2010.07.12.

 

VEZET A SZENT SZELLEM

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2010. július 11.

 

Egy tengeren túli pásztortestvérem írt, és kérdezte, hogy hol van az a Bibliában, hogy közbenjáró imádságokat mondunk? A mai jegyzeteim a vezetésről szóltak volna, Isten a Bibliában kijelenti, hogy hit által ad számunkra vezetést!

Róma 8/26 Hasonlatosképpen pedig a Szellem is segítségünkre van a mi erőtlenségünkben. Mert azt, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk; de maga a Szellem esedezik miérettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.

27. Aki pedig a szíveket vizsgálja, tudja, mi a Szellem gondolata, mert Isten szerint [angolban: Isten akarata szerint] esedezik a szentekért.

28. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, mint akik az Ő végzése szerint hivatalosak [elhívottak].

Mert az erőtlenségeink abban rejlenek – ezt a 26-os vers taglalja, hogy azt, amit kérnünk kell, és amint kellene, nem tudjuk. Nem azt mondja, hogy nem tudjuk, hogy miként kellene imádkoznunk, vagy mit kellene imádkoznunk. Általános megértésünk tehát lehet, hanem, hogy a pontos megértésekben, részletekben hogy és miként tárjuk fel a kérésünket.

Mivel nem tudjuk a jövőt, nem látjuk, ezért van szükség arra, hogy Őreá hagyatkozzunk. Hogyan tudunk biztosak lenni abban, hogy mindaz, ami a jövőnkre vonatkozik, vagy szükséges, hogy imádkozzuk azt?

Amikor az ember ezt nem tudja, az egy bizonyos erőtlenség, és annyi minden van, amit nem tudunk. De a Biblia biztosít minket, hogy nem leszünk magunkra hagyva, mert a Szellem segítségünkre siet azokon a területeken, ahol nem tudjuk.

Galata 4/19 Gyermekeim, kiket ismét fádalommal szülök, míglen kiábrázolódik bennetek a Krisztus.

Sokszor van, hogy az elveszettekért imádkozunk, van, hogy egy bizonyos személyért imádkozunk, mint ahogy az Efézusi levélben is szól, hogy az Úr nyissa meg a megértésük szemeit, itt pedig a gyermekeknek szól, a kiskorban lévőknek.

Valószínűleg, hogy az Úr útjairól le is tértek és ilyenkor a Szent Szellem fohászkodásaira, sóhajtozásaira hagyatkozik. Amikor ezek a vajúdások jönnek, ez pontosan olyan, mint amikor egy asszony szülés által életet ad a gyermeknek. Amikor az Úr használ minket ezen a területen, ha felnövekedtünk már úgy szellemben, akkor ezek eljönnek ránk.

Amikor az asszony életében eljön ez az időszak, az azt jelenti, hogy hamarosan megszületik a baba. Valószínűleg hordozta előtte 9 hónapig és az idő eljött. Ha ezek a vajúdások eljönnek egy közbenjáró imaharcosra, mi az, amit tudnia kell? Hogy valami, vagy valaki megszületik.

Néha tudja az illető, de van úgy, hogy nem, mert sok fajtája van ennek a szellemi birodalomban, ha az ember szellemiekben felnövekszik oda, hogy az Úr ebben képes használni.

Szeretném megjegyezni azonban, hogy a Galata 4/19 igevers nem feltétlenül a nyelvek imájáról szól. De amikor ezek a sóhajtások megjelennek, terhek megjelennek, akkor az ember szokott nyelveken imádkozni.

Korinthus I. 14/2 Mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek, mert senki sem érti, hiszen a Szellem által szól titkokat.

János 14/16-17 És én kérem az Atyát, és más Vigasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké.

17. Az igazságnak ama Szellemét: akit a világ be nem fogadhat, mert nem látja Őt és nem ismeri Őt; de ti ismeritek Őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad.

A 26-os versben elmagyarázza az Ige nekünk még jobban a Vigasztalót, a Segítőt, a Szent Szellemet.

26. Ama Vigasztaló pedig, a Szent Szellem, akit az én nevemben küld az Atya, Ő mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek.

Ha az illető nincs újjászületve a szellemében, akkor nem képes fogadni a Szent Szellemet. A Szent Szellem befogadása, nem összekeverendő az újjászületéssel. Hangsúlyozza, hogy az igazságnak ama Szellemét, akit a világ be nem fogadhat.

Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden. /II. Korinthus 5/17/

Tehát miután újjászülettünk, utána tudjuk befogadni a Vigasztalót, aki örök lakozást vesz bennünk, bennünk lakozik, és velünk marad. Azt is írja az Ige, hogy Őt megismeritek, mert a jó pásztor hangját megismerjük, az idegen hangját pedig nem követjük.

Korinthus I. 14/4 Aki nyelveken szól, önmagát építi, de aki prófétál a gyülekezetet építi.

Tehát aki nyelveken imádkozik, az titkokat szól. Amikor nyelveken imádkozunk, akkor titkokat szólunk, számunkra titok, mi nem tudjuk azokat. Titkok a fejünk számára, de nem a Szellem számára.

Nem tudod, hogy megyek, vagy maradok, vagy az idén megyek, vagy jövőre, mit teszek most? Nekünk lehet, hogy ezek titkok, de nem Istennek. Isten nem összezavarodott, Ő mindent tud, és biztos a te életed terveire, hogy te mit tegyél.

A közbenjáró imádságot végzők mondják, hogy ezek az imáink legalább 6 hónapra előre elrendezik a dolgokat.  Mi azt szeretnénk megtudni, hogy mi az, amit Isten tud. Az igazságnak Szelleméről van szó, ha tudod a Szellemedben ezeket, akkor azt is tudod, hogy Ő igaz, és az is igaz, amit ott vételezel.

Még egy pontja annak, amikor szellemben imádkozunk, erről szól a következő Ige:

Júdás 20 Ti pedig szeretteim, épülvén a ti szentséges hitetekben, imádkozván Szent Szellem által.

Ez azt jelenti, hogy ez egy különleges fajta imádság, a nyelvek imája, Szent Szellem által. A Szent Szellemet, az igazság Szellemét vesszük ilyenkor a szívünkbe, aki bennünk örök lakozást vesz. És Ő ad kiejtést a mi szellemünknek. És a szellemünk pedig használja a hangszálainkat és a nyelvünket.

Különböző tanok járják Krisztus Testét a nyelvek imájával kapcsolatban, de ha az ember tanulmányozza az Írásokat, akkor tisztán lehet látni majd, hogy a nyelveken való imádság a keresztények feladata. Ez az egyik jel, Jézus tanítása szerint, amely követi a hívőt.  Ez tehát egy természetfeletti nyelv, olyan nyelv, amit mi magunktól nem ismerünk.

Visszalapozunk az I. Korinthus 12/28-30 …

28. És pedig némelyeket rendelt az Isten a Gyülekezetben először apostolokul, másodszor prófétákul, harmadszor tanítókul; azután csodatévő erőket, aztán gyógyításoknak ajándékait, segítőket, vezetőket, nyelvek nemeit.

29. Avagy mindnyájan apostolok-é? Vagy mindnyájan próféták-é? Avagy mindnyájan tanítók-é? Vagy mindnyájatoknál működnek-e a csodatévő erők?

30. Avagy mindnyájuknak vannak-é gyógyításra való ajándékai? Vagy mindnyájan szólnak-é nyelveken? Vagy mindnyájan magyaráznak-é?

Tehát mind próféták-é, vagy mind apostolok-e? Nem. És itt szolgálati ajándékokról szól az Ige. Van tehát egy biblikus szolgálati ajándék a nyelvek szólására és magyarázatára, de ez nem a személyhez szól.

A 30-as versben szolgálati ajándékot említ. Így írja: vagy mindnyájan szólnak-é nyelveken, vagy mindnyájan magyaráznak-é? Erre az a válasz, hogy nem!

Tehát a nyelvek nemei és magyarázatában általában a házaspárok, a pásztor férjek és feleségek szoktak nagyon jól együttműködni. Mert itt egy közszolgáltatásról van szó, a hivatali helyről szolgál az illető.

Pál azt mondja, hogy én magamban többet imádkozom nyelveken, mint ti mindannyian. Bárcsak mindnyájan szólnátok nyelveken, mondja egy másik helyen. Ha ez egy jel az idegenek számára, és épülésre van számunkra, akkor Isten vajon visszatartja-e a hívőitől?

Mégis azt írja, hogy - egy másiknak azt adja. Sok helyen azt mondják, hogy nincs szükség ezekre a nyelvekre. Az lenne a kérdésem, hogy vajon nem vagy-e korlátozva a megértésedben? Vajon szükséged van-e arra, hogy titkokat imádkozzál ki? Szükséged van-e arra, hogy felépítsed magad a legszentségesebb hiteden?

Miért van szükségünk a nyelvekre? Az emberek általában azért építenek új tanokat, mert valamivel nem rendelkeznek, és megpróbálják úgymond lelocsolni az Igét az ő tapasztalataikkal, vagy annak a hiányával.

Ismerek olyan sarlatánokat, akiknek nincs semmi szolgálatuk, de próbálnak maguknak egy szolgálatot fabrikálni. Ha szeretnél olyan dolgokat megtapasztalni a Bibliából, amit még nem tapasztaltál meg, akkor magadat fel kell emelni arra helyre, ahol ezek megtörténhetnek veled. Mindenki Áment mond erre.

A nyelveken való szólás tehát minden keresztényhez tartozik. Isten minden gyermekének meg van az a joga, hogy beteljesedjen a Szellemmel, és szóljon nyelveken. Szükséged is van rá, és kellene is, hogy ezt tegyed. Nem kell várakozni erre, nem kell várni, Istennek az ajándékait nem lehet elnyerni cselekedetek által, nem kell áldozatokat hozni érte, nem kell arra törekedni, hogy még szentebb légy.

Mert ha Jézus nem tud téged még szentebbé tenni, akkor a cselekedetek nem tudnak még szentebbé tenni.

Vagyis nagyon egyszerű a Szent Szellem befogadása, és azt is el fogom magyarázni, hogy miért van ezzel problémája néhány szentnek. Ma mindenkinek kellene beszélnie nyelveken. Én annak idején a saját kis konyhámban fogadtam el, egyszerűen hit által a Szent Szellemet.

Előtte soha nem hallottam róla, egy kis könyvecskében olvastam róla, karizmatikus baptisták adták nekem ezt a könyvecskét, eléggé vallásoskodóak voltak, de ezt a részét elvégezte az Úr, vettem egy mély lélegzetet és elkezdtem szólni nyelveken.

Nyelveken szóltam, nem éreztem semmit, nem is foglalkoztam vele ezután, de három napra rá, a Szent Szellem jól megütött engem, akkor volt egy jó nagy érzésem, két hónapig tartott. Isten jelenléte oly mértékben volt rajtam, hogy csak sírni tudtam két hónapig.

De nem láttam tűzgolyókat leszállni az égből és ehhez hasonló jelenségeket sem. Nem láttam be a szellemi birodalomba, nem láttam tűzszekereket, nem láttam angyalokat, de nyelveken szóltam, a mai napon is teszem. Istenhez szólok ilyenkor, és titkokat szólok. Ha az embernek problémái vannak ezen a területen, akkor hitre van szüksége.

Lukács 11/9 Én is mondom néktek: Kérjetek és megadatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.

10. Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál; és a zörgetőnek megnyittatik.

Kinek nyittatik meg? Mindenki számára!

11. Melyik atya pedig az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ád néki? vagy ha halat, vajon a hal helyett kígyót ád-é néki?

12. Avagy ha tojást kér, vajon skorpiót ád-é néki?

13. Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ád a ti mennyei Atyátok Szent Szellemet azoknak, akik tőle kérik.

Mindannyian beteljesedtek tehát Szent Szellemmel. Annyit kell csak tudnunk, hogy mit kell tennünk ehhez. Van annak egy-két oka, hogy valaki miért nem tudja elfogadni a Szellemet az Úrtól.

Az egyik lehet a hit hiánya, vagy pedig elmulasztják megnyitni magukat az Úrnak. Mert a hit elfogadja, még mielőtt érezné, hogy bármit is kapott volna.

Ha én kérem az Atyát, hogy adja oda nekem a Szent Szellemet, vajon odaadja-e? A pünkösdiek pl. késleltetéssel várják, - majd ha eljön az idő, megkapják. Ha kéjük meg van nekünk. Miként lehet hit által megadni magunkat? Első, amit érteni kell itt, hogy ha valaki szólni fog nyelveken, akkor az te leszel és nem a Szellem, mert a te hangodon fog szólni a dolog. Tehát nem az Úr fog beszélni, hanem te fogsz.

Az Apostolok Cs. 2/4 mondja, hogy – És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel és kezdének szólni más nyelveken. Ők kezdtek el szólni más nyelveken, akik ott jelen voltak!

Korinthus I. 14/14 mondja, - mert ha nyelveken imádkozom, a szellemem imádkozik, de az értelmem gyümölcstelen. A Szent Szellem adja a kiejtést, de mi ejtjük ki, a mi hangunkon.

Amikor az ember újjászületik, akkor örök életet fogad be a szellemébe. Új teremtéssé lesz, a természete megváltozik, újonnan született lesz. Jézus azt mondja, hogy szükség néktek újonnan születnetek! Nikodémus értetlenkedik és visszakérdez, hogy miként megy be az ember az anyja méhébe, ha vén? Most már nem férnék be.

Jézus úgy válaszol néki, hogy – ami Szellemtől született szellem az, ami testtől született, test az. Ha újonnan születettünk, akkor a szellemünk született újonnan, Szellemtől születettek lettünk. Új emberré lettünk, de még mindig meg van az óember részünk is, ugyanazok az érzelmeink, ugyanaz a gondolkodásunk, mert ezt az óember hozta magával, és a hústestünk reakciói is.

Az érzelmeink is ugyanúgy viselkednek, az érzéseink is azok, az érveléseink is, vagyis az elménket meg kell újítanunk. Isten azt mondja, hogy az én gondolataim magasabbak a ti gondolataitoknál, az én útjaim magasabbak a ti útjaitoknál. Ezek pedig mind bennünk vannak.

Pontosan olyanok vagyunk, mint Isten, mint Jézus, mert Istennek a gyermekei lettünk, de csecsemők vagyunk, ’nepiosz’ a görög nyelvben. Különböző fokozatai vannak az életünknek, a csecsemőkor, a gyermekkor, az ifjúkor, a felnőttkor és az atyák, a vének.

Csecsemőkorú keresztényeket Isten nem ken fel. Péter írja a levelében, hogy kívánkozzatok az Ige hamisítatlan teje után, hogy azon növekedjetek. Hogy miként újítjuk meg az elménket, vagyis kivel vagyunk közösségben, miközben ezt végezzük, az igen fontos.

Engem Isten elkülönített a régi közösségemtől, miután újjászülettem. Attól kezdve, teljesen külön életet éltem a régi iszákos baráti körömtől. Teljesen új életet adott nekem Isten, csak az Ige létezett, és csak az Ige három évig.

Valóban el kell különítenie az embernek magát, mert különben visszamegy a disznóólba a malacok közé, és újra, és újra beleesik azokba a régi dolgokba. Ugyanis nem olyan erős még a szellemében, hogy le tudná győzni azokat a dolgokat. De ahogy növekszünk, úgy egyre erősebbek vagyunk szellemben, és hatalmat tudunk venni ezek felett.

Az első terület, ahol hatalmat gyakorolhatunk, az a saját testünk. A hazug tünetek felett, amit az ördög próbál ránk helyezni. A gondolataink felett kell hatalmat venni, a harcmező az elme, ahol a gondolatok jönnek, mennek. A háborúzás az elmében zajlik.

A Biblia azt is tanítja, hogy fel kell öltenünk az új embert. Az óembert pedig le kell vetkőznünk. Sokan gondolják, hogy ők maguk az óember, és ugyanúgy élik az életüket, mint újjászületésük előtt, de ez így egy hazugság, a Biblia tanít minket, hogy öltsük fel az új embert.

Számos dolog fel van sorolva, amit az óember még tett, de az új ember nem tesz, az ó ember igen, de az új nem. Az új ember tiszta, soha nem fog elkövetni bűnt, soha nem követett el bűnt.

Próbáljuk visszanyomni, meg elnyomni az új ember hangját, az ördög pedig elvisz minket egy bűntudat, kárhoztatás körútra, sok vallásos küldöttje van, mert amikor kárhoztatjuk magunkat, akkor a hitünk nem működik. Akkor a hitünk meghalt. Van bűnbocsánat, és utána az ember felkel, és újra járni kezd.

A nyelveken való szólás pedig nagyon fontos, és segítségünkre van. Legtöbb ember, amikor a Szellemet próbálja venni, és először kezd nyelveken szólni, akkor nagyon a fejének tudatában él, és nem a szívére figyel. Pedig olyan könnyű, nekik pedig az ördög megnehezíti.

Maga a szólás, a kiejtés, az nem természetfeletti, hanem a hangzás, amit a Szent Szellem ad, az a késztetés, ami a belső emberünkből jön a Szellem által, az a természetfeletti. Hogyan tudod, hogy mit mondjál ilyenkor? Nem tudod, - hit által elkezded. És Ő fog képessé tenni rá, - ez a belső hang.

Az ördög nagyon trükkös, az első trükkje az lesz, hogy amikor innen kimész, és végre szólsz nyelveken, akkor küld valakit, aki azt fogja neked mondani, hogy többé ne is szóljál így nyelveken, mert ez nem az volt, és azt is fogja mondani, hogy többé ne menjél oda vissza közéjük.

Ismered a világ összes nyelvét? A Szent Szellem jött rád tényleg? – kérdezik. Ha azt mondod, hogy nem a Szent Szellem volt, akkor az a hitnek a hiányát mutatja, mert ha hitben vagy, akkor elvárod, hogy a Szent Szellem tegye. Ha a Szent Szellem teljesen rajtad van, akkor mi a probléma? Az, hogy nem adtad át magad annak.

Az emberek úgy gondolják, hogy majd egy rádiókészülék bennük megszólal, vagy Isten majd rájuk kényszeríti valahogy, és úgy fog menni. Egyik sem, hanem neked kell kiejtened, elkezdened így beszélni, nem az ismert tanult nyelv ez.

Tehát, amikor nyelveken szólunk, akkor titkokat szólunk ki. És minél többet gyakorlod ezt, annál jobb lesz. Először ehhez tehát újjá kell születni. Ez ingyen, kegyelmi ajándék, nem kell semmit tenned érte. Ha imádkozunk együtt és megkapod a Szent Szellemet, akkor csak el kell kezdened szólni így. Ezt fogjuk most tenni.

Akik interneten néznek bennünket, mondják, hogy nem értik a Szent Szellemnek az áradásait, működéseit. Nem értik, hogyan lehetne ezt megtapasztalni, ha az ember nincs benne? Nem megtapasztalásokat kell szereznünk, hanem a Szent Szellemet akarjuk megszerezni, megkapni a belsőnkben.

De a közbenjárások által, a Szent Szellem ki is fogja fejezni magát. Azért jött ma a Szent Szellem közénk, mert mi idehoztuk Őt magunk közé. Mindannyiunkban ott lakozik, és mi hoztuk ide be magunk közé.

Felállunk most mindannyian, és aki nincs még újjászületve, ill. beteljesedve Szent Szellemmel, annak most itt a lehetőség erre. Erről lehet hitet, és megértést kapni. Az internet világában a hallgatók, vagy a tévé, a rádió világában hallgatók is kapnak így megértést. Szükségünk van erre az életünkben.

Mindenki képes nyelveken imádkozni, még azok a kicsik is, akik írni, olvasni sem tudnak. Nem lehet ezt elég korán elkezdeni, ez annyira fontos dolog. Nagy segítségünkre lesz.

Elkezdünk imádkozni, először a hitünk imáját mondjuk el, mindannyian hisszük, hogy Jézus feltámadt a halálból, az Atya feltámasztotta Őt a halálból, a Szent Szellem állta. Ugyanis Jézus magára vette a bűneinket, meghalt értünk a Golgotán, és harmadnap feltámadt a halálból. És mivel Ő feltámadt, ezért élünk mi is. Azt mondja Jézus, - mert én élek, ezért ti is élni fogtok. Ez hozta a mi örök életünket.

Ezt fogjuk most befogadni a szívünkbe. Egy hitmegvallást teszünk a Róma levél 10/9-10 Igéi alapján. Ott azt olvassuk, - Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, és szájjal teszünk vallást az üdvösségünkre.

Hinnünk kell ezt a szívünkben, és a szánkkal erről vallást kell tennünk, akkor van meg az üdvösségünk. Így szól az imánk:

Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia, hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Kérlek Jézus, legyél az én Uram, legyél az én Megváltóm, legyél az én Gyógyítóm. Jézus te vagy az én Uram, Jézus te vagy az én Megváltóm, Jézus te vagy az én Gyógyítóm. És én meg vagyok váltva, örök életem van Krisztusban, mert újonnan születtem Krisztusban, az Ő szent vére megtisztított minden bűntől örökkön örökké. Ámen!

És most jön az a gyönyörű ima, amiről a tanítás szólt, hogy ha a Szent Szellemet kérjük, akkor a Mennyei Atya közli velünk, és befogadhatjuk a szívünkbe és attól kezdve a Szent Szellemmel teljesen élhetjük az életünket, és Ő lesz az, aki minden igazságra elvezet bennünket. Egy gyönyörű segítőtársat fogunk kapni az életünkbe, láthatatlant, de mindenek felettit. Meg tanulunk hozzá szólni és vele közösségben élni, meg fog változni az életünk. Nincs az, az ellenség, ami a Szent Szellem felett hatalmasabb és mindenhatóbb lenne.

Ezért írja az Ige is, hogy – Nagyobb Ő, aki bennünk van, mint aki a világban van. A Nagyobbat fogjuk most elkérni az Atyától és onnantól kezdve nincs az a világi erő, ami rajtad győzedelmeskedni tudna. Nincs az a betegség, amit a Szent Szellem ne tudna lesöpörni az életedről. Mert, ha megtanulsz, hozzá fordulni, minden alkalommal elvégzi. Ő a győzedelmes Úr Jézus Krisztusnak a Szent Szelleme. Be fogjuk most Őt fogadni a szívünkbe:

Drága Mennyei Atyám, az Úr Jézus szent nevében imádkozom, azt tanítod a Bibliában, ha kérem tőled a Szent Szellemet, te örömmel odaadod Őt. Ezért drága Mennyei Atyám Jézus szent nevében kérem tőled a Szent Szellemet. Keresztelj meg a Szent Szellemben, Jézus nevében. Köszönöm Mennyei Atyám, hogy minden imámat meghallgatod, és megválaszolod. Ezért hittel vallást teszek arról, hogy teljes a szívem a Szent Szellemmel, mert megkeresztelkedtem a Szent Szellemben, ennek jeleként nyelveken fogok imádkozni, ahogy a Biblia tanítja, és ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést Jézus szent nevében örökkön-örökké. Ámen.

A mai tanítás pont erről szólt, hogy mit kell tennünk, - csak egy mély levegőt, egy nagy sóhajtást kell vennünk, a szívünkben van már, hogy mit akar a Szent Szellem kiejtetni velünk, csak elővesszük onnan, és felsóhajtunk, felkiáltunk, ez az imádság közvetlenül a trón elé megy, az értelmünket megkerülve, az értelmünk gyümölcstelen.

Ne csodálkozzunk, hogy nem értjük sem a magunkét, sem másét, a szívünkben lesz róla megértés, ott fogunk megértést, kijelentést venni, hogy vajon miről is szóltunk Istenhez. Minél többet imádkozol így, annál több megértést, kijelentést fog adni a Szent Szellem.

Az elején lehet, hogy csak egy-két szótag jön, de azt kiejtjük, és jön a többi. Így élő víznek folyamai ömlenek elő belőlünk, írja a Biblia. Csak elő kell vennünk azt, a hatalmas kincset, ami ott belül van bennünk. Elkezdünk most így könyörögni, imádkozni.

Mondjuk ki: - Jézus nevében nyelveken fogok imádkozni! Veszünk egy mély levegőt, sóhajtozunk és kiejtjük azokat a szótagokat, amik ott jönnek fel belőlünk, mindenkinek másként fog szólni, nem lesz két egyforma.

Megköszönjük Istennek ezt az élő kiejtést, élő nyelvet, amit adott az ajkunkra. Folyékony, folytonos élő nyelv születik most az ajkainkon! A szívünkből fakad ez. Köszönjük Istennek, hogy meglátogatott ma minket.  Dicsőség Istennek!

Az Írásokban sok minden ki van jelentve, a Jelenések könyvében vannak olyan próféciák, amik még nem teljesedtek be, lehet, hogy Izraelben a nyáron jelentőségteljes történések lesznek.

Anélkül, hogy az Úr konkrétan szólt volna, egyszerűen csak nézem a híreket, és az alapján mondom. Július 19-20-a (Af hónap 9-e) Izrael egyik egy olyan napja, amikor a templomok pusztulása történt. Kb. tíz olyan katasztrofális történése volt Izraelnek, mindig ugyanezen a napon történtek, legutóbb ezen a napon történt, hogy ki kellett költözniük Gázából.

Netanjahu és Obama, ahogy egymás mellett ülnek nagy mosolyogva, abból értékeltem, hogy valami készülődik a levegőben. Szaúd-Arábiának adtak talán valami hozzájárulást, hogy Iránt bombázhassa. Izraeli gépek berepülhettek Szaúd-Arábiába. Lehet érzékelni a levegőben, hogy itt valami készülődik. Ez a jövő héten van.

Nem hiszem, hogy az Ezékiel 38-39 fejezeteiben írt Góg és Magóg háborúja jönne most, tudni fogjuk, hogy ki az antikrisztus és így tovább, Perry Stone DVD-je kapható, s ha valaki megnézi, nagyon sokat segít tájékozódás szempontjából.

Amikor nyelveken imádkozunk, akkor magunkat építjük, falakat építünk olyan értelemben, hogy az ördög tervei nem tudnak megvalósulni az életünkben, védelmi falak ezek, mert az igazság Szellemét nem tudja az ördög becsapni, akármire is készülődik, fondorkodik az ördög, de Isten Szelleme azt átlátja.

Tehát amire nekünk igazából szükségünk van, hogy becsatlakozzunk, rácsatlakozzunk a Szent Szellemre. Közös imaköreinket az interneten is közvetítjük a hét öt napján, be lehet csatlakozni. Evangélizációs munkákra is készülődünk, csodálatos gyógyító kenetben, a Szellem áradásában. Dicsőség Istennek! Ámen!


BÉKEVÁR FŐOLDAL