2011.06.07.
 

SZÍVVEL HINNI

Jegyzet Kovács László tanításából
2011. június 05.

 

Néhány igeverset szeretnék felolvasni, bátran kövessétek a Bibliából az igeverseket és hiszem, hogy amiért ma jöttünk, azt megkapjuk, el is vesszük magunknak.

Timótheus I. 2/1 Buzdítalak azért, hogy mindenekelőtt, tartassanak könyörgések, imádságok, közbenjárások, hálaadások minden emberért,

2. Királyokért és minden hatalomban lévőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet élhessünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel.

3. Mert ez jó és kedves dolog a mi üdvözítő Istenünk előtt.

Tudnunk kell, hogy az imádkozásnak mi a helye és mi az ideje. Isten egyértelműen kinyilatkoztatja az Ő szent Igéjében, hogy tartassanak imádságok. Jézus is szólt erről. Ismeritek ezeket az igeverseket a Lukács evangéliumból.

Lukács 18/1 Mondott pedig nékik példázatot is arról, hogy mindig imádkozni kell és el nem restülni.

Egy példázatot is mond Jézus, amit tovább olvasva megtekintünk.

2. Mondván: Volt egy bíró egy városban, aki Istent nem félt és embert nem becsült.

Jézus itt arról beszél, hogy volt egy bíró, akinek hatalma volt a városban. Hatalma volt ennek a bírónak kérdések felett dönteni. Mi is az előbb hatalomban lévőkért imádkoztunk. Azt mondja Jézus, ímé itt van egy ember, egy bíró, akinek hatalma van dönteni.

3. Volt pedig abban a városban egy özvegyasszony, és elment ahhoz, mondván: Állj bosszút értem az én ellenségemen.

Olyan dologra akarta rávenni ez az özvegyasszony, amikor nem a helyes döntést hozza meg a bíró, a hatalomban lévő, hanem esetleg egyéni kérések alapján próbálja eldönteni azt a bírósági ügyet, amiről itt szó van.

4. Az pedig nem akarta egy ideig; de azután mondta őmagában: Jóllehet Istent nem félek, és embert nem becsülök;

5. Mindazáltal mivelhogy nékem terhemre van ez az özvegyasszony, megszabadítom őt, hogy szüntelen reám járván, ne gyötörjön engem.

A bíró tehát megunta, hogy állandóan odajártak hozzá, és valami hamisságra kérték fel, és úgy gondolta, hogy kényelmesebb szempont úgy dönteni, ahogy kérik tőlem, mint, ahogy megvizsgálnám az igazságot, és a szerint döntsek. És így folytatja az Úr:

6. Monda pedig az Úr: Halljátok, mit mond e hamis bíró!

Hallottátok ti is mit mondott a hatalomban lévő. Mit mondott? Sokkal kényelmesebb úgy döntenem, ahogy kérik, nem jelent különösebb gondot ez. Ez egy hamis döntés. A hamis bíró, hamis döntése.

7. Hát az Isten nem szolgáltat-e igazságot az Ő választottaiért, kik Őhozzá kiáltanak éjjel és nappal, ha hosszútűrő is irántuk?

8. Mondom néktek, igazságot szolgáltat értük hamar.

Néhány Bibliában még az szerepel, hogy Isten bosszút áll, de Isten nem bosszúálló, ezt jól tudjuk, de igazságot szolgáltat. És Jézus befejezésképpen a következőket mondja:

Mindazáltal az embernek Fia mikor eljön, avagy talál-e hitet e földön?

Azt mondja itt Jézus, hogy vajon találok-e olyan hitet, aki azért imádkozik, hogy a hatalomban lévők helyesen döntsenek? Látjuk nagyon fontos az ima. Sokszor megkérdezik az emberek, hogy miért kell imádkozni a hatalomban lévőkért? Ezért, hogy olyan döntések szülessenek, amelyek helyesek.

Persze a hittel kapcsolatban elkerülhetetlen, hogy az imában ott legyen a hit, mert a hit nélkül elmondott ima, elszáll, annak nincs jelentősége. Ezért nagyon fontos, hogy a hitről is szóljunk néhány szót.

Mindegyiknek meg van a maga helye és szerepe. Soha ne felejtsd el testvérem, hogy az imával nem helyettesítheted a hitet, de a hittel sem helyettesítheted az imát. Mindkettőnek meg van a maga helye és a maga szerepe. A hit a meghatározását jól ismerjük a…

Zsidó 11/1 A hit pedig a reménylett /vagyis elvárt/ dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.

A hit egy nagyon fontos dolog ahhoz, hogy az elvárt dolgok valóságba jöjjenek, a hit az alapja annak, hogy az elvárt dolgokból valóság legyen. Amiről itt az Ige szól, ez az isteni fajta hit. Ez az isteni fajta hit kell, hogy legyen az elvárásunk alapja, ahhoz, hogy az elvárásunkból egyszer győzelem legyen.

De ez az isteni fajta hit, amiről itt a Biblia ír, az nagyon szilárd és erre állva vagyunk képesek elvenni az elvárásainkat. A Bibliában szerepel a másik fajta hit is, az emberi fajta hit, hiszen János evangéliumában olvassuk Tamás hitét.

Emlékszünk ott arra, amit Tamás mondott, hogy nem hiszem el addig az Úr Jézus Krisztus feltámadását, amíg magam is kézzel meg nem érinthetem, amíg magam is nem látom azt. Ez egy emberi fajta hit.

Az emberek többségében úgy gondolják, hogy ez a hit is elegendő lehet a reménységeik alapjának. De nem így van, mert a Biblia pontosan írja, hogy egy isteni fajta hitednek kell lenned, ahhoz, hogy az elvárt reményeid valóságba jöjjenek.

Olvasunk a Róma levélben az Isteni fajta hitről. Róma levél 4 fejeztében, Ábrahám hitével kapcsolatban írja az Ige, hogy…

Róma 4/17 Amint meg van írva, hogy: sok nép atyjává tettelek téged. Az előtt az Isten előtt, akiben hitt, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglevőket.

18. Aki a reménytelenség ellenére elvárással hitte, hogy sok népnek atyjává lesz, aszerint, amint megmondatott: Így lészen a te magod.

19. És hitében erős lévén, nem tekintett az ő már elhalt testére, mintegy százesztendős lévén, sem Sárának elhalt méhére,

20. Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek,

21. És teljesen elhitte, hogy amit Ő ígért, meg is cselekedheti.

Teljesen elhitte, hogy amit Ő ígért, azt meg is cselekedheti. Sokszor halljuk az emberektől, hogy én hiszek Istenben, igaz nem vagyok olyan gyülekezetbe járó, de nekem óriási hitem van. Miben? És milyen hit?

Istenbe hinni azt jelenti, hogy Isten Igéjében hiszel. Nem jelent mást. Szükséges Isten Igéjében hinni, mert úgy hiszel Istenben. Fontos ezt látnunk, mert nem mondhatod azt, hogy hiszel Istenben, az Ő Igéjében pedig nem. Isten Igéje, az maga az Ő Szava, és ha hiszel Istenben, akkor hiszel az Ő Igéjében. Hogyan keletkezik ez az isteni fajta hit az emberben?

Róma 10/17 Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.

Azt írja itt az Ige, hogy a hit hallásból származik. Vagyis ha Isten Igéjét hallod, Isten Igéjét szólják feléd, azt hallod, akkor Isten Igéje hitet ébreszt benned. Hited tehát akkor van, ha hallod, hallgatod Isten Igéjét. Erről a hitről írja a Bibliában, hogy…

János I. 5/5 Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia?

Ki az, aki képes legyőzni a világot? Aki hiszi, hogy Jézus Isten Fia. Az újjászületett keresztény testvéreink azok, akik képesek győzedelmeskedni!

4. Mert mindaz, aki Istentől született legyőzi a világot; és az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.

Mindaz, ami Istentől született – közte a mi hitünk is – képes legyőzni a világot! A mi hitünk is honnan születik? Istentől születik! A hit hallásból van, a hallás Isten Igéjéből. Éppen úgy, ahogy újjászülettél, ugyanúgy születik benned a hit is, amikor hallgatod az Igét, mert a hit hallásból van, a hallás Isten Igéjéből.

Nagyon sokszor az emberek emellett a kis igevers mellett elszaladnak, igen a hit hallásból van, a hallás Isten Igéjéből. De minden dologban, amit a Biblia ír, abban hinni kell. Én hiszem, hogy ha hallom Isten Igéjét, akkor nekem abból hitem lesz.

Nem kerülhetjük el ezt a nagyon fontos igeverset, ami kijelenti nekünk, hogy a hit hallásból van, a hallás Isten Igéjéből. Valljuk meg együtt most ezeket a gondolatokat, mondjátok utánam: én hiszem, ha hallom Isten Igéjét, abból hitem származik, abból hitem születik, a hitem a szívemben születik. Ámen!

Miért mondom, hogy a szívemben születik? Ez a szó gyakran szerepel a Bibliában, ami úgy szól, hogy a szívbéli hit. Egy gyakori fogalom ez, és ez alatt a kifejezés alatt azt értjük, hogy a hitünk a szellemünkben születik. Nem az érzéseinkben, nem a gondolatainkban, hanem a szellemünkben születik. Ez azért van így, mert maga az ember is szellemi lény.

Az I. Thessalonika levélben olvashatjuk azt az Igét, hogy az ember szellem, lélek és test felépítésű. Az igazi emberi énünk, az a szellemünk, az a belső embered, azaz igazi éned, az vagy te. Ennek a szellemnek van egy lelke és van egy teste. Nem a testednek és a lelkednek van egy szelleme, hanem a szellemednek, az igazi énednek van lelke és van egy teste, amiben él.

És nagyon fontos azt tudni, hogy Isten is Szellem. Isten az Ő hasonlatosságára és képére teremtett minket, vagyis mi is szellemiek vagyunk. És Istennel, az Ő Igéjével a kapcsolatot, csak szellemi szinten vagyunk képesek megérteni, ezért a hit, ami hallásból van, a hallás pedig Isten Igéjéből van, ezen a szellemi kapcson keresztül jut el hozzánk, a szellemedbe.

Amikor azt mondjuk, hogy szívbéli hit, vagy szívben hinni, az azt jelenti, hogy szellemben hinni. Az nem az értelmi hit, nem az érzéki hit, nem a fizikai látható hit, hanem egy szellemi hit.

Ha tovább lépünk egy kicsit, nézzünk erre egy példát az Apostolok cselekedeteiben a hit működésére. Ma teljesen olyan dolgokról beszélünk, amelyet mindegyikünknek ismernünk kell, és hiszem, hogy Isten ad valamit, amivel előbbre léphetünk.

Apostolok cselekedetei 14/8 És Listrában ül vala egy lábaival tehetetlen ember, ki az ő anyjának méhétől fogva sánta volt, és soha nem járt.

9. Ez hallá Pált beszélni, aki szemeit reáfüggesztvén, és látván, hogy van hite, és meggyógyul,

10. Monda nagy fennszóval: Állj fel lábaidra egyenesen! És felszökött, és járt.

Rövid kis történet, de attól függetlenül, mint minden történeten a Bibliában, elgondolkodhatunk rajta. Vajon mennyi ideig tanította Pál ezt az embert? Mennyi időt tölthetett Pál Listrában az evangélium tanításával. Pál az evangéliumot hirdette, a gyógyulást, a megváltást, a szabadulást.

Azt az evangéliumot hirdette, amit mi Jim Sanderstől, és Erzsébettől tanulunk. És mennyi időt tölthetett ott Pál? Éveket nem tölthetett, mert Efézusban töltött két évet, a többit meg hol itt, hol ott, menet közben. Lehet, hogy fél évet. Hányszor hallhatta Pált prédikálni? Túl sokat nem, de mi vagyunk itt, akik már tíz éve is hallgatjuk az Igét, vannak nagyon sokan, akik már nagyon régóta hallgatják az Igét. Pedig az igazsága ma is az, az Igének, mint akkor volt.

Ennek az embernek, amikor hallgatta Isten Igéjét, akkor hit ébredt a szívében. És ha ez a hit ott maradt volna a szívében, akkor nem történt volna semmi. Ha a szellemében ott maradt volna az Ige, akkor nem történt volna semmi. Mit mondott Pál ennek az embernek? Állj fel! Azt a hitet, ami benne volt a szellemében, azt mozgásba kellett hoznia, aktivizálni, mobilizálni kellett azt a hitet, mert a hit hallásból van. Ha hallod Isten Igéjét, az Ige olyan, hogy hitet ébreszt a szívedbe. Hitet szül a szívedbe.

Nagyon sok embernek van hite a szellemébe, de az nem elég, azzal még nem érünk célba, ahhoz fel kell kelni, mint a listrai embernek, ahhoz mozdulni kell, ahhoz megvallásokat kell tennünk, ahhoz hozzá kell még tennünk a magunk részét.

Isten azt mondja, hogy hallod az én Igémet, az én Igém a te szívedben hitet ébreszt. Ott van bent. Isten nem mond olyat, amit meg ne tenne, Ő nem ígér olyat, amit meg ne tenne nekünk. Nagyon sokszor ez a hit megjelenik neked egy pillanatra, hogy most megértettem és tovább lépsz.

Akkor, amikor az a hit megszületik beléd, az csak az első lépése annak, hogy a hitünk működjön, az egy készenlétben álló dolog arra, hogy én képes legyek a hitemmel eredményeket elérni. De az még nem a hit kibontakozása, az csak az első lépés ahhoz, hogy én el tudjak indulni.

És nagyon fontos látni, hogy itt a listrai esetben Pál azt mondja, hogy állj fel a lábaidra egyenesen. Az emberen látszott, hogy meg van a hite, de ha Pál nem állította volna fel, nem gyógyult volna meg, mert nem volt, ami mozgásba hozza azt, ami benne van. Azt a hitet mozgásba kell hozni.

Azt, amit Istentől kapunk, ami belénk születik az Ige hallása által, elő kell valahogy hozni a szívünkből. A szívünkből, azaz a szellemünkből. És én hiszem, hogy itt nagyon sokan hallják már olyan régóta az evangélium igazságát, hogy a szellemünkben sokszor ott van a hit.

De az embereknek, még talán nagyobb bizalommal kellene Isten irányába lenni, talán jobban meg kellene bíznunk Istennek az Igéjébe. Testvéreim Isten egyféle módon tud rajtad segíteni, ahogy leírta itt a Bibliában. Másféle módon nem tud. Ha te kitaláltál egy utat, és az nem egyezik meg ezzel, akkor nem érsz célba.

Nem azt az utat kell erőltetni, amit te találtál ki, és nem egyezik meg az Igével, hanem azon az úton kell járni, amit Isten nekünk már leírt, a Bibliában.

Egy kis történetet szeretnék elmondani, az egyik szolgálatomban történt meg. Egy fiatalember, aki még nem volt újjászületve, feltette a kérdést, hogy érdemes-e újjászületni? Érdemes-e hívőnek lenni, mert a következő esemény történt meg az egyik barátjával.

Ez a barátja egy nagyon fontos tárgyalásra készült, ahol nem volt mindegy, hogy a tárgyalás végén a bíró milyen ítéletet szab ki. Ennek a fiatalembernek a barátja egy vallásos családból származik, és ahogy készültek erre a tárgyalási napra, elkezdtek a fiatalember is, és a család is egy csomó dolgot megtenni annak érdekében, hogy a büntetés a lehető legkisebb legyen.

Elkezdtek adakozni, böjti napot tartani, voltak olyan dolgok, amit addig soha nem csináltak, imádkoztak is, és folyamatosan tették azokat a dolgokat, amivel azt hitték, hogy Isten megváltoztatja ennek a dolognak a kimenetelét. És amikor a tárgyalás lezajlott csalódtak, mert a súlyosnál, súlyosabb ítéletet kapott a fiatalember.

És akkor kérdezte, hogy érdemes vallásosnak lenni? – Hát nem érdemes vallásosnak lenni, hanem hívőnek kívánatos lenni! Azért érdemes hívőnek lenni, mert aki ilyen dologra készül, az pontosan fogja tudni, mit kell Isten Igéjéből tennie. Előtted ott van, le van írva Isten akarata, neked tudnod kell.

Egy másik történet, ami eredményesebb dologról szól, két fiatalnak közeledett Pozsonyban az egyetemi vizsgája, nem túlzottan készültek, de hát akkor most mese nincs, imádkozzunk azért, hogy a hatalomban lévők helyesen döntsenek az életükben. Imádkoztak a vizsgabizottságért, két vizsgabizottság volt, egymás mellett volt a két ajtó, ahová ők mentek be, ott örömmel jöttek ki az emberek, a másik ajtón, pedig sírva. Ez volt a különbség.

Isten maga eldöntötte azt, hogy milyen módon segít bennünket. Le van írva az Ő Igéjébe. Mi kitalálhatunk dolgokat, vallásos cselekedeteket, alkudozhatunk Istennel, hogy Uram, ha én ezt megteszem, akkor ugye te meggyógyítasz? Uram, ha ezt megteszem, akkor anyagilag megáldasz. Uram, ha ezt megteszem, akkor ez és az lesz.

Istennel nem kell alkudnod, Isten már leírta pontosan, hogy mit kell tennünk. Nem kell mást tennünk, mint Isten Igéjét hallgatva, hittel működni. Nagyon sokan úgy képzelik el, hogy Istennel alkudni lehet ezekben a dologban.

Voltak testvérek, akik azt mondták, azért jönnek el Izraelbe, mert ha elmegyek, majd ott meggyógyulok. És a hit az hol van a gyógyulásodat illetően? A gyógyulásod úgy működik, ahogy a Bibliában le van írva. Nem azért megyünk oda, hanem másért megyünk oda, de oda megyünk. Ámen!

Nem szabhat az ember feltételeket Istennek. Nem lehetséges az, hogy Uram, majd én most nagyobb adományt adok, és te meg majd ezért meggyógyítasz. Uram, majd én most minden istentiszteleten ott leszek. Nem így működik, ne csapjuk be saját magunkat, mert Isten országában minden hit által működik.

És fel kell vennünk azt a hitet, amely képes bennünket túlvinni azokon a dolgokon, amire szükségünk van. Szükségünk van, hogy a dolgokon túlmenjünk. Igen mondod, de nagyon sokakat ismertél, meg ismerhetsz is, akikről úgy tartottad, hogy jó hívők voltak, mégsem jött össze valami egészen.

Ne legyél olyan, mint akinek kisebbségi érzése van. A Filippi levélben Pál írja a filippibelieknek, hogy Illés ember volt, hozzánk hasonló és imádkozott és nem volt eső, megint imádkozott és lett eső.

Mit mond? Hogy Illés ember volt, hozzánk hasonló. Képes volt az imáival csodákat tenni! Ha Illés ember volt, és képes volt az imáival csodát tenni, akkor mi nem hasonlítunk Illéshez? De igen! Ezt írja a Biblia. Akkor te is hasonlítasz Illéshez, te is képes vagy ugyanúgy az imáiddal odaérni a célba.

Mindennek meg van a helye az Igében. Isten leírta, és ezen a dolgon nem is kell, hogy változtasson, hiszen ez nagyon fontos ismeretet takar. Hogy hogyan is működik a hitünk, visszatérünk most a mondanivalónkra, a Róma levélbe.

A hit hallásból van, a hallás Isten Igéjéből, hallgatod az Igét, hit ébred a szívedben, azaz, a szellemedben. Istentől születik a szellemünkbe a hit, de önmagában, hogy a szellemünkben van a hit, még nem eredményez semmit. A hitet nem az értelmünkkel ragadjuk meg, a hitet nem a fizikai valóságba ragadjuk meg, az bennünk van az Ige hallásából.

Mindegyikünkben benne van, akik hallják az Igét. Ha eljössz ide, soha nem azzal a szívvel jössz, hogy elutasítod az Igét, hanem azzal a hittel, hogy befogadod az Igét. Akkor hidd azt, hogy az, az Ige megtette a magáét, és befogadtad az Igét, és ott van benned, a szellemedben, a szívedben.

Róma 10/8 De mit mond? Közel van hozzád az Ige, a szádban és a szívedben van: azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk.

Azt mondja a Biblia, hogy a hit ott van a szívedben, a hit beszédének pedig a szádba kell lennie. Nem csak a szívedben, nem csak a szellemedben kell lenni ennek a hitnek, hanem a szánkban is ott kell lenni. Nem csak dédelgetjük magunkban, a szellemünkben azt a hitet, amely Istentől született, hanem azt a hit beszédét ki is kell mondanunk.

Mit teszünk akkor, amikor azt kimondjuk? Aktivizáljuk azt a hitet, amelyet Istentől kapunk, mozgásba hozzuk azt a hitet, amely bennünk van, mint ahogy Pál is mozgásba hozta annak az embernek a hitét, azt mondta neki, hogy kelj fel. Ugyanúgy, mint amikor az evangélisták szolgálnak és megragadják az embereket, és azt mondják, kelj fel! Tornázz. Mit jelent ez?

Aktivizálják azt a hitet, amely Isten Igéjének a hallásából benne van az emberekben. Ezt kell tennünk, mert különben önmagában a hit bennünk van, egyszer csak azonban eltűnik belőlünk, mert a hit is mozgékony. Ez egy nagyon fontos, hogy odafigyeljünk arra, hogy ez a szellemünkben lévő ajándék Istentől, lendületbe, mozgásba jöjjön. Ki kell lépnünk abba az irányba, hogy amit Istentől ajándékba kaptunk, azt használjuk.

Ahogy itt az Igében írja, hogy a hit beszédének a szánkban is kell lennie. Nem lehet, hogy a hit beszéde ne hagyja el a szánkat, a hit beszéde egy cselekedet is lehet, mint ahogy olvastuk is, és megint elolvassuk a…

Róma 10/8 De mit mond? Közel van hozzád az Ige (Rhema), a szádban és a szívedben van: azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk.

9. Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz.

Hol hiszünk? A szívünkben, a szellemünkben! De az nem elég ahhoz, hogy üdvözüljünk, nem elegendő, hanem a szánkkal meg is kell vallanunk, a hit beszédét el kell mondani.

10. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.

Tanított minket Jim Sanders is, hogy a hit mindig így működik, a gyógyulás tekintetében is, az anyagi bővölködés tekintetében is. Mindenben így működik. Amikor ugyanis Istentől hit született a szellemedbe, addig az ott van, amíg te azt lendületbe, mozgásba nem hozod, míg megvallásokkal, a hit beszédével, a hit cselekedeteivel azt nem működteted.

Olvastátok Kenneth Hagin könyveit, a gyógyulásról, pl. de mindenről szólnak. Megkapta a hitet, Isten Igéjéből beleszületett a hit, hirtelen felnyílott előtte minden, és megcselekedte azt, amit a hit akart.

Nekünk is az a feladatunk, hogy akkor, amikor egy problémát szeretnénk leküzdeni, vagy egy előttünk álló dolog van, amin szeretnénk túllépni, a hit, az beleszületett a szellemedbe, ott van benned, mond a hit beszédét, szóld a hit szavát. Mert a megvallásaink, azok nagyon sokszor segítenek ebben.

Máté 10/32 Valaki azért vallást tesz énrólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt.

Hogyan tehetünk vallást az Úr Jézusról? Többek között úgy, hogy tudjuk, hogy Ő a testben megjelent Ige. Olvassuk a…

János 1/14 És az Ige testé lett, és lakozék mi köztünk.

Olvastuk, hogy – Valaki, aki vallást tesz énrólam. Miről teszel megvallást? A testben megjelent Úr Jézus Krisztusról, az Igéről. Arról az Igéről, ami benned, a szellemedben, már hitet szült, amit képes vagy mozgásba hozni, képesnek kell lenned előhoznod. Állj fel a lábaidra, mondta Pál. Mozdulj! Mozdulj!

Isten nem úgy működik, ahogy te eltervezted, Isten nem az Igéjétől függetlenül, hanem mindig az Igéjével összhangban működik. Nem szabad, hogy az ember külön utakat szervezzen, vagy időpontokat adjon meg Istennek, hogy Uram, majd, ha ez, meg az lesz, akkor majd úgy lesz.

Tudod testvérem, a Bibliában nem olvasod sehol, hogy Isten majd meg fog téged gyógyítani. De azt olvasod, hogy Isten megvásárolta a te gyógyulásodat. És akkor, amikor az Ő Igéjét kibocsátja a te szellemedbe, akkor ez a megvásárolt hit, ott gyökeret fog verni.

Az, amit te szeretnél elérni, mivel te Krisztusban vagy, az már meg van neked. Az már neked meg van, az már a tiéd. Nagyon fontos dolog, hogy az ember ne csak, hogy megvallással, hanem cselekedettel is hozzájáruljon ehhez. Jakab levélben a 2/17 Igéjét olvastátok már sokszor…

Jakab 2/17 Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, meghalt önmagában.

Isten Igéje nem hazudik sohasem. Ha azt mondja az Ige, hogy a hit az én Igémből van, akkor az a hit ott is van. Sokan úgy gondolják, hogy nincs elég hitem. Nem érzem. Mi az, hogy nem érzed? Hát, hogy éreznéd? A hit hol van?

A szellemedben, a szívedben van, de ahhoz, hogy az életre jöjjön, működjön, ahhoz nekünk kell azt működtetni. Nagyon sokszor eszembe jut Isten ígérete, amit a zsidóknak tett. – Néktek adom azt a földet, menjetek, vegyétek birtokba. Ugyanez van.

Nékünk adta Isten ezt a hitet, a szellemünkbe, és vedd birtokba. Birtokolnunk kell ezt a dolgot, meg kell ragadnunk és birtokolni.

János I. 3/9 Senki sem cselekszik bűnt, aki az Istentől születik, mert benne marad az Ő magja.

Az emberben benne marad Isten magja. A Lukács 8/11-ben olvassuk, hogy a mag Isten beszéde. Mi marad benned? Isten beszéde, azaz Ige, amelyet olvasol, az megteszi azt, amiért Isten küldte az Igéjét.

A mi részünk az, hogy ezt a bennünk született hitet mozgásba hozzuk, a bennünk lévő dolgot elindítsuk, a gyógyulásunkat, a pénzügyi dolgainkat, a vállalkozásainkat csak így tudjuk elindítani.

Nem arra várakozunk, hogy mikor lesz ennél nagyobb hitem, mert nem érzem a hitemet, nem érzem, mert a hit, az Istentől a szívünkbe, a szellemünkbe kerül. Nem az érzéseink által, nem Tamás féle hited van, hanem Ábrahám féle hited van.

Timótheus I. 1/19 Tartsd meg a hitet, és a jó lelkiismeretet, melyet némelyek elvetvén, a hit dolgában hajótörést szenvedtek.

Ez a kifejezés, hogy tartsd meg, ez azt jelenti, hogy birtokold, irányításod alatt tartsd. Tartsd a hitedet, amelyet Istentől nyertél a szellemedbe irányításod alatt. Neked kell ezt a hitet úgy irányítani, hogy az életedbe ez eredményt hozzon, mert ha nem így teszed, akkor úgy jársz, mint akik a hit dolgában hajótörést szenvedtek.

Mennyi ideje hallgatjuk az Igét? Nekünk mozgásba kell hozni azt a hitet, amelyet Isten Igéje szült belénk. Nekünk az Igei megvallásokkal, az Ige megcselekedésével kell birtokolnunk az Igét.

Irányításunk alatt kell tartani a hitünket, hogy az a hit eredményt hozzon, és az a hit működjön. Ha működtetni akarjuk a hitet, akkor azt tesszük az üdvösségünk elérése érdekében, amit a Róma levélből tudunk…

Róma 10/9 Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból üdvözülsz.

Ezért kell prédikálni az üdvösségben az Úr Jézus feltámadását, az evangélisták ezért szólják Isten Igéjében azt, hogy mi az, ami az üdvösséghez vezet.

Képzeld el, hogy egy ember elmegy az evangélizációs alkalomra és ott hallja ezt először tőled. Vajon hit ébred-e a szívében? Igen, mert azt prédikálják neki, és az Ige megteszi a maga dolgát, a következő lépés pedig, hogy neki ezt meg is kell vallani. Így aktivizálja a hitét, így mozdul meg az ember hite.

10/10 Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.

Erre hívlak most benneteket, tegyük meg a hitünk megvallását ma is, és éljünk azzal a lehetőséggel, hogy megtehetjük, éljünk azzal a lehetőséggel, hogy megvallhatjuk az Úr Jézus Krisztust életünk Urának, és Megváltójának.

Üdvösségi ima következik, azt követően pedig kézrátétellel imádkozunk a betegekért.

Dicsőség Istennek! Ámen! 

 

/Köszönjük az Úrnak Ibolya  testvérünk munkáját, aki a Békevár webkikötő számára legépelte e tanítást./

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL