2010.04.13.   

JÉZUS NEVE!

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2010. április 11.

 

Az alkalomért mondott ima, majd a zsebkendők felett történő imádság után bejelentésekre kerül sor. A mai napon szabaddá tesz minket az Ige, meg fogjuk ma azt érteni, hogy miért történt, hogy a jeruzsálemi gyülekezet tagjai szétszóródtak és csak az apostolok maradtak meg Jeruzsálemben. A hívők maguk végezték a munkát. Nektek is ez a részetek, a szolgálat munkáját ellátni, hiszen az evangélisták nem tudják az egész munkát elvégezni.

Apostolok Cselekedetei 4/12 És nincs senki másban üdvösség, mert nem is adatott az emberek között az ég alatt más név, mely által kellene nekünk megtartatnunk.

Nagyon szépek ezek a versek.

Kolosse 3/17 És mindent, amit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Őáltala.

A mai napon beletekintünk az Úr Jézus nevébe. Nagyon sok kijelentés lesz ma számunkra ebben. Az a sok Írás és Levél, ami a mi rendelkezésünkre áll, az ő idejükben még nem volt meg, egyet tanultak meg: Jézus NEVÉNEK a használatát. Jézus nevéről nagyon sok különböző úton és megközelítésben lehetne tanítani.

Máté 1/18-21 A Jézus Krisztus születése pedig így volt: Mária, az Ő anyja, eljegyeztetvén Józsefnek, mielőtt egybekeltek volna, viselősnek találtaték a Szent Szellemtől. József pedig, az ő férje, mivelhogy igaz ember volt és nem akarta őt gyalázatba keverni, el akarta őt titkon bocsátani. Mikor pedig ezeket magában elgondolta: ímé, az Úrnak angyala álomban megjelent néki, mondván: József, Dávidnak fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert aki benne fogantatott, a Szent Szellemtől van. Szül pedig fiat, és nevezd annak nevét Jézusnak, mert Ő szabadítja meg az Ő népét annak bűneiből.

Itt adták meg a nevet. Már Ésaiás könyvében is megadja Isten az Ő Fiának nevét az…

Ésaiás 7/14 Ezért ád jelt néktek az Úr maga: Ímé, a szűz fogan méhében, és szül fiat, s nevezi Őt Immánuelnek.

Mit jelent az Immánuel szó? Velünk az Isten. Ekkor még nem adták meg a Jézus nevet. Félre volt téve erre az időre, amikor itt az angyal szólt. Ez volt az első alkalom, amikor Isten megadta a nevét, hogy, hogy fogják nevezni a Fiát. Isten velünk és ez Jézus volt.

Jézus nevét fogjuk a továbbiakban taglalni, és ebben kijelentés van. Amikor Jézust megkérték a tanítványai, hogy mutasd meg nekünk az Atyát és az elég nekünk, Jézus azt válaszolta, hogy aki látott engem, látta az Atyát.

Semmi mást nem fogsz látni, mint Jézust. Ezt fogjuk látni az Írásokban is. Egyetlen valakit látunk az Jézus, és Jézus, Isten! Mindenki mondja: Jézus Isten! Legalább annyira Isten Ő, mint az Atya és a Szent Szellem. Ő Isten, a Szent Háromság tagja. Ők hárman egyek.

Zsidó 1/5-8 Mert kinek mondotta valaha az angyalok közül: Én Fiam vagy Te, én ma szültelek téged? És ismét: Én leszek néki Atyja és Ő lesz nékem Fiam? Viszont mikor behozza az Ő elsőszülöttét a világba, így szól: És imádják Őt az Istennek minden angyalai. És bár az angyalokról így szól: Ki az Ő angyalait szelekké teszi, és az Ő szolgáit tűz lángjává, Ámde a Fiúról így: A Te királyiszéked, oh Isten, örökkön örökké megáll. Igazság pálcája a Te királyságod pálcája.

A te királyi trónod, ó Isten örökkön, örökké megáll. Más vallásokban úgy szólnak Őróla, hogy Ő nem Isten, Ő csak egy a próféták közül. Ez így nem igaz, mert az igazság, hogy Ő Isten volt és hústestben jelent meg. Mert itt a földön emberként kellett megjelennie. Tehát isteni képességeit le kellett, hogy tegye.

Úgy kellett az életében működnie, mint ember, mint te meg én, a Szent Szellem kenetével felkenetve. Ezt kellett elvégezni itt a földön, mint egy ószövetségi prófétának. Amikor az angyal meghozta Istennek ezt az üzenetét, akaratát, akkor Mária azt mondta, hogy legyen nékem a Te akaratod szerint, Isten akarata szerint. Akkor fogant meg Jézus a Szent Szellemtől, mint Isten Fia.

Kolosse 2/9 Mert Őbenne lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg.

Egy másik módon magyarázom ezt el. – Őbenne lakozik az Atya és a Szent Szellem. Ez a név tehát, hogy Jézus, mindannyian ebben a névben benne vannak. Az Ószövetségben Isten megismertette magát az Ő nevein, hét különböző nevén mutatkozott be, ezek mind erőteljes nevei voltak Istennek. Az Újszövetségben nincsenek ilyen nevei Istennek.

Mindezek a nevek egyben jelennek meg, ebben az egy névben, ebben a névben, amely minden név felett való. Sok igeversen fogunk időzni, és miután ezeket tanulmányozzuk, azt is meg fogjuk érteni, hogy miként funkcionáltak, működtek a korai gyülekezeti idők hívei.

Filippi 2/5-11 Annakokáért az, az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, Aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy Ő az Istennel egyenlő, Hanem Önmagát megüresítette, szolgai formát vett föl, emberekhez hasonlóvá lett, És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annakokáért az Isten is felmagasztalá Őt, és ajándékoza néki oly nevet, amely minden név fölött való, Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten dicsőségére.

Az, hogy Ő Úr, azt jelenti, hogy Ő uralkodik mindenekfelett.

Jelenések 19/11-13 És látám, hogy az ég megnyílt, és ímé vala egy fehér ló, és aki azon ül vala, hivatik vala Hűnek és Igaznak, és igazságosan ítél és hadakozik. És az Ő szemei olyanok, mint a tűzláng, és az Ő fején sok korona, az Ő neve fel vala írva, amit senki nem tud, csak Ő maga. És vérrel hintett ruhába vala öltöztetve, és a neve: Isten Igéjének neveztetik.

Az, hogy semmi nincs e név felett, azt jelenti, hogy ebben a névben, hatalmunk van mindenekfelett! Az, hogy ez a név van mindenekfelett, azt jelenti, hogy bármely más névnek az Ő neve hallatára, engedelmeskednie kell, és ki kell egyenesíteni magát minden teremtménynek.

Mi ez a név? Jézus! És mi felett van ez a név? Minden más név fölé helyeztetett. Mindössze annyit kell tenned, hogy megszerzed ezt a nevet. Amikor elmész az orvoshoz, és az orvos kijelenti feletted a betegséged nevét, akkor tulajdonképpen azért mész az orvoshoz, hogy megtudd azt a nevet.

Charles Cappsnak akinek nagyon híres tanításai vannak, olyan tünetei voltak, hogy el kellett mennie orvoshoz, hogy megtudja mi az pontosan. És utána vette a mindenható nevet és ezzel a névvel elparancsolta a betegségét.

Miután tehát meg van az a név, amivel ellen kell állnod, azzal a mindenható névvel vagy képes rá. És annak a dolognak engednie kell a Jézus mindenható teljes erejű nevére!

Pl. ha olvassuk az Evangéliumban a gadarai megszállott esetében, úgy említi őt az Írás, mint egy erősen megszállottat. Miképpen vagyunk képesek bemenni az erős embernek a házába, ha csak előtte meg nem kötözzük az erős embert. Ez a megszállott, oly értelemben volt erős ember, hogy a megszállottsága által, egy egész területet uralt a gonosz szellem.

Ma is uralkodnak egész területek felett ilyen úgynevezett erős szellemek, de az Úr Jézus mindenható nevével, a hívők megtanulják e felett a hatalmat gyakorolni, és hatalmat venni. Bármilyen vihar is támadna rá a hitünkre, annak engedelmeskednie kell erre a névre. Mert az a győzedelem, amely legyőzte a világot, az a mi hitünk, mondja az I. János levelében.

A hitünk abban a névben! Mindazt, amit Jézus itt a földi szolgálata során bemutatott az Ő erejében, arra képesek vagyunk mi is ebben a névben. Jézus a mennybe ment, de a nevét itt hagyta nekünk. Bárki nem képes arra, hogy hordozza ezt a nevet, csak az Övéi, az Őbenne hívők képesek arra, hogy ebben a névben éljenek és hatalmat vegyenek.

Márk 5/4-9 Mert sokszor megkötözték őt béklyókkal és láncokkal, de ő a láncokat szétszaggatta, és a béklyókat összetörte, és senki nem tudta őt megfékezni. És éjjel és nappal mindig a hegyeken és a sírboltokban volt, kiáltozva, és magát kövekkel vagdosva. Mikor pedig Jézust távolról meglátta, odafutamodék, és elébe borula, És fennhangon kiáltva monda: Mi közöm nékem Teveled, Jézus, a magasságos Istennek Fia? Az Istenre kényszerítelek, ne kínozz engem. Mert ezt mondja vala néki: Eredj ki, tisztátalan szellem ez emberből! És kérdezé tőle: Mi a neved? És felele, mondván: Légió a nevem, mert sokan vagyunk.

A légió az kétezertől-hatezer emberig terjedő katonai erőt jelent. Nem tanítok most erről, de igazság szerint egy erős szellem volt, és a többi alatta. Jézus csak azt az egyet űzte ki, aki alatt néhány ezer gonosz szellem volt még. És azok szóltak hozzá. A szellemek megkülönböztetésének az ajándéka volt működésben. Jézus csak ahhoz az egyhez szólt.

Kijelentés van ebben, ha arra képes az ember, hogy ennyi démon megszállja, akkor arra is képes az ember, hogy a Szent Szellem ’megszállja’.

/15/ És menének Jézushoz és láták, hogy az ördöngös ott ül, fel van öltözködve, és eszénél van, akiben a légió volt, és megfélemlének.

Jézus kiűzte azt. Nagyon sok téves tanítás és úgymond hazugság párosul ezekkel a tanításokkal.

Lukács 4/33-34 És a zsinagógában volt egy tisztátlan ördögi szellemtől megszállt ember, aki fennhangon kiálta, Mondván: Ah, mi közünk hozzád názáreti Jézus? Jöttél, hogy elveszíts minket? Ismerlek téged, ki vagy: az Istennek ama Szentje!

Amikor Kínában jártam, volt ott egy ember, aki bolondul viselkedett. Nem beszélem a nyelvüket, de azt meg lehetett állapítani, hogy démon volt az illetőben. Az utca kellős közepén kiabált és ezrével voltak az emberek az utcán körbe.

Miért tették a démonok ezt itt Jézussal? – Ismerlek ki vagy te, Istennek ama szentje. Miért van itt ez az állítás? Mert úgymond legalisztikusak voltak vele. Isten nem képes engem kiűzni emberre ruházott hatalom gyakorlása nélkül, te pedig Isten vagy.

Azt tudták, hogy Ő maga Isten, de azzal nem voltak tisztában, hogy egyben emberi hatalma is van a földön. Egy nagyon fontos Írás van a Bibliában: - Senki sem jöhet az Atyához, hanem ha énáltalam, mondja Jézus.

János 14/6-ban kijelenti Jézus, hogy „Én vagyok az út, az igazság és az élet: Senki sem mehet az Atyához, hanem ha énáltalam.”

A démonok nem szeretik ezt. Mindazt, amit a tanítványok tettek, miután Jézus elhagyta a földet, mindazt Jézus nevében tették. Bármi is volt az, legyen vízkeresztség, Szent Szellem keresztség, gyógyulás, jelek-csodákról szó, mindazt Jézus nevében tették.

Mi pedig szeretnénk bennetek ma kiépíteni, hogy tudatosuljon bennetek, hogy milyen fontos az, hogy hitetek legyen Jézus nevének az erejében. Legyen hitetek Jézus nevében!

János 14/12-14 Bizony, bizony mondom néktek: Aki hisz énbennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem, és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én Atyámhoz megyek. És akármit kértek majd az én nevemben megcselekszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekszem azt.

Akármit kértek majd az én nevemben, én megcselekszem azt. A követelés szó áll itt! Vagyis nem kérünk az Atyától Jézus nevében, ebben a vonatkozásban, hanem követelünk a Jézus nevének hatalmában az ellenségtől.

Követelünk, parancsolunk ebben a névben, hogy az a betegség, az a démon eltávozzon az illető testéről. A következő vers az imádságról fog szólni, nagyon fontos a …

János 16/23-24 És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony, bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek. Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben: kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömetek teljes legyen.

Így kell tennünk a mai napon, az Atyától kell kérnünk, a Jézus nevében. Ez egy legális, jogi formula, mint mikor pl. megcímzünk egy levelet egy ügyvédnek, ugyanígy kell címezni az imánkat az Atyához. Azon a napon! Jézus utal arra a napra, miután Ő elhagyta a földet és a tanítványok magukra maradtak. Jézus felmagasztaltatott az Atya jobbjára, a trónon.

Most eltérünk az igesortól, amit lejegyeztünk, mert az Úr szeretne valami mást itt előhozni. Az Úr, ahogy kimozdít minket, utána lesz hitünk, hogy használjuk ezt a nevet. Amikor a jeruzsálemi gyülekezet az üldözések miatt szerteszét szóródott, mindenfelé elmentek a tanítványok és elvitték az Evangéliumot, mindenütt hirdették, amerre csak jártak.

János I. 5/13 Ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten Fiának nevében.

Sokan vannak, akik befogadták az örök életet és hallottak keresztény létükre a névről, de nem hisznek a névben. Ez a tükör, ami megmutatja nekünk, hogy kik vagyunk a Krisztus Jézusban. Tehát, ezeket írtam néktek, akik hisztek az Isten Fiának nevében, hogy higgyetek az Isten Fiának nevében.

/14/ És ez az a bizodalom, amellyel Őhozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az Ő akarata szerint, meghallgat minket.

Most nem arról a kérésről beszél, és nem arról, amit imádkozunk, hanem arról, hogy meghallgattattál, hogy amit mondasz, az meghallgatásra kerül. És folytatja a…

/15/ És ha tudjuk, hogy meghallgat minket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvan nékünk, amit kértünk tőle.

Tudjuk, hogy meg vannak a kéréseink, amit kértünk tőle. Vagyis azt mondja itt a vers, hogy nekünk megvan a meghallgatásunk.

Amikor Csehszlovákiában voltam és énekeltek az Úrnak, tízezres tömegek voltak. Végül Ausztráliából jött velem valaki, tudtam, hogy Máriának énekelnek, és ő is mondta, hogy Máriának énekelnek. És tudod-e miről énekelnek? Mondtam, hogy nem. Énekelnek Máriához, hogy kérje meg az ő érdekükben az Atyát, hogy kérje meg Jézust. Ez nem igei!

Nekünk nincs szükségünk arra, hogy egy másik szenthez imádkozzunk, hogy valakin keresztül menjünk az Atyához. Mert én tudom ebből, hogy Ő meghallgat engem, ha az Atyához imádkozom Jézus nevében. Ha az Ő akarata szerint imádkozom. Vagyis engem meghallgat Isten személyesen.

Visszamegyünk, a János 16. fejezetére, a 26. versére, nagyon fontos ez, mert ezt látnunk kell és meg kell értenünk egy új mérték szerint, egy új dimenzióban. Nagyon szeretem, ha megértjük azt is, ha ketten egy akaraton kérünk az Atyától Jézus nevében, mint mondja az Ige, akkor az Atya azt megcselekszi. Az Atya cselekszi meg! Mondja: az én Atyám megcselekszi! Nézzük meg, hogy itt ki cselekszi meg:

János 16/26 Azon a napon az én nevemben kértek majd: és nem mondom néktek, hogy én kérni fogom az Atyát tiérettetek:

Vagyis nem kell megkérnem senkit sem, hogy imádkozzon értem, mert kiderül a 27-ből, hogy

/27/ Mert maga az Atya szeret titeket, mivelhogy ti szerettetek engem és elhittétek, hogy én az Istentől jöttem ki.

Maga az Atya cselekszi. Nem Jézus teszi, - az Atya teszi. Gondolkodjatok el ezen! Azért, mert Ő szeret téged! Magadról egy kicsit magasabban kellene gondolkodni. Nincs semmi, amit ne tudnál megtenni Jézus nevében. Nem kell, hogy hozzám gyere, te is tudsz imádkozni pontosan úgy, ahogy én, a Jézus nevében, és Ő fog meghallgatni téged, és Ő fog megválaszolni téged.

Azt mondja Jézus, hogy én nem mondom néktek, hogy én fogom kérni az Atyát tiérettetek. Ezzel azt mondja, hogy egyenesen az Atyához mehettek az én nevemben, mert Ő meghallgat titeket, Ő fogja megcselekedni.

Erről egy kijelentést kell vennetek, ezen gondolkodnotok kell, amíg meg nem jön ez a kijelentés! Ma úgy kellene hazamennünk, hogy 100 %-ban mindannyian tanítványokká lettünk! Mert azok, akik hisznek! Azokat követik a jelek, kezeiket a betegekre teszik, hatalmunk van a sötétség minden ereje felett!

Mi Ővele együtt lettünk feltámasztva, mert együtt haltunk meg vele. Dicsérjük az Urat! Gondolkodom rajta, hogy vajon a tanítványok hittek-e ebben? Megnézzük a tanítványokat az Apostolok Cselekedetei 3. fejezetében és hogy mit tettek azután, miután szétszóródtak.

Apostolok Cselekedetei 3/1-2 Péter és János pedig együtt mennek vala fel a templomba az imádságnak órájára, kilencre. És hoznak vala egy embert, ki az ő anyjának méhétől fogva sánta volt, kit minden nap le szoktak tenni a templom kapujánál, melyet Ékesnek neveznek, hogy kérjen alamizsnát azoktól, akik bemennek a templomba.

Egy koldust látunk itt.

/3-6/ Ez mikor látta, hogy Péter és János a templomba akarnak bemenni, kére tőlük alamizsnát. Péter pedig mikor szemeit reávetette Jánossal egyben, monda: Nézz mireánk! Az annakokáért figyelmez vala reájuk, remélvén, hogy valamit kap tőlük. Péter pedig monda: Ezüstöm és aranyom nincs nékem, hanem amim van, azt adom néked: a názáreti Jézus Krisztus nevében, kelj fel és járj!

Itt van a név.

/7-8/ És őt jobb kezénél fogva felemelé, és azonnal megerősödnek az ő lábai és bokái. És felszökvén, megálla és jár vala és beméne velük a templomba, járkálva és szökdelve és dicsérve az Istent.

Sok minden van itt, a csontjaiba fogadta be a gyógyulást. A lábai és a bokái fogadták ezt az erőt, ami megerősítette. De nem erről fogunk most beszélgetni. Folytatja a…

/16/ És az Ő neve erősítette meg ezt, akit láttok és ismertek: az Ő nevében való hit által, és a hit, mely Őáltala van, adta néki ezt az épséget mindnyájatok szemeláttára.

Ez bizonyítja nekünk, hogy a tanítványok nagy szorgalommal tanítottak ebben a névben.

Apostolok Cselekedetei 4/17-18 De, hogy tovább ne terjedjen a nép között, fenyegetéssel fenyegessük meg őket, hogy többé egy embernek se szóljanak ebben a névben. Azért beszólítván őket, megparancsolák nékik, hogy egyáltalán ne szóljanak, és ne tanítsanak a Jézus nevében.

Ez sajnos megtörtént itt Magyarországon és Romániában is, ez a fenyegetés. Ezzel vagyunk mi is foglalatosak, tanítunk erről a névről és tanítunk ebben a névben, hogy erő van ebben a névben! A tanítványok üldöztetéseket szenvedtek el ezért a névért.

Apostolok Cselekedetei 5/40-42 Engedének azért néki, és miután előszólították az apostolokat, megveretvén, megparancsolák, hogy a Jézus nevében ne szóljanak és elbocsáták őket. Ők annakokáért örömmel menének el a tanács elől, hogy méltókká tétettek arra, hogy az Ő nevéért gyalázattal illettessenek. És mindennap, a templomban és házanként, nem szűnnek vala meg tanítani és hirdetni Jézust, a Krisztust.

Ezt a nevet tanították mindenfelé amerre csak jártak. Romániában az is megtörtént, hogy beszórták az összes postaládát az egész városban, és figyelmeztették az embereket, hogy el ne menjenek arra a helyre, ahol Jézus nevében imádkoznak értük. Ilyen összejövetelekre el ne menjenek, mert az nincs a Bibliában. Micsoda hazugság ez! Sajnálatos, hogy egy egyház szórta ezeket a cédulákat.

Apostolok Cselekedetei 8/1-3 Saulus pedig szintén javallta az ő megöletését. És támada azon napon nagy üldözés a jeruzsálemi gyülekezet ellen, és mindnyájan eloszlának Júdeának és Samariának tájaira, az apostolokat kivéve.

Látjátok, az első vers írja, hogy szétszóródtak. Eloszlottak az üldözések, támadás folytán, kivéve az apostolokat, ők a helyükön maradtak. Látjátok, többé nem az apostolok végezték a munkát, a gyülekezet végezte a munkát.

Istvánt pedig eltemeték jámbor férfiak, és nagy sírást tartottak felette. Saulus pedig pusztítá a gyülekezetet, házról házra járva, és férfiakat és asszonyokat elővonszolva, tömlöcbe veti vala.

Azért, mert az Urat imádták, tömlöc járt érte, bebörtönözték őket.

/4-5/ Amazok annakokáért eloszolván széjjeljárnak, hirdetve az Igét. És Fülöp lemenvén Samaria városába, prédikálja vala nékik a Krisztust.

Tehát Krisztust prédikálta nékik.

/6-12/ A sokaság pedig egy szívvel-lélekkel figyelmeze azokra, amiket Fülöp mondott, hallván és látván a jeleket, melyeket cselekedék. Mert sokakból, kikben tisztátalan szellemek voltak, nagy hangon kiáltva kimenének: sok gutaütött és sánta pedig meggyógyula. És lett nagy öröm abban a városban. Egy Simon nevű ember pedig már előbb gyakorolta abban a városban az ördögi tudományt és elámította Samaria népét, magát valami nagynak állítván. Kire mindnyájan figyeltek, kicsinytől nagyig, mondván: Ez az Istennek ama nagy ereje! Azért figyeltek pedig rá, mert sok időn át az ördögi mesterségekkel elámította őket. De miután hittek Fülöpnek, aki az Isten országára és a Jézus Krisztus nevére tartozó örvendetes dolgokat hirdeti vala, megkeresztelkedének mind férfiak, mind asszonyok.

Hittek Jézus nevében és megkeresztelkedtek.

/13-16/ És Simon maga is hitt, és megkeresztelkedvén, Fülöppel tarta, és látván, hogy jelek és nagy csodák történnek, álmélkodik vala. Mikor pedig meghallották a jeruzsálemi apostolok, hogy Samaria befogadta az Isten Igéjét, elküldék azokhoz Pétert és Jánost. Kik mikor lemenének, imádkozának érettük, hogy vegyenek Szent Szellemet. Mert még senkire azok közül nem szállott rá, csak meg voltak keresztelve az Úr Jézus nevére.

Vízkeresztséget vettek a Jézus nevére. Nem más névben. Nincs más név.

Máté 28/16-20 A tizenegy tanítvány pedig elment Galileába, a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. És mikor meglátták Őt, leborulának előtte, némelyek pedig kételkedének. És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

Keresztelvén őket a névben! Nem nevekben, hanem a névben! Egyetlen névvel kell foglalkoznunk. Ha több nevet említett volna, az Atyának, a Fiúnak és a Szent Szellemnek, akkor a ’nevekben’ írta volna, többes számban. Tehát egyetlen névvel kell foglalkoznunk, Jézus nevével. Azt is olvastuk az előzőekben, hogy az Istenségnek a teljessége lakozik ebben a névben. A Kolosse levélben!

Ez azt jelenti, hogy az Atya, a Fiú és a Szent Szellem is benne van ebben a névben! Bele van csomagolva úgymond, ebbe a névbe. Az ördög nem akarja, hogy ezt a nevet hívjuk, mert tudja, hogy ebben a névben erő van! Próbáld meg kiűzni az ördögöt a Szent Szellem nevében. Nem fog működni, mert a hatalom ebben az egyetlen névben adatott itt a földön.

Ezt látjuk, hogy újra és újra bemutatásra kerül e név és a benne lévő erő. Neked megvan a jogod ahhoz, hogy használd ezt a nevet, hogy élj vele.

Apostolok Cselekedetei 9/10-15 Volt pedig egy tanítvány Damaszkuszban, névszerint Ananiás és monda annak az Úr látásban: Ananiás! Az pedig monda: Ímhol vagyok Uram! Az Úr pedig monda néki: Kelj fel, és menj el az úgynevezett Egyenes utcába, és keress föl a Júdás házában egy Saulus nevű tárzusi embert, mert ímé imádkozik. És látá Saulus látásban, hogy egy Ananiás nevű férfiú beméne hozzá és kezét reáveté, hogy lásson. Felele pedig Ananiás: Uram, sok embertől hallottam e férfiú felől, mily sok bosszúsággal illeté a Te szentjeidet Jeruzsálemben. És itt is hatalma van a főpapoktól, hogy mindazokat megkötözze, kik a Te nevedet segítségül hívják. Monda pedig néki az Úr: Eredj el, mert ő nékem választott edényem, hogy hordozza az én nevemet a pogányok és királyok és Izrael fiai előtt.

Választott ’edényem’ arra, hogy hordozza a nevemet. Először is mondom, hogy ti ugyanígy hordozzátok a nevet, mert az Ő neve tibennetek van, meg vagytok jelölve! Már most! És meg vagytok keresztelve az Ő nevében!

A katonaságnál, amikor háború van (most is van háború, tegyük fel, hogy pont Afganisztánban harcolsz, magyar katonák is vannak Afganisztánban), állandóan lövöldöznek, gyilkolnak. A katona azt mondja, hogy itt az ideje, hogy csomagoljak, és innen hazamenjek.
De nem lehet mondani. Amikor a hadsereghez besorolt és aláírta a nevét, akkor esküt tett, és megkapta a parancsolatot, hogy hová kell mennie, nincs választása.

Kevés keresztény fedezi azt fel, hogy mi is egy hadseregben vagyunk, és teljesen ledöbbenek rajta, hogy hogyan ugranak ki magukat a helyükről. Az Úr választott benneteket, hogy hordozzátok az Ő nevét, és arra választott benneteket, hogy azon a helyen hordozzátok a nevét, ahol most itt az ideje.

Elmegyek innen, mert éppen köveket dobálnak rám. Visszamegyek dolgozni, nagyon gorombák itt, mondja a katona. Itt az ellenség a zsidókat próbálta arra használni, hogy leállítsa a gyülekezetet, mert használták a Jézus nevét. A te esetedben is fog az ördög embereket használni abban, hogy a szellemi kapcsoktól és kötelektől leszaggasson téged, hogy elhagyd a helyed.

Láttam embereket húsz évre rá, vagy még tovább, nem haladtak előre, nem fejlődtek, mert nem maradtak a helyükön, még a mai napig is csecsemők. A helyünket pedig megadta nekünk Isten a teremtés előtt, annyit kell csak tennünk, hogy megtaláljuk, és abban megmaradjunk. És a jutalom abban van, hogy legyőzöd ott az ellenséget, azon a helyen, ahová téged Isten helyezett. Abban van a jutalmad.

Ha le tudták volna állítani a korai gyülekezet lendületét ezek a támadások, akkor kirabolták volna Jézus nevének erejét tőlük, elrabolták volna. Ledöbbenek azon, hogy egész gyülekezetek vannak azon, arra törekszenek, hogy a mi munkáinkat, mozgásainkat leállítsák. A gyülekezetek oly közel vannak a világi működésekhez, hogy a világot próbálják utánozni.

Én mivel ismerem az Úr Jézus nevének erejét, én soha nem fogok ettől elállni és megváltozni, ez így igaz! Az ellenség ma is próbálja megfosztani a gyülekezetet a név használatától és így az erőtől, ami a névben van! A név használata helyett inkább a hagyományok felé próbálják az emberek figyelmét irányítani, amiben nincs erő. És amikor kimondják a nevet így, abban sincs ott az erő, az Ő kiárasztott ereje.

Ha a hit jelen van, amikor kimondod ezt a nevet, akkor elvárhatod, hogy ott valami történni is fog! Mert a hit a reménylett dolgoknak a valósága. Amikor a tanítványok használták e nevet, akkor elvárták, hogy ott valami történni is fog. Hoztak valakit egy epilepsziás, súlyos betegségben, húsz évvel ezelőtt, egy egyház küldte el a szülőkkel hozzám mondván, hogy csak ő imádkozzon érte. Abban az időben 6-7 ezer emberre tettem naponta a kezem, imádkoztam, ez az igazság.

Amikor megparancsolom annak a gonosz szellemnek, hogy fejezze be a tevékenységét és költözzön ki abból a testből, az a vége, elfordulok, és megyek tovább. Chilében az a katasztrofális földrengés, ami történt, 8,8-as erősségű volt, egy tengeri hullámot, egy cunamit is kiárasztott magából, olyan tengeri lökettel jött, mint amikor Indonéziát is elpusztította. Tizenkét órájuk volt, hogy ez a nagy víz löket az erejével, a szárazföldre, a partokra érjen és pusztítson.

De ráébredtetek-e, hogy soha nem érkezett meg a partokhoz? Hogyan használták a hitüket? A nevet! A prédikátor elmondta a TV-ben, hogy kiparancsolta, annak a hullámnak, hogy MEGÁLLJ A JÉZUS NEVÉBEN! És mit tett? Megfordult, irányt változtatott. Ő nem nézte tovább a TV-t, hogy mit mondanak a hírek.

Az ördög le van győzve, a lábunk alatt van, és meg leszünk abban próbálva, hogy hiszünk-e? Ezért nem beszélgetek démonokkal, és hiába hempereg a földön, meg hiába hozza a megnyilvánulásait, amikor én megparancsoltam, hogy VÉGE! Akkor annak, ott vége! Mielőtt bemegyek a városba, ő már elmenekült onnan, körbe kell járnom a várost, hogy találjak egyet! Ez az igazság! Elszaladnak, mikor bemegyek a városba, olyankor kiszaladnak, mert tudják, hogy lábam alatt vannak.

A tanítványok elvárással voltak, hogy ha a nevet használják, valami történik és nem volt megszabadító szolgálat. Abban az időben egyetlen dolog volt, - Jézus neve! Ma az történt, hogy a gyülekezet az elvilágiasodásában van, hogy a világnak próbálunk inkább tetszeni, hogy a világ kedveljen minket, és a politikában ugyanígy. Jézus megmondta, hogy a világ nem szeretett engem, titeket sem fog. Miért próbáltok tetszeni neki? Ne is próbálkozz vele, hogy tetszésükre légy, hanem abban állj ki, amire Isten ide helyezett a földre. Abban állj meg.

Az Ő nevét benned elhelyezte. És szeretné, ha ez a név alapot venne az egész földön. Egész világon mindennek meg kell hajolnia e név hallatára. Minden vallásnak, minden kormánynak, minden ráknak, minden AIDS-nek, minden betegségnek. Amikor ezt a nevet hívjuk és a gyülekezet hisz benne, akkor minden térdnek meg kell hajolnia! Mert ezt a nevet, ezt a természetfeletti nevet kaptuk meg.

Vissza kell tehát kanyarodnunk Jézus nevéhez. Minden erő, minden hatalom ebben a névben van. Képesek vagyunk a háborúkhoz szólni, a viharokhoz szólni, elegendő csak a név! Erre a névre van szükségünk! Az ellenség megpróbálta kirabolni a gyülekezetet ettől az erőtől, pedig a korai gyülekezetnek ez volt egyedül, a Jézus neve.

Pál olyan tanítványokkal találkozott, akik csak Keresztelő szent János keresztségét vették, ami Istentől volt egy ideig. Még egy példát nézünk az …

Apostolok Cselekedetei 19/5 Mikor pedig ezt hallák, megkeresztelkedének az Úr Jézusnak nevére.

Pál igazította ki őket a név hallatán.

/6/ És mikor Pál reájuk vetette kezét, szálla a Szent Szellem őreájuk, és szólnak vala nyelveken, és prófétálnak vala. /13-15/ Elkezdték pedig némelyek a lézengő zsidó ördögűzök közül az Úr Jézus nevét hívni azokra, akikben gonosz szellemek voltak, mondván: Kényszerítünk titeket a Jézusra, akit Pál prédikál. Valának pedig némelyek Skévának, egy zsidó főpapnak fiai heten, akik ezt művelik vala. Felelvén pedig a gonosz szellem, monda: A Jézust ismerem. Pálról is tudok, de ti kik vagytok?

Ti kik vagytok? Kérdezte. Senki más nem képes az Úr Jézus nevét hordozni, csak ti [újjászületett hívők]. És ha más használja, nem lesz semmi jó belőle. Tehát ez egy hatalmas előjog, kiváltság, hogy Jézus nevét hordozhatod. És Isten Igéje Ő, a hited kell, hogy legyen ebben a névben. Nem ismerték ezeket az Igéket mind, amiket te ismersz, nem volt ilyen ismeretük, mint neked, egyedül a név birtokában álltak. De tudták, hogy amikor eloldják ezt a nevet a Szellem erejétől, akkor valami történik. Nézzük mi történt…

/16/ És rájuk ugorván az, az ember, akiben a gonosz szellem volt, és legyőzvén őket, hatalmat vett rajtuk annyira, hogy mezítelen és megsebesülve szaladának ki abból a házból.

/17/ Ez pedig tudtukra lett mindeneknek, mind zsidóknak, mind görögöknek, kik Efézusban laknak vala, és félelem szálla mindnyájukra, és magasztaltatik vala az Úr Jézusnak neve.

Magasztalták az Úr Jézus nevét.

/18-20/ És sokan a hívők közül eljönnek vala, megvallván és megjelentvén cselekedeteiket. Sokan pedig azok közül, akik ördögi mesterségeket gyakoroltak, könyveiket összehordva, mindenki szeme láttára elégették. És összeszámlálák azoknak árát, és találák ötvenezer ezüstpénznek. Ekképpen az Úrnak Igéje erősen növekedik és hatalmat vesz vala.

Az Úr Igéje növekedett, és hatalmat vett. A hit pedig hallásból, a hallás pedig Isten Igéjéből van. És bemutatták, hogy minden erő és hatalom Jézus nevének használatában van. Minden varázslással és ördögi mesterséggel kapcsolatos tudományukat, könyvüket összehordták és elégették.

Amikor Pál és Silás börtönbe vettetett, emlékeztek a börtönőr bizonyságára, hogy, hogyan nyerte meg őt magának az Úr. Nagy földrengés lett, az ajtók megnyíltak, a lakatok leestek, a bilincsek leestek. És egyetlen egy rab sem szökött meg a börtöncellából. A börtönőr azt hitte, hogy megszöknek majd és tudta, hogy ez az életébe kerül.

És amikor látta, hogy mindannyian ott vannak, akkor megkérdezte, hogy mit kell, hogy tegyek, hogy üdvözüljek én, és az én házam népe. Higgy az Úr Jézus nevében és üdvözülsz mind te, mind a te egész házad népe. Egy név az emberek között az ég alatt, amely által kell nékünk megtartatnunk, az Úr Jézus neve.

Amikor mi imádkozunk ebben a névben, akkor tudjuk, hogy válaszaink vannak. Meg vannak a válaszaink. Mert ezt a nevet használtuk, amely minden név felett való. Csodálatos név, ezt kell használnunk. Az Atya vajon meghall-e téged? - Ha az Én akaratomat cselekszed! Ha az Ő akarata szerint imádkozol, meghallgat téged. Az Atyától kell kérni, Jézus nevében! Ezt kijelentésben kell megkapnod! Tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, amelyeket kértünk Tőle. Hallelúja!

Álljunk fel mindannyian és elmondjuk az üdvösségi imát, hogy e névnek a birtokába kerülhessünk. Nincs más út, az Úr nevét kell segítségül hívni és megtartatunk. Nincs más út arra, hogy valaki üdvözüljön, csak ha az Úr nevét segítségül hívod.

Ha az ember képes lenne magát megjobbítani, saját cselekedeteinkkel, ha addig el tudnánk jutni, hogy képesek lennénk újjászületni, akkor nem lenne szükségünk Jézusra. De mivel ez nem lehetséges, ezért úgy megyünk oda Isten elé, amint vagyunk. Mert kegyelemből van, kegyelemből tartattatok meg hit által, nem cselekedetekből, Isten ajándéka ez, hogy senki ne kérkedjék. Senkivel nem osztja meg Isten az Ő dicsőségét. Egyetlen kereszténnyel sem, egyetlen gyülekezettel sem. Áment mondunk erre és imádkozunk, és segítségül hívjuk az Urat most együtt.

Üdvösség imája: Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Kérlek Jézus, legyél az én Uram, legyél az én Megváltóm, legyél az én Gyógyítóm. Jézus te vagy az én Uram, Jézus te vagy az én Megváltóm, Jézus te vagy az én Gyógyítóm. És én meg vagyok váltva, örök életem van Krisztusban, mert újjászülettem Krisztusban. Az Ő szent vére megtisztított minden bűntől örökkön, örökké. Ámen!

Jézus neve bennem van! Minden nap! A nap 24 órájában! És dicsérem az Urat! Az ördög a lábam alatt van! Hallelúja! Áldott legyen az ÚR NEVE! Ámen!

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL