2010.06.09.

HAGYOMÁNYOK

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2010. június 06.

 

A Szellemnek van egy ellátása számunkra, amit mi szeretnénk, hogy az mindannyiótok számára rendelkezésre álljon, az egy kijelentésből fakadó megértés. Néha kicsit furcsának tűnhet, de Isten úgy határozta ezt, hogy azokon keresztül jöjjön hozzád ez a tudás, akiket Ő választ számodra.

Meg kell vizsgálni minden esetben, hogy mi az, amire alapozzuk az életünket. Mert semmiképpen nem akarjuk, hogy olyan hagyományokra épüljön az életünk, amelyek ellentétesek Isten írott Igéjével.

Lehet, hogy a szüleink és nagyszüleink olyan hitet éltek, amelynek alapjai, a hagyományokban voltak megalapozva. Lehet, hogy úgy adták ezeket a hagyományokat tovább nekünk, hogy meg voltak győződve arról, hogy ez Isten Igéje is egyben.

Mindent meg kell vizsgálnunk ezért, amiben hiszünk, hogy az valóban az Írásokon alapszik-e? Azt fogjuk találni, hogy ezek egy része, olyan forrás, aminek nyomát sem találjuk a Bibliában. Mégis az életünknek az alapjait helyezzük ezekre.

Ausztráliában találkoztam egy úgynevezett pásztorral, aki nem hisz, sem a gyógyulásban, sem a gyarapodásban, sem a jólétben. Az ő hite olyan alapokon nyugodott, amelyet más prédikátoroktól hallott. A Biblia mit mond erről?

Róma 10/8 Közel van hozzád az Ige, a szádban és a szívedben van, azaz a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk.

A hitnek az Igéje. Ezért nagyon fontos leellenőriznünk, hogy az valóban az igazság-e, vagy csak hagyományok állnak mögötte. A pásztor a gyülekezeti vénekkel beszélgetett és nekik sem volt elképzelésük arról, hogy amit mond az most valóban az igazság, vagy sem.

Tehát nekünk képeseknek kell lennünk arra, hogy ezt leellenőrizzük és nem szabad megengednünk, hogy ránk erőltessék ezeket az úgynevezett, téves igazságokat.

Máté 15/1 Akkor írástudók és farizeusok jöttek Jézushoz, Jeruzsálemből, mondván:

2. Miért hágják át a Te tanítványaid a vének rendeléseit? Mert nem mossák meg a kezeiket, mikor enni akarnak.

Ezek a vallásos vezetők kérdezgetik és megítélik Jézust, mert valószínűleg nem mosta meg úgy a kezét, és ilyen dolgokon a vallásos emberek fenn tudnak akadni. Gyülekezeti szakadások tudnak létrejönni, hogy hol kell lenni a díszítésnek, hol legyen az oltár. Jézus egy kérdéssel felel nékik.

3. Ő pedig felelvén monda nékik: Ti meg miért hágjátok át az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által?

Itt szeretnék valamit elmagyarázni. A keresztényeknek legnagyobb része nem tudja, hogy a Máté Evangélium a biblikus héber nyelven íródott. 24 másolatot találtak ebből különböző zsinagógákban. Kilencet ezekből már lefordítottak. Miután a kommunizmus elbukott, Péterváron és Prágában is megtalálták ezeket és több helyen. Hitler próbálta ezeket összegyűjteni és megsemmisíteni. Próbálta megsemmisíteni a tekercseket, mondván, hogy ezt a népet miután kiírtja a földkerekségről, utána nem lesz szükség a tekercsekre sem.

Ez nem lehetséges, mert az Írásokban olvasod, hogy Isten kijelenti, hogy – Én vagyok ennek a népnek, Izraelnek Istene! Visszatérve tehát a tekercsekre, 9-et ezekből lefordítottak, emlékeztetlek benneteket arra, hogy két-háromszáz évente ezeket a tekercseket újra kellett írni, 7-et ebből megváltoztattak, 2-őt azonban nem.

Máté Evangéliumában a zsidótörvények közül két-három törvény értelmében így jelentősen módosult. A többi tekercset még nem vizsgálták meg, de azokból, amelyeket már lefordítottak, lehetőség van a választásra, hogy vagy az eredeti héber szöveg szerint megyünk, hogy mit is mond a szöveg, vagy a fordításokkal.

Itt a hagyományok szó, az eredeti héberben a takanoc. A vallásos zsidó ember számára rendelkezésre állt az írott törvény, és azután mellette nagy mennyiségben a szájról-szájra terjedő törvények, a szóbeli törvények, a talmud. Ezekben a talmudokban négy úgynevezett fő takanocot találtak, vagyis a szájról szájra terjedő zsidótörvények.

És a mi Messiásunk ezekre utalt, amikor itt szólt. A takanoc és a mezorimek. Olyan reformok ezek, amelyeket az atyákról a fiakra szájról-szájra terjedő hagyományok útján őriztek. A rabbi úgy döntötte el, hogy mit és hogyan tegyen, hogy megnézte visszamenőleg, hogy ez, és ez a rabbi mit mondott erről.

Néhány prédikátort ma is látni a képernyőn, hogy miként megy vissza ezekhez a régi rendelésekhez és vesz elő olyan hagyományokat, amelyek megerősítik az anyagi gyarapodásukban való adakozás alapelveket. Hit emberek teszik ezt. Ausztráliában súlyos szakadások jönnek így elő. De nem szerepelnek ezek az írott Bibliában.

Sem az úgynevezett takanoc, sem a mezorim köre alá nem tartozom, sem a szóról-szóra, szájról-szájra terjedő, sem pedig az írott törvények alá nem tartozom. Nem is kell megtartanom ezeket. Mert egy újszövetségből születtünk mi ki, amelyet Jézus az Ő tanítványaival, az apostolokkal kötött meg. A tizenkettővel vágta meg azt a vérszövetséget az utolsó vacsorán.

Vannak azután keresztény rendelkezések, törvények is. Pl. harminc pontba szedve, hogy hogyan lehet valaki egy elöljáró keresztény vezető. Jézus azt mondta, hogy kövessél engem, és én emberek halászává teszlek téged. Jézus azt mondta, hogy azért jött a földre, hogy megkeresse az elveszetteket.

Európában azt mondják a gyülekezetek, hogy nem történik semmi. Igazából semmi nem történik, mondják. Még a pásztoraink szájából is hallani. Így valóban nem történik semmi mindaddig, amíg nem lépsz ki, és nem teszed azt, amit Jézus mondott, hogy tegyél.

Ma is azt mondom, amit a héten már az egyik pásztoromnak mondtam, hogy nem engedem meg, hogy a jelen körülményeim meghatározzák, hogy miként alakuljon a jövőm. Nem engedem meg.

A haszidik zsidók, akik csak az írott törvény szerint élnek és lépnek, a tonak szerint, nem a szájhagyomány útján megőrzött törvényeik szerint, hanem az írott törvényekhez ragaszkodnak.

A Messiási zsidók, akik zsidó létükre hisznek a Messiás eljövetelében, hogy eljött már a Messiás, ragaszkodnak ahhoz, hogy ezeket lefordítsák, hogy a félreértéseket így tisztázzák. Most, hogy ezt megtették, és előjöttek a fordításokból a világosságok, látszik, hogy tisztán egyezik a Mózesi törvényükkel, amit itt az Úr Jézusunk mond.

Sokan így a Messiás hívőivé váltak. Most azokról beszélek, akik őrzik a hagyományaikat, és fekete ruhában járnak, elismerik, hogy ezek a Messiás szavai. Nagy igazság. Ettől még nem leszek pl. hetednapos adventista. Mert nekünk egy új időkorszak adatott, mi Isten fiaivá lettünk ebben az új időszámításban. Ők hittek ezekben a szavakban és követték a Messiást.

4. Mert Isten parancsolta ezt, mondván: Tiszteld atyádat és anyádat, és: Aki atyját vagy anyját szidalmazza, halállal lakoljon.

5. Ti pedig ezt mondjátok: Aki atyjának vagy anyjának ezt mondja: Templomi ajándék az, amivel megsegíthetnélek: az olyan akár ne is tisztelje az ő atyját vagy anyját.

6. És erőtlenné tettétek az Isten parancsolatját a ti rendeléseitek által.

A tiszteletadás nagyon fontos dolog Isten szemében. Írja az Újszövetség is, hogy tiszteld atyádat és anyádat, és hosszú életű leszel e földön. Egy prédikátort hallgattam nem régiben, aki hét pontban taglalja a tiszteletadást. És eszembe jutott sok olyan helyzet, amikor a tiszteletadás elmaradt egy bizonyos helyzetben és az illető nem jutott előbbre az áldások útján.

Rebellis utat választottak inkább, a prédikátor mondja, hogy ha azt az egy embert nem tiszteled, akitől tanultad, akkor hogy válik gyarapodóvá az életed. Egy valakit kell, hogy ilyen tisztelettel illess. Első helyen Istent! Azután a szüleinket említi így az Írás, és sok mást említ, azokat, akiktől tanultad, és így tovább.

A tiszteletlenséggel találkozunk sok olyan helyzetben, amikor tudjuk, hogy azon a helyen a tiszteletadás lett volna a kötelesség, és így nem tudnak rálépni arra az útra, hogy Isten kiárassza az áldásait, a gyarapodást az illető életére.

Egy dolgot teszek, mindegy, hogy ki van a kormányban, a vezetőségben, azt a helyet tisztelem. Mert az is egy rossz mag, ha az ember azokat nem tiszteli, és így lehetne folytatni. Ez nagyon komoly dolog Isten szemében.

Dávid, annak ellenére, hogy Saul az életére tört, mivel akkor Saul volt a felkent és a király, tisztelte őt. Egy olyan helyzetbe került, hogy meg is ölhette volna Sault, ehelyett csak a ruhájából vágott le egy darabkát, ez is bántotta Dávid lelkiismeretét, hogy ezt megtette.

Gyarapodó életet élhetsz itt a földön teljes egészségben, bőségben, ehhez sok mindent kell a helyére tenni, és akkor nagyon könnyedén megy minden. Igaz-e, hogy a hagyományok képesek arra, hogy Isten Igéjét megfosszák az erejétől a te életedben?

Ha ragaszkodsz a hagyományokhoz, ezzel az Igét toltad el magadtól. Ha az Igéhez ragaszkodsz, akkor le kell szögezni teljesen, hogy mindegy bárki más mit mond azzal kapcsolatban. Vagy milyen régen érzel úgy, egy bizonyos módon.

Ha az Ige téged ott kiigazít, akkor fogadd el az Igének a kiigazítását. Ha az Ige rámutat, hogy azon a helyen téves vagy, neked akkor is Isten Igéjét kell választanod.

7. Képmutatók, igazán prófétált felőletek Ésaiás, mondván:

8. Ez a nép szájával közelget hozzám, és ajkával tisztel engem; szíve pedig távol van tőlem.

9. Pedig hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek embereknek parancsolatai.

10. És előszólítván a sokaságot, monda nékik: Halljátok és értsétek meg:

11. Nem az fertőzteti meg az embert, ami a szájon bemegy, hanem ami kijön a szájból, az fertőzteti meg az embert.

Vagyis nagyon kell arra figyelni, ami kijön a szájból. A Márk Evangéliumban is megerősítést kapunk erről a 7/15-ben.

Márk 7/15 Nincs semmi az emberen kívül való, ami bemenvén őbelé, megfertőztethetné őt: hanem amik belőle jönnek ki, azok fertőztetik meg az embert.

Példának hoznám az édesanyámat, aki három alkalommal is legyőzte a rákbetegséget az életében, és 83 éves koráig élt úgy, hogy a cigaretta lógott a szájában.

Soha nem mondott ki semmit, ami a betegséget illette volna. Elment az orvoshoz és egy dologban kellett, hogy biztos legyen, hogy van vele elég cigaretta. Nem törődött vele mit mondott az orvos. Nem volt hajlandó abbahagyni a dohányzást és nem volt hajlandó meghalni sem az ő kedvükért. Vége a történetnek.

És nem beszélt többet arról mit mondott az orvos. Az utolsó évben elmondtam neki, - ahogy teneked kell ellenállni a fájdalmaknak! Mondta, hogy persze, ellenállok!

Egy orvosi történetet tudok most elmondani nektek a fájdalomról. Egy orvos arról beszélt, hogy mi az, amit beengedünk az elménkbe, és az elménken keresztül beesik a szellemünkbe. Elmondta ez az orvos, hogy a fehérvérsejteknek kis antennájuk van. És mindaz, amin gondolkodunk, és mindaz, amit forgatunk magunkban, és mindaz, amit kiejtünk, ezek kis jelzéseket küldenek a fehérvérsejtekhez.

Ha pl. az ember fájdalomcsillapítót vesz be, akkor az elménkben úgy észleljük, hogy minden rendben van, és nem veszi fel a harcot, és nem funkcionál a fájdalommal szemben úgy, ahogy kellene.

Az én édesanyám soha nem volt hajlandó bevenni egy fájdalomcsillapítót sem. Amikor egyszer a lépcsőn olyan helyzetben esett el, hogy eltört a hátcsontja, egyetlen éjszakára sem volt hajlandó beköltözni a kórházba, hazajött, és megtagadta a fájdalomcsillapítókat is, nem vett be egyet sem. És ha beszélünk arról, hogy ilyenkor vannak közbenjárások és kihordások, hát voltak!

De amiben az ember hisz, és amin gondolkodik ez így összességében, az egész testünkre hatással van, az egész életünkre kihatással van. Be fogom ezt nektek bizonyítani, ma egy új úton fogjuk megközelíteni ezt az igazságot.

Semmi, ami az emberbe bemegy nem képes megfertőzni. Sokan nem hiszik ezt különben. A testünket lehet, hogy beszennyezzük, de a szellemünket nem leszünk képesek vele megfertőzni.

Valaki mondhatja, hogy ezt a bizonyos ételt ne edd, mert ez nincs jóváhagyva Istentől. Nagyon régen, a tizenharmadik kerületben voltam, és voltak ott néhányan, akik le voltak döbbenve, amikor megtudták, hogy én húst eszem. Kérdeztem, hogy te cigizel, és te beszélsz nekem? És alkoholt is iszol, egész éjszaka partizol és öntöd le az alkoholt és jössz hozzám, hogy én mit eszem?

Isten nem az alapján helyesel minket, hogy mit eszünk. Mi az, amit Isten lát? A szíveket látja Isten. Mi a bűn az Ő szemében? Az egyik helyen úgy írja a Biblia, ha tudna az ember jót tenni, és nem cselekszi, bűne az annak. Másik helyen pedig, azt írja, hogy mindaz, ami nem hitből van, bűn az. Hónapokat tudnék ezen időzni és sorolni.

Keresztény törvények, legalizáció, az nem hitből van. Ha valaki tudna jót cselekedni, és nem teszi azt... Nem ugyanez a helyzet mindannyiónkkal, mert az egyik tudja, meg van az a tudása, másiknak nincs meg az a tudása. Tehát nem lehetséges, hogy te tisztában vagy vele, hogy mi az, amit az illető tud.

Hogy tudnám megállapítani, hogy a te életedben mi a bűn? Ezért nem ítéljük meg egymást. Mert ha mindabban a világosságban jársz, amid van, és engedelmes vagy abban Istennek, és teljes szívedből követed Őt, akkor Ő meg van elégedve veled. Még akkor is, ha te nem teszel mindent helyesen.

Ha vele maradsz, az úton maradsz vele, akkor bízhatsz benne, hogy Ő majd megváltoztat, időről-időre és más leszel. Mert Isten olyan , hogy mindent nem önt egyszerre a nyakunkba, hanem csak azt mondja, hogy menj tovább.

Volt egy rock zenész sztár, aki újjászületett. Nagyon szerette az Urat, olvasta a Bibliáját, közben itta a viszkit és lőtte be a kábítószert. Van, aki azt mondaná rá, hogy akkor nem is üdvözült.

Amikor a keresztények Isten útjára kerülnek, és a fiatal keresztényekre nagyon kemény ítéleteket szabnak, és nem hajlandóak elismerni, hogy ők sem jutottak el idáig Istennel egyik napról a másikra. Hosszú évekbe telt, míg te ide felnövekedtél.

 Tehát mindazok, akik szeretik Istent, nyugodtan bejöhetnek a gyülekezetbe, azért mert más ruhát viseltek, vagy valamiben más vagy, attól még elfogadunk és szeretünk. Vagy az elmúlt héten valami rosszat tettél, nyugodtan gyere be a gyülekezetbe, Isten úgy is tudja, mit tettél. Ha Isten elől akarnál elrejtőzni, és elmennél repülővel a dzsungel közepébe, Isten azt mondaná, hogy itt vagyok, mit keresel itt?

Tehát a keresztények is szeretnek téged, lehet, hogy nem szeretik minden utadat, de szeretnek téged. Ezek a szellemi kapcsaink, amik az internet hálón jönnek létre, ezek is azt biztosítják, hogy bárki közénk bejöhet, és szeretettel fogjuk fogadni, mert közénk tartozik. Visszatérve tehát a Máté 15/11-re, ami megerősíti, hogy …

11. Nem az fertőzteti meg az embert, ami a szájon bemegy, hanem ami kijön a szájból, az fertőzteti meg az embert.

Látjuk-e, hogy a száj milyen fontos? Mielőtt ezektől az Istennek nem tetsző hagyományoktól meg tudnánk szabadulni, rá kell látnunk, hogy mik is azok valójában? Sok minden van, amiben az emberek részt vesznek, és működtetik azokat, de nem hívják őket hagyományoknak. Úgy gondolják a hívők, hogy ez Istentől van, de valójában nem Istentől van.

Hogyan fogjuk megtalálni ezeket, amik az életünkben jelen vannak, hogyan fogunk rálátni ezekre, amelyek ott vannak az életünkben és megfosztanak minket Isten Igéjének az erejétől? Az első legfontosabb a szánk! Én is hallom néha, hogy mi jön ki belőle.

Az emberek gondolják tévesen, hogy ha ezt, vagy azt teszik, akkor Isten majd nem lesz képes elfogadni őket úgy, mint előtte, de igazából, ami kijön a szánkból, azáltal érjük el ezt a minősítést Istennél. Még pontosabban, ami a szívből jön ki, a szívből folyik ki a szájon keresztül. Ez az, ami beszennyez minket.

Inkább ez szennyez meg minket, mint az, hogy miként öltözünk a gyülekezetbe, és erről készítenénk valami előírást. Vagy, hogy miként vegyük a keresztséget, és erről rendelkeznénk, - mert Isten a szívet tekinti.

És senki nem tudja igazán, hogy mi van a te szívedben. Teljesen ez sem igaz így, mert lehet, hogy minden részletét nem tudjuk annak, ami a szívedben van, de abból, hogy mi van a szívedben, sok mindent elárul az, hogy miként szólalsz meg. És ezáltal be tudjuk azonosítani, hogy mi van a szívedben.

Máté 12/33 Vagy legyetek jó fák, és teremjetek jó gyümölcsöt, vagy legyetek romlott fák, és teremjetek romlott gyümölcsöt, mert gyümölcséről ismerik meg a fát.

Honnan lehet megismerni egy fáról, hogy az cseresznyefa? Nagyon bonyolult dolog ez? Valaki odajön hozzád és mond egy hazugságot, és megint egy másik valaki odajön és elkezdi őt mentegetni azzal, hogy de az illetőnek nagyon jó szíve van. Én nem így gondolom.

Ami belől van, abból jön ki, legelőször a szánkból lehet ezt megállapítani. Hústest probléma, mondod te. Ki az, aki irányítja a hústestedet? A saját hústested és saját gondolataid felett, neked kell uralmat venni, mert senki nem tudja megtenni helyetted.

Beteg vagyok. – Ez pedig egy teljes hazugság. Nem lehetsz beteg. Ha szolgálatra kerül a sor, sokan úgy gondolják, hogy az emberek nem adnak lehetőséget a szolgálatra, nem tisztelik az én helyemet, az én szolgálatomat, mert én egy próféta vagyok, és tisztelj engem ennek megfelelően.

Ha cseresznyefáról van szó, megvárjuk a tél idejét, hogy az elmúljon és hozzon levelet… Nem kell kiírni a nyakunkra a táblát, hogy mi is vagyunk, mert nem a táblákban és a címekben van a lényegi különbség, hanem a gyümölcsökben, és az eredményekben.

Csak kövesd Istent és előbb-utóbb mindenki fel fogja ismerni a te elhívásodat, ajándékodat. Ha van ott egy ajándék, akkor az előbb utóbb gyümölcsöt fog teremni, és az emberek látni fogják azt. Mi szennyezi be az embert? Az, ami kijön a szájból. Ha gonosz dolgok vannak odabent, azok ki fog jönni.

34. Mérges kígyóknak fajzatai, mi módon szólhattok jókat, holott gonoszok vagytok? Mert a szívnek teljességéből szól a száj.

Kiszivárog a szádból, amivel telve vagy belül, az kiszivárog a szájon. Ha időt töltesz valakivel, kiszivárog belőle, hogy mi van benne belül. Sok dologról úgy gondoljuk, hogy rendjén van, de nekünk Istennel kell telve lennünk.

Sokan vannak, akik az autókkal vannak telve belül, ezek csak azt mutatják meg, hogy mi az, ami fontos az illetőnek. Lehetnek különböző hobbyjaink, de attól még Istent kell az első helyen tartani az életünkbe, a szívünkbe. Mert a szívnek teljességéből szól a száj. Amit ma hallotok, ez segíteni fog nektek abban, hogy szabaddá váljatok.

Jakab 1/22 Az Igének pedig cselekvői legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat.

Az első számú út, hogy miként cselekszünk az Igén, - a szánkkal.

26. Ha valaki istenfélőnek tartja magát, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem megcsalja a maga szívét, annak hiábavaló az istenfélelme.

Vagyis nem jó semmire, hiábavaló az ő vallása. Ha valaki nem figyeli az ő száját, akkor az ő vallásossága semmire nem jó. Ha ez a vallásosság nem jó semmire, és nem tud ránk jó benyomást tenni, akkor kit fogsz megnyerni vele?

Ez az egész, a második fejezetre is kiterjed. Elmagyarázza, hogy a hitnek vele egyező, egyirányú cselekedeteknek kell lenni. Tehát az alapján kell cselekednünk, amit hiszünk. Nem elég azt mondogatni, hogy hiszem, és hiszem. Az alapján cselekedni is kell.

      Hiszem, hogy gyülekezetbe járni jó, és közben odahaza maradsz és nézegeted a különböző tv csatornák műsorát. Hiszem, hogy jó ez az adakozás, de közben nem csinálsz semmit. Hiszem, hogy jók ezek a tornagyakorlatok, egész nap nézheted a képernyőn, hogy hogyan kell tornázni, de az neked nem lesz hasznodra, hacsak nem cselekszel te is úgy.

A hitünket tehát elsősorban a szánk szavaival lehet kifejezni, azon keresztül, hogy mit mondunk ki.

Jakab 3/1-2 Atyámfiai, ne legyetek sokan tanítók, hiszen tudjátok, hogy súlyosabb ítéletben lesz részünk. Mert mindnyájan sok dologban vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni.           

Képes az egész testét az irányítása alá venni. Igaz-e ez, hogy az egész testünket a szánkkal képesek vagyunk uralom alá venni?

Képesek vagyunk-e az étvágyunkat így az uralmunk alá venni, vagy a veseműködésünket, a tüdőnket, vagy a szívünket? A legtöbb ember ezt nem hiszi, mert ha hinné, akkor nem mondaná ki azokat, amiket…

3. Ímé, a lovaknak szájába zablát vetünk, hogy engedelmeskedjenek nékünk, és az egész testüket irányíthatjuk.

4. Vagy nézd a hajókat, noha mily nagyok, és még ha erős szelek hajtják is őket, mindazáltal a kis kormányrúd oda irányítja, ahová a kormányos szándéka akarja.

5. Így a nyelv is kicsiny tag, de nagy dolgokkal dicsekszik. Ímé, csekély tűz, mily nagy erdőt felgyújt!

Ha a ló testének méretét vesszük, és fizikai erőnkkel próbáljuk a lovat rávenni, hogy elmozduljon, nem boldogulnánk vele. De ha zablát teszünk a szájába, az olyan, mint egy kormánykerék, irányítani tudjuk vele.

Vagy egy másik példát is hoz a Biblia, a kormánykeréknek a hajtórúdját, amivel lehet a hajónak az irányvonalát irányítani, az egész hajónak az irányát kézben lehet tartani. Ma erre a legjobb példa az autónak a kormánykereke.

Nem lehet azt mondani, hogy hiszem, hogy az Úr irányítja az autót, hiszem, hogy Ő vezeti az autómat. Ez nem működőképes felállás. Az Úr nem mondott ilyet. Mégis az emberek ezt teszik. Bármit kimondanak azzal kapcsolatban, hogy éppen miként érzik magukat, azután hozzáteszik, hogy az Úr kezében van minden.

Egy erős állítás következik. A te szavaid az életedben nagyobb súly képviselnek, mint sok esetben a Mindenható Istennek a szavai, vagy bárki szavai. Miért? Ha Isten kijelenti, hogy a te bűneid árát megfizette Jézus véráldozatában, és te azt mondod, hogy ezt nem fogadom el, kinek a szava lesz uralkodó az életedben?

Ha a Biblia írja, márpedig írja, hogy az Ő sebeivel meggyógyultál, és te azt válaszolod, hogy én ezt nem hiszem, meg fogok halni. Kinek a szava fog megállni az életedben? Így lehet beazonosítani a hagyományainkat. Az első dolog, hogy mi van a szánkban, miben hiszünk? Hol van ez az Írásokban, a Bibliában?

Szolgáltam már nagyon erős gyógyító kenet alatt, hosszútávon azonban nem fog történni semmi jó, akármilyen gyógyító ajándék van jelen, ha az illető nem veszi kezébe az elméjét, a gondolatait és a szavait. Ez az igazság pl. a nagymamák esetében. Neki a zöld pirulák voltak szimpatikusak, neki zöld pirulákat készítettek liszt tartalommal, és mondták, hogy ez majd jó lesz, és beszedte és meggyógyult.

Amikor ezeket a zöld pirulákat leállították, akkor hiányeffektusok léptek fel a szervezetben. Mert az elme így vezérli le, hogy a szívünkben mit hiszünk, és miként gondolkodunk. Ilyen hatással van, hogy miként működik azután a testünk, egyik vagy a másik módon reagál.

Tehát meg kell hoznunk a döntést, hogy mi ezt megváltoztatjuk. A dohányzásról is elmagyaráztam már, de sok minden másra is ráilleszthető. Mondja az illető, hogy megpróbáltam leszokni róla, de nem megy. Mi az, amiben hisz az illető? Most jött ki a szájából, abban hisz és ki is mondta.

Vagy: az én gyülekezetemben mindenki szegény, nem adakoznak. Nincs elég pénzünk arra, hogy evangelizáljunk, amúgy sem marad meg senki nálunk. Mi az, amiben hisznek? Most mondták ki a szájukkal, abban hisznek, és az van meg nekik. Mi az, ami igazságként jön az életükbe? - Nem tudom abbahagyni. Senki nem marad meg.

Az egyik illető hozzám jött és mondta, hogy a könnyzacskóival van problémája, nincs könnytermelése. Ez egy példa, ezer különböző dologgal lehetne, hogy panaszkodjon valaki. Vagy: elmentem az orvoshoz, semmi rosszat nem találtak a szerveimben, de még sincs rendben valami. Az orvosok próbálták megtalálni az okát, még sem működik. Az orvosok jelentéseit hússzor képesek az emberek elmondani a sorban. Mi az, amiben hisznek? Kérdezzük meg tőle, hogy milyen régen mondogatod ezt?

Senki nem marad meg az én gyülekezetemben. Nem jönnek az újjak, az evangelizáció sem ér semmit. Nem látják a pásztorok, hogy ebben hisznek valójában. Az ördög rávette egész Európát, ezt mondogatják a keresztények, hogy nem történik nálunk semmi. És mindenki egyetért velük. A fiatalember három éve mondogatta ezt a könnyzacskójáról.

Vagy: a szolgáló azt mondja, hogy abszolút senki nem érdeklődik Isten dolgai felől. Tudjuk már, hogy mi az, ami nem működik. Most tegyünk valami mást, ami működik. Vagyis: - az én könnyzacskóim teljesek, tökéletesek. Amint most még nincsenek, úgy szólítom őket, mintha már meglennének.

Ha már ténylegesen telve vannak a könnycsatornáid, jól funkcionálnak, akkor már nincs szükséged a hitre, akkor már úgy van. Akkor nem kellene a nem létezőt úgy szólítani, mint a már meglévőt. Az emberek tehát megbotlanak ebben a hit dologban, pedig ez olyan egyszerű.

Mielőtt az ördög próbált volna tüneteket rám tenni, már előtte megalapoztam a szívemet ebben, mert tudtam, hogy a tolvaj nem egyébért jön, de jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Ezért előtte megalapoztam a szívemet.

Az emberek csak akkor próbálják megharcolni a hitnek a szép harcát, amikor támadás alá kerülnek! A hitedet aláaknázza mindaz, amiben hiszel a régmúltból, és ami kijön a szádból. Ha dohányzol és fújod a füstöt, mondd ki, hogy szabad vagy a dohányzástól. Ha kitartó vagy benne és munkálod a hitedet, szabaddá válsz valóban.

Vagy: az évnek az ilyen esős időszakában, nekem mindig ilyen és olyan tüneteim jönnek, mondod. Vagy ezt nem tudom megenni, mert ha ezt megeszem, akkor ilyen dolgok történnek velem, és nem is eszed. Azt mondod, te nem ehetsz ilyen dolgot. Valóban az lesz a vége, hogy nem ehetsz ilyet.

Vagy: nekem macskaszőr allergiám van, vagy a kutyaszőrre vagy allergiás, vagy a kölni szagát nem bírod. Van más, aki azt mondja, hogy ő az emberekre allergiás. Nagyon magányos élet vár az illetőre. Azok, akik így beszélnek, szenvednek.

Képes vagy ezekből megváltozni, de először az Igét magadba kell építeni. És ha így teszed, akkor meg is változik minden. Tehát a nem létezőket, úgy kell szólítani, mint a már meglévőket. A te szavaid felépítenek, vagy összetörnek. A szavaiddal teszel lehetővé dolgokat az életedben, vagy a szavaiddal kizársz bizonyos dolgokat az életedből.

Mi megváltást kaptunk mindenféle bőr érzékenységtől. És mivel ellenállsz neki, azt jelenti, hogy nem is gondolkodsz róla. Azt a gondolatot leveted a magaslatról. Amikor az aratás közelében voltam, olyan sűrű volt a por, hogy nem kaptam levegőt. Mivel ellenálltam neki, ez az érzékenység megtört az életemben.

Tehát az életünk egy bizonyos irányba halad. Egyre szegényebbek és szegényebbek leszünk. Egyre inkább tönkremegyünk, és a gyermekeink egyre bolondabbak lesznek. Rossz irányba haladunk így! Mi az elsőszámú dolog, amire hallgatnod kell? Hogy mi az, amit eddig mondogattál? Siránkoztál-e eddig arról, hogy milyen rossz a helyzet? Vagy: pont olyan sorba jutottunk, mint Görögország.

A jegyzeteimben volt az is, hogy a politikusok milyen dolgokat ’énekelnek’. Annyira énekelték ezeket a dolgokat, hogy ha megnézitek az EUR értéke lecsökkent, a valuta leromlott és az egész világra egy romlást hozott. Pedig ez egy hazugság volt. És köszönöm Istennek, hogy van egy államtitkára az országnak, akiben van valami értelem. Mindig is kedveltem őt. Varga Mihály a neve, ő a kincstár pénzeket kezelte előtte, nagyon tehetséges.

Tehát az ilyenfajta beszédre, a nemzetközi pénzalap fog minket meglátogatni. Túlköltekezni nem fogják engedni az országot, már az idén kétszer betekintést kaptak a könyveléseink. Én tudom, hogy ezt az országot, hogy lehet gyarapodóvá tenni. Valaki még tudja?

Nincs szükségem politikusokra hozzá, és nincs szükségem az Európai Unió pénzének sem hozzá, hanem csak meg kell változtatni azt, amiben hiszünk, és amit beszélünk mindannyian együtt, és akkor képesek vagyunk ezt a nagy hajót irányváltoztatásra bírni. Mit kell tennünk? A kormánykereket kell megragadni.

Én valóban úgy is gondolom, hogy a jelen körülményeimnek nem engedem meg, hogy befolyással legyenek, vagy kihatással a jövőmre. Vagyis el kell kezdened mondani, hogy – Jézus nevében, én jobban vagyok!

Ma sok mindent ki kell még mondanod. – Az immunrendszerem egyre erősebb. Jézus nevében a pénz bejön hozzám, és ez a dolog bizony megfordul, és én növekszem. Nem egy nap és nem egy hét alatt fog megtörténni a változás. Egyre inkább növekszünk, és egyre erősebbek vagyunk.

A Biblia egyébként is mondja, hogy had mondja a gyenge, hogy erős vagyok. – Én erős vagyok! Mit mondanak legtöbbször a gyengék? – Mi lehet a baj velem, olyan gyenge vagyok. Kérlek, imádkozz értem, olyan gyengének érzem magam.

Értsd meg, hogy én hiába imádkozom érted, ha te nem kerülsz egy akaratra, közös akaratra az én imámmal. Hanem amit te a szádon kiejtettél, tulajdonképpen te azt imádkozod. A hited hozza meg a különbséget. A szánk az első számú pont, ahol meg tudjuk cselekedni a hitünket.

A Róma 4/17-ben találod meg ezt az alapelvet, hogy azokat, amelyek nem léteznek, előszólítja, mint meglévőket. Vagyis Ábrahám nem tekintett a testére, hogy az most halott állapotban van, hanem erős lévén a hitében, dicsőséget adott Istennek. Teljesen meg volt győződve róla. Ez az, amikor Istennek dicsőséget adsz. A hit tehát nem arról szól, hogy most hogy érzed magad.

Megengedjük, hogy a szavaink megváltoztassák azt, hogy most hogy érezzük magunkat, és amiket majd látunk. Ha halat eszem, az nem marad meg bennem. – Változtasd meg, amit mondasz, és ez működik. És miközben kijön belőled, közben mondod, hogy olyan jól meg tudom emészteni, dicsérem érte Istent.

Ugyanez a helyzet, amikor valami zűrzavaros helyzetben vagy. Képesek vagyunk az egész helyzetet megfordítani a szánknak a szavaival. Ma kezdjük ezt el, ma meg fogunk változtatni dolgokat, és továbbra is csak ezeket fogjuk kimondani.

 És meg fogjuk kérni Istent, hogy tegye meg, hogy mutasson rá az ujjával arra, hogy mi az, ami az életedet ebbe az irányba befolyásolta eddig? Mert azonosítani kell, és meg kell találni, hogy van valami a gondolataidban, vagy abban, amit kimondasz, ami téged ebbe az irányba visz.

Tehát érted-e a lényegét? Hogy honnan vettük azt, amiben most hiszünk? Lehet, hogy a politikából merítettük, lehet, hogy a professzoraink tanították nekünk, vagy a hírekből hallottuk, hogy ez így van, nagymamától is hallhattuk, vagy a szüleinktől.

Valaki egy rossz jelentést ad és elfogadod, mintha az lenne az igazság, és utána azt mondogatod és mondogatod. Tehát nyugodtan ülve, ezt az imát gondold majd végig.

Mondjad: Mennyei Atyám, Istenem! Életem bármely területén, ahol az én szavaim akadályoztak téged, mutasd meg nekem. Segíts nekem azt felfedezni, hogy mi az, amit rosszul mondok? Mi az, amit kimondok, és nem egyezik veled? És azokat megváltoztatom. Azt fogom kimondani, amit te mondasz. Mindegy mit érzek, azt mondom ki, amit te mondasz. Mindegy, hogy miként volt előtte, azt mondom ki, amit te, és úgy lesz, ahogy te mondod. És tiéd lesz minden dicsőség! Minden dicsőség ebben a tiéd lesz, Jézus nevében! Ámen!

És utána felemeled a kezed és dicsőíted, megköszönöd neki. Dicsőség neked, köszönöm neked. Ezt jelenti az, hogy erősek vagyunk a hitünkben, hogy dicsőséget adunk Istennek. Köszönöm Uram, a dolgok megváltoztak. Meg kell köszönni.

Erősek vagyunk a hitünkben, dicsőséget adunk Istennek, mert ez fogja megváltoztatni a szívünkben lévőket, a bensőnk változik meg először és utána a külsőnk. Minden rosszat jóra tudunk fordítani így.

Álljunk fel, még szeretnék valamit mondatni veletek. – A testemet erősnek nevezem, az immunrendszeremet erősnek nevezem. A keringésem tökéletes. A szívem erős. A tüdőm tiszta, az ereim átjárhatók, az artériáim tiszták és szabadok, a csontjaim erősek, minden szervem tökéletesen működik. A testem egészséges, a fejem tetejétől a lábam ujjáig. Erősnek nevezem a testemet! Erősnek! Erősnek! Egészségesnek! Hallelúja!

Mi a helyzet a pénzzel? Ott is dolgunk van.

Mondjuk: Növekszem, mert Isten áldásai vannak rajtam, mert én adakozom, magvető vagyok, és ez visszajön hozzám, jó mértékkel, megnyomottat, megrázottat, színig teltet adnak az emberek vissza az én ölembe, állandóan adnak az emberek nekem. Pénzt, jó üzleteket, dolgokat, kegyeltséget, és egyre jobb és jobb dolgokat. Mert egyre inkább növekszem Jézus nevében. Köszönöm Uram!

Dicsőség az Úrnak! Ámen!

BÉKEVÁR FŐOLDAL