2011.06.12.
 

A PÜNKÖSD ÜNNEPE

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2011. június 12.

 

Mihez kezdenénk a drága Szent Szellem nélkül? Ő az, aki felfedi a titkolt dolgokat, az elrejtetteket. Akit a drága Úr Jézus Krisztus az Ő szent vérén keresztül szerzett nekünk. Köszönjük a mai megnyilvánulásokat, áldjuk a drága Úr Jézus Krisztus szent nevét. Minden dicsőség a tiéd legyen, Atyám, minden egyes megtért életért, üdvösségekért, gyógyulásokért, szabadulásokért, jelekért, csodákért. Áldunk téged Atyám a mai napon az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Ámen!

Ez a mai nap, a pünkösdnek az ünnepnapja, a Szent Szellem ünnepe. A hitről szóló üzenettel készültem, de előtte engedjétek meg, hogy a pünkösdről szóljunk.

Izraelben töltöttük az elmúlt 10 napot, és az ottani időszámítás szerint az 50. nap az elmúlt héten telt le. Az ő pászka ünnepük az elmúlt héten volt, és ekkor ünneplik a törvényadásukat, amikor a kőtáblákon a törvény megadatott a népnek.

Június 5-én pedig egy másik ünnepük volt az új jeruzsálemi résznek a visszafoglalása, a harcok győzelemmel végződtek, és visszafoglalták Jeruzsálemet.

Június 1-én érkeztünk oda, és nagy ünneplésekben találtuk a népet. A busszal nem tudtunk bemenni a szállodába, mert az autóút mindkét oldalán hatalmas tömegben hömpölyögtek, felvonultak, ünnepeltek a fiatalok. Pár százezren lehettek, akik felvonultak.

Mivel a busz nem tudta megközelíteni a szállodát, ezért a csomagjainkat levéve, át kellett küzdeni magunkat a tömegen keresztül, hogy eljuthassunk a szállodába.

Készítettünk fényképet a szállodánk erkélyéről, a fiatalok táncoló sokaságát lehet látni, ahogy izraeli zászlókat lobogtatva ünnepelnek, örvendeznek Istenben. Órák hosszat tartott ez az ünnepség, ez a felvonulás, és a körtáncok. E hatalmas ünneplést lehetett érzékelni a levegőben.

Szerdán reggeltől ünnepelték az ő pünkösd napjukat. A szállodákhoz nagyon közel esik a vallásos negyed, ahol a haszidik vallásos zsidók laknak, oda az ő ünnepnapjukon autóval nem is lehetett bemenni. Ha valaki mégis megkísérli ezt, akkor megkövezés is előfordulhat. Tehát ez egy különleges ünnepnap az életükben, a törvénytáblák adattak számukra.

Következő hajnalban énekszóra ébredtünk, kinéztünk még nem is pirkadt igazán, sötét volt még, és Mórija hegyre a templomokhoz vonultak fel a vallásos férfiak, asszonyok, gyermekek, zsidók hosszú sorokban, fekete - fehér ruháikban. Különleges jelenség volt, órákon keresztül lehetett látni ezt a felvonulásukat. A Sirató falhoz mentek és onnan vissza. Nagyon különleges nap volt.

Ilyen különleges ünnepnapon még nem ünnepelhettünk velük, mert a zsidó ünnepnapokon általában nem kaptunk helyet a szállodákban, ez most volt először.

A zsidó ünnepeken, a vallásos ünnepeken próbálkozik leginkább az ördög a terveivel, és a gonoszságaival, hogy azokat előhozza, ezért kellett ebben az időben kimennünk, hogy ott imádkozzunk.

Jézus földi élete során is, Pál életútja során is látjuk, hogy a zsidó ünnepeken az ördög mindig szeretett forrongásokat, lázadásokat szítani, és bizony féken kell tartani a hatalmunk által, meg kell semmisíteni ezeket.

Mi pedig a keresztény pünkösdünket a holnapi napon (hétfőn) fogjuk ünnepelni. Mert a mi húsvétunk nem ugyanarra az időpontra esik, ezért nekünk a pünkösd napja is más napra esik.

Az egésznek az alapja, hogy miért is járunk Izraelbe, megtaláljuk az Írásokban: akik áldják Izraelt, azok áldottak lesznek, akik átkozzák Izraelt, azok átok alá kerülnek! Nem készítettem erről egy vázlatos jegyzetet, de megnézzük, hogy mit hoz a Szellem.

Lapozzunk az Apostolok Cselekedetei 1. fejezetére, amikor az ember a Szent Szellemről egy megértést kap, a működéséről, hogy mikor jött, mit tett, és hogyan, az igen nagy segítségére van.

Én úgy hiszem, hogy a tanítványok ebben az időben már újjá voltak születve. Olvashatjuk ezt a Lukács Evangélium végén, mert amikor Jézustól elváltak, akkor örömmel mentek be Jeruzsálembe, az imahelyükre.

Apostolok Csel. 1/7 Monda pedig nékik: Nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalmába helyezett.

8. Hanem vesztek erőt, minekutána a Szent Szellem eljön reátok; és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samariában, és a földnek mind végső határáig.

9. És mikor ezeket mondotta, az ő láttukra felemelteték, és felhő fogta el Őt szemeik elől.

10. És amint szemeiket az égre függesztették, mikor Ő elméne, ímé két férfiú állott meg mellettük fehér ruhában.

11. Kik szóltak is: Galileabeli férfiak, mit állotok nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki felviteték tőletek a mennybe, akképpen jön el, amiképpen láttátok Őt felmenni a mennybe.

Még tíz napot együtt töltöttek így imádságban, míg el nem jött a pünkösd napja.

2/1 És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egyakarattal együtt valának.

2. És lőn nagy hirtelenséggel az égből mintegy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelé az egész házat, ahol ülnek vala.

3. És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül.

4. És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Szellem adta nékik szólniuk.

Ahhoz, hogy megértsük, mi történik velünk a Szent Szellem keresztségnél, először tudnunk kell, hogy egy újjászületésre van szükségünk, amikor befogadjuk Krisztust a szívünkbe. János 14-ben Jézus arról tanít, hogy a világ nem képes befogadni a Szent Szellemet.

János 14/16 És én kérem az Atyát, és más Vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké.

17. Az igazságnak ama Szellemét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja Őt és nem ismeri Őt; de ti ismeritek Őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad.

Hogy a világ nem fogadhatja be a Szent Szellemet, az azt jelenti, hogy a világban lévőknek először újjá kell születniük. Az újjászületés nem azt jelenti, hogy a Szent Szellemmel teljesek lettünk, hogy rendelkezésünkre állna ez az erő.

Az újjászületés azt jelenti, hogy Isten örök életét, az Ő természetét befogadtuk. Isten természetét fogadtuk be a bensőnkbe, és ekkor a Szellemnek a kilenc gyümölcse kezd az életünkben növekedni. A Galata levélben olvassuk ezeket.

Galata 5/22 De a Szellem gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelídség, mértékletesség.

23. Az ilyenek ellen nincs törvény.

Amikor újjászületünk, akkor Isten természetét kapjuk a szívünkbe, de ekkor Isten jellemvonásai még nem fejlődtek ki bennünk. Istennek a jellemvonásaiban akkor tudunk kifejlődni, ha Istennek az Igéjével tápláljuk magunkat. És amint az Igén táplálkozunk és növekszünk, úgy Istennek a tulajdonságai, jellemvonásai gyümölcsök formájában elkezdenek növekedni az életünkben.

Elmagyaráztuk, nemrégiben, hogy az újjászületés hogyan történhet, kizárólag az Ige által lehet újjászületni. Istennek a beoltott Igéje képes arra, hogy ezt az újjászületést meghozza az életünkbe.

Péter I. 1/23. Mint akik újonnan születtetek nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek Igéje által, amely él és megmarad örökké.

Ha megkérjük Jézust, hogy legyen az életünk Ura, akkor az Ő örök életét elülteti a szellemünkbe, és Istennek a természete részünkké válik, és a Szellem gyümölcseiben elkezdünk növekedni. [Ez az újjászületés, amely az üdvösség alapja.]

Ezután egy következő lépésként a Szent Szellem költözhet a szívünkbe, amikor a Szent Szellem így leszáll ránk, és betölt minket, akkor egy erőt kapunk arra, hogy bizonyságtevői lehessünk az Úrnak. [Az újjászületett hívők részesülhetnek a Szent Szellem keresztségben.]

Ekkortól vagyunk képesek arra, hogy nyelveken szóljunk. Amikor nyelveken imádkozunk, akkor Istenhez szólunk, ez a személyes kapcsolatunk kifejlesztése Istennel. Ilyenkor épülünk a legszentségesebb hitünkben.

Korinthus I. 12/1 A szellemi ajándékokra nézve pedig nem akarom, atyámfiai, hogy tudatlanok legyetek.

Elmagyarázza itt a gyülekezeteknek, főleg akik pogányokból születtek újjá, hogy senki nincs a gyülekezetekben, aki felállna, és nyelveken szólna, és így Jézust átkozottnak nevezhetné. Mert a pogányokkal voltak problémáik, ők maguk a törvény alatt nőttek fel.

3. Azért tudtotokra adom néktek, hogy senki, aki Istennek Szelleme által szól, nem mondja Jézust átkozottnak; és senki sem mondhatja Úrnak Jézust, hanem csak a Szent Szellem által.

És itt rátér az ajándékok magyarázatára.

4. A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Szellem.

5. A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr.

6. És különbség van a cselekedetekben is, de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben.

7. A Szellem mindenkinek ad kijelentést, mégpedig épülésre.

És ezek között az ajándékok között vannak az erő ajándékok is.

8. Némelyiknek ugyanis bölcsességnek szava adatik a Szellem által; másiknak pedig ismeret szava ugyanazon Szellem szerint;

A bölcsesség szava által pl. kijelentheti Isten, hogy valamit elvesztettél, vagy hová tetted a kulcsodat, mert keresed, és nem találod. Tehát kijelentés érkezhet így hozzád. Egy szavacska. A bölcsesség szava a jövőre vonatkozólag kivetítve, esetleg egy figyelmeztetés.

9. Egynek hit ugyanazon Szellem által; másnak pedig gyógyítások ajándékai azon egy Szellem által;…

A hitnek az ajándékáról van itt szó. Ez egy olyan természetfeletti felruházása a hitünknek, amely a saját hit határainkon, és képességeinken túli cselekedéseket hoz hozzánk. Mint pl. a halottak feltámasztása.

…Másnak pedig gyógyítások ajándékai azon egy szellem által.

A gyógyítások ajándékai többes számban szerepel, a különböző evangélistákban más és másként munkálkodhatnak.

10. Némelyiknek csodatévő erőknek munkái; némelyiknek meg prófétálás; némelyiknek pedig szellemek megkülönböztetése; másiknak nyelvek nemei; másnak pedig nyelvek magyarázata;…

Hogy a csodatévő erők munkáit hová is tehetjük? Pl. ha valakinek a testében hiányzik egy szerv, mandula, vagy csont, bármi, és Isten ezt odateremti. Mi ezt a gyógyulás és a test épségére vonatkoztatjuk, de Mózes esetében láthattuk, a csodatévő erőket működni másként.

…Másiknak prófétálás, megint másiknak a szellemek megkülönböztetése,

Ez jelenti a szellemiekbe való belátás képességét. Ez a három nagysága sorrendjében, a bölcsesség szava, a tudás szava, a szellemek megkülönböztetésének ajándéka, így jönnének rendezve.

A szolgálatokban a tudás szava, és a szellemek megkülönböztetése ajándék sokszor együtt működik, nem látod azt, de tudod, hogy ott van. A szellemek megkülönböztetésének ajándéka most működik, és ez az ajándék úgy kapcsolódott be, hogy a fejen lehet érzékelni a megszabadító munkáit Istennek.

És míg a helyeteken ültök a Szent Szellem ereje által, kenetének áradása által megszabadultok a helyeteken. A gyógyítások ajándékai is munkálkodásban vannak jelenleg.

Egy szolgálati ajándék van még itt felsorolva, a nyelvek nemei és a nyelvek magyarázata. Ez az, amikor közösségben összejövünk, és nyilvánosan hangzik el a nyelvek. Ez is természetfeletti munkája Istennek, és a két ajándék együtt működve jelenik meg.

11. De mindezeket egy és ugyanaz a Szellem cselekszi, mindenkinek osztogatván külön, amint akarja.

Nagyon fontos a:   

18. Most pedig az Isten elhelyezte a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, amint akarta.

14. Mert a test sem egy tag, hanem sok.

27. Ti pedig a Krisztus Teste vagytok, és tagjai rész szerint.

28. És pedig némelyeket rendelt az Isten a Gyülekezetben először apostolokul, másodszor prófétákul, harmadszor tanítókul; azután csodatévő erőket, aztán gyógyításoknak ajándékait, segítőket, vezetőket, nyelvek nemeit.

29. Avagy mindnyájan apostolok-é? Vagy mindnyájan próféták-é? Avagy mindnyájan tanítók-é? Vagy mindnyájatoknál működnek-e a csodatévő erők?

30. Avagy mindnyájuknak vannak-é gyógyításra való ajándékai? Vagy mindnyájan szólnak-é nyelveken? Vagy mindnyájan magyaráznak-é?

Hogy lássuk a Szent Szellem ajándékait, hogy miként vannak szétosztva, bármely hívő, aki [újjászületettként] Krisztus Testéhez tartozik, és teljes a Szent Szellemmel, képes a Szent Szellem általuk megnyilvánulni, bármelyik ajándékával, ha szükséges.

Az Egyesült Államokban történt, hogy egy rendőrnek helyszínelni kellett, mert autóbaleset történt. Egy olyan súlyos baleset történt, hogy az illetőnek a feje levált a testéről, csak egy bőrcsík tartotta egy részen, tehát a fejét levágta egy éles ablakdarab. Ez a rendőr az ablakon keresztül bemutatott és azt mondta, hogy: Légy éppé a Jézus nevében! Gyógyulj meg!

És megtörtént. Az Úrnak a csodatévő erők munkáit kellett hoznia. Az illető nem volt szolgáló. Tehát egy ilyen sürgősségi esetben a Szent Szellem bárkit képes használni. Ugyanis mindezek természetfelettiek, mindegyik ajándék, hiszen a Szent Szellemnek minden egyes ajándéka természetfeletti.

Imádkozunk ezekért az ajándékokért, hogy nagyszámban jelen legyenek, lesznek nyári evangélizációs szabadtéri alkalmaink, és megyünk a határainkon túlra is. Mint ahogy ma is a Nagykárolyból érkezett gyülekezet meglátogatott minket, örülünk nekik, hogy jelen vannak, és arra a részre is el fogunk jutni. Az elmúlt évben is jártunk arra, és az idén is visszamegyünk, azt a részt is akarjuk építeni. Az interneten követhető, hogy hová fogunk menni szolgálni.

Azért gondoltam, hogy ma kitérek erre a tanításra, mert a kenet működéséről úgy érzem, szükség van egy kis magyarázatra. Én sem az égből pottyanva kerültem elő, hogy itt van valaki, aki Isten kenetével fel van kenve. Hanem Isten vezetése által Ausztráliába kerültem, egy olyan szolgálat közvetlen közelébe kerültem, ahol Isten pontosan úgy munkálkodott rajta keresztül, mint ahogy általam most megnyilvánul. A legóriásibb áldása a tudás szava ajándékában való működése volt.

És mivel én az alkalmaira eljártam, és a tudás szaván keresztül, a Szent Szellem, közléseket adott nekem, hogy milyen területeken történtek a szellemi munkák, azokat ő kiszólította és így tudtam meg, hogy melyik hogyan működik.

Vagyis egy teljesen új szellemi világba csöppentem, és annak egy új nyelvezetét kellett megtanulnom. A szolgálatokban lehetnek különbözőségek, mint ahogy vannak is. De attól még minden megnyilvánulása a Szent Szellemnek természetfeletti. Mielőtt eljöttem volna az európai részre, tizenegy évet tanultam, úsztam ebben a kenetben, Ausztráliában.

Előtte a bibliaiskolában találkoztam Istennek a gyógyító kenetével. Nagyon szerettem mindig azokat az evangelizációkat ahol pl. a szolgálók énekeltek, és a betegek meggyógyultak, és én ebben az isteni fajta jelenlétben nagyon szeretek a mai napig lenni.

Harmincnégy, harmincötödik évemet töltöm Istennek ebben a természetfeletti kenet áradásában, és oly nagyon sokat tartózkodom benne, hogy nekem már szinte természetessé válik, hogy ez működik. A Szent Szellemnek ezt a súlyos, nehéz kenetét, ahogy hordozzuk magunkon, a testünk nem erre van teremtve elsősorban.

Pl. ha nézem a listámat, hogy, hogyan is kezdődik, június 16-án van egy délelőtt 10 órakor kezdődő alkalmunk, és egy délután 4 órakor kezdődő alkalom. És közte hat óra eltérés van, vagyis a két alkalom között négy óra szabadon van. És látjátok, hogy inkább három órás alkalmakat szeretünk tartani. Ha csak egy hosszú út nem áll a két összejövetel között.

Vajon miért van ez így? Meg kell értenetek, hogy ez a kenet, ami rajtam van, pl. ahogy ma itt befejezem az istentiszteletet, akkor azonnal leveszem az itteni ruhámat, amiben itt szolgálok, mert a kenet benne ül. Ha pl. ebben az öltönyömben megyek és eszem meg az ebédemet, akkor benne ülök ebben a kenetben.

És, hogy milyen ez a kenet? Mondok neked erre egy hasonlatot: maradj fent egész éjszaka, és ne aludj el, virrasszál, és úgy gyere be a gyülekezetbe. Fogod tudni, hogy, hogyan érzem magam.

Lehetséges, hogy a magatartásomban néha találtok egy-két kifogásolni valót, a kedvességemben hiányosságokat, ez azért van, mert nagyon nehéz kenet van felettem. Ha az ember telítődik vele…

Talán másként magyarázva: ismertem olyanokat korábbi életemben, akik kamionszámra tudták inni a sört. Később azután, ahogy teltek az évek, és mivel állandóan alapjáratban voltak, elég volt csak egy kis pohárkával meginni a sörből, újra olyan részegek voltak, mintha teherautónyit ittak volna.

Ugyanez a helyzet a Szent Szellemmel. William Branham, aki egy világhírű szolgáló volt, adódott úgy, hogy két évet kellett eltávolodnia a szolgálati kenettől (nem a Szent Szellemtől) és szabadságon kellett lennie. Ezért van az, hogy a feleségemet és titeket számos esetben felkérlek arra, hogy ti imádkozzatok a betegekért.

És egy evangélista esetében, minél több időt tölt egy ilyen kenetben annál jobb az ő szolgálata szempontjából, mert így, egyre és egyre jobban beléjük ivódik ez a szolgálati kenet, és növekszik. Minél többekért imádkozol, annál erősebb ez a kenet. Szlovákiában volt lehetőségem arra, hogy több millió emberért imádkoztam egymagam.

Tehát az ember úgy meg tud telítődni, hogy több alkalommal előfordult, hogy egy teljes napot csak az ágyban töltök utána, hogy magamhoz tudjak térni, az erőmet visszanyerjem. Ez a kenetben van benne.

Ez a Szellem bennetek is jelen van mindannyiótokban, akik újjá vagytok születve. Mert ugyanaz a Szellem, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, lakozik bennetek, és megeleveníti a ti halandó testeiteket – írja a Biblia.

A nyelveteknek a helyes, igei megvallásával lehet ezt az erőt munkába állítani, a saját testetek felépülése és meggyógyulása érdekében. Így működik. Ha az ember a nyelvét nem helyesen használja, akkor az egy törést okoz a szellemében!

Mindennel így van ez, hogy egy növekedést ad nekünk Isten. Ha többet imádkozunk nyelveken, és több időt töltünk a nyelveknek az imájával, akkor szintén egy növekedést veszünk észre a szellemi ajándékok sokasodásában.

A régi idők szolgálói is nagyon szerették, és ma is hallani, hogy miközben folyik egy gyógyító istentiszteleti alkalom, közben egy imatábor imádkozik nyelveken az alkalom folyamán, egy másik helyen.

Mi most Izraelben, naponta legalább kétszer összejöttünk és 9-10 napot így végig imádkoztunk, és a szellemiekben ilyenkor nagyon sok átrendeződés van, változás jön elő. Sok jó dolog jön elénk, amiért dicsérjük az Urat.

A Szent Szellemre minden embernek szüksége van, mert Ő az, aki végzi a szellemi munkákat. Ha valaki ma jött először közénk, befogadhatja a kenetet, nem szükséges hozzá doktorátus.

Azok szolgálatában tapasztaltam, hogy a kenet erősen működött, akik állandóan mozgásban voltak, és szolgáltak az Úrnak. Tehát működtetni kell! Nagyon sok ajtó megnyílt most az evangelizációra. A szabadtéri alkalmaknak itt van az ideje, ezért nagyon komolyan vesszük a nyarat, és amennyit csak meg tudunk fogni, szeretnénk megtenni az Úrnak, és növekedni szeretnénk benne.

Ha vesszük a példát, hogy valaki autót vezet – emlékeztek arra, amikor először kezdtétek? Amikor a fiatalabbik fiammal voltam együtt így, egy autóban, egyenesen egy fa irányába hajtott nagy sebességgel. Édesanyám autóját vezette. Utolsó szempillantásban kitért előle.

Legjobb, ha ilyenkor az ember magára hagyja az illetőt, hogy maga próbálgassa, és nem kell, hogy más vesződjék vele. De azt meg kell hagyni, hogy ahogy az ember gyakorolja, és rutint szerez benne, a végén már az sem jelent gondot, ha közben két telefonon beszélget, és közben autót vezet, már az is jól megy. De azért ezt ne tegyétek.

De ugyanez a helyzet a kenetben való mozgásokkal. Ha az ember elmegy egyik alkalomról a másikra, akkor tapasztalja a különbözőségeket benne. Ugyanaz a kenet hányféleképpen tud megmozdulni, és megnyilvánulni, lehet benne növekedni.

Mi a gyógyító kenetet, a prófétai szolgálatból ömlesztjük a Szent Szellem által, ami a bölcsesség szava, a tudás szava, és a szellemek megkülönböztetésén keresztül működik. A gyógyító kenet két hivatalból tud áradni, a prófétai szolgálatból, vagy az evangélista szolgálatból kézrátétellel.

Mind emellett mindenki képes arra, hogy a kezét a betegekre tegye Jézus nevében, és kell is, hogy tegye, mert az egy olyan pontkontaktus, amikor a befogadó fél képes elfogadni a gyógyulását. Mert azokat, akik hisznek, jelek követik, kezeiket a betegekre teszik, és azok meggyógyulnak. Ez meg van írva.

A hivatalokról – mint említettem a próféta, és az evangélista szolgálatokból – egy érzékelhető kenet is kiárad a kézrátétellel. Jézus élete folyik ilyenkor az illető testébe. Ha az illető hitben fogadja, és hitben együttműködik ezzel az isteni erővel, akkor mindent tökéletessé tesz ez a kenet a testében.

A mai napon a Szent Szellemnek az ünnepén ezt ünnepeljük, a drága Szent Szellemet, a pünkösd-napi kiáradását.

Jézus azt mondta erről, hogy nem hagylak titeket árvákul. Én elmegyek, de küldök egy Vigasztalót, aki veletek marad mindörökké, és Ő a ti életetek, mert veletek él minden percben. És ugyanaz a dicsőség, amely feltámasztotta Jézust a halálból, ez a dicsőség bennünk lakozik.

Az Úr adott ma Igét számunkra: mert nagyobb Ő, aki bennünk van, mint az, aki a világban van. És az Ige úgy kezdődik, hogy legyőztétek azokat, mert nagyobb Ő, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Ez az öröm pillanata. Hallelúja!

Úrvacsora asztalánál fogunk most részesedni a kenyérből és a borból, ezzel is ünnepelvén a drága Szent Szellemet.

Álljunk fel mindannyian: Kezünkben tartjuk a kenyeret Uram, és ahogy mondod a Bibliában, hogy ezzel emlékezzetek meg rólam. A megtört testedre emlékezünk drága Jézus, amely értünk töretett meg, és a te sebeidben meggyógyultunk. Emlékezünk erre drága Úr Jézus és megáldunk téged, hogy megtetted értünk. Köszönjük, áldunk Téged. Ámen! Vegyük a kenyeret magunkhoz Jézus nevében!

Jézus ugyanezen az éjszakán vette a poharat, – ez az én vérem, az Újszövetség vére, mely tiérettetek ontatott. Ez az Újszövetség a mi szövetségünk. A mi szövetségünk, és az Ő végrendelete, Ő értünk halt meg, és mi Ővele együtt meghaltunk, és Ővele együtt feltámadtunk, és ily módon kaptuk az örök életet, az Úr Jézus Krisztusunk vére által. Áldunk, miközben emlékezünk erre a mai napon. Drága értékes szent vér. Ámen!

Köszönjük drága Úr Jézus! Ámen.

 

/Köszönjük az Úrnak Ibolya  testvérünk munkáját, aki a Békevár webkikötő számára legépelte e tanítást./

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL