2006. 09. 01.

Kenneth E. Hagin

Hitünk tápláléka napi adagokban 

ŐSZ 

Isten Igéje táplálék az éhes szellem számára, ami megerősíti a hívőt bővelkedő életével! Ezért tanít minket a Példabeszédek 4,21 arra, hogy őrizzük Isten Igéjét a szívünk mélyén, és hogy az első helyet Neki adjuk mindennapi életünkben.
A Hitünk tápláléka segítségedre lesz abban, hogy megelégítsd az Isten életet adó kenyere iránti éhségedet. Kenneth E. Hagin gyönyörűséges válogatása ihletet adó apró tanításokból áll, amelyek megerősítenek napról napra, ahogy Isten Igéjét táplálékként magadhoz veszed.
Kezdd el táplálni a hitedet ezzel a gazdag gyűjteménnyel, ami a mai Egyház egyik legkiválóbb elöljárója tollából született – az év minden napjára! 

Előszó 

F. F. Bosworth mondja: ,,A legtöbb keresztény háromszori meleg étellel táplálja a testét naponta, míg a szellemét heti egyszeri hideg élelemmel, és aztán csodálkoznak, hogy a hitük olyan gyenge.”
Naponta kellene táplálni a hitünket! Ez mindennél fontosabb az Úrral való együttjárásunkban. Azért írtam ezeket a könnyen emészthető hit adagokat, hogy segítsenek a hited naponkénti gyarapításában.
Tanulmányozd, és hangosan mondd ki a minden egyes oldal alján található megvallásokat. Ezek Isten Igéjén alapulnak. Amikor hallod magad megvallani Isten Igéjét, a szellemedben rögzülnek az Ő igazságai. Az Ő Igéje a szellemedbe lejutva hatékonnyá teszi az életedet. 

Szeptember 1
Élő

Mert az Istennek Igéje élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szellemnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a szívnek gondolatait és szándékait.             — Zsidó 4,12.

Ahhoz, hogy erős légy a hitben, legelőször meg kell bizonyosodnod Isten Igéjének sérthetetlenségéről. Tudnod kell, hogy a Biblia pontosan az, amit kijelent magáról — Isten Igéje — Istentől való kinyilatkoztatás a számunkra! A Biblia Isten hozzánk szóló beszéde, ma! Nemcsak a múlt és a jövő könyve, a jelené is; olyan könyv, ami most szól hozzánk. Egy olyan üzenet, amelyben Isten lehelete van, amelyben Isten lakozik, amelyet Isten ihletett.
Így szól a Zsidó 4,12 Moffat fordításában: „Mert Isten Logosza (az Ige) egy élő dolog…” Eleven! Élő! Él! De a számodra csak akkor válik élővé, ha elfogadod, és erre alapozva cselekszel.
Én mindig ezt tartottam szem előtt Isten Igéjével kapcsolatban, és ennek megfelelően cselekedtem is: Az Ige éppen olyan, mintha személyesen az Úr Jézus Krisztus lenne jelen, és Ő szólna hozzám. 

Szeptember 2
Elrendezve

De hát hogyha némelyek nem hittek? Vajon azoknak hitetlensége nem teszi-é hiábavalóvá az Istennek hűségét? Távol legyen. Sőt inkább az Isten legyen igaz, minden ember pedig hazug…             — Róma 3,3. 4.

Hogy erős alapja legyen a hitednek, azt javaslom, fogadd el a következő jelmondatot, amit én piros tintával írtam a Bibliám előlapjára sok évvel ezelőtt.
„A Biblia mondja. Én hiszem. És ezzel el van intézve.”
Határozd el, hogy mindig megteszed ezt a két dolgot: (1) elfogadod Isten Igéjét úgy, ahogy mondja, és (2) jársz annak a világosságában, amit az Ige mond. Ne próbálj bizonyos dolgokat kikerülni vagy félremagyarázni.
Ne próbálj beleolvasni dolgokat az Igébe, csak azért mert egy bizonyos módon akarsz hinni valamit. Tanulmányozd az Igét — és fogadd el pontosan úgy, ahogy az le van írva.
Az a felekezet például ahol felnevelkedtem, nem tanított a hitről és a gyógyulásról. Tinédzserként tizenhat hónapig voltam fekvőbeteg, és öt orvos mondta, hogy meg fogok halni. Én azonban Isten Igéjéhez fordultam és minél többet tanulmányoztam, annál inkább beláttam, hogy az Ige igaz. Kijelentettem: „Én annak a világosságában fogok járni, amit az Ige mond. Nem veszem figyelembe a felekezetem tanításait, mert az Ige Isten hozzám szóló beszéde, ma.” Amikor ezt eldöntöttem, a csatát kétharmadrészt már megnyertem: úton voltam az isteni gyógyulás felé. 

Szeptember 3
Ő beteljesíti

És mondta Isten: […] őrködöm az én Igém fölött, hogy beteljesítsem azt.   — Jeremiás 1,12. (ASV)

Bizonyára hiszel a munkaadódnak. Elhiszed, amit mond, és aszerint cselekszel. Ha megígéri, hogy felemeli a fizetésedet, nem kételkedsz a szavában.
Ugyanígy: te és a te szavad, az egy. Te magad állsz a saját szavaid mögött és az ígéreteid mögött. Ha a szavad nem jó, akkor te sem vagy jó. Isten szava azonban megbízhatóbb, mint egy embernek a szava! Isten szava és Isten egyek. Ha Isten Igéje nem jó, és nem lehet megbízni benne, akkor Isten sem jó, és benne sem lehet megbízni.
De Istenben megbízhatunk! Ő maga áll a saját szava mögött! Ő áll minden ígérete mögött!
Megismered Jézust Isten Igéjén keresztül, és Jézus megismertet téged Istennel, az Atyával. Azután elkezdesz cselekedni Isten Igéje alapján. Próbát teszel vele. Miután egy ideig megteszed, amit Isten mond az Igéjében, olyan természetessé válik a számodra, mint amikor a főnököd szavára cselekszel. 

Szeptember 4
Az Ige

Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.    — Róma 10,17.

„Akármit csinálok, nekem akkor sincs hitem — mondja némelyik keresztény. — Imádkoztam, böjtöltem, és még- sincs hitem.”
A hitért való könyörgés sohasem hoz hitet. Miért nem? Mert a hit nem abból származik, hogy imában kérjük; a hit hallásból származik. Minek a hallásából? Isten Igéjének a hallásából!
Ha ösztökélni kell a keresztényeket arra, hogy legyen hitük, ez azt jelenti, hogy Isten Igéje elvesztette a valóságát az életükben. Az Újszövetség apostoli leveleiben sehol sem olvassuk, hogy a hívőket ösztökélni kellene arra, hogy legyen hitük. Miért nem? Mert az apostoli levelek az Egyháznak íródtak. Annak pedig minden egyes tagja valóságosan beleszületett Isten családjába. A hívők megkapták a Szent Szellemet, Aki a tanítójuk, vezetőjük és vigasztalójuk. Olyan mértékű lesz tehát a hitük, amilyen mértékben megismerik az Atyát és a kiváltságaikat.
Egyszerűen csak tanulmányozd a Bibliát és ismerkedj meg a mennyei Atyáddal. Járj a lehető legbensőségesebb közösségben Ővele, ismerd meg, milyen kiváltságaid vannak az Ő tulajdon gyermekeként. Ahogy eggyé válsz az Igével és az Ige eggyé válik veled, hatalmassá leszel a hitben. 

Szeptember 5
A bizonyságtétel

Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, az Isten bizonyságtétele nagyobb… És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten és ez az élet az Ő Fiában van. Akié a Fiú, azé az élet…             — 1János 5,9. 11. 12.

Istenben hinni egyszerűen annyi, mint hinni az Ő Igéjében. Tanulmányozd Isten Igéjét ezzel az eltökéltséggel: Meg fogom tudni, hogy mit mond Isten és egyetértek azzal. Nem várhatod, hogy Isten dolgai működjenek az életedben, ha szembehelyezkedsz az Ő Igéjével. Ez azt jelenti, hogy bizonyos „vallásos” elképzeléseket el kell felejtened. Túl sok vallásos agymosást kaptunk szellemi tanítás helyett.
Ismerd meg, mit mond Isten az Igéjében a következőkkel kapcsolatban:
            1. Mi illet meg téged az Ő megváltási terve által
            2. Ki neked az Atya
            3. Mit tesz Jézus érted jelenleg az Atya jobbján
            4. Mit végez a Szent Szellem benned?
Azután ismerd meg az Igéből, mit gondol Isten a következőkről:
            1. Mit mond arról, hogy ki vagy te Krisztusban?
            2. Ki vagy te Krisztusban?
            3. Mi az, ami már a tiéd, mert Krisztusban vagy?
Bár nem látszik, hogy valóságos az életedben, mégis kezdd el megvallani: „Igen, ez az enyém, Isten Igéje szerint.” Meg fogod látni azután, hogy a hit megvallása megtermi a valóságot. 

Szeptember 6
Megváltva

Akiben (Jézus Krisztusban) van a mi megváltásunk az Ő vére által.    — Efézus 1,7.

A Webster értelmező-szótár szerint a ‘megváltani’ azt jelenti: (1) visszavásárolni, (2) fogságból kiszabadítani váltságdíj fizetésével.
Ahhoz, hogy a legmagasabb szintű hitben járhass, ismerned kell a Krisztusban való megváltásod valóságát, nem mint tantételt, filozófiát vagy hittételt, hanem mint valóságos megváltást a sátán hatalmából.
Amikor Ádám elbukott, az emberiség rabságba esett. Istennek azonban volt egy terve — egy hatalmas megváltói terve! És elküldte az Úr Jézus Krisztust, hogy ezt véghezvigye. (A Webster-szótár így értelmezi a ‘véghezvinni’ szót: minden részletében teljessé, azaz tökéletessé tenni.)
Isten Igéje azt mondja nekünk: „Akiben (Krisztus Jézusban) van a mi váltságunk…” Milyen hálásak lehetünk, hogy nem kell próbálkoznunk azzal, hogy elnyerjük a megváltást. Már megvan a megváltásunk! Meg vagyunk váltva és meg vagyunk szabadítva a sötétség birodalmából, a sátán hatalmából — most! 

Szeptember 7
Általvitt

Hálákat adván az Atyának, aki alkalmassá tett minket a szentek örökségében való részvételre a világosságban; aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába; akiben van a mi váltságunk az Ő vére által… — Kolossé 1,12–14.

A sötétség a sátán birodalma. Ebben a szóban: ‘sötétség’, benne van minden, ami a sátán. A világosság Isten királysága. Az újjászületés által kivétettél a sötétség királyságából, és átkerültél Isten szerelmes Fiának királyságába, Isten királyságába és a világosság királyságába.
A mi mennyei Atyánk alkalmassá tette a gyermekeit (vagyis „megfelelővé” tette őket) arra, hogy részesedjenek az örökségből — a szentek örökségéből a világosságban!
Az örökséged része az is, hogy Isten megszabadított téged a sátán sötétségének hatalmából, és átvitt téged az Ő szerelmes Fiának országába. Isten már alkalmassá tett — már megszabadított — már áthelyezett téged. Hála Istennek, részesedhetsz az örökségedből, már most. Ne halogasd a távoli jövőre. 

Szeptember 8
Győztes

És ők legyőzték azt a Bárány véréért, és az ő bizonyságtételüknek beszédéért…             — Jelenések 12,11.

Mivel a sátán az istene ennek a világnak (2Kor. 4,4), megpróbálja majd használni a hatalmát feletted. Megpróbál majd visszatartani attól, hogy élj a megváltásod jogaival. De te legyőzheted az ördögöt minden egyes alkalommal, bármi legyen is a próbatétel. Legyőzheted Jézus vére által, és a bizonyságtételed beszédével!
Csak tudnod kell, hogy mit vásárolt meg számodra a vér: szabadulást a sötétség (a sátán) erejéből (hatalmából), és áthelyezést (az újjászületés által) a világosság birodalmába. Neked a bizonyságtételedet kell hozzátenned ehhez a tudáshoz.
Állj meg a helyeden! Valld meg, hogy mit szerzett neked a Bárány vére. Dicsőség Istennek, van erő a vérben! A vér ereje azonban nem fog automatikusan működni — hozzá kell tenned a bizonyságtételedet! 

Szeptember 9
Ő uralkodik

… [Isten] feltámasztotta Őt [a Krisztust] a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben. Magasan minden fejedelemség és hatalmasság és erő és uraság és minden név fölé, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is. És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte az anya-szentegyháznak fejévé, mely az Ő teste, teljessége Őnéki, aki mindeneket betölt mindenekkel.            — Efézus 1,20–23.

Ha már új teremtmények vagyunk a Krisztus Jézusban, a sátán uralma véget ért felettünk. Jézus az ura és feje ennek az új testnek, az Egyháznak. Mi vagyunk a test. Krisztus a fej. Az Egyház a test. Krisztus a fej.
A hívő világ egésze — minden újjászületett ember — új teremtés a Krisztus Jézusban. Mint egyedek is új teremtmény vagyunk, mert mindegyikünk tagja ennek a testnek. A sátánnak nincs joga uralkodni a Krisztus Teste felett — és ahhoz sincs joga, hogy egyedenként uralkodjon felettünk. Krisztus a feje a testnek. Ő az, akinek kormányozni és uralkodni kell a Krisztus Teste felett. A sátán elveszítette hatalmát a szellemünk, a testünk, az elménk, a pénz-ügyeink és az életkörülményeink felett, mert Isten mindent Krisztus lábai alá helyezett.

Szeptember 10
Gondviselő

Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Szellem temploma, amelyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok? Mert drága áron vétettetek meg; dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben.             — 1Korinthus 6,19. 20.

Mondják nekem némelyek: „Hagin testvér, a szellemünk természetesen az Úrhoz tartozik, de a testünk még nincs megváltva, így a fizikai világban továbbra is el kell szenvednünk a betegséget és a gyengeséget.”
A fent idézett szöveg azonban Isten Igéje, és elmondja nekünk, hogy nemcsak a szellemünk, hanem a testünk is áron vétetett meg. Ezért nekünk azt mondja: „dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben…” Megdicsőíti-e Istent, ha az ördög uralkodik felettünk fizikailag? Dicsőíti-e Istent, ha a Szent Szellem templomát megrongálja a betegség? Nem! Természetesen nem!
Miért engedi meg ezt Isten tehát? Mivel te vagy a gondviselője a testednek, Isten Szelleme templomának. Isten azt mondja, hogy neked van teendőd a testedet illetően.
Tanulj meg ellenállni mindennek, ami megtámadja a testedet, éppolyan éberen, ahogy ellenállsz mindennek, ami megtámadja a szellemedet. Egyszerűen csak mondd ezt: „sátán, neked semmi jogod nincs arra, hogy ezt ráhelyezd a testemre. Az én testem Istenhez tartozik.” 

Szeptember 11
Megvásárolva

Nem tudjátok, hogy a ti testetek a Szent Szellemnek a temploma (valóságos szentélye), aki tibennetek él, akit (mint ajándékot) kaptatok Istentől? Ti nem a magatokéi vagytok, áron lettetek megvéve (drága áron lettetek megvásárolva és kifizetve, és az Ő sajátjává téve). Ezért hát tiszteljétek Istent és dicsőítsétek Őt a ti testetekben.             — 1Korinthus 6,19. 20. (Amplified)

Tetszik nekem, ahogyan egy, már visszavonult misszionáriust láttam szolgálni a betegek felé. Egy asszony felé szolgálva, először így imádkozott: „Atyám, ez az asszony a Te gyermeked, hozzád tartozik. Az ördögnek nincs joga uralkodni felette. Te Jézusra helyezted a betegségét és erőt-lenségét, mert meg van írva: „…betegségeinket Ő viselte, és fájdalmainkat hordozá.” (Mát. 8,17.)
Majd az ördöghöz szólt: „sátán, ennek az asszonynak a teste a Szent Szellem temploma. Ő Istenhez tartozik, neked nincs jogod törvénytelenül behatolni Isten tulajdonába. Távozz el Isten tulajdonáról!”
Ezután az asszonyhoz szólt: „A sátán elnyomta a testedet betegséggel, de Isten gondoskodott a szabadulásodról. A te tested a Szent Szellem temploma, és parancsolatod van arra, hogy dicsőítsd Istent a testedben.”
Megdicsőülhet Isten a testedben, ha az ördög uralja? Nem! Ezért, állj ellen ennek a betegségnek velem együtt. „Követeljük, hogy a sátán hagyjon fel Isten tulajdonának háborgatásával!” 

Szeptember 12
Tilos az átjárás

Ne hagyjatok (így) semmi teret vagy talpalatnyi helyet az ördögnek (semmi lehetőséget se adjatok neki).            — Efézus 4,27. (Amplified)

Emlékszem, olvastam egyszer a Reader’s Digest-ben, hogy egy szép kis füves térségen (magánterület volt) az emberek nem zavartatva magukat, csak úgy átjárkáltak. A kertész meg épített egy alacsony kerítést — kis cölöpöket vert le és körbedrótozta a területet.
Az emberek azonban továbbra is ugyanúgy, átlépve a dróton, a füvön jártak. A kertész erre táblát állított fel:
            Úriemberek nem fognak,
            másnak pedig tilos
            átjárni ezen a magánterületen!
Ez adta nekem az ötletet, hogy én is elhelyezzek egy táblát a testemen. Nem láthatod, mert a szellememben van. Az ördög azonban látja. A táblán ez áll:
            TILOS AZ ÁTJÁRÁS!
            ÖRDÖG, EZ RÁD VONATKOZIK!
Hit által tettem. Már sok éve megvan ez a tábla és az ördög nem jár át Isten magántulajdonán — az én testemen. Mint a tested gondviselője, te felelsz azért, hogy a sátán ne kövessen el birtokháborítást Isten magántulajdonán. 

Szeptember 13
Új teremtés

Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.             — 2Korinthus 5,17.

Én örülök, hogy új teremtmény vagyok. Csak tizenöt éves voltam, amikor újjászülettem, de pontosan emlékszem, hogyan történt. Valami végbement a bensőmben. Úgy tűnt, mintha egy kéttonnás súly gördült volna le a mellkasomról. Nemcsak eltávozott tőlem valami — hanem   valami történt a bensőmben, oda került valami!
Abban a pillanatban, amikor elfogadtad Jézus Krisztust, mint a Megváltódat és megvallottad Őt, mint életed Urát (Róm. 10,9–10), te is újjá lettél teremtve. Abban a pillanatban az a megváltás, amiről Jézus gondoskodott kétezer évvel ezelőtt, valósággá vált számodra. Abban a pillanatban megadatott a szellemednek Isten élete és természete. Újjá lettél teremtve — újjászülettél!
Az újjászületés nem élmény, nem vallás. Nem egyházhoz való csatlakozás. A szellemed újjászületése.
Amikor újjászülettél, a régi dolgok elmúltak. Isten szemében minden bűn, és az egész addigi életed el lett törölve. Mindaz, ami azelőtt voltál — szellemi értelemben — eltöröltetett. Megszűnt létezni. Te pedig egy új ember lettél a Krisztus Jézusban. Isten semmit sem lát az addigi életedből, attól a pillanattól fogva, hogy újjászülettél!
Minden újjá lett benned. A szellemed újjá lett teremtve. Átmentél a halálból az életbe! (1Ján. 3,14.) 

Szeptember 14
Az Ő családja

Valakik pedig befogadák Őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az Ő nevében hisznek; akik nem vérből, sem a testnek akaratából, sem a férfiúnak indulatjából, hanem Istentől születtek.                     — János 1,12. 13.

Egy igazság sincs a Bibliában, ami olyan mélyreható lenne, mint az az áldott tény, hogy amikor újjászületünk bekerülünk Isten családjába! Isten, az Atya, a mi Atyánk! Ő gondoskodik rólunk! Ő törődik velünk — mindegyikünkkel személyesen — nemcsak mint csoporttal, testülettel, vagy egyházzal. Őt érdekli minden egyes gyermeke, és mindegyikünket ugyanazzal a szeretettel szeret.
A mi Mennyei Atyánk azonban nem Atyja mindenkinek, ahogy azt sokan feltételezik. Jézus azt mondta pár mélyen vallásos embernek: „Ti az ördög atyától valók vagytok…” (Ján. 8,44) Igen, Isten Teremtője az egész emberiségnek, de az embernek újjá kell születnie ahhoz, hogy az Ő gyermeke legyen. Az egész világnak Istene Ő, de csak az újjá teremtett embernek Atyja.
Isten a te Atyád. Az Ő tulajdon gyermeke vagy. Mivel pedig Atyád Ő, biztos lehetsz abban, hogy elfoglalja az apa helyét és ellátja az apa szerepét. Biztos lehetsz abban, hogy Isten szeret téged, és Mennyei Atyádként fog gondoskodni rólad. 

Szeptember 15
Általa szeretettek

Én őbennük, és Te énbennem: hogy tökéletesen eggyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy Te küldtél engem, és szeretted őket, amiként engem szerettél.             — János 17,23.

Amikor megtudod — valóban megtudod — hogy Isten a te tulajdon Atyád és te az Ő gyermeke vagy, ez a tudás a következő hatással lesz rád: éppolyan szabad és bensőséges közösséged lesz az Atyával, mint Jézusnak, amikor a földön élt, mert Isten, az Atya éppúgy szeret téged, ahogy Jézust szerette! A János 17,23 mondja ezt: „…és szeretted őket, amiként engem szerettél.”
„Én egyszerűen nem tudom elhinni, hogy Isten engem éppannyira szeret, mint Jézust” — mondhatja valaki. Dicsőség Istennek, én tudom és hiszem, mert a Biblia ezt mondja, és ezzel el van döntve!
Te és én mondhatjuk Jézussal együtt: „…nem vagyok egyedül, mert az Atya velem van” (Ján. 16,32). Mert ha Isten úgy szeret engem, ahogy Jézust — márpedig ez így van — akkor éppúgy velem van, mint ahogyan Jézussal volt.
Én nem félek, mint ahogy Jézus sem félt soha. Semmitől sem kell félni. Ember mit tehet azzal, akit Isten szeret és védelmez?! 

Szeptember 16
Újonnan születve

Mint akik újonnan születtetek, nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Istennek Igéje által, amely él és megmarad örökké.              — 1Péter 1,23.

Minket Isten nemzett.
Mi Istentől születtünk.
Mi Isten gyermekei vagyunk.
Mi Isten örökösei vagyunk.
Mi társörökösei (a ‘társ’ azt jelenti, hogy ‘egyenlő’) vagyunk Jézusnak (Róm. 8,17).
Amikor ezt kijelentjük, nem önmagunkat magasztaljuk fel. Istent magasztaljuk és azt, amit Ő tett értünk az Úr Jézus Krisztus által. Nem mi tettük magunkat új teremtéssé. Isten tett minket új teremtéssé. Ő a mi hitünk szerzője és bevégzője. Mi új teremtmények vagyunk, Isten teremtett minket újjá a Krisztus Jézusban! 

Szeptember 17
Az Ő alkotása

Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.              — Efézus 2,10.

Nem mi hívők tettük magunkat azzá, ami vagyunk — Isten tette ezt. Ezért vigyázz, nehogy ítéletet mondj Isten teremtéséről.
A magukat alázatosnak tartó keresztények néha azt mondják: „Én olyan méltatlan vagyok.” Isten azonban nem alkotott méltatlan új teremtményeket. Én nem vagyok méltatlan, és te sem vagy az. Ha azt mondod, hogy méltatlan vagy, ez nem alázatosság — ez Isten Igéjének semmibevétele, és helyet ad az ördögnek, hogy uralkodjon rajtad.
Mi Isten kezemunkája vagyunk! Amikor önmagunkat kicsinyeljük, valójában Isten munkájával vagyunk elégedetlenek. Lekicsinyeljük az Ő alkotását.
„Teremtetvén a Krisztus Jézusban” — mondja a mai Igénk. Ne tekints magadra többé természetes szemszögből. Szemléld magadat Jézusban. Sokkal jobban festesz majd. Tudod, az Atya Isten úgy lát téged, mint ahogy senki más.  Ő Krisztusban lát téged! 

Szeptember 18
Eltörölve

Én, én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat önmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg!     — Ésaiás 43,25.

„Azt hiszem most kell megfizetnem azért az életért, amit azelőtt éltem, mielőtt üdvösségre jutottam” — mondta egyszer egy szolgáló, aki nehéz időket élt éppen.
Sok keresztény, mint ez a szolgáló is, vereséget szenved, mert engedi, hogy bizonyos dolgok megtörténjenek az életében, mivel azt hiszi, ennek így kell lennie. Nem ismerik a különbséget a megtérés és a vezeklés között. Megpróbálnak vezekelni az életük múltbeli dolgai miatt. De igazában, amióta megtértek a bűneikből, Isten nem vesz tudomást arról, hogy valaha is vétkeztek.
„Én eltöröltem álnokságaidat (vétkeidet)” — mondja Isten — „Önmagamért.” Nem miattad tette Isten, hanem a saját kedvéért. „Bűneidről nem emlékezem meg” — ígérte Ő. Ha Isten nem emlékezik rájuk, neked miért kellene? Neked sem lenne szabad!
Amikor újjászülettél, fel lettél oldozva a bűneid büntetése alól. Ha a továbbiakban is meg kellene fizetned a bűneidért, akkor a halálod után a pokolba kellene menned, mivel ez is része a büntetésnek. De hála Istennek, nemcsak a bűn hatalmától vagyunk megváltva, hanem a bűn büntetésétől is. Jézus a helyünkre állt. Ő szenvedte el a bűneink büntetését. 

Szeptember 19
Az új teremtés tényei

Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában, mert mi köze van a megigazultságnak a törvénytelenséghez? Vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel? És mi egyezsége Krisztusnak Béliállal? Vagy mi köze hívőnek hitetlenhez? Vagy mi egyezése van Isten templomának bálványokkal…?      — 2Korinthus 6,14–16.

Ahhoz, hogy erős hited legyen, úgy kell látnod magadat, ahogy Isten lát téged — azt kell mondanod magadról, amit Isten mond rólad. A fent idézett Ige a hívőket hívőnek nevezi és a hitetleneket hitetlennek. Így tehát nevezd magadat hívőnek.
A hívőket megigazultságnak nevezi és a hitetleneket megnemigazultságnak. Nevezted már magadat valaha is megigazultságnak? A Biblia így nevez téged, tehát ez vagy. A hívőket világosságnak nevezi, a hitetleneket meg sötétségnek.
„És mi egyezése a Krisztusnak Béliállal?“ Itt az Egyház Krisztussal azonos. Krisztus a fej, és mi vagyunk a test. Ugye, a fejednek nem lehet más a neve, mint a testednek?
Az Egyház azonossá tétetett a Krisztussal — mi vagyunk a Krisztus teste. Gondolkozz el ezen. Hagyd, hogy felszívódjon benned. Milyen hatalmas alapja ez a hitnek! 

Szeptember 20
Isten, a mi megigazultságunk

Istennek igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által mindazokhoz és mindazoknak, akik hisznek.            — Róma 3,22.

Ahhoz, hogy teljes mértékben győzedelmes lehess — hogy a legmagasabb szintű hitben járhass — ismerned kell a saját megigazultságod valóságát a Krisztusban. Olvasd el a Róma 3,21–26-ot. Jelöld meg ezeket az Igéket a Bibliádban. Gondolkozz rajtuk — táplálkozz velük — mígnem a belső tudatod részévé válnak.
Ha King James-Bibliád van, tartsd a fejedben, hogy ugyanaz a görög szó, ami a 26. versben ‘igaz’-nak (ill. ragozott alakjainak) van fordítva,  ‘megigazultnak’ is fordítható. Így az ‘igaz’-at helyettesítheted a ‘megigazult’-tal. Sok fordítás adja vissza így.
A Young’s Literal Translation of the Bible („Young szószerinti Biblia-fordítása”) például így adja vissza a Róma 3,26-ot: „…hogy előhozza az Ő [Isten] igazságosságát a mostani időkorszakban, mert Ő igazságos, és megigazultnak jelenti ki azt, aki Jézus hitéből való.“
Mit mondanak nekünk ezek az Igék? Azt, hogy Isten maga igazságos. És azt, hogy Isten megigazultnak nyilvánított minket, mert mi hittünk Jézusban. 

Szeptember 21
Igaznak ítélve

Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által: sokkal inkább uralkodnak az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelem bővölködésében és a megigazultság ajándékában részesültek.             — Róma 5,17.
Mert szívvel hiszünk a megigazulásra…         — Róma 10,10.

A legtöbb ember abban a hitben van, hogy a megigazultság a szellemi fejlődésnek egy olyan szintje, amit helyes életvitellel el lehet érni. A Biblia tanít a helyes életvitelről — de a helyes életvitel önmagában sohasem tesz megigazulttá. (Ha ez így lenne, akkor nem lenne szükséged Jézusra.) A megigazultság igaz állást jelent, vagyis azt, hogy Isten előtt igazak vagyunk.
A megigazultság egy ajándék. Az ajándék olyasmi, amit feltétel nélkül kapsz meg, azonnal és hiánytalanul. A gyümölcs ellenben a szellemi fejlődés velejárója — növekszik, fejlődik. Hála Istennek, képesek vagyunk szellemileg növekedni — de a megigazultságban nem tudunk növekedni. Pontosabban: semmivel sem leszel megigazultabb, amikor a mennyországba jutsz, mint most.
Hogyan lettél igazzá? Úgy születtél! A megigazultság az újjászületéssel jár. Szíveddel hittél a megigazultságra. Amikor újjászülettél, megkaptad Isten, az Atya életét és természetét (Ján. 5,24. 2Pét. 1,4). Isten természete tett téged megigazulttá! 

Szeptember 22
Isteni gazsága

Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk Őbenne.             — 2Korinthus 5,21.

„Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk…”
Olykor úgy teszem próbára az embereket, hogy az Igének ezt a részét felolvasva megkérdezem tőlük: „Hányan hiszitek, hogy ez igaz?” Mindnyájan felteszik a kezüket. Majd felolvasom a vers másik részét: „…hogy mi Isten igazsága legyünk Őbenne.”
Utána azt mondom: „Ezek szerint mi — ti és én — Isten igazsága vagyunk a Krisztusban. Hányan hiszitek, hogy ez igaz?” Többnyire a jelenlévők felénél sem tudom elérni, hogy felemeljék a kezüket. Pedig ha a versnek egyik fele igaz, igaznak kell lennie a másik felének is!
Isten gondoskodott róla, hogy ennek birtokában legyünk. Rá kell ébrednünk arra, hogy ez a miénk! 

Szeptember 23
Uralkodni a megigazultság által

Mert ha annak az egy embernek a bűne (vétsége, botlása) miatt a halál uralkodott azon az egyen keresztül, sokkal bizonyosabb az, hogy akik elfogadják (Istennek) túláradó kegyelmét (meg nem érdemelt jóindulatát) és a megigazultság ingyenes ajándékát (igazként állítja őket Önmaga elé) királyokként fognak uralkodni az életben az egy emberen, a Krisztus Jézuson (a Messiáson, a Felkenten) keresztül.             — Róma 5,17. (Amplified)

Az egyik legnagyobb problémánk, hogy mindent kitolunk a jövőbe. Gondoljunk csak arra a dalra, amit énekelni szoktunk: „Amikor mind a mennyben leszünk majd…” Dicsőség Istennek, oda fogunk jutni, de nem kell addig várnunk Isten áldásaira! Már most élvezhetjük őket! Igen, majd a Krisztussal fogunk együtt uralkodni. De nem kell addig várnunk! Mit mond a mai szövegünk, hogy mikor fogunk királyokként uralkodni? Most! Az életben! Ebben az életben! Hogyan? Jézus Krisztus által.
Azért királlyal szemlélteti Pál az uralkodást, mert abban az időben királyok voltak felettük. A király uralta a saját birodalmát. Az ő szava volt a végső. Amit mondott, az úgy lett! Ővé volt a hatalom. Ő uralkodott. Az Ige azt mondja, hogy mi az életben uralkodunk Jézus Krisztus által. Miért? Mert mi Isten igazságává lettünk Krisztusban. 

Szeptember 24
Hathatós ima

[…] Igen hasznos az igaznak buzgóságos könyörgése.             — Jakab 5,16.

Az igaz Jézus lett a te igazságod (1Kor. 1,30). Az Isten előtt való helyzeted biztos. Ezért úgy állhatsz meg Isten jelenlétében, mintha soha semmi rosszat nem tettél volna! Mintha sohasem követtél volna el bűnt! Minden kárhoztatás és a szellemi kisebbrendűség érzése nélkül! Nem csoda, hogy a Zsidó 4,16 azt mondja: „Járuljunk azért BIZODALOMMAL a kegyelem királyiszékéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, a szükség idején segítséget kapjunk.”
Amikor megismered ezeket a hatalmas szellemi igazságokat, nem kell többé másokhoz futkosnod, hogy imádkozzanak helyetted. Tudni fogod, hogy Isten, az Atya, éppolyan gyorsan meghallgat téged, mint minden más hívőt. Miért? Mert a te helyzeted Isten előtt éppolyan jó, mint bármelyik keresztényé. Isten az Ő testének egyik tagját sem szereti jobban, mint a többit.
Az emberek sokszor azt gondolják: Ha rá tudom venni X.Y.-t, hogy imádkozzon értem, az ő imája használni fog. Ő valóban Isten embere. Ez nem így van. Az illető talán jobban megtanult élni azzal, ami már az övé, de semmivel sem igazabb nálad. És Isten kicsit sem fogja gyorsabban meghallgatni az ő imáját, mint a tiédet. 

Szeptember 25
Gondoskodás

Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket és megtisztítson minket minden hamisságtól.             — 1János 1,9.

Kaptam egyszer egy kérdést: „Azt látom az Igékből, hogy a régi bűneink el vannak törölve, és igaz, mi újjáteremtettünk. De mi van azokkal a bűnökkel, amiket azóta követtem el, hogy keresztény lettem?” Hála Istennek a gondoskodásáért — 1János 1,9! Ez a vers nem a bűnösöknek szól — hanem a keresztényeknek! János első levele a keresztényeknek íródott. (1Ján. 2,1–20.)
Amikor az ember vétkezik, kárhoztatás alá kerül. Elveszíti igazsága érzetét. De akkor megvallja az Úrnak: „Bűnt követtem el, elhagytalak Téged, bocsáss meg nekem Uram, Jézus nevében.” Az Úr két dolgot tesz:
(1) megbocsát neki,
(2) és megtisztítja őt.
Mitől tisztítja meg Isten? Minden tisztátalanságtól!
A ‘nem tiszta’ mindössze egy ‘nem’-mel több a ‘tisztá’-nál! Amikor meg vagyunk tisztítva a ‘nem-tisztaságtól’-tól, azaz a tisztátalanságtól, akkor újra tiszták vagyunk! Dicsőség az Úrnak! 

Szeptember 26
A Szent Szellem befogadása

És megtelének mindnyájan Szent Szellemmel…              — Apostolok Cselekedetei 2,4.
[…] Elküldék azokhoz Pétert és Jánost; kik mikor lementek, könyörögtek érettük, hogy vegyenek Szent Szellemet.             — Apostolok Cselekedetei 8,14. 15.

[…] Vettetek-é Szent Szellemet, minekutána hívőkké lettetek?             — Apostolok Cselekedetei 19,2.

Az Újszövetség idején az volt a kivételes, ha a hívők nem fogadták el a Szent Szellem bennük lakozását, a nyelveken szólás azonnali bizonyítékával és természet-feletti jelével. Az apostoli levelek olyan hívőknek íródtak, akik már megismerkedtek Jézussal mint megváltójukkal,  akik már beteljesedtek a Szent Szellemmel.
Hála Istennek, a Szent Szellem van bennünk is. Túlontúl gyakori azonban, hogy akik már újjászülettek és azután betöltekeztek a Szellemmel, úgy gondolnak erre, mintha csupán egy áldást kaptak volna, vagy valamiféle élményben lett volna részük — és teljesen félreértik, amit Isten Igéje tanít!
Egy isteni személy valóságosan eljön, hogy bennünk éljen! Maga Isten lakozik bennünk a Szent Szellem személyében! 

Szeptember 27
Isten bennem

Nem tudjátok felfogni és megérteni, hogy ti (az egész korinthoszi gyülekezet) Isten temploma (az Ő szentélye) vagytok, és hogy Isten Szent Szelleme állandó lakozást vett bennetek (Ő otthon van bennetek, közösségben veletek mint gyülekezettel és ugyanakkor mint egyedekkel is)?      — 1Korinthus 3,15. (Amplified)

Maga Isten az, aki miután új teremtményekké tesz minket, a testünket valóságosan az Ő otthonává teszi. Itt a földön már nem a szentek szentjében lakik, hiszen maga Isten mondja: „Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Szellem temploma, amelyet Istentől nyertetek?” (1Kor. 6,19.)
Teljes tudatában kell lennünk annak, hogy mi a Szent Szellem temploma vagyunk — Isten mibennünk van!
Szépen formált cirkalmas betűkkel vésve áll az egyik gyönyörű texasi templom homlokzatán az ószövetségi Ige, amely kijelenti: ez az épület Isten temploma. Ez engem mindig felbosszant, amikor arra járok. Miért? Mert ezek az emberek egy hazugságot látnak épp a gyülekezeti épületük homlokzatán. Azt mondani, hogy a templom épülete Isten háza, mert Ő ott lakik, helytelen. Isten nem egy épületben lakik.
Ha arra gondolunk, hogy a templom épülete azért Isten háza, mert felajánlottuk Istennek, az úgy helyes. Vigyáznunk kell azonban, hogy ne keverjük össze a szellemi dolgokat a fizikaiakkal. Ügyelnünk kell tehát, hogy úgy jelentsük ki a szellemi dolgokat, ahogy valóban vannak.
A te tested Isten háza, vagyis temploma — nem pedig az az épület, ahova istentiszteletre jársz. Emlékeztesd magad erre, és segítségedre lesz az engedelmességben és a hitedben. 

Szeptember 28
A nagyobb mibennünk

Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat; mert nagyobb Ő, Aki bennetek van, mint az, aki e világban van.     — 1János 4,4.

Megszokottá kellene válnia, hogy az élet minden válságában ezt mondd: „Én győztes vagyok. Több vagyok, mint győztes. A Teremtő lakik bennem. A nagyobb él bennem. Ő keresztül tud vinni engem ezen. A nagyobb az, aki sikerre visz engem, én nem bukhatok el.”
Ilyenkor nem magaddal dicsekszel, hanem a Nagyobbal, aki benned van. És ez fogja Őt arra indítani, hogy érted munkálkodjon!
Ha te újjászületett, Szellemmel betöltekezett hívő vagy, benned minden megvan — használatra készen — amire valaha is szükséged lehet a győzelemhez.
Minden létező isteni erő, isteni képesség, benned lakozik!
Ha hiszed a Bibliát és elkezded megvallani, amit mond, a Nagyobb fel fog kelni benned és világosságot ad az elmédnek, útmutatást a szellemednek, egészséget a testednek és segítséget az élet minden területén. 

Szeptember 29
Képesség

[…] Mert ti az élő Istennek temploma vagytok, amint az Isten mondotta: Lakozom bennük és közöttük járok; és leszek nékik Istenük, és ők én népem lesznek.             — 2Korinthus 6,16.

Láthatólag kevés keresztény van tudatában annak a ténynek, hogy Isten benne lakozik. Különben nem beszélnének úgy, ahogy beszélnek.
Mit értek ezalatt? Amikor valami nehézség támad az életükben, gyorsan kijelentik: „Nem, én ezt nem tudom megtenni.” Miért? Mert önmagukban bíznak, vagy a hústestben, pedig tudják, hogy önmagukban nincs meg a képességük, hogy felülkerekedjenek. De ha tudatában vagyunk annak, hogy Isten bennünk van, akkor azt is tudjuk, hogy Isten képes bármit megtenni. Ezért felhagyhatunk azzal, hogy ezt mondjuk: „Én ezt nem tudom megtenni”, és bátran elkezdhetjük mondani: „Képes vagyok megtenni — mert Istenben bízom! Én képes vagyok erre — mert Isten bennem van! Én képes vagyok erre — mert nagyobb Ő, aki bennem van, mint az, aki a világban van!” Nem számít mivel szembesülsz — még ha olyan akadály van is az életedben, amit látszólag lehetetlen eltávolítani — azt mondhatod: „Isten győzelemre fog vezetni engem! Ő sikeressé tesz engem! A Nagyobb lakik énbennem!” Ez az igei hit. Ez a hit szava. Ez fogja arra indítani a Nagyobbat, hogy munkálkodjon érted! 

Szeptember 30
A Segítő

És én kérni fogom az Atyát, és más vigasztalót (tanácsadót, segítőt, közbenjárót, ügyvédet, erősítőt és pártfogót) ad néktek, hogy veletek maradjon mindörökké.    —    János 14,16. (Amplified)

Szomorú tény, hogy sok keresztény nem vesz tudomást a Szent Szellemről, Aki benne lakozik. Azt hiszem, tévesen úgy gondolkodnak, hogy Ő jön, és átveszi az irányítást az életük felett. Mindent megcsináltat velük, amit csak kell, automatikusan, anélkül, hogy bármilyen erőfeszítést tennének.
De Ő nem tesz ilyet. A démonok működnek így. Ők azok, akik rákényszerítik az emberre azt, amit nem akar. A démonok hajtják, kényszerítik és irányítják az embereket. A Szent Szellem ellenben „úriember”. Ő sosem fog kényszeríteni, hogy megtégy olyat, ami ellentétes az akaratoddal. Az Írásokból látjuk, hogy a Szent Szellem vezet, utat mutat, ösztönöz és késztet. Gyöngéden adhat egy jelzést, de sohasem erőltet, hogy tégy meg valamit.
Némelyek panaszkodnak: „Miért nem teszi meg Isten ezt vagy azt?” A Szent Szellem semmit sem tesz, amíg te munkára nem fogod a saját érdekedben! Ő azért küldetett, hogy a segítőd legyen. Nem azért, hogy elvégezze a munkát helyetted, hanem azért, hogy segítsen neked elvégezni.
Amikor tudatossá válik, hogy a Szent Szellem benned van, akkor értelmes módon cselekedhetsz Isten Igéje alapján, és a Szent Szellem munkálkodni fog rajtad keresztül. Kezdj el a mai megvallással összhangban beszélni, és azt veszed majd észre, hogy Ő, aki benned lakik, valóságosabbá válik számodra. 

FOLYTATÁSA KÖVETKEZIK! 

Az itt közölt idézet nem tartalmazza a napi megvallásokat.
A keresztény élet nélkülözhetetlen részét képező imákat a könyvben találod meg. 

(A könyv magyar nyelvű kiadója: Krisztus Szeretete Egyház, 2002.)