2011.03.02.

ISTENTŐL VALÓ MEGIGAZULTSÁG!

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2011. február 27.

 

Amit az Úr Jézus tett értünk, arról szeretnék ma szólni. Sok elképzelés van kint a világban a keresztények között, ami valójában nem úgy igaz, ahogy elhangoznak. Izgatott a szívem, hogy ma ezt a tanítást elmondhatom, mert ha az ember hozzáférést kap az igazsághoz, akkor az igazság szabaddá teszi őt. És ha ez erővel jön az emberhez, akkor lehet szemmel látni, hogy hogyan lesz szabaddá az illető.

Több mint tíz évvel ezelőtt megkeresett az egyik tévé csatorna, hogy küldjünk anyagot az istentiszteleteinkről, mert időről időre helyi gyülekezeteket mutattak be. Megnéztem a helyi felvételeinket, azt is megnéztem, hogy én hogyan nézek ki rajta. Beolvadtam teljesen én is a gyülekezetbe. Megállapítottam, hogy ilyen anyagot nem lehet elküldeni, mert igen szomorúan néztünk ki.

Most már ez nem így van, mert ma már dicsőségesek vagyunk. Ez pedig azért van, amit az Ige végez bennünk. Megmos minket és megtisztít, és növekszik bennünk az Ige, és egyre inkább ragyogóbbá válunk általa. Valóban jól néztek ki, és megtisztelve érzem magam ezen a helyen, ahol állhatok, hogy részem lehet ebben.

Zsidó 9/12 És nem bakok és tulkok vére által, hanem az Ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, örök váltságot szerezve.

13. Mert ha a bakoknak és bikáknak a vére, meg a tehén hamva, a tisztátalanokra hintetvén, megszentel a testnek tisztaságára.

14. Mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökkévaló Szellem által Önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek: megtisztítja a ti lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljatok, az élő Istennek.

15. És ezért Ő az Újszövetség közbenjárója, hogy miután meghalt az első szövetségbeli bűnök váltságáért, az elhívottak elnyerjék, az örökkévaló örökségnek ígéretét.

Mi az, amit ez az igevers mond itt nekünk? Egyrészt elmondja ez a 15-ös vers nekünk, hogy az Ószövetségben a népek elkövetett hibáira, tévedéseire és bűneire elegendő volt ennek a vérnek a kiontása [bűnök elfedése egy évre]. De a bakoknak és a bikáknak a vére, amit évről-évre be kellett mutatni áldozatként, nem volt elegendő a bűnöknek a [végleges] eltörlésére. Amikor Jézus jött, akkor ezek a múltban elkövetett bűnök mind el lettek rendezve, el lettek tisztítva. Nézzük még egyszer a 15-ös verset:

15. És ezért Ő az Újszövetség közbenjárója, hogy miután meghalt az első szövetségbeli bűnök váltságáért, az elhívottak elnyerjék, az örökkévaló örökségnek ígéretét.

Pál úgy írja, hogy egy Istentől való megigazultság jelent meg nekünk. Egyfajta megigazultságnak nevezi. Egy különleges megigazítás ez, amely Istentől jött el. Az Ószövetségi próféták csak prófétálni voltak képesek róla, de nem értették meg, hogy miről is szólnak, de a Szellem által ihlettetvén szóltak.

Ábrahámnak sem volt meg ez a megigazítása. Ábrahámnak legális megigazultsága volt. Azt írja a Biblia, hogy hitt pedig Ábrahám az Istennek, és ez tulajdoníttaték neki megigazulásul. Ami nekünk adatott megigazulás, az nem egy jog szerinti megigazítás, ezt fogom nektek elmagyarázni.

Az a megigazítás, amely nekünk a Krisztus Jézusban adatott, az nem legálisan adatott. Erről fogok ma nektek beszélni. Amikor a megigazítást tanulmányozzuk, akkor azt is fel kell fedeznünk, hogy mi, amikor igaznak nyilváníttattunk, akkor felmentést kaptunk a bűnös voltunk alól.

És itt néhány dolgot, pontosan meg kell érteni Jézusról, hogy mi az, amit Ő betöltött. Pl. az egyik út, hogy az ember megnézi, hogy milyen jelentései vannak Isten neveinek, és akkor tisztább megértést kapunk erről. Pl. Jézus a mi apostolunk, Ő a mi főpapunk, Ő a mi kapitányunk, Ő a mi uralkodónk, Ő a mi királyunk, Ő Isten Báránya.

Ahogy tanulmányozzuk, hogy mi az, amit Jézus tett értünk, úgy válik egyre világosabbá, hogy mi az, amit valójában tett értünk. Arra fogunk rálátni, hogy egy és ugyanazon cselekedetével egy időben több dolgot is beteljesített.

Róma 5/1 Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által,

Mit jelent ez? Mi ez, hogy mi megigazultunk hit által? Megigazítva lenni, azt jelenti, hogy nem vagy bűnös! Ezt sokan mi még nem fogtuk fel.

Hogyan lehet, olyan végzést hozni a bíróságon, hogy fel vagy mentve, nem vagy bűnös? A keresztények azt mondják többségében, hogy azért, mert a mi Urunk meghalt értünk. Ez a legális oldala a megigazításnak.

Tudnod kell, hogy ki volt az, aki téged bűnösnek nevezett. Jézus üdvösséget a zsidóknak hozott, és teljes megszabadítást a világnak. Meg kell tudnunk különböztetni ezt a két csoportot.

Akik a törvény alatt voltak, azok tudták megszegni a törvényt. Tehát ők vétkessé lettek Isten előtt. A pogányok nem tudták megtörni a törvényt, mert nekik nem adatott a törvény. Mi volt az ő problémájuk? Az volt a problémájuk, hogy ők nem voltak a törvény alatt, semmi törvény nem vonatkozott rájuk.

Ők kárhozat alá estek Isten egyszerű választása folytán. Isten választott egy népet magának a világból, és a világnak a többi részét a sötétségben hagyta. A törvényt a zsidóknak adta, ők pedig megszegték a törvényt.

Isten pedig mind a két népcsoportot szeretné megmenteni! A Biblia azt tanítja, hogy Jézus Krisztus átokká tétetett, Pálnak a használt nyelvezete sokak számára nem teljesen világos.

Galata 3/13. Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká tétetvén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, aki fán függ.

Kiről szól itt? Pál, amikor azt mondja, hogy megváltott minket, akkor a zsidókról beszél Pál, hiszen a pogányok soha nem voltak a törvény alá rendelve, a pogányoknak nem adatott a törvény. Vagyis a zsidóságot váltotta meg a törvény átkától. És azért tette, hogy az Ábrahám áldása a pogányokra szállhasson!

14. Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Szellem ígéretét elnyerjük hit által.

Tehát azáltal, hogy a törvény alól felszabadította a zsidókat, a törvény kárhoztatása alól is szabaddá lettek. A pogányok, akik számára nem vonatkozott a törvény, ők is kárhoztatottak voltak az Istentől való választás szerint.

Ahogy mondja az Írás, hogy Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Tehát Isten Jákobot választotta, nem Ézsaut. Mi történt Ézsauval? Nézed meg az életét! Elvadult az élete, és Istennek ez a választása, még mielőtt megszülettek volna, már ott volt. Az idősebb lesz szolgája az ifjabbnak, mondja az Írás, és ez Istennek a választása volt.

Miért tette ezt vajon Isten? A Biblia azt mondja, hogy az ember bizonyos dolgokba ne szóljon bele. Ki vagy te, hogy te Istennel szembe szállnál? A Bibliát nem azért adta nekünk Isten, hogy mi megkérdezzük Isten döntéseit, a Biblia azért jött, hogy informáljon minket bizonyos dolgokról.

Tehát Isten a zsidókat váltotta meg. Őket tette szabaddá az átok alól, amely a velük kötött szövetségnek a megtöréséből szállt rájuk. Miután őket szabaddá tette, lett lehetőség arra, hogy beszélhessünk az üdvösségről. Amikor azt olvassuk, hogy mi megigazíttattunk, nem azért van ez, mert mi tétettünk szabaddá a bűntől, ezt ma nagyon meg kell értenünk.

Tehát nem az hozta a mi igazságunkat, hogy mi szabaddá lettünk téve a bűntől. Nézzük a Róma levél 4 fejezetét, megnézzük, hogy valójában mi is volt ez.

Róma 4/20 Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek,

21. És teljesen elhitte, hogy amit Ő ígért, meg is cselekedheti.

22. Ez tulajdoníttaték néki megigazulásul.

Ez a jogi háttere annak, hogy nekünk megigazultság tulajdoníttatik.

23. De nemcsak érette íratott meg, hogy megigazulásul tulajdoníttaték néki,

24. Hanem miérettünk is, akiknek majd tulajdoníttatik, azoknak tudniillik, akik hisznek abban, aki feltámasztotta a mi Urunkat: Jézust a halálból,

25. Aki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért.

5/1 Megigazulván azért hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által,

2. Aki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk; és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében.

3. Nemcsak pedig, hanem dicsekedünk a nyomorúságokban is, tudván, hogy a nyomorúság kitartást eredményez,

4. A kitartás pedig kipróbáltságot, a kipróbáltság pedig reménységet,

5. A reménység pedig nem szégyenít meg; mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nékünk.

6. Mert Krisztus, mikor még erőtlenek voltunk, a maga idejében meghalt az istentelenekért.

7. Bizonyára igazért is alig hal meg valaki; ám a jóért talán csak megmerne halni valaki.

8. Az Isten pedig a hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.

9. Minekutána azért most megigazultunk az Ő vére által, sokkal inkább megmenekülünk a haragtól Őáltala.

10. Mert ha, mikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az Ő Fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az Ő élete által, miután megbékéltünk vele.

11. Nemcsak pedig, hanem dicsekedünk is az Istenben a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki által most a megbékélést nyertük.

12. Annakokáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn és a bűn által a halál, és ekképpen a halál minden emberre elhatott, mivelhogy mindenek vétkeztek az egy által;

13. Mert a törvényig volt bűn a világon; a bűn azonban nem számíttatik be, ha nincs törvény.

14. A halál azonban Ádámtól Mózesig azokon is uralkodott, akik nem az Ádám esetéhez hasonlóan vétkeztek, aki az eljövendőnek előképe.

15. De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset; mert ha amaz egynek bűne miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, mely az egy ember Jézus. Krisztus által van, sokkal inkább kiáradt sokakra.

16. És az ajándék sem úgy van, mint az egy vétkező által; mert az ítélet egy által juttat kárhozatra, a kegyelemből való ajándék pedig sok bűnből vezet megigazulásra.

17. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által, mennyivel inkább uralkodnak az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelmet bőségében vették, és a megigazulás ajándékát megragadták.

20. A törvény pedig bejött, hogy a bűn megsokasodjék.

Mit mond itt ez? Hogy a törvény előtt is volt már bűn. Nem a bűnnel foglalkozik, hogy az embereket szabaddá tegye, mert megtörték a törvényt, és nem a mi bűneinkkel foglalkozik. Miért? Azzal a halállal foglalkozik, amely minden emberre elhatott.

Egy ember bűnt követett el, és ezáltal a halál, minden emberre elhatott. Tehát a mi megigazításunk nem azért jön hozzánk, mert a bűn alól szabaddá tétettünk volna.

20. A törvény pedig bejött, hogy a bűn megsokasodjék; de ahol megsokasodik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővőlködik:

21. Hogy miképpen uralkodott a bűn a halálra, azonképpen a kegyelem is uralkodjék a megigazulás által az örök életre a mi Urunk Jézus Krisztus által.

Mi az, amit ez mondani akar itt nekünk? A te megigazulásod az az Úr Jézus Krisztus életéből fakad. Amikor az ember hiszi, hogy az Úr Jézus Krisztus az életének Ura és üdvözítője, akkor Ő azzá az emberré válik, akiért az Úr Jézus Krisztus meghalt, és ez az ember meghalt a Jézus Krisztusban az Ő halálával.

És ez itt elegendő lett volna, amikor az Úr Jézus Krisztus meghalt, hogy mindannyian, akik hiszünk ebben, vele a mennybe kerüljünk. Tehát hinni azt, hogy Ő meghalt a mi bűneinkért, ez elegendő ahhoz, hogy mi a mennybe kerülhessünk. Mert Ő megfizette étünk ezt az árat, elment értünk a pokolba, és ott szenvedett.

Jézus itt nem állt meg, de ez eddig a pontig minket már szabaddá tett volna, mert kegyelemből üdvözültünk. Jézus nem állt meg itt a halálnál. Visszatekintünk a …

Róma 4/25 Aki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért.

Ez a vers mond nekünk itt valamit. Tehát nem a mi megigazulásunkért adatott halálra, hanem a mi bűneinkért adatott halálra. Tehát a mi megigazulásunk nem onnan származik, hogy Jézus megfizette a bűneink árát. Az elegendő lett volna ahhoz, hogy szabaddá legyünk a bűntől és, hogy a mennybe kerüljünk. De ez még nem megigazulás.

A megigazítás és a megigazulás bibliai értelmezése az, hogy nem számítasz többé bűnösnek! Tehát amikor a megigazításról beszélünk, nem csak annyit jelent, hogy valaki kifizette az illetőnek a váltságát, és az illető most már szabad. A megigazítás (hogy megigazultál) azt jelenti, hogy soha nem követtél el bűnt.

Az első kérdés, hogy miért; és a másik, hogy Isten miként képes kijelenteni azt, hogy én soha nem követtem el bűnt? Azáltal, hogy az az ember [Jézus], aki soha nem ismert bűnt, Őt bűnnek nevezte.

Korinthus II. 5/21 Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazságává tétessünk Őbenne.

Tehát, ha Istennek megigazító munkája egy igaz embert [Jézust] bűnnek nevezett, az én bűneimnek a számlájára, akkor ugyanez az igazsága Istennek megteheti azt, hogy egy embert, aki bűnös volt, mától igaznak nevezzen. Miként tette ezt Isten? Úgy, hogy halálra adta Jézust a mi vétkeinkért. Az igazat halálra adta értünk, és feltámasztotta a halálból a mi megigazulásunkért.

Mit jelent ez, hogy feltámasztotta a halálból a megigazulásunkért? Egyedül Ő támadt csak fel? Nem! Valaki azt mondja, hogy Jézus azért támadt csak fel, hogy bebizonyítsa a mi megigazultságunkat? Nem! Miért? Ő feltámasztatott a halálból a mi megigazulásunkért. A Biblia azt írja, hogy amikor Ő feltámadt a halálból, mi Ővele együtt feltámasztattunk a halálból.

Amikor Jézus feltámadt a halálból, újjászületett. Amikor Ő újonnan született, új emberré lett. Együtt feltámadni Ővele, vagyis mi visszajöttünk az életbe, és új teremtésekké lettünk Ővele a Krisztus Jézusban! Hallelúja!

Tehát többé már nem az, az ember vagy, aki kárhozat alatt volt a bűn miatt, te egy új teremtés vagy Krisztus Jézusban. És ezt a zsidók nem voltak képesek megérteni. Ezért volt, hogy ők újra, és újra csak a saját törvényeik szerinti, előírásaik szerinti tisztogatásokat voltak képesek végezni.

És Pál újra, és újra kellett, hogy szóljon ezért rájuk. Magukat úgy látták, hogy bűnösök, akik Isten kegyelméből üdvözültek. Pál azt mondta, hogy nem, ez nem a réginek a folytatása, hanem te egy új ember lettél. Azért, ha valaki Krisztusban van! A valaki bárki lehet köztünk. A kérdés, hogy látod-e magad új teremtésként?

És ahogy mondja az Ige, hogy „Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden”, - ebben kell növekednünk, hogy így lássuk magunkat. Mert ez az új teremtés, ez felsőbbrendű, mint a sátán. Ezért a kereszténynek nem kell többé keresgélni, hogy megszabadítsa valaki, mert ő úgy lett teremtve, hogy amikor megszületett, felsőbbrendűvé vált a sátántól. És ezért felsőbbrendű a szegénységtől.

Tehát az új teremtéssel kapcsolatban mindezek igazak. És tiszták vagyunk, írja János I. levelében, úgy vagyunk tiszták, amint Ő tiszta, a belső emberről beszél. A szellemed pontosan olyan, mint Jézusé. Ez az új teremtés Isten Fiának a hitéből él, és az új teremtés Jézus hitének a terméke.

Az első embernek parancsolatok adattak, és meg volt mondva Istentől, hogy miként kell élnie. A második embernek pedig örök élet adatott, hogy élhessen, és ez két teljesen más dolog. Ideveszünk még egy igeverset:

Kolosse 1/18 És Ő Feje a testnek, a gyülekezetnek, aki a kezdet, elsőszülött a halottak közül, hogy mindenekben Ő legyen az első.

Jézus az elsőszülött a halálból. Vannak még ehhez kapcsolódó igeversek, de most itt folytassuk.

Kolosse 1/19. Mert tetszett az Atyának, hogy Őbenne lakozzék az egész teljesség;

20. És hogy Őáltala békéltessen meg mindent magával, békességet szerezvén az Ő keresztjének vére által; Őáltala mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben.

21. Titeket is, kik hajdan elidegenültek és ellenségek valátok gonosz cselekedetekben gyönyörködő értelmetek miatt, most mégis megbékéltetett,

22. Az Ő emberi testében a halál által, hogy mint szenteket, tisztákat és feddhetetleneket állason titeket Önmaga elé.

Nagyon sok olyan szolgálat van a gyülekezetekben, és ezáltal a pusztulás felé vezető út, amelyek olyan vallási gyakorlatokat végeznek, amelyek nem léteznek a Biblia szerint. Megnézzük még a …

Jelenések 1/5 És a Jézus Krisztustól, aki a hű tanúbizonyság a halottak közül az elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az Ő vére által.

A föld királyainak fejedelme Ő. Kik ezek?

6. És tett minket királyokká és papokká az Ő Istenének és Atyjának, néki legyen dicsőség és hatalom mind örökkön, örökké. Ámen.

Itt a földön tett minket királyokká és papokká, az Ő Istenének és Atyjának, mondja egy pár fejezettel később is.

Zsidó 12/23 Az elsőszülöttek seregéhez és egyházához, akik be vannak írva a mennyekben és mindenek bírájához, Istenhez, és a tökéletességre jutott megigazultak szelleméhez.

Itt pedig az elsőszülöttek seregéről szól az Írás. Sok téves tanítás és téves elképzelés van, amitől meg kell szabadulnunk, és szabaddá válunk az igazság által. Írja, hogy a Szellem az, ami megelevenít, a test nem használ semmit, azok a beszédek, azok az Igék, amelyeket én szólok néktek, Szellem és élet. Hallelúja!

A papi szolgálatunkban fogunk tovább menni, és hogy mi is tartozik ide, meg fogunk nézni itt számos pontot, és örömünkre lesz, ahogy megtaláljuk, hogy mi az, amit egy papnak végeznie kell Isten szolgálatában. Mert papok vagyunk. És így leszünk szabaddá.

Tehát Jézusnak el kellett szakadnia az Atyától, mert bűnné tétetett érettünk, és ezt követően lett elsőszülött ebből a halálból. Bűnné lett, elkülönült az Atyától, pokolban töltött három napot, nem Ő maga követte el ezeket a bűnöket, ez egy hatalmas helycsere, egy helyettesítés volt.

És miután megfizette a bűnök árát, feltámasztatott a halálból, legyőzte az ördögöt. Kiüresítette azt, vagyis nincs hatalma többé, le van győzve, nincs semmi joga hozzád, nincs joga betegséget tenni rád, nincs joga szegénységet tenni rád. Sok hazugsága van, de le van győzve, a lábunk alatt van. Amíg te magad nem helyezed a lábad alá, addig nincs ott.

Tehát nem kell remegnem, mert egy másik országba, vagy egy másik városba megyek, vagy egy másik helyre megyek, az ördög szalad el. Nem tetszik neki az új helye, de az örökkévalóságban itt van a helye elrendelve.

Ti pedig királyokká és papokká tétettél Istennek, és így fogunk cselekedni. A papnak áldozatokat kell bemutatni Isten felé. Napi áldozatokkal kell szolgálni. Ez nagyon érdekes. Tegnap is elmondtam az imakonferencián, és ismét elmondom, mert szeretnélek benneteket bátorítani az imádságban, a tanítások ebbe az irányba is fognak haladni.

Jelenések 8/3 És jöve egy másik angyal, és megálla az oltárnál aranytömjénezőt tartva, és adaték annak sok tömjén, hogy tegye minden szenteknek imádságaihoz az aranyoltárra, amely a királyiszék előtt volt.

A szenteknek az imádságai ilyen illatként mennek fel aranykelyhekben Isten elé.

4. És felméne a tömjén füstje a szentek imádságaival az angyal kezéből az Isten elébe.

Jelenések 5/8 És amikor elvevé a könyvet a négy élőlény, és a huszonnégy vén leborula a Bárány előtt, mindeniknél hárfák és aranypoharak lévén jó illatokkal tele, amik a szentek imádságai.

Ezek a ti imádságaitok. Szeretne valaki hozzájárulni, hogy az ő illatai is ott legyenek az Atya előtt? Álljunk fel. Hogyan fogunk illatozni? A papnak mit kellett tenni minden nap? Az Ószövetségben fogunk erről szólni Mózes II. könyvében a 28 fejezet körül. Fel kellett emelnie a kezét Istenhez és illatáldozatokkal kellett áldozni. A mi imádságaink ugyanígy illatáldozatot árasztanak Istenhez. Hallelúja! Emeljük fel kezeinket Istenhez és imádkozunk:

Ó, áldjuk a szent nevedet Uram! Áldjuk a Szent Szellemet, köszönjük a lehetőséget, hogy itt lehetünk vasárnaponként, hogy szolgálhatunk feléd, hogy az imáink felszállnak eléd, hogy megalapíthatjuk az Igédet a földön, köszönjük Atyám! Köszönjük az Ábrahám áldását. Köszönjük imádságokkal, dicséretekkel, magasztaljuk, dicsőítjük az Úr Jézus nevét. Köszönjük a Szent Szellemet. Köszönjük a megváltásod csodálatos tervét, amit beteljesítettél. Megáldjuk a jelenlévőket Atyám, nyisd meg a szemüket megértésre, vezesse a drága Szent Szellem az életüket, gyarapítsa őket Atyám Jézus nevében, hogy Isten tökéletes akarata beteljesedjen az életükben. Köszönjük Atyám, a te terveid valóságként megjelenjenek az életükben. Kijelentések jöjjenek elő Atyám. Áldunk és magasztalunk téged Atyám! Jézus nevében! Hallelúja! Ámen!

 

/Köszönjük az Úrnak Ibolya  testvérünk munkáját, aki a Békevár webkikötő számára legépelte e tanítást./ 


BÉKEVÁR FŐOLDAL