2010.09.07.

 

AZ EMLÉKEZÉS KÖNYVE

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2010. szeptember 05.

sz.keresztseg-temesvar.jpg (75222 bytes) 

Ezen a héten a tizedik alkalmat tartjuk. Programjaink igen sűrűk. Látni lehet az alkalmainkon készült felvételeken Isten dicsőségét. A sekina (Isten dicsősége) Temesváron megjelent a Szent Szellem keresztségnél. Óriási a gyógyító kenet ma.

Egy haszidik rabbival van kapcsolatom, aki a kabalával foglalkozik és az elmúlt héten segítséget kért bizonyos dolgokban. Szokatlan dolgok történnek. 1977-ben volt az első utam Izraelbe. Bármelyik haszidik vallású mellett, ha elmentél, elfordítják az arcukat, és rögtön elindulnak a másik irányba. Ha valaki fényképet akarna készíteni róluk, akár meg is kövezhetik az illetőt.

Máté Evangéliumában lehet olvasni, hogy hogyan dicsekedtek Jézusnak, hogy mennyire szereti őket Isten. Mert ők az Ábrahám magva, és ők az Ábrahám atyától valók. – Isten mennyire szeret engem, mert soha nem követtem el házasságtörést – vélekednek.

Jézus pedig viszontkérdezett, hogy valóban így van ez? És elmagyarázta nekik, hogy ha egy asszonyra tekintettél a kívánság szándékával, akkor már elkövetted a házasságtörést. Tehát az Úr a törvénnyel és a szívekkel kellett, hogy foglalkozzon.

A mai napon foglalkozni fogunk a legalizációval és a keresztényekkel, akik a törvényeket akarják tartani és a szabad és nem szabad törvényeket. A probléma nem a törvénynél van, a probléma a szíveknél van és, hogy magukat akarják megigazítani a cselekedeteikből.

A zsidók büszkén mondják, hogy én soha nem loptam, ezért Isten szeret engem. Igen, de ha rátekintettél a felebarátod autójára kívánsággal, akkor már tolvajkodtál. Mit tett tehát az Úr maga? Olyan magasra emelte az elvárást a megigazultsághoz, hogy azt az ember a saját erejéből nem volt képes elnyerni.

Megnézzük a mai napon, hogy mennyire nem vagyunk képesek a törvény által semmit megnyerni. Ha visszamegyünk a Mózesi törvényekhez, akkor látjuk, hogy Mózes törvényei beteljesedtek. Az erkölcsi törvények, amelyekre az Újszövetségben is vissza-visszacseng a ráutalás a cselekedeteinket illetően, azt soha nem fogjuk félretenni az életünkben.

Jézus beteljesítette a törvényt a szeretet által. Tehát ami az egyik irányba megy, az visszafelé is visszajön hozzánk.

A tesovának az idejét élik a zsidók, ha hallottátok. A Jóm kippúr ünnepük előtt 40 napos időszak ez. A zsidó újesztendő szerda délutánnal áll be, és csütörtökkel kezdődik. A keresztények kérdezik, hogy mi közünk nekünk mindehhez? Igazából minden!

Fogunk nézni ma újszövetségi és ószövetségi igehelyeket, és egy nagyon alkalmas idő ez, hogy ezt megvizsgáljuk, mert ilyenkor kerülnek megnyitásra ezek a könyvek a mennyben, a visszaemlékezések könyvei.

A rabbi küldött nekem egy levitai áldást, a megtérés és a gyarapodásról szól ez. Tehát ez a bűnbánat és a megtérésnek az ideje, meg fogom pontosan határozni, hogy mit kell ezen értenünk. Ez azt jelenti, hogy ha egy keresztény neheztelést hordoz a szívében egy másik keresztény iránt, akkor az imáinak akadálya van, hogy azok választ kapjanak.

És az adakozásaid is, mint magok, amelyeket elvetsz és szeretnéd, hogy aratásod legyen, akadályozva lesz az az aratás. Az újjászületett hívőknél a legnagyobb akadály az életükben a meg nem bocsátás, amikor egy áttörésre van szükségünk egy bizonyos helyzetben.

Most van tehát itt az ideje, hogy megvizsgáljuk a szíveinket, és a mentális börtönből, amely a gondolatainkban van, kiengedjük azokat, akiket ott fogva tartottunk, magunkat is ki kell szabadítani ebből a börtönből. Úgymond ki kell tisztítani a szívünket és a szellemünket, hogy Isten képes legyen ezeket az áldásait ránk árasztani.

Az Úr maga változtatta meg tegnap délután az üzenetet, így egy másik üzenet következik, nem az, amiből eredetileg készültem. Rá fogunk most térni a …

Jelenések 5/8 És mikor elvevé a könyvet, a négy élőlény és a huszonnégy vén leborula a Bárány előtt, mindeniknél hárfák és aranypoharak lévén, jó illatokkal tele, amik a szentek imádságai.

Minden egyes imádságunk, amit elmondunk, akár nyelveken, akár szavakkal, vagy az Igét imádkozzuk, ezek aranypoharakban vannak Isten előtt tárolva. És ezek a szavak pontosan a te szádból kiszármazottak, kijöttek, ott vannak tárolva a mennyben, és ekkor elengedik.

Tehát a hit imája abban a pillanatban elfogadja a valóságát annak, amit imádkozott, és hogy hogyan kapcsolódik ez az idők végéhez, és Illés kenetéhez, erre fogunk ma rátérni.

Apostolok Cselekedetei 10. fejezetében olvassuk Kornélius és háza népe üdvösségének történetét, ennek két versét olvassuk most el.

Apostolok Csel. 10/3-4 Ez látá látásban világosan a napnak mintegy kilencedik órája körül, hogy az Istennek angyala beméne hozzá, és monda néki: Kornélius! Ő pedig szemeit reá függesztve és megrémülve monda: Mi az uram? Az pedig monda néki: A te imádságaid és alamizsnáid felmentek Isten elébe emlékezetnek okáért.

Egy olyan emberről olvasunk itt, aki félte [tisztelte] Istent és az adakozásai és a szegények felé való alamizsnái Isten elé emelkedtek, és Isten megemlékezett erről.

Malakiás 3/16 Akkor tanakodtak egymással az Úrnak tisztelői, az Úr pedig figyelt és hallgatott, és egy emlékkönyv iraték Őelőtte azoknak, akik félik az Urat és becsülik az Ő nevét.

Tehát az Úrnak a félelme, amit itt meg kell jegyezni, akik becsülik az Ő nevét, és akik adakoznak, ez a három, amire fel kell itt figyelnünk. A megemlékezés könyve iraték meg róluk. Ugyanez a szó szerepel a visszaemlékezés, megemlékezés!

Amikor imádkozunk és adakozunk, akkor ebbe az emlékkönyvbe írják azt be. Sok könyv van fent a mennyben. Amikor ezek az imakelyhek Isten elé kerülnek, akkor ezek az imák kiáradnak belőle és pontos választ kapnak az imáid.

A tesovának ez a 40 napos időszaka, amiben vagyunk, nagyon fontos ilyenkor, hogy a mi imáink, amiket elmondunk, a megtéréseink, a bűnbánatunk, az adakozásunk hozzák, hogy miként alakul a következő esztendő.

És Isten ennek megfelelően képes megáldani az útjainkat, a be- és kijöveteleinket. És meg van írva, hogy fejjé tesz minket és nem farkká. Meg vannak ezeknek az időszakai, hogy keressük Isten arcát, természetesen, ha az ember rájön, hogy valamit elvétett, akkor azonnal bűnbocsánatot kell kérni.

Ez egy nagyon fontos időszak, amelyben most vagyunk. A megtérésnek a héber meghatározása nem azt jelenti, hogy sajnálkozunk, vagy siránkozunk, hanem annyit jelent, hogy visszafordulunk Istenhez, visszafordulunk Isten útjaihoz, visszafordulunk Isten Igéjéhez.

És elismerjük, hogy Ő az Ura és Mestere az életünknek, és arra figyelünk, hogy mi az, amit mond, és mi az, amit nem mond az életünkre. Amikor visszatérünk Istenhez, ennek egyik komponense, hogy megbékélünk az atyafiakkal, békét kötünk velük. Úgy ahogy a függöny függ a karnison, ugyanúgy függnek a törvénynek a pontjai a szeretet karnisán, minden ettől függ, és úgy kell szeretni a felebarátunkat, mint önmagunkat.

Vissza fogok kanyarodni a tanításhoz, de itt megjegyzem, hogy olyan sok evangélistánk van, és itt is meg vannak a pontjaink, hogy mi az, amit tehetünk, és mi az, amit nem. Sok pásztorunk van, és azért vagyunk képesek sok mindent megcselekedni, mert sok pásztorunk és evangélistánk van. Nagyon fontos az ő útjuk, járásuk, hogy miként járják az útjukat ahhoz, hogy Istennek felkentjei legyenek. Nagyon fontos, hogy mindezeket a dolgokat helyes ösztönzésből tegyük meg.

Miért kellett a zsidó népnek az áldozataikat, vagyis ajándékaikat az oltár elé vinni? Egyetlen okból, azért, hogy ezzel is kijelentsék, hogy közelednek Istenhez. Ezért adjuk oda magunkat is imára, a közbenjáró imákra is, és ezért adjuk az erőforrásainkat is oda Istennek. Ennek az a mozgatórugója, hogy ezáltal is közelebb akarunk kerülni Istenhez.

Isten ezeknek a cselekedeteknek meghatározott időket rendel az életünkbe, hogy melyek azok az idők, amikor erre törekedjünk, hogy közelítsünk feléje. És elkötelezzük magunkat arra, hogy még inkább a Messiáshoz hasonlóvá válunk.

Tehát Isten ezeket soha nem felejti el, de amikor a megemlékezésnek az ideje van ott, akkor azért emlékezik meg arról, mert annak van a rendelt ideje, hogy a javunkra szóljon, az érdekünkbe szóljon. Mindenkinek javára, akinek a javára tud szólni, és ennek az ideje van most.

Csodálatos dolog, hogy egyszer egy évben félreteszünk arra időt, a Jón kippúr ünnepe előtt három napot. A zsidók hite szerint, ilyenkor megnyittatnak a könyvek, ekkor dönti el a mennyei bíróság, hogy életben maradsz a következő évben, vagy meghalsz. Ilyenkor egy autó nem mozdul Izraelben az utakon, nincs mozgás. Nagyon komoly idő ez az ő életükben, és nagyon komolyan keresik Istent.

Malakiás 4/5 Ímé, én elküldöm néktek Illést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és félelmetes napja.

Ennek kapcsán Keresztelő Jánosról fogunk még ma szólni, mert ő Illésnek a szellemében és Illésnek az erejében jött a földre.

Máté 17/10-13 És megkérdezik Őt az Ő tanítványai mondván: miért mondják tehát az írástudók, hogy előbb Illésnek kell eljönnie? Jézus pedig felelvén, monda nékik: Illés bizony eljön előbb, és mindent helyreállít; De mondom néktek, hogy Illés immár eljött, és nem ismerték meg őt, hanem azt tették vele, amit akarának. Ezenképpen az ember Fiának is szenvednie kell majd tőlük. Ekkor megértették a tanítványok, hogy Keresztelő Jánosról szólt nékik.

Tehát Jézusra tekintenek, és ha valóban Jézus, mint Messiás, akkor miért nem jött el előbb Illés, ahogy írva van. Így gondolkodtak, hiszen te itt vagy, mint Messiás mondod, és hol van Illés? Mert Illésnek az ő törvényük szerint előbb el kellett volna jönni.

Lukács 1/13-17 Monda pedig az angyal néki: Ne félj, Zakariás; mert meghallgattatott a te könyörgésed, és a te feleséged, Erzsébet szül néked fiat, és nevezed az o nevét Jánosnak. És lészen tenéked örömödre és vigasságodra, és sokan fognak örvendezni az ő születésén; Mert nagy lészen az Úr előtt, és bort és részegítő italt nem iszik; és betelik Szent Szellemmel még az ő anyjának méhétől fogva. És az Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz. És ez Őelőtte fog járni az Illés szellemével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet.

Az Illés szellemével és erejével jött el János. Megtanulhattuk ebből, hogy Illés eljöhetett volna maga is, vagy pedig valaki, aki az ő szellemében és erejében jön. És hisszük, hogy itt még van egy prófécia, amelynek be kell teljesedni.

Malakiás 4/5 vagy Jelenések 11/3 verse, ezeket nem lapozzuk most fel, de a két tanúbizonyság közül sokan hiszik, hogy ő lesz az egyik. Ezek jövőre mutató próféciák és Keresztelő János ebben a szellemben és erőben jött a földre.

És ezek a próféciák beteljesednek, mint ahogy ezt a próféciát Keresztelő János töltötte be, aki Illésnek a szellemében és erejében jött el. Mi az, amiért Illés jött a földre? - Jézus pedig felelvén nékik, monda, hogy Illés pedig eljön előbb, és mindent helyreállít.

Még egy feladata volt, amikor eljön, az atyák szívét a fiakhoz térítse, és az engedetleneket az igazak bölcsességére, hogy készítsen az Úrnak tökéletes népet. Szó szerint is vannak, akik ezt úgy magyarázzák, hogy a fiak szívét az Ábrahám és az ő nemzedékének a szívéhez téríteni.

Róma 9/7-8 Sem nem mindnyájan fiak, kik az Ábrahám magvából valók, hanem, Izsákban neveztetik neked a te magod. Azaz, nem a testnek fiai az Istennek fiai, hanem az ígéret fiait tekinti magul.

Mert Ábrahámot nevezi az Ige a mi hitünk atyjának és mi Ábrahámnak fiai vagyunk, a hitből való vonalon. A mi keresztény gyökereink a júdaizmusban vannak.

Amikor a gyülekezeti korszak lezárul, és mi visszajövünk az Úrral, és kezdődik a millenniumi esztendő, akkor vissza fogunk kanyarodni a zsidóknak az ünnepeire, a hét különböző időszakra. Vissza kell a népeknek járni Jeruzsálembe, meg kell látogatni a jeruzsálemi szent helyet évente, és így tovább, és be fogunk illeszkedni Istennek a hadseregébe.

Ezt meg kell érteni, hogy most ez a gyülekezeti időkorszak. Ez egy különleges időszak, amiben vagyunk, és ezt követően többé olyan, mint gyülekezet, nem említtetik. Amikor visszajövünk, akkor nem ide fogunk visszajönni, hanem a hatalmi helyekre, mert uralkodni jövünk az Úr Jézussal, tehát a polgármesteri hivatalokba fogunk uralkodni. Nem lesznek többé választások például.

Zakariás 8/2-3 Ezt mondja a seregeknek Ura: nagy gerjedezéssel gerjedeztem a Sionért, és nagy haragra gerjedtem ellene. Ezt mondja az Úr: Megtértem a Sionhoz és Jeruzsálem közepette lakozom, és Jeruzsálem igazság városának neveztetik, a Seregek Urának hegye pedig szent hegynek.

Hallelúja! Akikre ez igaz, hogy visszatérnek a földre Illés szellemében és Illés erejében, őket arra hívja el Isten, hogy a fiak szívét az atyák felé fordítsa. Malakiás könyvére lapozunk, utána összeillesztjük ezeket a részeket, és a végén elmagyarázom nektek.

Malakiás 4/4-6 Emlékezzetek meg Mózesnek, az én szolgámnak törvényéről, amelyet rendeltem őáltala a Hóreben, az egész Izraelnek rendelésekül, és ítéletekül. Ímé, én elküldöm néktek Illést, a prófétát, mielőtt eljön az Úrnak nagy és rettenetes napja. És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz, hogy el ne jöjjek, és meg ne verjem e földet átokkal.

Van, aki azt mondja, hogy Illés azért jön vissza, hogy visszaállítsa a Tóra érvényességét a földre. Ez is egy prófécia, amelynek még a jövőben kell, hogy megtörténjen. Miért kell megemlékezni Mózesnak, Isten szolgájának a törvényéről, ha a Mózesi törvények eltöröltettek?

Tehát nem így van, hogy eltöröltettek, hanem beteljesedett a törvény, Jézus betöltötte azokat. A Mózesi törvények már az első helyen sem töröltettek el. El fogom nektek magyarázni mindjárt. Mert miután az Úr betöltötte a törvényt, és új szíveket teremtett belénk, ezeket a törvényeket a szívünkbe írta.

De meg van a rendelt ideje annak, hogy visszajöjjünk a földre, Illésnek a szellemével és erejével és egy újjáépítést hozzunk a földre. És ennek a munkának a része, hogy fiak szívét az atyák felé fordítani és a Tóra érvényességét visszaállítani a földre.

A Mózesi törvényeknek az erkölcsi tartalma soha nem fogja érvényét veszteni a földön, az erkölcsi törvények, amelyek ott olvashatók az együttlétekről. És ez az Újszövetségben sem volt soha megengedve. Mondja az Ige, hogy a testet le kell vetni és az új embert kell felölteni. Ezek az erkölcsi törvények a szívünkbe írattak.

Ne gondoljátok, mondja a Máté 5/17, hogy jöttem a törvénynek, vagy a prófétáknak az eltörlésére, nem jöttem, hogy eltöröljem, hanem inkább, hogy betöltsem, - mondta Jézus.

Ezékiel 36/25-27 És hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok, minden tisztátalanságotoktól és minden bálványaitoktól megtisztítlak titeket. És adok néktek új szívet, és új szellemet adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet. És az én Szellememet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok és az én törvényeimet megőrizzétek, és betöltsétek.

Hallelúja! Az Úr az Ő Szellemét adja belénk, ezért adott egy egyszer és mindenkorra való áldozatot értünk, Jézust! Őáltala vagyunk képesek, örök életet befogadni és újjászületni, többé tehát nincs bennünk bűntudat.

Nekik állandóan emlékezniük kell minden bűnükre, és ezért állandóan kárhozat alatt vannak. Bennünk nem szabad, hogy legyen kárhoztatás. Nagyon híres prédikátorokat hallgatok, akik úgy tanítják, hogy a kárhoztatás, az a pokol kapujával való egyesülés, - aki kárhoztatja a másikat.

A keresztények ezekkel az Igékkel megpróbálják visszahozni a Mózesi törvények érvényességét, a Tóra érvényességét. És ezáltal megint előhozzák a szabad és nem szabadok, tedd, és ne tedd, legalizációs kötéseit az életekre.

Pedig az egész a szívből kell, hogy kiinduljon, és az Ige képes megváltoztatni minden egyes részét a szívünknek. Ha megújítjuk az elménket, megváltozik az elmebeli gondolkodásunk és megnyílik az elménk Isten felé.

Róma 13/8-10 Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek; mert aki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte.

A 9-es versben fel vannak sorolva ezek a morális rendelései Istennek, az erkölcsi életünkre:

9. Mert ez: Ne paráználkodj, ne ölj, ne orozz, hamis tanúbizonyságot ne szólj, ne kívánj, és ha valamely más parancsolat van, ebben az Igében foglaltatik egybe: Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat.

10. A szeretet nem illeti gonosszal a felebarátot. Annakokáért a törvénynek betöltése a szeretet.

Mert ha szereted a felebarátodat, nem fogsz lopni tőle. Ha megbocsátottál neki és azt elfelejtetted, akkor nem fogod meggyilkolni a szavaiddal, hogy mit tett ellened. Tehát a szívünkbe veti el Isten ezeket a törvényeket és ez egy óriási dolog.

A hústestnek a munkálkodása, hogy próbálja megtartani a törvényt, de a test cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem Isten előtt - írja az Ige. Egyetlen törvény által sem. Erről szól az Újszövetségünk.

Nem kell, hogy visszamenjünk a törvényhez olyan szándékkal, hogy a törvényt pontról pontra megtartsuk, mert követjük a Szellemet, és a Szellem nem fog minket rossz irányba elvezetni. A problémáink a testünkkel és a testi módon gondolkodó elménkkel lesz, a testi gondolkodásmódunkkal.

Malakiás könyvében van egy másik rész, amit tévesen tanítanak, jól ismert igevers, a 3/10, ahol arra tanít az Írás, - Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok, áldást bőségesen.

Vagyis kinyilvánítja a tizedfizetők számára az áldásokat. A hibát ott követik el, amikor erre hivatkoznak, hogy a tizedfizetést nem lehet visszavezetni a Tóra törvényeinek gyökeréhez. Mert a tizedfizetést megtaláljuk már a törvény előtt 430 évvel, hogy gyakorolták az ősatyák, és Ábrahám is, aki a mi szellemi atyánk volt.

Galata 3/17 Ezt mondom tehát, hogy a szövetséget, melyet előzőleg Isten megerősített a Krisztusra nézve, a négyszázharminc esztendő múlva adott törvény nem teszi érvénytelenné, hogy megsemmisítse az ígéretet.

Zsidó 7/8-ban olvassuk, hogy itt emberek fogadják a tizedet, ott pedig az fogadja, aki örökkön-örökké él, maga az Úr.

7/8 És itt halandó emberek szednek tizedet, ott ellenben az, akiről bizonyságot tesznek, hogy él.

Hallelúja! Jézus örökkön-örökké él! És Ő az, aki fogadja a tizedünket a mennyben. Van itt valami, aminek kijelentésként kell, hogy jöjjön hozzánk, mert van itt nagyon sok laza szál, amit el kell kötni.

Nem beszéltünk róla, de amikor Kenneth Hagint várta az édesanyja, az ő terhességében angyal jelent meg néki és tudatta, hogy a fia előfutára lesz az Úr eljövetelének. Az Úr eljövetelének előfutáraként készíti az Úrnak útját. És azt is lehetne mondani, hogy ez is az Illés szellemében és erejében volt elrendelve.

Mit kellett tennie, ha az Úr őt valóban azért küldte a földre, hogy készítse az Úr eljövetelét? Egyetlen egy üzenetet tanított, egyetlen egy dolgot tett, hitet tanított, semmi mást. Ha ő az előfutára az Úr eljövetelének, előkészítője, miért tanítja a hitet?

Mit mondott az Úr erről? – Hogy ha eljön az Úr a földre, vajon talál-e hitet? Ezért jön az Úr. Talál-e hitet? Mert hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, mert mindaz, aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik Őt szorgalmasan, hűségesen keresik.

És mindaz, amit az elkövetkezendőkben is teszünk az Úrnak, mindazt hitből fogjuk tenni. Tehát van nálunk valami, ami óriási mértékben előre lendít minket, - a kenet.

A vak asszony, aki az alkalmam során, vakon jött, és amikor felkelt és elkezdték számoltatni, megszámolta az ujjakat. Egy, kettő, három, négy, öt. És a hatot is megszámolta. Azt láttuk, hogy Isten milyen egyszerűen végzi ezt. Tökéletesen látott. Az evangélista kenetében van ez benne.

Mit tett Hagin? Tanította a hitet, hogy ne veszítsék el a gyógyulásukat. Ezért nagyon fontos, hogy akik visszajárnak, azokat a pásztoraink is megtanítsák a hitre, mert az Úrnak ez nagyon fontos dolog. Legyen bennünk hit, mert egy előfutárt küldött, megvannak az ő [Kenneth Hagin] könyvei, és mi képesek vagyunk mindannyian hitben működni az Úrnak.

Lehet terjeszkedni, szélesíteni a sátrainkat, ennek van itt az ideje. Meg vagyunk próbálva. És ekkor hamar megtanulja az ember, hogy most hitben áll, vagy nem. Nem Isten fog minket megpróbálgatni, mert megvan az, aki minket megpróbál.

Azt hiszem, hogy rendelt ideje van annak, hogy ezeket a keneteket elfogadjuk. Az a tanítás, amiről eredetileg szólni akartam, az a Szent Szellem ajándékairól szólt volna. Erről szól az egész, a Szent Szellemről. Az idővégi szolgálatoknak fel kell kelniük, és szolgálniuk kell, gyógyító kenetekben. Nagyon komoly idők ezek.

Tehát visszatérve az ünnepekre, szerda estével beáll az újév, a zsidó újesztendő. Az isteni időszámítás nem január 1-e, hanem most szerdáról, csütörtökre indul az újév. Ekkor van lehetőség a változásokra. Azt követően van 10 nap, hogy visszatérjünk Isten dolgaira.

Vegyük komolyan Istent és az Ő dolgait. Az utolsó három napban pedig könyvek nyittatnak meg, a Jón kippúr ünnepén, tizenhét-tizennyolcadikán. Az emlékezés könyvei.

Mi pedig még ennél is komolyabban fogjuk keresni az Urat. Eddig is nagyon komoly időket éltünk. Mert az nem csak véletlenszerű dolog volt, hogy az elmúlt időszakban negyven evangélizációs alkalmat tartottam.

Meg kellett várnom a helyes időpontokat, Isten jelölte ezeket. Ez az idő, ez a csodahadjárat július 22-től indult. Evangélizációs hadjárat. Szeretnénk támogatni mind az evangélistáinkat, és mind a pásztorainkat mindabban, amit ők végeznek. Óriási pozícióban vagyunk, a kenet rendelkezésünkre áll. Az Úr, ahogy gyógyítja az embereket, - káprázatos.

Az egész alkalom során figyelhető, hogy mindenki, aki jön, meggyógyul. Nagyon örülünk annak, hogy ekkora lendülettel beleugrottunk ebbe a munkába. Mert ezek a kenetek ott vannak, és növekszenek. Növekednek ezek a kenetek.

Tehát elrendelt ideje van ezeknek a friss keneteknek, elrendelt ideje van annak, hogy az Úr még inkább használjon minket. Elrendelt ideje van a növekedéseinknek, az üdvössége és gyógyulása az egész családunkra.

Mi magunk is imádkoztunk egy akaraton az elmúlt hetekben, hogy a nővéremet az Úr meggyógyítsa. Karizmatikus katolikus vallású ő, de a hitből való gyógyulást nem ismerik, amennyit tudnak ők, megtesznek.

Rendelt ideje van az új gyülekezetek kezdésének, jövő vasárnap is kezdünk két új gyülekezetet. Továbbra is megerősítjük az eddig létrehozott gyülekezeteinket, erősítjük őket, meglátogatjuk, új tagokkal áldja meg őket Isten.

Egyik helyen ötszáz új jött be a királyságba. Az evangélistáinknak is óriási fogásaik vannak, embereket halászunk. Rendelt ideje van tehát a változásoknak, amikor Jézus azt mondta Péternek, hogy engedd le a hálót, Péter mondta, hogy egész éjszaka halásztunk.

Évek óta senki nem jött be a gyülekezetünkbe, mondhatod te is, senki nem jön a mi gyülekezetünkbe. Engedd le most a hálót! Rendelt ideje van a szellemi ajándékoknak, vagyis rendelt ideje van annak, hogy a következő szintre fellépjél.

És az Illés szellemének ereje és kenete a mai napon is rendelkezésedre áll ebben. Jézus házába fogjuk behozni az elveszetteket!

Ma lesz egy adománygyűjtésünk, a jövő vasárnap is lesz. Egész egyszerű oka van, ha most nem készültetek, a jövő héten hozhatjátok az adományaitokat erre. Jövő héten Úrvacsorát is veszünk, nagyon komoly idők ezek.

Tehát a rabbi egy áldást küldött nekem és elköteleztem magam, hogy segíteni fogok neki. A haszidik rabbik nem fogadnak el személyesen pénzt, adományt, de elfogadja az adományt, pl. ha az autójára gyűjtünk. Elköteleztem magam ebben, hogy segíteni fogom őt, és a megtérés, a bűnbánat és a gyarapodás áldásait fogjuk élvezni.

A zsidó gondolkodásmód szerint talán jobban értjük, hogy mit jelent most a megtérés: Isten, téged foglak követni és feléd fordulok újra, a te útjaid felé fordulok! A bűnről ugyanis Jézus gondot viselt, tehát arról nem kell gondolkodnunk, a mi szívünk hozzáállása nagyon fontos, hogy milyen elszántsággal és milyen indítékokkal követjük Őt.

Van egy Újszövetségünk. Amikor az Úr asztalából [úrvacsorából] részesedünk, azt mondta az Úr, hogy ez az Új szövetség, az én véremben, ez a pohár. Az én véremben van ez az Újszövetség. Az a mi szövetségünk, és mi meghaltunk Ővele és feltámadtunk Ővele, a Messiással, ez a mi szövetségünk.

Nem tartozunk az átkok alá, soha nem is tartoztunk, mert nem voltunk zsidók. Mi nem megváltottak vagyunk, mert a zsidók kaptak megváltást a törvény átka alól, mi elveszettek voltunk, és reménység nélkül voltunk ebben a világban, szövetség nélkül valók voltunk. Tehát még annál is rosszabb volt a helyzetünk, hogy nem tartjuk be a törvényt, és átok alá kerülünk.

Ennél egy nagyon jobb ajánlattal keresett meg minket Isten. Tehát magasabban van a helyünk, mint gondolnánk, mert Istennek a fiaivá lettünk és a királyi papsághoz tartozunk. Azt hiszem, hogy az ember fel sem fogja azt a fejével, hogy mivé lett a Krisztusban. Új teremtések vagyunk belül, mint Jézus. Dicsérjük az Urat ezért, Istennek a Szelleme van bennünk.

Adománygyűjtés: A levitákat kérem, az Úr munkásait, akik részt vesznek az adománygyűjtésben.

Harmincegy év alatt nem csináltam még ilyet, mondom nektek, hogy nagyon jó helyen vagyunk olyan szempontból, hogy ebbe a földbe vethetünk, amelybe most kerül a pénzünk, és nagyon jó kenettel szolgálunk. Tehát amikor ők [zsidók] adnak, és az oltárhoz viszik az adományaikat, ezt azért teszik, hogy ezáltal közelebb kerülhessenek Istenhez.

 Mi olyan értelemben kerülünk közelebb Istenhez, hogy többet tudjunk abból megélni, valóságba hozni, ami számunkra el van rendelve. Áldások vannak rendelve, és ennek örökkévaló alapja van szellemben. Ezeknek az áldásoknak.

Tehát tegnap este ébredtem rá, hogy milyen fontos időben vagyunk, és akkor változtattam meg a mai üzenetem. Isten pedig azt akarja, hogy mi áldottak legyünk. Közeledjetek Istenhez, mondja a Bibliánk, és Ő is közeledni fog hozzátok. Hallelúja!

Elfogadom ezt az ígéretét Istennek, és a következő tizenkettő, tizennégy napban valóban ezt fogjuk tenni. Ez egy nagyon jó időszak arra, hogy keressük Őt ebben. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. A kijelentéseknek újabb szintjeire is feljuthatunk, ötleteket kaphatunk Istentől az áldásokra, más rátekintést kaphatunk.

Ezeket hisszük Uram most, ahogy mi közelebb megyünk hozzád, ezzel az adománnyal közeledünk hozzád a te szívednek az áldásait kívánjuk, ez az idő, hogy megáldj minket. Ahogy mi közeledünk hozzád Uram, egy friss kenetet várunk, és egy nagyobb gyógyító kenetet. Több ajándékot működésben, nagyobb dimenziókban, mint ahogy eddig megtapasztaltuk. És ezt most elfogadjuk, Jézus nevében áldunk téged. A szükség és hiány szellemét megkötjük, az adóságokat eltöröljük Jézus nevében, és utat mutatsz arra, hogy kikerüljünk az adóságainkból. És ezt elfogadjuk most Atyám Jézus nevében! Ámen!

Kiterjesztjük a hitünket, hogy a forint megerősödik, ez nagyon fontos. Dicsőség Istennek!

 

/Köszönjük az Úrnak Ibolya testvérünk munkáját, aki a Békevár látogatói számára legépelte e tanítást./ 


BÉKEVÁR FŐOLDAL