ördög nem képes békességet szolgáltatni senkinek.

De téged tökéletes békességben meg tud őrizni az Úr. Ha a te gondolataid, a te elméd rajta megnyugszik, akkor tudja ezt elvégezni, ha a gondjaidat mind az Úrra veted, és ha megnyugszol Őbenne.

Tehát, ha kegyelembe fogadott vagy, akkor az Ő békessége bizony megnyugszik rajtad. Ha a békességnek ebben az övezetében vagy, és engedetlenségben lévén kikerülsz ebből a békesség zónából, akkor kezd az ember lefelé hanyatlani, és pánikba kerül. Isten nem mondta neked, hogy ebből a kegyelem zónából lépjél ki, te vetted a rossz kanyart.

Nyilván itt van az ideje, hogy a gyülekezet a kegyelemnek a következő magaslatait megtapasztalja, az Ő kegyelméből, jelenlétéből. Magasan a fölött, mint amit eddig ismertünk, egészen mostanáig. Ugye mindenki szeretne erre készen állni?

Mond: Legyen nekem így! Nekem! Az én életemben!

Apostolok csel. 20/32 És most, atyámfiai, ajánllak titeket az Istennek és az Ő kegyelmessége Igéjének, aki felépíthet és adhat néktek örökséget minden megszenteltek között. 

 Az Ő kegyelmességének Igéjét olvassuk. Az a hit Igéje? Igen a hit Igéje, de egyben az Ő kegyelmességének is Igéje. És ez az Ige, az Ő kegyelmességének Igéje képes arra, hogy téged felépítsen. A kegyelmessége az, hogy ad neked képességet arra, hogy felépítsd a hitedet. És a kegyelem jár tehát a hited előtt, ezt látnod kell.

Mit fog tenni neked az Ő kegyelmességének Igéje? Fel fog építeni téged, örökséget fog neked adni, mindazok között, akik meg vannak szentelve. Amikor ebbe belemélyedünk, szeretné az Úr azt, hogy te elszakadjál az életviteledben azoktól, akik a világban vannak, és nagyon komolyan gondolja ezt az Úr.

Egy ízelítőt adok neked abból, ami majd elhangzik: Pál, írta a levelét, a Korinthusban lévőkhöz is, ott Diana istennő tiszteletére, mindenkinek a családban két évet kellett szolgálni a prostitúcióban, fiatal korában, még a nagymama korúak is részt vettek ebben.

És amikor abból a világból kijöttek, és bejöttek a gyülekezetbe, akkor Pál azzal fogadta őket, hogy most pedig valljátok meg a bűneiteket? Nem! Nem mondott ilyet soha. Azt kérdezte tőlük, hogy: avagy nem tudjátok-é, hogy ti vagytok Isten temploma?

Vagyis nem mehettek oda, és nem adhatjátok oda magatokat egyezségre az ördöggel, mert ti szentek vagytok, Isten bennetek jár, Isten köztetek jár, bennetek lakik, ti a Szent Szellem temploma vagytok. Ezt mondta nekik.

Vagyis ahhoz, hogy megszentelt legyél, el kell szakadnod az istentelenektől. A Páli Evangéliumból nagyon sok kijelentés jön most a Krisztusi Testhez. Valójában nem is tudjuk, hogy kik vagyunk. Ez a baj.

És a kegyelemről szólnak ezek a versek, gondolkodnunk kell ezen. Belül olyan szentek vagyunk, mint Jézus. Soha nem leszel hamis, vagy igaztalan többé, mert megigazultál. Vagyis Pál nem mondta az újjászületett hívőknek, sehol egyetlen levelében sem olvasod, hogy igaztalanná váltál, valld meg a bűneidet, ha már egyszer újjászülettél.

Mert Isten igazzá tette az illetőt, ma, holnap, tegnap, mindenkor. Vagyis nem válsz igaztalanná. Ha az ember a mentalitásában, és a gondolkodásmódjában megváltozik, akkor az megváltoztatja az életünket. Akkor egy nagyon erőteljes húzóereje leszel az Úrnak. Megváltoztatja az életedet.

Nem vagyunk a törvény alatt! Keresztények ezt sem szeretik hallani az országban. Ha nem fogadják el, senki nem segíthet rajtuk. Tehát az Úr felkészít téged valamire az úton, hogy megtegyél valamit neki. Az az Ő kegyelme.

Elmentem bibliaiskolába, és ott abban a kegyelemben részesültem, hogy felkészítettek engem, hogy elmehessek a tengeren túlra. És Isten Igéjének a kegyelmessége épített fel engem a szolgálatra, és képessé tett engem arra, hogy meglássam, hogy mit akar az Úr tőlem. Hogy meghalljam azt, és utána azt magamhoz öleljem, és az életem részéve tegyem.

Igazság szerint egy szélesebb körű látást kell magunkévá tenni. Új ajtókat, új szőnyegeket tettünk ide fel, és volt, aki ezért sértődött meg, és elment. Mogyorónyi az illetőnek a megértése arról, hogy mi az, ami vár bennünket a mennyben. Arany utcák várnak bennünket.

És mi Istennek a jelenlétét megtiszteljük azzal, hogy letettük ezeket az alapokat. És Isten teremtett minket, tett képessé arra, hogy ad hozzá még több pénzt, hogy meg tudjuk szépíteni még a templomunkat.

És magunkat fel kell építeni arra a kegyelmi helyre, hogy képesek legyünk nagyobb látást elfogadni Istentől. És azt a hitet, hogy be is tudjuk azt teljesíteni, amit látunk. Tehát, amikor elkezdünk a kegyelemben növekedni, észrevesszük, hogy képesek vagyunk még az Úrnak ezt is, azt is megtenni.

Az Úr visz el minket erre az új szintre, és ki fogunk lépni arra a magasabb helyre, és képesek leszünk evangelizálni. Képesek leszünk közbenjáró imákat elmondani, és Isten ebben is bizony nagy kegyelmet adott nekünk, hatalmas imatestvéreink vannak. Nagy közbenjáró testvérek. És Istennek a nagyobb szellemi mozgásait hozzák elő ezek az imádságok.

Tudunk új gyülekezeteket kezdeni az Úrnak, tudunk új látásokba belépni az Úr kegyelméből. És ezek az új látásai az Úrnak, megint felkészítenek minket arra a következő munkára, amit el kell majd végezni. Mi az, kérdezed? Mindegy, ami az, arra késszé tesz minket az Úr. Amire akar az Úr, arra felkészít, felépít minket oda.

Az Ő kegyelmessége Igéje tudja azt is, hogy minket felkészítsen oda, elkészítsen, hogy arra készen legyünk. Nem az tehát, ami korlátozza, hogy mi az, amire Isten képes lenne, hogy megtegye, hanem a kihívás ott van Isten részéről, hogy mi mennyire vagyunk képesek azt meglátni, és mennyire vagyunk képesek azt magunkévá tenni.

Ha az elménk képes ezt befogadni, akkor képesek vagyunk megtenni. Mert Isten rajtunk keresztül képes munkálkodni a földön. És Ő így választotta, Ő így döntött, hogy minket választ, nekünk csak be kell kerülni a bizottságba. És Istent a mi kicsinyhitűségünk, és a mogyorónyi agyunk elképzelései korlátozzák.

Ki az első, akit a tűznek a tavába vetnek? Akik félnek, és a hitetlenek. A felsorolásban így állnak, a félelemmel teljesek. Ezekről általában nem prédikálnak a keresztények.

Izrael volt az, aki korlátozta Istent az Ő terveiben, az óriásokra tekintettek. Nem voltak képesek Isten látását magukévá tenni, az akadályokra, és a falakra tekintettek, azt mondták, nem vagyunk képesek oda bemenni. Nem volt látásuk erről, ezért nem volt hitük hozzá.

Mi tudjuk, hogy a hit hallásból, a hallás Isten Igéjéből van, de a kegyelem is hallásból jön. Azáltal, hogy itt vagy, és hallgattad az üzenetet, kiteljesedett ez a kegyelem az életed felett. Mert ez a kegyelem Istennek a kegyeltsége, az Ő lehetőségei, az Ő képességei, és az Ő jelenléte egyben. Isten jelenléte az Ő kegyelme, és az Ő békessége, a Mindenható Istennek a békessége.

És ez a kegyelem képes ráugrani az életedre, ha fogadod, és képessé tesz téged arra, amit el kell, hogy végezzél. Sokszor van úgy, hogy egyszerűen csak tudom egy megértés által, hogy ezt kell tennem.

Sok programom volt a héten, nem volt időm úgy készülni, ahogy szoktam, de kedden, amikor meg volt az időm erre, Isten kegyelme rám ugrott, és elkészült. És elkészítettem három üzenetet a pásztoroknak is. Mindez a kegyelemből van, dicsérjük ezért Istent.

Ez történik veled is, békesség jön az Úrtól. Mindenki hozza magával az Úr jelenlétét, és ezért ilyen gyönyörű itt lenni! Istennek a kenetében lakozni, gyönyörűséges. És készítem az üzeneteket továbbra is a Páli levelekből.

Szeretném elmondani még, hogy egy drága testvérünk, akit hétről hétre itt tisztelhettünk, nagyon régről, Sánta Zsuzsanna, aki átköltözött a mennyei dimenzióba. A IX. kerületben pásztori munkát végzett, nagyon odaszánt szívű testvérünk volt, az Úrnak szentelte az életét, a dicsőség dimenziójába költözött át.

A temetése november 9-én, szerdán 9,45 órakor az új köztemetőben lesz, ha szeretnétek az utolsó útjára kísérni, akkor tegyétek meg. Soha nem felejtjük el, hogy nem múltunk, hanem jövőnk van. Találkozunk, csak egy időre búcsúzunk.

Magyarországon az 1990-es Sportcsarnokos alkalmon, ami első volt az országban, azon ő már jelen volt. Talán ő az egyetlen, aki ilyen hűséges volt, hosszú hosszú éveken keresztül kitartott, itt is maradt velünk, a hűséget nagyra jutalmazza az Úr.

Hisszük, hogy meghallotta az Úrtól, hogy – jól van hűséges szolgám, a kevesen hű voltál, sokra bízlak ezután. Nagy családunk van ám odafent. Nagyon sokan vannak odafent, mert nem csak Magyarországon szolgáltunk, és még Európán túlról is.

Jobban szeretjük, ha itt maradtok még velünk, ne siessetek, mert nem hisszük, hogy túl sok időnk lenne itt még az elragadtatásig, de amíg itt vagyunk, addig az Úrnak tudunk cselekedni.

Azt is mondom neked, hogy ez a legrosszabb, amiben valami részed lesz itt a földön, és ezt is jóvá tudja tenni az Úr, meg tudja szépíteni. Azok, akik bolondok, és Istent visszautasítják, azoknak ez az élet, amit most élnek, ez a legjobb rész, ezután jön a szörnyű idő. Ti ingyen kegyelemből, valami gyönyörűségeset kaptatok Istentől.

Az Ő sebeivel gyógyulásunk van, és az üdvösségünket is ingyen kegyelemből megkaphattuk, úgy jöttök elé, ahogy vagytok. Csak ezt kell tenni, és Isten elfogad, együttműködik veled, és Ő változtat el dicsőségről, dicsőségre, az Ő képére és hasonlatosságára. Igenis elváltozunk. Hallelúja!

Az üdvösség imájának elmondására kerül sor, fogadjuk be az Úr Jézust a szívünkbe, ha még van közöttünk, aki ezt nem tette volna meg. Dicsőség Istennek! Ámen!

  

/Köszönjük az Úrnak Ibolya  testvérünk munkáját, aki a Békevár webkikötő számára legépelte e tanítást./

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL