2011.08.10.
 

JELEK, CSODÁK, GYÓGYULÁSOK 6.

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2011. augusztus 7.
 

 

Ennek a tanítássorozatnak a befejező részéhez érkeztünk, és ahogy tanítunk róla, annál jobban látjuk ezek megnyilvánulását országszerte, ahol járunk.

Zsidó 11/3 Hit által értjük meg, hogy a világ Isten Igéje (Rhema) által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő.

Már ez az egy igevers is megmutatja nekünk, hogy nincs annál erőteljesebb, és hatalmasabb dolog az életünkben, mint Isten Igéje, hiszen minden abból áll elő.

A Young [szó szerinti fordítás] szerint, így szól a fordítás: Hit által értjük azt meg, hogy minden, ami látható a világban, Istennek a szavai által jött elő, azoknak a vonatkozásában, amit látunk. És nem azokból a dolgokból származnak, amelyek megjelennek.

Azt mondja ez számunkra, hogy minden, ami látható ebben a világban, az egy olyan helyről, forrásból jött elő, ami láthatatlan, és olyan lényegi anyagból állt elő, ami nem látható. Van, aki azt mondhatná erre, hogy Isten a semmiből teremtette a világot. De sehol nem találod ezt a Bibliában.

Olyan dolgokból teremtette a világot, amelyek nem láthatók ugyan, de valóságosak. És ezek a nem láthatók előtte itt voltak már, mielőtt a látható világ előállt volna. Mégis keresztényeknek milliói azt mondják, hogyha nem láthatom, akkor nem vagyok képes hinni abban. Ezért nem fogadják el a csodákat, és ezért az Evangéliumot sem, mert az Evangélium nem más, mint a csodáknak a sorozata.

Kezdődött a szűznek a foganásával az Újszövetségben, de az Ószövetségben láthatjuk a csodáknak a sorozatát a próféták életében. Látjuk, hogy a halottak feltámadtak, látjuk, ahogy Jézus a vízen járt, látjuk Jézus feltámadását. Vagyis, ha nem hiszünk a csodákban, akkor valójában azt állítjuk, hogy nem hiszünk az Evangéliumban.

Kell hinnünk a láthatatlan [szellemi] birodalom dolgaiban ahhoz, hogy hívők lehessünk. Meg fogjuk nézni, hogy a hitetlenek a sadduceusok követői ebben a mai világban. Közülük volt valaki, akinek támadt egyszer egy olyan elképzelése, hogy megtagadta a szellemi dolgokat.

És általában minden hamis vallás eredetét vissza lehet vezetni, valakinek a téves elméletére. Ha ezek a téves elképzelések elterjednek a világban, akkor sok-sok millió embernek a téves hitére, és a szellemi halálára, vagyis elpusztulására vezet. Az Apostolok cselekedetei 23/8-ban olvasunk a sadduceusokról.

Apostolok cselekedetei 23/8 Mert a sadduceusok azt mondják, hogy nincs feltámadás, sem angyal, sem szellem; a farizeusok pedig mind a kettőt vallják.

A sadduceusok teljes mértékben tagadták, hogy létezne feltámadás, hogy léteznének az angyalok, vagy, hogy létezne a szellemi birodalom. Az ember gondolkodik, hogy akkor valójában miből állt az ő vallásosságuk, nem hittek sem a feltámadásban, sem az angyalokban, sem a szellemekben, s akkor miért jártak a zsinagógákba, miért jártak gyülekezetbe? Hiszen az Evangélium üzenete ezek körül forog.

Hisszük, hogy Jézus feltámadt a halálból, és Ő valóban halott volt, a fizikai halálról is szólunk. Miután feltámadt a halálból, több százan találkoztak vele, és együtt ehettek vele. Először ugyan azt hitték, hogy szellemet látnak, ezért az Úr biztatásképpen azt kérdezte tőlük, hogy gyermekeim, van valami ennivalótok? Adjatok nekem is, és Ő is evett velük.

Ebből is kaphatunk egy kijelentést, és ebből örömkiáltások hangoznak majd, hogy odaát is fogunk enni. Mi a kijelentés ebben? A mennyben is fogunk enni. A Bárány menyegzői vacsorájánál mindannyian együtt leszünk. Már ezért megérte ma bejönni a gyülekezetbe, hogy ezt megtudjad: az evés a jövőnkben is benne van.

Nem tudok róla bizonyítékot felhozni, de hallottam valakitől egy beszámolót, aki a mennyben járt, és visszajött, felöltötte ismét a testét, és elmondta, hogy a mennyországban találkozott olyan fával, ami fagylaltfa volt, fagylaltgombócok voltak a fán.

Ki fogod találni, hogy én milyen fát fogok ültetni a kertembe, a cseresznyefák helyett. Nem pontosan fagylalt volt, de olyan íze volt, mint a fagylaltnak, és nem olvadt meg, ahogy ette, és nem folyt szét. Nem kell a ruhánkat majd kimosni, mert nem fogjuk lefagylaltozni. Tehát sok jó hír van. Arról nem beszélve, hogy megdicsőült testünk lesz.

A sadduceusok szomorkodnak csak, akik mindebben nem hisznek. Azok ugyanis, akik nem hisznek a szellemiekben, hogy a jövőben mi lesz, azok úgy vélik, hogy most élik a legjobb napjaikat. És ha eljön a fizikai haláluk napja, akkor nincs többé élet. Ők mennyire meg lesznek majd döbbenve!

Nekünk, akik hiszünk, tudnunk kell, hogy ahol most vagyunk, ahol élünk, ez a létező legrosszabb hely, de itt a földön is, győzedelemben élhetünk, mindent jóra fordíthatunk. Egyszer hosszan tanítottam, a Zsidó 11/3-ról, hogy ha ezt megértjük, akkor a jövőnket irányba fordíthatjuk, megformálhatjuk. A hívők számára kimondhatatlan öröm a jövő!

Sadduceusokról tehát annyit, hogy nem hittek sem az ördögökben, sem az angyalokban, sem a halál utáni életben. Ma milliók élnek a földön, akik a hazugságnak valami ilyen formájában hisznek. Ha nem tudom kitapintani, érzékelni valamilyen formában, akkor az, nem létezik számomra – mondják. Ez a tudatlanságnak a legnagyobb formája.

Voltak olyan évszázadok, ahol pl. nem tudták elfogadni a földnek a gömb voltát, vagy az űrnek a létét, és az űrutazás teljesen nevetséges dolog volt. Most már ez bebizonyított, tapasztalható és elfogadják.

Látni az Írásokban, van, hogy Isten erőteljes szél formájában mozdul, s ez nem a természetes szél. Az Apostolok cselekedeteiben látunk olyat is, amikor a Szellem ereje által olyan erős földrengés lett, hogy a láncok leestek. Egy zárt helyiségben fújt a szél, ahol az ajtók, és ablakok be voltak zárva. Itt az imakör helyiségében is megtapasztalható ez néha, amikor szellemben imádkozunk, ilyen légmozgás.

És ahhoz, hogy az ember megtapasztalja a szellemi dolgokat, erre rá kell ébredni, fel kell ébredni. Baján pl. tapasztaltuk, hogy egy kis körbezárt téren volt az alkalom, sehol nem volt szél, és mégis volt légmozgás, a fa levelei úgy megmozdultak, hogy az szellemi volt. És erre a jelenségre nyitottnak kell lennünk, tudatában kell lennünk ezeknek, tudnunk kell, hogy mi zajlik ilyenkor.

Az ószövetségi próféták, és maga Jézus is tudatában volt, egy ilyen nem látható, de létező szellemi birodalomnak. Tehát a szellemek, a szellemi történések valóságosak számukra, ezeket azután a világ hajlamos félremagyarázni. Azokat a szellemi történéseket, amelyek nem Istentől vannak, onnan lehet megismerni, hogy azok mindig félelemmel párosulnak.

Mi tehát, az isteni oldalt szeretnénk megismerni, nem csupán a szellemieket. Hiszen Isten szellem, ugyanígy a Szent Szellem is szellem, az angyalok is szellemi lények, mi magunk is, nem csak test és lélek vagyunk csupán, hanem szellemi lények vagyunk.

Istentől, az Atyánktól teremtett szellemi lények vagyunk, és ilyen vonatkozásban örökéletű lények vagyunk. A testünknek a lebomlása után is tovább élünk, csak máshol fogunk létezni. Ugyanúgy te leszel, és a te elméd lesz az.

Ebből következik, hogy az agyunk elbomlik, az elménk pedig megmarad, tehát az agyunk nem azonos az elménkkel. Az agyunk egy olyan szerv, amelyen keresztül itt a földön az elménk kifejezésre juttatja magát. Tehát, ha az agyunkat elmozdítjuk a helyéről, az elménk, az értelmünk ugyanúgy képes lenne kommunikálni, csak nincs az a közeg, amelyen keresztül ki tudja fejezni magát.

János 3/2 Ez jöve Jézushoz éjjel, és monda néki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul; mert senki sem teheti e jeleket, amelyeket te teszel, hanem ha az Isten van vele.

Nikodémus nagyon lazán fogalmaz, amikor azt mondja, hogy mi tudjuk… Többes szám első személyben beszél. Meg volt annak az oka, hogy az éj leple alatt ment Jézushoz.

3. Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát.

Nikodémus a csodákról akarna hallani. Jézus itt az életünk legnagyobb csodájáról szól, az újjászületés csodájáról, a szellemünk újrateremtéséről. És itt szeretnénk nektek felolvasni a következő Igéket.

Titus 3/5 Nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyeket mi cselekedtünk, hanem az Ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Szellem megújítása által.

6. Amit kitöltött reánk bőséggel a mi Üdvözítőnk, Jézus Krisztus által;

7. Hogy az Ő kegyelméből megigazulván, örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint.

Ez az Ige az újjászületésről szól. Megnézzük…

János 3/4 Monda néki Nikodémus: Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é?

Nikodémusnak látjuk itt a testi gondolkodását, de ő egy jó ember, szereti Istent, érdeklődik és annak a világosságában jár, amennyi a birtokában van. Jézus elmagyarázza itt most, hogy mit is ért az újjászületés alatt, nemcsak a test és vér dolgaira kell gondolni majd. Nikodémus ugyanis csak a természeti síkon, a test és vér vonalában gondolkodik.

5. Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Szellemtől, nem mehet be az Isten országába.

Tudjuk, hogy amikor egy újszülött a világra jön, magzatvíz veszi körbe, és abból a vízből jön elő. Jézus azonban egy másik elemről is beszél, amelytől meg kell születnünk. Nem a víztől, nem a hústesttől való születésről, hanem a Szellemtől való születésről beszél.

6. Ami testtől született, test az; és ami Szellemtől született, szellem az.

7. Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.

8. A szél fú, ahová akar, és annak zúgását hallod, de nem tudod, honnan jön és hová megy: így van mindenki, aki Szellemtől született.

Itt a Szellemről nagyon sok kijelentés van elrejtve ebben az egy versben. Jézus betekintést enged nekünk itt a szellemi birodalom működésébe. A Szellemet a szélhez hasonlítja. Mit is hallottak az emberek, amikor Pünkösd napján fent voltak a Felsőházban? Sebesen zúgó szélnek zendülését hallották.

A szél fú, ahová akar, mondja a 8-as vers, vagy inkább mondhatjuk, hogy mi nem a szelet látjuk, hanem a szélfúvásnak a hatásait látjuk, a következményeit. Onnan tudjuk megállapítani, hogy fúj a szél, hogy a fák jobbra, balra dőlnek. Valójában nem a szelet látjuk, hanem a szélnek a kihatását. Az emberek azt válaszolják erre, hogy ez a levegő, ami mozgásban van. De akkor mi az, ami mozgatja a levegőt?

A szellem szó itt a görögben a pneuma. Használható a [szellemi] birodalomban ez a Szent Szellemre. Vannak a [szellemi] birodalomban a gonosz szellemek, Isten Szelleme, angyalok… De itt a szószerinti jelentése a pneumának a lehelet, lélegzet és szél. Levegő, légmozgás és szél – azt is jelenti.

Ha az ember ránéz a kalapjára és látja, hogy az elröpült… Mi fújta el? Miért tudunk leheletet kibocsátani? Azért, mert élünk. Mi az, amit érzünk ilyenkor? Érezzük a levegő mozgását. Mi az, ami azt a levegőt kinyomta a tüdőnkből? A nyomás, mondja valaki. Mi okozta azt a nyomást? Itt egy nagy kijelentés van elrejtve. A szellem hozta azt mozgásba. Tehát a szellemi valóságok ennyire közel vannak hozzánk. Értjük-e? Mindenféle légmozgás mögött, valami szellemi eredet van, és a szellem felett pedig hatalmunk van Isten Igéje szerint.

Az emberek próbálnak bejutni a szellemiekbe. A valóság az, hogy mivel te szellem vagy, ezért vagy képes kilélegezni, a leheletedet kifújni. Igen, igen, mondod, a tüdő, ami így funkcionál. De honnan jön a tüdőnek az a képessége, az ereje, hogy így működik? Az életnek a titkai közé tartozik ez, mondja valaki. Pontosan.

A Biblia úgy mondja ezt, hogy a szellem… A szellem mozgatja mindezt. Ugyanis Isten az embert, a földnek a porából formálta. Azután pedig mit tett? Nem az a lehelet, ami nekünk van, de rálehelt, belelehelte az emberbe az Ő szellemét.

A héberben úgy olvassuk, hogy a földnek a sarából formálta Isten az embert, és utána az Ő leheletét, az élet leheletét lehelte bele. Jézusnak ugyan van csontból és húsból való teste, de az Atyánál nem hiszem, hogy ez így van.

Tehát Istenből jött ki az a lehelet, az a szellem, és került az emberbe, és így vált az ember, a sárból élő lénnyé. Ha valaki meghal, legegyszerűbben abból állapítható meg, hogy már nem lélegzik. Ha már nem lélegzik, az azért van, mert a szellem már kilépett a testéből, elment. Mert a szellemünk a légzésünkhöz van kapcsolva! Jézus ugyanazt mondja itt, hogy a szellem hasonlatos a szélnek a fújásához, a mozgásához.

Az időjárás szakértők nagy gondban vannak, mert nem tudják, hogy honnan ered a szél, honnan alakulnak ki ezek a különböző légmozgások, és hová mennek, csak találgatnak. Honnan jött ez a szél? Mind e mögött szellemi dolgok vannak. Mi áll az energia mögött, mondjuk a nap mögött? Szellem!

Ha szeretnénk az életünkben olyan módon megtapasztalni a szellemi birodalmat, ahogy azt az Apostolok cselekedeteiben olvassuk, akkor a szellemieknek ilyen közelségbe kell kerülnie az életünkben, mint ahogy ők álltak. Nem szabad, hogy az életünket csupán a fizikális síkon éljük, hogy csak a fizikai dolgok tudatában éljünk.

Ugye olvassuk, hogy a mélység szólítja, hívja a mélységet? A mi lényünknek a mélységei, a szellemi voltunk szólítja a szellemek Atyját, az Atya Istent. Vagyis a mi létünk Őbelőle jött ki, és oda megy majd vissza. A szellemünk ebben a testben, amiben most élünk, az örökkévalósághoz képest csak egy szempillantásnyi idő.

Nem szabad, hogy korlátozva legyünk csupán a fizikai dolgokra. Ma sokat fogunk tanulni, ha figyelünk. Ellapozunk az…

Korinthus I. 2/1 Én is, mikor hozzátok mentem atyámfiai, nem azért mentem, hogy nagy ékesszólással, vagy bölcsességgel hirdessem néktek az Isten bizonyságtételét.

2. Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak tiköztetek, mint a Jézus Krisztusról, mégpedig mint megfeszítettről.

3. És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg köztetek.

4. És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédeiben, hanem Szellemnek és erőnek megmutatásában állott.

Pál nem az értelmi képességeire hivatkozott, amikor hozzájuk ment. Nem érvelgetett, hogy milyen eredményeket mutatott fel eddig. A szívéből, a szelleméből beszélt, és hitt abban, hogy amikor a szelleméből előhozza ezeket a kijelentéseket, a többieknek megnyílik rá a szemük, hogy megértik.

Tehát nem azért hittek azok, akiknek prédikált, mert úgymond rábeszélte volna őket, hanem azért, mert a szellem mozdult, és a szellem tett bizonyságot róla. Nem csak érveléssel győzte meg őket, hanem az erőnek a bemutatásában győzte meg őket.

5. Hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék.

Tehát minden egyes csoda, egy Ige kapcsán előjött csoda. A szó, a szótő, hogy csoda, visszavezethető az erő szóra. A csodák Isten erejének a megnyilvánulásai. Ugyanez az erő teremtette a földgolyót, amelyen élünk, és ugyanez az erő teremtette a testünket, amelyben élünk.

6. Bölcsességet pedig a tökéletesek között szólunk; ámde nem e világnak, sem e világ veszendő fejedelmeinek bölcsességét,

7. Hanem Istennek titkon való bölcsességét szóljuk, azt az elrejtett bölcsességet, melyet az idők kezdetén elrendelt Isten a mi dicsőségünkre;

8. Melyet e világ fejedelmei közül senki sem ismert, mert ha megismerték volna, nem feszítették volna meg a dicsőség Urát:

Az ördög teljesen biztos volt abban, hogy amikor megfeszíti a dicsőség Urát, ezzel a végleges győzelmét hozza, és nem volt tudatában annak, hogy amikor ezt megteszi, akkor ezzel veszíti el örökké az ember feletti hatalmát.

Isten erősebb a démonok erejénél, ha azt milliószorta, vagy billiószorta többre vesszük. És a benned lévő bölcsesség, amelyet tőle kaptál, az nagyobb az ördög bármely csapdája felett, amelyet az életed számára, kikészített. Vagyis ha Istennel járunk, Ő megoltalmaz minket, Ő fog minket figyelmeztetni és kijelenteni ezeket a veszélyeket, és vezetni fog minket, hogy elkerüljük ezeket.

9. Hanem, amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt, amiket Isten készített az Őt szeretőknek.

10. Nekünk azonban az Isten kijelentette az Ő Szelleme által: mert a Szellem mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.

Vagyis ezeket a dolgokat a Szent Szellem jelenti ki. Mi által jelenti ki? A logikai értelmezésünkön keresztül? Nem, a szellem által! Amiket a szem nem látott, fül nem hallott, amit az ember szíve meg sem gondolt. Ezeket.

Jézus tanítja, hogy a szél fú, és hallod annak a hangját. Meg fogjuk ezért nézni most a hangnak a tulajdonságait, hogy a hang milyen effektussal terjed? A hang a légnyomás útján terjed a légtérben. A hang 760 mérföld/óra sebességgel terjed a levegőben. A fényhez mérve viszonylag lassú ez a sebesség, de a hang képes áthatolni bármely anyagon.

A hang tehát egy nyomás, amely áthatol a levegőn, egy előre haladó hullám, minden anyagon átmegy, a gázokon, folyadékokon, szilárd anyagokon. A vízen pl. a hang 3000/óra mérföld sebességgel hatol át. Viszont az acélon keresztül 13000 mérföld/óra sebességgel terjed.

Jézus azt mondta, hogy Isten Szelleme olyan, mint a szél. Az emberek azt szokták mondani, hogy ha nem látom, nem hiszem azt. Egy kicsit időzzünk ezen. Hallottatok-e az infravörös hullámokról, fényről? Persze, nem lehet látni. Az ultraviola fényről hallottatok-e? Pár ezer év kellett hozzá, hogy most végre megtalálják. Pedig mindig jelen volt.

Vajon van-e még olyasmi, amire még nem jöttünk rá, és létezik? Ha így állunk hozzá, hogy ha nem látom, vagy nem érzékelem, akkor az a dolog nem létezik, akkor ezzel a tudatlansággal azt is mondhatjuk, hogy számomra az infravörös, vagy ultraviola nem létezik.

Az állatvilágban vannak olyan állatok, amelyek olyan hangfrekvenciában kommunikálnak, amelyet nem vagyunk képesek hallani. A kutyák pl. olyan hangokat is észlelnek, hallanak, amiket mi nem hallunk.

A delfinek is olyan hangfrekvencián kommunikálnak, amire mi nem vagyunk képesek. A mi fülünk olyan felépítésű, hogy mi ezeket a hangfrekvenciákat nem vagyunk képesek fogni. A mi számunkra hallható frekvenciák alatt is vannak pl. az elefántok, bálnák ebben a frekvencia sávban közlekednek.

Hogyan mondhatjuk tehát, hogy nincs más, csak amit mi észlelünk? Vagyis van egy szellemi és van a természeti birodalom, és nem lehet ezeket olyan élesen megkülönböztetni egymástól, mint gondoltuk volna. Mi pl. olyan szellemi lények vagyunk, akik a két kis ’kamera’ lencsén nézünk ki a világba, amit szemnek hívunk.

Ha nem lennél a testeddel körbevéve, akkor pl. nem lennék képes látni téged, hogy itt vagy. De mivel be vagy zárva a testbe… Azért, mert nem lenne rajtad a tested, attól még mindig te lennél: a szellemed.

És az angyalok is itt vannak, és azokat sem látjuk, hacsak a szellemek megkülönböztetésének ajándékával Isten meg nem engedi, hogy lásd őket. Istennek a Szelleme is itt van most, és Őt sem látjuk. És most nem az a kérdés, hogy hisszük vagy nem, Ő valóságos.

10. Nekünk azonban az Isten kijelentette az Ő Szelleme által: mert a Szellem mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.

11. Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanemha az embernek szelleme, amely őbenne van? Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Szelleme.

12. Mi pedig nem e világnak szellemét vettük, hanem az Istenből való Szellemet; hogy megismerjük azokat, amiket Isten ajándékozott nékünk.

13. Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szent Szellem tanít; szellemiekhez szellemieket szabván.

14. Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Szellemének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy szellemileg lehet azokat megítélni.

Azokat tanítja nekünk a Szent Szellem, amiket Isten kegyelemben, ingyen ajándékozott nekünk. Egy dolog, amit biztosan adott már nekünk, mert írja az Ige, hogy minden szellemi áldást a mennyei helyeken nekünk adott. Nem csak képzelődés ez, mert ez létezik, ez nekünk adatott, ez a miénk.

13. Ezeket prédikáljuk is, nem oly beszédekkel, melyekre emberi bölcsesség tanít, hanem amelyekre a Szent Szellem tanít; szellemiekhez szellemieket szabván.

14. Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Szellemének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy szellemileg lehet azokat megítélni.

Isten tehát az ember által nem érzékelhető szellemi birodalomban adott bölcsességet az embernek, s vannak olyan mérőműszerek, amelyekkel pl. lehet ezeket érzékelni. Ugye nem érdemes azon vesződni, hogy egy hangot pl. a szaglásunkkal érzékeljünk, azt halljuk. Ha a hangokat a szaglásunkkal akarjuk érzékelni, akkor csak az időnket fecséreljük, és azt a következtetést fogjuk levonni, hogy semmit nem lehetett hallani.

Pl. hallani szeretnénk a szemeinkkel. Ezt csak példának hozom. Miként érzékeljük a szellemieket? Nem a szemünkkel, nem a tapintásunkkal, és nem a szaglásunkkal, és nem a fülünkkel, mert ezeket szellemileg lehet érzékelni csak. Azért mondom a példát, olyan, mintha egy hangot szeretnél a szemeddel meglátni. Vagy szeretnéd a szaglásoddal érzékelni a színeket.

Ami testtől született test az, ami Szellemtől született, szellem az. Tehát ezeket más érzékeléssel lehet érzékelni.

János 4/23 De eljön az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók szellemben és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres az Ő imádóiul.

Az Egyházunk gondozásában megjelent Biblia kiadásához képest a többi fordítás nem hozza elő ennek a versnek a lényegét, mert a szellem szónak a helyén kell szerepelni. Sokan gondolják, hogy úgy jutnak el szellembe, ha ugrándoznak, vagy erőteljesen kiáltoznak, de ezek a hústestnek a dolgai. És sokan hívják szellemieknek, ezeket a hústesti megnyilvánulásokat.

Ne legyél azonban bártortalan, hogy a múltban tévedtél, soha ne add fel. Sokan tettek sokféle dolgot, amit szelleminek neveztek, de nem az volt. És akik nézték, tudatlanul azt mondták, rendben van, ez az. Biztos a Szellem az, ha te azt mondod. A Szellem valóságos, Isten valóságos. És a Szellemnek a mozdulása is valóságos.

Nem kell tehát a dolgokat magadnak előhozni, vagy kigondolni, vagy elképzelni valamit, mert nekünk megvan az eredeti, az igazi, Isten Szellemétől. És ezt a szellemi valóságot meg lehet tapasztalni, nem csak a gyülekezetben, hanem az autóban, vagy ha otthon vagy. És itt nagyon fontos láncszem az elme, hogy mi az, amin gondolkodunk, hogy érzékelni tudjad a szellemieket. Ismét elolvassuk a…

János 4/23 De eljön az óra, és az most vagyon, amikor az igazi imádók szellemben és igazságban imádják az Atyát: mert az Atya is ilyeneket keres az Ő imádóiul.

Tehát ez a kulcs arra, hogy szellemben légy. Jézus azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Isten Szelleme, az igazság Szellemének neveztetik. Isten Igéje, az igazság Igéjének neveztetik.

Tehát nem lehetséges, hogy hamis dolgokban vagy, vagy tetteted, illetve színleled, vagy megjátszod azt, és annak ellenére megtapasztalhatod Isten Szellemének a dolgait. Nem lehet! Becsületesnek, eredetinek és őszintének kell lenni, és ezáltal fogsz tudni közeledni Istenhez. Nézd meg, mit mond az Írás, az Atya ilyeneket keres az Ő imádóiul.

Ímé az Isten, aki az egész világegyetemet teremtette, és mindent, ami abban van, és van valami, amit Ő keres! Ezért ne hagyjuk, hogy a hústestünk birodalmába leragadva, letapadva próbáljunk Ővele összeköttetésbe kerülni, hanem a szellemiekben tapasztaljuk Őt. Teljes őszinteséggel imádjuk és szeressük Őt.

Isten, aki mindeneket teremtett, az ilyet keresi. Kívánja, vágyja ezt a közösséget velünk. Ez az a valami, amit te képes vagy adni neki, amit Ő kíván, amire Ő vágyakozik. Vágyakozik ez után, és ez az igazi imádata, és ezt keresi Ő. Az ördög azt akarta, hogy a pokolban Jézus térdet hajtson neki. De ez nem történt meg.

24. Az Isten szellem: és akik Őt imádják, szükség, hogy szellemben és igazságban imádják.

Ha a hústestben kiabálsz, az nem az Ő imádata lesz. Mert Ő szellem és te is szellem vagy. Vagyis szellem vagyok, van lelkem, és testben élek. Ezek vagyunk mi, nem elme vagyunk, csak van elménk, a szellememnek kell, hogy megvilágítsa az elmémet.

Ez a földi életünk, egy földi hitkiképző tábor itt nekünk. A mi földi életünk az Írások szerint, olyan, mint a fűnek a virága, egy szempillantásban elmúlik. Viszont az örökkévalóságban, ami nem tudjuk, hogy milyen hosszan tart, az időkorszakokban, Őt fogjuk dicsérni. Az Ő magasan túláradó ékességét, dicsőségét, és szentségét.

Miért beszélünk erről? Azért, mert a hit hallásból, a hallás Isten Igéjéből van. Nekünk pedig egyre inkább tudatába kell kerülnünk a szellemi birodalom dolgainak. Egyre inkább tudatába kell kerülnünk a Szent Szellemnek. Ő pedig egyre jobban fel fogja hívni a figyelmünket arra, és tudatosítani azt bennünk, hogy mi zajlik a szellemiekben. Így fogjuk megtudni azoknak a dolgoknak a mikéntjét és az okát, hogy mi, miért történik itt a földön?

A szellem a forrása az életnek, az áldásoknak és a pusztulásoknak is. A Biblia tanítja, hogy nem vér és test ellen van a tusakodásunk, hanem a sötétség minden ereje ellen, a fejedelemségek, a hatalmasságok ellen. Bár testben járunk, de nem test szerint vitézkedünk, mert a mi hadviselésünk fegyverei nem testiek, hanem Isten által hatalmasak.

Ahelyett, hogy gyülekezetesdit játszanánk a hústestben, az igazi szellemieket kell megtalálnunk. És ezt a Szellem tudja megeleveníteni nekünk, hogy valóban a szellemi dolgokban éberek legyünk, és lássuk azokat. És ha így a szellemiekben változást tudunk eszközölni, akkor fognak tudni ezt követően a természeti dolgok is megváltozni.

Ha a láthatatlan birodalomban létrejön az a változás, akkor fogjuk azt megtapasztalni és látni majd, a látható birodalomban. Ismét megnézzük az I. Korinthus 2-ben a 14-es verset.

Korinthus I. 2/14 Érzéki ember pedig nem foghatja meg az Isten Szellemének dolgait: mert bolondságok néki; meg sem értheti, mivelhogy szellemileg lehet azokat megítélni.

Vagyis megérteni. A földön milliók élnek, akik arról, amiről most mi beszélünk az Ige szerint, azt mondják, hogy az csak bolondság. Angyalok? Gyógyulás? Egy olyan nyelven beszélni, amit nem is tanultál? Feltámadás? És kinevetnek minket. Mondják, hogy ne képzelődjél. Pedig ez a valóság. Ha ennek nem válsz a hívőjévé, akkor egyszerűen csak be leszel zárva a test birodalmába.

Az Apostolok cselekedeteiben a tanítványok mind a szellemi birodalom tudatosságában éltek és jártak. És így az Apostolok cselekedeteiben általuk, nagyon sokan megtapasztalhatták a szellemi történéseket. Nem tudták mindig elmagyarázni, hogy miként, de igenis azok a dolgok megtörténtek.

Olvastuk a 14-es versben, hogy aki érzéki ember, az nem foghatja fel Isten Szellemének a dolgait. Ha tehát a világban kint élők közé elegyedsz, nem beszélhetsz úgy, mint közöttünk, mert azt fogják hinni, hogy baj van veled, és csak kigúnyolnak, és az nem lenne jó nekik sem. Értsük azt meg, hogy mikor és kivel beszélünk, és hogyan kell velük beszélnünk.

Mi az, amit hallaniuk kell, mi az, amit be tudnak fogadni tőled, és azokat a szavakat ne használd elsőre, amit a beavatatlan ember, az utca embere esetleg nem értene. Istent akarják ők megismerni, és nem a vallásos szavakra kíváncsiak.

A természeti ember, az érzéki ember odáig is eljuthat, hogy egy színt a szaglásával akar megtapasztalni, de a szellemi dolgokat, csak szellemileg lehet megítélni. Szellemi valóságokat, csak szellemi módon lehet érzékelni. Te már szellemi lény vagy, neked csak azt kell tenned, hogy ráébredsz ezekre, és figyelemmel vagy azok felé, amik történnek.

Amikor a bibliaiskolába jártam, éjszaka dolgoztam, és megkértem az Urat, hogy fedje fel nekem, hogy mi az a rengeteg minden, ami körülöttem történik a szellemiekben? És amikor megnyitotta a szemem erre, láttam azt a szellemi háborúzást, ami körülöttem zajlott.

Isten megígérte, hogy mindig velünk lesz, soha el nem hagy, bennünk van, körülöttünk van. Szellemi dolgok vesznek körül bennünket állandóan. Amit nekünk tennünk kell, hogy egyszerűen csak ráébredünk arra, hogy mi is zajlik körülöttünk. Az életünknek egy következő szintjére tudunk így fellépni, ha a szellemi birodalom élővé válik számunkra.

A természeti síkon olyan dolgokat fogunk észlelni, mint amik már megtörténtek, mint amit a hírekben hallunk. De ezek, amiket látunk, ezek azért tudtak megtörténni, mert előtte már a szellemiek megvoltak, és ezek hozták ezt elő.

Ahogy az ember imádkozik, úgy képes arra, hogy előzeteseket kapjon Istentől. Képesek vagyunk dolgokat működésbe állítani, képesek vagyunk dolgokat a megtörténésre rábírni, változásokat hozni, eszközölni, és ezt fogjuk most olvasni a…

15. A szellemi ember azonban mindent megítél, de ő senkitől sem ítéltetik meg.

16. Mert ki érte fel az Úrnak értelmét, hogy oktathatná Őt? Bennünk pedig Krisztus értelme van.

Krisztus elméje van bennünk. Ebben a fejezetben a szellemi emberről olvastunk, a szellemi, az szellemi, és a végén pedig az elmére világít rá. Az elme az az összekötő kapocs.

Jövő vasárnap a kárhoztatásról, azt követően, pedig a szellem és az elme kapcsolatáról fogok beszélni. Ha szeretnél erről többet tanulni, akkor most elmegyünk a…

Róma 8/4 Hogy a törvénynek igazsága beteljesüljön bennünk, kik nem test szerint járunk, hanem Szellem szerint.

Vagyis két helyen élhetünk. Van-e hústestünk, szellemi lények vagyunk-e? Nemcsak test, és elme vagyunk. Az ember a szeméből képeket kap, és ezek a képek levetítődnek az agyunkban. Hogyan látod ezeket? A szellem által, aki bennünk van. Beszéltem nektek egyszer arról a vak emberről, akinek üvegszemei voltak, és képes volt tökéletesen látni vele. Vagyis a szellemünk által képesek vagyunk látni a fizikai szemünk nélkül. Gondolkodni is képesek vagyunk az agyunk nélkül.

Ha az Úr nem jön vissza hamarosan, akkor egy bizonyos idő után a testünket itt levetjük. Egy ember szívinfarktus következtében a testét elhagyta, kilépett a testéből, és a háznak a magasságába került, és ott nézte a történéseket. Nem vett részt semmiben, csak látta kívülről. És az érdekessége a történetnek az, hogy az életmentők, akik nagyon gyorsan kiértek, és elkezdték a testet újra éleszteni, elmondta nekik később, amikor az életmentés sikeres volt, hogy látta, amikor a műszerből kifogyott az elem, és ki kellett menni az autóból a friss elemet behozni, és betenni a műszerbe. Teljesen ledöbbentette az ott lévőket.

Tehát a szellemünk, és a lelkünk, amikor meghalunk, az nem halott. A fizikai halál a testünkből és a földről való eltávozást jelenti. A föld olyasmi, mint egy repülőtér, ahol van érkezési és indulási oldal. Beérkeznek a lelkek és a szellemek és eltávoznak.

A beérkezést születésnek nevezzük, de naponta távoznak el milliók a földről. Nem azt jelenti, hogy többé nem léteznek, csak helyet változtatnak. Nem kell azonban meghalnunk ahhoz, hogy a szellemi valóságokat tapasztaljuk, és azoknak tudatában legyünk.

5. Mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak; a Szellem szerint valók pedig a Szellem dolgaira.

Vagyis a szellemi értelmű és elméjű ember a szellem dolgaival foglalkozik.

6. Mert a testnek gondolata halál; a Szellem gondolata pedig élet és békesség.

Ha a test dolgain gondolkodunk, annak a vége halál. Ha csak azon a körön gondolkodunk, amit látunk, érzékelünk, szaglásunk befog, a halál dimenziójában vagyunk, és ha csak ezekkel foglalkozunk, előbb utóbb meglátogat minket a depresszió, kedvetlenek leszünk, és megyünk lefelé. Milliók vannak ebben a kerékvágásban. A kulcs ebben a dologban az elme. A szellem gondolata élet és békesség.

7. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen; minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti.

A testnek a gondolata azok a hústestbe vágó gondolatok, amelyen a test szeret gondolkodni állandóan. A szellemi gondolatok, pedig az oda fel valókról gondolkodnak. Mi az, amin gondolkodunk? A fájdalmainkon, az érzékenységeinken, a számláinkon, a szennyes ruhák kimosásán, stb. Ezen is kell gondolkodni, de ha csak ezen gondolkodsz, akkor az, depressziót és halált szolgál neked.

Mert Isten többre teremtett bennünket, mint hogy csupán ebből álljon az életünk. Istennek a gyermeke vagy, és döbbenetes szellemi képességekkel teremtett téged Isten, és mindez ott belül benned van. Ezért van az, hogy az emberek úgy érzik, hogy a helyzetük befogta őket, csapdában vannak.

Nagyon fontos, amihez most jutottunk, hogy állandóan azon kezd gondolkodni, hogy mit tegyen abban a bezárt helyzetében. Az ember az elméjét ráállítja, csak azon gondolkodik, és nem hajlandó másról tudomást venni, nem beszélget az Urral, nem keresi a Szent Szellem közösségét.

Amire az elménket ráállítjuk, amin a gondolataink időznek, arra nyitjuk meg a szellemünket, és azzal kerül kapcsolatba a szellemünk, legyen az jó, vagy legyen rossz dolog. Ha a gondolatainkat gonosz dolgokon járatjuk, akkor a szellemünket azoknak a gonosz szellemeknek, amelyek azokat munkálják, azok számára nyitottuk meg. Ha az elménk gondolatait Isten Szellemére, és Isten dolgaira fordítjuk, akkor annak vagyunk nyitva.

Olvastuk a 7-es versben, hogy az érzéki ember nem képes megtapasztalni a szellemi dolgokat, ugyanúgy, mintha egy színt ki akarnánk szagolni, hogy milyen szaga van. Mert akik így testben vannak, nem lehetnek Istennek tetszésére.

A hústest nem csak a testünket jelenti, hanem mindazt, amin gondolkodunk, és amit beszélünk. És ennek a hústesti világnak vagyunk akkor a tudatában, amit érzékelünk, az érzékszerveink birodalmában.

9. Ti azonban nem test, hanem Szellem szerint éltek, ha ugyan az Isten Szelleme lakik bennetek. Akiben pedig nincs a Krisztus Szelleme, az nem az övé.

10. Hogyha pedig Krisztus bennetek van, jóllehet a test holt a bűn miatt, a szellem azonban életet ad annak a megigazultság miatt.

Időzünk ezen a versen, mert a King James sem tudta kezelni ezt a verset, úgyhogy meggyilkolta. A magyar az egyetlen fordítás az, amelyben úgy jön elő, mint ahogy az eredeti.

Ádám, amikor itt volt a földön, a kezdeteknél, akkor a teste örökkévaló volt. Sem halandó, sem halhatatlan nem volt, de örökkévaló volt. Most a mi testünk halandó. Vagyis egy bizonyos idő után pusztulásnak indul, romlandó. Elmúlik a test valamilyen módon: eljön értünk az Úr, s ha nem, akkor levetjük ezt a testet, és az elragadtatásnál Isten majd előhozza.

A lényeg, hogy a szellemünk él, nekünk, akik újjá vagyunk születve. A belső emberünk pedig nem korosodik, napról napra megújul, és a szellemünk egyre erősebb lesz, és a Krisztusnak az elméje, értelme a miénk. A te választásod, döntésed, hogy min gondolkodsz, a test dolgain, vagy a szellem dolgain?

Mi az, amin gondolkodsz? Vannak olyan természetes dolgok, amelyeket el kell végeznünk, és gondolkodnunk kell felőle, az életünk része. De abba is belevonhatod Istent, Jézust, miközben öltözöl, készíted a reggelit, vagy utazol a munkahelyedre. Mindebbe bevonhatod Isten Szellemét, és így magadat arra képezheted ki, hogy egyre inkább tudatában vagy annak, hogy annál több létezik, mint amit látunk.

Ahová a szellemünk kapcsolódik, ott élet és békesség van. Amikor dolgoztam, akkor voltak a legnagyobb szellemi megtapasztalásaimat. Mentem a munkahelyemre és vissza, közben bibliaiskolába jártam. Ezért tudom, hogy az ember képes arra, hogy miközben van munkahelye, és ahogy a munkáját ellátja, jövet-menet is képes Isten megadni, hogy ezekbe a szellemi dolgokba betekintést, és megtapasztalást kapjon.

Amikor a mozdonyt vezettem, elmondtam nektek, hogy a mozdony átment az autón keresztül, a síneken parkolt az autó, és nem lett semmi baja. Két szemtanú volt rá, hogy ez így megtörtént. Az történt ugyanis, hogy a kocsi darabokra hullott szét, láttam a két szememmel, és az útnak a szélén újra egybeállt az autó, s az asszony pedig próbált magához térni a bámulatból.

Persze, hogy meghúztam a vészféket, leblokkolódott a forgalom, leállt a forgalom. Tehát meg lehet tapasztalni a természetfelettit, amikor a Szellem elviszi az embert egyik helyről a másikra. Az ember ezeket, ha szeretné, akkor meg is tapasztalhatja nagy mértékekben.

Ma délután is nagy mulatságban leszünk, nagyon szeretek evangelizálni. Mostanában ahogy megszámoltam a nyár közeli evangelizációkat, hatvan ilyen van, és mindegyik különbözik a másiktól, de mindegyiknek öröm a kicsengése. Azt is lehet élvezni, ha az ember a gyülekezetbe jön.

Álljunk fel mindannyian, most pedig ki fogunk mondani valamit: Köszönöm Uram, én Téged választottalak, a szellemi életet választom, és még inkább szellemi leszek. Még inkább tudatában leszek a szellemieknek, azoknak a dolgoknak, amelyek körülöttem zajlanak. Egész idő alatt az Úr Jézusnak adok minden dicsőséget, az Ő oltalmáért, az Ő angyalaiért, akik őriznek engem, és oltalmaznak engem minden gonosztól, az ördög minden csapdájától. Köszönöm Jézus. Ámen!

Ez az igazság, Ő fogja neked megmutatni. Mostantól fogja neked ezeket kinyilvánítani, az örökkévalóságig. Már most meg tudja neked mutatni. Mondjad, hogy ez én vagyok, mert én tudatában vagyok a szellemieknek. Áldott legyen az Úr neve ezért. Ámen!

Kézrátételes imádság kezdődik. Természetfelettien történnek ezek, mikor eltűnnek a rendellenességek a csodatévő erők munkái által, és egyszerűen vége annak. A fájdalom Jézus nevében múlik el, elment – mondhatod annak. A daganatok Jézus nevében múlnak el, a depressziótól is köszönj el! Soha többé nem akarlak látni! A szemekben is van ma gyógyító munka, a fejben rengeteg gyógyító munkája van ma a Szent Szellemnek.

Előrejöttök és meggyógyultok, amikor előrejöttök, az olyan, mint egy pontkontaktus. Abban a pillanatban, ahogy kijössz a gyógyító sorba, mondhatod, hogy ez egy pontkontaktus. Valaki ezt tette, mikor még nem volt tapasztalható a gyógyulása, és a Szent Szellemnek a gyönyörű munkáit mind bekapcsolta ezzel.

Tehát nem lehet, hogy állandóan keresed a gyógyulásodat, és tologatod azt, kötni kell egy időponthoz, hogy itt most meggyógyultál, és onnantól kezdve, csak köszönöd azt.

Dicsőség Istennek! Ámen!

   

/Köszönjük az Úrnak Ibolya  testvérünk munkáját, aki a Békevár webkikötő számára legépelte e tanítást./

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL