2011.06.29.
 

JELEK, CSODÁK, GYÓGYULÁSOK

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2011. június 26.

 

Nagyon sok csodát látunk nap, mint nap, reménykedünk abban, hogy minél többen megtanulják annak a mikéntjét, hogy miképpen is működik Isten. A Bibliában három könyvben is rögzítve van egy bizonyos gyógyulás.

Egy gutaütött ember gyógyulásának a történetét fogjuk nézni, három evangélium szerint. Hiszem, hogy ahogy ma ezt tanulmányozzuk, megtanulunk valamit, mert az Írásokban ott van Isten ereje.

Máté 9/1 És hajóra szállva átkelt, és ment a maga városába.

2. És ímé, hoznak vala hozzá egy ágyban fekvő gutaütött embert. És látva Jézus azoknak hitét, monda a gutaütöttnek: Bízzál fiam! Megbocsáttattak néked a te bűneid.

3. És ímé, némelyek az írástudók közül mondának magukban: Káromlást szól.

4. És Jézus, látva az ő gondolataikat, monda: Miért gondoltok gonoszt a ti szívetekben?

5. Mert mi könnyebb, ezt mondani-é: Megbocsáttattak néked a te bűneid; vagy ezt mondani: Kelj föl és járj?

6. Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember Fiának van hatalma a földön a bűnöket megbocsátani, ekkor monda a gutaütöttnek: Kelj föl, vedd a te ágyadat, és eredj haza.

7. És az felkelvén, haza ment.

8. A sokaság pedig ezt látván, elálmélkodék, és dicsőíté az Istent, hogy ilyen hatalmat adott az embereknek.

A gutaütött, egy bénult beteget jelent. Ami itt rögzítve van, az valóban megtörtént. Jézus, a gyógyító, ma is itt van közöttünk a házban.

Márk 2/1-2 Napok múlva pedig ismét beméne Kapernaumba, és meghallák, hogy otthon van.

2. És azonnal sokan összegyülekezének, annyira, hogy még az ajtó elébe sem fértek; és hirdeté nékik az Igét.

Szívünkön van nagyon az Igén való elmélkedés. El fogom magyarázni ennek a mikéntjét, és ezután képes leszel arra, hogy odahaza ezt te is gyakorold. Bizony belül telve kell, hogy legyünk ezekkel az Igékkel, úgy, hogy azok élő formában erőt vegyenek, amikor a hazug tünetek kopogtatnak a testünkön.

Péter figyelmeztet arra, hogy ne vegyük megrázkódtatásnak, vagy meghökkentő dolognak, ha ilyen tüzes próbákon kell átmennünk. Egyszer Kenneth Hagint megkérdezte valaki, hogy vajon Isten próbál meg minket? Ne aggódj e felől, mondta neki, mert megvannak ezek a próbák, és ez az ördög. Az ördögnek tüzes próbái ezek.

De egyetlen egy igevers meggyógyít téged. Írd ki magadnak az Igét, szemed előtt legyen, és gondolkodj felette és mondd ki, hordozd a szívedben, és ha kell, akár írd le százszor is naponta azt az egy igeverset. Ahol jó kezdeni, az…

Péter I. 2/24 Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván, az igazságnak éljünk: Akinek sebeivel gyógyultatok meg.

Ha meggyógyultam, akkor gyógyult vagyok. Azonnal hatalmat kell venni minden felett, ami megpróbál a testeden uralmat venni. – Nem, ördög, ezt nem teheted, Jézus nevében megdorgállak. Kitakarodsz a testemből!

Akkor van meg ez a bátorságod, ha az Ige ott van a szívedben. Ha pedig nincs, akkor bemész a belvárosba, és ott félelem akaszkodik rád. Tehát, amíg nincs meg ez a bátorságod, az addig tart, amíg az Ige nincs meg a szívedben, és ha a szívedbe beépíted ezt az igei hatalmat, meg lesz a bátorságod.

Amikor különböző tragikus események történnek körülöttünk, akkor az első dolog, ami kijön a szádon, az lesz meg neked!

Volt egy ember, aki autóbalesetben megsérült, nagyon súlyos volt ez a baleset, a család minden tagja kirepült az autóból, mindenki vérzett, szervek voltak szanaszét. Neki nem volt komolyabb sérülése, de azt mondta, hogy ebbe belehalok. És mi történt? Minden családtag túlélte, ő pedig két nap múlva meghalt.

Beszéltünk a nyelv hatalmáról. A gyógyító nyelv, az életnek fája az életünkben. És a nyelvnek ellentmondásossága, az Isten Igéjével való ellentmondása megsebesíti és összezúzza a szellemet, az emberi szellemet. Bármi, ami ellentmond az Igének.

Tehát üdvözültünk és meggyógyultunk kétezer évvel ezelőtt, a gyógyulás már rendelkezésünkre áll, mindezt már elvégezte értünk Isten. Egyszerűen csak hit által el kell fogadnunk. És amikor a hitünk találkozik a Szent Szellem erejével, az akkora robbanást képes hozni, mint mikor két vegyszert összevegyítünk, és abból egy robbanás keletkezik.

Ésaiás könyvében mondja, hogy Ő teremti meg az ajkaink gyümölcsét, és amikor az ember a legrosszabbul érzi magát, a legrosszabbul néz ki, ami akkor kijön a szánkból, az lesz a gyümölcs, amivel élhetünk később.

Én meggyógyultam, és a testem megújult! Ha az ember elér egy bizonyos kort, akkor nem konkrét gyógyulásra van szüksége, hanem arra, hogy a szervei megújuljanak, ilyenkor ki kell jelenteni, hogy Isten megújítja a testemet.

Mert a Szent Szellem, aki Jézust feltámasztotta a halálból, megeleveníti az én halandó testemet. Élővé teszi, megeleveníti, megújítja. A testünk minden sejtje lecserélődik, megújul hétévente, az orvosok állítják ezt.

Mi az, ami végzi ezt a megújító munkát? A szellemünk ereje, ezért a szellemünket nem szabad megsebezni, megsérteni és összezúzni az Isten Igéjével ellentmondó szavakkal. Mert hitben járunk és nem látásban. Ahogy az ember magát erre kiképezi, úgy alakulnak egyre jobban és jobban a dolgok az életünkben.

Bizony lesznek próbák. Isten odaajándékozta azt a gyönyörű földet Izraelnek, micsoda ajándék, és mennyire örültek neki. Igen ám, de óriások vannak azon a földön, mondták, miután kikémlelték.

Azt hitték, hogy maga a mennyország száll le arra a földre. Igen lehet azzá tenni az életünket, hogy a menny legyen már itt a földön, de a nyelvünk szavaival.

A tolvaj nem egyébért jön, min hogy öljön, lopjon és pusztítson, én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek – mondja az Úr Jézus. (Ján. 10,10) Angyalok léteznek, akik vigyáznak az útjainkra, de csak azt tudják végrehajtani, amely Ige kijön a szánkon.

Amikor az ördög tört vet nekünk, és csapdába akar csalni minket, akkor csakis az Igét szabad megvallani. Ha sokat utazik valaki, akkor pl. a 91-es Zsoltárnak rendszeresen a szájában kell, hogy legyen. Utána pedig a Szent Szellem vezetését kell követni.

Mondhatja valaki, hogy én minden nap megvallom a 91-es Zsoltárt, mégis kiraboltak. Nem követted a Szellemet, nem abba az irányba mentél, mert a Szellem és az Ige egyeznek. Amikor az ember olvassa az Igét, elmélkedik az Igén, megvallja az Igét, utána követni kell a Szellemet, mert az Ige és a Szellem egyeznek minden percben.

Ha a Szellem mondja, hogy fordulj jobbra, vagy balra, akkor ne fordulj az ellenkező irányba. Igen, de abba az irányba tovább tart, és úgysem történt semmi. Akkor az nem időpocsékolás volt, mert azt akarjuk az útjainkon, hogy ne történjen semmi.

Ma meg fogjuk vizsgálni, mi az, ami képes meggyilkolni a hitünket? A gyülekezetekben tanítások vannak erről. A 2-es versben olvastuk, hogy Jézus a hallgatóknak hirdette az Igét. Azért, mert a hit az, ami legyőzte a világot, és a hit képes elfogadni egyedül Istennek valamennyi áldását.

Ez a fajta hit, nem bárminek a hallásából jön, hanem Isten felkent Igéjének a hallásából származik. És megnézzük most a folytatást…

Márk 2/3 És jövének hozzá egy gutaütöttet hozva, akit négyen emelnek vala.

4. És mivel a sokaság miatt nem férkőzhettek azzal hozzá, megbontották ama háznak fedelét, ahol Ő vala, és rést törvén, leeresztették a nyoszolyát, amelyben a gutaütött feküdt.

5. Jézus pedig azoknak hitét látván, monda a gutaütöttnek: Fiam, megbocsáttattak néked a te bűneid.

6. Voltak pedig ott némely írástudók, akik ott ülnek vala, szívükben így gondolkodván:

Mivel a négy segítő nem talált más utat, lebontotta a tetőt és az írástudók, akik ezt látták, elkezdtek okoskodni a szívükben. Ugye, ha okoskodnánk, nem jutnánk ilyen megoldásra, hogy bontsuk le a tetőt?

Jézus nem a logikai menetüket, vagy az érvelésüket figyelte, hanem a hitüket tekintette. A hitük hozta ezt a cselekedetet, hogy megbontották a tetőaljzatot.

7. Mi dolog, hogy ez ilyen káromlásokat szól? Ki bocsáthatja meg a bűnöket, hanemha egyedül az Isten?

8. És Jézus azonnal észrevette az Ő szellemével, hogy azok magukban így okoskodnak, és monda nékik: Miért gondoljátok ezeket a ti szívetekben?

9. Mi könnyebb, azt mondanom-é a gutaütöttnek: Megbocsáttattak néked a te bűneid, vagy ezt mondanom: Kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj?

10. Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember Fiának van hatalma e földön a bűnöket megbocsátani, monda a gutaütöttnek:

11. Mondom néked, kelj föl, vedd fel a te nyoszolyádat, és eredj haza

12. Az pedig azonnal fölkelt, és felvévén nyoszolyáját, kiment mindenkinek láttára; úgyhogy mindenki elálmélkodott, és dicsőítette az Istent, ezt mondván: Sohasem láttunk ilyet!

Egy csoda történt, ugyanis azonnal felkelt a gutaütött, egy hordágyon hozták és hordágy nélkül távozott. Arról semmit nem ír az Írás, hogy milyen nagy dicsőséget szerzett Istennek, hogy hosszú ideig volt beteg. Azt írja az Írás, hogy dicsőítette Istent, amikor meggyógyult. Hallelúja!

És azt mondták, hogy sohasem láttunk ilyet. Isten ezen a nyáron is fog tenni sok olyan csodát, amit soha idáig nem láttunk.

Lukács 5/17 És lőn egy napon, hogy tanít vala: és ott ültek a farizeusok és a törvénynek tanítói, akik jöttek Galileának és Júdeának minden faluiból és Jeruzsálemből: és az Úrnak ereje volt Ővele, hogy gyógyítson.

Olvassuk, hogy az erő jelen volt, hogy meggyógyítsa őket. A másik két beszámolóból láthattuk, hogy telve volt a ház, a teológia doktoraival, elmélettudósokkal. Tanult emberek voltak, az akkori idők szellemi vezetőinek kellett volna, hogy legyenek. Minden faluból jöttek, zsúfolásig telve volt a helyiség velük.

Az Úrnak ereje jelen volt arra, hogy meggyógyítsa mindannyiukat. Jézus prédikált és tanított, a felkent Igét tanította, és nem írja, hogy a Szent Szellemet nagyon fel kellett volna, hogy gerjessze, mert azt írja, hogy a Szent Szellem ereje jelen volt. Mit jelent ez? Azt, hogy valóban jelen volt.

Itt is jelen van, most is. Ha itt megállnánk ennél a sornál, akkor nem tudnánk meg azt, hogy bárki is meggyógyult volna, eddig a verssorig senki nem gyógyult meg, pedig az Úr ereje jelen volt, és ez az, amit sokan nem értenek.

Sokan énekelnek az Úrnak, hogy Uram, most küldd az erődet. Természetesen tudjuk, hogy mi a saját erőnkből nem tudnánk meggyógyulni, mert nincs ilyen erőnk. Tévesen gondolták az emberek, hogy Isten ereje csak akkor van ott jelen, ha azt érzékelik is.

Ha az ember lát erő-megnyilvánulást, akkor a jelenlévő erőnek a megnyilatkozását látja. Az erő jelen volt mindvégig, bár eddig a pillanatig senki nem gyógyult ott meg. És az ott jelenlévők közül, senkiről nem írja az Írás, hogy meggyógyult volna pl. az elméjében, mert azért jöttek, hogy csűrjék-csavarják Jézus tanait.

Úgy vallották, hogy ők a vallásnak a szakértői. Jegyzeteket készítettek Jézus szavairól. Közben valószínűleg az járt az fejükben, hogy ez nem is így van. Jézust pedig nem zavarta, ő tovább prédikált, azok pedig írták a jegyzeteiket.

Az egész tömegben nem volt senkinek egy fikarcnyi elképzelése sem arról, hogy ott volt Isten kegyelme arra, hogy meggyógyítsa őket. Kiket? A kritizáló szellemmel ott hallgató, hibát kereső törvénytudókat, akik mindenre csak nemet mondtak.

Ugye a kritizálóknak is szükségük van gyógyulásra? Ha az ember ilyen kritikai szemmel bír, akkor van nem egy-két baja is. Mindannyian meggyógyulhattak volna, az erő jelen volt. Hányan hiszitek azt, hogy bármelyikük testében képes lett volna ez az erő megnyilvánulni?

Képes lett volna arra, hogy az elméjüket, a gondolatukat megváltoztassa, a testüket kijavítsa. Jobban jártak volna, ha ez megtörténik, mint, hogy helyette csak kritizáltak és hibákat kerestek. Kötözködni jöttek, és ők döntöttek, hogy így teszik.

Szeretném itt megjegyezni, azért hogy ha nem történik semmi, az nem azért van, mert Isten ereje nincs jelen. Mert Isten ereje jelen van, csak nem nyilvánul meg közöttük. Mert, amikor az evangélium, Isten ereje hirdettetik, akkor Isten ereje jelen van arra, hogy a hallgatóság meggyógyuljon.

Mi a helyzet akkor, ha ötven ember elutasítja az evangéliumot? Ott volt az erő arra, hogy ők mindannyian újjászülessenek? Bár mindannyian elmentek, és nem adtak választ Isten erejére, és senki nem született újjá.

Mondhatjuk ebben a helyzetben, hogy nem Isten akarata volt az, hogy ők üdvözüljenek? Nem! Mert Istennek akarata volt, hogy ők üdvözüljenek és Istennek ereje is jelen volt, hogy ez megtörténjen.

Ha valaki befogadta volna ezt az erőt, az megnyilvánult volna annak az életében. Azt a halott szellemet bennük újjáteremtette volna, és élővé lett volna. A régiek mind elmúltak volna, és újjá lett volna minden. Az új teremtés Krisztusban előjöhetett volna. Meg kell értenünk, hogy a gyógyulással pontosan ez a helyzet. Jelen volt az erő, de senki nem gyógyult meg.

A kezdetek kezdetén, az egyik alkalmon odajött hozzám egy kedves úriember és miután bemutatkozott, elmondta, hogy számos alkalommal részt vett már az alkalmakon, és Isten mindig elvéti, hogy kit is gyógyít meg valójában. Eltéveszti.

Itt ezen az összejövetelen is, mivel senki nem gyógyult meg, egyre inkább csak elcsüggedtek, és további hibákat kerestek, kritizáltak. Ezek az emberek valóban nem kaptak semmit, és szomorúan mentek el, pedig Isten ereje jelen volt ott, hogy meggyógyuljanak.

Ezért nagyon fontos, hogy az elménket megújítsuk Isten Igéjével. Jézus jelen van itt? Amikor jön, akkor valahol máshol leteszi az erejét? Jézus nem megy sehová a gyógyító ereje nélkül. Az Ő csodatévő ereje ma is itt van!

Jézus ugyan prédikált, de a hallgatóság nem volt vele egy hullámhosszon. Lehet akármilyen jó a prédikátor, ha a hallgatóság nem fogadja, akkor nem fog megtörténni az. 

Voltak, akik kirekedtek, akik nem jutottak be a házba, mert már elfoglalták a helyeket a hitetlen farizeusok. Kint rekedtek azok a hívők, akik fogadták volna. Így járt ez a négy barát is, akik hozták a barátjukat, nem jutottak be a házba, mert a ház már zsúfolásig tele volt.

Végül találtak megoldást, látták, hogy a tetőn még nincs senki és az, az ötletük támadt, hogy akkor másszunk fel a tetőre, és onnan eresszük őt alá. Bent a házban olyanok hallgatták Jézust, akik kételkedve, hitetlenkedve, kötözködő szándékkal jöttek csak.

Tehát a tanultsággal semmi probléma nincs, hacsak nem gonosz szándékkal közeledik az illető. Isten fölé nem lehet helyezni az iskolázottságunkat. Néhányan úgy gondolják, hogy ők Istennél is okosabbak.

18. És ímé, valami férfiak ágyon egy embert hoztak, aki gutaütött volt; és igyekeztek azt bevinni és elébe tenni.

Vagyis ez a négy ember, küldetéssel jött. Nem mondták azt, hogy barátunk nem tudunk többet tenni, mert elhoztunk, de nem jutunk be. Ugye a hit az kitartó, a hit elszánja magát, a hit soha nem adja fel, amibe csak kerül, kitartóan ott van az ember.

A hit nem foglalkozik vele, hogy mit mond róla, vagy mit gondol róla a másik. A nagy átlag azt mondja, hogy itt már úgysem lehet bejutni, szinte lehetetlenség. De a hit nem hajlik erre, hanem feltekintettek, mert tudták, hogy Jézus bent van, és ha bejutnak, Jézus meggyógyítja a barátjukat.

Kis idő eltelik, és ez az öt ember felkerekedik a tetőre. Látod-e a hitüket? Hányan megtorpantak volna valahol előtte. Sajnálatos, hogy néha milyen apró dolgok miatt feladják az emberek. Mondják, hogy eljöttem volna ma is, de egy kicsit fáradtnak éreztem magam. Mintha más senki nem érezné magát néha kicsit fáradtnak.

Ezek itt elszántak voltak, lebontották a tetőt, hullott lefelé, azután megjelent egy kötél, és leengedték az illetőt. Biztos mosolygott is ez az ember, hogy pont Jézus elé engedik le, talán még mondta is, hogy szia Jézus.

És biztos, hogy az Úr arca is felvidult, hogy találkozott végre egy kis hittel. Mert mondhatta magában Jézus, hogy olyan elegem van már ezekből a hitetlen farizeusokból, mert így úgysem történik semmi, senki nem fog meggyógyulni. Így jutunk el a következő vershez:

19. De nem találván módot, hogy a sokaság miatt miképpen vigyék őt be, felhágtak a háztetőre, és a cseréphéjazaton át bocsátották őt alá ágyastól Jézus elé a középre.

Pont Jézus elé engedték le.

20. És látván azoknak hitét, monda: Ember, megbocsáttattak néked a te bűneid.

Jézus látta az ő hitüket. Miként lehet látni a hitet? Ugye az ember nem próbálkozik ilyennel, meg el sem megy ilyen helyre, ha nem hiszi a szívében, hogy ott valami történik is. A háztetőt meg végképp nem bontja meg, hacsak nincs olyan elszánt csapata, mint ennek a bénult embernek volt, hogy a négy barátja lebontotta a háztetőt.

Látjátok Jézus a hitről tett említést. Az emberek meg leginkább arról beszélnek, ha ez Isten akarata. Jézus nem így referált. Az emberek sokszor ellentmondásban vannak a szavaikkal, Jézus szavaival. Megint mások meg az erőt hangsúlyozzák, hogy ha csak leszállna Isten ereje és az a dicsőség. Jézus nem erre tette a hangsúlyt.

Jézus az emberek hitére tette a hangsúlyt, hiszen az erő már jelen volt, és mégsem gyógyult meg addig senki. Ugye érted, hogy az erőre szükség van, hogy ez megtörténjen, de a hitre is szükség van, hogy azt az erőt odavonzza.

Mint ahogy a vegyészetben tanulod, hogy ha két megfelelő vegyületet összeelegyítesz, mi történik akkor? Erő jön elő. Így van szükség az egyik oldalon a hitre, a másik oldalon az erőre, amit vegyíteni kell.

Nem elég az, hogy Jézus bent van a házban, nem elég az, hogy az erő jelen van a házban, hogy meggyógyítson. És az sem elég, hogy kaptál valami vallásos agymosást arról, hogy miként kellene, hogy legyen. Mert ha te ellentétesen hiszel, mint ahogy Isten Igéje mondta, az a hit nem lesz gyümölcsöző.

Jézus ebben az esetben bent volt a házban, gyógyult-e ott meg valaki? Az erő jelen volt a házban, de nem gyógyult meg senki. De amikor a hit belépett… Mert ugyanis az ördög egy hazug, azt mondja, hogy olyan nehéz ezt a hitet megszerezned. Ez a legnagyobb hazugság!

Ezek a legények nem jártak bibliaiskolát, nem voltak tanult emberek, nem volt Újszövetségük, hogy azt kiolvashassák. Egyszerűen csak hallottak Jézusról, hogy ez a Jézus gyógyít.

A csütörtöki evangélizációs alkalomra jött egy házaspár, a kórházban hallottak arról, hogy van itt gyógyulás. Azt mondták neki a kórházban, hogy ha ide eljön, akkor meggyógyul. És mit gondoltok mi történt vele? Teljesen meggyógyult. Ezt előre fel lehet írni, ha valaki így jön, hogy meggyógyul.

Tehát visszatérve a történetre, képzeljétek el azt a helyzetet, hogy leengedik a bénult embert a nyoszolyával Jézus elé, középre. Biztos vagyok benne, hogy Jézus elmosolyodott. Lehet, hogy Jézus elgondolkodott, hogy ez volt a legunalmasabb összejövetel, ahol valaha is prédikáltam. Végre valakit letolnak ide, akinek van hite is. Ezért van a tudás szava ajándék, amivel Isten kiszólítja azokat, akik hittel jöttek, és tudja, hogy meggyógyulnak.

Jézusra rátekint az ember, és Jézus azt mondja, hogy fiam, bátorodjál, a te bűneid megbocsáttattak néked. Az ott jelenlévő hallgatóságban mindenkit lefagyasztott ez. Ez jobban sokkolta őket, mint az, hogy előtte látták, hogy lebontják a mennyezetet, bizonyára tele lett a hajuk porral, sártéglákkal, náddal, és most még mit hallanak ráadásul.

Mit gondol magáról ez az ember, hogy ilyet mer mondani, csak Isten képes egyedül a bűnöket megbocsátani. A legények a tetőről is csodálkoztak ezen biztos, mert ugye azért hozták el, hogy meggyógyuljon, és erre Jézus azt mondja, hogy a bűneid megbocsáttattak.

Miért a bűneiről beszél Jézus? Nem látja, hogy bénult? Tudjuk azonban, hogy Jézus minden esetben Szent Szellem vezérelten szólt. A következő Igéből megnézzük, hogy mi az, amin itt Jézus munkálkodik?

János I. 3/20 Ha szívünk vádol is minket, Isten nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud.

Tudta vajon Jézus, hogy mi az, ami ennek az embernek az elméjében zajlik? Tudta vajon Jézus, hogy mi az, ami szükséges ahhoz, hogy az illető meggyógyuljon? Mert jelenleg ott tartunk, hogy leeresztették Jézus elé középre, ott fekszik Jézus előtt a nyoszolyáján, bénultan, az erő ugyanúgy jelen van, mint eddig, hogy meggyógyuljon, és mégsem gyógyult még meg.

Tehát ebből az következik, hogy Jézus előtt állni, az Ő gyógyító erejének teljességében, ez még mindig nem garantálja azt, hogy meggyógyulsz. Mint ahogy a bűnökről való meggyőzöttség sem elég ahhoz, hogy üdvösségre jussál.

Ha az emberek hallják Jézus megváltó munkáját, és meggyőződnek a bűnös voltukról, és így elmennek haza, soha nem lesz üdvösségük. Semmi nem történik. Mi az, ami hozza a változást, a különbséget? A hit!

A legnagyobb ellenfele a hitünknek, ami aláaknázza a hitünket, az önmagunk kárhoztatása. Ha bizodalommal akarsz állni Isten előtt, akkor meg kell szabadulni minden kárhoztatástól.

Ha akarsz csodát látni az életedben, akkor szükséged van arra, hogy hited is legyen. Ha akarod, hogy a hited munkába lépjen, akkor a bűntudatodtól teljesen meg kell szabadulni, meg kell szabadulni a szégyenérzettől. Ha szívünk vádol is minket, Isten nagyobb a mi szívünknél és mindent tud.

Úgy kezdi, hogy „ha” a szívünk vádol is minket. Vagyis nem Isten vádol minket, a mi saját szívünk vádol minket, a lelkiismeret zavar minket, az kárhoztat minket. Az érezteti velünk a bűnös voltunkat, a szégyenérzetünket. És Isten úgyis tud mindent, előtte nem lehet semmit elrejteni. Nézzük a 21-es verset, hogy felemel minket.

21. Szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, bizodalmunk van az Istenhez;

Vagyis, ha eljutunk arra a helyre, hogy a szívünk nincs leterhelve a kárhozat érzettel, a bűnérzettel, a bűntudattal, a szégyenérzettel, akkor lesz bizodalmunk Istenhez, akkor képes a hitünk felemelkedni.

22. És akármit kérjünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk az Ő parancsolatait, és azokat cselekesszük, amik kedvesek Őelőtte.

És megkapjuk, amit kérünk. Köszönöm Jézus! Elfogadtam! Látjuk tehát most már, hogy miért dolgozik az ördög oly nagyon azon, hogy minket kárhozatban, bűntudatban, és ítélet alatt tartson, amikor elvétjük a célokat, amikor nem követjük a Szellemet, a hústestben cselekszünk.

Ha ebben a működési módban tud tartani minket az ördög, akkor a bűntudatban tart. Ha a bűntudatban képes minket tartani, akkor nincs egyáltalán hitünk, nincs bizodalmunk. A bűnt úgy lehetne megfogalmazni, hogy elvétetted a célpontot. Amikor a hústestben vagy, akkor a hited akadályoztatva van.

Egy apró kis megjegyzés: ha sikerül legyőznöd a hústest kívánságait, akkor Isten valami jobbat fog adni neked, amivel azt kipótolja minden egyes esetben!

Hit nélkül ugyanis, mindegy mekkora ereje van Istennek ott jelen, mindegy mi Isten akarata, nem fogsz tudni elfogadni, nem fogsz tudni benne járni, nem fogod tudni megtapasztalni, hogy mi az, amit Isten céloz neked, hogy odaadja. Annyi lesz a részünk, hogy lehajtjuk a fejünket, és abban a szégyenérzetben elsompolygunk az áldás nélkül.

Jézus ismerte az embernek az állapotát, és a szükséget, hogy miért jött, és tudja, hogy mi akadályozza. Tudja, hogy mi kell, hogy megtörténjen ehhez, hiszen Isten ereje jelen volt, és Isten akarata, hogy ebből a nyomorult, bénulásos állapotból kijöjjön.

Istennek könnyen ment volna, de nem ez a kérdés. Hanem valami ebben a pillanatban akadályozza az embernek hitét. Az a bűntudat fogja őt vissza, amely abból fakad, hogy elvétette Isten tökéletes akaratát azokon a helyeken, ahol szűken volt Isten kegyelmének, ahol kudarcot vallott.

És Jézus tudta pontosan, hogy ahhoz, hogy őt a gyógyulásra, a győzelemre vezesse, ebben a dologban át kell, hogy vezesse. Azt a kárhoztatást a szívéből ki kell vennie. Ezért Jézus ránéz, és azt mondja neki, hogy a te bűneid megbocsáttattak néked. Valószínűleg az ember ezen gondolkodott. Megnézzük a Bővített fordítás szerint is…

Márk 2/5 És amikor látta a hitüket, Őáltala való bizodalmukat Istenben, azt mondta a gutaütött embernek: fiam, a bűneid megbocsáttattak néked. Eltétettek az útból. Azaz, a büntetésed el van engedve néked, a bűnösség érzése, a bűntudat eltávozott tőled, igazzá tétettél, és Isten előtt megigazultan állhatsz.

Mindegy tehát, hogy az ember mit tett, lehet, hogy a legnagyobb csirkefogó volt az országban, és láttam ilyeneket meggyógyulni. Nem ezt említette volna Jézus, ha nem ez lett volna az akadályozó erő az emberünk életében.

Leengedik őt Isten szentségének jelenlétébe Jézus elé, és ebben a szentségben, valószínűleg az ördög azonnal emlékeztette a gutaütöttet, hogy mi az, amit a múltban elkövetett. Egyiket a másik után. És az ember valószínűleg azonnal megkérdezte magában, hogy mit keresek én itt.

Látni azt, hogy van, amikor bejönnek ide az emberek, és azonnal mennek is ki. Felmerül bennük az ördögnek ugyanez a sugallata, hogy mit keresel itt? Istennek ezt a szent jelenlétét, és erejét nem érdemlem meg, mondják az emberek.

Dorogon volt két igen nyomorult ember, akik az utcákon éltek éjjel, nappal, nem fürödtek hónapok óta, nem volt tiszta ruhájuk, és Isten meggyógyította őket. Odaültettük őket az első sorba, hogy örvendezhessünk velük együtt.

Nem soká eltűntek onnan, nem érezték ott jól magukat. Nem érezték magukat jól Istennek ebben a szent jelenlétében, de az örök élettel, és gyógyultan távoztak. Vannak olyanok is, akik ki sem szállnak az autóból, csak leparkolnak, és onnan nevetgélnek, és gúnyolódnak, miközben mi egyenként az embereket az üdvösségi imával az Úrhoz vezetjük.

Jézus azt mondta néki, hogy a te bűneid nem számíttatnak be, mert eltöröltettek, és te igazzá lettél, helyreállítva lettél Isten előtt. Mi történt ezzel a szégyenérzettel, a bűnösségérzettel? Elhagyta az embert, és akkor felkelt a hite, és most már hiszi, hogy semmi nem akadályozza meg őt abban, hogy ő elfogadja a gyógyulását.

Az ördög lehet, hogy még tovább kiáltozott, hogy még most sem vagy elég jó hozzá, mert annyi mindent elrontottál. Mindannyian elrontottuk, mindannyian voltunk szűkén Isten kegyelmének. A különbség ott van, amikor tudjuk, hogy az nekünk megbocsáttatott. Tudjuk azt, hogy igazzá tétettünk, és megtisztíttattunk, és tudjuk, hogy a szent vér szentté tett minket.

Tudjuk azt, hogy nem mi tettük ezt, hanem Ő tette velünk. Tehát nincs okunk arra, hogy ne fogadnánk el a gyógyulásunkat. Nincs semmi, ami kizárna minket ebből a körből, hogy meggyógyulhatunk, mert a mi bűneink megbocsáttattak nekünk.

Lukács 5/21 Az írástudók pedig és a farizeusok elkezdtek tanakodni, mondván: Kicsoda ez, aki ily káromlást szól? Ki bocsáthatja meg a bűnt, hanemha egyedül az Isten?

22. Jézus pedig észrevévén az ő tanakodásukat, felelvén, monda nékik: Mit tanakodtok a ti szívetekben?

23. Melyik könnyebb, azt mondani: Megbocsáttattak néked a te bűneid; vagy azt mondani: Kelj fel és járj?

Jézus a tanakodásukra válaszként egy kérdést tesz fel nekik. Mondjátok meg mi könnyebb, azt mondani, hogy megbocsáttattak neked a te bűneid, vagy kelj fel és járj? Ha őszinténk akarunk lenni, akkor azt könnyebb mondani a másiknak, hogy megbocsáttattak a te bűneid, mint hogy egy bénultnak azt mondani, hogy kelj fel és járj. De Jézus azt mondja itt nekünk, hogy a kettő között nincs különbség.

Ha az illetőnek a gerincoszlopában a gerincvelő megsérült, vagy elszakadt a gerincoszlopának idegszála, Jézus azt mondja, hogy a kettő között nincs különbség. Szerencsére nem nekünk kell meggyógyítani az illetőt, mert nem csak a bénultat nem tudjuk meggyógyítani, hanem egy fejfájást sem tudunk meggyógyítani.

De Istennel minden lehetséges! Mert Isten teremtette a testünket, képes új szerveket a testünkbe helyezni, képes új gerinccsigolyákat beépíteni. Sándorfalván történt meg, hogy egy munkásembernek egy munkahelyi baleset során három gerinccsigolyája összezúzódott. Három vadonatúj gerinccsigolyát kapott Istentől. A röntgenfelvétel kimutatta.

A dorogi két ember esetében, az egyiknek pl. egy komoly alkarcsont törése volt. Tehát az, aki a mennyet és a földet teremtette, Neki könnyen megy bármit meggyógyítani. Nekünk csak el kell engednünk magunkat, el kell lazulni, meg kell engedni, hogy Ő elvégezze a részét. Vagyis el kell állnunk az útból.

Mi elmondjuk a hit imáját, és az Úr felsegíti őt! És itt látjuk, hogy Jézus összekapcsolja a bűnök bocsánatát és a betegségből való gyógyulását. 24-es verset a Bővített fordítás szerint fogjuk olvasni:

De, hogy megtudhassátok, hogy az ember Fiának meg van a hatalma, ereje és joga a földön, hogy megbocsássa a bűnöket, így szólt a bénult emberhez: Néked mondom, kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és menj haza a te házadba.

Ugyanabban a megváltó munkában volt benne a bűneink eltörlése és a gyógyulásunk. Ugyanaz a Jézus szerezte meg nekünk mindkettőt. Mindkettő lehetetlen lett volna nekünk, magunknak elérni, de nem neki. A megbocsátásunk is, és az üdvösségünk is Őáltala lett elnyerve nekünk.

Miért mondta itt az embernek, hogy a bűneid megbocsáttattak, és azután szolgáltatta a gyógyulást? Azért, mert a hitét akadályozta a kárhoztatás. Ha az ördög sikeresen végzi azt a kárhoztató munkát, hogy meggyőzön téged, hogy te méltatlan vagy, hogy te nem érdemelsz meg egy ilyen, és ilyen csodát, hogy te nem érdemled meg azt a gyógyulást, hogy neked nincs jogod ehhez, akkor a hited nem lesz ott arra, hogy ezt elfogadja.

Az ördögnek nincs joga, nincs hozzáférése, hogy egy megigazult hívőnek a testében, betegséget, pusztulást munkáljon! A megigazultnak a testében! Tehát nem vallhat kudarcot a hitünk, mert a bűneink megbocsáttattak nekünk.

Most vagy megbocsáttatott nekünk, vagy sem? Vagy tiszták vagyunk, megtisztítottak, vagy sem. Vagy igazzá lettünk téve, vagy sem. Ha meg lettünk igazítva, akkor az ördögnek nincs joga hozzánk, nincs joga az anyagi helyzetünkhöz, nincs joga a testünkhöz, nincs hozzáférése a családunkhoz, a vállalkozásunkhoz.

Nincs hozzáférése, mert te teljesen igazzá tétettél, mert megigazulttá tétettél, szentté lettél, méltóvá tétettél, és elfogadottá lettél a szeretetben. Nem kiérdemelted azt, mert mindezt a Bárány vére szerezte meg. Ezért képes vagy arra, hogy a bűneid bocsánatát elfogadd. Ha a bűneid bocsánatát el tudod fogadni Istentől, akkor a gyógyulásodat is el tudod fogadni, mert, ahogy Jézus erre tekint, a kettő egy és ugyanaz.

Hogyan fogadod el a megbocsátást? Úgy, hogy megkéred és elfogadod. És még mielőtt ez a bűnösség érzet eltávozna tőled, ezt meg kell tenned. Mert mondja a következő Igében:

János I. 1/9 Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minden hamisságtól.

Megbocsásson, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Tehát Ő hű és igaz. És nem azon múlik, hogy te hogy érzed, hanem te hiszed, és akkor azzá leszel. Jézus rákérdez, hogy vajon melyiket könnyebb mondani?

Ezek a vallásos farizeusok melyik nap tartottak gyógyító napot? Soha, nem is fognak. Csak azért ültek ott, hogy a többieket kritizálják. Nem volt gyógyító nap az életükben. De ez az Úrnak egy kijelentése feléd ma.

Ha neked az Úr megbocsátott, akkor meg is tud gyógyítani. Ha tudod, hogyan fogad el a bűneid bocsánatát, a gyógyulás teljesen ugyanaz. Elfogadod a megbocsátásodat, és elfogadod a gyógyulásodat. Nézzük mi történt?

25. És az rögtön felkelvén azok szemeláttára, főlvevé amin feküdt, és elment haza, dicsőítvén az Istent.

És Bővített fordítás szerint is felolvasom a 25-26 igeverseket.

És a férfi azonnal felállt, felegyenesedett azok szeme láttára, felvette, amin feküdt, és hazament az ő házába, elismervén, dicsérvén, és megköszönvén ezt Istennek. És hatalmas csodálkozás fogta el mindnyájukat, el voltak ragadtatva, és elismerték, dicsérték és megköszönték ezt Istennek. Hódolatteljes tisztelet töltötte el őket, és kezdték mondogatni, csodálatos, hihetetlen, hallatlan dolgokat láttunk ma.

Azonnal felkelt az illető a lehetetlen helyzetből. Az igazságot olvastuk fel most nektek. Tehát az bizonyítja, hogy az illetőnek valóban megbocsáttattak a bűnei, hogy felkelt és járt. Azt mondta Jézus: azért, hogy megtudjátok, azért cselekszem meg. Ez bizonyította, hogy őnéki megbocsáttatott.

Isten vajon megváltozott-e napjainkban? Nem. És az egész nyár során látjuk a csodákat, nap, mint nap. Ma is fogjátok látni ezeket. Minden vasárnap láthatjátok. Álljunk fel.

Mi az Úr Jézus Krisztusnak a követői vagyunk, és ha befogadod Őt, akkor az történik, hogy kapsz egy ingyen útlevelet a mennybe. Ha valaki ma először van, akkor gyakorlatilag egy útlevelet nyomtatnak neki. Hiszen Krisztusnak a küldöttei vagyunk itt.

Én is elveszett voltam, és nem tudtam róla, úgy gondoltam, hogy keresztény vagyok, mert gyülekezetbe jártam, gyülekezethez tartottam, oda bele születtem. Meg is kereszteltek, amikor kis csecsemőkorban elvittek a szüleim, de nem voltam újjászületve. Azután újjászülettem, mert megtaláltam a mikéntjét, mert Isten adott valakit az életembe, egy evangélistát, aki elmondta, hogy miként van ez.

Úgy, hogy most együtt elmondhatod velünk ezt az imát. Mert ha a szívünkben hiszünk… És nincsenek jó cselekedetek, amivel ezt kiérdemelhetjük, mert a saját igazságunk olyan, mint a szennyes ruha Isten előtt. Aki magát igaznak tartja a saját cselekedetei alapján Isten előtt, az nem kap gyógyulást Istentől.

Erre mondta az a férfi, hogy Isten elvéti, hogy kiket gyógyít meg, mert nem azokat gyógyította meg, akik magukat olyan igaznak tartották. Hanem a bűnösöket, az elveszetteket, a nyomorultakat gyógyította meg, azokat, akiknek nem volt mit felajánlaniuk Istennek. Nem voltak olyan cselekedeteik, amelyekkel kérkedhettek volna, hogy ezért cserébe majd Isten meggyógyítja őket. Ezek kapják meg.

Most, hogy bejössz Isten királyságába, a bűneid eltörlését kapod. Amikor újjászületsz, az azt jelenti más szóval, hogy a múltad eltörlődik. A bűneink bocsánata attól a pillanattól indul, hogy keresztény lettél. Addig ugyanis csak egy ördög vagy, és amikor a szellemed újjáteremtődik, akkor az addig elkülönült szellemedet Isten újjáteremti, és az Ő örök életét helyezi a szellemedbe.

Amikor részeg emberek jönnek, imádkozunk velük, akkor szeretem a kezemet a vállukra tenni. Van, hogy kétszer kell végigmenni az imádsággal velük, mire végre a remegés elhagyja őket. Amikor másodszor lassan elmondjuk az imádságot, akkor volt képes az örök élet behatolni a szellemükbe, és bemegy oda az a békesség, és megváltoznak.

Többé már nem érezni azt a belső remegést, ami tele van félelemmel, hanem a békesség és az örök élet van helyette. Azonnal ott van. És nem vallotta meg a bűneit, pedig a bűn természete volt benne. A természete volt a rossz oldalról.

Vagyis a természetének kell megváltoznia, és újjá kell, hogy teremtse őt Isten! A vallásosság nem képes erre! Csak Jézus képes megtenni ezt! Saját szabad akaratodból kell megtenned, hogy megkéred Jézust, és akkor tudja ezt megtenni, és befogadod Őt.

Azokat is kérjük, akik az internet világában, a tv képernyőn néznek, őket is kérjük, vegyenek részt ebben a megvallásban, mert ha elmondják ezt az imát, meg is gyógyulhatnak, örök életet kapnak a szívükbe. A szerető Jézus hív minket! Mondjuk el az imát:

Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Kérlek Jézus, legyél az én Uram, legyél az én Megváltóm, legyél az én Gyógyítóm. Jézus te vagy az én Uram, Jézus te vagy az én Megváltóm, Jézus te vagy az én Gyógyítóm. És én meg vagyok váltva, örök életem van Krisztusban, mert újjászülettem Krisztusban. Az Ő szent vére megtisztított minden bűntől, örökkön, örökké. Köszönöm Úr Jézus. Ámen!

Van-e valami, ami túl nehéz lenne Istennek? Megbocsáttatott-e neked? Megtisztított-e benneteket? Most tehát a Jézus nevében hatalmat veszünk minden egyes jelenlévő élet felett, megkérünk Atyám, tisztítsd meg őket minden hamisságtól, minden rossz cselekedettől, amit elvétettek, bocsáss meg nekik Atyám a Jézus nevében. Ámen.

Egész országok felett elimádkozom ezt. Muszlin országok felett, és változás jön az életükbe nagyon nagy gyorsasággal. Mert Isten megbocsátja, talán nem is tudtad. Istentől bármit elfogadhattok, nem tart vissza semmit tőlünk. Egy szentség van jelen, Isten szentsége.

Azt tanácsolom neked, hogy a hústestedet ragadd meg, és ne engedd szabadon, mert akadályozza a hitedet. Ha valamit feladsz Isten kedvéért, amit a hústest oly nagyon szeret, akkor Isten azt azonnal pótolni fogja valami dicsőségessel, és előrébb haladsz. A Galata levélben mondja, hogy a hústest a szellem ellen tusakodik, a szellem, pedig a test ellen.

Az idő, amit most élünk, az az Igének és a Szent Szellem szentségének az ideje. Istentől hatalmas csodákat vágyunk látni és ezek már történnek. Daganatok tűnnek el az alkalmakon. Nem mindenki mondja el a mikrofon előtt, de az alkalom végén odajönnek, és hatalmas csodákat mondanak el.

Tehát megbocsáttatott nekünk, mindenkinek, ezért a kárhoztatás nem lenne szabad, hogy bárkit alányomjon, és gyötörjön. Dicsőség Istennek! Ámen! 

 

A más bibliafordításokat a bal szélen függőleges vonallal jelöljük.

 

/Köszönjük az Úrnak Ibolya  testvérünk munkáját, aki a Békevár webkikötő számára legépelte e tanítást./

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL