2006. 09. 30.

Kenneth E. Hagin

Hitünk tápláléka napi adagokban 

ŐSZ

 

Isten Igéje táplálék az éhes szellem számára, ami megerősíti a hívőt bővelkedő életével! Ezért tanít minket a Példabeszédek 4,21 arra, hogy őrizzük Isten Igéjét a szívünk mélyén, és hogy az első helyet Neki adjuk mindennapi életünkben.
A Hitünk tápláléka segítségedre lesz abban, hogy megelégítsd az Isten életet adó kenyere iránti éhségedet. Kenneth E. Hagin gyönyörűséges válogatása ihletet adó apró tanításokból áll, amelyek megerősítenek napról napra, ahogy Isten Igéjét táplálékként magadhoz veszed.
Kezdd el táplálni a hitedet ezzel a gazdag gyűjteménnyel, ami a mai Egyház egyik legkiválóbb elöljárója tollából született – az év minden napjára! 

Előszó 

F. F. Bosworth mondja: ,,A legtöbb keresztény háromszori meleg étellel táplálja a testét naponta, míg a szellemét heti egyszeri hideg élelemmel, és aztán csodálkoznak, hogy a hitük olyan gyenge.”
Naponta kellene táplálni a hitünket! Ez mindennél fontosabb az Úrral való együttjárásunkban. Azért írtam ezeket a könnyen emészthető hit adagokat, hogy segítsenek a hited naponkénti gyarapításában.
Tanulmányozd, és hangosan mondd ki a minden egyes oldal alján található megvallásokat. Ezek Isten Igéjén alapulnak. Amikor hallod magad megvallani Isten Igéjét, a szellemedben rögzülnek az Ő igazságai. Az Ő Igéje a szellemedbe lejutva hatékonnyá teszi az életedet. 

Október 1
Ugyanaz a Szellem

De ha annak a Szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az Ő tibennetek lakozó Szelleme által.            — Róma 8,11.
A „halandó testeitek” ebben a szövegben nem a jövendőbeli, feltámadott testünkre vonatkozik; a jelenlegi halandó testünkre vonatkozik! (A ‘halandó’ jelentése: ‘halálnak kitett’.) A mi testünk nem lesz halandó a sírban. Most halandó. A Szellem akkor már nem fog a testünkben lakozni. Isten Szelleme most lakozik a testünkben. Halandó testünknek most van szüksége arra, hogy Isten Szelleme, Aki bennünk lakozik, megelevenítse.
Az egyik ok, amiért a Szent Szellem a halandó testünkben lakozik az, hogy meggyógyítson minket azokból a betegségekből, amik megpróbálnak ránk akaszkodni. A gyógyulás része Isten tervének, vagyis a ma érvényes szövetségnek. A gyógyulás része annak a gondoskodásnak, amivel Isten gondoskodik a gyermekeiről — az Ő Testéről — itt a földön.
Ha meg tudnánk úgy érteni Isten gyógyítási tervét, ahogy meg kellene értenünk, a betegek egyszerűen meggyógyulnának abban a pillanatban, amikor a betegség megpróbálja megérinteni őket! 

Október 2
Az Ő állandó lakozása

Ő adja meg nektek az Ő dicsőségének gazdag kincsestárából, hogy megerősödjetek és megszilárduljatok hatalmas erővel a belső emberben a (Szent) Szellem által [aki maga lakozik a ti legbensőbb lényetekben, a személyiségetekben]. Krisztus a ti hitetek által [valóságosan] lakozzék (telepedjen le, maradjon meg, építse ki állandó lakhelyét, otthonát) a ti szívetekben…                         — Efézus 3,16. 17. (Amplified)
Hogyan lakozik, hogyan telepedik le és építi ki állandó lakhelyét, otthonát Krisztus a szívedben? A te hited által.
Amit Isten akar az az, hogy kiépíthesse az Ő állandó lakhelyét a szívedben! A keresztények pontosan ezt nem engedik meg Neki! (Ne feledd: Ezt a levelet újjászületett, Szellemmel betöltekezett keresztényeknek írták.)
A keresztények így énekelnek: „Jöjj el hozzám, Uram, jöjj el hozzám.” Ezzel azt mondják, hogy az Úr nincs itt — de ha valahogy rá tudnánk venni, hogy eljöjjön, Ő biztosan tudna valamit tenni értünk. Meg azt is énekeljük: „Nyúlj ki és érintsd meg Jézust, amikor erre jár.“ Mindezek az érzések a fizikai megismerésen alapulnak. Nekem nem kell kinyúlnom és megérintenem az Urat, mert Ő bennem él! Azt is énekeljük: „Csak egy érintést kérek, ó Uram, Tőled.” Mit kezdjek én ezekkel az „érintésekkel”, amikor a Szent Szellem bennem él? Bízz Istenben, aki már benned lakik! Tanulj meg „Isten-bennem-van” tudatú lenni!

Október 3
Közösség

Hű az Isten, aki elhívott titeket az Ő Fiával, a mi Urunk Jézus Krisztussal való közösségre.              — 1Korinthus 1,9.
A legnagyobb megtiszteltetés, amit Isten megadott nekünk, hogy egyaránt közösségben lehetünk Vele az Atyával, az Ő Fiával és a Szent Szellemmel, hogy végrehajtsuk Istennek az emberi nemre vonatkozó megváltási tervét.
Az újjászületés által rokonságba kerültél az univerzum Teremtőjével! Isten gyermeke lettél. Rokoni kapcsolatban kerültél Vele. A rokonság azonban közösség nélkül élettelen. Olyan, mint egy házasság szerelem és közösség nélkül.
Az Istennel való bensőséges, mély baráti közösség a hit szülőanyja. És Isten téged személyesen elhívott arra, hogy bensőséges baráti közösségben légy az Ő Fiával. 

Október 4
Imaközösség

Amit láttunk és hallottunk, azt hirdetjük néktek, hogy néktek is közösségtek legyen velünk. A mi közösségünk ugyanis közösség az Atyával és az Ő Fiával, a Jézus Krisztussal. És ezeket azért írjuk néktek, hogy örömetek teljes legyen […] Ha pedig a világosságban járunk, amint Ő maga a világosságban van: közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől. — 1János 1,3. 4. 7.
Ha te közösségben vagy Istennel és a világosságban jársz, amint Ő a világosságban van, akkor az ima lesz az egyik legnagyobb kincsed, amit örököltél a Krisztusban.
Az ima a mi erőnk egyesítése az Atya Istennel. A Vele való közösség ápolása. Az Ő akaratának véghezvitele a földön. Nem szabad, hogy az ima bármikor probléma vagy teher legyen a számodra. Teljes örömnek kell lennie.
Az ima — a valóságos ima — semmit sem fog kivenni belőled, hanem gazdagabbá tesz, valamivel mindig gyarapít. Mert Istennel vagy közösségben, amikor imádkozol. 

Október 5
Erőink egyesítése

Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Aki az Ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem Őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk?             — Róma 8,31. 32.
Isten és te együtt munkálkodtok, hogy végrehajtsátok az Ő megváltási tervét e világra vonatkozóan. Isten éppúgy nem boldogul nélküled, mint ahogy te sem boldogulhatsz Őnélküle.
Ezért is adta nekünk Jézus a szőlőtő és a szőlővesszők példázatát. A szőlőtő nem tud gyümölcsöt teremni a szőlő-vesszők nélkül, a szőlővesszők pedig nem tudnak meglenni a szőlőtő nélkül. A mai igehelyünk a rómaiakhoz írott levél első nyolc fejezetének egyik végkövetkeztetése. Azt mutatja meg nekünk, hogy az Atya Isten teljesen egy a gyermekeivel. Bemutatja azt a tökéletes közösséget és együttműködést, amit Isten gyermekei élveznek Mennyei Atyjukkal. Megmutatja, hogy Isten gyermekeinek hatalma van a sötétség erői és a körülmények felett. És Isten betetőzi ezt a 37-es versben: „De mindezekben győzteseknél is többek vagyunk Őáltala, aki minket szeretett.”
Isten tevékenyen munkálkodik az érdekedben. Támogat téged és kiáll melletted. Folyamatosan harcol érted. Folyamatosan betölti minden szükségedet az Ő bőséges kegyelmének kincsestárából. Az Ő bölcsességét és az Ő képességét adja neked! 

Október 6
Alkalmas voltunk

Ilyen bizodalmunk pedig Isten iránt a Krisztus által van. Nem mintha magunktól volnánk alkalmatosak valamit gondolni, úgy mint magunkból; ellenkezőleg: a mi alkalmas voltunk az Istentől van: aki alkalmassá tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk…              — 2Korinthus 3,4-6.
Mi nem közönséges emberek vagyunk.
Mi össze vagyunk kapcsolva a Mindenhatóval.
Mi magával Istennel egyesültünk.
Mi hajtjuk végre Isten akaratát a földön.
Mi csatornák vagyunk, akiken keresztül Isten kiárasztja önmagát a világra. Természetesen Isten ezt csak akkor tudja megtenni — ha az Ő képessége a mi képességünkké válik.
Most már jobban megérthetjük az 1Korinthus 3,9-et: „Mert Isten munkatársai vagyunk…” Ez jelenti az Atyával való közösséget! Ő biztosítja az erőt, a bölcsességet, a kegyelmet és a képességet — azokat a természetfeletti eszközöket, amelyeknek a segítségével hathatósan munkálkodhatunk az új szövetség szolgálóiként. 

Október 7
A név

És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért…             — Máté 28,18. 19.
Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben…             — Márk 16,17.

Milyen hatással lenne az életedre, ha egy dúsgazdag ember felhatalmazna, hogy a saját vagyonát használd minden szükségleted kielégítésére?
És mi még ennél is többet kaptunk! Isten képessé tett minket, és felhatalmazást adott nekünk, hogy használjuk Jézus nevét! Ennek a névnek pedig hatalma van itt a földön. E név használata igazában nem hit kérdése, hanem arról van szó, hogy élsz-e a törvényes jogaiddal Krisztusban? Elfoglalod e Isten fiaként a helyedet és élsz-e mindazzal, ami megillet. Az Ő neve megillet téged!
Jogunk van használni ezt a nevet az ellenségünkkel szemben. Jogunk van használni a nevet imakéréseinkben. Dicsőség Istennek, ez a név megillet minket! Ez a név adatott nekünk, hogy véghezvigyük az Atya Isten akaratát ebben az  időkorszakban, amelyben élünk.
A korai egyház élt ezzel a hatalommal. Jézus képviseletében cselekedtek, az Ő helyére állva. Ma pedig nekünk kell használnunk az Ő nevét, és cselekednünk Őhelyette! 

Október 8
Hogy dicsőíttessék az Atya

És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban.             — János 14,13.
Milyen döbbenetes ígéret!
Amikor beleszületünk Isten családjába, az újjászületés által megkapjuk azt a jogot és kiváltságot, hogy használjuk Jézus nevét. Minden hatalom, ami ebbe a névbe ruháztatott, azért adatott nekünk, hogy az Atya megdicsőüljön a Fiúban.
A Fiú kivetett volt a földön. Keresztre feszítve mezítelenül függött a világ előtt. De ahol pusztán a keresztrefeszítés szégyenét prédikálják, a név elveszti hatalmát, erejét és tekintélyét — nem áradnak az áldások az emberre, és nem adatik dicsőség Istennek, az Atyának.
Jézus neve azért adatott, hogy átvegye Jézus helyét a földön. Mindazt, amit Jézus meg tudott tenni földi élete során, minden egyes hívő megteheti most. Jézus van ebben a névben. Ez a név maga Jézus. Mindaz, ami Jézus volt — mindaz, amit Ő tett — mindaz, ami Ő jelenleg — mindaz, ami Ő valaha is lesz — benne van jelenleg ebben a névben!
Amikor használjuk Jézus nevét, láthatóvá tesszük a Golgotán elvégzett munkájának teljességét. Amikor használjuk ezt a nevet, az élő, gyógyító Krisztus van jelen —, az Atya Isten dicsőségére! 

Október 9
A hit bizonysága

És Jézus felelvén, monda nékik: Legyen hitetek Istenben.            — Márk 11,22.
Egy jó King James széljegyzetes-Biblia margója így adja vissza a mai szöveget: „Legyen bennetek Isten hite.” A görögül értőktől tudhatjuk, hogy annak a szószerinti fordítása, amit itt Jézus mondott, így hangzik: „Legyen isteni fajta hitetek.” Néhány modern fordítás is így adja vissza ezt a verset.
Ha egyáltalán nem tudsz görögül, akkor is könnyen beláthatod, hogy ennek a versnek ez a helyes fordítása, mivel Jézus épp előzőleg mutatta be a tanítványoknak, hogy Ő rendelkezik ezzel a fajta hittel: az isteni fajta hittel, azzal a hittel, amit Isten használt, amikor kezdetben megteremtette a világot. Ennek a fejezetnek az elején, Jézus szólt a terméketlen fügefához. Nem imádkozott. Egyszerűen azt mondta annak a fának: „Soha örökké ne egyék rólad gyümölcsöt senki…” (14. vers)
Másnap reggel, amint Jézus és a tanítványok elhaladtak ugyanott, látták, hogy a fügefa gyökerestől kiszáradt. Péter, visszaemlékezvén, azt mondta: „Mester nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt.” (21. vers)
Jézus azt felelte neki: „Legyen isteni fajta hitetek.” Jézus bemutatta nekünk az isteni fajta hitet. Azután azt mondta, hogy ezzel rendelkeznünk kell. 

Október 10
A hit meghatározása

Mert bizony mondom néktek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek: Kelj fel és ugorjál a tengerbe! és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond megtörténik, meglesz néki, amit mondott.             — Márk 11,23.
Közvetlenül azután, hogy Jézus bemutatta az isteni fajta hitet, meg is határozta azt. A Márk 11,23-ban Ő, a hit fejedelme, így határozza meg az isteni fajta hitet:
(1) az ember hisz a szívében,
(2) majd kimondja a szájával azt, amit a szívében hisz,
(3) és az megtörténik.
Isten ezt a fajta hitet használta, amikor kezdetben megteremtette a világot. Isten hitte, hogy amit Ő mond, meg fog történni! Ezért azt mondta: „Legyen föld.” És lett föld. Valójában Ő mindent úgy teremtett — a napot, a holdat, a csillagokat, a bolygókat és az állatokat, mindent — kivéve az embert —, hogy hitte: az, amit Ő mond, meg fog történni. Azután kimondta. És megtörtént. Ez az isteni fajta hit. 

Október 11
Az Istentől kapott hit

Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni; hanem józanon bölcselkedjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét.             — Róma 12,3.
„Hit: igen, erre van nekem szükségem” — mondják sokan. — „És imádkozom is, hogy Isten adja meg nekem.” Ezzel csak az idődet vesztegeted. Nincs több értelme Istenhez imádkoznod hitért, mint annak, hogy az ujjaiddal malmozol, azt a mondókát hajtogatva: „Ragyogj, ragyogj kicsi csillag.”
A hitért való imádkozás reménytelen vállalkozás és elpocsékolt idő, mert minden hívő megkapta az isteni fajta hitnek egy bizonyos mértékét. Nem kell megszerezned. Nem kell imádkoznod érte. Nem kell böjtölnöd érte. Nem kell jó cselekedetekkel és jó magaviselettel kiérdemelned. Már a tiéd.
Pál nem a bűnösöknek írt, hanem a hívőknek, a Római levélnek ebben a versében. Azt mondta: „…mondom mindenkinek közöttetek [nem a világon mindenkinek], …az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét.” Minden hívőnek van hite! Isten adta nekik! 

Október 12
Üdvözítve hit által

Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez.            — Efézus 2,8.
Figyeld meg, az a hit, amely által üdvözülsz: „nem tőletek van.” Más szavakkal, nem természetes, emberi hit. Isten ajándéka! Ez megegyezik a Róma 12,3-mal, amely kijelenti: „…az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét!”
A keresztények mégis azt mondják: „De nekem mégsincs hitem.” Én mindig azt válaszolom erre: „Akkor miért nem fogadod el az üdvösségedet? Aki üdvösségre jutott, annak van hite! Ugyanis nem lenne üdvössége hit nélkül.”
Minden hívőnek van hite! A Biblia azt mondja, hogy van nekik! Sok keresztény azonban nincs tudatába annak, hogy neki is van hite, ezért nem használja azt a hitét, ami megvan. Isten ellen, a Biblia ellen és önmaguk ellen foglalnak állást, mivel állandóan arról beszélnek, hogy mennyire nincs hitük.
Isten szól hozzánk az Igéjében. Isten és az Ő Igéje egyek. Ha Isten Igéje mond valamit, akkor azt Isten mondja. Isten Igéje pedig azt mondja, hogy Isten már megadta neked a hit mértékét. Biztos, hogy ez isteni fajta hit, mert Istennek nincs másfajta hite!

Október 13
Honnan jön a hit

Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.    — Róma 10,17.
Hogyan ad Isten a bűnösnek hitet arra, hogy üdvözüljön? Elolvashatjuk együtt a rómaiakhoz írott levél 10. fejezetében, amely az üdvösségről beszél, és arról, hogyan kapunk hitet az üdvösségre. (Zárójelben vannak az én megjegyzéseim.)
„De mit mond? Közel van hozzád az Ige, a szádban és a szívedben van: azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. (Figyeld meg: Isten Igéjét a ‘hit beszédé’-nek nevezi. Mert ez építi fel a hitet. Ebből származik a hit azoknak a szívében, akik megnyitják magukat rá.) Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre… Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtarttatik. Mimódon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek? (Most értsd meg ezt.) Mimódon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? […] Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.” (Róm. 10,8–10. 13. 14. 17.)
Nem tudsz hinni hallás nélkül. A hit hallásból jön. Mit kell meghallanod? Isten Igéjét! 

Október 14
A hit beszéde

De mit mond? Közel van hozzád az Ige, a szádban és a szívedben van: azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk.             — Róma 10,8.
Isten Igéje „a hit beszédének” neveztetik.
A hit tényeken alapul — Isten Igéjének a tényein. A hitetlenség teóriákon alapul. Én így határozom meg a teóriát: „A teória olyan feltételezés, ami a vitatott téma ismeretének a hiányából fakad.” Sok egyház azért van tele hitetlenséggel, mert túl sok teóriát hallottak.
A hitetlenség lelkülete került túlsúlyba a szolgálatokban; a szegény, drága nyáj meg csupán annak a terméke, amit lelkipásztoraiktól hallottak prédikálni. Igazában úgy tudunk a legjobban segíteni az embereknek, ha megmondjuk nekik, hogy mit mond a Biblia — azt adjuk nekik, amit Isten Igéje mond — nem pedig azt, amit ember mond.
Az ember tévedhet, Isten sohasem téved. Nem számít, hogy milyenek a körülmények — nem számít, hogy mi történt az életedben — Isten Igéjének van mondanivalója azzal kapcsolatban. Tudd meg, mit mond Isten Igéje! A hit jönni fog — és megváltoztatja a dolgokat a te javadra.

Október 15
Ugyanaz a hit

Mivel pedig a hitnek bennünk is ugyanaz a szelleme van, amint meg van írva: Hittem és azért szóltam; hiszünk mi is, és azért szólunk.              — 2Korinthus 4,13.
Pál azt írta: „A hitnek bennünk is ugyanaz a szelleme VAN…”
Nem azt írta tehát, hogy: „próbálkozunk azzal, hogy megszerezzük”, vagy „ebben reménykedünk”, hanem azt mondta, hogy ez a „miénk”! Mi a miénk? A hitnek ugyanaz a szelleme. És ez milyen fajta hit? Olyan fajta, ami (1) hisz, és (2) azért szól.
Ez nem ugyanaz a fajta hit, amelyikről Jézus beszélt a Márk 11,23-ban? Az a fajta, amely (1) hiszi a szívében, (2) kimondja a szájával, és (3) akkor az megtörténik? De igen! Ez a hitnek ugyanaz a szelleme! A 2Korinthus 4,13 pedig azt mondja, hogy ezzel rendelkezünk! 

Október 16
A növekvő hit

Mindenkor hálaadással tartozunk az Istennek, atyámfiai, tiérettetek, mivelhogy felettébb megnövekedék a ti hitetek…             — 2Thessalonika 1,3.
Isten minden hívőt a hitnek ugyanazzal a mértékével indít el, miután újjászületik. Nem ad az egyik csecsemő kereszténynek több hitet, mint a másiknak. Miután újjászületünk, már rajtunk múlik, hogy fejlesszük azt a hitmértéket, amit megkaptunk.
Túl sokan tették azt a hitükkel, amit az a bizonyos ember az egy talentumával: becsomagolta, és elrejtette, nem használta fel. A saját hited mértékét lehet növelni — növekedhet. De te vagy az, aki növeled — nem pedig Isten!
Két dolgot tehetünk a hitünk növekedéséért: (1) Isten Igéjével tápláljuk, és (2) gyakoroljuk, azaz a gyakorlatban alkalmazzuk. 

Október 17
A hit mérhető

Jézus pedig, amikor ezt hallá, elcsodálkozék, és monda az Őt követőknek: Bizony mondom néktek, még az Izraelben sem találtam ilyen nagy hitet.   — Máté 8,10.
Egy százados jött Jézushoz a beteg szolgája érdekében. Amikor Jézus azt mondta: „…Elmegyek és meggyógyítom őt” (Mát. 8,7), a százados azt felelte: „…csak szólj egy szót, és meggyógyul az én szolgám.” (8. vers)
Jézus azt mondta neki: „…Eredj el, és legyen neked a te hited szerint…” (13. vers)
Tanítványaihoz fordulva pedig azt mondta: „…még az Izraelben sem találtam ilyen NAGY hitet.” (10. vers) Ezek szerint lehetséges, hogy valaki nagy hitet fejlesszen ki.
Másfelől a kis hitnek a példáját láthatjuk, amikor Péter elkezdett süllyedni, azután, hogy már járt a vízen. Jézus megdorgálta Pétert, mondván: „…KICSINYHITŰ, miért kételkedtél?” (Mát. 14,31) Ha a hit lehet nagy és lehet kicsi, akkor a hit mérhető! Itt van néhány olyan Ige, ami azt bizonyítja, hogy a hit mérhető: Növekvő hit (2Thess. 1,3); gyenge hit (Róm. 4,19); gazdag hit (Jak. 2,5); hittel teljes (Csel. 6,5); teljes hit (Jak. 2,22); képmutatás nélkül való hit (2Tim. 1,5); hajótörést szenvedett hit (1Tim. 1,19); győzedelmes hit (1Ján. 5,4). 

Október 18
A hit tápláléka

Ő pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden Igével, amely Istennek szájából származik.              — Máté 4,4.
Jézus itt fizikai hasonlattal él egy szellemi gondolat átadásánál. Azt mondja, hogy ami a testnek a kenyér, illetve a táplálék, az az ember szellemének, vagyis a szívének Isten Igéje. Táplálhatod a szellemedet. Táplál-hatod a hitedet. Isten Igéje a hit tápláléka.
Smith Wiggleswsorth-t, a nagy angol prédikátort, akinek a szolgálata során a feljegyzések szerint tizennégy ember támadt fel a halálból, a hit apostolának nevezik. Ő mondta: „Addig sohasem tartom magamat teljesen öltözöttnek, amíg nincs az Újszövetség a zsebemben. Inkább cipő nélkül indulnék el hazulról, mint a Bibliám nélkül!” Wigglesworth világkörüli utazásai során sok otthonban szállt meg. Úgy mesélik, hogy minden étkezés után, még az éttermekben is, kicsit hátrább húzódott az asztaltól, elővette az Újszövetségét, és azt mondta: „A testet már tápláltuk; most tápláljuk a belső embert.” Aztán felolvasott valamit a hitről, befejezésül pedig rendszerint adott egy kis hitről szóló tanítást. 

Október 19
Az elvárás

Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik és megjutalmazza azokat, akik Őt szorgalmasan keresik.              — Zsidó 11,6.
Isten hitet vár tőlünk. Nos, ha Isten elvárja, hogy legyen hitünk, amikor az lehetetlen, hogy hitünk legyen, jogunk van megkérdőjelezni az Ő igazságosságát. Ha azonban Isten a kezünkbe adja azokat az eszközöket, amelyek által hit jöhet létre, akkor a miénk a felelősség, hogy van-e hitünk vagy sem.
Isten nekünk adta az Ő Igéjét, és azt mondta: „…a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.” (Róm. 10,17.)
F. F. Bosworth, a gyógyítás tekintélyes szakértője, és a Krisztus a gyógyító című klasszikus könyv szerzője, mondja: „A legtöbb keresztény napi háromszori meleg étellel táplálja a testét, a szellemét azonban csak heti egyszeri hideg étellel, és még csodálkozik, hogy olyan gyenge a hitben.” 

Október 20
Gyakorold

…Legyen néktek a ti hitetek szerint.              — Máté 9,29.
Ha rendszeresen eszel, és nem végzel testmozgást, meg fogsz hízni, és puhány leszel. Hasonlóképpen, ha nem gyakorlod a hitedet, a „hitizomzatod” elsorvad. Gyakorold a hitedet azon a szinten, ahol vagy. Vannak keresztények, akiknek a hite meghaladja másokét a fejlettségben. Ahogy táplálod és gyakorlod a hitedet, úgy növekedik és erősödik. Ne feledd, hogy senki sem úgy kerül a létra csúcsára, hogy a legfelső fokán kezdi!
Sokan szenvedtek vereséget, mert megpróbáltak a saját hitszintjük felett hinni. Tanítást hallottak a hitről, és megpróbálták a létra tetején kezdeni. Mivel a hitük nem volt ezen a szinten, nem működött, és azt mondták: „Ez a hit-dolog nekem nem megy. Próbáltam, de nem működik.”
A hit működni fog, mihelyst gyakorlod. Egy idő után olyan dolgokkal kapcsolatban is tudsz hinni Istenben, amiről álmodni sem mertél volna. Legyen neked a te hited szerint. Ha a kérésed Isten Igéjén alapul, és hiszed, hogy Isten megteszi, Isten meg is fogja tenni.
Bárhol is tartasz a hitben, legyen megfelelő a hozzá-állásod. Állj pozitívan a dolgokhoz — és tartsd bekapcsolva a hit kapcsolóját. Folyamatosan higgy Istenben, és használd a hitedet. 

Október 21
A hit helye

Mert szívvel hiszünk…             — Róma 10,10.
…És szívében nem kételkedik, hanem hiszi…              — Márk 11,23.

A hit — a valóságos hit, a bibliai, az igei hit — a szívből származik, nem a fejből. Mit jelent szívvel hinni? Mi az ember szíve? Nos, itt nem arra a fizikai szervre gondolunk, amelyik a vért pumpálja a testben és életben tart.
Nem tudnál jobban hinni a fizikai szíveddel, mint az ugyancsak fizikai kezeddel, szemeddel, füleddel, orroddal vagy a lábaddal!
Gondoljuk csak meg, hogyan is használjuk a ‘szív’ fogalmát. Amikor egy fának a szívéről beszélünk, a fa középpontjára, a legbelső, lényegi részére gondolunk. Amikor egy téma ‘szívéről’ beszélünk, a téma legfontosabb részét értjük alatta, az idegközpontját, azt a részét, ami körül minden más forog.
Hasonlóképpen, amikor Isten az ember ‘szívéről’ beszél, az ember legfontosabb részéről — az ember lényének központjáról — a szelleméről beszél! 

Október 22
Az elrejtett ember

Hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes szellem romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten előtt.             — 1Péter 3,4.
Azért nem csüggedünk; sőt ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról napra megújul.             — 2Korinthus 4,16.
Engedjük meg Istennek, hogy Ő mondja meg nekünk, mi a szív. Az 1Péter 3,4-ben Isten azt mondja, hogy az ember szíve — egy rejtett ember. Vagyis, ez a rejtett ember el van rejtve a fizikai érzékeink elől. Nem láthatjuk fizikai szemmel, nem is érinthetjük fizikai kézzel. Ez azért van, mert nem fizikai lény; ő az a „belső ember”, akiről a 2Korinthus 4,16 beszél.
Az Igében ezt a két kifejezést találjuk, amivel Isten meghatározza nekünk az emberi szellemet: a belső ember és a szívnek elrejtett embere. 

Október 23
Szellemi lény

Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok: szellemetek, lelketek és testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.             — 1Thessalonika 5,23.
Te szellem vagy.
Van lelked.
És testben élsz.
Szellemed a szellemvilággal tart kapcsolatot.
Tested a fizikai világgal van kapcsolatban.
Lelked pedig az elme világához kapcsolódik.
Ez a három világ, amivel kapcsolatban vagy. Nincs több. Az ember szellemi lény, Isten képére teremtve, Aki Szellem. (Lásd 1Móz. 1,26. Ján. 4,24.)
Te is szellemi lény vagy. És segíti a hitedet, ha így gondolkodsz erről, mert a hit a szívből jön, azaz a szellemedből, vagyis a belső emberedből. (Ezek a fogalmak: az ember szelleme és az ember szíve egymással felcserélhető módon használatosak az egész Bibliában.)
A hit nem a fejből származik, a hit nem a testből származik. A hit a szívből származik! 

Október 24
A szív a fej ellenében

Bizodalmad legyen az Úrban teljes szívedből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál.             — Példabeszédek 3,5.
A saját értelmed egyszerűen az elméd működési folyamata — a saját emberi gondolkodásod. Más szavakkal így is olvashatnánk ezt a verset: „Bizodalmad legyen az Úrban teljes szívedből; és a saját fejedre ne támaszkodj.”
A hit működni fog a szívedben, még ha a fejedben kételkedés van is! Sok keresztény amiatt szenved vereséget, hogy amikor a kételkedés belép az elméjébe, azt mondja: “Én kételkedem.” Jézus azonban nem azt mondta: „és a fejében nem kételkedik”, hanem azt mondta: „és a szívében nem kételkedik, hanem hiszi…” (Márk 11,23) A szív hite az, ami elvégzi a munkát, nem pedig a fejé.
Azok közül a nagy csodák közül, amelyek megtörténtek az életemben, némelyik akkor történt, amikor ilyen hit-kijelentéseket tettem, mint: „Én a szívemből való hittel elfogadom a gyógyulásomat” — miközben a fejem egyre azt mondta: „Ez nem így van. Ez nem így van!” (Két szervi szívbetegségből gyógyultam meg és egy gyógyíthatatlan keringési betegségből, ami majdnem teljesen megbénította a testemet.)
Neked is szokott bajod lenni a fejeddel? Ilyenkor egyszerűen csak bízzál az Úrban teljes szívedből (ne a fejedből), és a saját értelmedre ne támaszkodj! 

Október 25
A fej hite

Mondának azért néki a többi tanítványok: Láttuk az Urat. Ő pedig monda nékik: Ha nem látom az Ő kezein a szegek helyeit, és be nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe, és az én kezemet be nem bocsátom az Ő oldalába, semmiképpen el nem hiszem. És nyolc nap múlva ismét bent voltak az Ő tanítványai, Tamás is ővelük. Noha az ajtó zárva volt, beméne Jézus, és megálla a középen és monda: Békesség néktek! Azután monda Tamásnak: Hozd ide a te ujjadat és nézd meg az én kezeimet; és hozd ide a te kezedet, és bocsássad az én oldalamba: ÉS NE LÉGY HITETLEN, HANEM HÍVŐ. És felele Tamás és monda néki: Én Uram, és én Istenem! Monda néki Jézus: Mivelhogy láttál engem, Tamás, hittél: BOLDOGOK, AKIK NEM LÁTNAK ÉS HISZNEK.                  — János 20,25–29.
Tamás hite a fej hite volt. Jézus nem dicsérte meg érte. Jézus azt mondta: „Mivelhogy láttál, hittél.”
Mindenkinek lehet ilyen fajta hite, legyen az illető szent vagy bűnös. Ez a fej hite. A fej abban hisz, amit az érzékek közölnek vele. Jézus a szív hitét dicsérte meg. Ő azt mondta: „...boldogok, akik nem látnak és hisznek.” Szívvel hinni azt jelenti, hogy attól függetlenül hiszel, amit a tested vagy az érzékeid fizikailag jeleznek. A fizikai ember azt hiszi, amit fizikai szemeivel lát, amit fizikai füleivel hall, amit fizikailag érzékel. A szív azonban Isten Igéjében hisz, függetlenül attól, hogy az érzékek mit mondanak. 

Október 26
A szív hite

Aki a reménytelenség ellenére elvárással HITTE, hogy sok népnek atyjává lesz, ASZERINT, AMINT MEGMONDATOTT: Így lészen a te magod.             — Róma 4,18.
A rómaiakhoz írott levél 4. fejezetében Isten szavait olvashatjuk Ábrahámról és az ő hitéről. A 18-as vers azt mondja, hogy Ábrahám hitt. Mi szerint hitt Ábrahám?  „…aszerint hitt, amint megmondatott…”
Ábrahám nem aszerint hitt, amit látott. Nem aszerint hitt, amit érzett. Nem aszerint hitt, amit a fizikai érzékei mondtak neki. Még csak nem is aszerint hitt, amit a saját feje diktált neki. Ábrahám aszerint hitt, amint megmondatott, Isten által!
Ennek az Igének az ismerete már sok nehéz helyzeten átsegített engem.
Amikor az ellenség és az ellentmondó körülmények azt mondták: „Nem, ez nem a tiéd”, én ennek ellenére meg-álltam a hitemben, és azt mondtam a szívemből: „Hiszem, aszerint, ami megmondatott.” És „ami megmondatott”, az maga Isten Igéje! 

Október 27
Mint meglévőket

Amint meg van írva, hogy: sok nép atyjává tettelek téged. Az előtt az Isten előtt, akiben hitt, aki a holtakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja mint meglevőket.              — Róma 4,17.
Ha Ábrahám aszerint hitt, amint megmondatott, nézzük meg, pontosan mi is mondatott meg? Miben hitt Ábrahám?
Amikor Ábrám (ahogy addig neveztetett) kilencven-kilenc éves volt, az Úr azt mondta neki: „Ne neveztessék ezután a te neved Ábrámnak, hanem legyen a te neved Ábrahám, mert népek sokaságának atyjává tettelek téged.” (1Móz. 17,5) Figyeld meg, Isten nem azt mondta, hogy: „teszlek majd téged”, hanem azt: „Ezt tettem veled.”
Amikor Isten ezt az ígéretet tette, Ábrahám még gyermektelen volt. És nem az mondatott Ábrahámnak, hogy higgye, hogy atya lesz (jövő idő). (Azok akik „majd meg fognak kapni” valamit, sohasem kapják meg. Ugyanígy járnak azok is, akik azt mondják, „Egyszer majd üdvözülni fogok.” Vagy: „Majd meg fogok gyógyulni.”)
Nem! A hit mindig jelen idő! Ábrahámnak abban kellett hinnie, hogy ő népek sokaságának atyjává tétetett. Mert láthatod, a hit úgy szólítja azokat a dolgokat, amelyek nincsenek, mint meglévőket. És azok ettől jönnek létre! 

Október 28
Isten utánzói

Ezért legyetek Istennek az utánzói [másoljátok Őt és kövessétek az Ő példáját], mint ahogy az igen szeretett gyermekek [utánozzák az apjukat].            — Efézus 5,1. (Amplified)
— Én nem tudom hinni, hogy az enyém az, amit nem látok! — mondta nekem egyszer egy prédikátor. — Azt el tudod hinni, hogy van eszed? — kérdeztem erre. —Természetesen — mondta. — És láttad már valaha?
Ábrahám elhitte azt, amit nem látott. Tamás nem volt hajlandó elhinni azt, amit nem látott. Tamás neve nincs följegyezve a hit hőseinek arcképcsarnokában a Zsidókhoz írott levél 11. fejezetében. De Ábrahámé ott van.
Máskor mondtak nekem ilyet is: — Igen, az rendjén van, hogy Isten úgy szólítja azokat, amik nincsenek, mint meglevőket, hiszen Ő az Isten. Az viszont már nem lenne helyénvaló, ha én is ezt tenném.
Ha neked nem szabad megtenned, akkor Istennek sem szabad megtennie! Az ördög gyermekei úgy cselekszenek, mint az ördög. Isten gyermekei viszont úgy, amint Isten. Isten a hit Istene. Mivel mi a hit Istenének hitgyermekei vagyunk, nekünk hitben kell cselekednünk. A hit pedig előszólítja azokat a dolgokat, amik nincsenek, mint meglévőket! 

Október 29
Erős hit

Az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek, és teljesen elhitte, hogy amit Ő ígért, meg is cselekedheti.             — Róma 4,20. 21.
— Én gyenge vagyok a hitben — mondta nekem egy asszony. — Imádkoznál, hogy megerősödjön a hitem? — kérdezte.
— Nem — mondtam. — Nem fogok. Az igazság ugyanis az, hogy erős vagy hitben! Csak nem vagy tisztában vele. Feltehetek neked néhány kérdést? Te hiszed, hogy amit Isten ígért, azt meg is cselekedheti?
— Természetesen — mondta büszkén. — Én tudom, hogy Isten mindent megcselekedhet, amiről azt mondta, hogy meg fogja tenni. És tudom, hogy meg is teszi.
— Tudod azt mondani: „Dicsőség Istennek!” és dicsérni Őt az ígéreteiért?
— Persze, hogy tudom. Mindennap ezt teszem.
— Tehát erős vagy a hitben — mondtam erre — a Róma 4,20–21 szerint. Ábrahám is erős volt a hitében. Mi az erős hit? Dicsőséget adni Istennek, és teljesen elhinni, hogy amit Ő ígért, azt Ő meg is cselekedheti. Ha megfelelsz ennek a követelménynek, akkor te is erős vagy a hitben. 

Október 30
A megnembocsátás

És mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van; hogy a ti mennyei Atyátok is megbocsássa néktek a ti vétkeiteket.            — Márk 11,25.
Jézus közvetlenül azután, hogy megtette azokat a csodálatos, izgalmas, elképesztő és döbbenetes kijelentéseket, amelyek a Márk 11,23–24-ben vannak feljegyezve, (És még soha senkinek nem sikerült behatolni ezeknek a kijelentéseknek a mélységeibe) ugyanott — és ugyanazzal a lélegzettel azt mondta: „És amikor imádkozva megállotok, bocsássatok meg…”
Ha a megnembocsátás légköre vesz körül, a hited nem fog működni! Az imáid nem fognak működni! A megnembocsátást a hit egyedüli akadályaként említette meg Jézus.
Ezért a megbocsátás elsőrendű kérdés kell, hogy legyen. (Ha az imáim és a hitem nem működnek, a megbocsátás kérdése az első, amit megvizsgálok az életemben.) Semmiképpen, soha nem engedem meg, hogy bárkivel szemben megnembocsátás kerüljön a szívembe. Megtagadom, hogy bárkiről gonoszat gondoljak. Nem hagyom, hogy bárkire megsértődjek. Nem számít, hogy mit tettek ellenem, nem számít, mit mondtak rólam — nem hagyom, hogy ez hatással legyen rám. 

Október 31
A megbocsátás

Ha pedig ti meg nem bocsátotok, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.             — Márk 11,26.
— Hagin testvér — szólított meg egy hölgy —, űzd ki ezt a megnembocsátó szellemet belőlem. Van egy asszony itt a gyülekezetben, akinek nem tudok megbocsátani. Úgy látszik, nem vagyok képes a megbocsátásra.
Mire én: — Előfordul, hogy meg kell bocsátanod a férjednek?
— Hogyne, van úgy, hogy meg kell bocsátanom neki, és olykor ő bocsát meg nekem.
— Ha jól értettem, azt mondtad, nem vagy képes a megbocsátásra.
Nevetett: — Szóval meg tudok bocsátani, igaz?
— Hát persze — mondtam —, ha meg tudsz bocsátani az egyiknek, meg tudsz bocsátani a másiknak is. Megértette, és azt felelte rá:
— Én képes vagyok megbocsátani, és meg is teszem. Ennyi az egész!
Ez éppen ilyen egyszerű. Ne tedd bonyolulttá a megbocsátást. Jézus azt mondta: „Mikor imádkozva megállotok, bocsássatok meg.” Ez azt jelenti, hogy meg tudunk bocsátani. Jézus nem kért tőlünk olyasmit, amit ne lennénk képesek megtenni. 

FOLYTATÁSA KÖVETKEZIK! 

Az itt közölt idézet nem tartalmazza a napi megvallásokat.
A keresztény élet nélkülözhetetlen részét képező imákat a könyvben találod meg. 

(A könyv magyar nyelvű kiadója: Krisztus Szeretete Egyház, 2002.)