2011.03.18.

TETT MINKET KIRÁLYOKKÁ ÉS PAPOKKÁ 2.

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2011. március 13.

 

Az elmúlt héten a papi szolgálatról szóltunk, amely minden hívőt érint. Jelenések könyvében az 1/5-6 verseit olvastuk.

A mai napon a királyi szolgálatról szerettem volna nektek szólni. Egy kicsit érdemes megállni és megnézni, hogy miről is szól itt az Ige, mert nem olyan dologról szól, ami természetes. Nem úgy kell érteni, hogy itt a fizikai síkon felöltjük a papi öltözetünket, és koronánkat, tehát nem szemmel látható.

Péter I. 2/5 Ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel szellemi házzá, szent papsággá, hogy szellemi áldozatokkal áldozzatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által.

Élő kövei vagyunk tehát Istennek, és egy másik fordítás pedig úgy írja, hogy már fel lettünk építve szellemi házzá. Egy szent papság vagyunk, királyi papság, így hozza megint egy másik fordítás, hogy szellemi áldozatokkal áldozzunk, olyan áldozatokkal, amelyeket Isten el tud fogadni, a Jézus Krisztus által.

Istennek a gyülekezete olyan élő kövekből áll, és épül fel szellemi házzá, amelynek a szegletköve maga Jézus Krisztus. És ez a papság szellemi áldozatokkal kell, hogy áldozzon Istennek, amelyek kedvesek Istennek, mindezt a Jézus Krisztus által. Szent papsága vagyunk Istennek, mert szellemi áldozatokat mutatunk be a Jézus Krisztus által. Istennek mindig ott volt a szívén, hogy jelen legyen ez a papság.

Mózes II. 19/6 És lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép.

Végül is nem töltötte be a nép ezt a helyét.

Ésaiás 61/6 Titeket pedig az Úr papjainak hívnak, Istenünk szolgáinak neveznek; a népek gazdagságát eszitek, és azok dicsőségével dicsekedtek.

Róma 15/16 Hogy legyek a Jézus Krisztus szolgája a pogányok között, munkálkodván az Isten Evangéliumában, hogy legyen a pogányoknak áldozata kedves és a Szent Szellem által megszentelt.

A szellemi házról kell szólnunk, mert legtöbb ember nem is sejti, hogy kik is vagyunk valóban az Úrban.

Péter I. 2/9 Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdon népe vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az Ő csodálatos világosságára hívott el titeket;

Egy választott nép vagytok, egy királyi papság, szent nemzet, hogy hirdessétek annak hatalmas, kiváló dolgait, aki a sötétségből, a csodálatos világosságra hívott el titeket.

Különleges nép vagytok, ritka kincs vagytok, hozza egy másik fordítás. Egy különleges időszakban is élünk.

Az Ige az egy tükör, és valójában nem tudjuk, hogy kik vagyunk, amíg bele nem nézünk az Ige tükrébe. És miután megláttuk, hogy mit ír rólunk az Ige, utána meg kell értenünk, hogy mit jelent ez a számunkra, mit céloz ezzel Isten, hogy mit kell tennünk.

Jelenések 8/3 És jöve egy másik angyal, és megálla az oltárnál, aranytömjénezőt tartva; és adaték annak sok tömjén, hogy tegye minden szenteknek imádságaihoz az aranyoltárra, amely a királyiszék előtt volt.

Illatokkal kellett szolgálni, amelyek a szentek imádságai. Isten trónja előtt az angyalnak, ezzel az illattal kellett szolgálni, amelyek a szentek imái. Miért kellett ezt tennie a szentek imáival? A következő Ige megválaszolja ezt.

Jelenések 5/8 És mikor elvevé a könyvet, a négy élőlény és a huszonnégy vén leborula a Bárány előtt, mindeniknél hárfák és aranypoharak lévén, jó illatokkal tele, amik a szentek imádságai.

Amikor az imádságainkban imádatokkal, könyörgésekkel fordulunk az Úrhoz, közbenjárás imádságokat mondunk, akkor a mennybe úgy jutnak fel az imáink, mint illatok. Az Ószövetségben a papi szolgálatnak mindennapos része volt az illat áldozatokkal való szolgálat.

Az a templom, amit a Mórija hegyén építettek, és nagyon sokan jártunk közületek ott fent, az egy másolata volt a mennyei templomnak. Az igazi mennyei sátornak a pontos másolata volt, Salamon király idejében építették. Az előző tanításokat, mint ahogy már említettem érdemes visszahallgatni, az interneten teljesen ingyenesen hozzáférhető bárki számára.

Abban az időben nem volt a mennyei templomnak főpapja, csak a földi templomban szolgált a főpap. Biztos jobban fogjátok most már érteni, hogy miért olyan izgatott a szívünk, amikor felmehetünk a Mórija hegyére. Abban az időben a templomot pontosan úgy építették, hogy az a mennyeinek másolata lett.

A papságunknak a vonala egészen Melkisédek rendje szerinti papságig megy vissza, amely Sém volt abban az időben. Jézus eljövetelével az Ároni papság megszűnt létezni, a szolgálatát nem folytathatta, és most nekünk a főpapi szolgálatot maga Jézus végzi a mennyei szentélyben.

Ebben a mennyei templomban a valós, igazi illat áldozatok, a szentek imáival illatoznak. Ez azt jelenti, hogy ha nem végezzük az imáinkat, akkor az oltáron nincsenek illat áldozatok a mennyben. Ahogy azt Dávid mondja a…

Zsoltár 141/2 Mint jó illatú füst jusson elődbe imádságom, s kezem felemelése estéli áldozat legyen.

Ha az ember nem imádkozik, akkor ez a papi szolgálata, újszövetségi papi szolgálata, hogy illat áldozatokkal szolgáljon Isten mennyei trónján, ez nincs teljesítve.

Az alkalom előtt ma, valakivel egy, egy akaratú imát mondtunk el. Itt Magyarországon, nagyon furcsa helyzetek állnak elő, és amikor az ember elmondja az imáját, nagyon kell, hogy figyeljen, nehogy a félelem irányába mozduljon el. Mert bizony Isten munkálkodik az életünkben.

Az egyik pásztorunknak pl. egy bírósági ügynöki állást kínáltak fel, ami fizetéssel is jár, másik három személyt pedig előléptetés ért. Megint másokról pedig azt tudom, hogy majdnem tragikus helyzetekbe kerültek.  

A mai tanítást szeretném befejezni, ami arról fog szólni, hogy a papi szolgálatunkban az imádságainkat el kell végezni, amelyek a közbenjáró, a könyörgő imádságok. Minél többen jövünk össze ezekre az imádságokra, és minél nagyobb erőt fogunk egybe a hitünk által, annál nagyobb erővel tudjuk letörni az ellenség falait az életünkben. Ezek az anyagi falak, amelyeket le kell rombolnunk, azt hiszem, ezek most a legfontosabb feladataink, ezek akadályok, amelyet az ellenség építene.

Természetesen továbbra is koncentráltan irányítjuk a hitünket a gyógyulásra, mert a gyógyulás egy nagyon fontos terület, amelyben szintén erőteljesen hiszünk. De ma a figyelmünket elsősorban az imádságokra kell helyeznünk, mert ahhoz, hogy a saját személyes, magán életünkben és az egyházi körökben együttesen az egyház, Krisztus Teste előbbre jusson, az imádságok nélkülözhetetlenek.

Nem csak az Egyház, hanem az egész Gyülekezeti Test előbbre jutása fontos, és óriási erővel rendelkezik. A legjobb imaharcosainkat látom itt köztünk. Egyik közülük hétfőn lépett át az aranykapukon, és költözött át az Úrhoz, Kapus János, a kesztölci pásztorunk. Igen erőteljes imatestvérünk volt, 14 éve van az Úrban, és azóta, szinte egy hetet sem hagyott ki, hogy az imakörökön részt ne vett volna. A sötétség erőinek birodalmában, óriási lyukat ütött az imáival.

Nekünk tovább kell folytatnunk az imamunkánkat, mint a Test egészéért kell, hogy imádkozzunk. Tegnap az egész Jelenések könyvét átolvastam. És két-három helyen is, pl. azt olvastam, hogy akik nem veszik fel a fenevad jegyét, és ezért mártírhalált halnak, nekik is lesz egy fajta imaszolgálatuk odafent. A mi trónjaink pedig ítéléssel egybefont trónok lesznek.

De most ez az első helyen álló felelősségünk. Tehát az Ige áll rendelkezésünkre, a szavaink, az adakozásaink. Nincs annál erőteljesebb, mint az Ige a szánkon, és másokért is van, hogy az embernek a hitét ki kell, hogy terjessze, és úgymond keresztül kell nyomni bizonyos dolgokat imádságban.

A legnevesebb szolgálatokat sorolhatnám a mai napon, a legerőteljesebb imaszolgálatuk van. Ha egy hirtelen üzenettel megkeresik a hívőiket, ötezer embert tudnak egyszerre imádságra felhívni, akár naponta, öt percig imádkoznak így együtt, és ez így nagyon erőteljes.

Nekünk is szükségünk van erre, és a pásztorainknak is, hogy legyen egy ilyen imabázisuk. Ezért van az, hogy az ember sokszor tapasztalja, hogy szárazságban van, mert azt a szellemi tevékenységet, amit Isten elvár tőlünk itt a papi hivatalunkban, nem végezzük el.

Sokan vannak, akik azt mondják, hogy úgy érzem, nem kell imádkoznom. Mi hitben járunk és nem az érzéseinkben, hogy mit érzünk. Semmi köze ahhoz, hogy mit érzünk, hogy kell-e, vagy nem imádkoznunk. Nem azt mondja az Írás, hogy akkor imádkozzál, amikor úgy érzed, hogy imádkoznod kell. Vagy esetleg úgy érzed, hogy most nem kell a gyülekezetbe mennem.

Úgy kezeld ezt a hivatalod, mint a munkába járást, el kell menned a munkahelyedre. Mindegy, ha esetleg nem érzed olyan jól magad aznap, vagy ma nem nézel ki olyan jól, és mondod, hogy ma nem megyek, ugyanúgy el kell menned a munkahelyedre, és a munkahelyeden meg panaszkodsz egész nap, hogy hogyan érzed magad.

Vasárnap reggel meg azon töprengsz, hogy úgy érzem, ma nem megyek a gyülekezetbe, majd megnézem az interneten, egy kis pihenésre, egy kis alvásra van szükségem, és azután bekapcsolod a televíziót, és az ember úgy gondolja, hogy bölcs döntést hozott, de Isten nem csúfoltatik meg. A királyi szolgálatunkról akartam ma szólni, de lehet, hogy odáig nem jutunk el.

Kolosse 4/2 Az imádságban állhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással;

Tehát folytonosan imádkozzatok, és ebben hálaadással, örömmel legyetek. Nem opcionális ez, nem dönthetjük el, hogy most éppen úgy érezzük, vagy sem. Amíg egy bűnös ember is marad a földön, addig imádkoznod kell. Késlekedik az elragadtatás, imádkoznom kell. Amíg Isten fent a mennyben van, nekem imádkoznom kell. Miért?

Az imádság nem csak az, hogy most te éppen kérsz valamit Istentől. Az imádság az egy szolgálat. Az imádság nem csak az imaharcosok számára van, ez egy szolgálat, és az imánk a mennybe hatol. És a Biblia illatoknak nevezi.

Miután imádkoztunk, teljes a légkör körülöttünk ezzel az illattal. És ez egy mennyei szolgálat, egy szellemi szolgálat, és hatékonyak akarunk lenni a mennyei dimenziókat tekintve, mert mondja az Írás, hogy amit megkötünk a földön, a mennyben is kötve lészen, amit megoldunk a földön, a mennyben is oldva lészen.

Tehát a szenteknek az imái, de nem feltétlen minden szent, de azok a szentek, akik imádkoznak, a szentekről személyesen, egyenként szól. Amikor csoportosan, egybefogott hittel imádkozunk, úgy hiszem, hogy az sokkal erőteljesebb ima.

Az internet imaszolgálatunk is nagyon erőteljes. Amikor Ausztráliában bekapcsolódtam az itteni imakörbe, a délutáni ima, ott a hajnali kettő órai időben indult, fent voltam, és oda is befolytak az imádságok, és szükség volt ott rá. Mondtam nektek már, hogy ott kint is ismerek hét olyan pásztort, aki teljesen felnőtt korban van, és nincs nyája, pedig szolgálhatnának.

3. Imádkozván egyszersmind érettünk is, hogy az Isten nyissa meg előttünk az Ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amelyért fogoly is vagyok;

4. Hogy nyilvánvalóvá tegyem azt úgy, amint nékem szólnom kell.

A mai napon pl. nem csak egy ilyen ajtó nyílik számunkra: az internet tévé, az internet könyvolvasási lehetőségek, a DVD-k világában, az evangéliumra nagyon sok ajtó nyílik. Annak az evangéliumnak akarunk ilyen ajtókat, amely a mi életünket is megváltoztatta, hogy a körülöttünk élő népeknek az életébe is bejuthasson az evangélium.

Ha a szentek imádkoznak, és a gyülekezetek komolyan veszik ezt, akkor ezek az ajtók a különböző nemzetek felé bizony megnyílnak. Tehát imádkoznunk kell, az evangélistáinknak szükségük van ajtókra, pásztorainknak szükségük van még további nyájakra, és hogy azokat, akik bejöttek, azokat megtartsák. Ehhez imádságban kell folytonosan munkálkodnunk. És ajtók kellenek az evangélium számára más országokban is, hogy megnyíljanak.

Sajnos sok olyan keresztény van, akik nem látják ennek a fontosságát, és nem töltenek időt a könyörgéseikkel, az imádságaikkal. Ezért tanítok erről, hogy lássák a keresztények egyre nagyobb számban, hogy ez milyen fontos. El kell jutnunk arra a helyre, hogy az Igének cselekvőivé válunk. És örömmel jelentjük, hogy egyre többen csatlakoznak be, hétről-hétre növekszik azoknak a száma, akik az interneten keresztül kapcsolódnak be az imádságba.

Ahogy imádkozunk, közbenjárunk, könyörgünk, ez nagyon fontos. Én egy olyan Biblia iskolába jártam, amely elsősorban az imádságról volt nevezetes. Óriási méretű volt ez a Biblia iskola. Meg kell, hogy változzon az emberek élete, üzleti dolgokban kell sok változás, otthoni viszonylatokban kellenek a változások. Tehát a szellemi házzá való növekedésünk ez.

Jelenések 1/4 János a hét gyülekezetnek, amely Ázsiában van: Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, aki volt, és aki eljövendő; és a hét Szellemtől, amely az Ő királyiszéke előtt van,

5. És a Jézus Krisztustól, aki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az Ő vére által,

A föld királyainak fejedelme, vezére, uralkodója Ő. És mi vagyunk a föld királyai, mi imádkozunk a kormányok felett is. Annak, aki minket szeretett és megmosott bennünket a mi bűneinkből, az Ő vére által.

Tehát a bűn problémával Isten már foglalkozott. A bűn továbbá nem problémája egy kereszténynek. Annak, aki minket szeretett, és megmosott minket a mi bűneinkből. Nem úgy írja, hogy majd megmos minket. Nagyon sok olyan szolgálat van, ahol azt hallani, hogy most folyik ez a mosás, de Ő már megmosott minket az Ő vére által.

Ha ezt a gondolatot tisztázzuk, akkor a Magyarországi szolgálatok 90 százalékát félre lehet tenni ebben. Nagyon szeretem, ahogy Pál írja a következő versben:

Korinthus I. 6/11 Ilyenek voltatok pedig némelyek, de Isten megmosott, megszentelt, megigazított benneteket az Úr Jézusnak nevében, a mi Istenünk Szelleme által.

Vagyis megmosottak vagytok, megszenteltek vagytok, megigazítottak vagytok az Úr Jézus neve által, és a mi Istenünk Szelleme által. Visszatérünk most a …

Jelenések 1/6 És tett minket királyokká és papokká az Ő Istenének és Atyjának: néki legyen dicsőség és hatalom mind örökkön örökké! Ámen.

Tett minket királyokká. Miként gondolkodik rólunk Isten, amikor ránk tekint? Mi van akkor a gondolataiban? Miként gondolkodik Isten rólunk? Miként gondolkodik Isten rólunk, amikor imádkozunk?

Néhányan talán úgy gondolkodnak Isten felöl, amikor reggel elmondják az imáikat, hogy Isten azt mondja, ó de sok dolgom lesz a mai napon, hogy minden imára választ adjak. Isten így gondolkodik? Nem! Isten igenis tekint az imáinkra, de azért kell, hogy így tekintsen az imáinkra, mert nem jól imádkozunk.

Azt írja, hogy már királyokká tett minket. Vagyis ez a koldus-féle imádság, amit a szentek mondanak, koldulnak, ez rossz. A mentalitásunkban kell először megváltoznunk, mert a királyok nem szoktak koldulni, és Istentől sem kell, hogy kolduljanak. És a démonoktól sem kell koldulniuk, és a körülményeik felől sem kell könyörögniük.

A királyok nem koldulnak, Isten nem akarja, hogy mi ilyen koldusok legyünk, nem akarja, hogy koldusként kéregessünk egy munkahelyet, vagy kolduljunk pénzért. Vagy kuncsorogjunk Istentől egy feleséget, vagy férjet, vagy koldulgassunk egy gyermekért, vagy az egészségünkért, vagy koldulgatunk, hogy üdvözüljünk, vagy koldulgatunk a Szent Szellemért, vagy koldulgatunk Isten Szent Szellemének a kenetéért.

Isten nem akarja, hogy koldusok legyünk, a királyok nem koldusok. A Biblia azt írja, hogy Ő már királyokká tett minket. Nem majd a jövőben teszi ezt. Ő már megtette. Királyokká tett minket. Akkor te ki vagy? Biztos vagy-e benne? Az Ige olyan, mint egy tükör. Megmutatja, hogy valójában kik vagyunk.

Jakab 1/22 Az Igének pedig cselekvői legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat.

23. Mert ha valaki hallgatója az Igének és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, aki tükörben nézi az Ő természet szerinti ábrázatát:

24. Mert megnézte magát és elment, és azonnal elfelejtette, milyen volt.

25. De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és meg is marad abban, és nem feledékeny hallgatója, hanem cselekvője is annak, az áldott lesz cselekedeteiben.

Korinthus II. 3/18 Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk dicsőségről dicsőségre, az Úrnak Szellemétől.

Mint egy tükörből, mondja az egyik fordítás.

Ugyanarra a képre változunk el mi is, mint Ő van, dicsőségről, dicsőségre. Jézus a föld királyainak fejedelme. Isten Igéjének az egyik célja, hogy felfedje számunkra, hogy valójában kik is vagyunk. Milyen valójában egy királynak az imádsága?

A király rendeleteket, parancsolatokat hoz. Vegyünk egy egyszerű példát: olvassuk a Bibliánkat, azt el hisszük és azt kimondjuk, és azután elfogadjuk.

Jób 22/28 Rendeld el, és meglesz az néked, és a te útjaidon világosság fénylik.

Hallelúja!

Zsoltár 2/7 Kihirdetem az Úr végzését: Az Úr mondá nékem: Én fiam vagy Te; én ma nemzettelek téged.

Héber szerint: elbeszélem ezt a rendeletet.

Tehát annak a földnek törvényei, rendeletei, nekünk az Ige van meg. És ahogy mi kimondjuk az Igét, elrendeljük azt. Itt arról szól az Ige, hogy neked kell ilyen rendeleteket hozni, neked kell ilyen határozatokat hozni.

Vagyis, hogy segítsek neked ebben, nyugodtan írd le, hogy mi az, amit szeretnél, a feleségeddel, vagy a hit társaddal, vagy a hit testvéreddel. Írjad le, hogy a János 16/23 szerint, az Atyát kérjük Jézus nevében /amit kértek az Atyától az Én nevemben/. Lehet, hogy egy pénz dolog, lehet, hogy egy ház eladás, lehet, hogy egy előléptetés, bármi legyen az, azt írd le, majd elimádkozod. Meg van írva tehát!

Tehát amikor az ördög jön, és megpróbál téged, akkor a szívedben nem kételkedsz, hanem hiszed, hogy amit mondasz, meg lesz az néked. Ugye, amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindaz meg lészen néktek. Vagyis hinni kell, leírtad. Amikor ezt teszed, vagyis leírtad, és jön egy hét múlva egy kétkedés gondolat, akkor tudod igazán, hogy az megvan neked, mert az ördög hozta azt a gondolatot. Amikor hozza a kétséget, a hitetlenség gondolatát, akkor fel kell mutatnod azt a papírt, hogy ördög meg van írva, le van írva, rendeletként, meg van hozva. Megvan!

A legnevesebb szolgálatok közül is tudnék példákat hozni, hogy így mentek előre az imádságaikban, egy könyvbe írták le ezeket. Hatalmas anyagi próbáik voltak, és ezeket kellett mindig hitben kiterjeszteni.

Prédikátorok 8/4-ben mondja, hogy a király szava hatalmas.

Hallelúja! Mindenki jelentse ki, hogy rólam szól! Mert ahol a király szava van, ott erő és hatalom van! Vagyis magunkat ebben ki kell képezni, ebben magunkat fel kell nevelni.

Galata 4/1 Mondom pedig, hogy ameddig az örökös kiskorú, semmiben sem különbözik a szolgától, jóllehet ura mindennek.

Tehát valójában király az ő lényegi valóját tekintve, de mindaddig kiskorú, amíg fel nem növekszik oda, hogy királyi rendeleteket, parancsolatokat tud hozni, amíg nem lesz képes arra, hogy a hitét kiárassza, és az Igét szólja a helyzetek felett, és utána miután elrendelte azt, úgy forduljon el attól, hogy semmi kétsége ne legyen abban, hogy az megvan.

Fogod látni, hogy maga Isten fog szólni rajtad keresztül, amikor érzed, hogy az Ő Igéjének ereje áll a te szavaid mögött. Olyasmi ez, mintha Isten mondaná, hogy ha legközelebb ezt mondod, fogod érezni azt, mintha én mondanám.

És ha a Szent Szellem által megkapod, hogy mit imádkozzál, legutóbb amikor együtt imádkoztunk, az ima vége felé, előjött a szellememben az ausztráliai áradások, már tíz hónapja esett ott az eső. Később pedig hallottam a szellememben, hogy mit mondott Isten, hogy meghallgatta az imánkat. Más helyeken azt írja az Írás, hogy meghallgatta a kiáltásukat. Ausztráliában meghallgatta az emberek kiáltását.

Mi az, amit keres Isten? Hitet keres, keresi az Ő Igéjét, hogy tudjon valamit tenni azokban a helyzetekben. Kell, hogy legyen Istennek valaki itt a földön, aki az Igét szólja az adott helyzetek felett. És az a hit, ami abban az Igében van, képes arra, hogy megváltoztassa azokat a helyzeteket. Bármilyen helyzetről legyen szó, bármilyen testi rendellenességről legyen szó, akármiről legyen szó.

Mert ezek a körülmények, ezek a helyzetek nem téged hallanak meg, hanem az Igét hallják meg. Istent hallják meg! És ez azért van, mert Isten rajtad keresztül teremti majd meg ezeket az új helyzeteket, válaszokat. Azokat, amelyek megvannak, lecseréli azokra, amelyek még nem léteznek. Megváltoztatja!

Amelyek még nem léteznek, úgy szólítja, mint meglévőket. Vagyis, ha valamit itt a földön úgy talál, hogy az nincs a tetszésére, vagy nem kedveli, akkor képes arra, hogy megváltoztassa azt a még nem lévőkkel. Valamit ki fog nevelni, elő fog hozni a láthatatlanból. Amíg azonban a király kiskorú, addig úgy fog élni, mint a többi szolga, szolgákhoz hasonlóan.

Nem azt írja, hogy amikor még gyermek, hanem ameddig kiskorú. A szolgának az életét fogja élni, nem fog különbözni a szolgálótól, bár ura mindeneknek. Sok-sok keresztény világszerte szolgaként éli az életét, azért, mert oly hosszú ideig gyermekkorban, csecsemőkorban vannak, soha nem tanították nekik Isten Igéjét.

És megelégíti őket az, hogy jól érzik magukat abban a gyülekezetben. Szeretnek abban a gyülekezetben lenni, mert szeretik azt a közösséget, ahová járnak, és ott jól érzik magukat, ott boldogok. Milyen szomorú az, amikor Isten tervét elvétjük az életünkben, csak azért, mert a hagyományokat kedveljük, és ahhoz ragaszkodunk.

Mi az, amit szeretsz abban az istentiszteletben? Mondod, hogy a dalokat. Vagy a dobost, vagy a versmondást. Vagy nagyon sok barátom van ott, és az egy nagyon jó közösség. De Isten Igéjét soha nem tanították meg nekik ott. Ezért nem is lehet őket okolni, hogy ők csecsemők. Magukat a szolgálókat sem tanították meg soha, ha őket sem tanították meg, akkor honnan tudnák. És azt sem tudják, hogy valakinek meg kellett volna, hogy tanítsa.

Példabeszédek 11/9 …az igazak a tudás által megszabadulnak.

Hóseás 4/6 Elvész az én népem, mivelhogy tudomány nélkül való.

Ismeret nélkül való. Mert elutasították, elvetették a tudást, ezért én is elvetettem őket, folytatja itt az Írás. Mózes könyvében olvassuk, hogy Isten úgy szól hozzájuk, hogy kihoztalak benneteket erről a földről, a rabszolgaság földjéről, hogy bevigyelek benneteket az ígéret földjére.

Apostolok Cselekedetei 26/13-18 versekben szinte ugyanezt az idézetet lehet olvasni. Ahogy Pál összefoglalja a szolgálatát, ugyanígy ezt a mi szolgálatunkra is lehet vonatkoztatni. Ma nem fogom tudni befejezni ezt a tanítást.

Apostolok Cselekedetei 26/13 Délben látám az úton, király, hogy a mennyből a napnak fényességét meghaladó világosság sugárzott körül engem és azokat, kik velem együtt haladnak vala.

14. Mikor pedig mi mindnyájan leestünk a földre, hallék szózatot, mely énhozzám szól, és ezt mondja vala zsidó nyelven: Saul, Saul, miért üldözöl engem? Nehéz néked az ösztöke ellen rugódoznod.

15. Én pedig mondék: Kicsoda vagy, Uram? És az monda: Én vagyok Jézus, akit te üldözöl.

16. De kelj fel, és állj lábaidra: mert azért jelentem meg néked, hogy téged szolgává és bizonysággá rendeljelek úgy azokban, amiket láttál, mint azokban, amikre nézve meg fogok néked jelenni.

17. Megszabadítván téged e néptől és a pogányoktól, kik közé most küldelek,

18. Hogy megnyissad szemeiket, hogy a sötétségből a világosságra és a sátánnak hatalmából az Istenhez térjenek, hogy bűneiknek eltörlését és a megszenteltek között osztályrészt nyerjenek, az énbennem való hit által.

Hallelúja! Hogy megnyíljanak a szemeik, a sátán hatalmából Istenhez térjenek. Nagyon jól érzem magam, amikor ezeket hallom, és a közbenjáró imák, a könyörgő imák ajtót nyitnak az evangéliumra.

Ismerek olyan anyukákat, és nagymamákat, akik imádkozósak voltak. Imádkoztak, és imádkoztak évek során. Az egyik esetében mind a négy gyermeke prédikátorrá lett. Ezek a könyörgések a gyermekekért! Ugyanígy kell, hogy könyörögjünk a hívőkért a gyülekezetben. A közbenjárásokat is kell folytatni, a közbenjárásokat pedig azokért, akik még a Testen kívüliek, akik még nincsenek újjászületve. Azt hiszem, ez inkább a próféta szolgálata.

A pásztor pedig a könyörgéseket kell, hogy tegye azokért, akik már a nyájában vannak, vagy akár az egész városért. Mind a két imának folytonosan folynia kell, mind a könyörgéseknek, mind a közbenjárásoknak, ahogy Pál mondja, azért, hogy az ajtók megnyíljanak az evangéliumra. Mózes volt az, aki kihozta őket az ellenség földjéről, Józsué pedig bevitte őket az ígéret földjére.

Lehet következtetni, hogy több féle szolgálat van. Vannak azok, akik kihozzák az embereket, vannak mások pedig, akik beviszik őket. Én olyan elhívást kaptam, hogy bevigyelek téged az örökségedbe. Én már bent vagyok az ígéret földjén. Én már ki lehettem szabadítva, tehát nem kell, hogy tudjam a démonok neveit. Mindegyik a lábam alatt van.

Vagyis már bent vagyok az örökségem földjén, gazdag földön. Királyok és papok vagyunk. Uralkodunk az életben! Mára lezárjuk ezt a tanítást, még egy-két igevers következik. A Bibliát idéztem ma nektek, és dicsérjük az Urat.

Róma 5/17 Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által; menynyivel inkább uralkodnak az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelmet bőségében vették, és a megigazulás ajándékát megragadták.

Én a bőséges kegyelmet vettem, és a megigazulás ajándékát. Ezek fognak uralkodni az életben az egy Jézus Krisztus által. Örvendezzünk, megéri ez az örömet. Volt ma egy célunk, és azt a célt betöltöttük.

Mindannyiunknak a szellemi papság hivatalába kell, hogy lépjünk, el kell foglalnunk azt, és imádkozások, könyörgések kellenek. Be lehet kapcsolódni az interneten, minden nap közvetítés van, délelőtt, vagy délután. Az imakonferenciákat is közvetítjük.

Néha bekapcsolódom én is, úgy érzem, hogy most inkább nem imádkozom, de harminc percet hallgatom, és amikor ők már befejezték, akkor én még mindig imádkozom, mert megihlett, magával ragad és ezek az illatok, amelyek terjengnek a mennyben az imáink által, a saját családunkért is folyik, a gyermekeinkért. Illatok ezek, és a mennybe jutnak fel ezek az illatok.

Az egyik pásztor mondta, hogy nem is tudja az ember, hogy mennyi mindent befolyásol ilyenkor az imáival, sok mindenre kihatnak az imáink. Ami jó ebben, hogy amire minket Isten elhívott, abban helyt tudunk állni, és képesek vagyunk dolgokra hatással lenni, miután az ember időt töltött az Úrral, ilyenkor a Mindenható Istenhez imádkozunk, aki a mennyben van.

Azokat a dolgokat tesszük meg, amiket Ő akar, hogy tegyünk. Ő szeretne segíteni az embereknek, meggyógyítani, gyarapítani, és ha ezt megértjük, Istennek lesz egy szellemi papsága, aki megérti ezt a helyét és feladatát. Szeretnénk, ha mindannyian áldottak lennénk, gyarapodnánk, munkahelyeket találnánk, hogy szíved kívánsága betöltethessen. Ez Istennek a szíve.

Álljunk most fel mindannyian és együtt mondjuk: Köszönjük Uram, köszönöm, hogy királlyá tettél engem, köszönöm, hogy pappá tettél engem. Köszönöm a lehetőséget, hogy imádkozhatom, és hogy ima illatokat emelhetek a mennybe. És megváltozom. Ezentúl keresem azokat, amiket számomra rendeltél. Mutasd meg az utat, vezess engem. Köszönöm Uram. Köszönöm Úr Jézus. Elfogadom ezt. Ámen!

Hiszem, hogy megértettétek, sok-sok köze van ennek ahhoz, hogy hogyan jön ez elő, hogy hogyan hallgatod, nem tudod, hogy mi az, amit kapsz ilyenkor. A múlt heti tanítás nagyon furcsa volt mindenkinek. Vissza kellett jönni újra elmondani, és lehet, hogy még egy hetet rászánunk erre, és azután áttérünk egy másik nagyon fontos területre. A szánk lesz az.

Amikor imádkozunk ezekben a gyógyító sorokban, most a bal szemben van nagyon erős kenet, s miután elmentek, akkor is egy akaraton kell maradnotok. Mi az Igét cselekedjük. Az Igével bármi megváltoztatható. A múlt az ördög játszótere, hogy nincs is munkahelyed, és nem is lesz. Meg, hogy beteg vagyok, - hagy mondja a gyenge, hogy erős vagyok. Hagy mondja a szegény, hogy gazdag vagyok. Hagy mondja a beteg, hogy egészséges vagyok. És lehetne sorolni. Ezt mondjad.

Miután imádkozott az ember, valóban ezt kell mondani. Hitben kell cselekednünk. Hinni, hogy amit mondunk, az megtörténik, be kell fogadni. Meg kell alapozni a szívünkben. Képesek vagyunk dolgokat megváltoztatni, és nagyon jól végezzük ezeket a dolgokat. Nagyon büszke vagyok, hogy veletek egy hajóban lehetek, és hiszem, hogy az Úr is nagyon büszke ránk, és hisszük, hogy a gyarapodás jön az egész országra, a mélypontból jövünk felfelé. Hallelúja!

A gyógyító sort követően, az élő adásban hangzott el a következő:

Amikor Pétert börtönbe zárták mit tett? Szüntelen könyörgött! Ez egy vicc volt, hogy szüntelen imádkozzatok ti is. Szüntelen! Szüntelen.

Köszönjük Atyám! Oly csodálatos volt veled lenni Atyám! Atyám köszönjük a mai egybegyülekezést, a mai közösséget. Áldunk és magasztalunk Téged, hogy a jó dolgokat elkészítetted számunkra, hisszük, hogy előjönnek minden egyes életben. Szélesebb, és szélesebb lesz a jövőnk, kiterjeszted sátrainkat az evangéliumra, ajtókat nyitsz Atyám. Köszönjük neked ezt a jóságodat, a kegyelmedet, az örömödet, amit kiárasztottál ránk a mai napon. Áldott légy Atyám örökkön-örökké. Ámen!  

 

    Függőleges vonallal jelöljük a más bibliafordításokat.

   

/Köszönjük az Úrnak Ibolya  testvérünk munkáját, aki a Békevár webkikötő számára legépelte e tanítást./ 


BÉKEVÁR FŐOLDAL