2010.11.03.

ÁLDD MEG A SZEGÉNYEKET!

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2010. október 31.

 

Áldunk téged Úr Jézus! Köszönjük drága Úr Jézus ezeket a gyógyulásokat, a Szent Szellem megnyilvánulásait! Minden dicsőség az Úr Jézus Krisztusé legyen. Köszönjük az Igét, amelyen állhatunk, és ahogy megnyilvánul az életünkben. Áldjuk ezért az Urat! Mindörökkön örökké! Ámen!

Ima a zsebkendők felett. Nagyon sok gyógyító ajándék van jelen ma. Akár el is kezdhetnék értetek imádkozni.

Izraelben is megörvendeztetett az Úr, mert az utolsó imakörön ez egyik drága testvérünk észrevette, hogy az imakör végén az imakönyvet szemüveg nélkül látja. Két és fél dioptriás szemüveget hordott és meggyógyult a szeme az imádság során. Köszönjük Istennek! És még egy örömhír: amikor pénteken hajnalban eljöttünk Izraelből, elkezdett ott esni az eső. Azóta is bőséges esők vannak.

A jövő héttől Bill Kaiser lesz a vendégünk, november 5-én /pénteken/ 16 órakor Kaposváron találkozhatunk vele a sportcsarnokban. November 6-án de. 10 órakor Budapesten tartunk vele konferenciát, vasárnap 10 órától ismét itt lesz velünk, délután 16 órától pedig Szegeden a Deák Ferenc Gimnáziumban lesz konferencia, ezt az internet is közvetíteni fogja.

November 13-án országos imakonferencia lesz a konferencia központban, november 20-án 10 órai kezdettel pásztorkonferencia lesz.

Izraelben a szegényeket támogató szervezetnek adakoztunk, az adományról szóló dokumentumot megtekinthetitek. Tízezer ember táplálását vállalják fel naponta Izraelben. Ezenkívül egy másik adományt is tudtunk adni a rabbinak, a törvény alatt tartják az életüket, és szinte mindenüket ők is tovább adják, szétosztják a szegények felé.

Egy kicsit viccelődtem is a mieinkkel ott kint, elmondtam, hogy mennyire meg lehet ragadni egy rabbinak a figyelmét, ha az ember előveszi a pénzadományt. Főleg igaz volt ez ebben az esetben, mert a rabbink erőteljesen szolgál az izraeli szegények felé, ő is adakozik. Ők a törvény alatt adakoznak, erőteljesen a törvény alatt vannak.

Lehetőségem volt arra is, hogy elmondjam a mieinknek, hogy miként zajlik le egy vallásos esküvő a haszidik körökben. Az esküvői áldások között szerepel az is, hogy százhúsz évig élnek a fiatalok.

A köztudatban az van, hogy hetven-nyolcvan esztendő, amit Isten nekünk ígért, de ha olvassuk az I. Mózes könyvében, akkor Isten ezt a százhúsz esztendős kort ígéri azoknak, akik az Ő útjain járnak, és ki kell terjeszteni a hitünket erre. (1Móz. 6,3)

Azt gondolom, hogy a mi köreinkben található szegényekről is meg kell emlékezni. Van egy alapítványunk is, ami elsősorban a szegények támogatását célozza, de mi magunknak is kell figyelni, ahogy szegényekkel, nyomorultakkal találkozunk, hogy hogyan tudjuk őket segíteni. Ezrével vannak a hajléktalanok kint, és a nagyon sanyarú sorban élők, nap mint nap, találkozunk velük az utcákon. Ahogy kimegyünk az utcára már, érezni a reménytelenség és a szegénység szellemét felettük, pattanásig feszült a helyzetük.

Az, hogy mi miként reagálunk az ő helyzetükre, az fogja meghatározni azt, hogy Isten miként fog reagálni a mi élethelyzeteinkre. Ha elvetjük ilyenkor a magjainkat, akkor a saját életünk gyarapodását erőteljesen fogja meghatározni ez az adakozás. Nagyon jó lehetőség ez arra, hogy az életünk a gyarapodás útjára lépjen.

Példabeszédek 19/17 Kölcsön ád az Úrnak, aki kegyelmes a szegényhez, és az ő jótéteményét megfizeti néki.

Maga az Úr fog visszafizetni neked, ha te a nyomorultaknak adakozol. 

Zsoltárok 41/1-2 Boldog, aki a nyomorultra gondol; a veszedelem napján megmenti azt az Úr. Az Úr megőrzi azt, és élteti azt, áldott lesz e földön, és nem adhatod oda ellenségei kívánságának.

Ezért javasolom, hogy amikor az élelmiszerboltban állsz a sorban és látod az időseket, hogy előtted állnak… Többször volt lehetőségünk mostanában arra, hogy kisegítsük őket a pénztárnál, mert, ahogy fizetniük kellett volna, nem volt meg az a pénzösszeg a pénztárcájukban. És egy ilyen alkalommal adakozni, egész hétre áldást fog hozni.

Emlékszem egy fiatal anyukára, tizennyolc, tizenkilenc évvel ezelőtt, aki előttem állt a pénztárnál és a kisbabájának vásárolt bébiételeket, és amikor kiderült, hogy nincs elég pénze, a pénztáros visszavett abból, amit vásárolt, én pedig odaadtam a hiányzó összeget. Ez a leghatalmasabb, legfelemelőbb érzés, amit valaha tapasztalni fogsz. Egész hétre meghozta nekem az ’elragadtatás’ örömét.

A szegénység és a szegénységtől való félelemnek a légköre van a levegőben, és az adakozásainkkal képesek vagyunk megtörni ezt. Lehet, hogy néha egy rabbi vicc is elhangzik köreinkben, de az biztos, hogy a mi rabbink támogatja a szegényeket.

Zsoltárok 37/25 Ifjú voltam, meg is vénhedtem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, sem hogy magzatja kenyeret kéregetett volna.

A szegénységről beszélek ma, de szeretnék ide befűzni két kérdést, melyeket az interneten keresztül kaptam a tizedfizetéssel kapcsolatban. Pl. hogy ez csak az Ószövetségben volt szokás? A pásztor gondolta, hogy ez a tizedfizetés csak az Ószövetség törvényei alatt érvényes. Hallom mostanában, hogy úgy magyarázzák tévesen, hogy a tized csak a törvény alatt volt szokás.

Pontosan pedig úgy szól, hogy a tizedfizetés, a tizednek a megfizetése, már 430 évvel a törvény rendelése előtt megtalálható a Bibliában, Ábrahám tizedet fizetett Melkisédeknek. És mivel az interneten keresztül jött a kérdés, ezért foglalkozunk itt is ezzel, mert bizonyára most is hallgatja az illető a tanítást, és így meg tudjuk alapozni a szívünket az Igén.

Zsidó 7/1-4 Mert ez a Melkisédek Sálem királya, a felséges Isten papja, aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahám elé ment, és őt megáldotta.

2. Akinek tizedet is adott Ábrahám mindenből, akinek neve először azt jelenti: igazság királya, azután pedig Sálem királya, azaz békesség királya is.

3. Apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül való; sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs, de hasonlóvá tétetvén az Isten Fiához, pap marad mindörökké.

4. Gondoljátok csak el, mily nagynak kell lennie, ha Ábrahám, a pátriárka tizedet is adott neki a zsákmányból.

Mielőtt a törvény adatott volna a levitai papságnak és a zsidó népnek, előtte 430 évvel történt mindez, amit most olvastunk. Tehát a Melkisédek rendje szerint való papságból jelent meg, és akinek adta a tizedet.

5. És bár azoknak, akik a Lévi fiai közül nyerik el a papságot, parancsolatuk van, hogy törvény szerint tizedet szedjenek a néptől, azaz a saját atyafiaiktól, jóllehet ők is az Ábrahám ágyékából származtak.

6. De az, akinek nemzetsége nem azok közül való, tizedet vett Ábrahámtól, és az ígéretek birtokosát megáldotta,

Tehát, aki a tizedet fogadta Ábrahámtól, az nem a levitai papságból való volt, azt írja itt az Ige, és megáldotta Ábrahámot, aki az ígéretek örökösének bizonyult.

7. Pedig minden ellenmondás nélkül való, hogy a nagyobb áldja meg a kisebbet.

Ezért magyaráztam már régebben is, hogy különbség van, amikor a tizedünket adjuk az Úrnak, és amikor a szegényeknek adakozunk. Amikor a szegényeknek adunk, mert látjuk a szükségüket, ez az adakozás nem keverendő össze a tizeddel, amit a nagyobbnak adunk.

8. És itt halandó emberek szednek tizedet, ott ellenben az, akiről bizonyságot tesznek, hogy él:

Hogy Jézus él, és Ő fogadja a mai napon is a tizedünket. Később látjuk, ahogy Jákob is tizedet fizetett, ahogy azt a Szellemtől vette. Nagyon fontos ez a Melkisédek rendje szerint való papság, és nézzük a…

Mózes I. 14/17-22 Minekutána pedig visszatért Kédorlaomernek és a vele volt királyoknak megveréséből, kiméne elébe Szodomának királya a Sáve völgyébe, azaz a király völgyébe.

18. Melkisédek pedig Sálem királya, kenyeret és bort hoza; ő pedig a Magasságos Istennek papja volt.

Tehát Melkisédek Jeruzsálem királya, mindez a Mórija hegyén történt. Abban az időben létezett egy papság, amikor Ábrahám a tizedét fizette, azt Sémnek adta. A törvény előtt tehát Istennek volt itt a földön egy papsága.   Így írja, hogy a Magasságos Istennek a papja. És a 19-es vers így folytatódik, hogy megáldá őt.

19. És megáldá őt, és monda: Áldott legyen Ábrám a Magasságos Istentől (Elion El), aki birtokolja az eget és a földet.

20. Áldott a Magasságos Isten, aki kezedbe adta ellenségeidet. És Ábrám tizedet ada néki mindenből.

21. És monda Szodoma királya Ábrámnak: Add nékem a népet, a jószágot pedig vedd magadnak.

22. És monda Ábrám Szodoma királyának: Felemeltem az én kezemet az Úrhoz, a Magasságos Istenhez, aki birtokolja az eget és a földet.

Látjuk, ahogy Ábrám a tizedét fizeti a papságnak. Arra kell most figyelnünk, hogy ez hogyan vonatkozik a napjainkra.

Zsidó 7/9 És úgyszólván, Ábrahámon keresztül a tizedszedő Lévi is tizedet adott,

10. Mert ő még atyja ágyékában volt, amikor az Melkisédek elébe ment.

11. Ha tehát a tökéletesség elérhető volna a lévitai papság által, mert a nép ez alatt kapta a törvényt, mi szükség volna akkor arra, hogy más pap támadjon a Melkisédek rendje szerint, akit nem az Áron rendje szerint neveznek?

Mindjárt meg fogjuk tudni, hogy Jézus a Júda törzséből való volt, tehát nem az Ároni papságból került ki, egy másik rendből jött. Jézus a Melkisédek rendje szerint lett pap.

12. Mert a papság megváltozásával szükségképpen megváltozik a törvény is.

13. Mert akiről ezek mondatnak, az más nemzetségből származott, amelyből senki sem szolgált az oltár körül;

14. Mert nyilvánvaló, hogy a mi Urunk Júdából támadott, amely nemzetségre nézve, semmit sem szólt Mózes a papságról.

15. És ez még inkább nyilvánvalóvá válik, ha Melkisédekhez hasonlóan támad más pap,

16. Aki nem testi parancsolatnak törvénye szerint, hanem enyészhetetlen életnek ereje szerint lett.

Tehát a törvényről azt írja, hogy az testi volt.

17. Mert a bizonyságtétel ez: Te pap vagy örökké, Melkisédek rendje szerint.

18. Mert az előbbi parancsolat eltöröltetik, mivelhogy erőtlen és haszontalan,

19. Minthogy a törvény semmiben sem szerzett tökéletességet; de beáll a jobb reménység, amely által közeledünk az Istenhez.

20. És amennyiben ez nem esküvés nélkül történt, mert azok esküvés nélkül lettek papokká,

21. De Ő esküvéssel, az által, aki azt mondá néki: Megesküdött az Úr, és nem bánja meg, Te pap vagy mind őrökké, Melkisédek rendje szerint

22. Ennek megfelelően egy jobb szövetségnek lett kezese Jézus.

Mutatja ez, hogy a tizedfizetés a mai napra is vonatkozik. Ámen! Két kérdést is kaptam ezzel kapcsolatban, és erre már a múltkor is kitértem, és úgy gondoltam, hogy nagyon fontos, hogy erről ma is szót ejtsünk.

Volt köztünk valaki, aki azt mondta, hogy tíz éve járok ide, és rosszabb helyzetben vagyok anyagilag, mint valaha. És végre elszántam magam, hogy elkezdek tizedet fizetni.

Erre meg kell alapozni a szívünket, hinnünk kell benne, mert addig nem működik. Biztosíthatlak benneteket, hogy Jézus igenis figyeli azt az adományos dobozt, és készen áll arra, hogy megáldjon benneteket a tizedetek után. Jézus a feje a gyülekezetnek, és azt is olvastuk itt, hogy a tized az Úré, az Úrhoz tartozik.

Most fogok visszakanyarodni arra a gondolatmenetre, hogy segíteni, támogatni kell a szegényeket. Úgy gondolom, hogy az életünkben mindig gondolkodnunk kell azon, hogy miként tudunk segítségére lenni valakinek abban, hogy a problémáit megoldjuk.

Minden, amit Isten tesz, azt úgy is tekinthetjük, mint egy megoldást egy adott problémára. Soha nem hoztam még ezt elő ilyen megvilágításban, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ezt most halljátok!

Az értékünket, és a jelentőségteljességünket az határozza meg, hogy milyen jellegű problémákat vagy képes megoldani, vagy oldasz meg valaki más számára. Tehát ez határoz meg, ez különböztet meg téged a többiektől, és az hozza a különbözőséget a többiektől, hogy milyen problémákat oldasz meg.

A lényege, - mondok egy példát erre, volt Ausztráliában egy ember, és meglátta, hogy nincs a piacon természetes anyagokból készített fagylalt, csak mesterséges színezékekkel. Amit ő szeretett volna az, hogy legyen természetes forrásokból előállított fagylalt. Elkezdte saját otthonában, természetes alapanyagból előállítani a fagylaltot. Az embereknek pedig igen kedvére lett, nagyon kedvelték ezt a fajta fagylaltot.

Elmentem meglátogattam a fagylalt gyárát, ekkor már ez nagyon kiterjedt gyár volt, ez a fagylalt a saját nevével volt fémjelezve, drágább volt. Nagyon gazdag ember lett. Ha elkezdesz abba az irányba orientálódni, hogy problémákat oldasz meg, akkor a gazdagság jön hozzád általa.

Annyira naggyá nőtte ki magát ez a vállalkozása, hogy a nagyok megkeresték, és szerették volna felvásárolni őt. Ausztráliában a legnagyobb fagylaltgyárak képviseletében kereste meg őt egy ügynök és szerette volna ezt az ajánlatot megtenni neki, úgy gondolta, hogy ha egy nagyobb összeget ajánl neki, akkor majd hajlik erre az ajánlatra.

De nem ezért jött, hanem azt kérte végül is meg, hogy a fagylaltjukat valami más név alatt fogják ezentúl gyártani. Más fagylalt gyáraknak, híres neves gyáraknak is gyártott ezután fagylaltot, tehát még nagyobb lett a vállalkozása, és még gazdagabb lett. Nekünk ugyanígy probléma megoldásokat kell keresnünk, hogy hol tudunk megoldani ilyeneket.

A Microsofttal is ez történt például. A Microsoft is egy ilyen probléma megoldás orientált úton indult el, és ma ez az ember multi milliárdos lett ezáltal. Egy probléma megoldásból fakadtak az ötletei. Százbillió dollárokra terjed ez ma ki, és mint tudjátok, hogy a Microsoft szervereket mennyire elterjedten használják a világban. Úgy indult az egész, hogy egy problémára keresett megoldást.

Példabeszédek 3/27 Ne fogd meg a jótéteményt azoktól, akiket illet, ha hatalmadban van annak megcselekedése.

Amikor olvastam ezt az Igét, az jutott eszembe, hogy volt egyszer egy pásztor ismerősöm, akit megkértem arra, hogy egy kerítést építsen a házam körül. Ácsmester volt, a famunkában járatos. Megrendeltem tehát a munkát, és amikor olvastam ezt a verset, akkor az jutott eszembe, hogy kifizetem előre neki a faanyagot, hogy ne az ő költségére kelljen megvenni. Ezt ebben az országban nem javaslom neked, hogy előre bármit kifizess.

Mint kiderült, neki az volt a terve, hogy elmegy a bankba, és egy kölcsönt vesz fel erre, hogy ezt meg tudja venni. Így tehát megóvtam őt attól, hogy ezen a kölcsönfelvételen keresztül további kamatfizetésekbe kelljen magát vernie és különböző ügyintézésekbe. Így meg tudta venni a faanyagot.

Nem sűrűn vannak ilyen vasárnapok, hogy történeteket fűzök az Igékhez, de most ez egy ilyen vasárnap. Jegyzeteimbe tekintve tovább folytatjuk a …

Lukács 12/32 Ne félj, te kicsiny nyáj, mert tetszett a ti Atyátoknak, hogy néktek adja az országot.

Dicsérjük érte az Urat!

Józsué 21/45 Nem esett el csak egy szó is mindama jó szóból, amelyet szólott az Úr az Izrael házának. Mindaz betelt.

Az Úr őrködik az Ő Igéje felett, hogy az beteljesedjen. Látom az Igét működésben, minden nap, hogy csodák követik, a saját életemben is látom ezt. Soha nem vall kudarcot az Ige! Minden területén működik az életünkben.

Jeremiás 1/12 És monda nékem az Úr: Jól láttál, mert gondom van az én Igémre, hogy beteljesítsem azt.

Mózes V. könyvében van egy gyönyörű Ige…

Mózes V. 1/11 Az Úr a ti atyáitok Istene, szaporítson meg titeket ezerszerte is inkább, mint most vagytok, és áldjon meg titeket, amiképpen ígérte néktek.

Hatalmas Ige! A százszoros gyarapodás is nagyon jó, de mit szóltok az ezerszereshez? Remélem, hogy a prédikálás végére boldogok lesztek.

János 12/24 Bizony, bizony mondom néktek, ha a földbe esett gabonamag el nem hal, csak egymaga marad, ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem.

Tudjátok-e mit mondott a rabbi testvérem? Azt mondta, hogy ti, akik képesek voltatok adakozni, nagyobb hasznotok lesz, nagyobb áldásotok lesz belőle, mint azoknak, akiknek adtátok.

Mit tett maga Isten? Az Ő egyszülött Fiát adta a világnak, mint egy ’magot’. Milliók, és a végén billiók lesznek, akik üdvösségre térnek ezáltal az egy ’elhalt mag’ által.

Márk 4/14-ből tudjuk meg, hogy: A magvető az Igét hinti. Az Ige az igazi mag! A magvető az Igét hinti. Azt jelenti, hogy a szívünkbe, a saját szellemünkbe igei magokat kell elvetnünk. Ha ezt megtesszük, akkor Isten hozzáteszi még azt, ami szükséges és megsokszorozza azt. Tehát még hozzátesz ahhoz, várd el ezt a sokasodást!

Láttam Magyarországon különböző helyeket és most a politikai színezetektől elvonatkoztatva, nem arra tekintve, csak azáltal, hogy adakoztak, gyarapodóvá lettek. Azt mondtam magamban, hogy mivel ilyen adakozó szíve van, ezért gyarapodik. Meghívott mindannyiunkat az alkalom után, és azt mondta, hogy senkinek nem lesz lehetősége kifizetni a számlát, mert az én vendégeim vagytok.

A legnagyobb példa erre az életem során az én nagypapám volt. A harmincas években, hatalmas szíve volt az adakozásra, akkor, amikor az embereknek nem volt pénzük, és azokat az összegeket, amiket odaadott a szegényeknek soha nem fizették vissza. Hogy ma ez mekkora összeg lenne, amit akkor adott, nem is tudom megmondani nektek. Multi milliók lennének ezek, ha összeadnánk ezeket az összegeket, amiket ő akkor odaajándékozott a szegényeknek.

Az embereknek nem volt pénzük, és meg kellett szerezniük a gyógyszereket a gyermekeiknek, száz mérföldet is képesek voltak azért utazni, hogy arra a helyre jussanak, ahol a nagypapám volt a gyógyszertáros, és odaadta nekik a gyógyszert ingyen.

Pontosan úgy, ahogy az a rabbi mondta, hogy ilyen adakozó testvéreket soha nem találtam még. Nem csak én adtam ott neki, hanem a pásztoraim is többen megkeresték ott őt, és adtak a kezébe adományt. Ez az Úr Jézus Krisztusnak a szíve, az adakozás!

Máté 6/33 Hanem keressétek először Istennek országát, és az Ő igazságát, és ezek mind megadatnak néktek.

Tehát ez a magvetés akkor igazán működő, ha a szívednek a mélyére helyezed ezt az igazságot, és ott él ez. Sokan vagyunk itt, sok kérdéssel, ezért nézzük a…

Máté 15/10 És előszólítván a sokaságot, monda nékik: Halljátok és értsétek meg:

11. Nem az fertőzteti meg az embert, ami a szájon bemegy, hanem ami kijön a szájból, az fertőzteti meg az embert.

Nem az, ami a szájon bemegy, hanem ami a szájból kijön [a helytelen szavak], az fertőzteti meg az embert. És ahogy ezt elmondta a vallásosaknak, a tanítványok így fordultak hozzá:

Máté 15/12 Akkor hozzájárulván az Ő tanítványai, mondának néki: Tudod-e, hogy a farizeusok e beszédet hallván, megbotránkoztak?

Ha olvassuk a magvető példázatát és annak a magyarázatát, ez az egyik útja, amikor az ördög ellopja a szívekbe elvetett magot, - amikor megbotránkozunk. És azt figyeljük meg, hogy mit mond erre az Úr?           

13-14 Ő pedig felelvén monda: Minden plánta, amelyet nem az én mennyei Atyám plántált kitépetik. Hagyjátok őket, vakoknak vak vezetői ők, ha pedig vak vezeti a vakot, mind a ketten a verembe esnek.

És még más példázatokban is magyarázatot ad erre.

18-19 Amik pedig a szájból jönnek ki, a szívből származnak, és azok fertőztetik meg az embert. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok házasságtörések, paráznaságok, lopások, hamis tanúbizonyságok, káromlások.

Ezek fertőztetik meg az embert, de a mosdatlan kézzel való evés nem fertőzteti meg az embert.

Máté 16/19 És néked adom a menny királyságának kulcsait, és amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen, és amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen.

20. Akkor megparancsolá tanítványinak, hogy senkinek se mondják, hogy Ő, Jézus a Krisztus.

Nagyon fontos a 18-as vers:

18. De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán építem fel az én gyülekezetemet, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat.

19. És néked adom a menny királyságának kulcsait, és amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen, és amit megoldasz a földön, a mennyekben is oldva lészen.

Máté 18/18 Bizony mondom néktek: Amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen, és amit megoldotok a földön a mennyben is oldva lészen.

19. Ismét mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön, bármely dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám.

20. Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.

Mindig megállunk itt, de most tovább fogunk menni a 21-es versre, mert mondok nektek valamit most azzal kapcsolatban, hogy mi a helyzet a meg nem bocsátással. Ahogy az emberekkel foglalkozunk, előjön a régmúltból való meg nem bocsátásuk. És az pedig termel valamit, előhozza az életedben azt, amit nem akarsz, börtönbe helyez téged.

21. Ekkor hozzá menvén Péter monda: Uram hányszor lehet az én atyámfiának ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom. Még hétszer is?

22. Monda néki Jézus: Nem mondom néked, hogy még hétszer is, hanem még hetvenszer hétszer is.

Az négyszázkilencven alkalom egy nap.

23. Annakokáért hasonlatos a mennyeknek országa a királyhoz, aki számot akart vetni az ő szolgáival.

24. Mikor pedig számot kezde vetni, hozának eléje egyet, aki tízezer tálentummal volt adós.

25. Nem tudván pedig fizetni, parancsolá annak ura, hogy adják el azt, és a feleségét és gyermekeit, és mindenét, amije volt, és fizessenek.

26. Leborulván azért a szolga előtte, könyörög vala néki, mondván: Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked.

27. Az úr pedig megszánván azt a szolgát, elbocsátá őt, és az adósságot is elengedé néki.

Az Úr ugyanígy elengedte a mi adóságunkat, mert megbocsátott nekünk, hiszen újjászülettünk. A Márk 11/25-ben felhívja az Úr a figyelmünket, hogy ha mi meg nem bocsátunk a mi ellenünk vétkezőknek, akkor az Úr sem bocsátja meg a mi vétkeinket, a mi gonoszságunkat, bűneinket.

Láttam olyan helyzetet, hogy valaki egy rossz házasságban élt, és képtelen volt megbocsátani a házastársának, és így nagyon rossz helyzetbe került. Nem tudott az illető növekedni a szolgálatában, és a szellemi életében úgy, ahogy kellett volna. Csak arról tudott beszélni, hogy mi az, ami történt vele, mi az, amit elszenvedett.

Mondtam neki, hogy meg kell bocsátani, és el kell felejteni, ha még nem felejtetted el, akkor nem bocsátottál még meg. Ámen! Ez nem könnyű dolog, de van, amikor ezt hitben meg kell cselekedni.

28. Kimenvén pedig az a szolga, találkozék eggyel az ő szolgatársai közül, aki száz dénárral volt néki adós; és megragadván azt, fojtogatja vala, mondván: Fizesd meg nékem, amivel tartozol.

29. Leborulván azért az ő szolgatársa az ő lábai elé, könyörög vala néki, mondván: Légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked.

30. De ő nem akará; hanem elmenvén, börtönbe veté őt, mígnem megfizeti, amivel tartozik.

31. Látván pedig az ő szolgatársai, amik történtek, felettébb megszomorodának; és elmenvén, mindent megjelentének az o uruknak, amik történtek.

32. Akkor előhívatván őt az ő ura, monda néki: Gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem néked, mivelhogy könyörögtél nékem:

33. Nem kellett volna-é néked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem rajtad?

34. És megharagudván az ő ura, átadta őt a hóhérok kezébe, mígnem megfizeti mind, amivel tartozik.

35. Ekképpen cselekszik az én mennyei Atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok, ki-ki az ő atyjafiának, az ő vétkeiket.

Az Úr nektek oly sokkal többet megbocsátott, mint az a pici, amivel a másik ellenetek vétkezett, ha összehasonlítjuk a kettőt. Neked is könyörülnöd kellett volna rajta, mondja az Úr. Most az lesz, hogy a szorongatónak, a hóhérnak a kezébe kerülsz, és ott leszel, míg meg nem fizeted mindazt, amivel tartoztál. Ez a kárhoztatásnak a börtöncellája.

Ekképpen cselekszik az én mennyei Atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok, ki-ki az ő atyjafiának az ő vétkeiket. Ez a megbocsátás nagyon fontos! Sok betegséggel, sok ilyen súlyos problémával kell foglalkoznunk. Van, aki meg is vallja, hogy én annak az illetőnek soha az életben nem tudok megbocsátani.

Miként tudunk akkor hitet gyakorolni? Hogyan tud akkor minket az Úr a gyarapodás útjára vinni. Az ördög kint van a világban. Én azért jöttem, mondja az Úr, hogy a megtört szívűeket meggyógyítsam.

Az ördög pedig azon munkálkodik kint a világban, hogy azt a képet, aminek ki kellene épülni benned, hogy ki vagy valójában Krisztusban, azt a képet akarja lepusztítani. Embereket használ az ördög, és a szájukat. És bizony rád öntik a kritizálást és a többit, még akkor is, ha az Úr neked megbocsátott. Amikor az Úr megbocsát nekünk valamit, akkor azt el is felejti.

Azt hiszem, a keresztények soha nem felejtik azt el. Jobb lenne, ha elkezdenék gyakorolni azt az elfelejtés részt is, ha gyarapodni akarnak. És akkor lehet, hogy azt a régi dalt is elfelejtik, hogy ’nincs pénz’, mert az Úr meg tudja őket áldani. Ez egy óriási alapkő!

Mert az emberek nehéz és rossz helyzetekbe kerülnek, az iskola vonatkozásában, a házasságokban, munkahelyi dolgok jöhetnek, amikor sértések érnek minket, bármerre nézünk. Ha elszánod magad, hogy te meg akarsz bocsátani, akkor tedd meg hitben, és lépj tovább, és a végén el is fogsz felejtkezni róla.

Tegnap este néztem egy műsort a halál utáni beszámolókról. Most jöttünk vissza Izraelből, és három muszlim is újjászületett. Tudod, hogy a pokolból kerültek ki? A halál utáni beszámolókat hallgattam. Az egyik pl. elmondta, hogy felkelt hajnali háromkor az ágyából, kisétált az egyik szobából a másik szobába, és ott összeesett.

És az Úr kivette őt a testéből, és a pokolba küldte, mert nem volt újjászületve. Egy sikeres ember volt, ötszázezer, vagyis félmillió dolláros bevételt hozott évente a vállalkozása. Évekkel ezelőtt is, amikor ez történt nagyon sok pénz volt ez, ma is sok.

Bárhogy is volt, lekerült oda és egy kis cellaszobában találta magát, és ahogy feltekintett, látta, hogy a két legborzalmasabb, szörnyeteg kinézetű vadállat… Összehasonlításként akkorák voltak, hogy Dávid, amikor Góliáttal szembesült, az egy kis darab volt ezekhez képest. Karjaik sem voltak egyformák, az egész lényük torz volt.

És azt is elmondta, hogy ezek Istent átkozták, és őt is gyűlölték, odavágták a falhoz. Kicsit meg is taposták. Az egyikőjük hozzálépett, és kitépte a szívét a helyéből. Azután pedig a két karját akarták kicsavarni. És akkor az Úr kivonta őt onnan, és látta azokat, akik hozzá hasonlóan szenvedtek és a tűzben, a pokol tüzében leégett már a testükről a hús.

Mondta, hogy ott lent a legdrágább dolog egy csepp víz lenne. Olyan mérgező a levegő, hogy nagyon apránként lehet csak lélegzetet venni. Ez a pokol, de ez nem a végleges helyük, ezt követően a tűznek a tavába kerülnek. Felemésztik ott az embernek a testét, és a vérüket kiszívják.

A világban élők, szeretik ilyenkor a fejüket elfordítani, és úgy tenni, mintha nem vennének erről tudomást, mintha ez nem valós világ lenne. Az evangélizációs munkákat valaki másra hagyjuk, majd az elvégzi – vélekednek egyesek.

Ez az ember, miután ez a megtapasztalása volt, abbahagyta az addigi életét és egy új életet kezdett, utazza a világot, és bizonyságot tesz az embereknek a pokol valóságáról. Tehát vannak dolgok, amelyekkel nekünk már nem kell szembesülnünk, mert mi már az Úr Jézus Krisztusban vagyunk. Nincs ítélet számunkra!

Szerettem volna még ma Sámuel történetéből valamit előhozni. Miután visszautasították Istent, hogy Ő legyen a királyuk, és maguknak választottak egy emberek közül való királyt, azután megkérdezték, hogy vajon Sámuel most már többé nem imádkozol értünk? Azt válaszolta Sámuel, hogy nem vétkezhetek Isten ellen, és nem hagyhatom abba az imáimat, hogy imádkozzam ezért a népért.

A közbenjáró imás testvéreink, akik állandóan közbenjárnak, ez a leghatalmasabb dolog, ami jelenleg folyik. Bár ők visszautasították Istent, hogy Ő legyen a királyuk, azt válaszolta Sámuel, hogy én attól még nem hagyhatom el a helyemet, és nem hagyhatok fel azzal, hogy ezért a népért könyörögjek.

Mondtam én is, hogy nem hagyjuk abba, hanem előre megyünk, és végezzük ezt az imaszolgálatot. Nagyon ritkán kapcsolom be a keresztény tv-t, de tegnap este ez volt benne. Az a dicsőség, hogy a mennybe kerülhetünk, mi oda megyünk abba a dicsőségbe, de feladatunk az, hogy itt a munkánkat elvégezzük, hogy az igazságot előhozzuk.

Az egyik módja annak, hogy az Úr az emberekkel megismerteti Önmagát, ahogy engem használ, az a gyógyító kenet. A Szent Szellemnek a megnyilvánulásai, ajándékai, és köztük a gyógyító ajándékok, az I. Korinthus 12-ben megtalálhatók. És biztosíthatlak benneteket arról, hogy ez növekedett. Erőteljesebb és tisztább a tudás szaván keresztül az ebbe való bepillantásunk, mint valaha.

Ma, akár már az elején elkezdhettünk volna imádkozni értetek, annyi ajándék volt jelen, de egy pár percen belül erre rátérünk, és elvégezzük ezt. Szeretnék azonban előtte egy megvallást tenni, mert a szívünkbe el kell vetni az Igét, mint magot, és akik ezt újra és újra fogják hallgatni majd, úgy fog ez erősödni bennük. Tehát hallgatni, hallgatni és újra hallgatni fogjuk, és erre van szükségünk, hogy a fókuszunkat ide állítsuk.

Álljunk fel mindannyian. Ez az, az Ige, amelyet el kell vetni a szívedbe, és ezt állandóan tenned kell, tehát együtt fogjuk ezt a megvallást most megtenni.

Nem vagyok kételkedő! Én egy hívő vagyok! Kiárasztom a hitemet, amely nekem adatott az Úr Jézus Krisztus által, az én Uram által. Kiárasztom a hitemet a bűn ellen, a halál ellen, a betegség ellen, a szegénység ellen, a szükség ellen, az adóság ellen! Mindezek eltávoznak a jelenlétemből! Leveszik a kezüket rólam! Elengeded az elmémet, az érzelmeimet, és az anyagi életemet! Nem érintheted a szellememet, elengeded a családomat! Elengeded az anyagi életemet, mert a hit imáját imádkozom, és ez most elvégeztetett, Jézus nevében!

Tedd a kezedet a fejedre: A fejemben teljes szabadságom van. Gyógyulást fogadok be, megszabadítást fogadok be, mindazt befogadom, amit Jézus valaha tett értem. A szemeim meggyógyultak, a füleim meggyógyultak, az agyam meggyógyult, és minden idegen működéstől megszabadult, bármely vegyülettől, amely a testembe került. A fejem tetejétől, a lábam ujjáig elhagyja a testemet. Eltűnik! Eltávozik a testemből, szabad vagyok, szabad vagyok a bűn és a halál törvényétől, szabad ember vagyok! A torkom meggyógyult, a tüdőm meggyógyult, a mellkasom meggyógyult, a szerveimben semmi káros nem maradhat, kivéve Jézus gyógyító erejét! A karjaim, a kezeim, a testem minden ízülete megújul és felépül, a gyengeségtől megszabadul, a fájdalomtól mentesül, és a betegségtől szabaddá lesz. Meggyógyultam, a gerincem meggyógyult, az agyrésztől, a legutolsó csigolyáig az egész gerincem meggyógyult. A fiatalságom megújult, mint a sasé, a csípőm meggyógyult, a csípő ízületeim meggyógyultak. A térdeim jól vannak. Az egész lábam, minden izmom, valamennyi csontom, minden idegem, és minden ízületem felépíttetett és jól van. Hiszem ezt és befogadom ezt, most! Nem az alapján járok, amit látok, vagy amit érzek, hanem a hit üzenetén, amit most hallottam. Isten írott esküvésén alapul ez. A hit, a remény és a szeretet, azok munkálkodnak bennem most. Miért? Azért, mert áldott vagyok! Isten áldásai bennem működnek, most! Jézus nevében. Ámen! Hallelúja! 

 

/Köszönjük az Úrnak Ibolya  testvérünk munkáját, aki a Békevár webkikötő számára legépelte e tanítást./ 


BÉKEVÁR FŐOLDAL