2010.08.24.

 

A SZELLEMMEL SZÁRNYALNI

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2010. augusztus 22.

 

Drága Mennyei Atyánk áldunk téged és magasztalunk, és mindazokat köszöntjük, akik a Jézus Krisztusban, odafönt vannak, ők is izgatottan várják Atyám a te munkáidat, ami itt a földön történik. Az evangelizációban az üdvösségek jönnek Atyám, nagy számban térnek az emberek az Úrhoz. Az Úr Jézus Krisztus dicsőségét megismerik itt a földön. Az Úr ismeretének dicsőségével betelik a föld, áldott legyen az Úr szent neve mindörökké. Ámen.

Zsebkendők felett imádkoznak. Szeretném megtudni, hogy kik azok közülünk, akik már legalább, tizenhat éve vagy afölött velünk vannak? Gyertek előre, szeretnélek megnézni benneteket és egy tapsot is kaptok.

Egy drága pásztorunktól, a solti Dani Bálinttól köszöntünk el a héten, aki a dicsőséges mennyei dimenzióba költözött. Ahogy beszéltem a feleségével kiderült, hogy már tizenkilenc éve velünk voltak. Tegyék fel a kezüket azok, akik tizenkilenc éve ismernek bennünket.

Ünneplés folyik most itt, és amiért hívtalak benneteket ide, azért van, hogy tudjátok meg, hogy odafent már nagyon sokan vannak. Ahogy most Dani Bálint felment a mennybe, a legújabb híreket vitte magával az evangelizációról, és a fentiek szíve nagyon izgatottá vált.

Az Úr a pásztorkonferencia előtt egy pár pillanatra megnyitotta a mennyet, ahogy Dani Bálint átlépett abba a dimenzióba, utána egy nappal történt ez. Ahogy ezen gondolkodtam egész nap, a Szent Szellem leszállt rám, elkezdtem azokról gondolkodni, akik már régebben odaát vannak, ezt követően egy hangot is hallottam odaátról. Csak egy másodpercnyit, mint egy rádiójel, de nem igazán rádiójel ez, hallottam már a mennynek a hangját előzőleg is. Kiáltottak, és dicsérték az Urat örömükben, és figyelnek minket.

 Dani Bálint egy jó jelentéssel lépett át, mert az előző hetekben, két-három ilyen hatalmas evangelizációnkon ő maga is részt vett, tehát vitte a legfrissebb híreket. És ahogy a pásztor feleségével, Katalinnal beszélgettem, megint jött ez a megtapasztalás. Tehát igazán izgalommal teljes a szívük odaát. És ti, akik a családunknak a tagjai vagytok, sokatoknak van már odaát családtagotok, hozzátartozótok, kaptatok ti is bizonyságot, hogy odafent milyen öröm van, milyen örömteljes családnak tagjai ők odaát.

Vannak itt sokan, akik tíz éve vannak velünk, tíz év is nagy idő, és nagyon hűségesek vagytok. Nagy megtapasztalás a királyságban részt venni. Nem akarjuk elveszteni a pásztorainkat, mégis sok pásztorunk van már odaát. Nem számoltam, hogy most mennyien vannak odaát, egyszer, amikor számoltam, akkor több mint hetvenen voltak.

A gyógyító kenet jelen van. Dicséretként elhangzik, a Halld a mennynek hangját c. dicsőítés.

Zsoltár 73/17 Mígnem bementem az Isten szentélyébe, megértettem az ő végüket.

Ő bejuthatott az igazi szentélybe. A világról szól ez az igerész itt, mert a világban a pusztulásra várnak, akik a világban élnek, és írja a Zsoltáros, hogy

Én pedig oly tudatlan voltam, hogy a világ felől gondolkodtam és az istentelenek útját néztem, és ímé milyen jó nékem, az Úr közelségében, az Úrba vetve a bizalmamat.

Nagyon sok ijesztő gazdasági helyzettel vagyunk körülvéve, és a pásztoraink is érzékelik talán ennek a gondját, ijesztőleg hat rájuk, hogy miként lesz a családtagjaikkal. Dani Bálint a hitnek a harcát vívta, az utolsó percig nem kért orvosi segítséget.

De nekünk, a gazdasági helyzetünknek a gondjait, problémáit meg kell tanulnunk az Úrra vetni, hogy az Úr viselje ezeknek a súlyát ezekben a gazdasági helyzetekben, amelyekben most vagyunk. Az Úrban kell megbíznunk. Ne az istentelenek gyarapodására tekintsetek, mert ha Isten van velünk, már pedig Ő visel gondot rólunk, akkor Ő minden egyes helyzetből kivezet minket. Hisszük az adóságok, természetfeletti módon való eltörlését. Isten ezeket megcselekszi.

Még egy dalt eléneklünk, jó együtt ünnepelni. A kenet jelen van rá. Kicsit változtatok, mások vagytok, mint annak idején, de nagyon jól néztek ki mindannyian. És nagyon jól végeztétek a dolgotokat eddig is, és ezután is áldásokban részesültök. Istenben áldottak vagytok. Foglaljatok helyet. Bejelentések sora után szolgálati felkenetésre kerül sor.

Az evangelizációs alkalmakon sokszor tapasztaljuk, hogy teljesen ateisták, akik Istenben nem hittek, szempillantásban megérinti őket Isten kegyelme, és hívőkké válnak azonnal, ahogy befogadják az Úr Jézust.

Egy fiatalembert küldtek ma el ide az istentiszteletre, a kicsi babájuk az intenzív osztályon van, és egy kicsi ruhát hozott, szeretné, ha a gyermeke meggyógyulna. Kiderült, hogy még soha nem járt egyik gyülekezetbe sem, még újjászületve sem volt.

Megragadtam őt és mondtam, hogy most a gyermekért szeretnék imádkozni, elátkoztam a daganatot a kicsi babán, megragadtam az édesapa kezét és közös hittel tettük ezt. A kisbabát Gyurinak hívják. Egy akaraton van velem most az egész gyülekezet, hatalommal és a hittel, hogy a kicsi Gyurika meggyógyult és kijön az intenzív osztályról nagy gyorsasággal.

Utána ismertem meg az teljes képet, hogy a fiatalember nincs még újjászületve sem, csak az egyik pásztorunk, egy ismerős által beküldte ide a gyülekezetbe egy imádságra. A kicsi baba ruhájára is rátettem a kezemet utána, ezt már nem is kellett volna tennem, de megtettem, mert ebben volt a hite, hozta a kis ruhát. Mivel ő a gyermeknek az édesapja, a szülőknek a hite és hatalma működik a gyermeknek az életében.

Lukács 17/12 És mikor egy faluba bement, jött elébe tíz bélpoklos férfi, kik távol megálltak:

Megálltak egy távolságban, mert a törvény szerint nem volt megengedve, hogy az egészséges emberek közelébe menjenek, hanem kb. 50 m-es távolságból jelezniük kellett, hogy ők tisztátalanok. Ha valaki közelükbe akart menni, akkor kiáltaniuk kellett, hogy ők tisztátalanok, ők leprásak.

/13/ És felemelték szavukat, mondván: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk!

/14/ És mikor őket látta, mondá nékik: Elmenvén mutassátok meg magatokat a papoknak. És lőn, hogy míg odamenének, megtisztulának.

Az Úr az Igét szólta, és ők azt is pontosan értették, hogy mit mond ezzel az Úr nekik. Ha valaki meg is gyógyult a leprából, csak akkor mehetett vissza az övéi közé, ha a rabbi gyógyultnak, tisztának nyilvánította.

A pap a törvény szerint megvizsgálta a testét, és egy áldozatot kellett, hogy bemutasson a gyógyulásáért, és azt követően mehetett vissza a közösségbe. Miközben elindultak, útközben tisztultak meg, vagyis egy hit cselekedet volt, hogy elindultak a paphoz.

/15/ Egy pedig őközülük, mikor látta, hogy meggyógyult, visszatért, dicsőítvén az Istent nagy szóval.

/16/ És arccal leborult az Ő lábainál hálákat adván néki, és az samariabeli volt.

Tudjuk, hogy a samariabeliek nem zsidók voltak, és elgondolkodtam rajta, hogy vajon ő miért indult el a zsidókkal a paphoz. Az ő vallása szerint nem kellett volna, de mivel olyan régen együtt volt velük, tudta, hogy ez mit jelent.

/17/ Felelvén pedig Jézus, monda: Avagy nem tízen tisztulának-é meg? A kilence pedig hol van?

Annak a kilencnek szövetsége volt Istennel, a samaritániusnak pedig nem volt. Ez történik a gyógyító kenetben is, amikor kiszólítjuk azt a területet, akit Isten a gyógyító kenete által szeretne meggyógyítani. Lehet, hogy a vállal, vagy a térddel mutat az Úr valamit és kijönnek sokan, 10-en vagy 20-an is.

Mivel akkor arra a hívásra választ adtak, akik kijönnek, mindannyian meggyógyulnak. A Szent Szellemnek a munkái ezek, és az Ige fel is szólít minket, hogy ne maradjunk el a gyülekezetbe járástól. Mert ez a hely az, ahol Isten az erejét képes kinyilvánítani abban a közösségben.

/18/ Nem találtattak, akik visszatértek volna dicsőséget adni az Istennek, csak ez az idegen?

Vagyis Jézus tudta, hogy az illető nem zsidó volt, hogy neki nem volt szövetsége Istennel. Nekünk sem, mint pogányoknak, ahogy az Efézusi levélben nevez minket, mi elidegenültek voltunk, idegenek voltunk, és nem volt szövetségünk Istennel, távolvalók voltunk a szövetségtől. És utána Jézus így kiállt néki:

/19/…Kelj föl, és menj el, a te hited megtartott téged.

Mi az üdvösséget az Ábrahámi szövetségen keresztül kapjuk meg, nem mint zsidók. Mi is szerepeltünk a megváltás tervében Istennél, de ha szigorúan vesszük, a megváltást a törvény alól, csak a zsidók kapták. A betegségek, és a gyengeségek pedig még az átok alatt, a törvény átka alatt kerülnek felsorolásra. (5Móz. 28)

Mi pedig a nem zsidók vonalán, minket az Ige távolvalóknak nevez, Isten szövetségétől távolvalóknak, és Isten valamit cselekedett. Az Ószövetségi próféták nem tudtak semmit az Újszövetségről, számukra nem volt kijelentve. Tehát ez a korszak, a gyülekezeti korszak, amiben élünk, ez egy nagyon különleges korszak!

Izraelnek 490 év ítéletként szabatott. Ebből az időből még 7 év hátra van. A több száz éves időszakból tehát, még 7 ítélet év hátra van Izrael népének. És mielőtt ezt betölti Isten, a gyülekezeti korszakot úgymond, beékelte. A gyülekezet elragadtatásával a gyülekezeti korszak bezárul, többé nem lesz így említve, mint a gyülekezet.

Végül is mindegy hogy hogyan, de bekerültünk a családba, nekünk is van szövetségünk. Azon a szövetségen keresztül, amit Jézus az apostolokkal azon az estén megkötött. Velük vágta meg ezt a szövetséget Jézus.

Amikor Jézus meghalt, Krisztussal együtt mi is meghaltunk, mert Őbenne voltunk. És Ővele együtt fel is támadtunk. Tehát ez teljesen más kategória, mert amikor minket feltámasztott, akkor Isten fiaivá tett bennünket. És erre adta az újonnan születést. Amikor újjászületünk, akkor kerülünk be a családba, és az újjászületésnél fogadjuk be az Istentől való örök életet.

Az Írások tisztán mondják, hogy mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét megtartatik. Nincs tehát korlátozás, hogy ki lehet az illető.

Általában az emberek hozzám hasonló helyzetben vannak, én is hívő voltam, de nem voltam újjászületve, gyülekezetbe jártam, mint ahogy Hagin testvér is gyülekezetbe járt, hetente négyszer, de mikor meghalt, akkor a pokol ajtajához került. Ez háromszor esett meg vele. És az evangelizációs munkáknak ez a bizonyossága.

Ma is, ahogy jött ez a fiatal édesapa, mondta, hogy hisz Jézusban, azért nem maradt velünk, mert visszament az intenzív osztályra, a kicsi fiához, de most már újjászületett szellemmel ment vissza, ez az első változás.

Ez a probléma a világgal, mert Isten még azt is megbánta, hogy teremtette az embert, mert olyan állapotba került az ember. És akkor Isten azt mondta, hogy – tudom, hogy mit fogok tenni, azt a kőszívet kiveszem belőlük, és adok nekik egy új szívet, és az én Szellememet fogom beléjük helyezni. Ez meg fog oldani minden problémát.

Miután újjászülettél, és Szellemmel teljes lettél, egy problémád maradt, hogy nem tudod, hogy ki vagy igazán. Legtöbben úgy élik az életüket ezután is, mint a régi mivoltukban tették azt. Sajnos az új embert nem öltötték magukra.

Tehát kétféle módon élhet az ember itt a földön, és nekünk szükséges, hogy szellemben éljünk itt. Inkább úgy mondom, hogy meg kell tanulnunk szellemben működni.

Róma 8/28 Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az Ő végzése szerint elhívottak.

/31/ Mit mondunk azért ezekre: Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk?

Minden rendelkezésükre áll azoknak, akik megtanultak, a szellemi birodalomban működni. Mert két rendszerben élhetünk, ha egy keresztény csak ezt a fizikális világot veszi figyelembe, és ebben él, akkor az Úr áldásait nem lesz képes birtokolni.

Meg kell tanulnunk tehát a Szellem törvényeiben is érvényesülni, mert a Szellem törvényei felette vannak a fizikai világ törvényeinek, és uralják magát a sátánt is ezek a szellemi törvények! A szellemi birodalom törvényei, azok a törvények, amelyek az új teremtésre érvényesek. Mert te Isten Szellemétől születtél meg!

Korinthus II. 5/17 Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.

Egy új lény, egy új teremtés lettél, és ez az új lény, egy új rendszerben működik. A gyülekezet tagjai tehát új teremtések lettek, egy új természeti rend érvényes rájuk, a szellemi birodalom törvényei, és mégis a régi rend szerint élik az életüket, ahelyett, hogy az új szellemi rend szerint élnének!

Ezért nem láthatják meg az így élők, a szellemi birodalom jeleit, természetfeletti csodáit úgy, ahogy azt kellene látniuk. Amiről tehát szó van ezekben az Igékben, az egy szellemi élet.

Róma 8/32 Aki az Ő tulajdon Fiának nem kedvezett, hanem Őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna Vele együtt mindent minékünk?

/14/ Mert akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai.

Vagyis, amikor az új lényünk szerint működünk, egy új rendszer szerint élünk, ez az új rendszer egy szellemi rendszer és hatalmat kaptunk arra, hogy minden más része az életünknek ennek a szellemi birodalomnak engedelmeskedjen.

Ha valóban a szellemi ember vezet téged, és abban a Szent Szellem, akkor új szellemi ajtókon fogsz belépni, és azokon keresztül tudsz menni. És ahogy belépsz ezeken az ajtókon, olyan birodalmakba kerülsz, amelyek uralják az addigi életedet.

/17/ Ha pedig gyermekek, örökösök is, örökösei Istennek, örököstársai pedig Krisztusnak, ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg.

Örökösök lettünk, örököstársak lettünk Krisztussal, ami Krisztusé, a miénk is, de mindez a szellemi birodalomban van meg. Ezért van az, hogy sok gyülekezeti tag soha nem fogja meglátni.

Ugyanis ez jelenti azt, hogy a vallásosságnak intened kell, hogy viszont látásra! A hagyományoknak intened kell, el kell búcsúznod tőlük, a törvény cselekedeteinek intened kell, viszont látásra! És a testi vezérléseknek, a testi irányításoknak, kötéseknek is ugyanígy köszönnöd kell, el kell köszönnöd a meg nem újított elme dolgaitól is.

El kell búcsúznod a szív rendellenességektől, a vese problémáktól, és minden rendellenességtől, ami a testben jelentkezne. Egyszerűen intened kell nekik, el kell engedni őket, és egy magasabb szinten kell élni az életedet.

Róma 8/2 Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.

Ez egy szellemi élet, és szellemi törvények, mert a szellemi birodalom a szellemi életünkben szellemi törvényekkel rendelkezik. Tehát az élet szellemének törvényében kell működnünk!

Egy nagyon izgalmas birodalom, ez a szellemi birodalom élete, mert soha nem tudja az ember, hogy mi következik. Elvárással kell lennünk, mert ahol a Szellem van, ott vannak jelen az erők, a csodák, a megnyilvánulások. Ott a szellemi birodalomban vannak jelen a jó dolgok.

Ha az ember nem ismeri meg ezt a birodalmat, és nem tudja, hogyan kell viselkedni a szellemi birodalom törvényeiben, akkor megeshet vele az, hogy úgy hiszi, ott működik, és mégsem, hanem csak a lélek területén járkál.

Vagy azt gondolja az illető, hogy jártas a szellemi birodalomban és közben a hústestben él. Hústest szerint él, és akkor történik az meg, hogy énekeljük a keresztény dalokat, de nem hoz semmi kenetet, csak egyszerűen zajt csapunk.

Kenneth Hagin alkalmain volt az, ha új dalokat kaptak, és ahogy Keith Moor elmondta később, nem is tudta, hogy minden beilleszkedik ilyenkor, a hangnem, az akkordok, és az egész dicsérő csapat egyként énekelte az új dalt, az Úr mutatta meg ezt nekik.

Én hallottam rengeteg ilyen csodálatos zajt, de nem volt benne kenet, nem volt benne Isten dicsősége. Ha valóban Istentől jött az a dal, akkor kell, hogy hozzon magával valamit onnan fentről!

A Köszönöm Úr Jézus dal, minden alkalommal hozza magával a kenetet. Hallottam már százával új dalokat, amelyek nem hoznak magukkal semmit. Ilyenkor jobban jár az ember, ha azokkal a dalokkal marad, amelyek Istentől felkentek.

Másrészt nincs szükségünk olyan tanokra sem, amelyek az Ószövetségből valók. Mert nem vagyunk elveszettek. A törvényből való tanítás az elveszett ember számára volt. Megnézzük ezért most még a …

Galata 2/16 Tudván azt, hogy az ember nem igazul meg a törvény cselekedeteiből, hanem a Jézus Krisztusban való hit által, mi is Krisztus Jézusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hitből és nem a törvény cselekedeteiből, mivel a törvény cselekedeteiből nem igazul meg egy test sem.

Miért kell akkor az Ószövetségi törvényből tanítani?

3/10-11 Mert akik a törvény cselekedeteiből vannak, átok alatt vannak, minthogy meg van írva: Átkozott mindenki, aki meg nem marad mindazokban, amik meg vannak írva a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje. Hogy pedig a törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, nyilvánvaló, mert az igaz ember hitből él.

Vagyis a törvény nem hitből van. Mondja mindenki: a törvény nem hitből van!

Galata 2/20-21 Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és Önmagát adta értem. Nem törlöm el az Isten kegyelmét, mert ha a törvény által van a megigazulás, akkor Krisztus hiába halt meg.

Vagyis visszatérni és a törvényt tanulmányozni, az az akadémikus elme cselekedete. És akkor már nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy a szóbeli törvényeket is tanulmányozzuk, és ezek a keresztények könnyen beleesnek abba, hogy az idők végéről hoznak elő dolgokat. A földkerekség leg zűrzavarosabb tanításait. A közelmúltban olvastam a…

Titus 3/9 A balgatag vitatkozásokat, a nemzetségtáblázatokkal kapcsolatos kérdéseket, a viszálykodást és a törvény felől való harcokat azonban kerüld, mert haszontalanok és hiábavalók.

Semmirevalók, hiábavalók, mondja az Ige. Nézzük a…

Filippi 3/9 És úgy találtassam Őbenne, mint akinek nincs saját igazságom a törvényből, hanem van igazságom a Krisztusban való hit által, Istentől való megigazulás hit által.

Róma 3/28 Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül.

Ezért dicsérhetjük Istent. A törvény cselekedetei nélkül hit által igazul meg az ember. Azoknak a prédikátoroknak szoktam hozni a következő Igét, akik mondják, hogy mit szabad tennem és mit nem:

Róma 13/8 és 10 Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte. A szeretet nem illeti gonosszal a felebarátot. Annakokáért a törvénynek betöltése a szeretet.

A szeretet! Ez a törvénynek a betöltése, és ez bizony darabokra szaggatja őket, mert mindent mutatnak a szívükből, csak a szeretetet nem! Arról ismertek, hogy keresztény ítélő bírák. Mondja az Ige élesen, hogy ne ítéljetek, és ezt az egy törvényt valahogy nem veszik észre.

Tehát az, aki a szellemi törvényekben jártas, azt nem képes e világ fogságban tartani, és annak törvénye! Először is a világ nem fog megérteni téged, másrészt nem fog leuralni sem téged. Nézzük még egyszer, mit is mond a…

Róma 8/2 Mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől.

Vagyis szabaddá tett engem a betegségtől, a szegénységtől, a hiánytól, a zűrzavaroktól, az összezavarodottságtól, szabad vagyok mindettől. Csak annyit kell tennem hozzá, hogy szellemben maradok!

A Szent Szellem nem csak az oltalmazónk, védelmezőnk, hanem Ő az, aki, ha kell, kiigazít minket. És vissza fog vinni, arra az útra, ahol lennünk kell, vissza fog vezetni a szellemi birodalomba.

Mert az a birodalom, ahol legtöbbször élünk, az a hústest világa. A hústestiség rendelkezésünkre áll könnyedén, és ahhoz pedig nagyobb erőfeszítéseket kell tenni, hogy az ember jól beleássa magát a szellemi birodalomba. Arról beszélünk, hogy elmélyedni, belemélyedni a szellemi birodalomba.

Korinthus I. 2/9-10 hanem, amint meg van írva: Amiket szem nem látott, fül nem hallott, és az embernek szíve meg sem gondolt, amiket Isten készített az Őt szeretőknek. Nekünk azonban az Isten kijelentette az Ő Szelleme által, mert a Szellem mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.     

Isten maga jelentette ki ezeket a szellemi dolgokat nekünk, a Szelleme által.

/4/ És az én beszédem, és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédeiben, hanem Szellemnek és erőnek megmutatásában állott:

A szellemi birodalomban rendelkezésünkre áll az isteni erő ehhez, de oda nem lehet bejutni a tanulmányaink alapján, a kiváló akadémikus elme nem tud oda bejutni. Hogyan lehet bejutni oda? Úgy, hogy odaszánjuk magunkat teljesen a Szellemnek, és a hústest dolgait pedig nem engedjük, hogy irányítson minket. És meg kell hallani, hogy mit mond a Szellem.

A Biblia Igéje mondja, hogy legyen fülünk, és halljuk meg, hogy mit mond a Szellem a gyülekezeteknek. Meg kell hallanunk, mit mond a Szellem, nem azt mondja, amit a szomszédunk mond nekünk. Meg kell hallanunk, hogy mit mond a Szellem, a Szellem pedig bizony szól hozzánk.

A János Evangélium 8/32-ben mondja, hogy Megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket!

A János 10/4-5-ben pedig azt olvassuk, hogy És mikor kiereszti az ő juhait, előttük megy, és a juhok követik őt, mert ismerik az ő hangját. Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak attól, mert nem ismerik az idegennek hangját.

Tehát, amikor az az idegen próbál szólni a testünkhöz és az ő hangjait akarja hallatni a testünkben, ezek azok az érzékelések, amelyeket a testedben veszel. És ha azok adnak tanácsot, ezek el fognak távolítani a szellemi birodalomtól.

A szellemi dolgok először kicsit ködösnek tűnhetnek, mert olyan távolinak tűnnek az embernek. Ezért bele kell menni azokba. Sokszor Isten egy titkot dolgoz ki rajtad keresztül, ami benned el volt rejtve, és mivel titok, nem látod egyszerre. Ha együtt működsz a Szellemmel, akkor fokozatosan nyilvánul meg a teljes kép.

Az utóbbi időben a Szellemtől halljuk az Efézusi levél 3/10-11 versét.

Efézus 3/10-11 Azért, hogy ismertté legyen most a mennybéli fejedelemségek és hatalmasságok előtt a Gyülekezet által az Istennek sokféle bölcsessége. Az örök korokban előzetesen tett elhatározása szerint, amelyet megcselekedett a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.

Tehát, hogy a mennybéli fejedelemségeknek és hatalmasságoknak most legyen megjelentve! A Gyülekezeten keresztül, az Istennek sokféle bölcsessége legyen nekik kijelentve most.

Ezért nagyon fontos a közbenjáró imádság, ami itt folyik. Az örök korokban előzetesen tett elhatározás szerint, amelyet megcselekedett érted a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Ha a titok már többé nem titok, akkor te már benne vagy abban a győzelemben.

Amikor az ördög kiáltozik, sikítozik és ijesztget minket, akkor vagyunk azon a ponton, hogy ha azt kiálljuk, akkor Isten feljebb léptet minket, előléptet minket. Vagyis ezek tesztek, próbák arra, hogy fel tudjunk lépni a következő szintre.

Az ellenség pedig erőteljes javaslataival áll ilyenkor elő, ami a világ rendszeréből fakad. És ilyenkor nagyon sok olyan dolgot tud hozzád kapcsolni, amik, ha nem tudod mik a valós szükségeid, akkor ezeket el fogod venni tőle, mint javaslatokat. Az ördög úgy le fog terhelni téged, mint a málhás szamarat, ami nem bír a lábán megállni.

Olyan dolgokat fog rápakolni az életedre, amelyekre nincs semmi szükséged. Ha valóban szárnyalni akarsz a Szellemben, akkor ezeket a terheket le kell magadról rakni. Mert nem segítenek téged a szellemiekben.

A sátán javaslatokat tesz a lélek birodalmában, a lélek területén. Így kerülünk bele különböző szokásokba, de a szokásaink nem követhetnek minket a szellemi birodalomba! A szokások nem segítik elő a szellemi birodalomba való bejutásunkat, hanem távol tartanak tőle, ugyanis a szellemi birodalomban nincsenek szokások.

A betegségnek is meg kell állni az ajtóban, ő sem jöhet veled a szellemi birodalomba, mert a Jézus Krisztusban való élet szellemének törvénye megszabadított téged, a bűn és a halál törvényétől. Ezért a te életed szabad! Vagyis a Szellem életének szabadságában kell az életednek mennie és a sátántól való szabadságot jelenti ez. Ettől a rendszertől való teljes szabadságot jelenti ez.

Azoktól az emberektől is szabad leszel így, akik próbálnak téged hátráltatni, vagy lelökni onnan. Mert a világ rendszere szeretne úgymond kiütni minket. Ahhoz tehát, ha szabadok szeretnénk lenni, szellemben kell lennünk, és nem a fizikális dolgokban.

A kulcs itt, hogy a legtöbb keresztény nem tudja, hogyan áradjon a szellemiekben. És a mindentől való szabadságot hol tudod elnyerni? A szellemben! Ha valóban a szellemi birodalomban működsz, képes leszel az életedben mindent megváltoztatni.

Nem komplikált ez, nagyon egyszerű, ezért van az, hogy az egyszerűsége miatt az emberek elvétik, mert nem veszik észre. A világ nagyon bonyolulttá teszi az ő dolgait, de a szellemi az titok, és nektek adatott az, hogy ezeket a titkokat megismerjétek, tehát ez nem egy bonyolult felállás.

Addig titkok ezek, amíg az ember a ködös hústestiségből ki nem tud lépni végre és a hagyományokból. Amikor az ember kijött, akkor kijött az igazságra. A Szellemet pedig az Írás az igazság Szellemének nevezi. És a Szellem az, aki szabaddá tud tenni.

Ha az igazság Szellemét befogadtad, akkor szabad vagy. Szabad vagy akkor a bölcsesség szellemére, a megértésre, a tudásra, a kegyeltségre. Az egész az igazságnál kezdődik.

János 16/13 De mikor eljön Ő, az igazságnak Szelleme, elvezet majd titeket minden igazságra. Mert nem magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.

A Szent Szellemet az Írás az igazság Szellemének nevezi. Ami Istentől van, az mind egy szellemi pontja az életünknek, és a Szent Szellem fogja először hallani, és utána Ő fogja azt szólni, mielőtt te azt meghallanád.

Tehát nemcsak Jézus szólja, hanem hozzá van kötve teljes mértékben a Szent Szellemhez, Ő szólja neked, mert Ők úgyis egyek. A Szellemnek egy törvénye van, a szeretet törvénye.

Róma 10/17 Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.

És a hit hallása pedig a Szellemnek egyik törvénye. Minden egyes szellemi törvény, a hit hallásának törvénye alatt működik. Ha képes vagy bármely helyzetben meghallani a hitet, akkor az a szellemi törvény elkezd működésbe lépni. A titok felfedetett és az erő pedig kiárasztatott a helyzet felett!

Tehát a hit hallásból, a hallás Isten Igéje által, - ez a törvény nem csak az üdvösségünkre igaz, hanem bármire, amivel foglalkoznunk kell a szellemi birodalomban. A hitnek a hallása az egy szellemi törvény. Ha az ember hallotta azt, akkor jött hozzá a hit, és a szellemi dolgok működésbe léptek.

Bármely helyzetben csak arra van szükség, hogy hitben halljunk arról! Ezért mondta Jézus azt, hogy akinek van füle hallja azt. Ha az ember meghallotta azt, akkor már túl van a problémán. Ha az én nyájam hallaná a hangomat, bármely helyzetre, mondja Jézus. Mert Jézusnál van a megoldás minden problémára.

Az életünknek a problémái, amelyben jelenleg küszködünk, szenvedünk, részlegesen azért vannak nekünk, mert nem hallottunk. Ha az ember hallott az Úrtól, akkor átváltozott, és egy más teremtés lett. Minden helyzet megoldódott, egy új lény állt elő.

Tehát miután az ember hallotta azt a hitet, el tud kezdeni működni a hit törvényében, a hit szellemének törvényeként nevezi az Ige, és minden más törvényt ez működtet, mert minden hit által működik. 

Zsidó 11/6 Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik Őt szorgalmasan keresik.

János 4/24 Az Isten szellem, és akik Őt imádják, szükség, hogy szellemben és igazságban imádják.

Az eredeti magyar Bibliában helytelenül lélek szó szerepel, és Isten nem lélek, Isten Szellem. Azok, akik Isten hangját akarják hallgatni, Istennel akarnak beszélgetni, azoknak szellemben kell lenniük, és az pedig benned lesz, hogy Isten mit mond neked.

Az Ige pedig azt is tanítja, hogy az Igének ne csak hallgatója, hanem cselekvője, megtartója legyél, még akkor is, ha nem érted azt, amit hallottál. Nem lehet érvelésekkel alátámasztani, cselekedd meg. Ezt biztos így kell tenni, amikor az ember a Szellemet követni akarja.

Mondtam a pásztoraimnak is, hogy a Biblia iskolában, ahogy tanítottak bennünket, hogy ezt így kell tenni, azt úgy, mindegyiket megtörtem és pont az ellenkezőjét cselekedtem. Minden egyes lépés, ahogy tanítottak, hogy ez vezet majd sikerre, mindezeket kihajíthattam.

Ha igazi siker akarsz lenni, akkor a Szellemet kell, hogy kövessed, és ha a Szellem úgy fog vezetni, hogy valakinek sarat kell, hogy tegyél a szemére, akkor azt kell megtenned. Az előre tanított szabályokat és törvényeket, egyiket a másik után fogod megtörni, és megszegni.

A vallásosak pedig egyre inkább fel lesznek háborodva rajtad, de akkor is a Szellem kell, hogy vezessen, mert neked a Szellemet kell követned.

Korinthus II. 4/13 Mivel pedig a hitnek bennünk is ugyanaz a szelleme van, amint meg van írva: Hittem és azért szóltam, hiszünk mi is és azért szólunk.

A hitnek ugyanaz a szelleme van bennünk, tehát bármilyen helyzetben is vagyok, a hitet kell hallanom. És most megyünk vissza a …

Lukács 17/6 Monda pedig az Úr: Ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, ezt mondanátok, ím az eperfának: Szakadj ki gyökerestől, és plántáltassál a tengerbe, és engedne néktek.

Ha egy mustármagnyi hitetek lenne. Lehet, hogy meg van ez a hited, de ha nem szólsz ahhoz az eperfához, akkor nem fog történni semmi, tehát ki kell mondanod azt. És amikor azt kimondod, akkor lesz ott az Igében az a szellem és élet, ami megcselekszi azt, amire szükség van, azt Isten meg fogja cselekedni. De a kontaktus pont ott van, hogy neked ki kell mondanod.

Azt kell mondanod…: Ahogy mondta Isten a zsidóknak, hogy ha látom a vért az ajtófélfán és a szemöldökfán, akkor elmegyek az ajtó mellett, és nem érintem ítélettel az ott bent lakókat.

Galata 3/2 Csak azt akarom megtudni tőletek: a törvény cselekedeteiből kaptátok-é a Szellemet, avagy a hit hallásából?

Voltak pásztoraink, akik helytelenül visszakanyarodtak a törvényhez. A Szellem törvényében van a te kapcsolati pontod.

Galata 2/20 Krisztussal együtt megfeszíttettem. Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, amely életet pedig most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és Önmagát adta értem.

Új teremtés vagyok Krisztusban.

Korinthus II. 5/17 Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, imé újjá lett minden.

Krisztus él az új teremtésben, nem mi magunk élünk, Krisztus él bennünk, és az Ő élete van bennünk. Visszakanyarodván az Éden kertjébe, és visszakanyarodván arra a hatalomra, amit a teremtés felett kaptunk, hogy uralkodjunk minden mozgó és élő felett, ebben kellene élnünk.

Nem csak, hogy egy gyülekezeti tag vagyok, sokan küszködnek a hitükkel, olvassák az Igét és imádkoznak, és küzdelmes a hitéletük, de ennek ellenére nem jutnak be a szellemi birodalomba.

Galata 3/5 Annakokáért, aki a Szellemet szolgálja néktek és hatalmas csodákat tesz közöttetek, a törvény cselekedeteiből, vagy a hit hallásából cselekszi-é?

Miből cselekszi? Tehát a Szellem az, aki képes minket, mint egy lény, természetfeletti lénnyé átváltoztatni. Ahelyett, hogy a föld állampolgára legyünk, a természetfeletti állampolgárává tesz minket. Jelek, csodák és az erők a hit által jönnek.

Zsidó 11/1 Hit pedig a reménylett dolgok valósága, és a nem látott dolgokról való meggyőződés.

Zsidó 11/3 Hit által értjük meg, hogy a világ Isten Igéje által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő.

Vagyis ha hitben áll elő, akkor nem kell megérintenem azt, mert hiszem annak valóságát. Ha hitet használok, akkor tudom, hogy a hit bizonyíték arra, hogy Isten azt elkészítette, és elém hozza majd. Ezért nem az érzékelés talaján járok. És mivel a hit hallásából élek, ezért az én megértésem, és érzékelésem nem a természeti birodalomban van.

Megértem a dolgokat, másként látom a természetfelettiben. Mert hit által értjük meg, hogy a világ Isten Igéje alapján teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő. Ez azt jelenti, hogy én elő tudom hozni a dolgokat egy másik úton, nem a megszokotton. Képes vagyok arra, hogy történésre vigyem a dolgokat máshogy.

Isten képes arra, hogy ezeket történésre hozza. És én is egy titok vagyok, és te is, mert mindketten egy szellemi birodalomban élünk, az életünk el van rejtve a Krisztusban. Úgy sem fog senki megérteni, ha szellemben működsz, valóban egy titok lesz a te lényed és a te életed a másik számára. Elrejtett lesz!

A történelemben mindenki képes működni, ez eddig is így volt, és így lesz, de képes vagy-e a titkok birodalmában működni? Azt hiszem, Isten senkinek nem mondta, hogy a történelem vonalán működjön, és ott dolgozzon.

Tehát, ha valaki a szellemi birodalomban munkálkodik, akkor abban a pillanatban él mindig. Mert Isten arra hívott el minket, hogy mindig a jelen pillanatban álljunk. Abban a szempillantásban, ahol állunk, ott éljünk hitben és a Szellemnek a mozdulásait így tudjuk követni.

A Szellemnek a jelen pillanata pedig az evangelizáció. Szellemi ajtók nyílnak meg, ebben az evangelizációs áradatban be kell tenni oda a lábunkat. Ámen! Ez az életünk, erről szól.

A keresztények összekeverik a dolgokat, amikor kapcsolatba kerülnek az Úrral, és ugye van a testük. A testünk felett teljes hatalmat kaptunk. Kijelentésben kaptam ezt a figyelmeztetést az Úrtól, és tegnap is használtam ezt.

Korinthus I. 6/20 Mert drága áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben.

Korinthus I. 9/27 Hanem alávetem a testemet és szolgává teszem: hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek.

Tehát a testünk felett teljes hatalmat kaptunk, ezért a betegségeket, és gyengeségeket saját magunknak kell távol tartani a testünktől, mert a testünk felett ilyen hatalmat kaptunk! A keresztények összekeverik ezt az Úrral való, közösségükkel, ami teljesen más vonalon megy, és más vonalon van a testünk feletti hatalomgyakorlás.

Tehát ha nem teljesíted az Úr akaratát, ellenszegülsz annak, akkor többek között arról is szó lehet, hogy a hitedet lezárod, és nem vagy képes használni a hitedet abban a gyógyulásban. Ha a hited kárhoztatva van, és közben hallottad a törvényeket, valami zsidótörvényekről is hallottál, akkor kárhozat alatt vagy. Az Ige pedig tisztán mondja, hogy Jézus vére megtisztított minket minden bűntől.

Vagyis ki kell rúgni ezeket a törvényeket az életedből és meg kell tanulni teljesen hit által járni. Olvasni kell a Bibliádat és nagyon közeli kapcsolatban kell lenned a Szent Háromság minden tagjával, - magával az Úrral. Felszólít minket a…

Jakab 4/7 Vessétek hát alá magatokat az Istennek, álljatok ellen az ördögnek és elfut tőletek.

Te vagy, akinek ezt meg kell tenned, neked kell ellenállni az ördögnek, és mindennek, amit az ördög hoz, a betegségnek, a gyengeségnek, a halálnak, és minden gonosznak, amit ő hoz. Mert a tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy öljön, lopjon és pusztítson, én azért jöttem, hogy életük legyen és bővőlködjenek, – mondja Jézus.

I. János 4/4 Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat, mert nagyobb Ő, aki bennetek van, mint az, aki a világban van.

Itt a fiacskákhoz, a kis gyermekekhez szól az Ige. És amikor a fiacskák elkezdenek felnövekedni, akkor már nem kell ezeket nekik mondani, mert úgyis tudják, hogy a Nagyobb bennük van, és győzelemre viszi őket. Nekik kellett a fiacskáknak elmagyarázni, hogy a Nagyobb van bennetek, ezért legyőztétek azokat, - már legyőztétek!

János I. 3/8 Aki a bűnt cselekszi, az ördögből van, mert az ördög kezdettől fogva bűnben leledzik. Azért jelent meg az Istennek Fia, hogy az ördög munkáit lerontsa.

És most egy jó Ige jön, mert mondja a…

Róma 16/20 A békességnek Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar.

Hallelúja! Másik fordítás mondja, hogy: a békesség Istene a sátánt a ti lábaitok alatt, ahová ti helyezitek, összezúzza!

Az ördög a lábunk alatt van, ezért mi ördögzúzók vagyunk! Mi parancsoljuk oda, és ezért nem kell, hogy engem bárki, valami megszabadító szolgálat által megszabadítson.

Mi egy Testnek a tagjai vagyunk, Jézus a Fej, mi pedig a Test tagjai, rész szerint, ahová minket helyezett a Testben, a sátán pedig a lábunk alatt van. És ott is tartjuk, a békesség Istene pedig megrontja őt.

Ezért hálát adunk Istennek. Nagyon jól érzem magam, - mondja ezt mindenki! Dicsőség Istennek! Ámen!

 

/Köszönjük az Úrnak Ibolya testvérünk munkáját, aki a Békevár látogatói számára legépelte e tanítást./ 


BÉKEVÁR FŐOLDAL