2010.07.06.

 

A HÍVŐK GAZDAGSÁGA

Jegyzetek Jim Sanders tanításából
2010. július 04.

 

Több területen gyógyító kenet van, többek között a vádli területén, és a szívben is. Kérdezi valaki, hogy honnan tudod ezeket? A tudás szava jelzi ezt. Sajnáljuk, hogy nem voltak velünk a kameráink pénteken és szombaton, a romániai alkalmakon, mert órákon keresztül lehetett volna a gyógyulásról szóló bizonyságokat hallgatni.

Jelek, csodák és erő megnyilvánulások ideje ez, mint ahogy már jelzem is ezt jó ideje. És ha az ember ebben kiárasztja a hitét, ez hozzá jön. Az Igére lapozunk Lukács 16 fejezetére, ebben az igerészben van egy félreérthető mondat, és sok keresztény erre hivatkozva, azt mondja, hogy ezért kell egy kereszténynek szegénynek lenni.

Lukács 16/19-25 Volt pedig egy gazdag ember, és öltözik vala bíborba és patyolatba, mindennap dúsan vigadozván:

20. És volt egy Lázár nevű koldus, aki az o kapuja elé volt vetve, fekélyekkel tele.

21. És kívánt megelégedni a morzsalékokkal, melyek hullanak vala a gazdagnak asztaláról; de az ebek is eljővén, nyalják vala az ő sebeit.

22. Lőn pedig, hogy meghalt a koldus, és viteték az angyaloktól az Ábrahám kebelébe; meghalt pedig a gazdag is, és eltemetteték.

23. És a pokolban felemelé az ő szemeit, kínokban lévén, és látá Ábrahámot távol, és Lázárt annak kebelében.

24. És ő kiáltván, monda: Atyám, Ábrahám! Könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjának hegyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet; mert gyötrettetem e lángban.

25. Monda pedig Ábrahám: Fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat elvetted a te életedben, hasonlóképpen Lázár is az ő bajait: most pedig ez vigasztaltatik, te pedig gyötrettetel.

Itt szeretnék egy gondolatra kitérni, ma reggel iktatta be ezt az Úr, - Ábrahám azt mondja itt a 25-ös versben, hogy emlékezzél! Ábrahám kebelén, az úgynevezett paradicsomban folyt ez a beszélgetés, és Ábrahám, aki ezt mondja, ő a földkerekség leggazdagabb embere volt. Tehát a gazdag embernek még csak a neve sem említtetik meg, csak látjuk, hogy ő volt a gazdag ember.

Látjuk azonban a Zsoltárokban gyakran, hogy a gazdagokról úgy szól az Ige, hogy ők a gonoszok. A gonoszok meggazdagodnak. Nem azt kell kiolvasni az Igéből, hogy azért jutott a pokolba, mert olyan gazdag volt. Azért jutott oda, mert gonosz volt. Mivel ennyire elterjedt ez a tévtanítás ezért nézzük meg ennek az igei hátterét, hogy ez valóban így van-e?

Jób 36/11 Ha engednek és szolgálnak néki, napjaikat gazdagságban töltik el, és esztendeiket gyönyörűségekben.

12. Ha pedig nem engednek, fegyverrel veretnek által, és tudatlanságban múlnak ki.

Emlékeztetlek benneteket arra is, hogy az V. Mózes 12/18-ban azt írja az Ige, hogy Ő az, az Isten, aki erőt ád néked a gazdagság megszerzésére, hogy megerősítse az Ő szövetségét. Miért hajítana akkor a pokolba minket, ha Ő meggazdagított? Ugye nincs így az egésznek túl sok értelme?

Galata 3/13 Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká tétetvén érettünk; mert meg van írva: Átkozott minden, aki fán függ:

14. Hogy az Ábrahám áldása Krisztus Jézusban legyen a pogányokon, hogy a Szellem ígéretét elnyerjük hit által.

Azért váltott meg minket a törvény átkától, hogy az Ábrahám áldását nyerhessük el, Jézus Krisztus által, hit által! Néztük a Malakiás könyvének 3/10-es versét is, amely így szólt:

Malakiás 3/10. Hozzátok be a tizedet mind az én tárházamba, hogy legyen ennivaló az én házamban, és ezzel próbáljatok meg engem, azt mondja a Seregeknek Ura, ha nem nyitom meg néktek az egek csatornáit, és ha nem árasztok reátok áldást bőségesen.

Maga az Úr mondja, hogy próbáljatok meg engem. Mi ugyan nem vagyunk a törvény alatt, de biztat minket a tizedfizetésre az a tény, hogy Ábrahám már a tizedfizetés előtt 430 évvel korábban tizedet fizetett, és Isten őt, a hitre tanította.

Tehát mi nem a törvény alatt visszük a tizedet az Úrnak. Mi kijelentés által kapjuk meg a belső emberben ezt a világosságot, és mivel szeretnénk támogatni az Úr munkáit, és tudjuk, hogy ki kell mondani a szánkkal valamit, ezért kimondjuk, hogy – megnyittatnak az egek csatornái számomra! Nem kötelező tizedet fizetni, ha azt választod, nyugodtan szenvedd végig az életet.

Azért vannak oly nagy számban a keresztények szegénységben, mert mint a maffia úgy működnek. Mintha Isten a maffia lenne, hogyha ők nem fizetnek tizedet, akkor Isten majd jól elkapja őket. Nem kell tizedet fizetni, nyugodtan szenvedd keresztül az életed, ha azt választod. Én most Isten áldásairól beszélek, hogy megértsd, hogy működik.

A 73-as Zsoltárt szeretnénk ma megnézni, hogy mit gondol az Úr, az Igén keresztül azokról, akik gonoszok és meggazdagodnak a világban. Menj el a Közel-Keletre és nézd meg, hol a gazdagság, és hol a gonoszság. Szeretném akkor kezdeni veletek az igeolvasást …

Zsoltár 73/3 Mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok gyarapodását.

Láttam a gonoszoknak a gyarapodását, mondja a Zsoltáros.

8. Gúnyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjazással.

9. Az ég ellen tátogatják szájukat és nyelvük eljárja a földet.

Láttad-e már, hogy a gazdag ember gúnyolódik és mindenből csak gúnyt űz, ami Istent illeti. Így nőttem én is fel közöttük. Tehát az istentelenek növekednek, gyarapodnak a világban, itt van leírva, mert megrontják ezt a rendszert, hazudnak, lopnak, manipulálnak, ahol csak lehet, minden úton pénzre tesznek szert. Hazugsággal, bármi áron, hazudoznak, de ez nem az isteni út a meggazdagodásra.

16. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem; de nehéz dolog ez szemeimben.

Fájdalmas dolog ezt látni ugye? Amikor a punk fejűek, óriási Mercedesekkel mennek az úton, nincs iskolázottságuk, nem sok mindent hordoznak a két fülük között, de a legnagyobb Mercedes autókon ők járnak, új ruhájuk van, de lopva és hazudva szerzik azt meg.

Nézzük tovább mit ír az Ige. Számomra nem fájdalmas ez, mert tudom, hogy, hogy működik. Neked sem lesz, mert:

17. Mígnem bementem az Isten szentélyébe: megértettem az ő végüket.

Az ő végük a pokol, még pontosabban a pokolba kerülnek egy időre és utána a tűznek a tavába örökre. Mert az ő gyarapodásuk nem vezeti el őket az örökkévalóságba. Az egyikőjük egy bérlőnk is volt, teljesen tönkrement a saját útjai által. Nem is tagadta, elmondta, hogy teljesen belemerült a korrupcióba, és teljesen tönkrement. Most szegény ember, még mindig Mercedesen jár, de az egy régi típus, és már nem a mi bérlőnk.

18. Bizony síkos földön helyezted el őket; pusztulásra vetetted ki őket.

19. Mind elpusztulnak egy szempillantásban! Elvesznek, teljesen elenyésznek rettegésükben.

Az elmúlt két évben nagyon sok ilyet láttunk, mert a világ a fejetetejére állt, a legrosszabb része még hátra van, most vagyunk a szakadék szélén. Olyan sok ország áll, a szakadék szélén, hogy ez szinte szégyenletes. Tehát ez a dolog, valahol ki fog kötni.

22. Akkor balgatag, és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék előtted.

Vagyis Isten előtt, ha én is így gondolkodnék.

24. Tanácsoddal igazgatsz engem és azután dicsőségedbe fogadsz be engem.

Mert ha te az Ő tanácsait követed, akkor gyarapodni fogsz. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelmét, gazdag lévén szegénnyé lett érettetek, hogy ti az Ő szegénysége által gazdaggá lehessetek. Ez a II. Korinthus 8/9 verse.

26 Ha elfogyatkozik is testem és szívem: szívemnek Kősziklája és az én örökségem Te vagy, óh Isten, mindörökké!

27. Mert ímé, akik eltávoznak tőled, elvesznek; mind kiirtod azokat, akik elhajolnak tőled

28. De én? Isten közelsége oly igen jó nékem. Az Úr Istenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden Te cselekedetedet.

A Lukács Evangélium 16 fejezetében kezdtük az Igeolvasást, de két dolgot is eltalálunk most.

Zsoltár 112/1 Boldog ember az, aki féli az Urat, és az Ő parancsolataiban igen gyönyörködik.

2. Hatalmas lesz annak magva a földön; az igazak nemzedéke megáldatik.

3. Gazdagság és bőség lesz annak házában, s megigazultsága mindvégig megmarad.

Gazdagság és bőség lesz az ő házában!

4. Az igazakra világosság fénylik a sötétben.

Ez a világosság kijelentést jelent. Így tudunk mi boldogulni, a Szent Szellem vezet minket minden napon. A belső ember, aki újjászületett, ő adja fel ezeket az értelmünk számára. Mi így gyarapodunk, hogy meghalljuk a gyarapodás útját és követjük.

Ha viszont nem követjük a saját szellemünknek ezt a belső vezetését, akkor nagy bajokba keveredhetünk. Ezért nagyon fontos megújítani az elménket az Igével, megtanulni az Ő útjait, az Ő rendjét, és azt követni. Mindenki ott kezdi az utat, ahol éppen van.

Pontosan úgy, ahogy tegnap is, akik újjászülettek, új teremtések lettek a Krisztus Jézusban, örök élet került a szellemükbe. És a szellemüket ezért most táplálniuk kell Isten Igéjével. Ezt mondta Jézus Péternek is, hogy legeltesd az én nyájamat. Először, mint bárányokat, később, mint juhaimat, mondta.

Így illeszkedik a többi Íráshoz is, először kisgyermekek vagyunk, csecsemők vagyunk az Úrban, azután vagyunk ifjak az Úrban, akik már megismerték a hatalmukat. Figyelmezteti őket az Írás, hogy ne menjenek el a világ dolgaiba, és azután jönnek az atyák, akik megismerték az Atyát.

Sorolhatnám a neveket, egy egész könyv lenne tele, azokkal, akik velem együtt tanulták az Igét, felnövekedtek egy bizonyos korra, és utána egy időre rá elhagyták a gyülekezetüket, mert azon a szinten megelégedett a lelkük.

Az egyikőjükkel beszéltem a múlt hónapban és azt mondta, hogy húsz éve egyetlen beteg sem volt a családjukban. Mit tesz az ember, amikor eléri ezt a helyet, megnézzük ezt most. Zsoltár 116/12 versét nézzük meg az Amplified, a bővített fordítás szerint.

12. Mit nyújtsak, mit adjak az Úrnak, minden Ő hozzám való jótéteményéért, hogyan fizethetem vissza neki minden velem való bőséges törődését.

13. Felemelem az üdvösség és megszabadulás poharát, és az Úrnak nevét hívom segítségül.

Mit teszel cserébe az Úrnak mindazért a jóságáért, bőséges jótéteményéért, amelyet mostantól az örökkévalóságig kész kijelenteni számodra? Megtöltöm az üdvösség és a megszabadulás poharát, ezt a célt szolgálja az öt hivatal, amely titeket kell, hogy felkészítsen az Úr szolgálatára. Amely azt jelenti, hogy neked kell imádkoznod, neked kell az embereket az Úrhoz vezetni, neked kell megszabadítanod őket.

Ez a hálaadás pohara, amivel meg kell töltened a poharadat, és fel kell emelni az Úrhoz, ahogy megérted, hogy ki vagy te Krisztusban, és milyen hatalmad van. Tehát nem csupán azt tesszük, hogy heverészünk egész nap az ágyunkban odahaza és örvendezünk abban a békességben, abban a gyarapodásban, abban az egészségben, ahová az Úr helyezett minket. Egy kicsit unalmassá is válik egy idő után így az élet. Veszünk egy újabb házat, egy újabb autót, vagy elköltözünk egy másik városba.

Visszakanyarodunk most még egy kicsit az eredeti gondolathoz. A Szent Szellem nélkül semmit nem leszel képes megcselekedni! És a nélkül sem, hogy ne növekednél fel a Szent Szellem által a Krisztusba. Az egyik összeütközésből a másikba fogsz kerülni. Egyik katasztrófa helyzetből a másikba kerülsz.

Zsoltár 113/7 Aki felemeli a szegényt a porból, és a szűkölködőket kivonssza a sárból.

Hallelúja ezért, mert ez itt a földön van! A szűkölködőt kivonszolja a sárból. Ott kell elkezdeni, ahol vagyunk. A szegényeknek is van hatalmas hitük. A város részeg emberével is megesett, hogy miután újjászületett, beteljesedett Szent Szellemmel, teljesen kicserélődött. Láttam ezt Romániában is. Ahogy az örök élet a szívébe került, teljesen megváltozott.

Tehát mindenki ott kell, hogy elkezdje, ahol van. Dicsérjük ezért az Urat! Nem lehet tudni, hogy az ember hirtelen hová kerül az adakozásával, hiszen a szegény, ha kis mennyiséget ad is, az egy nagy százalékos aránya az ő adományainak.

Ahogy Jézus figyelte az adományokat, annak a szegény asszonynak a kis fillérjéről úgy emlékezett meg, hogy – ő adta a legtöbbet, kb. egy forint lehetett, amit adott. Jézus azt mondta, hogy ő mindenét, amije volt odaadta.

Zsoltár 118/5 Szükségemben segítségül hívtam az Urat, meghallgatott, és tágas térre tett engem az Úr.

Ismerek sok gazdag embert, aki nem hívja az Urat segítségül. Sok gonosz ember van, aki nem hívja az Urat segítségül.

17 Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak cselekedeteit.

Ezt mindenképpen magamra veszem!

24. Ez az a nap, amelyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vigadjunk ezen!

25. Oh Uram, most segíts; oh Uram, most küldjél gyarapodást!

26. Áldott, aki jön az Úr nevében; áldunk titeket az Úr házából!

Kérlek Uram, hogy most küldj gyarapodást. Ugye ezekben az Írásokban nincs ott a szegénység? Ennél sokkal többet is sorolhatnánk, de nem akartam most sok időt időzni ezzel. Látjuk, hogy nem ezért került a gazdag ember a pokol tüzébe, mert gazdag volt, csak a vallásosak vallják így.

Nagyon sokat segít úgy olvasni a Bibliánkat, ha levesszük a vallásos szemüvegünket!

Visszalapozunk most a Lukács 16 fejezetére. Érdekes az, hogy a gazdag ember beszélget Ábrahámmal, egy nagy szakadék van közöttük, és nincs meg a testük. Ez azért teljesen igei így, mert szellemi lények vagyunk, van lelkünk, és testben élünk egy ideig.

Azt írja, hogy – emlékezzél! Ez azt jelenti, hogy tudunk emlékezni, vagyis az elménk velünk van. Az nem az agyunk, az elménk az agyunkon keresztül funkcionál. De nem az agyunkkal emlékezünk, hanem az elménkkel. Az agy egy fizikai szerv, amelyen keresztül az elménk funkcionál, amíg itt a földön élünk.

Vagyis nagyon jól emlékezem mindenre. Az csak az ördög hazugsága, hogy ahogy egyre idősebbek leszünk, sok mindent elfelejtünk. Nem! Emlékezünk! Az ördög így ragadja meg és húzza csapdába az embereket. Olvassuk el ezeket a verseket, hogy mi történik.

27. Monda pedig amaz: Kérlek azért téged Atyám, hogy bocsásd el őt az én atyámnak házához;

28. Mert van öt testvérem; hogy bizonyságot tegyen nékik, hogy ők is ide, e gyötrelemnek helyére ne jussanak.

Lényeg, amire rá akarunk itt mutatni, hogy a belső ember örökéletű lény, és soha nem változik. Az Ószövetségi szentek, akik az Ószövetség alatt haltak meg, ők Ábrahám ölére kerültek. Ábrahám öle többé már nem ott van, hanem a mennyországba került fel, az a paradicsom. Tudjuk az  I. Péter 3/19-ből, hogy Jézus elment és…

19. Amelyben elment és a tömlöcben lévő szellemeknek is prédikált.

Tehát ez nem a gazdag ember volt. Nem a gazdag embernek prédikált, hanem azoknak, akiknek az ígéret tétetett, és így Ábrahám ölében (kebelében) őriztettek addig, amíg az Úr fel nem vitte őket.

Tegyük rendbe a dolgokat: - Miután felemeltetett a magasságba, a megváltásunkat elrendezte, utána ment vissza a pokolba. Mert miután felemeltetett a magasságba és a szent vérét, ami engesztelés volt a mi bűneinkért, felvitte bemutatni, és a teljes megváltásunkat megszerezte, utána ment vissza prédikálni.

Amikor még a felmenetele előtt találkozott Máriával, azt mondta, hogy ne érints engem, mert még nem mentem fel az én Atyámhoz, és nem mentem még fel a ti Atyátokhoz. És miután megjelent aznap este a tanítványoknak, akkor már bátorította is őket, hogy egy szellemnek nincs teste, és húsa, nyugodtan érintsetek meg engem. János 20/17 és 27-ben olvashatjuk ezt.

17. Monda néki Jézus: Ne illess engem; mert nem mentem még fel az én Atyámhoz; hanem menj az én atyámfiaihoz és mondd nékik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti Istenetekhez.

27. Azután monda Tamásnak: Hozd ide a te ujjadat és nézd meg az én kezeimet; és hozd ide a te kezedet, és bocsássad az én oldalamba: és ne légy hitetlen, hanem hívő.

Látjátok, hogy először nem lehetett megérinteni az Urat, később pedig felszólítja Tamást, hogy érints meg engem. Jézus tehát elsőként örök megváltást szerzett értünk és az ószövetségi szentekért. És most már beválthatjátok az ígéreteket mondta, miután lement hozzájuk és prédikált ezeknek a foglyoknak.

Az ő szellemük is keresztülment ezen a változáson, mint a mi szellemünk, miután újjászületünk. Azért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.  Mondja a II. Korinthus 5/17 verse.

Ezt követően magához vette ezeket a szenteket és magával vitte őket a mennybe. Amikor látták a tanítványok felmenni az Urat, úgy hiszem, ez volt az a felhő, a dicsőség felhője, ami körbe vette Őt.

 A Bibliában a víz és a tenger, embereket jelképez. Látták tehát a tanítványok, hogy Jézus a szemük előtt elragadtatott, felemeltetett a mennybe, és ez a felhő, ami körbevette Őt, ez volt a paradicsomi lelkek sokasága, akiket magával vitt a mennybe.

Korinthus II. 12/2 Ismerek egy embert a Krisztusban, aki tizennégy évvel ezelőtt, hogy testben-é, nem tudom; hogy testen kívül-é, nem tudom; az Isten tudja, elragadtatott a harmadik égig.

3. És tudom, hogy az, az ember, hogy testben-é, hogy testen kívül-é, nem tudom; az Isten tudja,

4. Elragadtatott a paradicsomba, és hallott kimondhatatlan beszédeket, amelyeket nem szabad embernek kibeszélnie.

Szó van először az első mennyről, a légtérről, amely minket körbe vesz, a második égről, amely az egész csillagrendszer körülöttünk, és a harmadik ég, amely efelett van, ahol Isten trónja is van, ez az igazi mennyország. Pál ide ragadtatott el, a harmadik égbe.

Látjuk, hogy a paradicsomot, a paradicsombeli szenteket Jézus oda vitte fel. Ezután írta le Pál, hogy szorongattatik e kettő között, hogy fent legyen az Úrral, vagy itt a földön maradjon még a szentekkel. Filippi levélben gondolkodik ezen, az 1/ 21-23 versei között.

21. Mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség.

22. De ha e testben való életem munkámat gyümölcsözteti: hogy melyiket válasszam, meg sem mondhatom.

23. Mert szorongattatom e kettő között, kívánván elköltözni és a Krisztussal lenni; mert ez sokkal inkább jobb.

A meghalás nekem nyereség mondja. Hová távozik el? A harmadik égbe. Itt a földön nagyon nagy részünk van abban, hogy itt maradunk vagy megyünk. Meg van a választásunk!

Korinthus II. 5/1 Mert tudjuk, hogy ha e mi földi sátorházunk elbomol, épületünk van Istentől, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló házunk a mennyben.

Úgy írja, hogy ezt tudjuk.

6. Azért mivelhogy mindenkor bízunk, és tudjuk, hogy amíg e testben lakunk, addig távol vagyunk az Úrtól,

7. Mert hitben járunk, nem látásban;

8. Bizodalmunk pedig van, azért inkább szeretnénk kiköltözni e testből, és elköltözni az Úrhoz.

Miért megyünk mindezeken keresztül? Az Ószövetségben nem lehetett meg a hívőknek ez a lehetősége, ami nekünk van, hogy mi újjászülethetünk. Ők Istent a testben imádták. Mi nem megyünk vissza, hogy a testben imádnánk Istent, az teljesen ellent mondana az Írásoknak. János Evangélium 4 fejezetében tanít Jézus arról, hogy akik Őt imádják, szellemben és igazságban kell imádniuk Őt.

Az asszony, akivel Jézus találkozik a samariai kútnál a János 4/16-ban, ő nem zsidó és felmerül a kérdés, hogy hol kell Istent imádni, melyik hegyen? Tehát egy samariabeli asszonnyal találkozik Jézus, beszélgetnek ezekről.

János 4/16 Monda néki Jézus: Menj el, hívd a férjedet, és jöjj ide!

17. Felele az asszony és monda: Nincs férjem. Monda néki Jézus: Jól mondád, hogy: Nincs férjem;

18. Mert öt férjed volt, és a mostani nem férjed: ezt igazán mondtad.

19. Monda néki az asszony: Uram, látom, hogy Te próféta vagy.

A tudás szava ajándékát látjuk, hogy hogyan működik, és ezt használhatjuk arra, hogy az emberek üdvösségre térjenek. Néha az ember „tud” olyan dolgokat, hogy maga sem fedezi fel, egyszerűen csak tudja.

Egy pásztorral voltam együtt Izraelben, Galileán, és ettük a falafelünket. Egy zsidóasszony is odakerült az asztalunkhoz, mert nem volt elég asztal, hogy külön üljön, és azt mondtam neki, hogy most jöttél éppen az orvostól és most tudtad meg, hogy terhes vagy. Egyszerűen csak úgy kibuggyant belőlem. Megkérdezte, hogy ezt ugyan honnan tudod? És utána kiváló lehetőség volt arra, hogy bizonyságot tegyünk, hogy honnan tudjuk? Az Úrtól!

A gyülekezetben ez minden alkalommal meg kellene, hogy történjen, nem csak egyszer-egyszer az alkalmakon. Tehát, ha az ember nem működik a Szent Szellemben, akkor ez az ajándék nincs ott, mert a gyülekezeti rendszerben működünk inkább, és ezer km-re van tőlük a Szent Szellem. Sokszor van, hogy az emberek eljönnek a gyülekezetbe, jól érzik magukat és utána elmennek haza.

De nem ismerik Istent, és nincsenek újjászületve, tudom, hogy van ilyen, mert én ilyen gyülekezetbe jártam 33 évig, minden héten többször, - ez az én bizonyságtételem. Kenneth Hagin ugyanígy járt a vallásos gyülekezetébe. De az felébresztette a tudatát, amikor a pokol kapujába került a szelleme három alkalommal is. Amikor negyedszer halál közeli megtapasztalása volt, akkor a menny kapujához jutott.

Amikor meghal az ember, akkor elhagyja a szellem a testet. Két szálloda közül választhatunk, a menny, vagy a pokol. Az hogy a mennybe megyünk, az ingyen van nekünk, egyszerűen csak hinnünk kell, és megadatik nekünk kegyelemből.

Nekünk munkálkodni kellene a hitünk által, hogy csodákat munkáljunk minden nap. Jelek, csodák, és erő megnyilvánulások, ahelyett, hogy a problémáinkról beszélnénk. Ha ilyen természetfeletti módon Isten felfed valamit, és ezt el tudod mondani az illetőnek, akkor az bizonyíték arra, hogy Isten szereti őt.

Most legutóbb alkalmam volt, hogy kijelentsem ezt nekik. Két alkoholista jött oda hozzám Romániában, és volt egy harmadik barátjuk. Az asszony, aki a társaságukban volt még, az talán józan volt. Újjászülettek. Amikor a beszélgetés vége felé voltunk, akkor jött egy jelzés az úrtól, és megkérdeztem, hogy a sípcsontjában kinek van problémája. Az asszony válaszolt, hogy nekem.

Így lehetőségünk adódott, hogy imádkozhassunk érte. Ez természetfeletti. És ez benned is kell, hogy működjön. A próféták rendszerint kapnak ilyen jelzést, nyitott szemmel is látnak, de a hívőknek is kell, hogy ebben működjenek.

Sajnos elég népszerű az manapság, hogy az emberek elmennek a jóshoz, vagy a látóhoz, vagy a varázslóhoz, mert eszükbe sem jut, hogy a jó Isten valamit közölne velük, úgy vannak vele, hogy az a drága, szegény Isten, nem tud rólam semmit, mert elvesztette a hallását, a látását és a hangját is, inkább az ördöghöz megyünk le, hogy tőle érdeklődjünk.

Elmondom nektek, hogy Isten még a mai napig is Isten, és Ő képes arra, hogy meghallja, és hogy szóljon hozzánk, legalább annyira képes rá, mint bármikor valaha. Mert Ő soha nem változik!

Egy fiatal lánynak mondtam Ausztráliában, aki jövendőmondással foglalkozott, hogy most hogy újjászülettél és beteljesedtél Szent Szellemmel, most nem lesz már szükséged arra, hogy ezt a régi tudományodat folytasd, hanem fejleszd ki a hitedet, és kapcsold rá az Úrra, és ezt tette.

Egy olasz származású családból volt, és valaki jött hozzá, kérdezgetett tőle és azt válaszolta, hogy rendben van, imádkozom majd e felől, és ha az Úr mutat valamit, megmondom majd neked. És elmondta később nekem, hogy tudod a testvére felől érdeklődött, hogy vajon életben marad-e? És volt éjszaka egy álmom, és sírboltokat, sírköveket láttam, és nem hiszem, hogy ezt elmondom nekik. Az illető sajnos meg is halt.

De a lényeg, hogy Isten él és bármit képes nekünk kijelenteni, megmutatni, ami felől tudakozódunk. A szellemünkben lesz ez a kijelentés tőle és nem a fejünkben. A Szent Szellem fogja ezt kijelenteni nekünk, a szellemükbe, ahol Ő lakik. Mindaz, amivel Ő téged meg tud szabadítani, és amit tud végezni, a szellemben van. – Igen ez Jézus volt, amíg a földön járt, ez vele történt, Jézus Isten volt, de emberként jött a földre, isteni mivoltát letette.

És a Szent Szellem erejével, Isten erejét bemutatta, bemutatta mindazt, hogy mire képes az ember, ha a Szent Szellem erejében ugyanúgy jár. Tehát a Szent Szellem felkenetése alatt szolgált az Úr Jézus. Mint kené fel Isten a názáreti Jézust, mondja az Apostolok cselekedetei 10/38-ban az Ige. Nem Jézus Krisztust, hanem a názáreti Jézust.

Messiássá akkor lett, amikor minden róla való jövendölést betöltött. Mert Isten felkentje volt Ő, a Szent Szellem erejével, és a Szent Szellem lényével. És ezért jót cselekedett, széjjeljárt jót tévén, és meggyógyítván mindeneket, akik az ördög elnyomása alatt voltak. Ez azt jelenti, hogy a betegség, gyengeség, és minden rendellenesség az ördög munkájából fakad. Az ördög le van győzve és a lábunk alatt van.

Jeremiás 1/12 És mondá nékem az Úr: Jól láttál, mert gondom van az én Igémre, hogy beteljesítsem azt.

Az angyalok is az Igét követik, amit kimondunk. Így tudnak az angyalok cselekedni, az Igének az elhangzására, amikor elhangzik a szánkból, azt tudják megcselekedni. Tehát mit tudunk tenni, nézzük:

Zsidó 2/4 Velük együtt tett bizonyságot arról az Isten, jelekkel meg csodákkal, sokféle erő megnyilvánulással, és a Szent Szellem ajándékainak szétosztásával az Ő akarata szerint.

És Isten tett bizonyságot, jelekkel, csodákkal és sokféle erő-megnyilvánulással. Különböző csodákkal, a Szent Szellem ajándékaival. Az új embernek a gondolataival akarunk táplálkozni és nem az ó ember gondolataival. Elkezdtem én is új gondolatokat gondolni, mert rájöttem arra, hogy amin gondolkodom és időzöm, az előbb-utóbb hozzám jön. Ezért elkezdtem gondolkodni a jelek, csodák, és az erő megnyilvánulások történésein.

Ha valaki egy nehéz anyagi helyzetben van, akkor kezdjen el gondolkodni az anyagi csodákon. A gondolkodásunkban kell megváltoznunk, mert ez a gondolat, erővel rendelkezik és magunkhoz vonzza azt. Nem szabad aggodalmaskodni, feküdjünk le nyugodtan, békességgel aludni.

Az evangélista nagyon fontos ezekben az időkben. Az ördögnek már túl késő, hogy bármit csináljon, mert te tudod, hogy Istennek a kegyeltje vagy, és Isten megmutatja neked, és Isten áldásai már munkálódnak az életedben. Ezeket az igazságokat a szellemedben el kell pecsételni. Isten adja nekem a legjobb munkát, vagy egy jobb munkát, - szeretne valaki ezen gondolkodni? Vagy: Jézus az én pásztorom, és ezért nem szűkölködöm.

Mert amin gondolkodunk, azt valóságba hozzuk. Jelek, csodák és erő megnyilvánulások, - ezek követnek engem! Ezt szeretnénk hordozni a szellemünkben. Mert ennek a lényegi részét meg kell ragadni a szellemünkben. Jelek, csodák és erő megnyilvánulások. Jelek, csodák és erő megnyilvánulások.

A sír nem volt képes Jézust örökre ott tartani, és minket sem. Jelek, csodák, erő megnyilvánulások, - az emberben, ezt az Úr felé való szenvedélyességet fellángoltatják. A világnak kell látni ezeket a jeleket, csodákat és erőket. Ez történt az elmúlt napokban is, és így történik ma is. A gyógyító kenet újra a sípcsontban van, most mutatja jelen pillanatban az Úr.

Zsoltár 116/12 Mivel nyújtsak, mit adjak az Úrnak minden hozzám való jótéteményéért? Hogyan fizethetem vissza neki, minden velem való bőséges törődését?

13. Felemelem az üdvösség és megszabadulás poharát és az Úrnak nevét hívom segítségül.

Jelek, csodák, és erők! Dalt kértünk az Úrtól, egy olyan dalt, amiben ezek a jelek, csodák és erők benne vannak. Dalszerzőink dolgozzanak ezen, szeretném, ha ilyen dalokat énekelnénk. Ami legjobban a magyar nyelvre illeszthető, úgy jöjjön elő a dal, ahogy a Szellem majd hozza. Jelek, csodák és erők! Ezeken gondolkodjunk!

Az egyik gyülekezetben néztem, hogy az egész istentiszteletet végig énekelték ezzel a profetikus dallal. És mondtam, hogy a pásztor biztos megérttette a hallgatósággal, hogy mi az, amit az Úr munkál. Mondjuk: Jelek, csodák és erő, jelek, csodák, és erők. Jelek, csodák, erők, jelek, csodák, erők!

Jelek, csodák és erők! Ezen gondolkodjunk is, ezek jönnek hozzánk. Minden más gondolatomat kitörlöm, kiüresítem az elmémet és csak ezen gondolkodom. Negyven, ötven csodahadjárat következik, jelekkel, csodákkal és erőkkel. Hallelúja!

Ha a pásztorok szervezik és rendezik ezeket az alkalmakat, akkor sátrakkal is rendelkezésre állunk, Varga Ákosnál kell ezt jelezni, hogy fel tudjunk készülni erre is. Romániában ugyan kisebb sátrakkal, de 10-12 sátorral lefedtük az érdeklődőket mindig. Székeket tettünk le az idősebbeknek, le tudtak ülni, és az egész falucska kijött érdeklődve, hogy mi ez a dicséret, és érdeklődtek. Naponta két alkalmunk lesz így.

Szeretném látni az embereket kikelni a tolókocsikból, a nagy jelek, csodák és erők ideje ez. És ezen kell gondolkodnunk. Tegnap és tegnapelőtt csodával teljes, döbbenetes, bámulatos dolgok történtek. Az evangélistákat is várom ezekre az összejövetelekre. Legalább tíz szolgálótestvérünk eljött most is Romániába segíteni, és rengeteg jó bizonyságot találtunk.

A mai üzenet azt a célt szolgálta, hogy egyesítsen minket, hogy min gondolkodjunk, miben higgyünk, mit beszéljünk. Mindannyian megtanultuk az üdvösség üzenetét is, hogy azt miként kell átadni, addig és addig kell ezt sulykolni magunkba, míg ez elő tud jönni abban a pillanatban, amikor kell. Nagyon sokan vannak, akiknek szükségük van rá. Mit fogunk látni ezeken a csodahadjáratokon? Jeleket, csodákat, és erő megnyilvánulásokat. Dicsőség Istennek!

Álljunk fel mindannyian: Köszönjük Uram az Igét. Atyám hisszük, hogy ez volt a szó, amit szóltál, a hitünket használjuk erre, előhozzuk a te csodálatos munkáidat. Ez az a hullám, amelyet meg kell lovagolnunk, a Szellem áradatában, és ezzel fogunk mozdulni, minden irányban, minden országban engedelmesen. Mert meg fogjuk érteni a szellemi lényegét ennek. Nem fogunk megállni, vagy megbotlani, semmi nem akadályozhat meg minket ebben, Jézus nevében! Ámen! Dicsőség Istennek!   

BÉKEVÁR FŐOLDAL