2010.04.04.   

A FELTÁMADÁS ÜNNEPE

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2010. április 04.

 

Köszönjük Atyám a feltámadás napját. Köszönjük az Úr Jézus Krisztusunkat. Feltámadt a halálból, a Feltámadás napja hozta meg a mi üdvösségünket Atyám. A mi Atyánk felmagasztalta Őt a maga jobbjára. Köszönjük mindazt, amit az Úr tett értünk, hogy örök életet adott nekünk.

János 13/34-35 Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek, amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. Erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. – Mondja az Úr Jézus.

Isten maga a szeretet. Istennél nem csak, hogy van szeretet, hanem Ő maga a szeretet, kiöntötte a szívünkbe ezt a szeretetet, és mi adjuk tovább a testvéreinknek.

Atyám köszönjük a megváltásod tervét, köszönjük a drága Szent Szellemet, köszönjük a Szent Szellem megnyilvánulásait. Ezeket kiárasztjuk a mai napon. Minden szükség betöltessék, a te néped minden szüksége Atyám, a prófécia ajándéka, a gyógyítások ajándékai. A vesében van a gyógyító ajándék, a megszabadító kenet jön, üdvösségek jönnek Jézus nevében. A baloldalon gyógyulás van, a süketség múlik el, a fejfájás, a zavartság a fejből, Jézus nevében, és szabadok vagyunk mindettől.

Zsebkendők felett történik az imádság. Mutasd ki szeretetedet a szomszédod felé. Hatalmas gyógyító kenet van a vállban. Köszönjük a dicsérő szolgálatot, hálát adunk értetek.

Köszöntik a Székelyudvarhelyről érkezett drága testvéreket. Istennek lelkes drága szentjeit Ercsei Mihály és Irénke pásztorolásával érkeztek, több mint 500 km-t utaztak, hogy a húsvétot velünk tölthessék. Növekedjetek, sokasodjatok, az Úr örömében éljetek, gyümölcsöt teremjetek Jézus nevében. Nagyon szeretünk benneteket, és el is fogunk látogatni hozzátok még az idén.

A tinik gyülekezetének nyári táborozásával kapcsolatos, minden információt tartalmazó prospektus áll rendelkezésetekre, vigyétek az ismerősöknek is. Holnap ünnepeljük a pásztorainkkal a 20 éves Európai szolgálatomnak az évfordulóját. Dicsőség Istennek ezért. Március, április tájéka volt az, amikor másodszor jöttem vissza Európába. Először téli időszakban érkeztem, majd visszajöttem körülbelül ebben az időszakban.

A Szellemnek egy óriási mozdulása, és egy nagy változás van a levegőben most. Természetfeletti ’köpönyegek’ kiosztása. Május 24. pünkösd ünnepe, ezt megint a pásztorokkal fogom ünnepelni, pünkösdhétfő lesz ez, erről még szólunk.

Azért került húsvét hétfőre ez a pásztorkonferencia, mert ekkor van az, hogy a drága román testvéreink is tudnak jönni, munkanapokon ez nem mindig lehetséges. Nagyon ritka, olyan ünnepnapot találnunk, amikor mind Romániában és Magyarországon is munkaszüneti napok vannak.

Nemcsak a magyar gyülekezetekről, hanem a kinti román gyülekezetekről is szót ejtünk ilyenkor. Szlovákiában ugyanígy, ők is meghívottak.

A mai napon ünnepeljük a mi Urunk, Jézus Krisztusunk feltámadását. Minden évben megünnepeljük ezt a hatalmas napot.

Filippi 3/10-11 Hogy megismerjem Őt, és az Ő feltámadásának erejét, és az Ő szenvedéseiben való részesülésemet, hasonlóvá lévén az Ő halálához. Ha valami módon eljuthatnék a halottak feltámadására.

/12-14/ Nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy már tökéletes volnék, hanem igyekezem, hogy el is érjem, amiért meg is ragadott engem a Krisztus Jézus. Atyámfiai, én magamról nem gondolom, hogy már elértem volna, De egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtem, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nékifeszülve célegyenes igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára.

A feltámadás napja hozta meg nekünk az újjászületés lehetőségét és az örök életet, hogy befogadhassuk azt. Jézus volt az elsőszülött a halálból. Folytatjuk az Ige olvasását a

Kolosse 2/10 És ti Őbenne vagytok beteljesedve, aki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak.

/12/ Eltemettetvén Ővele együtt a keresztségben, akiben együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta Őt a halálból.

/13/ És titeket, kik holtak valátok a bűnökben és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt Ővele, megbocsátván miden bűnötöket.

/14-15/ Azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nékünk és azt eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára. Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, azokat nyilvánosan megszégyenítette és mutogatta, győzelmet aratván felettük a keresztfa által.

Dicsérjük ezért az Urat, Ő legyőzte az ellenséget, az ördögöt. Az Efézus 6/12-ben mondja az Ige, hogy nem vér és test ellen van a mi harcunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen. Ez nem azt jelenti, hogy az ördöggel harcolunk, az ördög le van győzve.

De a sötétségnek az ereje, valóban problémát jelent a világnak. Mi tudjuk, hogy a lábunk alá lettek helyezve ezek az erők, és mi a hitnek szép harcát harcoljuk meg.

Közben megemlítésre kerül, hogy hat nyelven fordítják a tanításokat, le lehet tölteni az internetről, sőt most is élőben lehet az istentiszteletet nézni az érdeklődőknek. Négy nyelven lehet bekapcsolódni élőben - angol, román, szlovák és magyar nyelven. Francia és olasz nyelvre is fordítjuk, azokat nem élőben, hanem utólag lehet letölteni.

Róma 4/24-25 Hanem miérettünk is, akiknek majd tulajdoníttatik, azoknak tudnillik, akik hisznek abban, aki feltámasztotta a mi Urunkat: Jézust a halálból, Aki a mi bűneinkért halálra adatott, és feltámasztatott a mi megigazulásunkért.

Tehát megigazíttattunk Őbenne! Az Efézusi levél részletezi, hogy meghaltunk, és eltemettettünk Őbenne. Az első fejezetben arról imádkozik ott Pál, hogy megkapjuk erről ezt a kijelentést.

Efézus 1/18 És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, mi az Ő elhívásának reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének gazdagsága a szentek között,

/19/ És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk az Ő hatalma erejének ama munkája szerint,

/20/ Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben.

2/1 És titeket is…

Folytatja:

/5/ Minket kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg!

/6/ És vele együtt feltámasztott és vele együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban.

/8-9/ Mert kegyelemből tartattatok meg hit által, és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.

Kegyelemből… - dicsérjük érte az Urat. Egy kis kitérőt szeretnék tenni és az I. Korinthus 12 fejezetére térni. Mert amikor befogadjuk ezt az ajándékot és az örök életet, befogadjuk Istennek a természetét. Ekkor a Szellem kilenc ajándékát /gyümölcsét/ fogadjuk a szívünkbe.

Amikor pedig a Szent Szellemet fogadjuk a szívünkbe, a Szent Szellem befogadása nem egyenértékű az újjászületésünkkel, mert azt írja a János Evangéliumban, hogy a világ Őt be nem fogadhatja. /János 14/1/

Először tehát, újjá kell születnünk, és azt olvastuk, hogy az kegyelemből van, nem cselekedetekből. Ha cselekedetekből lenne, az azt jelentené, hogy nem lenne szükségünk Jézusra. Vagyis azt jelenti, hogy úgy megyünk az Úr Jézus elé, amint vagyunk, és befogadjuk az örök életet.

Ez kegyelemből van és nem cselekedetekből, nem lehet elnyerni cselekedetekből. Jézus vére szerezte nekünk, amely a kereszten kiontatott. Ő végezte ezt az egész munkát és kifizette mindazt az árat, amit a mennyei bíróság követelt a mi bűneinkért.

Amikor befogadjuk ezt követően a Szent Szellem bennünk való örök lakozását, akkor kapjuk meg a lehetőségét annak, hogy a Szent Szellem bennünk lakozását kifejezze nekünk kilenc különböző, lehetséges úton, ami itt fel van sorolva.

A Szent Szellem megnyilvánulásai ezek, más néven a Szent Szellem ajándékai. Szétosztásra kerültek ezek az ajándékok a Testben. A Szent Szellem képes bárkin keresztül ezeket előhozni, ha úgynevezett sürgősségi helyzet van.

Korinthus I. 12/1 A Szellemi ajándékokra nézve pedig nem akarom atyámfiai, hogy tudatlanok legyetek.

Ezek az ajándékok a gyülekezetben lettek elhelyezve. És a…

/27/ Ti pedig a Krisztus Teste vagytok és tagjai rész szerint.

És a tagok kapták ezeket az ajándékokat.

/4/ A kegyelmi ajándékokban pedig különbség van, de ugyanaz a Szellem.

/5/ A szolgálatokban is különbség van, de ugyanaz az Úr.

/6/ És különbség van a cselekedetekben is…

Példának vesszük az evangélistákat, a Szent Szellem különböző módokon nyilvánulhat meg bennük, az ajándékokban.  

/6/ … de ugyanaz az Isten, aki cselekszi mindezt mindenkiben.

/7/ Mindenkinek azonban épülésre adatik a Szellemnek kijelentése.

A 8-as verstől kezdve sorolja az Ige:

/8/ Némelyiknek ugyanis bölcsességnek szava adatik a Szellem által: másiknak pedig ismeret szava ugyanazon Szellem szerint.

/9/ Egynek hit ugyanazon Szellem által, másnak pedig gyógyítások ajándékai, azon egy Szellem által.

/10/ Némelyiknek csodatévő erőknek munkái, némelyiknek meg prófétálás, némelyiknek pedig szellemek megkülönböztetése, másiknak nyelvek nemei, másnak pedig nyelvek magyarázata.

Amikor tehát befogadjuk a Szent Szellem bennünk lakozó teljességét, aminek egyértelmű jele, hogy nyelveken szólunk, akkor nem csak, hogy a Szellem kilenc gyümölcse van meg már bennünk, a gyümölcsök növekedhetnek. Ezért látjuk, hogy a keresztények, különböző érettségi fokokon, szeretet szinten vannak például.

Tanítja a Biblia, hogy vetkőzzük le az ó-embert, és öltözzük fel az új embert. Azt az új teremtést a Krisztusban, öltözzük fel a testünkre és a lelkünkre is, hiszen a régi elmebeli gondolkodásmódunkat félre kell tenni, el kell hagyni. És ebben az új életben növekedni fel, ami csak az Igével lehetséges. És kívánkozni kell az Ige tiszta hamisítatlan tejére, hogy azon növekedhessünk fel. A szellemünk az, ami ilyenkor növekedik. A szellemi növekedésről szól a Biblia.

Az érzelmeink még mindig a régi módon nyilvánulnak meg. Az érvelésünk és az intelligenciánk is a régi. Az elmebeli gondolkodásmintáink is ugyanazok, ellent mondanak Isten Igéjének. Isten figyelmeztet minket, hogy az én gondolataim és az én útjaim magasabban vannak a ti gondolataitoknál és a ti útjaitoknál.

Saját akaratunkat kell gyakorolni, hogy az Ő útjait hozzuk be az életünkbe. A 14. fejezetben folytatja tovább az ajándékokról.

Korinthus I. 14/2 Mert aki nyelveken szól, nem embereknek szól, hanem az Istennek, mert senki sem érti, hiszen a Szellem által szól titkokat.

Miközben nyelveken imádkozunk, kijelentetik a szellemiekből Istennek az akarata, a szellemi titkok, az angyalok hallgatják ezt a nyelvet, az Urat dicsérjük, és védelmi falakat építünk ki magunk köré, a hitünk által.

Aki nyelveken szól, önmagát építi, mondja az Ige, hiszen ez az önmagunk építésére adatott nyelv. Amikor pedig a nyelvek nemeiben szólunk, és azt magyarázzuk, azon keresztül épül a gyülekezet. Tehát ez egy másik fajta nyelv. Mert olvastuk az előbb, hogy a nyelvek nemei és a nyelvek magyarázata Krisztus Testének adatott ajándék.

Ez különbözik attól a nyelvtől, amit itt az I. Korinthus 14/4-ben említ, hogy aki nyelveken szól, önmagát építi. Ez a saját, személyes imaéletünk nyelve, amit mi Isten kegyelméből magunk tudunk magyarázni, amikor Isten megadja, hogy miről szól ez az imánk, ez saját magunknak szól.

/12/ Azonképpen ti is, minthogy szellemi ajándékokat kívántok, a gyülekezet építésére igyekezzetek, hogy gyarapodjatok.

/13/ Azért aki nyelveken szól, imádkozzék, hogy megmagyarázza.

Saját nyelvünkről van még mindig szó. A saját szellemünkből jön elő sok alkalommal ez a megértés, hogy miről is folyik az imánk.

/14/ Mert ha nyelveken imádkozom, a szellemem imádkozik, de az értelmem gyümölcstelen.

/15/ Hogy van hát? Imádkozom a szellemmel, de imádkozom az értelmemmel is, énekelek a szellemmel, de énekelek az értelemmel is.

Ez mind rendelkezésünkre áll, a feltámadás napján tette ezt Isten lehetővé. És tanítja az Írás, hogy Isten teljes fegyverzetét öltsük magunkra, hogy megállhassunk az ördög minden ravaszságával szemben.

Beszélgettem az elmúlt nap is olyan kedves ismerősökkel, akik egyáltalán nem hiszik a sötétség létét és erejét, hogy az létezne. Volt Ausztráliában egy asszony a gyülekezetbe, aki fél évig járt és nem tudta elhinni, hogy létezik az ördög és az ördög ereje.

A János 10/10-ben tisztán választ kapunk erre, János figyelmeztet bennünket, hogy a tolvaj nem egyébért jön, hanem hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek – mondja Jézus.

Tehát hit által lehet csak Istennek tetszeni, ahogy mondja a…

Zsidó 11/6 Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Ő létezik és megjutalmazza azokat, akik Őt szorgalmasan keresik.

Nekem azt kell hinnem, hogy Isten egy megjutalmazó Isten. És én azt az értelmet kaptam, hogy az egészséges élet egy jutalom Istentől. Gazdagnak lenni, az is egy jutalom Istentől. Jézus volt az, aki elvitte betegségeinket és elhordozta saját testén a fájdalmainkat.

Péter I. 2/24 Aki a mi bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk: Akinek sebeivel gyógyultatok meg.

Korinthus II. 8/9 Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelmét, hogy gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek, hogy ti az Ő szegénysége által gazdaggá lehessetek.

Az erő pedig erre, hogy ez valósággá váljon az életünkben, az Igéből jön. Így lehet legyőzni az ellenséget, - mondani kell valamit. Meg kell ragadni az embernek a gondolkodásmódját, mert amint az ember gondolkodik, olyan is valójában.

Fiatalabb koromban, elmentem a bibliaiskolába, mert mindaz a tanításhalmaz, ami ma rendelkezésre áll Krisztus Testében, akkor még nem volt meg. Csak 35 évvel ezelőttre kell visszagondolnunk.

A bibliaiskolánknak a vezetője miss. Gordon Lindsay az elmúlt héten költözött haza az Úrhoz. 96 éves volt, amikor lehunyta a szemét és átköltözött. Amikor még én jártam a férje Gordon Lindsay vezette a bibliaiskolát, ő nem élt ilyen hosszú életet. Bár ő is prédikálta a hosszú életet az Ige szerint, de valami olyan szomorú dolog történt az életében, ami megszomorította a szívét, és az okozta az átköltözését. Ott voltam azon az összejövetelen, amikor összeesett és elköltözött az Úrhoz.

Visszatérve tehát a Szent Szellem ajándékaira, ezek az ajándékok Istentől vannak, és nem az ördögtől. Ezek a megnyilvánulások rendelkezésére állnak a hívőknek és Isten képes használni ezekben minket, hogy szolgálhassuk az Urat. És Istennek az ajándékai és elhívása megbánhatatlanok, visszavonhatatlanok. Mindenkinek van elhívása Istentől, mindenkinek meg van a maga helye Krisztus Testében.

Ha a testünket tekintjük, a testünknek egyetlen egy része sem él külön életet, nem járkál egyedül fel- alá az utcán. Együtt az egész test teszi ezt. Annyit kell csak tennünk, hogy megtaláljuk azt a helyet, ami nekünk rendeltetett, és abban járjunk, és növekednünk kell és ott használni a hatalmunkat.

A mai napon ezt ünnepeljük, a Feltámadás napját és ebben örvendezünk. Ennél rövidebben nem lehetett elmondani, az Úrvacsorához készülődünk. A kenyér, ami kiosztásra kerül Jézus megtört testét szimbolizálja számunkra.

A Szent Szellem megnyilvánulásaira, ajándékaira nagyon komolyan kell vágyakoznunk. Pásztorainknak, evangélistáinknak kell ezeket a szívükből keresni. Törekednünk kell ezekre.

Az elmúlt héten Ésaiás 53. fejezetéből tanítottunk: Pedig betegségeinket Ő viselte és fájdalmainkat Ő hordozta.

Ez a kenyér, amit kezünkben tartunk, az Ő megtört testét jelképezi, az Ő testén elszenvedett sebeiben gyógyulást kaptunk, az Ő sebeivel elismerjük, hogy mi meggyógyultunk. És ezt befogadjuk, és áldjuk a mi Urunkat mindezekért. És így vesszük magunkhoz a kenyeret Jézus nevében. Ámen!

Ugyanazon az éjszakán Jézus vette a poharat, és a körülötte lévő apostolokkal, a tanítványaival megkötötte a szövetséget, amely a mi szövetségünk. Az a szövetség, amelyben egyek lettünk az Úrral. Egyek lettünk az Ő halálában, a bűneink eltörlését elnyertük az Ő halálában, és a feltámadásban egyek lettünk Ővele és elnyertük az örök életet.

Istennek hatalmas megváltása volt ez, amelyet a mi Urunk, Jézus Krisztusunkban teljesített be, és ebben az ajándékban elfogadjuk a drága Szent Szellemet, és így vagyunk áldottak.

Az Úrra emlékezünk, az Ő kiontott vérére, hogy ez a vér megtisztított bennünket, - amikor ebből a kehelyből részesedünk, Ő a mi Urunk! Ámen! Dicsőség Istennek!

 

BÉKEVÁR FŐOLDAL