2011.04.12.

TETT MINKET KIRÁLYOKKÁ ÉS PAPOKKÁ 6.

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2011. április 10.

 

Istennek királyokká és papokká tett minket az Úr Jézus. Erről a tanítás-sorról hallhattatok már az elmúlt hónapban, ma fogjuk ezt befejezni.

A papi szolgálatunkat tanulmányozva megállapíthattuk, hogy szellemi házzá növekszünk fel, hogy elláthassuk ezt az imaszolgálatot. Ehhez nem kell papi ruhát hordanunk, vagy királyi koronát viselnünk, hanem ez egy hatalmi hely számunkra, egy imádság hely számunkra.

Pál is felszólít a Róma levél 15. fejezetében a 30-31. versekben, hogy tusakodjatok velem együtt az imádságokban énérettem Isten előtt. Velem együtt tusakodjatok. Vagyis szellemi imádságról szól, hogy szellemben kell imádkozni, nyelveken imádkozván szellemben, felépítvén így magunkat. Ennek a fontosságát szeretném bizonyítani a Kolosse levélből:

Kolosse 1/29 Amire igyekezem is, tusakodván az Ő ereje szerint, amely énbennem hatalmasan munkálkodik.

Folytatja a:

2/1 Mert akarom, hogy tudtotokra legyen, hogy milyen nagy tusakodásom van tiérettetek, és azokért, …akik nem láttak engem személy szerint e testben.

Vagyis egyrészt szólok arról ma, hogy miként van ez a tusakodás az imádságokban, másrészt pedig arra fogok rámutatni, hogy a Szent Szellem vezérel minket ezekben. Ide csatlakozik:

Efézus 3/20 Annak pedig, aki véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet a bennünk munkálkodó erő szerint, feljebb, hogy mint kérjük, vagy elgondoljuk.

A mai tanítás alapigéje pedig a:

Filippi 2/13 Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést jókedvéből.

Mondja egy másik fordítás, hogy: Az, aki bennetek előhozza mind a kívánságot, mind pedig azoknak az erőfeszítéseit az Ő jó örömére és az Ő jókedvére, az maga Isten.

Mind a kívánságaink, mind pedig azok az erőfeszítések, amelyek által azokat valóra váltjuk, mindezek Istentől jönnek hozzánk. Tehát a kívánságaink, és az erőfeszítések is, hogy mind az akarást, mind a munkálást – más szóval, Isten az, aki minket hajlandóvá tesz, másrészt pedig megihlet minket, hogy meg is cselekedjük.

Nem túl sok keresztény tapasztalja ezt meg ilyen formában. Nem azért, mert Isten nem próbálná megcselekedni, hanem azért, mert nem tudják, hogy miként kell Istennek a terveit és célkitűzéseit a saját életükben valóra váltani.

Isten maga az, aki minket hajlandóvá tesz, aki megihlet minket, aki képessé tesz minket és vezérel minket abban, hogy azt meg is cselekedjük. Látjuk azt is, hogy nagyon sok jó ember van kint a világban, nagyon sok jó elképzeléssel. Tudják, hogy mit tegyenek, de végül is annak a kimunkálása nincs meg bennük, egyszerűen nem cselekszik azt meg.

Szeretnék ugyan megtenni, de mégsem teszik azt meg. És nem tudják, hogy miért nem. Óriási elképzelések, de nem munkálódik bennük oly módon, hogy azt végre is hajtsák. Mások pedig, akik koránt sem olyan okosak, vagy nem rendelkeznek olyan képességekkel, mint ők, nekimennek és megcsinálják.

És a másik azt mondja, hogy én is tudtam erről, én is gondolkodtam e felől, én is megtehettem volna ugyanezt. Miért nem tetted akkor meg? Nem tudja az illető. Múlnak a hetek, a hónapok, az évek, és figyelik azokat, akik koránt sem rendelkeznek azzal a képességgel, koránt sem olyan iskolázottak, és mégis ők mennek előre, ők lesznek sikeresek, és ők teljesítik be az életüket.

Van aki, ebbe még talán bele is keseredik, boldogtalanná válik, keresi magában a hibát, hogy mi lehet a baj velem? Mindenki mást okolnak, kivéve önmagukat. Meg volt a jó elképzelésed neked is, de nem tudtad magadat rávenni arra, hogy azt meg is cselekedd. Lehet, hogy le is írtad, mégsem jött úgy elő. Tételezzük fel, hogy egy jó vezető vagy, és szükséged van egy új helyre, két év eltelt és még mindig nem szerezted meg.

Azt mondod, hogy most elolvasom ezt a Könyvet, de még sem olvasod el. Veled van ez a könyv, lehetőséged van rá, és mégsem tanulmányozod végig. Valaki pedig azt mondja, hogy nekem is meg van ez a könyv, lehet, hogy idéz is belőle, de az még nem jelenti azt, hogy tudja is, hogy mi van a könyvben.

Elhatároztam, hogy tanulmányozni fogom a Róma levelet. Két évvel ezelőtt mondtad ezt, az elmúlt évben is hangsúlyoztad ezt, és nem tetted meg. Miért van az, hogy megálmodjuk az álmainkat, és nem hajtjuk végre azokat? Miért van az, hogy vannak elképzeléseink, de nem váltjuk azokat valóra?

Ha azokat a dolgokat, amelyek a szívünkhöz érkeznek, valóra is váltanánk, akkor kiválóságra jutnánk, de nem tesszük meg, és nem tudjuk, hogy mi a probléma. Elhatározod, hogy a héten böjtölni fogok és imádkozom. A hét közepére már annyit ettél, hogy a böjtnek a gondolata sem férhet hozzád. Én is jártam ezen az úton sokszor. És azt mondod, hogy tizenöt percet imádkozom, de öt perc múlva már feladtad.

Miért van az, hogy az embernek vannak jó ötletei, sőt Istentől való ötletei, és nem hajtja azokat végre? Miért van az, hogy vannak kijelentéseink, látásaink, és nem jönnek valóra, miközben látjuk a másikat, aki ezeket az elképzeléseket valóra váltja és sikerre jut?

Úgy gondoltuk, hogy azok az elképzelések számunkra adattak. Olvastuk itt a Filippi 2/13-ban, hogy – Isten az, aki munkálja bennetek, mint az akarást, mind a cselekvést. Tehát Ő az, aki munkálja bennünk ezt az akarást, és annak megcselekedését is. Ő az, aki ezt munkálja bennünk, hogy megcselekedjük. Sokan nem értették meg ezt a verset.

Jeremiás 32/37 Ímé, én összegyűjtöm őket mindama földekről, amelyekre kiűztem őket haragomban, felgerjedésemben és nagy bosszankodásomban, és visszahozom őket e helyre, és lakni hagyom őket bátorságban.

Vagyis bátorságban, biztonságban fognak lakozni. Ehhez Isten részéről is kell egy cselekvés:

38. És népemmé lesznek nékem, én pedig nékik Istenük leszek.

Királyok I. 8/54 És mikor elvégezte Salamon az Úr előtt való minden imádságát és könyörgését, felkelt az Úr oltára elöl, és megszünék az ő térdein való állástól, és kezeinek az égbe emelésétől.

55. És felállván megáldá az Izrael egész gyülekezetét, felszóval ezt mondván:

56. Áldott legyen az Úr, aki nyugodalmat adott az Ő népének, az Izraelnek, minden Ő beszéde szerint, csak egy beszéde is hiábavaló nem volt minden jó beszédei közül, amelyeket szólott Mózes, az Ő szolgája által.

57. Az Úr, a mi Istenünk legyen velünk, amiképpen volt a mi atyáinkkal, ne hagyjon el minket, se el ne távozzék tőlünk,

58. Hanem hajtsa magához a mi szívünket, hogy járjunk minden Ő útjaiban, és őrizzük meg az Ő parancsolatait, rendeléseit és végzéseit, amelyeket a mi atyáinknak parancsolt.

Hajtsa, fordítsa magához a mi szívünket. Az Úr most hozta emlékezetembe azt az időket, amikor biblia-iskolába jártam, és azután évekre rá csodálkoztam rá arra, hogy, hogy voltam én akkor képes mindezeket megcselekedni, pl. hogy felszálltam a repülőre, és felszámoltam az életemet. Senkitől el nem köszöntem a munkahelyemen sem, egyszerűen csak eltűntem, a családomtól is, teljesen új területre mentem.

Senkitől el nem köszöntem. Hogy voltam erre képes, csodálkozom erre vissza. Isten volt az, aki munkálta ezt bennem, és abban az időben meg volt hozzá a hitem. Hallgattam a tanításokat és olyan biblia-iskolába jártam, ahol ezt a misszionáriusi látást táplálták belém.

Belém táplálták, hogy ha Isten mondja, hogy menj, akkor menned kell. Ezt hallgattam három évig. És amikor elmentem, senki nem ismert engem, a biblia-iskola vezetőségéhez mentem, hogy leadjam a címemet, hogy hogyan és miként tudjanak velem kapcsolatban lenni. Nem volt egyébként címem, de ott várt engem egy csekk.

Valaki természetfeletti módon, Texasban egy asszony imádkozott, és az Úr azt mondta neki, hogy adjon 100 dollárt egy misszionáriusnak. Az Úr megadta a nevemet neki, hogy Jim Sanders. És ott mosolyogva vártak engem, és adták oda a csekket.

Nem igazán a pénz volt az, ami nagy dolog volt ebben, hanem a megerősítés, ami az embert belülről bebalzsamozza. Ez egy-két héttel előtte történt, mint ahogy útnak indultam volna. 

De látjátok Ő munkálkodott bennem. Ha az Úr szeretné, hogy valamit megcselekedj, akkor nem csak a látást fogja odaadni neked, nem csak az ötletet, nem csak a képességet adja oda hozzá, hanem munkálni fogja azt benned. Tehát nem a légből kapjuk ezeket, vagy nem egy próféciából jön elő, hanem Ő hosszú évek során munkálta ezt bennem.

1977-ig nem is jártam tengeren túlon, tehát ez nem volt meg bennem. Semmi ilyen terv nem volt bennem addig, amíg nem kerültem ebbe a biblia-iskolába, ahol belém oltották.

Krónikák II. 30/12 Júdában is ezt cselekedé az Istennek keze, adván beléjük egyakaratot, hogy engednének a király parancsolatjának és a fejedelmekének az Úr beszéde szerint.

Más szóval Isten Szellemének ereje által történt, hogy kapott a nép egy akaratot a szívére, hogy megcselekedje mindazokat a parancsolatokat, amelyek Istentől adattak nekik. Isten adta az útmutatást, és Isten adta a népnek szívére azt az egy akaratot, hogy azt megcselekedjék.

Amit szeretnék ma megértetni veled, hogy nem elegendő egymagában az csupán, hogy csak hallod Isten Igéjét, hanem szükség van arra, hogy Isten Szelleme által azt meg is cselekedd. Ezt olvassuk a…

Zsoltár 119/34-35 Adj értelmet, hogy megőrizzem a Te törvényedet, és megtartsam azt teljes szívemből.

35. Vezérelj a Te parancsolataidnak útján, mert gyönyörködöm abban.

36. Hajtsd szívemet a Te bizonyságaidhoz, és ne a telhetetlenséghez.

Vagyis az én szívemet a Te bizonyságaid felé fordítsd. Ezt énekli a Zsoltáros, ezt imádkozza Istennek. Hallelúja. Ma számos igehelyet fogunk tanulmányozni e témában.

Zsidó 13/18 Imádkozzatok érettünk. Mert meg vagyunk győződve, hogy jó lelkiismeretünk van, mivel igyekszünk mindenben tisztességesen forgolódni.

19. Annál inkább kérlek titeket, hogy ezt tegyétek, mert így hamarább visszaadatom néktek.

20. A békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által, a mi Urunkat, Jézust. – A juhoknak hatalmas pásztoraként nevezi az Ige Jézust.

21. Tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az Ő akaratát, azt munkálván bennetek, ami kedves Őelőtte a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Ámen.

Hogy tökéletessé, készségessé tegyen titeket minden jóra. A Szellem ihlette imádság ez. És ezt Isten munkálja bennetek. Ez azt jelenti, hogy Isten munkálkodik bennünk. A Szellem nem csak azért van bennünk, hogy kigondolja, hogy mit csináljunk, hanem munkálja is azt bennünk.

Mondja mindenki: Isten munkálkodik bennem, az Ő jó akaratát munkálja bennem, ezért én a tökéletességre jutok, mert a Szent Szellem munkálkodik bennem, és azt termi bennem, ami Istennek tetszésére van. Ezért tudom, hogy hova megyek. Ámen.

Miként vallhatunk így kudarcot? Lehetetlen a kudarc, ehhez meg kell változtatni azokat, amiket mondunk. Jövő héten kezdünk erről tanítássort.

Mert az élet és a halál a nyelv hatalmában van, és sok-sok kijelentést fogunk itt előhozni. De már most ígérjétek meg, hogy a kárhoztatás, és a kudarc szavait elhagyjátok a szótárotokból, és őrzitek a szavaitokat, hogy mit mondotok ki.

Ha a dolgok rosszul alakulnak, vagy rossznak tűnnek, akkor jobb, ha a szánkat becsukjuk, minthogy ezeket a rossz szavakat kimondjuk. Azért nem bukhatok el, mert Isten munkálkodik bennem, és a valósága ennek, hogy ennek a tudatában vagy, ez hozza működésbe! Vagyis a tudatában kell, hogy legyél ennek, hogy ez működik benned, mert ha nem tudatosítod magadban, akkor nem fog munkálkodni.

Sokan gondolják, hogy ha az Isten akarata, akkor úgyis hozzám jön, akkor úgyis megtörténik, de nem fog. Csak azért, mert Isten akarata az a dolog, nem fog megtörténni, mert van ennek egy ember felől való oldala, és van egy Isten felől való oldala.

A híres kérdés, amit az ateisták szoktak feltenni, hogyha létezne Isten, akkor miért engedte meg, hogy a szeptember 11. megtörténjen, a tornyok tragédiája. Hol volt akkor Isten, kérdezik. A kérdés így hangzik: te hol voltál akkor?

Ésaiás 21/11 Őrálló! Meddig tart még az éjszaka, meddig tart még az éj?

Isten azt mondja, hogy neked adtam a Szent Szellemet, és téged őrállóvá tettelek. Mi a helyzet a szeptember 11-el? Hol volt akkor Isten? Rosszul tetted fel a kérdést. Te hol voltál?

Tehát, te már elég régen tanulmányozod az Igét, tudnod kell, hogy a kérdés rosszul van feltéve. Vagy Isten, vagy Isten népe, akit kérdezni lehet. De Isten népe, aki felelős!

Ez azt jelentené akkor, hogy Isten népével soha semmi rossz nem történik? Nem azt jelenti, de mindaz, ami történik Isten népével, az a javunkra lesz fordítva. Jóra fog fordulni, lehet, hogy valami gonosz történt velük, de a gonosz nem vesz rajtuk győzelmet, mert Isten jóra fordítja azt.

Zsidó 13/21 Tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az Ő akaratát, azt munkálván bennetek, ami kedves Őelőtte a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Ámen.

Micsoda imádság ez!!! Ámen! Pál tehát tudta, hogy Isten az, aki munkálkodik a keresztényekben. Akkor válik effektívé, hatékonnyá ez, ha a keresztények tudnak erről. Mindenre képesek vagyunk a Krisztusban, aki megerősít minket. Pál tudta, hogy ezt a kenet végzi, Isten Szellemének az ereje volt az, ami munkálkodott benne.

Krisztus tibennetek a dicsőségnek ama reménysége, ezért nem vallhatunk kudarcot, mert a kudarc nem dicsőséges. Krisztus énbennem a dicsőségnek ama reménysége. Krisztus énbennem a győzelemnek a reménysége. Krisztus énbennem a siker reménysége. Isten nem támogatja a kudarcot, az elbukást.

Isten engem pedig támogat, mert tudja, hogy rajtam keresztül munkálkodhat. Vagyis Krisztus énbennem a sikernek, a győzelemnek a reménysége, én ezért siker vagyok. Visszakanyarodván az alapigénkre, a …

Filippi 2/13 Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést, jókedvéből.

Oda fogom adni, ne aggódjál, lehet, hogy holnap, vagy jövő hónapban – de még mindig nem tettél semmit az egész hónap során. Mi történt? A munkálás megbukott benned. Miért bukott meg az a látás, azért mert esetleg nem Istentől jött volna? Miért akartál valamit tenni Istennek? Azután imádkozol e felől, elkészülsz rá, hogy megtedd azt, és mégsem teszed.

Olvastátok azt a Bibliában, amikor Jézus azt mondja, hogy erőtlenné tettétek Isten parancsolatát a ti rendeléseitek által. Elolvassuk ezt a Bibliában. Jézus így feddőzik:

Máté 15/3 Ő pedig felelvén monda nékik: Ti meg miért hágjátok át az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által?

4. Mert Isten parancsolta ezt, mondván: Tiszteld atyádat és anyádat, és: Aki atyját vagy anyját szidalmazza, halállal lakoljon.

5. Ti pedig ezt mondjátok: Aki atyjának vagy anyjának ezt mondja: Templomi ajándék az, amivel megsegíthetnélek: az olyan akár ne is tisztelje az ő atyját vagy anyját.

6. És erőtlenné tettétek az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által.

A hagyományaik által Isten Igéjét erőtlenné tették, és megtehetjük mi is. Hogyan, miként tették? Azáltal, hogy a saját véleményüknek adtak nagyobb súlyt, és azt élték és gyakorolták. A rendelések, hagyományok által ezt érti Jézus. Meg volt arról az Ő saját véleményük, a saját elképzelésük.

Példát mondok nektek erre: láttam a tévében egy keresztény szolgálót, aki a megpróbáltatások idejéről tanított, és azt mondta [tévesen], hogy a keresztényeknek is végig kell menni ezen az időszakon. Egy-két verset hozott alátámasztásként, és az összes többi az ő véleménye volt. Amikor az ember így tanulmányozza Isten Igéjét, akkor más fog abból kikerekedni, mint amit az Úr mond erről.

Mi történik a vallásosakkal? Olyan rég gyakorolják a vallásosságukat, hogy ezért nem fogadják el azt, amit Isten mond arról. És az arról kialakított privát véleményük vált a saját hagyományaikká, vallásukká. Ezért Isten Igéjét, hatástalanná, erőtlenné tették az ő hagyományaik, rendeléseik által. Félretették Isten parancsolatait.

Ezért bukhat el Isten Igéje az illető életében. Mégis ugye azt mondjuk, hogy Isten Igéje nem képes arra, hogy elbukjon. De mégis kudarcot vall. Azoknak az életében vall kudarcot, akik nem hisznek.

Róma 1/16. Mert nem szégyenlem a Krisztus Evangéliumát; mert Istennek ereje az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először meg görögnek.

Mindenki számára Isten ereje, aki hisz. Vagyis Isten ereje arra, hogy üdvözítsen, azok számára munkálkodik, akik hisznek. Azok, akik többszörösen visszautasították az üdvösség üzenetet, hogy miként kell a hívőt üdvösségre vezetni, a Róma 10/9-10 szerint, azok az emberek nem is evangelizálnak.

Azokat tudja Isten használni, akik odaadták magukat erre az igazságra, és ahányszor csak kimennek, mindig hozza a Szent Szellem azokat, akiknek kész a szívük arra, hogy eszerint befogadják az örök életet, az üdvösséget.

Emlékeztek arra, hogy mennyit tanítottam nektek, hogy ezt építsétek be a szívetekbe, és gyakoroljátok, hogy miként kell előhozni alkalmas időben, hogy az úgy jöjjön elő, hogy az illető be tudja fogadni, és akkor sorban állás lesz az üdvösségükért.

Azok számára, akik ebben nem hisznek, azoknak nem működik. Azt kérdezik, hogy vajon nekem miért nem működött? Pl. azt mondom, hogy pénz hozzám jössz, de nem jön. Azok számára jön, akik hisznek. Jézus mondja a

Márk 9/23 Ha hiheted azt, minden lehetséges annak, aki hisz.

Nem azt mondta, hogy minden lehetséges mindazoknak, akik ismerik Istent. Nem! Csak azok számára, akik hisznek! Ha szeretnéd, hogy Isten céljai, célkitűzései működjenek az életedben, akkor neked is meg van a részed, amit el kell végezni.

Amit eddig tanultál, azt tartsd meg, őrizd meg, és mindig tedd hozzá, amit most tanulsz. Mert bizony a papság témakörében vagyunk még, és az imádság oldalával foglalkozunk, mert Ő tett téged Isten igazságává Krisztusban, és kegyelemből tartattatok meg. És Istennek királyokká és papokká tett téged.

Azt is írja, hogy királyi papság lettél, hogy szellemi házzá épít fel téged Isten. Azt is írja, hogy Jézus a királyok Királya, ezek mi vagyunk. Nem a világ dolgairól ír a Biblia, ha nem születnek újjá, akkor a pokolba zuhannak alá. Ha hiszik most, ha nem! Nem ez a legrosszabb része, hanem amikor a tüzes tóba vettetnek. Az örökkévalóságot ott töltik.

Nagyon fontos, hogy higgyed az üdvösség üzenetét. Az emberek vélekedései, elképzelései erről nem befolyásolják az igazságot. Mi történik, ha az emberek nem fogadják el? A pokol csak kiszélesíti a torkát.

Visszakanyarodunk az imádsághoz. Az imádság az, amely téged egy olyan pozícióba helyez, az imádság az, ami az elmédet oly módon keretezi be, hogy el tudd fogadni a szellemi áldásokat Istentől. És mindazokat, amiket eltervezett már Isten számodra, hogy megteszi, azokat meg is tudja tenni.

Ésaiás 29/11 És lesz mind e látomás néktek, mintegy bepecsételtetett írás beszédei, amelyet odaadnak egy írástudónak, mondván: Olvasd, kérlek, és ő szól: Nem tudom, mert bepecsételtetett.

Istennek meg vannak a céljai az életeddel, meg vannak az Ő gondolatai, amelyek jó gondolatok, azt akarja, hogy azon az úton, amelyen Ő jár, azon maradj vele. Ez egy keskeny út, amelyen Ő jár, és amelyen vele tudsz maradni, és akkor teljesednek be az Ő tervei az életedben, amiket neked rendelt, és Isten munkálja ezeket benned.

Az, hogy Isten munkálkodik benned, annak egy része, és bizonyítéka, hogy te ma pl. itt vagy, és hallgatod az Igéjét, és befogadod az Igéjét, és utána, amit tanultál azt megcselekszed, munkába állítod. Van, hogy nem akarunk megválni attól, ami minket a növekedésben és az előre jutásban akadályoz. Szeretnénk élni mindkét életünket. Láthatjuk ezt a…

Korinthus II. 6/12 Nem mibennünk vagytok szorosságban, hanem szorosságban vagytok a ti szívetekben.

14. Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában; mert mi köze van a megigazultságnak a törvénytelenséghez? vagy, mi közössége a világosságnak a sötétséggel?

15. És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? vagy, mi köze hívőnek hitetlenhez?

16. Vagy mi egyezése Isten templomának a bálványokkal? Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondotta: Bennük lakozom, és bennük tábort járok; és leszek nékik Istenük, és ők én népem lesznek.

Mi köze van Krisztusnak Béliállal? A bővített fordítás szerint is elolvashatjuk a 17-18 verseket:

Ezért, hát gyertek ki közülük – mármint a hitetlenek közül – és különítsétek el magatokat tőlük, az mondja az Úr, és ne érintsetek semmi tisztátalant, akkor én szívélyesen fogadlak majd titeket, és kegyeltséggel bánok majd veletek és én Atyátok leszek néktek, ti pedig fiaimmá, és leányaimmá lesztek, azt mondja a mindenható Úr.

Vagyis gyertek ki a hitetlenek közül, és különítsétek el magatokat, ha akartok előre haladni Istennel, akkor kell, hogy legyen egy terv az életeddel, ha nincs terv, akkor nincs előrehaladás.

Tehát először kell, hogy legyen egy terv az életedre. Megint az imádságról szólunk, meg kell kérdezni, hogy Istenem, most innen hová haladjak, merre haladjak, merre menjek, mit tegyek, készen állok, hogy imádkozzak, és kezdj el imádkozni. Igen, de nincs hely, ahol imádkozzam. Ki mondta? Mindenkinek meg van a helye arra, hogy imádkozzon.

Az imádság nem kiabálást jelent, és nem gondolkodást jelent. A Biblia úgy írja, hogy amikor Jézus imádkozott, akkor azt mondta. Le is írták, mert hallották, hogy miként imádkozik, és azt leírták, még amikor a kertben imádkozott azt is.

És amikor az ember imádkozik, akkor nem lehet csendes magában, ki kell, hogy mondja azt. Vagyis szólni kell, beszélni kell, kell, hogy halljad saját magadat. Az imádság az nem gondolkodás. Ki kell imádkozni magadat, de nem kell kiabálnod. Az imádság az nem kiabálás. Az imádság nem gondolkodás, az imádság nem kiabálás!

Róma 10/10-ben írja az Ige, hogy szájjal tesszük, nem az elmével. A szívvel hiszünk, a szájjal pedig megvallást teszünk, nem az elmével.

Azt is megírja a Biblia, hogy milyen dolgokon szabad gondolkodnunk. Ami tiszta, ami dicséretre méltó, ami jó hírű, ezekről szabad csak gondolkodni. És amikor jönnek az aggodalom gondolatai, amikor jönnek a kétkedés, hitetlenkedés hullámai, a gondolatok, ezeket gondolatokkal nem lehet megharcolni, hanem a szánkkal és Isten Igéjével lehet megharcolni.

Ami tiszta, ami szeretetre, dicséretre méltó, ezeken szabad gondolkodni. A Filippi 4/8 meghatározza, hogy mi az, amin szabad gondolkodni, és azokat mondd ki.  Az ördög, amikor átrepül a fejed felett, és hozza a gondolatokat, abban még nincs semmi rossz, csak fészket ne rakjon, attól meg kell szabadulnod.

A félelem egy szellem, meg kell dorgálni, és nem szabad aggodalmaskodni. Azért kell megújítani az elménket, hogy képesek legyünk úgy gondolkodni, mint maga Isten.

Vagyis nem tanít a Biblia minket, hogy az elmével imádkozzunk. Sokszor gondolják az emberek, hogy ez jó lesz imádságnak, mert nem tudják, hogy mit mondjanak ki. Én meg nem szeretek nyelveken imádkozni, mondják. Nincs keresztény, aki ne szeretne, azok a keresztények nem szeretnek, akik nem tudják, hogy mi az.

Azért, mert valaki a kabátot fordítva vette fel magára, és találkozol vele az utcán, az nem azt jelenti, hogy te nem fogsz kabátot felvenni ugye? Keresztények egy csomó dolgot rosszul és tévesen tesznek.

A gyülekezet másrészt nem a tökéleteseknek a gyülekezete. Ha már oly tökéletes vagy, akkor várnak rád a kapuk odafent. Az egyik oka annak, hogy a gyülekezet nem tökéletesekből áll az, hogy te is itt ülsz. Most arról beszélek, amikor ilyen kérdéseket teszel fel. /Nevetés!/

A gyülekezet az a tökéletesbítésnek a helye! Isten Igéje tökéletesíti a szenteket, ez egy folyamat. Ha már tökéletes lennél, akkor nem kellene itt lenned. Mindannyian egy okból vagyunk itt, hogy tanuljunk, és megerősítsük magunkat Isten Igéjéből.

Miért kárhoztatna minket bárki is azért, mert eljövünk Isten házába, hogy ott olyan dolgokat tanuljunk, amelyek a javunkra vannak, és tökéletesebbé tesznek minket.

Egyszer egy doktor volt köztünk, és azt kérdezte, hogy miért van az, hogy mi a bűn ellen prédikálunk? Mondtam neki egy csomó Igét, és azt mondtam, hogy akkor ezek tévesek lennének. Ha valaki a bűn ellen prédikál, az csak azért van, mert önmagában nem biztos az illető.

Jézus nem azt mondta, hogy a bűn ellen prédikáljunk, Ő azt mondta, hogy hirdessük az Evangéliumot. És az Evangélium, ez a jó hír az, ami az embereket kiemeli a hústestiségből. A törvény az, amely a bűnnek erőt ad, a bűn ereje a törvény. A Biblia ezt írja.

Ha a bűnt prédikálod, akkor nem fognak kijönni abból. Ha az Evangéliumot prédikálod, akkor könnyedén ki fognak jönni a bűnből. Milyen Evangélium kérdezed? Az egyik pontja az Evangélium hirdetésének, hogy Isten megigazultsága rendelkezésére áll mindenkinek. Tudjuk ezt a …

János 3/16 Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

17. Mert nem azért küldte az Isten az Ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa.

Hallelúja! Az emberek úgyis tudják magukról hogy ők bűnösök, csak azt nem tudják, hogy miként kerülhetnek ki belőle. Jézus azt mondta, hirdessétek az Evangéliumot!

Titus 2/11 Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek,

12. Amely arra tanít minket, hogy megtagadva a hitetlenséget és a világi kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelenvaló világon:

János 8/31 Monda azért Jézus a benne hívő zsidóknak: Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonnyal az én tanítványaim vagytok;

32. És megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket.

Felszabadítja a szellemünket!

Róma 2/4 Avagy megveted az Ő jóságának, elnézésének és hosszútűrésének gazdagságát, nem tudván, hogy az Istennek jósága téged megtérésre indít?

Istennek az ítéletei nem indítják a szíveket megtérésre, Istennek a jósága indít minket megtérésre. Amikor hallanak Isten jóságáról, akkor kívánnak a szívek kijönni a sötétségből. Amikor Lót Isten ítéletének közeledtét hirdette, a nép nem hallgatott rá, és elpusztult a nép.

De amikor Jézus Isten jóságát hirdette, akkor nagyon sokan hallgattak arra. Istennek a jósága az, amely minket megtérésre indít.

T. L. Osborn nevét nem mindenki ismeri, de Ő volt az a hatalmas szolgája Istennek, aki egész népeket térített meg Istenhez. Fél évig minden nap az újságok címlapján szerepelt, országról-országra járt és térítette az embereket, Dél-Amerikában, Afrikában népek sokasága, soha előtte nem hallotta az Evangéliumot. Krisztus szeretetét, Isten szeretetét prédikálta, és így ezek a népek, nemzetek az Úrnak adták az életüket.

Istennek a jósága, amit mi hirdetünk, az Evangélium, az Úr Jézus Krisztus bevégzett munkája. Remélem, most már látjuk, hogy mindannyiunknak meg van a szolgálati helyünk, az imádság helye.

Nagyon fontos az, hogy összevont imádságban, egybeforrt szívekkel imádkozzunk szellemben, ez egy erőt képvisel. Lehet látni ezt az életünkben, működésben. A könyörgésekben, közbenjárásokban mindig is szorgalmasak voltunk.

Szeretném, ha ez felébredne újra a szívedben, és elővennéd újra az imákat. Hiszem, hogy a mai napon kaptunk a szívünkre Istentől kijelentést, az Úr munkálkodik ott.

Álljunk fel és mondjuk együtt: Az Úr munkálkodik bennem a mai napon, itt munkálkodik bennem, hogy az Ő akaratát megcselekedjem, és az beteljesedjen. Az Ő akarata beteljesedik, az Úr maga munkálkodik bennem. Miként vallhatnék kudarcot? Győztes vagyok, legyőzöm az ellenséget, győzedelmes vagyok, mert Isten munkálkodik bennem. Ámen! Dicsőség Istennek!

    

/Köszönjük az Úrnak Ibolya  testvérünk munkáját, aki a Békevár webkikötő számára legépelte e tanítást./ 


BÉKEVÁR FŐOLDAL