2010.11.20.

BILL KAISER KONFERENCIA

Jegyzet Bill Kaiser bibliatanító szolgálatából
2010. november 06.

 

Jim Sanders: Atyám! Felemeljük a szíveinket! Áldunk és magasztalunk téged! Emeljétek fel a hangotokat Istenhez és a szíveteket! Fülben van a gyógyulás! Köszönjük Atyám, megáldunk téged! Áldunk téged Atyám, hogy megáldottál minket minden szellemi áldással a Krisztusban. A fejben lesznek gyógyulások. Köszönjük Atyám! A vesében lesznek gyógyulások. Hálás a szívünk Atyánk! Imádunk! Szellemben és igazságban keresed az imádóidat.

Hatalmas élővizek folyamai folyjanak, az életünkön a szívünkből fakadjanak ezek. Öntözzék meg a száraz, szikkadt világot. Atyám, óh, a szomjúhozókat megelégíted. Használj minket ebben Atyám! Hatalmas folyamok áradjanak a szívünkről. Fölemeljük a Sínai-félszigetet. Sátán megdorgálunk a Jézus Nevében! Jézus hatalmában tesszük ezt. A Királyok királyának hatalmában! Minden gonoszságoddal eltávozol az életünkről!

Kegyelmed szellemében akarunk Atyám haladni előre az Igazságért. Hozsanna! Hozsanna! Tiéd Atyám minden dicsőség Mennyen és Földön! Emeljük fel a hangunkat Istenhez, kezünket, szívünket, az egész lényünket adjuk át Istennek! Oroszországért könyörgünk Atyám!

A gyógyító-kenet áradjon közöttünk Atyám! Jelek, csodák, erők! A világ üdvösségéért kiálltunk! Gyógyulás van a mellkasban! Az egész lényünk a tiéd Atyám, szellemünk, lelkünk, testünk Atyám! A Szent Vér van felettünk! Asztma távozik el a Jézus Nevében! (Kezdjetek énekelni! Hallelúja! Hallelúja, hallelúja, hallelúja!) Dicsérünk, magasztalunk Atyám! Áldunk mindenekfelett hatalmas Isten!

Hallelúja! Köszönjük Uram! Kezeink rávetésével imádkozunk a zsebkendők felett. Pásztorok, néhányan jöjjetek előre: Kezeink rávetésével hisszük Atyám, hogy a szent kenet árad a zsebkendőkbe, ruhadarabokba. Atyám, és ahogy a betegek testéhez ér, ez a gyógyító kenet kiárad, jelek csodák és szabadulások lesznek! Köszönjük Atyám a drága szent kenetedet! Hit cselekedetére ez az erő kiárad. Megszűnnek a betegségek és a fájdalmak. Hallelúja! A Jézus Nevében neked adunk minden dicsőséget Atyám, azért amit elvégzel közöttünk! Jelek csodák, és erők sokasága legyen Jézus Nevében! Ámen

Hallelúja! Öleljétek meg a szomszédotokat és jelentsétek ki számára, hogy az Úr Jézus Krisztus áldottja vagy a mai napon, hogy itt lehetsz közöttünk. Amíg elhelyezkedtek, néhány bejelenteni valót elmondok. A figyelmeteket szeretném ezzel felkelteni. Holnap délután Szegeden találkozhatunk Bill Kaiser szolgálattal. Vasárnap 4 órakor Szegeden a Deák Ferenc Gimnáziumban. Jövő héten 11-én csütörtökön, Kolozsváron lesz az Auditórium Maximum Európai Egyetem Dísztermében egy evangelizációs alkalom. November 13-án szombat Országos Imakonferencia itt a Török Flóris 76-ban. Nagyon kérem, hogy minél többen gyertek, ha tudtok! November 20-án Pásztorkonferencia szombat 10 óra. December 4-én, tehát mikulás előtti szombaton Országos Imakonferencia újra itt a Török Flóris 70-ben!

Akik az adománygyűjtésben szoktak segíteni nekem, mint Ákos, Péter és jelen vannak még néhányan, úgy láttam. Túrkevéről kérném szépen pásztorunkat, Kálmánt jöjjön (kis Hanna még nem tud segíteni ebben). Hallelúja! Dicsőség Istennek! Tehát ti ketten fel is fogtok menni az emeletre és ott végzitek a gyűjtést.

Köszönjük, Mennyei Atyám köszönjük a jó magvetéseket a mai napon! Hosszú életre vetjük, ezeket a magokat az Úr örömére vetjük, hisszük, hogy előjönnek ezek az elvetett magok! Isten Igéje az igazi mag és Isten Igéjébe vetjük a magot! Ellene megyünk a szükségnek! Ezzel a magvetéssel ellene megyünk a szegénység szellemének! A szolgáló szellemeket kiküldjük, hogy menjenek és hozzák be a szükséges anyagiakat megsokszorozva az életünk felett! Áldásokkal teljesen! Minden egyes életre! Minden egyes életre kiterjesztve ezt az imát és a hatalmunkat! A Jézus Nevében! Ámen! Hallelúja!

Kiáltsatok az Úrnak: Hallelúja! Hozsanna a Magasságban! Hallelúja! Még egy ölelés! Öleljétek meg a szomszédotokat! Isten szeretete van bennetek, árasszátok ki a másik felé! Jézus Nevében! Hallelúja!

Bill azt szereti, hogyha ellazultatok már és boldogok vagytok és mosolyogtok. Nem kell bemutatnunk, régi drága kedves vendégünk ő! Sok-sok éven keresztül évről-évre meglátogat minket. Bill elhozta magával a feleségét Emogene-t is. Első osztályban találkoztak. Iskolának az első osztályában találkoztak, az általános iskola első osztályában. Azóta ismerik egymást! És szeretik egymást! Hallelúja! Álljatok fel!

 

Bill Kaiser: Mindenki kiáltsa, hogy Hallelúja! Jézus él! (Gyülekezet kiálltja, hogy Jézus él, Jézus él!) Rendben van, akkor üljetek le! Hallelúja!

Ma hoztátok-e a Bibliátokat magatokkal? Nagyon helyes. Az én Bibliámat az Efézus 3-nál fogom kinyitni! Nagyra tartjuk azt az áldozatot, amit hoztál, azért, hogy ma itt lehess velünk. Biztos vagyok benne, hogy néhányan igen korán keltetek ma azért, hogy felszállhassatok arra a bizonyos buszra, és ide eljöhessetek közénk. Nagyon nagyra tartom ezt! De Isten még ennél is nagyobbra értékeli ezt!

Istennek a szíve izgalomra gyúl, amikor az Ő Népe kész arra, hajlandó arra, hogy áldozatot hozzon Érte. Hogyha eljöttél ma ezért és hazamész utána, már ettől Isten áldott lett. De arra is elszántad a szíved, hogy fölállsz és imádod Őt. És ebben Isten még áldottabb lett így. Aztán arra is elszántad a szíved, hogy meghallgasd ezt a Bill Kaiser nevű fickót. És akkor Isten elkezdett imádkozni érted. J

Efézusi levél 3. fejezet. Meg fogom kérni Erzsébetet, hogy olvassa fel az egész 3. fejezetet anélkül, hogy én közbe szakítanám.

Efézus 3. fejezet:

Ezért vagyok én Pál a Krisztusnak foglya tiérettetek, a pogányokért. Ha ugyan hallottátok Isten Kegyelmének rendelkezését, melyet nékem adott a ti érdeketekben. Hogy tudniillik kijelentés útján ismertette meg velem a titkot, a szerint, amint az előbb röviden megírtam. Melynek olvasásából megérthetitek, hogy mi az én ismeretem a Krisztus titka felől. Amely egyéb időkben meg nem ismertettetett az emberek fiaival úgy, ahogy most kijelentetett az Ő szent apostolainak és prófétáinak a Szellem által. Hogy tudniillik a pogányok örököstársak és egy ugyanazon Test tagjai és részesei az Ő Ígéreteinek a Krisztus Jézusban az Evangélium által. Amelynek szolgájává lettem az Isten Kegyelmének ama ajándékából, mely adatott nékem az Ő hatalma erejének munkája szerint. Nékem minden szentek között a legeslegkisebbnek adatott ez a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus véghetetlen gazdagságát, és hogy megvilágosítsam mindeneknek, hogy miképpen rendelkezett Isten ama titok felől, amely Örök időktől fogva el volt rejtve az Istenben, Aki mindeneket teremtett a Jézus Krisztus Által. Azért, hogy ismertté legyen most a Mennybéli fejedelemségek és hatalmasságok előtt, a Gyülekezet Által, az Istennek sokféle bölcsessége az örök korokban előzetesen tett elhatározás szerint, amelyet megcselekedett a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Akiben van a mi bátorságunk és bizodalommal való menetelünk Istenhez, az Őbenne való hit által. Azért kérlek, hogy ne csüggedjetek el az én tiérettetek való nyomorúságaim miatt, amelyek néktek dicsőségetekre vannak. Ez okáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt, Akiről neveztetik minden nemzettség Mennyen és földön, hogy adja meg néktek az Ő Dicsősége gazdagságáért, hogy megerősödjetek hatalmas erővel az Ő Szelleme Által a belső emberben, hogy lakozzék a Krisztus hit által a ti szívetekben. A szeretetben meggyökerezzetek és alapot vegyetek, hogy megérhessétek minden szentekkel egybe, mi a szélesség és hosszúság és mélység és magasság és megismerjétek a Krisztusnak minden ismeretét felülhaladó szeretetét, hogy ekképpen beteljesedjetek az Istennek egész teljességéig. Annak, pedig Aki véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet a bennünk munkálkodó erő szerint, feljebb, hogy nem, mint kérjük, vagy elgondoljuk, Néki legyen dicsőség a Gyülekezetben a Krisztus Jézusban nemzettségről nemzettségre Örökkön örökké ámen!

4. fejezet 1-3. verse így folytatja: Kérlek azért titeket, én ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhívatásotokhoz, mellyel elhívattatok. Teljes alázatossággal és szelídséggel hosszútűréssel elszenvedvén egymást szeretetben. Igyekezvén megtartani a Szellem egységét a békesség kötelékében.

Ez nagyon sok igevers volt, amit meg kellett hallgatnotok, de ez mind nagyon fontos volt. Szinte alig lehet kiragadni egyet, úgy, hogy azt az ember helyesen tudná mondani. Az egész fejezetre szükség van. Ma a következő a lényeg.

A 20. vers: Annak pedig, Aki véghetetlen bőséggel mindent megcselekedhet a bennünk munkálkodó erő szerint, feljebb, hogy nem, mint kérjük, vagy elgondoljuk, Néki legyen dicsőség a Gyülekezetben a Krisztus Jézusban nemzettségről nemzettségre Örökkön örökké ámen.

Azért vagyok ma itt, hogy bátorítsalak benneteket abban, hogy ti egy igen Hatalmas Istent szolgáltok! És bátorítalak benneteket, hogy tudjátok, hogy egy Hatalmas Istent szolgáltok! Nem csak egy Hatalmas Istent, egy igen-igen Hatalmas Istent. Képes arra, hogy bőségesen cselekedjen, de ez a vers még ennél is többet mond. Véghetetlen bőséggel képes cselekedni! Ez jelenti a bőséget és még az azt meghaladó szintet. Ezt a bőséget és még plusz a bonusz jutalmakat is magában foglalja!

Isten tehát képes arra, hogy hatalmas dolgokat cselekedjen értetek! De ami még ennél is fontosabb, hogy Isten képes hatalmas dolgokat cselekedni általatok! A véghetetlen bőséggel képes ezeket megcselekedni a Szellem Által, Aki bennetek és általatok munkálkodik. Azt mondod erre, nehéz ezt elhinnem. Várj egy kicsit!

Nem is rólad beszélünk igazán, hanem Krisztus Szelleméről, Aki benned van. Mert te vagy az Edény! És Isten szeret téged, az Edényt! És Isten magasan a fölött véghetetlen bőséggel képes ezeket a dolgokat megcselekedni érted! De Ő képes véghetetlen bőséggel a „mindenek felett” cselekedni rajtad keresztül is! Érted-e ezt? Érted-e ezt a lényegi pontot?

Egy Hatalmas Istent szolgálunk. Mindenki mondja ezt: - Egy Hatalmas Istent szolgálok! Most már hazaérkeztünk! Ezt akartam mondani nektek. Egy Hatalmas Istent szolgálunk! Hadd szemléltessem nektek ezt egy példával a saját életemből, ha most ezt megengeditek nekem. Nem azért hozom elő a saját életem példáját, mert én oly hatalmasan tettem volna ezeket, de Isten óriási dolgokat cselekedett nekem és a feleségemnek és Isten hatalmas dolgokat cselekedett rajtunk keresztül is.

Nem azt próbálom ezzel mondani, hogy Bill Kaiser hatalmas dolgokat cselekedett. Mert ha rám tekintesz, azt mondanád esetleg, hogy ez az ember Isten hatalmas embere. Amerikából jött. És az amerikai prédikátorok mind Isten hatalmas emberei. De ne ámítsd magad ezzel. Ha én elvágom a kezem, akkor az én kezem is vérzik. Nekem is ugyanúgy kell táplálkoznom. És nekem is néha el kell mennem a mosdóba. Vagyis egy valós ember vagyok. Egy nagyon alázattal teljes kezdés volt az életem.

Lehet, hogy ezt le is akarod írni majd. 1935. február 10-én Dél-Indiánában egy kis városkában történt vasárnap. Összesen 500-an éltek ott. 1935-öt írtunk. Ezen a kis településen 500-an éltek. Abban az időben nem mindenkinek volt még telefonja sem. Az édesapám telefon-kontaktust keresett, hogy tudjon telefonálni és orvost hívni. Mielőtt édesapám kiszaladt volna orvost hívni, én az édesanyámmal a hálószobában már együtt voltam. Nagyon alázat teljes kezdés volt. Mert nem egy erős felépítésű gyerek voltam.

Tudom, hogy ma nagyon egészségesnek látszom. De amikor kisfiúcska voltam, akkor nagyon gyengécske és beteges voltam. Amikor 8 éves voltam akkor skarlátban szenvedtem magas lázzal. Abban az időben ez a betegség ez halálos volt. Megölte az illetőt. Az orvos azt javasolta, hogy ezeket a gyógyszer pirulákat add Billnek, addig adagold, amíg az ujjai el nem kékülnek. És aztán utána imádkozz. És az édesanyám pontosan ezt tette.

Odaadta nekem a gyógyszert, és amikor elkékültek az ujjam végei, akkor az édesanyám imádkozott. És tudod, hogy Isten megválaszolta őt, mert most ímé itt vagyok. Az édesanyám lehet, hogy újjá volt születve. Ha azonban újjá volt születve, akkor nem értette, hogy az mit jelent. Egy nagyon kedves felekezetbeli asszonyság volt. A helyi gyülekezetben ő vezette a kórust. És azért énekeltem én a szopránt kisfiú koromban, mert az édesanyám volt ott az igazgató.

Amikor meggyógyultam végre és újra jól éreztem magam, akkor meg kellett tanulnom újra járni. 3 hónapig ágyhoz kötött voltam, amíg a betegségben voltam. Csont és bőr vékony lettem. Nagyon szörnyű látvány lehettem, csont és bőr vékonyságú. Édesanyám azzal próbálkozott, hogy tejjel táplált, hogy egy kicsit magamra szedjek. Amikor a tejet kiöntötte, akkor a tejszín vastagon úszott a tej tetején. Én pedig nem szerettem ezt a tejszínt, ami a tetején úszott. És ez a bőrke is, ami a tej tetején volt, ez annyira nem szerettem. A mai napig ezért nem szeretem a tejet.

Mit tett az édesanyám és édesapám? Minden este vásároltak nekem fagylaltot. Ugye tudjátok, hogy a fagylalt nagyjából tejből van. Minden este, mielőtt ágybekerültem volna, édesapám elment a sarki boltocskába és vett nekem egy kis adag fagylaltot, ezért a mai napig kedvem telik abban, hogy mielőtt lefekszem eszem egy kis fagylaltot. Nem egy gazdag család voltunk ott. Egy átlagos életet éltünk. Édesapám a hét minden napján dolgozott.

Depressziós évek voltak ezek. S azokban az időkben nagyon boldog volt, hogy egyáltalán volt munkája. De a szüleim valami jobbat kívántak a gyermekeiknek. És így szerettek minket. És azért, mert olyan kis vékonyka voltam fiúcska koromban, ezért a többiek, a társaim szerettek úgymond egy kicsit leuralni engem. Mivel ennyire vékonyka voltam, ezért nem voltam egy sportos alkat sem. Ez volt a második ok arra, hogy engem úgymond elnyomtak.

És amivel én tudtam érvényesülni az az volt, hogy igen jó tanuló voltam. És jobb jegyeket kaptam, mint ők. Ez volt a harmadik ok arra, hogy tényleg le akartak uralni engem. Tehát úgy nőttem fel, hogy igazán nem tanultam meg, hogy mi az a másiknak úgymond ráülni a fejére. Nem voltam még akkor keresztény. Az édesanyám ugyan elvitt ebbe a felekezetközi gyülekezetbe. Minden vasárnap elidézgettük, hogy Jézus az Úr. De ez csak a fejemből történt. És nem voltam komoly benne.

És akár 500-szor is elmondtam [a fejemből], hogy Jézus az Úr, de nem születtem újjá! Mert nem volt bennem ez az elvárás, hogy újjá szülessek. Sőt nem is tudtam, hogy újjá kell születnem. Mert a gyülekezetünkben ugyanis nem volt Biblia, csak énekes és dalos könyvek voltak. Senki a családomban felmenőleg nem volt újjászületve, kivéve az én nővéremet. Senki a családban nincs a mai napig újjászületve. Miért mondom mindezt el neked? Isten ettől még nem vált nyomorulttá!

Azt mondta Isten, hogy ímé itt van egy gyenge ember, akit használni fogok. Ímé itt van valaki, egy nagyon kicsinyke kis falucskában született, és ki fogom küldeni őt a világban mindenfelé. Te mekkora lélekszámú községben születtél? Hányan vagytok, aki 500-as lélekszám alatti faluban születtetek? 500 alatt. Tehát néhányan ti is így vagytok, hogy ilyen kicsiny helyen születtetek.

De azért vagyok itt, hogy elmondjam neked, hogy az nem jelent problémát Istennek. Magasan a fölött képes Isten ugyanis cselekedni, minthogy kérnénk, vagy elgondolnánk azt. Egyetemre jártam. Az utolsó 3 évben az egyetem során 40 órás munkaidős beosztással teljes mérnöki állást is elláttam és teljes időben tanultam is az egyetemen. A szüleim segítettek nekem némileg anyagilag. De már volt feleségem és gyermekem, akiről gondot kellett viselnem. Vagyis az egyetemi évek során dolgoznom kellett. Annyira boldog voltam, amikor végeztem. Mert tudtam így magamnak egy jól fizető mérnöki állást szerezni.

Nem mentem azonban annyira, messzire, mint gondoltam, hogy majd megyek. Ezek után még mindig egy bérelt házban laktam csak, és egy igen használt autót vezettem. Ezért elhatároztam, hogy esti tagozaton elvégzek egy továbbképzést. Tehát amellett, hogy teljes munkaidőben dolgoztam, mint mérnők, hetente 3-szor esténként tovább tanultam. És a hét 5 napján pedig tanulmányoztam az anyagot és ez már egy 8 napot tesz ki a hétből így, 8 estét. Ez így nem igaz, csak nekem így tűnt. Vagyis küszködtem Isten segítsége nélkül. Küszködtem egész gyermekkoromban és felnőtt koromban is, hogy boldoguljak.

És azt is elmondom nektek, hogy egy kudarc volt mindez. Nem voltam alkoholista, nem használtam kábítószereket, és nem voltam házasságtörő. Nem voltam tolvaj sem. Senkit nem gyilkoltam meg. Mi volt az én problémám? Az volt a gond az életemmel, hogy teljesen saját magamnak éltem Isten nélkül! Legalább annyira nagy probléma ez, mint hogyha például drogos lennél. Nem a gyógyszerek függőségében éltem, hanem a saját magam függőségében.

Elsőként a feleségem kezdte keresni Istent. És az egyik estén Isten dicsőségesen rátalált a feleségemre, miközben hazafelé jött az autóval. Senki nem vezette őt az Úrhoz a bűnösök imájával, és senki nem utasította őt, hogy ímé mit mond a Biblia erről, de Isten mégis megjelent abban az autóban hazafelé és ő tudta, hogy Isten az. És átadta az életét Istennek és azon az estén újjászületett!

Ezek után meghívott engem, hogy menjek el egy ilyen úgynevezett vallásos összejövetel félére. Az esti tagozatos tanulmányaimat fel kellett függesztenem, mert a jogi egyetem nem kedvelt engem. Mert állandóan tanulni akartam és ennek a szenvedélye voltam. Mert ugyanis nem azért jártam ezekbe a tovább tagozatos tanulmányokba, hogy jobb ember legyek, így aztán el tudtam menni a feleségemmel az egyik estén egy vallásos összejövetelre. Mint aktív mérnök, abban az időben.

Olyan embert képzeljetek el, akinek matematikai egyenletek vannak a fejében. Péntek estétől vasárnap reggelig egy Benedictus csöndet kellett tartanunk ott. Ez azt jelentette, hogy hangosan senkinek nem volt megengedve, hogy megszólaljon ebben az időben. Vasárnap reggel mindez egy Úrvacsorával zárult. Egy nagyon picike kápolnát képzeljetek el. Mintegy kutyaház. Két üléske, egy keskeny kis üres hely és megint két ülés. 35-40-en férhettünk ott el. Ezen az oldalon a legutolsó sorban helyezkedtem el és ültem le feleségemmel. Én ültem a szigetoldalon és ő pedig a másikon.

Készen álltunk arra, hogy Úrvacsorát vegyünk. És azt mondtam magamnak, hogyha mindaz, amit a hétvégén hallottam, az igaz, akkor Jézusnak élni kell! És abban a pillanatban, miközben ezt végig gondoltam, valami történt velem. Most már tudom, hogy mi volt az. A Szent Szellem jött le rám! A Szent Szellem előzőleg soha nem jött le rám, mert nem voltam újjászületve sem.

Ott, a leghátsó sorban ültem és a Szent Szellem leszállt rám. Úgy tűnt nekem, mint a forró olaj, mint az elektromosság. És tudtam, hogy ez Isten kell, legyen! Nem tudtam, hogy mit tegyek, csak ültem ott és fogadtam ezt. Valaki rátette a vállamra a kezét.

Azt hittem, hogy valaki megkér, hogy segítsek az Úrvacsora szolgálatban. Mert valahogy megtudták, hogy az egyik felekezet gyülekezetében én kiképzett szolgáló voltam. Meg akartam nézni, odafordultam, hogy ki az, aki ilyen bölcs döntést hozott és a legnagyobb döbbenetemre láttam, hogy senki nem áll ott.

És akkor tudtam meg, hogy az Isten Keze van az életem felett, és azt mondja, hogy gyerünk Bill és menjünk át az Életen keresztül együtt! Mert Isten képes arra, hogy magasan a fölött cselekedjen az életünkben, az Ő dicsőséges ereje szerint, minthogy kérnénk, vagy elgondolnánk.

Isten tudja a nevünket! A címünket! A telefonszámunkat! És tudja, hogy, hogyan és miként áll a bankszámlánk! És tudja, hogy kik a te barátaid! Tudja azt is, hogy kik az ellenségeid! De ami még efölött van, hogy a legmélyebb sóhajtását is ismeri a szívednek!

És megvannak a tervei a számodra! Jó tervei vannak az életedre! Olyan tervek, amelyek majd megállnak! Amelyek gyarapítják majd az Ő Királyságát! Olyan tervek, amelyek az Ő Királyságának szereznek majd dicsőséget! Mert képes arra, hogy magasan a fölött cselekedjen, minthogy kérnéd, vagy elgondolnád!

Nem sokkal ezután teljes-evangéliumi üzletemberek gyülekezésébe mentünk el és ott betöltött minket a Szent Szellem és ennek jeleként nyelveken kezdtünk el imádkozni. Ez egy másik történet lenne, de ezt most nem tudom érinteni, mert akkor túl hosszúra mennék. A feleségem imádkozott egy kis imakörben azért, hogy Isten küldjön nekünk valakit, aki megtanít minket Isten dolgaira. Nem tudtuk, hogy ki lesz az.

Engem és feleségemet egy meghívás talált meg. Egy kis fatemplomba hívtak minket, hogy elmondjuk ebben a kis gyülekezetben a bizonyságunkat. Ezt a kis gyülekezetet egy asszony pásztorolta, akinek csak egy szeme. De szerette Istent. És az egy szemével többet látott, mint a legtöbbünk a két szemével. Mert ő is be volt teljesedve a Szent Szellemmel. És ismerte Isten Szellemét.

Amikor bementünk a gyülekezetébe, akkor átvezetett minket a kis imatermébe. Beléptünk az imaszobába bezártuk az ajtót. Egy ember ránk tette ott a kezét és elkezdett prófétálni felettünk. Nem azzal kezdte, hogy „sziasztok ez a nevem”, vagy „nagyon örülök, hogy megismerhetlek benneteket”. Hanem ahogy felénk fordult, máris ránk tette a kezét és prófétált felettünk. Tíz napon belül ugyanez a prófécia még kétszer hozzám jött akkor és így szólt a prófécia: „Isten elhívott engem és a feleségemet a szolgálatba”!  

De Isten, figyelj csak! Én mérnök vagyok, és nem arra születtem, hogy hitből éljek. Szükségem van egy biztos fix jövedelemre. És szükség van arra is, hogy a zsebemben is legyen pénz. Isten tudta azonban, hogy Ő majd ellátást ad majd nekem. Nekem nem volt túl nagy bizodalmam ebben. De Istennek meg volt a bizodalma ebben. Mert Isten jól tudja, hogy Ő magasan a fölött képes cselekedni és adni nekünk, minthogy mi kérnénk, vagy elgondolnánk!

Azt is mondtam, hogy én nem vagyok alkalmas arra, hogy megálljak a szolgálatban. Sőt te sem vagy alkalmas arra, hogy megállj a szolgálatban. De Isten olyanokat választ a szolgálatban, akik nem alkalmasak rá. Úgy tűnik, hogy Isten olyanokat választ a szolgálatba, akiknél az a látszat, hogy nincs meg a hozzávaló, hogy ott álljanak. Vajon miért teszi ezt Isten? Azért, mert amikor az emberek látják Istent működni rajtunk keresztül, akkor bizton fogják tudni, hogy ez csak Isten lehetett!

Ezért nagyon nagy sajnálatot érzek azokkal kapcsolatban, akik tehetségesek és a szolgálatban vannak, mert ahogy látják, hogy mindent olyan remekül végeznek, azt gondolják, hogy ez az ő tehetségük. De ha valaki olyan kap elhívást, akinek nincsenek kimagasló tehetségei és a szolgálata mégis gyarapodó és gyümölcsöző lesz, akkor mindenki azt fogja mondani, ez Isten! És Isten veszi magának a dicsőséget.

Nehogy félre érts! Isten képes az intelligens embereket is használni. Isten képes a tehetséges embereket is használni. És Isten képes a tanult embereket is használni. De sokkal nehezebb nekünk, tanult embereknek megadni magunkat Istennek. Mert úgy tűnik, hogy az elménk mindig útba áll. Tegyük föl, hogy én egy nagyon kiváló zongorista vagyok. Annyira jól játszom a zongorán, hogy nincs szükségem Isten segítségére. Ez nagyon veszélyes hely! Mert Isten szeretne részt venni abban, hogy te zongorázol Neki. Ugye érted, amit mondok?

Mi egy Hatalmas Istent szolgálunk! És egy igen Hatalmas Istent! Képes magasan a felett cselekedni az életünkbe, minthogy kérnénk, vagy elgondolnánk azt. Az illető, aki felettünk prófétált, azt mondta, hogy elkezdünk egy munkát. Megkérdeztem mi az a munka? Azt mondta egy gyülekezetet. Gondoltam van már elég gyülekezet, nincs szükség még egyre.

Azt mondta, hogy ha nem szolgáljátok az Urat, akkor elmegyek innen! Elkezdte végül azt a gyülekezetet, és sokan csatlakoztak. Sokan, 20-an vagy akár 25-en is voltak. Én nem csatlakoztam oda. A feleségem tagja volt ennek, de én nem. Mert én úgy véltem, hogy Isten engem más dolgokra hívott el. Például arra, hogy kifessem a házat. És ahogy leestem a létráról mind a két lábam roncsolódott. Ez is egy hosszú történet különben. Isten meggyógyított! Soha nem kellett a lábfejemet gipszbe rakni. Isten meggyógyította.

Tehát éppen befejeztem már a háznak a festését és akkor a Szent Szellem elkezdett szólni hozzám arról, ahogy Izraelt kihozta Egyiptomi fogságából. A Szent Szellem elkezdte nekem azt feltárni, hogy Izraelt mikor kihozta az Egyiptomi fogságból, az egy előképe annak, hogy mi újjászületünk. Egy Ószövetségi párhuzam. Azt hittem, hogy én vagyok az egyetlen Isten Királyságában, akinek ilyen hatalmas kijelentés adatott.

És elkezdtem ezt megosztani másokkal. Elmentem egy felekezeti gyülekezetbe, hogy részt vegyek egy ilyen reggelin. Úgy tűnt, mint hogyha láthatatlan lennék. Senki nem akart felismerni. Nem volt lehetőségem arra, hogy megosszam ezt a csodálatos kijelentést Izraelnek Egyiptomból való kivonulásáról. Beültem az autómba és hazafelé hajtottam. És elmentem épp az épület mellett, ahol a feleségem és az az új gyülekezett tartózkodott.

Gondoltam, hogy megállok és benézek. Megint a hátsó sorba ültem le. Az mindig nagyon biztonságos a hátsó sorba ülni. Elkezdték Istent imádni és Isten jelenléte gyönyörűségesen mutatkozott meg. Nem volt zongoránk, nem volt gitár és nem volt hangtechnika hozzá. Sőt még pulpitus sem volt. Csak mi és Isten. És imádtuk Istent, és ahogy imádtuk elvártuk, hogy Isten majd megjelenik közöttünk.

Tehát, ott ültem a hátsó sorban. A Szent Szellem újfent leszállt rám. Úgy éreztem magam, mint egy versenyló az indulás előtt. A bokszban éreztem magam, mielőtt kinyitják az ajtót, hogy készen álljak ugrásra készen, hogy kimenjek. Azt a mérnököt… – azon gondolkodtam. Gondolkodtam, hogy hiszen én egy mérnök vagyok, aki teljesen professzionális. És itt ülök ebben a pünkösdi gyülekezetben, és úgy érzem magam mintegy versenyló az indulás előtt.

És aztán eljött az idő, hogy valaki kilépjen és prédikáljon. Az, aki kezdte ezt a gyülekezeti munkát, az már elment a városból. Vagyis senki nem tudta, hogy most ki fog prédikálni. És én kiugrottam, képzeljétek el, a 25 ember elé és senki nem akart hinni nekem és úgy kiprédikáltam a szívemet, mint hogyha az egész épület tűzre lobbant volna tőle. 15 percig prédikáltam. Bárcsak vissza tudnánk menni azokra a 15 perces prédikálásokra.

Amikor befejeztem a prédikálást, egy hölgy felállt hátul. Egy nagyon-nagyon érdekes egyéniség. 25 évvel előzőleg rákkal diagnosztizálták, amely végzetes volt a számára. Elvitték őt a kórházba, kinyitották és kék füst jött ki belőle. Visszavarrták. És 5 ilyen kis tubust tettek, varrtak bele, hogy felszívja a mérget és hazaküldték, hogy végül is meghaljon.

Az egyik éjszaka azonban elment egy gyülekezetbe. Letérdelt és elkezdett imádkozni. Felnézett a keresztre és a kereszt fölé tekintett és ott meglátta Jézust és a Szent Szellem szállt le erre az asszonyra. És sírt és sírt Isten jelenlétében. Úgy érezte, hogy ki kell, menjen a mosdóba. És amikor kiment, levette a ruháját és mindez az 5 kis tubus kiesett belőle a földre. És egyetlen egy varrásnyom nem volt a gyomrán és a hasán.

Isten csodálatosan gyógyította őt meg és építette őt fel. És akkor egy fogadalmat tett Istennek: „az életem hátralévő napjaiban, minden napjában, legalább egy emberrel megosztom ezt a bizonyságomat”. Ezt tette! És ő egy erőház volt.

Miután prédikáltam, ez az asszony felállt, mindannyian vártuk, hogy mit mond. Istennek felnőttkorba jutott asszonysága volt. Azt mondta, imádkoztam a héten arról, hogy ki is az új pásztorunk majd. Isten azt mondta nekem, hogy majd Mózes megmutatja nekünk, hogy ki lesz az új pásztor. Én meg akkor fejeztem be a kis prédikálásomat, hogy Mózes miként vezette ki a népét Egyiptomból. Vagyis ’beleprédikáltam’ magam ebbe az új pásztori hivatalba.

Ez nem az én tehetségem volt, hanem ez Isten cselekvése volt. Mert Ő képes magasan a felett cselekedni, hogy kérnénk, vagy elgondolnánk. Soha nem jártam bibliaiskolát. Hangsúlyozom, mérnök voltam. És még mindig mérnökként dolgoztam akkor. De Isten elhívott és nem voltam alkalmas erre. De ez Istent egyáltalán nem zavarta. Isten szeret olyanokat találni magának, akik arra nem alkalmasak, és majd Ő teszi őket képessé rá. Mert Ő képes megcselekedni ezeket magasan a fölött, mint hogy kérnénk, vagy elgondolnánk.

3 évig pásztoroltuk ezt a gyülekezetet. És megtapasztaltuk Isten Dicsőségét! Teljes szívünkből imádtuk Istent és Isten jelenléte egyszerűen csak megjelent köztünk. Még mindig nem volt zongoránk, és nem volt mikrofonunk és nem volt elektromos berendezésünk. De a szíveink ott voltak és ott voltak a hangjaink és szerettük Jézust. És amikor egybegyülekeztünk, akkor elvártuk, hogy Isten is megjelenje köztünk. És Isten megjelent köztünk.

Voltak idők, amikor hallottuk, hogy az Angyalok énekeltek velünk. Nem csak egy Angyal, hanem mindannyiuk velünk. Egymásra néztünk nagy ámulattal, amint hallottuk, hogy az Angyalok velünk énekelnek. Soha nem olvastunk könyveket arról, hogy miként lehet az Angyalokat rávenni arra, hogy énekeljenek velünk. Mert Isten maga volt az, Aki megmondta az Angyalainak, hogy énekeljenek velünk.

Emlékszem az egyik napra, amikor az összes ajtó és ablak be volt zárva. És Istennek a Szele süvített rajtunk keresztül. A Szent Szellem Szele. Körbenéztem, hogy ki nyitotta ki az ablakot? És az ablakok nem voltak nyitva. Isten maga szólt hozzánk. Isten akarta a figyelmünket megragadni. Azt akarta kijelenti, hogy Ő képes arra, hogy magasan a fölött megcselekedje, minthogy kérnénk, vagy elgondolnánk. Vajon miért tette ezt nekünk Isten, egyszerű karizmatikus embereknek?

3 évre rá Isten elküldött minket 1000 mérföldre onnan, Texas Dallasba. Azt gondoltuk, hogy majd biblianövendékek leszünk ott. Az igazi ok, amiért minket Isten odaküldött, hogy ebben a bibliaiskolában megalapítsuk azt a dicséretet, amit nekünk Isten 3 éven keresztül előtte tanított. Nem voltam végzős a bibliaiskolában és nem voltam egy képzett zenész sem. Tanultam ugyan zenei alapelveket, de nem voltam professzionális zenész. Isten ennek ellenére kiválasztott minket. Miért? Azért, mert igen szerettük Őt imádni.

És abban is gyönyörűségünket leltük, hogy másokat magunkkal vittünk az imádatban. Chris for the Nations Bibliaiskola ma két dologban igen híres, az egyik a missziós szolgálataik, a másik pedig az Isten dicséretük. Minket Isten 1971-ben küldött oda. Ez 39 év. Az imádat és dicséret a mai napon is igen erőteljes a Chris for the Nations Bibliaiskolában. Azért, mert Isten odaküldte 39 évvel ezelőtt Bill és Emogene Kaisert. Figyelsz-e rám?

Hogyha mi alkalmasnak találtattunk erre, akkor te is az leszel! Az igazság úgy szól, hogy senki sem alkalmas magától, Isten teszi alkalmassá! És képes arra, hogy magasan e felett cselekedje meg ezeket, minthogy kérnéd, vagy elgondolnád. Míg ott voltunk, ott tartózkodásunk során feleségem betegnek érezte magát, megbetegedett és egy műtétre volt szüksége, egy nőgyógyászati műtétre. És azt is megállapították az orvosok, hogy a veséje sem működik helyesen. Vagyis még egy műtétet javasoltak, hogy az egyik veséjét eltávolítják.

Megtörtént a második műtét is. És azt látták, hogy egy kis elzáródás van a veséjén, a húgyvezetéken keresztül. Kivették ezt az elzáródást, eltávolították és utána vártak egy ideig, meg akarták állapítani, hogy valóban szükség lesz-e a vese eltávolítására. A feleségem a kórházi ágyon feküdt és nagyon ódzkodott attól, hogy ez a második műtét meglegyen, hogy a veséjét eltávolítsák. Nagyon sokan jöttek és imádkoztak érte.

Gordon és Freda Lindsay meglátogatták a kórházban őt és imádkoztak érte és semmi nem történt. Elkezdtünk afelől aggodalmaskodni, hogy talán a hitünkkel nincs minden rendben. De Isten magasan a fölött képes cselekedni, minthogy azt kérnénk, vagy elgondolnánk. Isten egy olyan emberhez szólt, akit már több mint egy éve nem láttunk. Azt nem tudta a feleségemről, hogy kórházban van.

Orwell Rose Trade volt a cége neve. Micsoda neve volt. Egy bútorszállító teherautó sofőr volt. És Isten szólt hozzá és mondta neki, hogy menj a metodista kórházba és imádkozz Emogene Kaiserért. Nem tudta ő, hogy a feleségem a kórházban van. A teherautóval elment és a kórház bejáratánál megállt és bement megkérdezte, hogy Emogene Kaiser itt tartózkodik? És ahogy megnézték a kórházi lapokat, megmondták, hogy a 405-ös szobában találod meg. Megmutatta a szolgáló kártyáját és így beengedték a szobába.

Orwell besétált a kórterembe, rátette a kezét a feleségemre és Isten ereje szállt le rá! A feje tetejétől a lába ujjáig és a lába ujjától a feje tetejéig járta át Isten ereje őt fel-alá. Az egész emelet hallotta, amikor azt kiáltotta a feleségem, hogy „Hallelúja!” A szomszéd ágyon fekvő hölgy is meggyógyult, bár érte senki nem imádkozott.

Ugye Isten magasan a felett képes cselekedni, minthogy kérnénk, vagy elgondolnánk! Orwell elment. A feleségemből eltávolították ezeket a különböző belső szelepeket és meg akarták vizsgálni, hogy hogyan működik a rossz veséje. Megröntgenezték a rossz veséjét. És egymás mellé tették a jó veséről és az állítólagos rosszul működő veséjéről a röntgenfelvételt, és akkor megállapították az orvosok is, hogy Isten helyreállította az ő veséjét.

Egy olyan veséről készült ez a röntgenfelvétel, amit előzőleg ki akartak venni. És most van az újabb felvétel ugyanarról a veséről, amely meggyógyult. Feleségemnek ma is meg van a két veséje. Mert a mi Istenünk képes arra, hogy magasan a fölött cselekedjen az életünkben, minthogy kérnénk, vagy elgondolnánk. Hallelúja! Figyelsz-e rám?

Tehát, míg a Chris for the Nations Iskolában voltunk én a dicséret vezetője voltam. Összesen 15 percet engedtek nekem. Azt mondtam: „Isten, nem elég 15 perc arra, hogy én Téged imádjalak!” És azt mondtam: „Isten, szólj a vezetőimnek, hogy adjanak nekem több időt, hogy én Téged imádjalak és dicsérjelek.”

Mit mondott Isten? Bill! Nem hiszed, hogy én mind a 15 percét fel fogom ennek kenni? Azt mondtam: „rendben van Isten!”. Ahogyan kiálltam a platformra azonnal jött a kenet. És egy 15 perc teljességében felkent imádatunk és dicséretünk volt. Ma is inkább dicsérném Istent, félórát, vagy egy órát akár, de Isten megtanított arra engem, hogy vessem alá magamat engedelmességben a vezetőimnek. Először, ezt egy rossz belső hozzáállással gyakoroltam, de megtettem.

Isten aztán megintett és azt mondta, hogy szeretném, hogyha úgy vetnéd alá magad, hogy belül is minden rendben lenne. És akkor megadtam magam és mondtam, rendben Isten engedelmes leszek egy helyes belső hozzáállással. És Isten így meg tudta dicsőíteni magát. 1976-ban jöttünk el a Chris for the Nations-től. Akkor léptünk ki a csónakból és kezdtük a vízen járást. Nem túl sok ember küldött nekünk akkor adományt, hogy segítsen a számláinkat kifizetni. Istenben bíztunk!

Eljöttünk Európába. Kaptunk egy meghívást Magyarországra is. Ez 33 évvel ezelőtt volt. Nem volt pénzünk arra, hogy Magyarországra jöjjünk, ezért csak Zürich-be mentünk el és ott egy kis Apartmanban imádkoztunk és böjtöltünk egy hetet. És mielőtt Budapestre jöttünk volna előző este a pénz megérkezett hozzánk, hogy el tudjunk jönni ide. Eljöttünk Budapestre és besétáltunk egy összejövetelre.

A szeretetnek a szellemét tapasztaltuk meg olyan mértékében, erősségében amilyet az életünkben soha azelőtt nem. Ezért szeretjük Magyarországot! És gyönyörködünk abban, hogy Isten visszaküldött minket, hogy megnézhessük, hogy mi az, amit Jim és Elisabeth szolgálatához hozzá tudunk adni. Mert engedelmesek voltunk akkor Isten szavára, mondta, hogy jöjjünk Magyarországra.

Csalódottak voltunk ugyan abban, hogy nem termett annyi gyümölcsöt, mint gondoltuk akkor. Néhányan meggyógyultak, néhányan üdvözültek akkor. A pásztor akkor azt mondta nekünk, többet ne jöjjünk vissza valami ostoba okra hivatkozott. De Isten azt mondta, hogy újabb ajtót nyitok nektek Jim és Elisabeth-en keresztül. Az első utunkat saját zsebünkből fizettük. Most pedig ti drága és értékes szentjei az Úrnak, ti adtok adományokat nekünk a mi szolgálatunkra.

A ti adományaitok számunkra óriási szellemi tartalommal bírnak. A ti adományaitok számunkra Istennek a fizetés napját jelenti az életünkben. Több mint 30 évébe telt Istennek, de Isten megcselekedte! Ugyanezt megteszi neked is! Ha hajlandó vagy belefektetni az életedet Isten Királyságába, Isten gondot fog viselni rólad. Mert te egy igen Hatalmas Istent szolgálsz!

És magasan a fölött képes cselekedni az életedben, minthogy kérnéd, vagy elgondolnád azt. És eljön az idő, amikor alá kell vetned magadat a vezetődnek annak ellenére, hogy azt nem akarnád. Sőt Isten azt is hozzá fogja tenni, hogy vesd magad alá az elöljáródnak, jó és helyes szívbéli hozzáállással. Ha ezt meghallod, hogy hogyan tedd, ahogy olvastuk az Efézusi levél 4. fejezet 1-2-es verseiben: Kérlek azért titeket én, ki fogoly vagyok az Úrban, hogy járjatok úgy, mint illik elhívatásotokhoz, mellyel elhívattatok teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel, elszenvedvén egymást szeretetben. Igyekezvén megtartani a Szellem egységét a békesség kötelékében!

Ha te ezt megteszed, akkor Isten megdicsőül benne. És Istennek fogod látni ezt a véghetetlen bőséggel magasan a felett való megcselekedéseit az életedben, minthogy kérnéd, vagy elgondolnád. Hányan szeretnétek, hogyha Isten ezt a magasan a fölött bőséges kegyelmét megcselekedné az életetekben? Hallelúja! Mindkét kezedet emeld föl!

„Szent Szellem! Alávetem magam a Te vezetésednek! Cselekedj bennem magasan a felett! Cselekedj rajtam keresztül, hatalmasan a felett! Véghetetlen bőséggel a felett, minthogy én kérni, vagy elgondolni tudnám azt! És mindenki mondjon ámen-t rá!”

Áldalak benneteket! Hallelúja!

 

Jim Sanders: Azokat kérjük, hogy jöjjenek előre, akik szeretnének megkeresztelkedni a Szent Szellemben. És nem imádkoznak nyelveken még. Hányan vannak? A pásztor tudja, gyertek előre és várunk itt benneteket és fogunk nyelveken imádkozni. Azt követően a betegekért is fogunk imádkozni. Tehát mielőtt kezdődött volna ez a gyönyörű prédikálás, már tudtam, hogy a Szent Szellem ezt kéri, hogy ma legyen meg a Szent Szellem Keresztségre a lehetőség.

Sandersné dr. Kovács Erzsébet: Kérlek benneteket, hogy gyertek előre. A pásztort is kérem, hogy hozza ki a bárányát, ha úgy jöttetek. Rengeteg buszos csapat van ma itt. A pásztorral együtt is kijöhet az a drága bárány, aki szeretne beteljesedni Szent Szellemmel. Köszönjük Istennek! Köszönjük Istennek! Várjuk, várjuk azokat, akik szeretnének beteljesedni Szent Szellemmel! Várunk még, mert látom, hogy van, aki most is úton van, és nagyon szeretném, hogy az Istennek a Szelleme úgy átjárna minket, és tiszta megértést vennénk arról, ami következik.

Mint hallottátok egy olyan Hatalmas Istenünk van, Aki valóban ezt a magasan a felett való cselekvést gyönyörűségének tekinti és megcselekszi, amiért csak jöttetek és a felett is kaptok Tőle! Úgyhogy soha ne korlátozzuk Istent, és ne próbáljuk Őt a saját gondolatainknak a szűk keresztmetszetében tartani, hanem engedjük Őt szabadon. Mert Hatalmas dolgokat fog cselekedni az életünkben. Ez az első lépés, hogy megengedjük neki, hogy úgy szóljon általunk, ahogy nem is érti majd az elménk és az értelmünk egy olyan imádságot fogunk most tanulni.

Fogalmunk nem lesz a fejünkben, hogy miről szól az imánk, annál fontosabb lesz ez a szellemi imádság, amit most tanulunk. Ez akkor tud az ajkunkról elhangozni, hogyha a szívünkben elhívjuk a Szent Szellemet. Ez lesz a Szent Szellem Keresztség! Bízom abban, hogy mindenki újjá van születve köztünk, de ha mégsem így lenne, engedjetek meg egy imádságot elsőként. Az Üdvösség imáját, mert ugyanis akkor fogjuk tudni fogadni a Szent Szellemet, ha először ez a szellemi újjászületés megtörtént a szívünkben!

Úgyhogy kérném szépen bátorításként, hogy engem bátorítsatok, hogy mindenki hiszi a jelenlévők között, hogy Jézus Feltámadt a halálból? Tegyük föl a kezünket! Jelenlévők, mindannyian hisszük, hogy Jézus Meghalt értünk és harmadnapon Feltámadt a halálból! Köszönöm szépen! Erről a [Krisztusba vetett] hitről fogunk ugyanis megvallást tenni a Biblia szerint.

A Biblia tanítja, hogyha szívünkben hisszük és a szánkkal vallást teszünk erről, akkor üdvözülünk. És ha a pásztorotokhoz jártatok már és hallottátok ezt a prédikálást és imádkoztatok, az nagyon helyes, de ha valaki egy is van köztünk, annak a kedvéért elmondjuk ezt az imát!

Tehát az Üdvösség ima következik! Hogy mindannyian, akik itt állunk most Isten előtt újonnan születettek legyünk. Ezt követően tudunk beteljesedni a Szent Szellemmel! Tehát a hitünk megvallása következik, a gyülekezet pedig álljon fel ehhez, kérném szépen!

Így szól az imánk:

„Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia!

Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért, a Biblia tanítása szerint!

Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból, az én megigazulásomért!

Kérlek Jézus! Legyél az én Uram! Legyél az én Megváltóm! Legyél az én Gyógyítóm!

Jézus Te vagy az én Uram!

Jézus Te vagy az én Megváltóm!

Jézus Te vagy az én Gyógyítóm! 

És én Meg vagyok váltva! Örök életem van Krisztusban! Mert újonnan születtem Krisztusban! Az Ő Szent Vére megtisztított minden bűntől! Örökkön örökké! Ámen.”

És a Szent Vér van felettünk, mert a Szent Vér folyt érettünk és hivatkoztunk erre a Hatalmas Megváltására Istennek és ez mától érvényes az életünkre! Újonnan születettek vagyunk Istennek a gyermekeivé váltunk.

És most vagyunk képesek arra, hogy Isten Trónja előtt Jézus Nevében, megkérjük a Drága Szent Szellemet, hogy költözzön a szívünkbe, örökre! Örökre lakozást vesz ott! És ez az a Keresztség, amire hívtunk benneteket. Az Úr Jézus Krisztus keresztel meg most benneteket a Szent Szellemben! Kérném szépen az imát!

Így szól az imánk, a szívünkből imádkozunk:

„Drága Mennyei Atyám! Az Úr Jézus Szent Nevében imádkozom. Azt tanítod a Bibliában, ha kérem tőled a Szent Szellemet, Te örömmel oda adod Őt. Ezért Drága Mennyei Atyám! Az Úr Jézus Szent Nevében! Kérem Tőled a Szent Szellemet! Keresztelj meg a Szent Szellemben! Jézus Nevében! Köszönöm Mennyei Atyám! Hogy minden imámat meghallgatod és megválaszolod. Ezért hittel vallást teszek arról, hogy teljes a szívem a Szent Szellemmel, mert megkeresztelkedtem a Szent Szellemben. Ennek jeleként nyelveken fogok imádkozni, ahogy a Biblia tanítja, ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést. Jézus Szent Nevében! Örökkön örökké ámen!”  

Lehet, hogy nem túl sokat értettünk a fejünkben, ami most zajlott, de Isten meghallotta az imánkat és az Ige szerint imádkoztunk. Úgyhogy, amit kértünk, a legtökéletesebb drága Szent Szellemet megkaptuk a szívünkbe! És most meg tanulunk Vele együtt járni. Az első, hogy meg tanulunk Vele együtt imádkozni. Isten tökéletes Akaratában fog szólni az imánk. Ő adja a kiejtést és azt, hogy miért imádkozunk, és mi csak kiejtjük azt. Ketten együtt imádkozunk a Szent Szellem és a mi szellemünk eggyé lett. Egy Szellemmé lettünk!

Egy Szellemben vagyunk átitatva és ebben a gyönyörű egységben, ebben a Szellemben, a Szent Szellemben fogunk szólni az Atyához az Ő tökéletes Akaratában. Ami nagyon sokszor dicséret, hálaadás, könyörgés közbenjárás és mindaz, amit a Szent Szellem hoz, olyan dolgokért fogunk könyörögni, amit nem tudjuk, hogy kérnünk kell, vagy nem tudjuk, hogy miként kell pontosan. És a Szent Szellem segített közben járni. Átadjuk magunkat az imádságnak. Az Ő Szent Imádságának! És ez nem a fejünkből fog szólni, hanem a szívünkből. Nem fogjuk érteni a fejünkben és az most nem baj.

Tehát adjuk át magunkat az a lényeg, hallottuk, hogy átadjuk magunkat és dadogó ajakhoz fog hasonlítani. Nem lesz benne olyan folyékony érthető magyar nyelv, mint ahogy most beszélek, hanem szótagokból áll majd. Mindenkinek más lesz, nem lesz két egyforma kiejtés. A szívünkből fog felfakadni élő víznek folyamaiként fog felfakadni a szívünkből. A Drága Szent Szellem Áradata lesz ez!

Mondjuk: Jézus Nevében, nyelveken fogok imádkozni. És most felemeljük a szívünket egy nagy sóhajtással, megnyitjuk a szánkat, egy mély levegőt, egy nagy sóhajtás a szívünk mélyéről. Hallelúja! És elkezdünk „sóhajtózni”… (A gyülekezet nyelveken szól eközben.)

És mindenkinek gyönyörű kiejtése lesz, Mennyei kiejtése. Úgy van, a kezünket felemeljük, segít abban, jelezzük Istennek, hogy megadtuk magunkat erre az imádságra. Teljesen átadtuk magunkat. A szívünkből jön, a kiejtés a szánkkal pedig kiejtjük. Csukott szájjal nem tudunk magyarul sem szólni Istennek. Kiejtéshez meg kell nyitni a szánkat, készségnek kell lenni, és amit a Szent Szellem ad, kiejtjük. Hozsanna a Magasságban!

Óh, dicsérünk, áldunk és magasztalunk Atyám! Mindenek felett szeretünk Atyám! Te vagy az első helyen az életünkben! Bátran, és amikor jön a kiejtés, felemeljük a kezünket, és imádattal imádjuk az Atyát, Szellemben és Igazságban. Fülben van gyógyulás közben. Bátran! A szívünkből szól! A szívedből jön föl! Élő víznek folyamaiként tör elő a szívünkből. Bátran engedjük, ne fogjuk vissza magunkat. A kulcs, hogy ne fogjuk vissza magunkat.

Adjuk át magunkat Istennek! Adjuk át magunkat! Bátran adjuk át magunkat! Csukott szájjal nem lehet magyarul sem imádkozni. Bátran a szánkban kell, legyen a kiejtés! A gyülekezet emelje föl a kezét és kezdjük el Istent magasztalni! Mindenkinek a hangja át van adva a Drága Szent Szellem kiejtésére. A szívünk fölemelve Isten Trónja elé. Hálaadásokkal teljesek vagyunk.

Mai naptól mindörökké Istent imádjuk. Hálát adunk! Magasztaljuk Őt! Szerelemmel szeretjük Őt! Fejezzük ki a hálánkat a szívünkből! Emeljük föl a hangunkat bátran Istenhez. Többé nem tartunk és félünk semmitől. Megdorgáljuk az ellenség erejét az életetek felett! Adjál, helyet a Szent Szellemnek áradjon az életedben! Megoldásokat fog hozni. Hatalmas megoldásokat fog hozni. Új ajtókat fog hozni az életedre. Új kapcsok és kötelek születnek a Krisztus Testében!

A gyülekezet ennél jobban is tud szólni Istenhez! Méltó az Úr a dicséretre Ő egyedül Méltó rá! Hallelúja! Méltó a dicséretünkre! Hálás a szívünk!

Jim Sanders: Álljunk sorba mi, akik most itt félkörben állunk, egy sort alkossunk. A többiek, akik nem férnek be az első sorba, húzódjanak hátrább és majd a következő sorba kerülnek, mert kézrátételre kerül sor, imádkozni fogunk a tökéletes gyógyulásotokért, teljességetekért. Tehát egy egyenes sorba állunk be, akik nem férnek be az első sorba egy picit hátrább húzódnak.

Köszönjük a segítségét a pásztorainknak, hogy segítenek ebben, hogy elrendeződjünk. Egy egyenes sorba, ez nem nehéz kérés. Úgy hogy ne szorongjunk egymás mellett, hanem hagyjunk egy kis levegőt, egy kis helyet hagyjunk a szomszéd és köztünk, hogy ne zavarjuk egymást a kenet fogadásában. Jó? Kényelmesen álljunk fel a sorban. Többiek húzódjanak hátrább és a következő sorok. Jézus Nevében! Szemeink legyenek csukva.

 

/Köszönjük az Úrnak Ildikó testvérünk munkáját, aki a Békevár webkikötő számára legépelte e tanítást./ 


BÉKEVÁR FŐOLDAL