2011.08.21.
 

MEGIGAZULTSÁG

Feljegyzés Jim Sanders tanításából

2011. augusztus 14.

 

Felállunk mindannyian, és teszünk egy közös megvallást. A te életed dolgai is benne lesznek ebben. Mindent, az Úr Jézus nevében teszünk, mert a Szent Szellem, egyedül Jézus nevét tudja tekinteni, és tisztelni, semmi mást. Lehet, hogy a te hited sodródik az orvosok, vagy a gyógyszerek felé, és úgy érzed, hogy a te hited abban tud hatékonyan működni, az a te dolgod.

De a Szent Szellem megnyilvánulásai csak Jézus Krisztus nevében történnek meg, és nincs más név, amelyben működnének! A rákbetegség eltűnik, a daganat eltűnik, a szemek megnyílnak, a szürke hályog, a zöld hályog eltűnik a szemekről, s nap mint nap tanúi vagyunk ezeknek a csodáknak.

Új csontokat teremt Isten, ezek természetfeletti munkái a Szent Szellemnek. Most éppen vakság tűnik el a bal szemből. Hálát adunk érte Istennek. Tehát a csodatévő erők munkái, a gyógyítások ajándékai ebben a csodálatos névben, Jézus nevében történnek.

Most a hitetek által mondjátok utánam: Jézus hatalmat adott nekem, hogy használjam az Ő nevét. Ez azt jelenti, hogy amit megkötök a földön, a mennyben is kötve lészen, amit megoldok a földön, a mennyben is oldva lészen. Ezért az Úr Jézus Krisztus nevében, megkötöm a fejedelemségeket, megkötöm a hatalmasságokat, megkötöm ez élet sötétségének világbíróit és a gonoszság szellemeit, akik a magasságban vannak, és hatástalanná teszem őket a nemzetünk ellen, a gyülekezetünk ellen, a Krisztus Szeretete Egyház ellen, az otthonom ellen, a családom tagjai ellen. A rokonságom mindannyian üdvösséget fogadnak el, Jézus nevében. Ámen!

Hálát zengünk, mindez igaz és örömhír a számomra, és az ördög a talpam alatt van, és öleld meg a szomszédodat. A gyülekezetekbe nagyon sokfajta ember jár, és a családtagjaink is sokfélék.

Egy nagyon különleges imakérés, ami most következik. Van közöttünk egy édesapa, akinek a kislánya Szabó Gabriella már több aranyérmet nyert, világbajnokságot is nyert kajak kenuban. Az elmúlt olimpián ezüstérmet nyert, ahogy imádkoztunk érte, s kis híja volt, hogy aranyat nyerjen. Most a jövő héten a négyesben lesz a döntőben a megmérettetése, Szegeden a kajak kenu VB-n kell, hogy nyerjenek.

Most ezért az aranyérmet fogjuk követelni, megparancsoljuk az ördögnek, hogy levegye a kezét és kiárasztjuk a hitünket, hogy az Úr Jézus megerősítse őket. Megtörjük az ördög minden erejét, hogy ne tudjon közbevetéseket hozni, és kegyeltséget kérünk a döntőbírókkal, és a versenytársakkal szemben. Tegye kedvessé őket az Úr, Jézus nevében, mert az édesapa a gyülekezet tagja, tehát a családtagokat illeti az imádság.

Gratulálhattok is az édesapának, hogy meg van ez a győzelem, és azért is szükséges ez a győzelem, hogy bejussanak a Londoni Olimpiára, hogy ott is győzzenek. Kifeszítjük a hitünket, és köszönjük Istennek.

Hangsúlyozom mostanában, hogy itt a földön, akármilyen megpróbáltatásokon mész is keresztül, tudnod kell, hogy ez a legrosszabb hely, mert odaát ettől csak jobb lesz a helyzet. És örömmel evangelizálunk, nem szomorú arccal megyünk ki az elveszettek közzé.

Kérdezik, miért nem böjtölsz? Én meg azt kérdezem, te miért nem tartasz ezrével ilyen összejöveteleket? Meg fogod tudni hamarosan, hogy nem a te szent életed miatt fog az Úr megjelenni a színen.

Az Úr azt akarja, hogy örömmel vegyük az élet útjait, és örvendezzünk, és vigadozzunk ezekben a jelekben és csodákban, amelyeket végez a tereken, az utcákon az elveszettek között.

Minél jobban örvendezel, annál több dolgot fog kijelenteni neked, mert látja, hogy örömed van benne, és örvendezel az Ő színe előtt.

Ésaiás 32/17 És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké.

Ezért a mai napon a megigazultság és ennek ellentétje a kárhoztatásról fogunk prédikálni. Nézzük meg, hogy mit hoz nekünk a megigazultságunk? Békességet, nyugalmat, és biztonságot mindörökké!

Róma 5/1 Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk, Jézus Krisztus által.

Újra békesség.

Korinthus II. 5/21 Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazságává tétessünk Őbenne.

Itt olvassuk, hogy Isten Jézust bűnné tette értünk. Isten ostorozta és verte Jézust, a mi bűneinkért. Jézust a mi bűneinkért érték ezek, mert Ő soha egy bűnt sem követett el. Jézus, soha nem vallott kudarcot Istennél. Jézus soha nem volt engedetlen Istennél. Tehát nem volt bűn Őbenne, mégis bűnné tétetett érettünk. Igaz-e ez?

Mint kereszténynek, ez a legnagyobb dolog, amit meg kell értened. Nem csak megérintették Őt a mi bűneink. Mondja a:

Zsidó 4/15 Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, mégis bűntelen maradt.

Tehát nem csak megindult a bűneinkkel, hanem ennél több történt, bűnné tétetett érettünk. A kérdés úgy szól, hogy valóban bűnné lett-e értünk? Ezt egyszer, és mindenkorra le kell szögezni a szellemünkben.

Mert nagyon sok keresztény van, aki nem szeretné ezt hallani. Jézust és a bűnt ugyanabban a mondatban mered említeni? Ha a mi bűneink nem lettek volna Jézusra rátéve, akkor mi még mindig a saját bűneinkben lennénk. Ő valóban bűnné tétetett érettünk?

Olvassuk azt az Ószövetségben, hogy Isten azt mondta Mózesnek, hogy készítsen egy rézkígyót, tegye azt egy póznára, és emelje fel a magasba. Az történt ugyanis, hogy mérges kígyók vették körbe a népet, és kezdték halálos marással megmardosni őket. Az volt a kimenekedés, hogy aki a rézkígyóra feltekintet, az életben maradt.

János 3/14. És amiképpen felemelte Mózes a kígyót, a pusztában, akképpen kell az ember Fiának felemeltetnie.

15. Hogy valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Egy hasonlatosságot látunk Jézus Krisztus felemeltetése, és a rézkígyó felemeltetése között. Vajon miért egy kígyóról van szó? A gyógyszertárakban a mai napig lehet látni, hogy egy kígyó van feltekerve egy tartóra.

Hogyan lehet ez jelképe Jézus Krisztusnak, aki szenvedett? Először is a réz jelképezi az ítéletet, a kígyó pedig jelképezi az ellenséget, az ellenség gonoszságát és az átkot. Miként jelezheti mindez egyben Jézust?

Azért, mert Jézus, amikor a kereszten ott függött, akkor a mi bűneink voltak rajta, és a minket érintő ítélet is rajta volt. És a mi múlt, jelen és jövőbeli bűneink is rá voltak helyezve.

Amikor a Gecsemáné kertjében kiitta azt a poharat, akkor fogadta be az Ő lényébe a mi bűneinket, és a bűn természetét. Azt írja Ésaiás könyvében, hogy a felismerhetetlenségig eltorzult az ábrázata emiatt. És ez annak volt a következménye, amit a bűn tett vele az Ő bensőjében.

Ugye, emlékszünk arra, amikor a varázslók ledobták a botjaikat, és azok kígyóvá lettek, és Áron csodabotja, ami szintén kígyóvá lett, elnyelte azokat mind. Jézus ugyanígy „elnyelte” a mi betegségeinket, fájdalmainkat, bűneinket, a hiányt, a szükséget az életünkben!

Tisztán olvashatjuk Ésaiás könyvében, az 53. fejezetben, hogy Istentől verettetett, kínoztatott, ostoroztatott, de ebbe, most nem fogunk részleteibe menni. Ezért kiáltott fel a kereszten és kiáltotta, hogy: – Én Istenem, Én Istenem, miért hagytál el engem?

Ő tiszta volt, bűntelen, szeplőtlen, és így foglalta el a mi bűn-helyünket. Mert Ő a mi bűneinket vette magára, és teljességgel elfoglalta azt a helyet, ami a bűn következménye, a kárhoztatás helye. A kárhoztatás helyét is elfoglalta.

Hiszed-e ezt? Miért tette ezt? Mert Ő egész biztos, hogy soha nem tévedett. Mindezt értünk tette. A kérdés úgy merül fel, hogy elvette a mi bűneinket? Elhordozta? Megkapta érte a büntetést, kapott-e érte ítéletet? Mit hoz ez számunkra, hogyan és miként van ez kihatással ránk?

Olvastuk a II. Korinthus 5/21-es versben, hogy Ő bűnné tétetett érettünk. Miért? Azért, hogy mi pedig Isten igazságává tétethessünk Őbenne. Tehát ugyanolyan bizonyossággal, ahogy Ő bűnné lett, mi pedig Isten igazságává lettünk. Attól függetlenül, hogy ezt nem teljesen érted a fejedben, de higgyél benne, és valld meg rendszeresen.

Mit fog ez hozni az életedben, ha megérted, hogy nem vagy a bűn büntetése alá kárhoztatva? Isten nem úgy tekint ránk tehát, mintha mi követtünk volna el bűnöket, mert Isten ránk a Krisztus megigazultságában tekint.

Ha az ember ezt meglátja, és megérti, akkor válik valósággá az életében. Azért kell beszélnünk erről a megigazultságról, mert az emberek elengedik ezt a fülük mellett. Tudjuk, hogy ez valami jó dolog, de igazából nincs semmi elképzelésünk arról, hogy mit hoz ez nekünk.

Mi a megigazultság? Nincs annál jobb meghatározás, hogy igaz, vagyis igazzá tétettél Istennél. Egy másik jó megfogalmazás, hogy ártatlanná tétettél Isten előtt. Nem lehetsz egyszerre igaz, megigazult és egyben téves Istennél. Nem lehetsz egyszerre ártatlan és egyben bűnös és vétkes is Isten előtt.

Még egyszer kérdezem, valóban bűnné tétetett-e az Úr a mi bűneinkkel? Mert akkor mi viszont igazzá tétettünk az Ő igazságával. Ez egy olyan dolog, amit el kell fogadnunk hit által. Kinek az igazsága ez? Kinek az igaz volta ez? Ha ezt nem értjük meg, akkor valami más fogja elfoglalni a gondolatainkat.

Azt írja az Írás, hogy a mi saját cselekedeteink olyanok Istennél, mint a levetett szennyes ruha. A tőlünk telhető legjobb, ahogy mi tudnánk az életünket igaz módon élni, az Isten szemében nem elegendő, az olyan, mint a szennyes ruha.

Nem tud senki üdvösséget nyerni azáltal, hogy embernek neveztetik. Minden egyes apostoli levélben megtaláljuk annak a lényegét, hogy nem cselekedetekből van, mert kegyelemből kaptuk, hit által. Ez mindig is a legfőbb téma lesz a keresztény életében.

Keresztények milliói próbálnak ugyanis megváltást nyerni a jó cselekedeteik által. Úgy képzelik el [tévesen], hogy ha majd meghalnak, és eljutnak a menny gyöngyökkel kirakott kapujához, akkor majd szent Péter várja őket egy mérőserpenyővel, és a serpenyő egyik és másik oldalába be lesznek téve a jó és a rossz cselekedeteik.

Tehát megméri az egyik és a másik serpenyőben lévőket, és amerre billen, az dönti el, hogy a mennybe, vagy a pokolba kerülnek. Ez teljességgel nem így van. Ha az ember arra számít, hogy így jut majd be a mennybe, akkor még elveszett. Mindegy ugyanis, hogy mennyi jó cselekedetet cselekedtél eddig. Mondja az…

Korinthus I. 13/3 És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincs énbennem, semmi hasznom abból.

Tehát az, hogy a jó cselekedeteinkből üdvösséget nyertünk volna, ez nem működik. Semmi hasznom abból, mondja az Írás. A teljes vagyonunkat odaajándékozhatjuk, a teljes életünket feláldozhatjuk valakiért, ez nem fog minket üdvözíteni.

Tehát meg kell érteni azt, hogy valaki ember, az nem képes arra, hogy egy emberi lény üdvözítsen. Milliók tévesen gondolják így ezt a témát. Mondják, hogy én rendszeresen adok a gyülekezetnek, és ezt is teszem, és azt is teszem, ezért én egy jó ember vagyok. De ennek semmi köze nincs ahhoz, hogy üdvözült vagy. Nincs annyi jó cselekedet, amit megcselekednél, és akkor üdvözülnél.

Egyetlen egy dolog volt arra képes, hogy az emberi lelket kimentse az elveszettségből. A Báránynak a szeplőtlen vére volt erre képes! Ez miértünk ontatott ki, és vásárolt minket vissza, mert ez volt értünk a váltság[díj]. A mi Teremtőnk, miután elvégezte ezt a hatalmas megváltást, adott nekünk szabad akaratot arra, hogy mi választhassuk ezt az utat az üdvösségre.

És generációkon, évszázadokon keresztül az emberek rosszul és tévesen döntöttek, és mivel a lelküket a bűnnek adták inkább, ezért elveszettek teljességgel. Az Úr pedig jött, és visszavásárolta az Ő teremtményeit, akik eredendően is hozzátartoztak, az embert. Egyetlen valami létezik, ami elegendő volt arra, hogy képes volt bennünket visszavásárolni, és Ő ezt az árat megfizette értünk.

Ha az ördög legközelebb körbe jár, és azt mondja neked, hogy nem is érsz sokat, kérdezd meg tőle, hogy akkor miért fizetett értem Isten ekkora árat? Isten nem tudatlan, hogy ekkora árat fizetett volna valamiért, ami nem ér ennyit. Te ugyanis Istennek a szeme fénye vagy. Az egész univerzumban nincs nálad, és nálam értékesebb. Soha nem lesz hozzád még csak hasonló sem, pontosan, minden újlenyomatodig egyedi vagy Isten teremtményei között.

És az ördög olyan hazug, hogy azt fogja elhitetni veled, vagy próbálja elhitetni, hogy az egész életed nem ér túl sokat. Azért mondogatja ezt, mert igazából nagyon irigykedik rád, és meg akar téveszteni téged. Te egy új faj vagy, és nincs hozzád hasonló. Mindig is így lesz, te egyedi vagy Isten szemében. Egy mesterdarabja vagy Isten teremtményeinek.

Az ördög mindig arra igyekszik, hogy a te tévedéseidre, és a zűrzavaros múltadra mutasson valahogy. De ne foglalkozz ezzel túl sokat, mert Isten nem fejezte még be veled a munkát. A földi életünk egy hitiskola, vagyis kiképez minket majd arra, hogy az igazi életben meg tudjunk állni. Mi ez? Hogy az örökkévalóságban királyokként tudjunk vele uralkodni.

Hatalmas tervei vannak Istennek velünk. Azt is írja az Írás, hogy angyalokat fogunk így megítélni majd. Mindez azonban így kezdődik, hogy Isten igazzá tett téged Jézus Krisztus igazsága által. Kinek az igazságát kaptad meg? A Jézus igazságát!

Jézus igaz volt Isten előtt. Valaha követett-e el rosszat? Soha! Mindig tökéletesen, igazul állt, az Ő Atyja előtt. Soha nem vallott kudarcot, nem voltak hiányosságai, tökéletesen állt. Oly tökéletes volt, hogy képes volt arra, hogy a mi bűneinket felvegye magára, és a kiontott vére által megtisztítson minket.

Ezek után mi igazzá tétettünk-e Isten előtt, Jézusnak az igazságával? Mi ugyanolyan igazak vagyunk tehát, mint Ő! Így kell, hogy legyen, mert az Ő igaz voltát kaptuk meg.

– Igen, de az is meg van írva, hogy mindannyian bűnt követtek el, és szűkén vannak Isten dicsőségének. Azonban az is meg van írva, hogy az Ő igaz voltával tétettünk igazzá!

Én csak egy bűnös vagyok, akit Isten üdvözített az Ő kegyelme által, mondja valaki. Nem megy a dolog, mert kettő nem lehetsz egyszerre, vagy bűnös vagy, vagy üdvözült. Mindannyian bűnösök vagyunk, mondja valaki. Én ezt visszautasítom, igaz, hogy bűnt követtünk el, de Isten elvégezte, hogy Jézus Krisztus igazságává tett minket.

Vagy bűnös vagyok, vagy ártatlan, vagy igaz vagyok Istennél, vagy téves vagyok Istennél. Vagy felszámítja az én bűneimet, vagy elengedte azt. Én hiszem a Bibliát, hogy én ártatlan vagyok.

Ha a Róma levelet olvasod, azt fogod látni, hogy ahogy görög nyelven íródott, tele van jogi szakkifejezésekkel. Jézust a mi ügyvédünknek nevezi, aki minket képvisel az igazságügyi osztályon.

Zsidó 7/25 Ezért Ő mindenképpen üdvözítheti is azokat, akik Őáltala járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy közbenjárjon érettünk.

Ő az, aki képviseli az ügyünket, felterjeszti, aki soha egyetlen egy pert nem vesztett még el. Sokan elvesztették már a saját peres ügyeiket. Lehet a legjobb védőügyvéded, de amikor a bíróság kihallgat, és felsorolod, hogy mit tettél, akkor mit tud tenni? Felsorolod, hogy ezt is tettem, azt is tettem, akkor a saját levedben gyakorlatilag megfőzted magad.

De mivel neked van egy védőügyvéded, egy közbenjáród, és ha figyeled, hogy mit mond néked a te védőügyvéded, és azt mondja neked, hogy én még soha egyetlen ügyet nem vesztettem el, csak vedd magadhoz a peres anyagot, olvasd, és tanulmányozd azt, és csak azt mondd, ami itt le van írva. Ez az Újszövetség.

Az Újszövetségben nincs ilyen, hogy te vétkes vagy, hogy te méltatlan vagy. Nincs leírva, hogy neked ezért büntetés jár. Mégis ezt prédikálják ezer évek óta a gyülekezetben, és olyan dalokat énekeltetnek a néppel, hogy mennyire méltatlanok ők Istenhez, hogy nem érdemlem meg ezt a kegyelmet, mert csak férgek voltunk a földön. Tudod, hogy ez az igazság…

Mert a keresztényeknek így prédikálnak, mintha ők bűnösök lennének, úgy prédikálnak a gyülekezetekben a szenteknek, mintha nekik is üdvözülniük kellene. Mindannyian bűnösök vagytok, mondják, csak Isten a kegyelméből még hagyta, hogy élj a héten, de nem érdemelted meg ezt a hetet sem, és tudod, hogy ez az igazság.

Ezért van, hogy a világ gyűlöl minket, mert vagy a felsőbbrendűséget, vagy a kárhoztatást, vagy az ítéletet hallják tőlünk. Tehát minden mást lehet hallani, csak pont az Evangéliumot nem. Amit prédikálnak, az nem az igazság, az nem a Biblia.

A keresztényeknek tudni kell, hogy ők Isten igazságává tétettek a Krisztus Jézusban. Nem tulajdonítja, nem számítja be nekünk a mi bűneinket, mert a mi tévedéseinket, és a mi bűneinket Jézus Krisztusra tette. És most olyan igazzá tett minket ezáltal, mint maga Jézus Krisztus.

És az Ő igazságát nekünk hit által lehet elfogadni, ezt a megigazultságot. Ez az a hatalmas kijelentés és megértés, aminek oda a bensődbe kell bekerülni. Ez fogja eloldozni a hitedet, s úgy fogsz felkelni, mint egy óriás! Bátorság és bizalommal teljes állapot fog uralkodni feletted. Bátorsággal és bizalommal teljesen fogsz Isten trónja elé járulni, és ott kegyelmet és irgalmat fogsz találni magad, és mások számára.

És azt is tudod, hogy ha ellenállsz az ördögnek, neki meg kell futnia tőled Jézus nevében! Mert bátorsággal fogod használni ezt a nevet, amely minden névnél nagyobb, mennyen és földön. És megparancsolod minden gonosz szellemnek, hogy térdet hajtson e névnek. És úgy fogsz tudni járni, mint Jézus járt, és úgy tudsz imádkozni, ahogy Jézus imádkozott.

Miért? Mert ugyanazt az igazságot kaptad meg te is, és ezáltal azt a közösséget, amilyen közösség által Ő járt az Atyával itt a földön. Ezt nem vallják meg a hívők, mert [sajnos] nem tanítják nekik.

Az Egyesült Államokban Bill Kaiser egy időben tíz éven keresztül csak erről az egy üzenetről tanított. A bibliaiskolánkban az üzenetek fele erről szólt, így az emberek hitét megpróbálták felszabadítani, hogy végre már ne azokat a régi, hitetlen dalokat énekeljük: miért történt ez velem?; nem szolgáltam rá erre!

Sok mindenre rászolgáltál amúgy, és ha valóban azt kapnánk meg, amire rászolgáltunk, akkor a teljes átok ránk szállna, rövid életet élnénk, meghalnánk, és a pokolba kerülnénk. Ezt kapnánk akkor, ha valóban azt kapnánk, amit megérdemlünk. Tehát nem arról beszélünk, hogy mi az, amit kiérdemlünk. Hanem Isten hozzánk, és mi az Ő áldásait érdemeljük ki. Nem azért, mert arra szolgáltunk volna rá.

Tehát az áldások nem azért teljesednek meg rajtunk, mert megérdemelnénk, vagy kiérdemelnénk, vagy tettünk volna érte valamit. Semmit nem tettünk érte, azért kapjuk ezeket az áldásokat, amit Jézus tett értünk. Az áldások azért lehetnek rajtunk, amit Jézus tett értünk.

Tudod-e, hogy mi történt a Gyülekezettel, mert a kárhoztatást prédikálták nekik? Azt prédikálták nekik, hogy te nem vagy igaz Istennél, te bűnös vagy, te vétkes vagy. Ezért azután az emberek csak a múltjukra, a tévedéseikre, a hiányosságaikra, a bűneikre tekintenek, és akkor rögtön rájönnek, hogy ezekből a cselekedetekből nem képesek megállni a tökéletesség elvárási szintjének. Hiszen én nem vagyok tökéletes, mint Jézus, és csak erről beszélnek.

Gyakorlatilag annyi marad az Evangéliumból, hogy kimenekedtünk a pokolból, és mindössze ennyiről szólnak. Könyvet írhatnék arról, hogy mennyi mindent mondtak rólam a keresztények, hogy méltatlan vagyok a felkenetéshez. Sokkal többek vagyunk annál, minthogy csak kimenekedtünk a pokolból. Jézus bűnné tétetett érettünk.

Hol van most azonban Jézus? Az Atyának a jobbján van, és Ő az, aki bűnné tétetett értünk. Ha bűnné tétetett, akkor hogyan került fel az Atya jobbjára? Utána került fel, miután bűnné tétetett. Gondolkodtál erről?

Három napot ugyanis a pokolban töltött. Hogyan került fel akkor utána az Atya jobbjára, az Ő jelenlétébe? Azért került oda fel, mert legyőzte a mi bűneinket, eltette az útból!

Ez azt jelenti, hogy mi mindannyian oda lettünk ültetve fel Ővele, Isten trónjára, a mennyei helyekre. Ezért mi bejárást kapunk a trónterembe pontosan úgy, mintha soha nem követtünk volna el semmi bűnt. Ez az igazság! Jézus jelenléte, hogy Ő ott van az Atya jobbján, bizonyítja ezt.

Isten az embert a teremtéskor tökéletesnek teremtette a szellemében és a lelkében is. Az ember hagyta el ezt a helyet, és esett ki erről a helyről, és csúszott le oda, hogy a végén már majdnem úgy viselkedik, mint egy állat.

Isten azonban az emberrel csak addig volt képes közösségben lenni, amíg az ember az Ő szintjén volt. Isten eljött mindennap alkonyatkor a kertbe és együtt töltötték az időt, egy szent közösségben az emberrel. Ugye ez döbbenetes? És olyan bölcsesség volt Ádámban, hogy Isten a teremtményeit mind Ádám elé vitte, és Ádám képes volt arra, hogy mindegyiket név szerint elnevezze.

Magasan a mi megértésünk szintje felett állt. Sajnos megtörtént az a tragikus esemény, hogy ettek a jó és a gonosz tudásának fájáról. Nézzük meg, hogy mi történt azonnal, ahogy ezt a cselekedetet tették.

Mózes I. 3/7. És megnyilatkozának mindkettőjüknek szemei és észrevették, hogy mezítelenek, fügefaleveleket aggatának azért össze, és körülkötőket csinálának maguknak.

Tehát amikor az ember tudja, hogy bűnt követett el, akkor tudja, hogy nem igaz Istennel és saját magával sem, mert amikor bűnt követünk el, akkor a saját szívünk elítél minket. És akkor nem vagyunk igazak Istennel és másokkal sem.

Megnyilatkoztak a szemeik, és azonnal tudták, hogy mezítelenek. Tehát a megigazultságnak az egyik meghatározása pont ezért az: tudod, hogy igaz vagy és áldott vagy. Érted-e ezt?

8. És meghallák az Úr Isten szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben jár vala, és elrejtőzék az ember és az ő felesége, az Úr Isten elől a kert fái között.

A keresztényeknél megvan az a jel ugyanígy, hogy látszik rajtuk, hogy ők nem tudják, hogy megigazultak Isten előtt. Sokkal jobban tudatában vannak a bűnös voltuknak, mint a megigazultságuknak Isten előtt.

És ez a legnagyobb eszköze az ördögnek arra, hogy a keresztényeket megfosztja a hitüktől, hogy az működne, megbénítja őket az imaéletükben, és a saját keresztény útjuk kijárásában gyengék.

A bűntudatosság azt jelenti, hogy tudatában vagyunk a bűnnek. Vagyis tudatosul bennünk a bűn. Tehát, hogy minek vagy a tudatában, a hiányosságaidnak, a bűneidnek, vagy annak, hogy kiestél valamiből?

A legtöbb keresztény király-tudatú az ördög miatt, mert ha hallgatsz az ördögre, akkor egész nap erről fog neked mesélni. Hozza a videó felvételeit, és újra lejátszza, hogy mit, és mit tettél. Ha ezt megnézed, akkor újra le fogja játszani, hogy látod ott elrontottad, nézd meg, mit tettél.

Így működik az ördög, ímé egy új nap és játsszuk vissza, hogy is történt ez? Ezek után, mondja, hogyan vagy képes magadat kereszténynek nevezni? És ezt a dolgot tetted? Ezért nem lehetsz te Istennek a felkentje, miként lennél? Mert az Istennek kellene élned az életedet, és mégis ezt tetted?

Most még egyszer lejátszom neked, hogy mit tettél, mondja. És ha te ilyen ostoba vagy, akkor újra és újra megnézed vele! Mindaddig, amíg már csak ez az egy dolog játszódik benned. Ennek a tudatában vagy, hogy micsoda kudarc az életed.

Volt keresztény, aki egy egész hosszú listát hozott nekem, hogy ő miért nem illeszthető be a kereszténységbe, és a felesége miért nem illeszkedik be a kereszténységbe. Nem méltó arra, hogy áldott legyen.

Nekem is hoztak ilyen listát, hogy én is alkalmatlan vagyok arra, hogy felkenetésben szolgáljak. Sőt voltak, akiket innen elvittek, hogy gyere el a mi pásztorunkhoz, és majd 25 pontban felsorolja, hogy ilyen, és ilyen okból kifolyólag te miért nem lehetsz felkenetésben.

Milyen fajta reménységet, vagy életet fogsz tudni meríteni egy ilyen gyülekezetben? Ott több zsidó és keresztény törvénnyel fognak téged teletömni, mint gondolnád. Megint mások pedig olyan negatív módon gondolkodnak, hogy azt hiszik, én állandóan haragszom rájuk.

Több hitük van az embereknek az ördög ijesztgetéseiben, mint talán az én szavaimban, és talán az Igében. Az emberek oly gyorsan elhiszik azt, ami negatív. Sajnálatra méltó rossz keresztény vagy, mondja neked.

Ezeknek mind ellent kellene állnod a szívedben, sajnos azonban ezeken gondolkodsz, és újra ezeken gondolkodsz. Senki sem tökéletes, és a bűneid tudatában forogsz egész nap, ez azt jelenti, hogy akkor nem is hiszed, hogy Isten igazságává tétettél Krisztus Jézusban.

Vagyis nincsenek tudatában annak, hogy ők megigazultak lettek. Ha állandóan a bűneidnek a tudatosságában élsz, ez forog benned, akkor ez egy visszahúzó erő. Ugyanis nézd meg mit tett Ádám és Éva? Elrejtőztek a fa mögött. Ezt teszik ma a tömegek, Istentől próbálnak elrejtőzködni, elfutni. A legszomorúbb, hogy [nem tudják]: Isten nem haragszik rájuk, Isten nem tartja számon az ő bűneiket.

Mert az ő bűneiket már ráhelyezte Jézusra, és ezért Jézus már megfizette az árat. Csak annyit kellene tenniük, hogy odajárulnak, hiszik, és ezt elfogadják. Akkor a mi Istenünkkel, és a mi Mesterünkkel egy csodálatos közeli közösségben élhetnének. Mert az Ő saját igazságát adta nekünk, hogy ezáltal mi igazakká váljunk, és közel mehetünk Őhozzá.

Ezt nekünk ki kellene mondanunk: – Én, Isten igazsága vagyok Krisztusban, vagyis igaz vagyok, teljesen igaz vagyok Istennél!

Ezt mond ki, mondogasd, és ha ezt kimondod, ez fog ilyen tudatúvá tenni, és fogsz hinni benne. A hited fogja ezt befogadni az életedbe. Amit Ő tett érted, és ahogy te ezt elhiszed, az fogja igazzá tenni azt az életedben.

10. És monda: Szavadat hallám a kertben és megfélemlém, mivelhogy mezítelen vagyok és elrejtezém.

Megfélemlém mondja Ádám. Ezt a jellemvonást viseli magán az az illető, aki nem tudja, hogy megigazult, mert a bűntudatosságunk visszahúz minket attól, hogy Istenhez közeledjünk. A megigazultság-tudatunk pedig azt eredményezi, hogy bátran fogunk tudni odajárulni Isten elé. Látod-e a különbséget?

Ha tudatosságában vagyunk a bűneinknek, és arról beszélünk állandóan, hogy hogyan vallottunk kudarcot… Akkor talán most már látod, hogy miért dolgozik az ördög olyan keményen azon, hogy ezeket a dolgokat behozza a keresztény dalokba, és a keresztény prédikációkba. Hogy mi milyen méltatlanok vagyunk Isten előtt.

Miért munkálkodik ezen? Azért, mert akkor hátrahúzódunk, félni kezdünk, és nem leszünk bátrak az ellenséggel szemben. Nem fogjuk bátorsággal elfogadni Isten áldásait, és nem fogunk bátorsággal hatalmat gyakorolni az ellenség felett Jézus nevében.

A kárhoztatásunkat és a bűntudatunkat ki kell oltani az életünkből, mert ez az ördögnek a legnagyobb fegyvere, hogy lepusztítsa a hitünket.

Zsidó 10/1 Mivel a törvényben csak árnyéka van meg az eljövendő javaknak, nem a valóság igazi képe, ezért azokkal az áldozatokkal, amelyeket esztendőnként rendszeresen bemutatnak, sohasem tudják tökéletességre juttatni az odajárulókat;

2. Különben megszűnt volna az áldozás; hiszen, ha egyszer megtisztultak volna az áldozók, többé semminemű bűntudattal nem bírtak volna.

A zsidóknak a törvény betartása szerint, a bűneikkel foglalkozniuk kellett. Volt egy egész nap, amikor a bűneikről kellett gondolkodniuk, tehát a tudatában kellett lenniük a bűneiknek. Miután bemutatták az áldozataikat, többé már nem lett volna szabad bűntudattal rendelkezniük, ha tökéletes az áldozat. De nézzük mi történt?

3. De azok az áldozatok évről évre a bűnre emlékeztetnek.

Minden évben. Ez egy olyan terület, ahol az emberek megint tévedésbe esnek a bűneik megtisztulásával kapcsolatban. Vannak olyan téves keresztény gyakorlatok, ahol visszavezetik az embert élete valamennyi bűneire, és azokat megvallatják velük, ez is téves.

Mert amikor befogadjuk az Urat, akkor többé már nincs bűnünk, mentesek vagyunk a bűntudattól vagy a bűnnek a tudatától. Nem beszélünk róla többé. Az emberek mégis a múltban elkövetett hibáikról beszélnek továbbra is, amit te tettél, vagy a másik tett.

Ha a szent vér megmosott, és Isten megbocsátott neked, akkor miért kell emlékezned azokra? Ő ugyanis már nem emlékszik azokra. Az ellenség az, aki a bűntudatnak ebben az állapotában akar tartani, azért ugyanis, hogy a hited ne működjön, hogy ez a félelem legyen benned, és ezért inkább visszahúzódj az Isten elé való járulásodtól.

Ezért mi nem beszélünk a múltban elkövetett bűneinkről, mert azok el lettek törölve, el lettek mosva a Bárány szent vére által. És annak a tudatában kellene élnünk, hogy mi megigazulttá tétettünk Krisztusban, Isten előtt. Hitünk kellene, hogy legyen az Ő igazságában. Én azért vagyok igaz, amit Ő tett értem. Elolvassuk a…

10.  Amely akarattal szenteltettünk meg egyszer s mindenkorra, a Jézus Krisztus testének megáldozása által.

11. És minden pap naponként szolgálatban áll, és gyakorta viszi ugyanazokat az áldozatokat, amelyek sohasem képesek eltörölni a bűnöket.

12. Ő azonban, egy áldozattal áldozván a bűnökért, mindörökre leült az Istennek jobbjára,

13. Várván immár, míg lábainak zsámolyául vettetnek az Ő ellenségei.

14. Mert egyetlenegy áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket.

15. Bizonyságot tesz pedig erről nekünk a Szent Szellem is, mert miután előre mondotta:

16. Ez az a szövetség, melyet kötök velük ama napok után, mondja az Úr: Adom az én törvényemet az ő szíveikbe, és az ő elméjükbe írom be azokat,

17. Azután így szól: És az ő bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem.

Isten úgy határozott, hogy a bűneinkről többé nem emlékezik meg. Ez az igazság, mert Ő nem hazudik. Olvassuk tovább a…

17. Azután így szól: És az ő bűneikről és álnokságaikról többé meg nem emlékezem.

18. Ahol pedig bűnök eltörlése vagyon, ott nincs többé bűnért való áldozat.

19. Mivelhogy azért atyámfiai bizodalmunk van a szentélybe való bemenetelre a Jézus vére által,

20. Azon az úton, amelyet Ő szentelt nékünk új és élő út gyanánt, a kárpit, azaz az Ő teste által,

21. És mivel nagy főpapunk van az Isten háza felett,

22. Járuljunk hozzá igaz szívvel, hitnek teljességével, mint akiknek szívük megtisztult a rossz lelkiismerettől a vérrel való meghintés által, és testük meg van mosva tiszta vízzel;

23. Ragaszkodjunk a reménység hitvallásához tántoríthatatlanul, mert hű az, aki az ígéretet tette.

Vagyis ezeket kellene mondanunk, amik itt le vannak írva: tiszták vagyunk! Száz éveken keresztül a gyülekezetekben [helytelenül] arról lehetett hallani, hogy milyen méltatlanok vagyunk. Lehetséges az is, hogy valaki üdvözült és mégis kárhozatban jár.

Mindenki követett el olyan hibákat, amiről szeretné, ha senki nem tudna. De ezután a kijelentés után, én nem érzem magam vétkesnek, bűnösnek, bármi legyen az. Mert, ha az Ige azt mondja, hogy én ártatlan vagyok, akkor én az vagyok.

És én megtagadom azt, hogy szégyenérzettel járjak, vagy szégyenkezzek, mert tudom, hogy engem a szent vér megmosott. Én tudom, hogy igazzá tétettem, és te is igazzá tétettél. Ezt a megigazultságot naponta sulykold magadba.

Péter I. 2/9 Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdon népe vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az Ő csodálatos világosságára hívott el titeket.

Hallelúja! Mondja egy másik fordítás: egy igen ritka kincs vagytok Isten szemében.

Mondjátok: – Ez én vagyok, ritka kincse vagyok Istennek, megigazultsága vagyok Istennek Krisztusban! Nincs bűntudat bennem, mert megmosott a szent vér és Isten megbocsátott!

Most pedig: - Hatalmat veszek mindenki felett, a Jézus nevében, megkötöm a rosszat az életetekben, minden tévedést levetem rólatok, a szent vér megmosott benneteket, megbocsátatott mindannyitoknak Jézus nevében. Tisztának jelentem ki őket, értékes népnek. Isten tulajdon népe, semmi nem tudja őket megkötni, mert ezek megtörtek. Minden kötés megtört az életetekben, minden méltatlanság érzés, minden élet felett, megdorgáltatott Jézus nevében. És mostantól szabad vagy, a Jézus nevében!

Ámen! Dicsőség Istennek. 

   

/Köszönjük az Úrnak Ibolya  testvérünk munkáját, aki a Békevár webkikötő számára legépelte e tanítást./

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL