2010.05.04.   

KRISZTUS TESTE 2.

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2010. május 02.

 

Ahogy a csillagoknak különböző a fényük, ugyanúgy a mennyben is. A keresztényeknek is különböző fényük és dicsőségük lesz, nem egyformák leszünk. Mi szeretnénk a legmagasabb ragyogást elérni.

Efézus 4/15-16 Hanem az igazságot szólván szeretetben, mindenestől fogva növekedjünk abban, aki a Fej, a Krisztusban. Akiből az egész Test szép renddel egyberakva és egybeszerkesztve az Ő segítségének minden kapcsaival, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkásággal teljesíti a Testnek növekedését a maga felépítésére szeretetben.

Az egész gyülekezet, világméretű tekintetben, összességében Krisztus Teste. És így egy helyi Test, ugyanígy része a nagy Testnek. Igaz, hogy sok esetben, a keresztények nem tekintik megfelelőképpen az Úr Jézus megtört testét, a fizikai testét.  Megkorbácsolták az Úr Jézus testét, értünk sebesíttetett meg és elhordozta a testén a betegségeinket, a gyengeségeinket, fájdalmainkat, nem kell, hogy ezekben éljünk.

Azt is el kell ismernünk, és tekintettel kell arra is lennünk, hogy Krisztus Testében, más helyi Testek is vannak. Ha az ember egészségben akar járni, akkor az Újszövetségnek a parancsolatát teljesítenie kell.

Mózes II. levelében, a felsorolt fejezetekben, nagyon sok helyen lehet azt megtalálni, hogy Isten azt mondja, hogy ha engedelmeskedsz ezeknek a parancsolatoknak, akkor én ezeket, és ezeket az áldásokat adom neked, és ezek között ott szerepelt a gyógyulás is.

Meggyógyítalak téged, ha az én parancsolataimban jársz és az én rendeléseimet betöltöd. Mindig ott volt ez a „ha” szócska. Ha engedelmeskedsz, ha engedelmesen hallgattok az én szavamra.

Mi pedig Ábrahám áldását kaptuk meg Jézus Krisztusban. Tehát nekünk egyetlen áldás azok közül nem hiányozhat az életünkben. De ahhoz, hogy minősüljünk ezekre az áldásokra, nekünk nem a tíz parancsolatot kell megtartanunk, az nem kötelező ránk nézve. Az Ószövetség rendelései ránk, így nem vonatkoznak, mert egyetlen egy rendelésében az Újszövetségnek összegződik, a szeretet parancsolatában.

Róma 13/8 Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki szereti a felebarátját, a törvényt betöltötte.

János I. 3/22 És akármit kérjünk, megkapjuk tőle, mert megtartjuk az Ő parancsolatait, és azokat cselekesszük, amik kedvesek Őelőtte.

Az Újszövetségben ez az új parancsolat az, amit a 23. vers mond nekünk:

/23/ Ez pedig az Ő parancsolata, hogy higgyünk az Ő Fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint megparancsolta nekünk.

Tehát két kulcsfontosságú dologgal találkozunk, a hittel és a szeretettel. Ha hitben és szeretetben járunk, akkor az Újszövetség minden rendelését, minden parancsolatát betöltjük. Minden nap, az életed minden napján van lehetőséged arra, hogy ne hitben, vagy ne szeretetben járj. De ilyenkor magadat csalod meg, mert a hozzáférési jogod vonod meg attól, hogy ezekben az áldásokban járj.

Úgy gondolják az emberek, hogy mindegy hogy élnek, hogy cselekszenek, ők akkor is áldottak. Ez nem így van, az emberekkel tisztességes módon és jól kell bánni! Nem lehet, hogy az ember kétségekben jár, önző módon viselkedik mindenkivel és amellett elvárja az egészséget és a gyarapodást, mint áldásokat az életében. Mindazokat az áldásokat, amit elvárnánk az életünkben, azok nem fognak jönni, mert nem így működik ez. Ha te betartod a szeretet parancsolatát, akkor Isten is megtartja az Ő részét.

Az I. Korinthus 12 szerint olvastunk arról, hogy Isten elhelyezte a tagokat a Testben, méghozzá úgy, ahogy az Istennek tetszett. Ezért nem tekinthetünk a másiknak a helyére, nem mondhatjuk azt, hogy ez az a hely, amit én kívánok magamnak. Nem! Azt a helyet nem akarod magadnak! Mert a saját helyedet szeretnéd magadnak, mert ott van a te kegyelmed.

Ha nem vagy a helyeden, akkor nem vagy abban a kegyelemben, amely annak a helynek adatott és így nagyon gyorsan elesik az ember, és bajba kerül. És nagyon sokan vannak, akik nincsenek a helyükön Krisztus Testében, ezért nem is boldogok, és viszonylag kényelmetlenül érzik magukat azon a helyen. De ha a helyeden vagy az Úrban, azon a megfelelő helyen vagy, akkor kényelmesnek tűnik ott lenni.

 Két alapvető kulcs, hogy ide az ember eljusson, és ott maradjon, az egyik a hit, a másik a hűség! Ha nem vagyunk még ott azon a helyen, de hűek vagyunk, és jól sáfárkodunk azzal, ami már ránk bízatott, akkor eljuthatunk arra a bizonyos helyre. És ez fogja eldönteni azt, hogy milyen gyorsan és hogy eljutunk-e, arra a bizonyos „ott” helyre.

Ezért nagyon kell figyelni arra, ami most jelenleg ránk bízatott, hogy azt hűséggel elvégezzük. Ha nem tesszük ezt, akkor esetleg el sem jutunk majd arra az „ott” helyre. Tehát az, hogy most hogy viszonyulunk azokhoz a dolgokhoz, amelyekben vagyunk, az határozza meg, hogy arra a bizonyos helyre, ahová igyekszünk, valaha is eljutunk-e?

Mindenki az alsó szinten kezdi, mindenkinél egyformán így van, nem fent kezdjük, és ha nem kezdjük el ott a járást, akkor nem fogunk odajutni. Tanulmányozzák a nagyok életét, hogy mi hozta azt, hogy Isten felkentjeivé lettek, vesszük pl. a kis Dávidot példának, ő volt a testvérei közül a legkisebb, legfiatalabb.

Mit jelent ez? Ő tett rajtuk túl minden tekintetben, őnéki kellett a nyájra is vigyázni, míg a többiek a király hadseregében szolgáltak. Mondhatjuk, hogy a helyzetnek a legalján volt, ott kezdi az ember. Ha az emberben nincs meg ez a mentalitás, hogy ott hajlandó elkezdeni, akkor soha nem fog elérkezni „oda”. Tanulmányozták a nagy felkentek életét, és ezt találták.

Isten az Ő tetszése szerint elhelyez téged a Testben valahol, és másokat pedig köréd épít. Isteni elrendeléssel, és isteni célokkal Isten köréd helyez az évek során másokat. Dicsérjük ezért az Urat! Ezek, akiket köréd helyez Isten, azt a célt szolgálják, hogy segítsenek abban, hogy oda eljuss, ahol a végcélod ki van jelölve.

Kolosse 2/2 Hogy vigasztalást vegyen az ő szívük, egybekötetvén a szeretetben és hogy eljussanak az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára, az Isten és az Atya és a Krisztus ama titkának megismerésére.

Tehát a szeretetben vannak egybekötve ezek a szívek Őbenne…

/3/ Akiben van a bölcsességnek és ismeretnek minden kincse elrejtve.

Így folytatják a következő versek:

/18-19/ Senki tőletek a pálmát el ne vegye, kedvét találván alázatoskodásban és az angyalok tisztelésében, olyanokat tudakozván, amelyeket nem látott, ok nélkül felfuvalkodván az ő testének értelmével. És nem ragaszkodván a Főhöz, akiből az egész Test, a kapcsok és kötelek által ellátva és egybeszerkesztve, növekedik az Isten szerint való növekedéssel.

Az ördög nagyon ravasz azokban a dolgokban, amelyeket szeret felmutatni Krisztus Teste számára. Itt pl. az angyalok figyelmére összpontosítottak és az angyalokat imádták. Manapság az emberek a démonokra irányozzák a figyelmüket legtöbbnyire.

Végül is mindegy, hogy a figyelem mire összpontosul, az angyalokra, a démonokra, a közbenjáró imaharcosokra, vagy bárhova, - figyeljük meg, hogy hova nem jut a figyelmünk teljesen: Jézusra nem összpontosítunk ilyenkor!

Tehát bármi, ami elveszi a figyelmünket Jézusról, akire kellene összpontosítanunk, – tudjuk, hogy az imádság, az egy nagyon jó dolog, de elkövethetjük azt a hibát, hogy nagyobb hangsúlyt fektetünk az imára, mint Jézusra.

Lehet, hogy ez most furcsán hangzik, de az imádság is válhat kötelességgé, vagy cselekedetté. Amikor erőlködünk ezekben a cselekedeteinkben, imádságainkban, akkor a hústestben vagyunk, és utána a dicsőséget annak az imádságnak adjuk, ami elvégezte azt a dolgot ahelyett, hogy Jézusnak adnánk azt.

Valaki meggyógyul a gyülekezetben, azt várjuk el rögtön, hogy persze mert én imádkoztam érte, keresztülimádkoztam. Mit tesznek ilyenkor az emberek? Dicsőséget adnak az imádságnak, – mi szültük ezt a dolgot meg, mi végeztük ezt el.

Tehát az igazság úgy szól, hogy bizonyos dolgoknak szükségük van imádságra, de más dolgok is odacsatlakoznak. Mi a helyzet pl. azzal a kedves hölggyel, aki meghívta az illetőt a gyülekezetbe? Vagy miért feledkezünk meg azokról, akik a bejáratnál pl. mindenkit oly kedvesen üdvözölnek? Vagy miért feledkezünk meg a Szent Szellemről, aki mint egy hatalmas karmester, az egészet egybeszerkesztette.

Vagy miért nem gondolunk a Jézusra, aki meghalt azért, hogy ez megtörténhessen? Tehát senki nem mondhatja, hogy én tettem azt meg. Meg kell köszönni Istennek, ha részed lehetett benne, és az Úr használt téged ebben. De boldogan tudom bejelenteni neked, hogy Jézus cselekedte meg!

Zsidó 7/25 Ezért Ő mindenképpen üdvözítheti is azokat, akik Őáltala járulnak Istenhez, mert mindenha él, hogy közbenjárjon érettük.

Nagy igazság! Ezért képes üdvözíteni azokat, akik Őáltala Istenhez járulnak, mert mindenha él, hogy közbenjárjon, hogy könyörögjön érettük. Állandó készenlétben áll, ott áll, hogy ha kell, könyörögjön érettünk. És hogy az Igén cselekedhessen. Tehát Ő kapja meg a dicsőséget ezért! Neked pedig ragaszkodnod kellene a Főhöz.

Az is lehet, hogy többet kezdesz beszélni az angyalokról, mint Jézusról. Nincs szükséged arra, hogy a szellemek megkülönböztetésének ajándéka legyen benned, ahhoz, hogy tudjad mit végzett az Úr. Vedd észre ilyenkor, hogy többet beszélnek bizonyos más dologról, mint Jézusról, és ez nem helyes!

Kolosse 2/19 És nem ragaszkodván a Főhöz, akiből az egész Test, a kapcsok és kötelek által ellátva és egybeszerkesztve, növekedik az Isten szerint való növekedéssel.

Vagyis mindannyian együtt vagyunk részesei ennek a növekedésnek. A Fejtől kezdődik ez a növekedés, és a Fejhez megy vissza mindez. Jézus mondta, hogy én vagyok az Alfa és az Omega, a kezdet és a vég. Ő a hitünk szerzője és bevégzője. Aki elkezdi bennünk ezt a jó munkát, Ő be is végzi ama napra. Ő a hitünknek a bevégzője.

Mi hiszünk az imádságban, és folytonosan imádkozunk is, de amikor az imánk választ nyer, akkor nem arra mutatunk rá, hogy bizony én ezért imádkoztam és ezért történt. Nem! Isten tette ezt meg nekem! Ezt mondjuk ilyenkor. Tehát az elmondott imának nem mondunk dicsőséget, hanem annak adjuk a dicsőséget, aki megcselekedte.

Az imádság csak annyi volt, hogy megkérted Istent, és ez alapvető fontosságú. Ki kapja a dicsőséget? Nem az imádság, az Ige működik, Ő elküldte az Igéjét. Nekünk pedig megparancsoltatott, hogy ragaszkodjunk a Főhöz, ez azt jelenti, hogy ragaszkodjunk Jézushoz reggel, délben, délután és éjszaka, mindig Jézus!

És ha az elménk közben ötven csatornán időz egyszerre, akkor mind az ötven csatorna Jézusról kell, hogy sugározzon. És ha valaki megkérdezi, hogy szereted Jézust? – Igen! De mégis olyanok, akik Jézust szeretik, állandóan más dolgokról beszélnek, vagyis az elméjükben más dolgokra terelik a gondolataikat és meg vannak tévesztve.

Pedig, ha ragaszkodunk Őhozzá, akkor a Fejtől van az, hogy Ő látja el a Testet a kapcsok és kötelek által. Tehát azokhoz a tagokhoz is eljuttatja a táplálást, akikkel mi össze vagyunk kapcsolva, a mi kapcsaink és a mi köteleink – izületeknek is mondja egy fordítás – a testben.

Láthatjátok miért olyan fontos, hogy beszélünk ezekről az összeköttetett kapcsokról, mert Isten elhelyezett téged a Testben és másokat pedig köréd helyezett. Nem csak az a hely elrendelt Istentől, ahol te vagy a Testben, vagy ahol lenned kell a Testben, hanem az is elrendelt Istentől, akik körülötted kiépültek, akiket Isten körülötted kiépített a Testben.

Elképzelhető, hogy te magadat oda helyezed egy másik helyre, ahová csak te magad odaszegődtél, nem Isten tette, hanem te magad, saját elgondolásodból. Ha csak úgy odaszegődsz egy bizonyos szervezethez, vagy egy eseményhez, vagy egy gyülekezethez, vagy egy szolgálathoz, és az csak a te elképzelésed, amit te szeretnél tenni, és nem Isten terve. A Szellem ellátása, a kapcsokon keresztül… – erről egy másik alkalmon fogunk beszélni, mert ez megint egy másik téma.

Ez fogja tehát meghatározni azt életed minőségét, amit élni fogsz, ahová magadat úgymond besoroltad, vagy beilleszted, onnan fogsz vételezni dolgokat. Ami bennük van, akikkel körbevetted magad, ha elég hosszasan időzöl velük, elég hosszan vagy velük, azok a dolgok beléd fognak ivódni. Legyenek azok jó, vagy akár rossz dolgok. Ha ők telve vannak élettel, akkor ez a közösség nagyon jó neked. Ha ők telve vannak a halállal, akkor ez a halál fog beléd ivódni.

Ausztráliában az egyik pásztornak a testvére hallgatta állandóan a kemény rock zenét, a heavy metálos zenét. Egy napon elment a testvéréhez és azt mondta, hogy a halálomon vagyok. Huszonnyolc éves, gyönyörű fiatalasszony, aki férjnél volt. Haldoklom, mondta. Az egyetemen is ugyanez ment, ott vette ezt fel, és az, hogy leállította ezt a rock zenehallgatást, és helyette az Igét kezdte el hallgatni nagy hatásossággal, ez megmentette az életét. Mert a halál volt már benne, részesévé vált azzá vált, ami abban volt. Megváltozott, és megváltoztatta az életét, ami megmentette őt.

Ha olyannal vagy körbevéve, olyannal vagy közösségben, aki teljes a békességgel és bölcsességgel, akkor az, nagyon jó neked. De ha csak olyan világi szemét, sallang anyag van benne, akkor az, fog beléd kerülni.

Sok példát találunk erre a Bibliában, pl. Lót példáját, aki Ábrahámmal volt egy közösségben, addig áldott volt és gazdag volt. Későbbiekben azonban levált Ábrahámról, Sodoma és Gomora városát választotta, oda költözött be. Ez nem volt egy okos döntés tőle. Ez ostoba húzás volt. Nagyon sok keresztény ugyanígy ostobán cselekedett. Lótót az Ige ma is igaz embernek nevezi, köztük élt és gyötrődött az ő törvénytelen cselekedeteik közepette, amiben éltek, mert közöttük kellett, hogy éljen.

Az ember nagyon sok problémától megkímélhetné magát, és nem lenne szükség végigmenni azokon a dolgokon, ha nem azok közé az emberek közé, sodródott volna, ahová végül is került. Olyan emberekhez kapcsolódunk oda, akiknek a közösségéből kifolyólag sok megpróbáltatás és nyomorúság jön az életünkre. Tudják, hogy ez nem volt egy helyes döntés, mégis a kellős közepében találják magukat.

Lótót végül is Isten kimentette, de minden hozzátartozó rokonát, feleségét, családját és vagyonát, mindent elvesztett. Mindez azért történt, mert túl közel került az istentelenekhez, és mikor Istennek meg kellett ítélnie azt a gonoszságot, ami abban a városban volt, túl közel volt hozzájuk. És Lót nem lett istentelen velük együtt, ő igaz ember maradt. A Biblia igaz embernek nevezi őt, de rossz közösségbe került.

Mózes IV. könyvének 25. fejezetében, szintén olvashattok egy történetet, amikor rossz közösségek által, Izrael népére egy csapás következik és ezrek haltak meg azért, mert néhányan rossz közösségbe kerültek. Nem ellenőrizték le Istennel, hogy az egy helyes lépés-e, pedig meg kellett volna tenniük.

Sokan mondják, hogy nem kell Istent erről megkérdezni, úgyis tudom, hogy mit mondana. Sok ilyen példát tudnánk a Bibliából előhozni, amikor jó emberek rossz közösségekbe kerülnek és ennek meg kell fizetniük az árát.

Jósafát király példája, akinek a történetére most rávilágítunk, amikor Áhábbal a gonosz királlyal került kapcsolatba – pedig tudta, hogy milyen gonosz cselekedetei vannak – ez nem hozott áldást Jósafát életére sem.

A következő történetből látjuk, hogy óriási beruházásba kezd Jósafát és Aháb király, olvassuk itt, hogy Isten hogy vélekedik erről:

Krónikák II. 20/35-37 Azután Jósafát, a Júda királya, megbarátkozik Aháziával, az Izrael királyával, aki gonoszul cselekedett. Mindazáltal vele megbarátkozék, hogy hajókat készítenének, melyeken Társisba mennének, és a hajókat Esiongáberben készíték. Jövendőle ezért Eliézer, a Maresából való Dódava fia Jósafát ellen, mondván: Minthogy megbarátkoztál Aházival, az Úr megsemmisíti a te munkádat. És a hajók mind összetörének, és nem mehetének Társisba.

Egy közös hajóvállalkozásba kezdtek és az első útjuknál az összes hajó elsüllyedt.

Mikor Európába jöttem volt egy emberrel kapcsolatom, aki a szolgálatomba belépett, akit figyelmeztettem, hogy azzal a bizonyos szolgálattal nehogy közösséget vállaljon, de nem hallgatott rám, és 30 napon belül mindaz, aki abban a közösségben részt vett, tönkrement.

Van egy tanítás erről is, amikor az embereket figyelmeztetik, de mégsem hallgatnak a figyelmeztetésre, és kárát látják. Tehát nem kifizetendő dolog, rossz közösségekbe becsatlakozni. Mert jó emberek képesek arra, hogy rossz helyekre kapcsolódnak be, és nagyon óvatos legyél azzal, hogy kikkel vállalsz közösséget.

Nagyon óvatosan döntsd el azt is, hogy kikkel jársz gyülekezetbe, melyik gyülekezetbe vállalod fel a közösséget. Vagy melyik imakörbe kezdesz el járni. Az emberek sokszor a fejükbe döntenek, vagy az alapján döntenek, hogy milyen kilátásaik vannak abban a tekintetben. De a dolgok azok nem csak természeti síkon kell, hogy eldőljenek, azok szellemiek is.

Nagyon sokan rossz döntést hoztak azáltal, hogy adóságokba keveredtek. Beruháztak, kölcsönöket vettek fel és rossz időpillanatban kezdték azt, és mindenüket elvesztették. Nagyon fontos dolgok ezek, és ezek felől imádkozni kell. Isten majd a tudtodra hozza, megengedi neked, hogy megtudjad, hogy kikkel kell kapcsolatba kerülnöd. Amíg nem hozza tudomásodra, addig ne nyúlj hozzá ahhoz a bizonyos dologhoz.

Mondod, hogy imádkoztam e felől, de semmit nem kaptam a szívemre, vagyis Isten nem mondott semmit abban a dologban. Mit jelent az? Azt, hogy azt a dolgot hagyd békén. Addig, amíg Isten nem foglalkozik veled, hogy oda csatlakozzál be, addig ne lépjél!

Hagin mindig mondta, hogy legalább annyiszor döntök az alapján, hogy Isten mit nem mondott, mint az alapján, amit Isten mondott. Ha az Úr nem mondott semmit mondod, akkor az azt jelenti, hogy megtehetem. Nem! Pontosan fordítva van az egész. Ha csak az Úr nem foglalkozik veled, hogy azt tedd meg, akkor ne érintsd azt a dolgot.

Valamit akarok mondani az Úrral kapcsolatban: az Úr meg fog engedni bármit, amit akarsz, bemehetsz és kirabolhatod az üzletházat, akkor is, ha az nem az Ő akarata.

Izrael akart magának egy királyt. Isten felháborodva mondta, hogy nem kell nektek király, én vagyok a ti királyotok. Végül is annyira erőszakosak voltak, azt mondta, hogy rendben van, adok nekik egy királyt. Elmondtam nekik, hogy mi fog történni, ha egy királyuk lesz, de mégis ezt választották.

Amikor az emberek hajszolják Istent az imáikkal, hogy Uram, hagy tegyem ezt meg, hagy tegyem ezt meg, végül is azt mondja, hogy rendben van, tedd meg. És akkor nagyon örülsz, az Úr megengedte, de igazából nem lesz jó a vége, mert a baj irányába haladsz.

Tudom, hogy így van, mert én magam is tettem ilyet. Ha az Úr nem szól neked egy bizonyos dologban, hogy azt tedd meg, akkor egyszerűen ejtsd el, hagyd azt békén. Igen ám, de az emberi hústest annyira akarja, hogy azonnal szaladok és megteszem. Legtöbb keresztény mikor elmegy imádkozni Isten elé, akkor már tudja előre mit fog csinálni. Egy pár évre rá azután, azt mondja, hogy: Istenem soha ne engedd nekem, hogy azt tegyem, amit én akarok a saját fejemből. Tehát meg fogod változtatni a mikéntjét annak, hogy hogyan imádkozz Istenhez.

Az Úr sok mindent meg fog engedni neked, hogy megtedd, de az nem azt jelenti, hogy az, az Ő akarata volt. Amit neked tenned kell az, az, hogy neked keresned kell Őt és megtalálnod az Ő akaratát. És nyitva kell lenni a szívednek arra a lehetőségre, hogy Isten azt válaszolja, hogy ezt nem! Vagyis meg kell kérdezni, hogy Ő mit akar?

És a szellemedbe beprogramozhatod ezt az Igét, hogy: Uram, gyönyörködöm a Te akaratod megcselekedésében. És egy szempillantásban képes vagy megváltozni, ha szól az Úr. Vagyis az akaratodat tudod aktiválni általa. Ezáltal az elmédet, és az akaratodat képes vagy irányítani a szellemed által, hogy mindig jó irányba menjen.

Tehát magadat be tudod programozni arra, hogy könnyedén megváltozzon az útirány, ha kell. Igen Uram, igazad van, nem akarom én ezt a dolgot. Azt mondja a főnököd, hogy az a dolog ott nagyon nem szép, de nekem meg tetszik ez. Azonnal megveszem Uram, ha azt mondod, hogy ez az, ha neked ez kedves Uram, azonnal ezt választom. Ilyen gyorsan képesnek kell lenni megváltozni, ha az Úr szól.

Tehát bízhatsz az Úrban, hogy Ő többet tud rólad, mint te magad, Ő téged belülről kifelé ismer. Tudja, hogy milyen tervei vannak számodra. Tehát Őbenne meg kell bíznod.

Ha valakire rászegezed a szemed és az Úr nem szól neked abban a dologban, akkor legyen hited abban, hogy az Úr neked valaki jobbat szán. Neked lesz az jobb. A hústest azonnal visszabeszél, azonnal meg akarja ragadni azt, ami most adódik. A hit kivárja Istentől a legjobbat. Istenre való várakozáshoz szintén hitre van szükség, mert a hústesti természet azonnal akarja magának.

Az Efézus 3/20 szerint, Isten magasan a fölött, képes cselekedni, minthogy kérnénk, vagy elgondolnánk. És ha nem vagy abban a dologban megelégedve, akkor csak várjál, hogy Isten azt a legjobbat majd elhozza neked.

A hit igenis vár a legjobbra. És Isten akarja elrendelni a kapcsainkat. Látjuk, hogy Dávid életében ez, hogy működött, amikor az óriást leölte, Saul megkérdezte, hogy ki ez a kis fiúcska, aki azt az óriást leölte, hozzátok ide hozzám. Nézzük meg mi lesz ebből.

Sámuel I. 18/1 Miután pedig elvégezte a Saullal való beszélgetést, a Jonatán lelke egybeforrt Dávid lelkével, és Jonatán úgy szerette őt, mint a saját életét.

A saját lelkét. Egybeforrt Jonatán lelke Dávid lelkével.

/2-4/ Saul magához vevé őt azon a napon, és nem engedé, hogy visszatérjen atyja házához. És szövetséget kötének Jonatán és Dávid egymással, mivel úgy szerette őt, mint a saját lelkét. És Jonatán leveté felső ruháját, amely rajta volt, és Dávidnak adta, sőt hadi öltözetét is, saját kardját, kézívét és övét.

Az isteni szeretet nem úgy beszél, hogy szeretlek azért, mert szükségem van rád, szeretlek téged, egyszerűen akarlak téged. Az isteni szeretet úgy szól, hogy szeretlek téged, mit tehetek érted? Mit adhatok neked? Amikor az ember saját magát szereti valójában a másikban, akkor azt keresi, hogy mi az, amit a másik tud tenni neki. Mi az, ami majd nekem jól esik, mit tud a másik tenni nekem. Az isteni szeretet pedig azt mondja, hogy szeretlek téged, mit adhatok néked.

Az emberek általában közös egyezségekre lépnek, hogy közös hasznuk legyen belőle, közös haszonra. De ha valamelyiknek a haszna már nem jön ki abból a megállapodásból, akkor azonnal vége annak az egyezségnek. Nekünk nem így szabadna, nekünk az egyezségeink az isteni fajta szereteten kell, hogy alapuljanak, mert sokkal nagyobb áldás adni, mint kapni.

Tehát Isten elhelyezett minket a Testben és körbe kötözött minket bizonyos személyekkel, akiket szintén Ő helyez el a Testben. Ha egy kicsi kis szellemi látásod is van erről, akkor tudod, hogy kik azok, akiket Isten oda kötözött hozzád a Testben.

Azok az emberek, akiket Isten így összeköt a Testben, azok nagyon fontos kapcsok, ennek ellenére rengeteg politika és emberi tetszésnyilvánítás folyik a gyülekezetekben. És a kölcsönös személyes egyezőség alapján válasszuk ezeket a kapcsainkat, ahelyett, hogy megkérdeznénk az Úrtól:

Uram ki az, akihez Te akarod, hogy odakapcsolódjak, odakötődjek, hogy én egy áldás lehessek az illető számára, és az illető is egy áldás lehessen nekem. Minden egyes tagot úgy helyez el Isten a Testben, ahogy az az Ő tetszésére van.

Amikor egy rákos, vagy leukémiás burjánzás indul a testben, akkor az, az egység a saját kiskirályságát kezdi építeni egy ellenszegülő módon, nem az egész test érdekeit nézve épül, hanem a saját épülésére akar lenni.

De egy ilyen rendellenes növekedés nem hasznos a test számára, mert az egész Test számára nézve, kiveszi a testből az életet, a táplálékot, az energiát. És ezért van az, hogy a rákos daganatokat elátkozzuk, mert ezek rebellis sejtek, lázadó, ellenszegülő sejtek a testben.

A tumorok, pl. azt mondják ilyenkor ezek a sejtek, hogy én pedig ezt teszem, ide növekszem, és ez lesz belőlem. Olyan dolgokat kezdenek művelni és funkcionálni, amely nem elrendelt a testben és nem gondoskodnak a test többi tagjának az ellátásáról. Saját kiskirályságukat akarják kiépíteni a testben.

A testnek a halálát is okozhatják ezek a helyi burjánzások és rendellenes növekedések. Elvonják az életet a test többi tagjától, a saját növekedésükre fordítják azt, és önfejűen arra fordítják, amire ők akarják, önkényesen. Nagyon sok hasonlatot lehet itt hozni. Nagyon sok ilyet láttam.

A testünk úgy van felépítve, az izomzatok, pl. hogy ha az egyik összehúzódik, akkor a másiknak engedni kell, ki kell lazulnia, hogy a test működjön. Ebből azt a következtetést tudjuk levonni, hogy az egész test egyszerre nem képes funkcionálni. Ha az egész test egyszerre megfeszül, akkor abból a testnek a lemerevenedése lesz, akkor képtelen lesz a rendes működésre.

Ezért mi megengedjük, hogy a Szent Szellem használja a Testben a tagokat és az Ő áradásában működjön a Test. Az embereknek meg kell szabadulni a büszkeségtől, a kevélységtől, akik azt kívánják, hogy ők szem előtt legyenek. Mert az a mentalitás, hogy én is a Testnek a része vagyok, és úgy működök és úgy funkcionálok a Testben, ahogy kell. Ezt akarta az Úr, hogy lássuk a Kolosse 2/19-ben.

A kapcsaink és a köteleink ellátása által így jön az ellátás a testben minden egyes taghoz, amire szükségünk van. Ha Jézus, aki a Testnek a Feje, szeretné a kezet megmozdítani, akkor annak az impulzus csomagnak el kell jutni, minden egyes részen keresztül a kézfejig. Nem vezetékmentesen működik a kézfejünk.

Ha egy akadály, fal, vagy leblokkolás van a testben, akkor nem fog tudni eljutni az ellátás a kézfejtől az agyig és onnan visszamenni. Az elrendelt vonalon, ahogy a test felépítésében el lett rendelve, hogy a kézfej hogyan kapja meg ezeket a parancs impulzusokat, nem fogja megkapni. Nem fog eljutni az ellátás.

Nagyon sok választ kapunk a Testben az imáinkra. Pl. Pál vigasztalódott Titus megjöttével. Volt idő, amikor Pálon keresztül látta el Isten Titust, hogy szellemileg növekedjen a táplálásban, amire szüksége volt, és most megfordult az idő, most Titus által szolgált Isten Pál felé, megvigasztalta Pált, Titus által.

Attól a mentalitástól is mentesnek kell lennünk, hogy nagy szivacs vagyunk, és mindent csak felszívunk. Ez a keresztény szivacs úgy szól, hogy áldjál meg engem, mert erre, és erre van szükségem, és mindenre szükségem van.

Ha Isten minket megtart jó dolgokkal, akkor az, rajtunk keresztül kell, hogy áradjon a Test többi tagja felé. Kell, hogy felénk is szolgáljon az Úr, és kell, hogy mi is ebből mások felé szolgáljunk. Mi is kapunk attól a résztől, ahová fel vagyunk kapcsolva a Testben ellátást és nekünk is kell ellátást biztosítani azok felé, akik körénk vannak kapcsolva. Isten kapcsolt fel minket különböző emberekhez.

Ha ez így igaz, akkor most már ki fogod találni, hogy mi az, amin az ördög munkálkodik állandó jelleggel, hogy ezeket az összekötő kapcsokat leválassza egymásról. Hatalmas hadseregeket győztek le így a történelem során, hogy az ellátásukat leszeparálták róluk, lemetszették a forrást. Fel kellett adniuk a harcot, mert választhattak, hogy vagy megadják magukat, vagy éhen halnak.

Ezen munkálkodik az ördög is, hogy a te kapcsaidat, ahova Isten akar rendelni, azokat úgy lemetszi, hogy magad maradjál. Tévedésekkel, félreértésekkel. Az egyiknek így hazudik, a másiknak úgy, az ördög teszi ezt. Egymás ellen fordítja a legjobb barátokat is. Az ördög sustorog, és teljes hazugságokat szól: tudod, hogy mit gondol rólad az illető? És te elhiszed. Az emberek elkezdik elhinni ezeket a hazugságokat, és utána elkezdenek furcsán viselkedni a másikkal. És szépen kiépíti a falakat. És ezáltal, levágja a Szellem táplálását.

Róma 14/7 Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának.

Mert mi tagjai vagyunk a Krisztus Testének. Levágunk egy tagot a Testről, vagy az illető leszeparálja magát, akkor az már nem jó. De ha becsatlakozunk más tagokkal együtt a helyünkre, akkor mindannyiónknak jó sorunk van.

Azt is mondom neked, hogy egymagadban nem vagy egy akkora okos tojás. Azt mondod, hogy én és Jézus mi ketten megváltjuk a világot. De ez nem így van, mert te magad nem vagy a Test. Te egy tagja vagy a Testnek. És meg kell tanulnod együttműködni a Szent Szellemmel és a Testtel. Ez az, ahogy Isten működteti a Testet, a Szent Szellem által.

Az ördög mindig ezeket a javaslatokat hozza, hogy különüljünk el mi tőlük, és mi majd felnövekszünk szellemben. Nem! Nem és nem így megy. A sivatag kellős közepén, ahol egymagadban vagy, nagyon könnyű szeretetben járni. De amikor emberek vesznek körül, akkor az már egy kihívás. Ott van a szellemi ellátásod, - mindkét irányba, tőlük neked, és tőled számukra.

Igen, de nem szeretem őket. Az ellátásodra csuktad rá az ajtót, amire pedig szükséged van. Nincs szükségem rájuk, mondod. Meg vagy tévesztve. Ha Isten úgy rendelte el, az Ő eredeti rendelésében, hogy te oda legyél kapcsolva hozzájuk, akkor te harcolhatsz ez ellen, és küzdhetsz, és tagadhatod ezt, akkor is onnan van a táplálásod.

A szellemi ellátásodról tehát levághatod magad, és így hozhatsz magad számára problémákat elő. Ez még betegségeket és problémákat is fog okozni a testben. Ahogy olvastuk az I. Korinthus 11 fejezetében.

Korinthus I. 11/27-30 Azért aki méltatlanul eszi e kenyeret, vagy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivelhogy nem becsüli meg az Úrnak Testét. Ezért van tiköztetek sok erőtlen és beteg, és alusznak sokan.

A Bibliai időkből, ha vesszük Jób példáját, - amikor az Úr mondja, hogy XY imádkozzék érted, és akkor meggyógyulsz -, Jóbnak is volt három barátja, Jóbnak kellett imádkoznia értük. Jaj, Uram bárki mást, csak azt az illetőt ne küld ide. Igen, de így nem is fog történni semmi. Mert ha Isten úgy választja, hogy azon a vonalon keresztül akar szolgálni feléd, akkor a világ összes gyógyító sorába beállhatsz, bárki híres szolgáló rád teheti a kezét, nem fog történni semmi, addig, amíg az Ő utasítására meg nem teszed azt, amit Ő mondott.

Óh, nem csak én és Jézus, elég lesz. De a Testtől elkülönítve csak te és Jézus nem tudtok élni. Az igazság az, hogy nem fog működni. Láttam már, hogy így elmentek az emberek, hogy én és Jézus, meg leszünk mi ketten. Jönnek vissza betegen, megnyomorodottan. Olyanokat is láttam, akik a hitet is ismerik, hogy hogyan működik, és bajba kerültek így.

Hányan hiszitek azt, hogy Isten odakapcsolt benneteket valakik köré és azokat pedig körétek? Ezeket a kapcsolataidat pedig nagyra kell értékelni, értékesnek, becsesnek kell tartanod, őrizned kell. Táplálnod, ápolnod kell ezeket a kapcsolatokat és meg kell védelmezni. És ne hagyd, hogy ezek a kis apró dolgok beegyék oda magukat, és megrontsák a kapcsolatot.

Gyertek egybe és beszéljétek meg azokat a problémákat. És ha kell, még adjál is annak érdekében, hogy az a kapocs megmaradjon. Mert ezen a kapcson keresztül jön hozzád az élet táplálása, és tőled pedig feléjük, ez nagyon fontos. Így teremtett minket Isten, hogy együtt áradjunk, és együtt is maradjunk. Ott maradjunk a helyünkön, és örülünk ennek, mert ez egy jó dolog, amikor ezt észrevesszük.

Tanítottam erről régen, de most itt újra elő kellett hozni az Úr szavára. Meg fogom látogatni a lábujjakat most Ausztráliában. Nem túl sok közösségem volt velük, de kapcsok ők is. Felnövekszik az ember egy családban, és azután kirepül a családból, elhagyja a szüleit, de attól, hogy egy másik városba, vagy másik helyen él, attól még a kapcsok megmaradnak, ugyanúgy, ahogy a szülők maradnak, és az ember elismeri ezeket és megemlékezik róla.

A világon mindenfelé szétszóródva vagyunk most, ebben a növekedési fázisunkban. De ide vannak kötve hozzánk. Amikor a romániaiak jönnek, majd meglátjátok, hogy így van. Vagy jönnek a volt Jugoszlávia területéről Szerbiából, Szlovákiából, Olaszországból, nagyon büszkék vagyunk rájuk, amikor látjuk, hogy a család egybe jön, és egybe kerül.

Az Úr hozta ezt, tehát ez egy nagyon fontos dolog. A szolgálóknak is meg van a szellemi táplálási vonala, vagyis az a vonal, ahonnan őket táplálja. Onnan jönnek a kijelentések, az útmutatások, az útirány felvétele és megnyitja a szemeidet, ha azon a vonalon vagy, hogy merre kell menned. Tehát én meghallgatok más tanításokat is, de mindig a forrásom vonalán maradok, ahol az Úr táplálni akar engem, és hiszem, hogy mindannyian felnövekszünk és tanulunk közben.

Álljunk most fel! Akikkel szeretnénk ma imádkozni, a vendégeink, akik ma jöttek először. Elég sok kéz volt a magasban. Felhívom nagyon a figyelmeteket most, hogy ezt a következő imádságot vegyük olyan komolyan, ahogy Isten adta nekünk, ezt a tanítást a Róma levélben: „Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból, üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, és szájjal teszünk vallást az üdvösségre.”

Vagyis, ha a szívünkben ott a hit, hogy Isten feltámasztotta az Úr Jézust, aki értünk halt meg, a bűneinket magára vévén és erről a hitünkről megvallást teszünk, ekkor üdvözülünk. Ezért jött Jézus, hogy az örök élet a szívünkbe kerüljön. Bátran biztatlak benneteket, hogy tartsatok velünk az imában, Jézus nevében.

Így szól az imánk: Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért, a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Kérlek Jézus, legyél az én Uram, legyél az én Megváltóm, legyél az én Gyógyítóm! Jézus Te vagy az én Uram, Jézus Te vagy az én Megváltóm, Jézus Te vagy az én Gyógyítóm. És én meg vagyok váltva, örök életem van Krisztusban, mert újjászülettem Krisztusban, az Ő szent vére megtisztított minden bűntől, örökkön-örökké! Ámen!

A pásztoroknak hoz egy figyelmeztetést az Úr. Az egyik pásztor, aki közeli barátom, és gyülekezetet épített fel, hetven-nyolcvan taggal Európában és azután rossz forrásokra csatlakoztatta fel a táplálási láncát, rossz helyről vette a táplálékot és elvesztette az egész gyülekezetét. És tudom, hogy a mi pásztoraink közül is van, aki teljesen elvesztette a gyülekezetét és elmondják nekem, hogy miket tanított, de én arról soha nem beszéltem.

Kérdeztem, hogy honnan vette az illető azt a tanítást? Elment a könyvesboltba és ott vásárolt egy könyvet. Isten ezt nem tudja megtisztelni, - a más forrást. Legalizáció volt benne és még a fordítás is kérdőjeles, hogy hogyan lett lefordítva, még ha egy jó könyv is volt, ha törvény alatt fordították azt le. Mi pedig nem vagyunk a törvény alatt.

Sok figyelmeztetést küld ki az Úr, nagyon komoly dolog ez, komolyabb, mint gondolnánk. Személyes barátom az illető. Teljesen összezavarodott lett, és egyetlen báránya sem maradt. Nagyon sokaknak segítettem annak idején elindulni a szolgálatban, de nem maradtak rajta az összekötő kapcsokon. Nem tudnak mit bemutatni az Úrnak.

A prédikátor ezrével választhat, hogy most éppen miről prédikál. Mindenhol lehet hallani egy jó prédikációt. Tíz-tizennégy keresztény műhold van és mindegyik 24 órában sugározza a tanításokat. Melyiket választod?

Ezek a kapcsok nagyon fontosak, amelyekkel együtt kell maradnunk, és együtt kell élnünk. Ha másik keresztényekhez kerülünk, és ott a törvény alatt tartanak minket, az ő tanácsadójukkal ezrével fognak adni neked törvényeket, hogy mit miként kell tenned, és így elvesztetted a teljes szabadságodat.

Isten egy olyan gyülekezetet akar, amely tisztában van a hatalmával, és használja a hatalmát. Ez a te helyed, ez az a hely, amit a számodra itt megadott. Ez egy kis kitérő volt, amit úgy gondoltam, hogy segítségetekre lesz.

Dicsőség Istennek! Ámen!     

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL