2010.02.23.

A MEGIGAZULTSÁG 1.

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2010. február 21.

 

Hálát adunk neked drága Mennyei Atyánk, köszönjük a csodálatos gyógyulásokat. Miközben továbbra is folynak a gyógyító ajándékok, mert ahogy Isten elkezdte a munkát, úgy folytatja is, és be is végzi. Csodálatos gyógyulások történnek ma. Daganatok múlnak el fejben, migrénes fejfájások szűnnek meg. Az internet hallgatók körében is történnek a gyógyulások.

Miközben az Úr végzi, a munkát addig néhány bejelentésre kerül sor. Egy fontos felhívás érkezett az egyház egyik pásztorától azok számára, akiket ez érint. Lehetőség van a 62. életévüket betöltött nyugdíjasoknak, ha nyugdíjuk nem haladja meg a 80 ezer Ft-ot, hogy üdülési csekket igényeljenek.

Azért is említjük ezt, mert az Úr jelezte, hogy az idén 250 gyermek fog nyaralni. Az elmúlt évben is sokaknak segítettünk, az idén is elszántuk arra magunkat, hogy akiket a szülők anyagilag nem tudnak segíteni, azokat mi fogjuk támogatni. Óriási lehetőség, ha a nagymama ilyen korban és ilyen nyugdíj kategóriában van, kérhet üdülési csekket, ami jelentős összeg, 40 ezer forint. Bálint Csilla felajánlotta, hogy az űrlap kitöltésében, beadásában segítségetekre lesz, keressétek őt.

Ugyanezt az üdülési csekket kérhetik a 130 ezer forint bért meg nem haladó, teljes munkaidőben foglalkoztatottak, valamint a gyermekeiknek is kérhetik. Ez egy nagyon jó összeg arra, hogy a kicsiket el tudjátok küldeni, nyaralni vagy az egész család elmenjen üdülni. Buzdítunk benneteket, hogy éljetek ezzel a lehetőséggel.

Megjelent Kenneth Hagin: Hogyan vezet Isten Szelleme c. könyv. Kiváló könyv, mindannyian tanulmányozzuk naponta, hogy Isten hogyan vezet minket. Elkészült a 2010-es Örömhíradó első száma gyógyulásokról, az egyház lehetőségeiről hírt adva minden érdeklődő számára. A Baba-mama klub munkája megkezdődött, egyre több anyuka és baba jön, ez is egy jó lehetőség az együttlétre.

Az elmúlt vasárnapon bejelentettem, hogy júniusban Kiskunhalason a zsinagóga kertjében lesz egy találkozó, ez egy későbbi időpontban kerül megrendezésre. Április 5-én is pásztorkonferenciát tartunk, március 15-én is sor kerül a pásztorkonferencia megtartására. Április 5-én, ez húsvét első napja lesz, ekkor fogjuk ünnepelni az európai szolgálatom 20 éves évfordulóját. Mi ezeken az ünnepnapokon nem annyira a nemzeti ünnepeket ünnepeljük, hanem Isten királyságát ünnepeljük, és remélem, tudjátok, hogy kik vagytok Krisztusban. Ebben fogok ma segíteni nektek, hogy ezt megtanuljuk.

A következő hetekben a megigazultságról fogok tanítani és azután, visszakanyarodunk arra, hogy miként járjunk szellemben. Nagy örömhír, hogy mindent elvégzett értünk az Úr Jézus.

II. Korinthus 5/21 Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazságává tétethessünk Őbenne.

Jézus bűnné tétettetett a mi bűneinkkel. Ha értjük ezt, ha nem, akkor is ezt mondja a Biblia. Őt, aki bűnt nem ismert! Jézus soha nem követett el egyetlen bűnt sem. Soha egyetlen egy bűnt sem követett el, Ő volt Istennek szeplőtlen Báránya. Bár soha egyetlen bűnt sem követett el, Isten mégis bűnné tette éretünk!

A vallásoskodó emberek nem tudják, mit mondjanak erre, és nem akarják elfogadni ezt az igazságot. És ne mondjuk azt, hogy mi nem hiszünk ebben, hanem meg kell néznünk az Igét. Mert az rendben van, ha velem nem értesz egyet, ha mondok valamit, de az nincs rendjén, ha a Biblia Igéivel nem értesz egyet.

Tehát Jézus bűnné tétetett, a mi bűneinkkel. Nem azt mondja, hogy együtt érzett volna a bűneikkel, Ő, Jézust bűnné tette értünk. Olvasható a IV. Mózesben, hogy Isten Mózesnak azt parancsolta, hogy egy rézkígyót tegyen fel a póznára és emelje magasba, és aki arra tekintett megmenekedett a mérges kígyók marásától. Akiket megmart a kígyó, az megmaradt, aki feltekintett erre a rézkígyóra. Ha nem tekintettek fel a rézkígyóra, akkor meghaltak.

János Evangéliumban olvassuk, hogy ez előképe volt Jézusunknak. Akképpen kell Jézusnak, Isten Fiának is felemeltetnie a keresztre, amiként Mózes emelte fel a kígyót a pusztában. Hogyan lehet a rézkígyó a pusztában egy póznára felfüggesztve, képe Krisztusnak? Úgy, hogy a réz az ítéletet szimbolizálja az Írásokban, a kígyó pedig az ellenséget és az ellenség munkáját jelképezi.

Emlékeztek Áronra, amikor eldobta a botját és az kígyóvá lett. A fáraó varázslói azt mondták, hogy ez nem nagy tudomány, ők is eldobták a botjaikat és azokból is kígyók lettek, de Áronnak a botjából lett kígyó elnyelte az összes többit. Ez egy kiváló példája annak, ami történt Krisztussal, aki elnyelte a mi bűneinket, betegségeinket, fájdalmainkat, az egészet elvitte, megsemmisítette.

Ésaiás is kapott egy látást az ember Fiáról a kereszten és írja, hogy az ábrázata fel nem ismerhető volt, annyira el volt torzulva a fájdalomtól és a bűntől. Zsoltár 22-ben pedig Jézus úgy szól magáról, hogy féreggé lettem. Azért torzult el az ábrázata a végtelenségig, mert az emberiség múltbéli, jelenlegi, és jövőbeli valamennyi bűnét magára vette, és azt elvitte, mint szeplőtelen. Bűnné lett értünk!

Teológusoknak nagyon nehéz ezt megérteni, vagy megmagyarázni, de az az igazság, ha Ő nem lett volna bűnné, akkor mi soha nem lehettünk volna az Ő igazságává. Tehát Jézus bűnné lett a mi bűneinkkel. A Gecsemáné kertben, amikor haláltusában volt Jézus, akkor vért verejtékezett. Nem a kereszthaláltól való félelme, és a halál félelme volt ez, annak ellenére, hogy milyen borzalmas volt, de a legborzalmasabb része mégsem ez volt. Mert a megváltás az nem csak fizikai, hanem szellemi síkon is történt.

Tudta, hogy mi fog történni a szellemével, míg a kereszten függ. Ésaiás 53/4-ben írja, hogy Istentől ostoroztatott, kínoztatott és verettetett. Nem az ember tette vele. Elsötétült az égbolt és az Úr úgy kiáltott fel, hogy: – Én Istenem, Én Istenem miért hagytál el engem?

Az emberiség összes bűnéért járó igaz ítélet Őreá esett, azért, mert Ő bűnné tétetett a mi bűneikkel. Megkorbácsoltatott, a keresztre feszíttetett, mindez borzasztó szenvedés volt. De ez még mindig nem érintette azt a szenvedést, ami szellemben történt vele. Mert az emberiség valamennyi bűnét, a múlt, a jelen és jövőbeli bűnét, az egyetlen, szeplőtelen Bárányra, az Ő szellemére helyezte Isten.

És ebbe nem kapunk bepillantást, hogy ez milyen agóniát, milyen szenvedést, milyen küzdelmet jelentett neki három éj és három nap során. De azt tudjuk, hogy utána győztesen, mindent legyőzve feltámadt a halálból. Kárhoztatta ugyanis a bűnt a testben és elvitte ennek az ítéletét. Feltámadt a halálból, és amikor újra eljön értünk, akkor bűn nélkül jelenik meg.

Hol van akkor a bűn? A bűn félre lett téve az útból. Az nem az Ő bűne volt, hanem a te bűnöd volt. Vagyis az én bűnömmel történt az meg, hogy Isten félretette az útból. Ő bűnné tétetett. Mi volt Istennek a célja ezzel? Olvastuk a II. Korinthus 5/21-ben, hogy mi pedig Isten igazságává tétethessünk Őbenne. És ez olyan óriási dolog, ami miatt kiáltanunk kellene! Mert ez nagyon izgalmas.

Isten tette azzá, és így Isten minket tett igazzá általa. Még egyszer tehát: - Jézus bűnné tétetett a mi bűneinkkel. Mi pedig igazzá tétettünk az Ő igazságával. Amennyire biztosak lehetünk abban, hogy a mi bűneink rá lettek tétetve és Ő bűnné lett érettünk, úgy igaz az, hogy mi pedig az Ő igazságává tétettünk Őbenne, és ezt nem érdemeltük ki.

Semmit nem tettünk, hogy ezt megérdemeltük volna, egyszerűen hittük ezt és elfogadtuk. Az Ő igazságával tétettünk igazzá! Isten igazságával. Ez a megigazultság a gyülekezetben a leginkább félre értelmezett témakör, pedig ez lenne a legfontosabb alaptéma, amiről beszélni kell. Több mint 600 hivatkozást találunk a Bibliában az igazságra, megigazultságra vonatkozóan. Az alapszó a görögben, az igaz, megigazult, igazzá tétetett 4 külön szó, de ugyanaz a szótövük. Mutatja, hogy ez egy óriási terület a Bibliában.

A Rómaiakhoz írt levél alaptémája. Nemcsak a Róma levél ír azonban erről, hanem az azt követő levelekben is előjön újra és újra. Én igazzá tétettem az Ő igazságával. Annál sokkal több történt velünk, minthogy az Úr megbocsátott nekünk. Kimenekedtünk a pokolból, ha csak ennyi történt volna, már az megérte volna, hogy az örökkévalóságban örömkiáltásokban vagyunk.

De ennél jóval többet kaptunk, mint hogy kimenekedtünk a pokolból. Nem csak arról van tehát szó, hogy bejutottunk a mennyország kapuján, hanem arról van szó, hogy Isten az Ő igazságát adta nekünk! Sőt Isten Jézussal együtt minket is feltámasztott a halálból és vele együtt ültetett az Atya jobbjára. Egyetlen angyal sem ülhetett még soha oda. Pedig te és én, mi oda ültettünk, mert minket Isten ezzé tett most!

Ha megérted ezt a megigazultság témakört, hogy mit végzett el ebben Isten, akkor megváltozik az életed. A teljes életed, az imaéleted is megváltozik, minden, ami veled kapcsolatos megváltozik. Olyan keresztény leszel, aki az Úr Jézus hatalmában fog járni. És meg fogja Önmagát nyilvánítani benned és rajtad keresztül itt a földön. Ámen!

Róma 3/10 Amint meg van írva, hogy nincs csak egy igaz is.

Egyetlen igaz sincs. Az emberek ilyenkor becsukják a Bibliát, és innen kezdenek prédikálni. Bűnösök vagyunk és a kegyelem által megtartattunk. De ez így nem igaz. Mondják: - annyira méltatlanok vagyunk. – Ha annyira méltatlan vagy, akkor még nincs üdvösséged és tudatlan vagy. Sehol az Újszövetségben nem fogod azt találni, hogy Isten téged méltatlannak tart erre. Keresztények mégis ezt táplálják a szívekbe. Az ördög pedig remegve remeg a megigazultság témájától.

Az ördög azon munkálkodott évszázadok, évezredek óta, hogy az embereket ebben a témában, összezavartságban tartsa. És hogy a bűnről prédikáljanak nekik, és a bűnben tartsa őket, és a gyengeségeikről szóljanak, a kudarcaikról, a hiányosságaikról szóljanak nekik. Mert ha téged a bűntudat alatt tud tartani, akkor a kárhoztatás alatt vagy. Ha kárhozat alatt tud tartani, akkor tönkretette a hitedet, mert lerombolta az önbizalmadat, ez pedig tönkreteszi az imaéletedet.

Képtelen vagy ugyanis hitben járni akkor, ha kárhoztatod önmagad. Jézus Krisztus Gyülekezetének teste erőteljesen kifejlesztette magában ezt a kárhoztatás érzést. Legtöbbször arról beszélnek, hogy mily gyengék, hogy Isten mennyire minden és mi mennyire senkik vagyunk. A Biblia nem tanítja, hogy mi senkik vagyunk, ez nem alázatra, hanem tudatlanságra utal. Nagy része ennek egy bizonyos szellemi kevélységből fakad.

Olyan büszkén mondják, hogy ők mennyire méltatlanok, mennyire nem érdemesek Istennek a kegyelmére, és mindenben felfuvalkodnak, hogy ők milyen alázatosak. Ez csak egy megtévesztés és egy hazugság, amiben élnek, téves gondolkodás és téves hitre utal, hústesti gondolkodás. Nincs benne a Bibliában, pont az ellenkezője annak, ami a Bibliában van. Ő bűnné tétetett, méghozzá a mi bűneinkkel. Vagyis teljesen gondot viselt Isten a bűn problémáról. Megfizette Jézus a bűn árát? Ha igen, akkor ezt a gondot letudta. Mi pedig méltatlanná tétettünk? Nem! Nem! Nem!

Mindannyinkat bűnössé tett? Sehol nem fogod ezt találni az Újszövetségben! Mi Krisztusban Istennek igazságává tétettünk, mondja a II. Korinthus 5/21. Ha érted, ha nem érted, helyezd ezt az igazságot a szádba, és meg fogja változtatni az életedet, és többé ne beszélj arról, hogy milyen gyengeségeid, milyen kudarcaid voltak. Ne beszélj többé a múlt dolgairól, a tévedésekről, ilyenkor úgy viselkedsz, mintha neked ez nem lenne megbocsátva. Többé ne mondogasd, hogy te olyan méltatlan vagy az Úrnak az áldásaira.

Tudom, hogy ez így van, mert amikor 19 éve, első alkalommal ebben az országban elmentem pünkösdi körökbe, akkor senkinek nem voltam képes a szemébe nézni, mert mindenki lefelé lógatta a fejét. Mondtam nekik, hogy nézzetek fel mit tett Isten értetek, milyen csodákat tett. Az ördög persze egyetért velük, és azt mondja, hogy – persze, hogy nem érdemelsz te semmit. Igazán sajnálatra méltó vagy, miért gondolod, hogy valaha meggyógyulsz? És akkor sírva fakadsz, és ezzel azt mondod az ördögnek, hogy – tudom ördög, hogy neked van igazad.

Az ördög el akarja veled hitetni, hogy nem érdemelsz te semmit. Keresztények milliói ezen a szinten vannak, nem várják azt sem, hogy Isten megválaszolja az imáikat. Nem várják azt sem el, hogy a szavaik hatékonyak legyenek, hogy amit mondanak, az megvalósul. Miért van ez így? Azért, mert oly erősen tudatában vannak a kudarcaiknak. A múltbeli tévedéseiknek, kudarcaiknak, hibáiknak, bűneiknek a tudatában vannak.

Ha a bűneinknek a tudatában élünk, akkor nem élhetünk egyúttal Istennek a megigazultság tudatában. Tudatlanságban vagy, mert nem vagy tisztában azzal, hogy a szent vér ereje megtisztított téged. Nemcsak a bűntől tisztított meg a vér, hanem megtisztított a bűn érzettől, a kárhozattól, a bűnösség érzettől. Teljesen megtisztított! Ez egy jó hír. Keresztények próbáltak engem kárhozat alá tenni, de nem ment nekik.

Róma 3/10-12 Amint meg van írva, hogy nincs csak egy igaz is. Nincs aki, megértse, nincs aki keresse az Istent. Mindnyájan elhajlottak, egyetemben haszontalanokká  lettek, nincs aki jót cselekedjék, nincs csak egy is.

Itt azt sorolja az igevers, hogy milyen szomorú az ember helyzete Isten nélkül, a férfi, vagy a nő helyzete a megigazulás munkája nélkül. De ha folytatjuk az olvasást, a 21-ben azt olvassuk, hogy – most pedig!

/21/ Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, amelyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták.

Jézus eljött, Isten megigazultsága megérkezett, a törvény cselekedetei nélkül.

/21-22/ Most pedig törvény nélkül jelent meg az Istennek igazsága, amelyről tanúbizonyságot tesznek a törvény és a próféták. Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek. Mert nincs különbség.

Jézus Krisztusban való hit által jött hozzánk!

/23/ Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül.

 Megállunk itt? Nem állunk itt meg! Híján vannak Isten dicsőségének. Tudod-e hogy itt megállnak és a gyülekezeti test java részének itt prédikálják a bűnöket. Mintha nem üdvözültek volna. A legtöbb gyülekezetben úgy prédikálnak a gyülekezet tagjaihoz, mintha nem születtek volna újjá.

Voltam olyan gyülekezetben, ahol 30 percig prédikáltak az üdvösségről annak ellenére, hogy a szolgáló tudta, hogy valamennyien újjá vannak születve. Az egész gyülekezetnek úgy prédikált, mintha nem lenne üdvösségük.

A bűnösnek valóban tudnia kell, hogy az ő saját cselekedetei olyanok Isten előtt, mint a levetett ruha. Az újjászületett keresztény azonban már elfogadta az Úr Jézust, mint élete Urát, most már nem elveszett, nem méltatlan, hiszen Isten igazságává tétetett a Krisztusban. Keresztényeknek nem érdemes úgy prédikálni, mintha bűnösök lennének.

Prédikálásnál nagyon fontos, hogy kikhez szólsz? Mi a legfontosabb üzenet abban a pillanatban. Ha újjászületettek hallgatnak, és az a fő gondjuk, hogy nem tudják kifizetni a számláikat, akkor az a legfontosabb üzenet számukra, hogy üdvözüljetek? Nem ez a legfontosabb. Tehát attól függ, hogy kikhez szólsz? Ha valaki már üdvözült, Szellemmel beteljesedett és olyan beteg, hogy a halálán van, akkor az üdvözülés üzenete a fő üzenet számára? Nem!

Szellemtől vezérelve legyél, hogy mikor miről prédikálsz, keresztényeknek erről a megigazultságról kell prédikálni, hogy kik ők és milyen hatalmuk van Krisztusban. És hogy az Ő sebeivel gyógyulást kaptunk, és Isten akarja, hogy gyarapodjanak és növekedjenek.

/22/ Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek. Mert nincs különbség.

Kiről van tehát szó? Azokról, akik hisznek! Mit jelent, hogy hisznek? Én, aki hiszek, jelenti azt, hogy Istennek a megigazultsága hozzám jött és rajtam van. Nézzük a…

/23-24/ Mert mindnyájan vétkeztek, és szűkölködnek az Isten dicsősége nélkül. Megigazulván ingyen az Ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által.

Látod, hogy a kettőt, hogyan egybefűzi? Hozzáteszi, hogy megigazultak! A megigazultság szó, nagyon közeli szó az igazhoz, vagy az igazzá tétetetthez. Mit jelent az, hogy Isten igazzá tett?  Ez azt jelenti, hogy igaz lettem Isten előtt. Másként fogalmazva jelenti, hogy ártatlan lett az illető.

Vagyis Isten előtt igazzá lett. Kezdetek kezdetén Isten és az ember között minden helyén való volt. De a bűn által, Ádám, amikor bűnbe esett, elszakadt szellemében Istentől, többé nem volt igaz Isten előtt. Ezért generációk éltek és haltak meg úgy, hogy köztük egyetlen igaz sem volt. Ezért kellett Jézusnak eljönnie. Nem volt egyetlen ember sem, se nő, se férfi, aki magát igazzá tudta volna tenni Isten előtt.

Ezért adta Isten a törvényt, hogy megmutassa abban a tökéletességet, hogy mi is az igaz út. Minden ember, aki meg akarta tartani a törvényt, rá kellett, hogy döbbenjen, hogy nem képes arra. És Isten tudta, hogy nem tudják megtartani a törvényt. De Istennek meg volt a terve arra, hogy elküldje Jézust.

Tökéletesen igaz volt Ő Isten előtt, és önmaga előtt is igaz volt. Tökéletesen teljes, bűnnélküli, szeplőtlen volt. Minden bűnt és istentelenséget magára vett és elvitte. Megfizette ennek az árát, és az igazságszolgáltatás követelményeit megfizette. A bűnt félretette az útból, hogy többé ne álljon Isten és ember közé a bűn. Mindenki, aki ebben hisz, ahhoz elérkezett a megigazultság és igaz lett. Ez azt jelenti, hogy mindazok, akik hiszik azt, amit Jézus tett, azok igazak Isten előtt.

Valaki mondhatja, hogy ez mind igaz, de attól még te elrontottad. Igen, rengeteg mindent elrontottunk az életben, de valaki megfizette érte az árat! Ezért igaz vagyok Isten előtt, pontosan úgy, mint Jézus, mert az Ő igazsága az, ami nékem adatott. Én igazzá tétettem. Lehet, hogy először furcsán hangzik neked, de csak ragaszkodj hozzá és valld meg, mert ezt a Bibliából olvasom nektek.

Ha valóban Istennek igazsága lettél, akkor mi tarthat téged vissza, mi akadályozhatja az imáidat, hogy azok választ nyerjenek? Jézus megkapta az imáira a választ? Miért? Azért, mert igaz volt Isten előtt. Ezért nem volt akadálya annak, hogy Jézus imái választ ne kapjanak. Mi történt akkor, amikor a betegek felé szolgált? Mindannyian meggyógyultak. Miért? Semmi nem állt a hitének útjában, semmi nem akadályozta azt, nem volt szégyenérzete, nem volt bűntudat érzete. Ugye érted ezt?

Te pedig olyan igazzá tétettél, mint Ő, azért, mert az Ő igazsága adatott neked. Amikor ez valóságossá válik számodra, akkor pontosan úgy fogsz tudni imádkozni, mint Jézus. Olyan bizalommal tudsz majd szólni, mint Jézus. És ezt ki is kell mondanod, mert tudd meg, hogy az ördög igen gyűlöli ezt az üzenetet. És az ördög prédikál gyülekezeteknek, a prédikátorokon keresztül arról, hogy ez nem igaz.

Az ördög olyan gondolatokat ültetett a fejükbe, hogy – mit gondolsz magadról, hogy ki is vagy, hogy így beszélsz? Te nem vagy Jézus. Kérdezek valamit tőled? Te a Krisztusban vagy? Igen! És Ő benned van? Igen! Ez mit jelent? Te teljes vagy Őbenne? Ez mit jelent? Neked vagy megbocsáttatott és megtisztultál vagy nem. Vagy nem jár már neked ez a büntetés, vagy pedig rászolgálsz és jár neked ez a büntetés.

Mind a kettő nem lehet egyszerre igaz, vagy igaz vagy, vagy hamis vagy. Melyik akarsz lenni? Nem a saját érdemed, hogy az vagy, nem attól van ez, hogy te milyen jó vagy. El kell ismerned, hogy ha a tőled telhető legjobbat tetted az sem lett volna elegendő. Ezért neked csak egy lehetőséged van, hogy elfogadod, amit Ő tett érted. És ez fogja megváltoztatni az életedet.

/24/ Megigazulván ingyen az Ő kegyelméből…

Tehát ingyen történt ez a megigazítás az Ő kegyelméből. Ez a megigazultság és a megigazítás és az igazzá tétetés, ugyanazon szavak ezek, a szótövűket illetve.

/24-25/ Megigazulván ingyen az Ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által, Akit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul az Ő vérében, hit által, hogy megmutassa az Ő igazságát, mert hosszútűréséből elnézte a korábbi időkben elkövetett bűnöket.

Nagyon fontos, hogy az Ő vérében való hit által! Ha nem lett volna a vér, akkor nem lett volna az üdvösség. Nem az emberek véleménye számít, a mi üdvösségünknek az alapja a vér. A vér kiontása nélkül nem lett volna lehetséges a bűnök eltörlése. Ezért fontos a hit, az Ő vérében. Megnézzük a következő Igéket és lesz hitünk a szent vérben.

Zsidó 12/23 Járultatok az elsőszülöttek seregéhez és egyházához, akik be vannak írva a mennyekben, és mindenek bírájához Istenhez, és a tökéletességre jutott megigazultak szellemeihez.

A gyülekezet, vagyis az elsőszülöttek, ez mi vagyunk, akik be vannak írva a mennyben. Olyan szellemek vagyunk, akik megigazíttattunk, és így tökéletessé tétettünk. Mi képes arra, hogy az ember szellemét igazzá, tökéletessé tegye? Az újjászületés, a Bárány vére által.

/24/ És az új szövetség közbenjárójához Jézushoz és a meghintés véréhez, mely jobbat beszél, mint az Ábel vére.

Emlékszünk arra, amikor Káin megölte az atyjafiát, a testvérét, Ábelt. Isten kérdezte tőle, hogy hol van a te atyádfia? És Káin félvállról válaszolt, hogy - én vagyok a számadója az én atyámfiának? És Isten válaszolt neki, hogy a te atyádfiának vére kiált hozzám a földről. És emlékezzetek arra, hogy a vérben van a test élete. És mit kiáltott Ábel vére a földről? Azt kiáltotta, hogy ártatlan vagyok, ártatlanságban gyilkoltak meg. És a féltékenység, az irigység gyilkolta meg. Ha irigység van a szívedben, akkor gyilkosságot hordozol a szívedben.

Nem kell ahhoz meghúzni a ravaszt, hogy az ember gyilkoljon. Amikor az atyafi, vagyis a testvér az Úrban áldott lesz, akkor neked örvendezned kell. Ábel vére tehát felkiáltott Istenhez bosszúállásért, Krisztus vére nem kiáltott fel. Nem kért magának igazságszolgáltatást, hanem jött azért, hogy meghaljon.

Tudod, hogy mi az, amit ma Krisztus vére szól a kegyelem székén? A te ártatlanságodat szólja. Azt kiáltja ez a vér, hogy te igaz vagy! Ez a vér kijelenti a te szent voltodat. Ez a vér jelenti a te tisztaságodat. Neked pedig összhangban Jézus vérével kell szólni. Tehát ne úgy beszélj, ahogy azt érzed, ne azt beszéld, amit megtapasztaltál és ne azokat a gondolatokat beszéld, amiket az ellenség hoz a fejedbe.

Az Igével egyezz, az Ige azt mondja, hogy te igaz vagy, ezért te is azt mondhatod, hogy igaz vagyok. Ha Ő azt mondja, hogy te ártatlan vagy, akkor te is azt mondd, hogy ártatlan vagyok. Mert Ő a megvallásaink Főpapja, azokkal a szavakkal tud együttműködni a mi Főpapunk a mennyben, amit mi itt kiejtünk. Ezért ne beszélj arról, hogy te milyen méltatlan vagy! Vagy milyen bűnös vagy. A megigazultságodat szóld.

Valaki mondhatja, hogy ma reggel is dührohamot kaptam. Olvastad, hogy mit ír az I. János 1/9 Igéje? Ennek megfelelően megvallottad ma reggel, hogy vétkeztél? Megkérted, hogy Ő megbocsásson? Akkor Ő ennek fejében mit tett? Azt írja az Ige, hogy Ő hű és igaz, hogy megbocsásson, ha megvalljuk bűneinket. És ez nem minden még, mert megbocsát és meg is tisztít minket minden hamisságtól.

Ha megtisztít minket minden hamisságtól, minden tisztátalanságtól, akkor mi az, ami még hátra maradt? Csak az igazságod maradt. Vagyis a teljes igazságunk helyre lett állítva. Most teljesen igaz vagy Istennél. Pontosan annyira igaz, mint Jézus, mert az Ő igazságát kaptad meg. És Jézus vére ezt az ártatlanságot szólja feletted, és ezt az igazságot szólja feletted. És a vér soha nem hallgat el, folyton mondja a mennyben – az oltáron, a kegyelem székén van ez a vér. És ezért te meg vagy tisztítva Őbenne. Dicsérjük ezért Őt! Most visszalapozunk a …

Róma 3/24-25 Megigazulván ingyen az Ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által, Akit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul az Ő vérében, hit által, hogy megmutassa az Ő igazságát, mert hosszútűrésből elnézte a korábbi időkben elkövetett bűnöket.

Mondjad, hogy nekem van hitem az Ő vérében, Jézus vérében! A bűnöknek eltörlése jön általa. Az emberiség valamennyi bűnére vonatkozik ez. Mózes előtti időktől egészen addig, amíg Jézus el nem jött. Állatoknak a véráldozatát kellett, hogy bemutassák évről évre Istennek, de ez nem eltörölte a bűnt, csak elfedte azt egy évre. És az év elteltével be kellett mutatni ugyanazokat a véráldozatokat, hogy egy újabb évre elfedje a bűnöket.

Mindezt Isten azért engedte meg, hogy megmutassa azt a hosszútűrését, hogy elnézze azokat a bűnöket mindaddig, amíg Jézus el nem jön. De Jézus eljött és feláldozta önmagát. És Jézus a saját vérével a mennyei szentek szentjébe lépett be és bemutatta az Ő véráldozatát Isten oltárán és így örök megváltást szerzett nekünk az Ő vérével. Ez elvégeztetett, az ár ki lett fizetve.

/26/ És, hogy megmutassa az Ő igazságát a mostani időre nézve is, hogy igaz Ő, amikor megigazítja azt, aki a Jézus hitéből való.

Egyetlen módon végezhette ezt el Isten, hogy Ő igazságot ad az embernek, míg az Ő igazságát is megtartja, hogy ha az Úr Jézus igazságát adja nekünk. Amikor Ádám és Éva bűnbe esett, akkor elvesztették az igaz állásukat Isten előtt és helyette a félelmek jöttek az életükbe. A félelem nagyon jó jelzője, mutatója annak, hogy nem vagy tisztában a megigazultságoddal.

A bűntudat fog félelmet termelni benned. A megigazultság tudatunk pedig bátorságot fog hozni bennünk! Nem lesz szégyenérzet és nem lesz bűntudatérzés benned. Ezért leszünk képesek bátran odajárulni Isten trónja elé.

Miután annyi tisztátalanságot cselekedtünk és annyi tisztátalan gondolatot gondoltunk, nem igaz dolgokat cselekedtünk, így is bejárulhatunk Isten tróntermébe, ahová a legtöbb angyal be sem mehet? Egyetlen módon lehetséges ez, úgy, hogy igazzá tétettünk az Úr Jézus igazságával, és így valóban bátran sétálhatunk be a trónterembe.

/27/ Hol van tehát a dicsekedés? Ki rekesztetett. Mely törvény által? A cselekedeteké által? Nem, hanem a hit törvénye által.

Cselekedetek által kaptuk? Nem! A megigazulást a hitünk által nyertük.

/28-30/ Azt tartjuk tehát, hogy az ember hit által igazul meg, a törvény cselekedetei nélkül. Avagy Isten csak a zsidóké-e? Avagy nem a pogányoké is? Bizony a pogányoké is. Mivelhogy egy az Isten, aki megigazítja a körülmetéltet hitből és a körülmetéletlent hit által.

Miként lehet átmenni? Hitből! A megigazultságunkat hit által nyertük el. Hit által tudtuk elfogadni ezt. És most amikor ezt hisszük, akkor Isten igazságává tétettünk a Krisztusban, és ezt el kell fogadnunk. Nagyon fontos tanítás, amit sok nyelven hallhatnak az interneten hallgatók is, és a most újonnan születetteknek is nagyon fontos üzenet.

János I. 3/1 Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk! A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg Őt.

Milyen nagy szeretet ez, amit Isten adott. Az angyalok a mai napig csodálkoznak rajta, hogy milyen nagy szeretet ez, amit Isten nekünk adott. A Biblia azt is tanítja, hogy mi angyalokat fogunk megítélni. Ezt az I. Korinthus 6/3-ban megnézhetitek.

Jézus nem szégyell minket atyafiaknak, vagyis testvéreknek hívni, Isten pedig nem szégyell minket saját gyermekeinek nevezni. Ő a Mindenható! Jézus a királyok Királya. Kik a királyok? Jézus az uraknak Ura? Kik az urak? Együtt fogunk királyokként uralkodni Ővele. Kik ezek? – Nincs még a dolognak vége. A világ nem ismer minket, nem tudja, hogy kik vagyunk.

/2/ Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, és még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. De tudjuk, hogyha Ő nyilvánvalóvá lesz, hasonlókká leszünk Őhozzá, mert meg fogjuk Őt látni, amint van.  

Amikor Őt megpillantjuk, akkor már hozzá hasonlóak leszünk, mert Isten pontosan olyanná teremtett minket, mint Ő. És Ő pedig Istennek a teljes hasonmása.

János I. 4/17 Azzal lett teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert, amint Ő van, úgy vagyunk mi is e világban.

Az ítélet napján nem a kövek alatt fogunk kúszni, mászni? Nem! Azt írja az ítélet napján bizodalmunk és bátorságunk lesz. Kijelentheted, hogy Ő az én mennyei Apukám, az Istenem, az Atyám! Mert amint Ő van! És Ő hol van most? Az Atya jobbján, ül a trónon és eltávolította a bűnöket az útból, és amint Ő van, úgy vagyunk mi is.

Prédikálják a gyülekezetekben, hogy majd egyszer egy napon. A halál ellenség, azáltal Isten semmit nem tesz teljesebbé, vagy tökéletesebbé! Istennek nincs szüksége az ellenség munkájára. Te már most igazzá tétettél, mert a vér kiontatott és az ár érted kifizettetett. Amint Ő van, úgy vagyunk mi is e világban, és Ő igaz, tiszta, szent és így vagy te is. 

Igaz, hogy régen bűnös voltál, de az Úr által üdvösséget nyertél, megigazultál és szent lettél. Van valami, amit meg kell köszönni Őnéki. – Köszönöm Uram, hogy engem megtisztítottál, a vér tökéletes munka volt értem, köszönöm!

Ausztráliában valaki odajött hozzám és azt mondta, hogy te nem tudod, hogy én mit tettem, engem hogy tudna Isten megtisztítani attól? – Igen, de nem ismered a vér erejét, mondtam neki. Nem akarom hallani, hogy mit tettél, és befogadta az Urat. Tehát megkaptuk a bűneink elmosását, és megtisztított minket az Úr, nemcsak a bűntől, hanem a bűntudattól, a kárhozat érzettől is, minden kárhoztatástól. Nincsen azért semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak.

Olvasod az I. János 1/9-ben, hogy megtisztít minket minden hamisságtól.  Dicsérjük érte az Urat! Köszönjük a megigazultság üzenetét, és örömben vagyunk. Mennyire fontos, hogy sok nyelvre fordítva szétmegy ez a tanítás a világba innen. Pásztoraink nagyon komolyan veszik ezt, felveszik DVD-re és kiosztják a nyájban, hogy mindenki meghallgassa. Gyorsabban haladunk így, mintha könyvet kellene fordítanunk. A hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által. Növekedett ma ebben a hitünk.

Álljunk fel, megvalljuk: - Köszönöm Uram, köszönöm Mennyei Atyám a megváltásod hatalmas tervét. Köszönöm az Úr Jézus vérét. Köszönöm Úr Jézus, a te véred megtisztít, tisztára mosott engem, ezért szent vagyok. Igazzá tétettem. Istentől való igazságot kaptam Krisztus Jézusban a kiontott vér által. Az Úr Jézus Krisztus vére által. Ezt befogadom, áldott legyen a mi Urunk Jézus Krisztusnak neve! Ámen! 

És dicsérjük az Urat. Hallelúja! Ámen!BÉKEVÁR FŐOLDAL