2011.07.19.
 

JELEK, CSODÁK, GYÓGYULÁSOK 3.

Feljegyzés Jim Sanders tanításából
2011. július 17.

 

A mai napon folytatjuk a Jelek, csodák… témakörben a tanítássort, és az első Ige a…

Márk 16/17 Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben, ördögöket űznek; új nyelveken szólnak.

Mi a szívünkben úgy határoztunk, hogy igenis hiszünk a csodákban, mert ugyanabban a gyülekezeti korszakban élünk, abban az időszámításban vagyunk, a korai gyülekezeti évek folytatódnak, most kétezer év után is.

Ez a tanítás két részben hangzik el, ma és a jövő héten folytatjuk. A gonosz szellemek, démonok kiűzéséről szól a mai tanítás. Nagyon időszerű ez a tanítás, az evangelizálások miatt is.

Kicseng a mai tanításból az, amit Jézus mondott, hogy – Én semmit sem tehetek, hacsak nem látom az Atyámat azt cselekedni. A mai gyógyulások is itt így történtek. Ezt a gondolatmenetet szeretnénk itt a János Evangéliumban, részleteiben megnézni.

János 12/44 Jézus pedig kiálta és monda: Aki hisz énbennem, nem énbennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem.

45. És aki engem lát, azt látja, aki küldött engem.

46. Én világosságul jöttem e világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, aki énbennem hisz.

47. És ha valaki hallja az én beszédeimet és nem hisz, én nem kárhoztatom azt, mert nem azért jöttem, hogy kárhoztassam a világot, hanem hogy megmentsem a világot.

48. Aki megvet engem és nem veszi be az én beszédeimet, van annak, aki őt kárhoztassa: a beszéd, amelyet szólottam, az kárhoztatja őt az utolsó napon.

49. Mert én nem magamtól szóltam; hanem az Atya, aki küldött engem, Ő parancsolta nékem, hogy mit mondjak, és mit beszéljek.

50. És tudom, hogy az Ő parancsolata örök élet. Amiket azért én beszélek, úgy beszélem, amint az Atya mondotta nékem.

Ez azt jelenti, hogy én nem vagyok egy csodatevő, és te sem. Csak a részemet végzem el, tanítom a hitet, és ezeket a csodákat nem vagyunk képesek a saját személyes erőfeszítéseink által előhozni. Sokan elvétik és megpróbálják ezt a saját hatáskörükben előidézni. Mi csak annyit tehetünk, hogy egyszerűen hiszünk Istenben, és rendelkezésére állunk Istennek.

Arról tanítunk, és arról gondolkodunk, hogy miként tudjuk Istennek átadni magunkat arra, hogy ezeket a csodákat Ő végre tudja hajtani általunk. Ha nem gondolkodunk el ezeken az igazságokon, akkor soha nem tudunk rendelkezésére állni a Mindenhatónak, hogy erre csatornái lehessünk. Arról nem beszélve, hogy átengedjük magunkat ezeknek a csodáknak.

Ugye a Biblia tanítja, hogy kívánjuk erőteljesen ezeket az ajándékokat. Megtesszük-e ezt? Ezért beszélünk az isteni jelekről, csodákról és erőkről. És ezeket hallván, a hitünknek fel kell gerjedni bennünk. Egy éhséget és egy vágyat kell, hogy ébresszen bennünk.

Tehát az evangélistáinknak és a szolgálóinknak is meg kell érteni, hogy nem szabad nyomást gyakorolni a szolgálatunkban arra, hogy ezeket magunk erőltessük, mert nem mi magunk vagyunk a csodatévők, sem a prédikátorok, senki sem. Isten maga a csodát végző. Azért kell erről beszélnünk, mert számos esetben a szolgálók tévedésbe esnek.

Nem csupán a természetfelettit éhezzük, hanem magát Istent éhezzük. Van olyan természetfeletti megnyilvánulás, amely nem Istentől van. Azt gondolják az emberek tévesen, hogy ha természetfelettit látnak, akkor az Isten kell, hogy legyen, de ez így nem igaz. Tehát nem csupán a természetfelettit éhezzük, ezt téves lenne így mondani.

Pontosan úgy szól ez, hogy a mi élő Istenünket, és az Ő megszabadító erejét éhezzük. A Mennyei Atyát, az Atya Istent, és Jézust. És el kell ismernünk azt, amit Jézus mondott, mert úgy van a mi esetünkben is, hogy mi magunktól, semmit sem cselekedhetünk. Ezt elolvashatjuk a következő Igékből:

János 5/19 Bizony, bizony mondom néktek: a Fiú semmit sem tehet önmagától, hanem ha látja cselekedni az Atyát, mert amiket Ő cselekszik, ugyanazokat hasonlatosképpen a Fiú is cselekszi.

30. Én semmit sem cselekedhetem magamtól; amint hallok, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos; mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem, az Atyáét.

Másrészt viszont az én Istenem képes mindent megcselekedni, képes vagyok hinni benne, képes vagyok engedelmeskedni, és képes vagyok magamat átadni neki. És mi, mint egy csoport egyben, együtt is képesek vagyunk erre.

Ahogy látjuk az Apostolok Cselekedeteiből, hatalmas dolgok történtek akkor, amikor egy szívvel-lélekkel, egy csapatként, és egy akarattal, álltak az Úr előtt, és mi is képesek vagyunk egybefogni így a hitünket, és egyként hinni, és ez igen erőteljes dolog.

Olvassuk a Bibliában, hogy a kezdetek kezdetén egybefogták az erőiket, de ott a gonoszra törekedtek. A Bábel tornya építésénél Isten lenézett és látta, hogy együtt vannak, és ha együtt vannak, akkor mindenre képesek, és semmi sem lehetetlen a számukra, mert ugyanazt szólták. Semmi sem lehetetlen számukra, amit így elgondolnak, mondta Isten, és ekkor szállt le és zavarta össze az emberek nyelvét.

Másrészt viszont, ha eggyé válunk, és azokat a dolgokat törekszünk megtenni, amit Ő akar, ha egy szívvel-lélekkel, egy akarattal, összhangban egy lapon, mindenki figyelme egy irányban, és hisszük Istennek jeleit és csodáit, akkor bizony meglátjuk és megtapasztalhatjuk az Apostolok Cselekedeteinek csodáit. Ez lesz a végeredmény.

És úgy hiszem, ez csak rajtunk múlik, mert az Úr részéről nem kell várnunk a csodákra. Azt hiszem, az Úr várakozik ránk, hogy mikor értjük ezt meg, ez tőlünk függ.

Ha hajlandók vagyunk arra, hogy megváltoztassuk az életünket, és az életvitelünket, és ezek a csodák többet jelentenek nekünk, mint a természeti sík dolgai… Ha jobban és jobban keressük Őt, többet akarunk ezekből a természetfeletti megnyilvánulásaiból, imádkozunk, és egy elkülönült életet élünk…

A világi dolgoktól elkülönülve, azoktól a világi dolgoktól, amelyek akadályoznak minket abban, hogy Tőle halljunk, és Tőle érzékeljünk, ugyanis ezek visszatartanak, visszafognak minket. És ha a szívünknek a kívánságaiban így előnyomulunk, sok ajtó fog megnyílni nekünk. Egyetlen egy sem zárulhat be. És minél inkább egyetértünk ebben, annál inkább fogjuk megtapasztalni ezt, és mondhatjuk, hogy: – Íme, így legyen!

A közbenjáró imádságaink is hétről-hétre erőteljesebbek és hatalmasabbak. Mert itt vagyunk az utolsó napokban, és ezek igen fontos idők. Igenis szükségünk van erre a dicsőségre és csodákra.

Az Apostolok Cselekedetei 19/11 versben megtekintettük a múltkor, hogy nem közönséges csodákat cselekszik Isten Pál kezei által. Figyeld meg, hogy mi az, amit nem mond?  Nem azt mondja, hogy Pál cselekedte ezeket a különleges csodákat Isten segítségével. Igen nagy baj lenne, ha így mondanánk, mert nem mi használjuk Isten erejét, hogy valamit elvégezzünk. Mindez arról szól, hogy Isten használ minket! Óriási különbség van a kettő között.

Amikor a személyünket erőltetjük ebben és nyomulunk ebben előre, akkor érkezünk el az okult és gonosz erőknek a táborába. És ez a legnagyobb kívánságuk az okult csoportoknak, hogy az erővel kérkedjenek. Hogy az erő, ami általuk megnyilvánul, azzal manipulálják, irányítsák és uralják az embereket.

A saját személyükre hívják fel a figyelmet az okult erőkkel, a különböző mozifilmek is így jönnek, a Hollywood. Az ember, amit tesz, azt az erő-megnyilvánulásokért teszi, de Istennél soha nem így volt. Én önmagamtól semmit nem cselekedhetem… És a János 15/5-ben Jézus megtanítja velünk, hogy mi sem vagyunk képesek Tőle függetlenül semmit cselekedni. Ahogy mondja: – Nálam nélkül, semmit sem cselekedhettek!

Jézusnak tehát nem volt olyan ereje, amivel saját maga rendelkezett volna, és amit Ő szeretett volna, azt saját magától megcselekedhette volna. A saját szülőfalujában, pl. mielőtt nem hittek benne, nem tehetett semmi csodát. Kiváló lehetőség lett volna ott, hiszen mindenki ismerte, mondhatta volna, hogy most megmutatom, hogy ki és mi vagyok. Megnézzük ezt a…

Márk 6/5 Nem is tehet vala ott semmi csodát, csak néhány beteget gyógyíta meg, rájuk vetvén kezeit.

6. És csodálkozik vala azoknak hitetlenségén. Aztán köröskörül járta vala a falvakat, tanítván.

Nem túl sokat tudott ott cselekedni, nem történtek ott nagy csodák. Láthatjuk ebből tisztán, hogy ez nem arról szól, hogy mi használjuk arra az erőt, hogy valamit mi elvégezzük. Azért figyelmeztetlek benneteket, mert az ördög nagyon ravasz ezeken a területeken is. Mert majd azzal fog csábítgatni, hogy ezt az erőt erre meg arra használd a saját dolgaidra. De ez nem rólad szól.

Elmentem egyszer egy szolgáló konferenciára. Abban az időben az volt a divat, hogy mindenki a „nagy hitember” akart lenni. Hatezren voltunk együtt. Az egyik pásztor felállt, nekem beszélt, azt mondta: tudod volt idő, amikor én akartam annak a nagy hitembernek tűnni, aki megjelenik a színen, és egy idő után rájöttem, hogy csak Jézus képes megjelenni a színen. És mondtam magamban, hogy igen, ebben teljesen összezavarodottak voltunk. És egy-két dolgot még mellette felsoroltam, amivel megintett minket.

Ugye, amikor minden ujjunkra gyűrűt húzunk, és lekiáltunk a pulpitusról, hogy nézd meg az én gyűrűimet, nézd meg, hogy én milyen nagy vagyok, és nézd meg az én zakómat, és mindkét kezén meglengette a gyűrűket. Ezzel akarta elkápráztatni a hallgatóságot, de ezt nekünk hallani kellett, és amit szeretnék ezzel szemléltetni, hogy ez nem rólunk szól. És nem arról szól, hogy te jó benyomást kelts a másikban, hogy te milyen erőteljesen vagy felkenve, és micsoda nagy erőd van, vagy milyen nagyon szellemi vagy, nem erről szól.

Ha ez jár a fejedben, akkor nem minősülsz erre a szolgálatra, de ha azt tudod magadban, hogy te önmagadban semmire nem vagy képes, hogy meggyógyíts bárkit is, nem vagy képes senkit megszabadítani, nem vagy képes senki szükségét betölteni. Hallod ezt? Mások szükségét nem vagy képes te magad betölteni. Ez nem jelenti azt, hogy többé nem létezik az adakozás, hanem azt jelenti, hogy ezeket a terheinket az Úrra kell vetnünk.

Vagyis te önmagadtól semmire nem vagy képes, ezekben a vonatkozásokban. Hanem Isten képes megcselekedni azokon keresztül, akiket Ő kiválaszt. Isten használja tehát az embert, de nem azokat, akik szeretnének valaminek látszani, vagy tűnni.

Neked az legyen a vezérelved, hogy szeretnéd, hogy Isten visszatükröződne a te szemedben. Egy jó alkalmat akkor tartottam, ha az összejövetelen résztvevők nem is emlékeznek arra, hogy én ott jelen voltam. Valaki azonban ott volt, a dicsőség ott volt, és Isten szólt hozzám az egész összejövetel során. Ez volt egy jó összejövetel.

Apostolok cselekedetei 19/13 Elkezdték pedig némelyek a lézengő zsidó ördögűzők közül az Úr Jézus nevét hívni azokra, akikben gonosz szellemek voltak, mondván: Kényszerítünk titeket a Jézusra, akit Pál prédikál.

Látjátok-e, hogy milyen nyakatekerten mondják? Minél nyakatekertebbnek tűnik valami, annál inkább csak te magad vagy benne. Tehát ez nem egy technika, hogy ezt, meg azt a gombot kell megnyomni, és akkor azok az ördögök távoznak. Valószínűleg az lehetett a helyzet, hogy látták Pált, hogy ő miként szolgál, saját magukat kinevezett szakértők voltak itt jelen, és ilyenkor valójában nincs benne lényegi tartalom.

Szlovákiában volt egy összejövetel, és néhányan próbáltak tornáztatni egy fiatalt, és nem jutottak előbbre. És képzeljétek el, hogy név szerint hozzám küldött valakit az érsek úr, hogy menjenek és szóljanak nekem, hogy én imádkozzam azért a fiúért, ezen én magam is megdöbbentem.

Ahogy Jézus is mondta, hogy egész Izraelben nem találtam ekkora hitet. Abban az időben engem is megdöbbentett ez a hit, abban az időben mindenkire rátettem a kezemet. Délelőtt tízkor volt háromezer ember, és délután háromkor kb. újabb háromezer ember. És csak azokon a napokon nem szolgáltam, amikor úton voltam egyik helyről a másikra.

Látnunk kell tehát, hogy szellemi erőknek kell jelen lenni. Ezek a zsidó ördögűzők szellemi erőkkel foglalkoztak és foglalatosságaik voltak a szellemiekben, de nem isteni erőkkel dolgoztak. Nincs kétség afelől, hogy láttak, és hallottak bizonyos dolgokat.

Ha az emberek belekerülnek ezekbe a szellemi dolgokba, de Isten nélkül teszik ezt, akkor fognak működtetni szellemi erőket, de a Szent Szellem nélkül. A hústest dolgai is belekerülhetnek a keresztény vonatkozásba.

Azt hiszik, hogy ilyenkor ki tudják magukat emelni, hogy ők mennyire szellemiek, de tudatlanságukban nem tudják, hogy megnyitják az ördög előtt az ajtót, és behívják az ellenséges szellemi erőket a saját otthonukba, vagy a gyülekezetbe. Ártatlanul is teheti ezt az ember.

Szlovákiában beszéltem egy testvérpárral, a határnak a túloldalán, fekete mágiával foglalkozó könyveket kezdtek olvasni, és utána felbátorodva elkezdték behívni az ördögöt, és bizony meghívtak valakit. Ugyannyira, hogy el kellett mennem a házba, ahol ők laktak, mert különböző méretűek lehetnek ezek az ördögök.

Sok keresztény életében ezek a démonikus erők nyilvánulnak meg, és ők úgy gondolják, hogy ezzel csak növelik annak értékét, hogy ők mennyire szellemiek is. És nem fedezik fel, hogy ezzel helyet adnak azoknak az erőknek, és megengedik ezeknek a szellemi erőknek a működéseit az életükben, holott nem lenne szabad.

Nagyon egyszerű, nem szabadna, hogy annyira ördög tudatúak legyünk, nekünk Isten tudatúaknak kell lennünk, mert mi Istenről szólunk, és nem az ördögökről. Természetesen nem színleljük azt, mintha ezek a dolgok nem léteznének, de ez része a csodáknak.

Nem tartottam még soha úgy alkalmat, hogy akiknek ördögük [démonuk] van, azok jöjjenek előre, majd kiűzzük azokat. Amikor ilyet tennék, úgyis mindenki kinevetne engem, mert mindannyian tudjátok az Igét. Tehát tovább megyünk…

14. Valának pedig némelyek Skévának, egy zsidó főpapnak fiai heten, akik ezt művelik vala.

15. Felelvén pedig a gonosz szellem, monda: A Jézust ismerem, Pálról is tudok; de ti kik vagytok?

Tehát az illető, akivel éppen beszélnek, egy ördögtől megszállott ember volt. Ugye, az illető ugyanennyi erőfeszítéssel megadhatta volna magát a Szent Szellemnek is, és ha ezt tette volna, akkor maga Isten szólhatott volna rajta keresztül, és ez nem az elmén keresztül való szólás lett volna. Minket nem érdekel az, amikor az ördögök beszélnek, csak amikor Isten szól.

Ausztráliában voltam, az egyik városban, egy buszmegállóban, egy idősebb részeg ember állt mellettem. Szinte vinnyogott, artikulátlan hangon, és hatalommal parancsoltam: – Te pedig fogd be a szádat, és menj ki belőle, a Jézus nevében! Legközelebb, amikor találkoztunk, teljesen józan volt. Előzőleg egy démon szólt rajta keresztül.

Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti ugyan kik vagytok, kérdezte. És ezt követően, még rosszabbra fordult a helyzet.

16. És reájuk ugorván az az ember, akiben a gonosz szellem volt, és legyőzvén őket, hatalmat vett rajtuk annyira, hogy mezítelenen és megsebesülve szaladtak ki abból a házból.

Tökéletes példája ez annak, amikor valaki a megszabadító szolgálatra adja a fejét, Isten ereje nélkül. Mezítelenül megy ki az ember abból a buliból.

17. Ez pedig tudtukra lett mindeneknek, mind zsidóknak, mind görögöknek, kik Efézusban laknak vala, és félelem szálla mindnyájukra, és magasztaltatik vala az Úr Jézusnak neve.

Amikor Isten ereje megnyilatkozik, akkor a hamis és téves szolgálatokra fény derül, és akkor megláttatik, hogy ezek a téves szolgálatok csak utánozzák, imitálják Isten erejét, mintha az jelen lenne.

18. És sokan a hívők közül eljönnek vala, megvallván és megjelentvén cselekedeteiket.

19. Sokan pedig azok közül, akik ördögi mesterségeket gyakoroltak, könyveiket összehordva, mindenki szeme láttára elégették. És összeszámlálák azoknak árát, és találák ötvenezer ezüstpénznek.

20. Ekképpen az Úrnak Igéje erősen növekedik és hatalmat vesz vala.

Ez a cselekedet nem azt hozta, hogy az emberek még többet akartak volna tudni az ördögökről, és a gonosz erőkről. Istennek ereje azt hozta, hogy el akarták hagyni azokat, és kijönni belőle.

Azért foglalkoznak az emberek ezekkel a téves erőkkel, mert a szívük kívánja a természetfelettit, de nem tudják, hogy hol keressék, hol az igaz hely, ahol azt találják. Sok embernek kívánja a szíve a természetfelettit, de nem a helyes oldalon keresi, hanem a téves erőkkel paktál.

Az ördög megtéveszti őket, és bizony beoltja őket rendesen. Azonban, amikor megtalálják az igazit, akkor mindazokat a téves, szemét dolgaikat elégetik. Amikor a szívük az igazival találkozik, akkor azt mondják, hogy megtaláltam az istenit, és ezt a másikat, ezt a fertelmest pedig nem űzik tovább.

Tehát, amikor megjelenik az eredeti, akkor jobban rá lehet látni a hamisítványokra. Ha nincs jelen az eredeti, akkor nehezen lehet megérteni, hogy a hamisítvány az nem az igazi. A sötétség tehát sikeresen tud munkálkodni a világosság fényének a hiányában. A gonosz erők tudnak ilyenkor munkálkodni, Isten erejének a jelenlétén kívül.

Itt a 19. versben látjuk, hogy nem is nézték, hogy milyen értéket égettek el, óriási összeget számoltak így össze, és mind a tűzbe dobták. Így tudott az Úrnak az Igéje erősen növekedni és hatalmat venni a varázsláson, a láttató (jósló) szellemek felett, és így tovább sorolhatnánk őket, az ilyenfajta megnyilvánulásokon.

Az ördögnek csak akkor van sikere, ha az emberek tudatlanok Isten felől. De mivel Isten Szelleme ott jelen volt, ezért ezek a gonosz erők ott megszégyenültek.

Apostolok cselekedetei 16/16 Lőn pedig, hogy mikor mentünk az imádkozásra, egy szolgálóleányka jöve előnkbe, akiben jövendőmondásnak szelleme volt, aki az ő urainak nagy hasznot hajta jövendőmondásával.

A jövendőmondásban az is benne van, hogy a ‘szerencsédet’ is megjövendölik. Mit hoz a jövőd majd, próbálják ilyenkor eléd tárni. Egy lány mondta el, hogy a kávézaccból jósolt, hogy mit hoz a jövő. Miért nem foglalkozol inkább Isten Igéjével, majd Ő, megmutatja, hogy mit hoz a jövő? Ő megváltozott, mindazt, amit addig tett, elhagyta, és minden igazságot az Úrtól szerzett meg.

17. Ez követvén Pált és minket, kiált, mondván: Ezek az emberek a Magasságos Istennek szolgái, akik néktek, az üdvösségnek útját hirdetik.

Ezek az emberek a Magasságos Istennek szolgái, akik néktek, az üdvösségnek útját hirdetik. Vajon igaz-e, amit kiabál? Igen! Mi az, ami itt zajlik? Az a probléma, hogy a rossz szellem mondja mindezt.

Valamivel próbálja majd összekötni ezt az igazságot, hogy valamit megerősítsen vele. Ugyanis az ördög találta fel a színészkedést, hogy megjátssza, és színlelteti magát, mint ahogy a világosság angyalává is képes feltüntetni magát, és úgy megjelenni. Ugyanez a helyzet az ő szolgálóival is.

És ez az, ami megzavarja a legtöbb embert: hiszen hallottam egy hangot, láttam egy fényt. Természetfeletti megtapasztalásom volt. Igen, szellemi volt a dolog, valóságos volt, ez nem kétséges, de melyik oldalról volt, mert nem feltétlen Isten volt az. Honnan tudod, hogy Isten volt-e vagy sem?

Itt három dologban leszek a segítségedre:

1/ Az Istentől való természetfeletti megnyilvánulás az egyezik Istennel. Mert Isten Szelleme nem fog ellentmondásos kijelentést hozni azzal, amit már eddig mondott.

2/ Kettes pont: Istent és Jézust fogja dicsőíteni.

3/ Hármas: segíteni fog az embernek, nem kötésekbe, és nem félelmekbe fogja nyomni az embert. Tehát nem embert fog megdicsőíteni, és a másiknak a figyelmét nem az emberre irányítja, és nem fog sérelmeket sem hozni senkinek.

18. Ezt pedig több napon át tette. Pál azonban megbosszankodván, és hátrafordulván, mondá a szellemnek: Parancsolom néked a Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle. És kiméne abban az órában.

Pár napon keresztül történt ez, és rossz szellem volt ez. Akkor tudja az embert befolyásolni az ilyen, ha megadja magát az illető. Tehát ezek a negatív oldalú csodák, amik történnek.

Az Isten gyermekeinek egyáltalán nem lenne szabad félniük a gonosz szellemektől. Isten gyermekeinek sokkal jobban kellene tartani a félelemtől, hogy az ne támadja meg őket, mint a gonosz szellemektől, mert a félelem fogja megnyitni a többi ilyen gonosznak az utat.

Ha nincs benned a félelem, akkor a többi nem tud megérinteni. Az az igazság, hogy neked hatalmad van Jézus nevében felettük, és ők remegve rettegnek tőled. Mondja a…

Jakab 4/7 … álljatok ellen az ördögnek, és elfut [elmenekül, elfut rettenetes félelemben] előletek.

Mert remegve félnek, rettegnek tőlünk. Azért kell ezt megértenünk, mert a félelem rabságba sodor minket, a félelem a rossz erők irányítása alá vet minket.

Ha nem vagy még Isten gyermeke, akkor teljesen más a helyzet, akkor könnyű préda vagy az ellenség számára. Akkor arra van szükség, hogy most azonnal újjászüless!

De Isten gyermeke számára az ellenségnek nincs ereje és hatalma felettünk, mert Krisztussal egy Test vagy, és egy szellem vagy Ővele. Nem lehetsz egyszerre skizofrén és keresztény szellem.

Az elmúlt héten is volt egy ilyen megtévesztett fiatalember az alkalmak során, aki azt mondta, hogy ő keresztény létére skizofrén. És azt kellett neki mondjam, hogy ez az ördögnek a szemenszedett hazugsága, amivel elhitetett téged, és fogod látni tisztán majd, hogy hogyan is van ez.

Isten gyermekeként nincs az ördögnek semmiféle ereje és hatalma feletted. Ha azonban félsz ezektől a dolgoktól, és megadod magad ezeknek… Nézzük meg azt a szolgálóleánykát, hogy hogyan került ő ilyen helyzetbe? Először is kereste a kapcsolatot ezekkel.

Világviszonylatban vannak olyan szervezetek, egyesületek, ahol ezeket tanítják. Van, ahol az édesanyák átadják a gyermekeiknek ezt a fajta tudást. És ami hajtja a bensőjüket, hogy szeretnék megismerni az igazit, az eredeti természetfelettit, és azt hiszik, hogy jó irányba vannak.

Ha pl. vesszük a woodoo [ejtsd: vudu] varázslásokat, és a varázslókat… Úgy hívják őket, hogy ők a szent emberek. Nem lehetnek szentek, hiszen gonosz erőkkel végzik a tudományukat, már kicsi gyermekkoruktól megtanítják őket, hogy hogyan kell átadni magukat ezeknek a gonosz erőknek. Így kerülnek az emberek ilyen különféle helyzetekbe, mert a rossz és téves dolgoknak, a gonosz erőknek adják át magukat.

Szeretnénk-e csodákat ezeken a bizonyos területeken? Oly sok mindent végeznek az emberek, amikor megkötik, megdorgálják az ördögöt, ami csak a hústestből fakad. Kiabálnak, leizzadnak, de gyakorlatilag semmi nem történik. Ettől még azonban az eredeti, az igazi ugyanúgy létezik.

Jézus megparancsolta a gonosz szellemeknek, hogy hallgassanak. Ezek a szellemek, rettegnek Isten erejétől, tudják, hogy az ő idejük elérkezik. Mit értek ezalatt, hogy az ő idejük? Amikor a tűznek tavába lesznek vetve. Nagyon rövid idő van hátra!

Ha te tudod, hogy Isten gyermeke vagy és az Ő hatalmas Szent Szelleme van benned, és a Jézus neve neked adatott, akkor nem lenne szabad, hogy bármilyen félelem legyen benned az ördöggel szemben! Bátornak és bizalomteljesnek kell lenned! És bizony ők fognak rettegni, amikor te megérkezel. Miért?

Mert ők azt jól tudják, hogy te tudatában vagy a hatalmadnak, ismered azt és tudják, hogy nem képesek ellenállni Jézus nevére! Meg sem próbálják, hogy ellenálljanak Jézus nevére, ezért futamodnak el, rettegésben, félelemben, mert Jézus nevének nem képesek ellenállni.

Jézus ugyanis elment az ő otthonukba [pokolba], a föld mélyébe, és ott legyőzte az összes gonosz erőket, elvette erejüket és a hatalmukat, megfosztotta őket. Jézus, amikor feltámadt a halálból kijelentette, hogy ott lent, ahol a győzelmet vettem, nálam vannak a kulcsok: a pokol, halál, és a sír kulcsai. Ez egy nagyon erőteljes és jó igevers.

Jelenések 1/17 Mikor pedig láttam Őt, leestem az Ő lábaihoz, mint egy holt. És reám veté az Ő jobb kezét, mondván nékem: Ne félj; én vagyok az első és az utolsó,

18. És az élő; pedig halott voltam, és ímé, élek örökkön örökké, Ámen, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai.

Hallelúja! Ezenkívül az ördögnek felolvassuk a következő Igét is.

Filippi 2/10 Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.

Minden térdnek, akár fölülről valóról, földről, vagy föld alatt valóról van is szó. Minden térnek meg kell hajolni, és minden szájnak, és nyelvnek meg kell vallani, hogy az Úr Jézus az Úr.

Ha az ördög megjelenik a szobádban, és jártatja a száját, azonnal parancsold meg neki, hogy fogja be a száját, és némuljon el Jézus nevében, és elmennek ezek. Ugyanannak a Testnek vagy te is a tagja, Ő a Fej, és te a Test. Ugyanaz Szellem van feletted, mint Őfelette. Mivel nem tudtuk ezt, ezért nem jártunk benne, de az Ő hatalma benne van az Ő nevében. És ez így van!

Térjünk vissza most arra, hogy vajon Pál miért tűrte el több napon keresztül, hogy a szolgáló leányka kiabálja, hogy ezek a magasságos Istennek szolgái? Hallottál már olyan valamit, ami ugyan igaz volt, de mégis irritáló volt?

Amit mond a szolgálóleányka az igaz, de a rossz szellem szólja, és olyannak akarta magát ezzel feltüntetni, mintha ő is olyan lenne, mint Pál. Miért engedte ezt Pál több napon keresztül? Az egyik dolog, hogy a gonosz szellemek felett hatalmunk van ugyan, de nincs hatalmunk az emberi szellemek felett.

A szolgáló lányka átadta magát ennek a gonosz szellemnek, és ragaszkodik ehhez. Az ő urai nagy jövedelmet hajtanak be ebből, és ők is ragaszkodnak ehhez. Szabaddá tudsz-e tenni valakit, aki nem akar szabaddá lenni? Nem lehet, ha csak Isten nem ad valami különleges megnyilvánulást arra a helyzetre.

Tehát az embernek megvan a szabad akarata, és ha abból tesz valamit, ami akadályozza Isten munkáját, akkor az Úr felhatalmazhat téged, hogy tegyél valamit azzal kapcsolatban. Az illetőnek az életét nem fogja befolyásolni, de a gonosz erőt le tudja állítani, hogy ne tudjon megnyilvánulni rajta keresztül, hogy ne tudjon tovább ártani a gyülekezetnek és Isten munkájának. Pál meg volt szomorodva több napon keresztül ezen.

Apostolok cselekedetei 16/18 Ezt pedig több napon át tette. Pál azonban megbosszankodván, és hátrafordulván, mondá a szellemnek: Parancsolom néked a Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle.

Tehát, amit a kislány mondott, az olyan volt, mint egy prófécia. Mindig a rossz időben hangozhatott el, ebben is biztos vagyok, mert biztos, hogy amikor Pál akart valamit mondani, akkor jött ez a beszólás, és ez is zavaró lehetett.

Sokan megtanulták a hitet, de nem követik a Szellemet. Emlékszel mit mondott Jézus? Én magamtól semmit nem cselekedhetem, a test nem használ semmit… Tehát biztos, hogy nem csak arról van szó, hogy kiabálunk, és bűvészkedünk. Nekünk Istennel együtt kell járnunk. Nem egy olyan formula, amit itt egyszer elmondtunk, és most újra elmondjuk. Ott vajon, hogy is mondtam? Írjuk csak le. Tehát az nem fogja elvégezni.

Látjuk, hogy Pál keresi az Urat, és több nap után a Szent Szellem jött rá, és az űzte ki a lánykából a szellemet. Olyan tökéletes volt a munka, hogy többé nem volt vele gond. És bizony a szolgáló leányka urai nem örültek ennek a helyzetnek, mert a következő versben így írja:

19. Látván pedig annak az urai, hogy keresetüknek a reménysége elveszett, megfogva Pált és Silást, vonák a piacra a hatóságok elé.

Vagyis ezek után egy nagy verést kaptak, és tömlöcbe vetették őket. Akarsz-e egy ilyenfajta kenetet, csodatévő erők munkáit, különleges hit ajándékát, gyógyítások ajándékait?

Miután jól megverték őket, és a tömlöcbe vetették, mit tettek? Énekeltek Istennek. Miért énekeltek? Dicséreteket énekeltek, mert megtapasztalták Istennek jelenlétét és erejét, a gyógyulásokat, a csodákat, a halottak feltámasztását és a megszabadításokat.

Megéri-e az ember életében, hogy láthassa ezeket az isteni erőket? Az emberek újjászülettek, megszabadultak, meggyógyultak, és a mindenható Isten használta őket, Isten felkentjeiként.

Ez a tanításnak az első fele volt, a második fele nagyon érdekes lesz majd. Annyira fontos a tanítás, hogy két részre osztottam, hogy a jövő héten friss figyelemmel figyeljétek, mert ami jövő héten elhangzik, meg kell tanulnia azoknak, akik Isten felkentjei akarnak lenni. Nagyon sok evangélistánk, és olyanok vannak, akik magukat felkentnek nevezik.

El fogjuk magyarázni, hogy hol állsz most, hol vagy és hogy Isten miért keni fel azokat, akikkel dolgozik, mert néha hajlamosak vagyunk elfeledkezni arról, hogy telnek az évek, és néha elfeledkezünk arról, hogy Isten hogyan is működik. Át kell magunkat adni Isten Szellemének, hogy Ő végezhesse a munkát.

Kamion sofőr mellett nem fogod megtanulni, hogy miként kell vezetni a repülőgépet, szoktam mondani. Vagy, ha úgy gondolod, hogy mégis, akkor nem leszel sokáig a levegőben, rövid lesz a pilótai pályafutásod. Azt is el fogom magyarázni, hogy miként kerültél olyan helyzetbe, ahol most vagy, és ott nem tetszik.

Dicsérjük az Urat, erős a szabadító, gyógyító kenet, több területen.

RÉSZLET A „RÁADÁSBÓL” (www.bekevar.fw.hu/jegyzet.htm):

Most az Úr imádatában dicsérjük az Urat, és megnézzük, hogy mit hoz a Szellem.

Néha amikor valamin gondolkodunk, van, hogy az Úr gondolkodik rajtunk keresztül. Az elmúlt években elég sok mindenen mentünk keresztül, egy szellemi szintre, egy következő szintre léptünk fel. Az Úrban, ez egy következő szint és ezt tisztán lehet látni, ahogy a szellemi növekedésünk elrendelt, ahogy dicsőségről dicsőségre, hitről hitre növekszünk. Az Úr áldásai tapasztalhatók, még akkor is, ha nem mindig tűnik úgy. A pásztoraink és a nyájaink egészében igen áldottak, összességében. És remélhetőleg mi együtt, egészében, egyként felléptünk erre a következő szintre.

Ugyanaz a kenet tud leszállni a gyülekezetre, amely átfolyik Áron szakállán, és lefolyik köntöse prémjére, ez együtt mindannyiunkat megáld. Nagyon sok minden tűnik el, sok hitharc, jó hitharc, szép hitharc, az ellenségnek ez az ellenállása egyszerűen eltűnik. Daganat, fájdalom eltűnik nyom nélkül. Az emberek a gyógyító sorokban is le vannak döbbenve, hogy hogyan létezik, hogy ez így elmúlt? Problémák, viszályság tűnik el.

Az egyik hívő azt mondta, hogy az ördögöt futásra bírtuk! Mondta Hagin, hogy dicsérjük az Urat ezért. A probléma ott van, hogy én futok előtte, és ő utánam, mondta az ember. Egy kereszténynél nem szabad, hogy így legyen.

Tehát az Úrban elmozdultunk egy áldott helyre, és tapasztalható ez a békesség. Egy olyan helyre, amit eddig soha nem láttam. Mert az Úrban felnövekedtünk egy érzékelhető magas helyre, olyan helyre, ahol nagyobb mértékben képes használni minket az Úr, és valami jó előjön ebből. Úgyhogy áldott legyen ezért az Úr neve, Jézus nevében.

Előre lehet jönni a gyógyulásra vágyóknak, hisszük, hogy ma is leesnek rólunk ezek a terhek, folytatódjon a gyönyörű dicséret. A gyógyító sort követően bizonyságok elmondására került sor.

A jövő vasárnap, ami nagyon fontos, a kárhoztatásunk is szóba kerül majd, feltétlen hallgassátok meg. Nagyon kell figyelni erre, hogy csak az ördög kárhoztat, bármilyen formája is az a kárhoztatásnak, hogy nem vagyunk elegendően jók stb. Jövő héten tovább beszélünk arról, hogy mit jelent az Úrnak átadni magunkat.

És szóltunk hosszan az elmúlt tanításokban a nyelvünk hatalmáról, hogy az élet és a halál a nyelvünk hatalmában van, ez az egyik oldala a sikerünknek és a másik, hogy az ellenség dolgainak, cselekedeteinek. Ne adjunk meg magunkat, ne szánjuk oda magunkat azoknak, csak a Szent Szellemnek szánjuk oda magunkat, Isten munkáira.

Dicsérjük ezért az Urat. Köszönjük Isten jóságát az életünkben. Ámen!

/Köszönjük az Úrnak Ibolya  testvérünk munkáját, aki a Békevár webkikötő számára legépelte e tanítást./

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL