2009.12.25.

A SZERETET GYŐZELME

Jegyzet Jim Sanders karácsonyi tanításából
2009. december 20.

 

Uram, áldunk téged a mai napon. Mennyei Atyám köszönjük a megváltásod hatalmas tervét, amit kimunkáltál. Köszönjük, hogy ünnepelhetjük az Úr Jézus Krisztusunk születését, hogy Betlehemben megszületett. Majd felmagasztaltatott, s most az Atya jobbján ül a trónon, minden hatalom neki adatott mennyen és földön. Minden betegséget és fájdalmat és minden szükséget megtörünk. Uram köszönjük a Szent Szellemet, az Ő csodálatos megnyilvánulását, amelyek működésben vannak mindannyiunk életében. Köszönjük Uram, minden dicsőség a tiéd legyen. Ámen!

Zsebkendők felett történik az imádság. Kívánjatok a szomszédotoknak áldott karácsonyt. Bejelentések keretében az imakörök rendjéről esik szó, ezt követően pedig bejelentésre kerül, hogy 2010-es év első vidéki alkalmának megtartására, Romániában Kolozsváron kerül sor január 6-án 17 órakor, a kolozsvári kultúrházban, a főtéren. Mindenkit szeretettel várnak a környékből.

Az Úr asztalához is fogunk ma járulni, Úrvacsorát fogunk venni. Odakint erős szél fúj, és hófúvás van. Megvan azonban a módja, hogy hogyan lehet ezt leállítani. Ésaiás 32/2 Igéjét fogjuk alkalmazni, és ezzel fogjuk ezt a csúnya időt leállítani. Nagyon örülünk azoknak, akik eljöttek, az időjárás ellenére is vették a bátorságot, és itt vannak. Parancsolatot küldünk most ki, hogy az illetékesek tisztítsák le az utakat, hallják ezt meg, és le kell sózniuk azokat.

A pénteki közbenjáró imádságunk során az Úr utasított, hogy legalább fél 7-ig imádkozni kell, ne hagyjuk abba, az Úrnak valami démoni dologgal kellett, hogy foglalkozzon az imáinkon keresztül. És el tudom képzelni, hogy az időjárással volt kapcsolatos, jó ilyenkor megnézni az időjárás jelentést, hogy mi az, aminek ellene kell mennünk az Igével.

Ésaiás 32/2 Olyan lesz mindegyik, mint a rejtek a szél ellen, mint oltalom zivatar ellen, mint patakok száraz vidéken, mint nagy kőszál árnyéka a szomjúhozó földön.

Ésaiás 22/22 S az Ő vállára adom a Dávid házának kulcsát, és amit megnyit, senki be nem zárja, és amit bezár, senki meg nem nyitja.

Mi az Újszövetségből is szoktunk testvér Igéket hozni a Máté 16 és 18 fejezetéhez vonatkozóan. Mindazok alkalmazhatják ezeket, akik hisznek. Mert Isten írott Igéjét, mint fegyvert használhatjuk. Nem arra használjuk, hogy megtaláljuk benne, hogy mit szabad és nem szabad tennünk, nem keresztény törvényeket keresünk benne. Mint egy tükröt alkalmazzuk az Igét az életünkben, belenézünk, és egy képet alkothatunk magunkról, megnézzük, hogy mi az a kép, ahogy Isten lát minket és mivé kell nekünk elváltoznunk.

A Zsoltár 119-ben írja, hogy „a Te Igéd megnyilatkozása világosságot ad”. Egy rabbi barátomnak küldtem el ezt az Igét. Nagyon izgatott lett a szíve és megkérdezte, hogy miért használjuk mi ezeket az Igéket az Írásokból. Egy zsidó számára szinte sokkoló lehet, hogy mi az Ószövetség Igéivel élünk. Mert nem tudnak szinte semmit rólunk. Annyit tanítottak rólunk, hogy mi ellenségek vagyunk. És nem tudják, hogy minden erő a Messiás nevében lett elhelyezve.

Azt válaszoltam neki, hogy nyugodtan használja a Messiás nevét, mi is ezt tesszük. Isten nevét ki sem mondhatják, de a Messiás nevét kimondhatják. Az ördög áll száz százalékban e tiltás mögött. Mózes II. könyvében ugyanis törvényként jött a néphez, hogy emlékezzenek meg Isten nevéről úgy, hogy azt kiejtik. És pont az ellentétjét teszik.

Nagyon érdekes dolog, amikor én ezekkel az Írásokkal visszajelentkezem. A vallásosságban annyiféle tanítással lehet találkozni, mint például egy rabbi valamikori mondására hivatkoznak. Idézgetik ezeket a régi dolgokat.

Tudjátok-e, hogy a Máté Evangéliumot eredetiben héber nyelven írták le. 23 kéziratot találtak, ebből 9-et lefordítottak. A kéziratokat 200 évente át kellett írni. Megállapították, hogy hét közülük különböző volt, de kettő egyezett. Be lehet bizonyítani, hogy a görög példányokban tévesen vannak egyes részek lefordítva. Azok a hívők, akik ragaszkodnak az írott formához, azok is elfogadják a tanulmányokat olvasva, hogy ezek a Messiás szavai.

Tehát ahogy a Mózes törvényében olvassátok, nektek is úgy kell cselekednetek a farizeusok és a saduceusok szavának, azt mondja ott az Írás, hogy – ahogy ők tesznek. Egy szó ott a különbség és az egésznek az értelmét megváltoztatja. Az eredeti azt mondja, hogy – ahogy ő teszi. Tehát egy vesszőcske különbség ez a héberben, és arra utal ott az Ige, ahogy Mózes tette úgy cselekedjetek és nem úgy, ahogy a farizeusok teszik.

És a ti hagyományaitok által és a ti mondásaitok által semmissé teszitek Isten Igéjének az erejét. Itt a mi Urunk a szóbeli Tóráról beszél. A keresztényeknek még ezrével is több szóbeli törvényük van. És mindezeknek a szem előtt tartása semmissé teszi az Igét. Pedig az Igében erő van, az Igének a megnyilatkozása kijelentést hoz, vezet, hatalmat lehet venni vele. Minden hatalom nekünk adatott, - az időjárás felett, a betegség, a gyengeség, a szegénység felett. Minden felett hatalmat kaptunk és bármi, ami ezt semmissé tenné az nem a Szellem.

Egyedül Isten Igéjén tudunk felnövekedni. A szellemünket ugyanis táplálni kell Isten Igéjével, és miközben tápláljuk, kijelentett tudás érkezik hozzánk belőle. És mindaz, ami ellent mond Isten Igéjének, az nem Istentől van.

Kenneth Hagin mondta, hogy semmi olyat nem tesz, ami a hívőket csecsemőkorban tartja. Így például nincsenek gyülekezeti véneink, nincsenek cellacsoportjaink, mert Jézusra van szükségünk, hogy megmondja nekünk, mit tegyünk. Neked fel kell növekedned, az Úrnak egy babakorú gyülekezete van. Az ördög közben a lábunk alatt van, le van győzve.  Mi pedig legyőztük azokat! Mert nagyobb Ő, aki bennünk van, mint az, aki a világban van. Az ördög a lábunk alatt van, tehát figyelni kell ezeket a dolgokat és a lábunk alá kell helyezni.

Minden a tiétek, mondja az Írás. De az erőszakos erővel ragadja meg a királyságot, vagyis rá kell kényszeríteni az igazságot a világra. Pontosan tudom, hogy miért van ez a hideg, nem fogok most prédikálni róla, a Biblia nem ír olyasmit, hogy a légkörünk fel kell, hogy melegedjen, nincsenek tudományos bizonyítékok erről. Mit művelnek ott Koppenhágában? Azt a fagyos hideget kapják. Isten megparancsolta a vizeknek is, hogy a medreikben maradjanak. A Biblia ezt leírja, tehát nem fog minket elborítani a víz.

A legostobább dolgokkal jön elő az ördög. Az a tudós, aki a Nobel díjat is elnyerte, maga is beismerte, hogy nincsenek bizonyítékok erre. És ő maga sem tett különbséget az éjszaka és a nappal között. Pedig nagyon nagy a különbség, hogy éjszaka, vagy nappal mérik a hőmérsékletet. Az Ige az igazság és az éppen elegendő.

Ha még ezen kívül valamit tudnod kell, akkor azt kijelentés útján megkapod, és Isten Szelleme vezet minket minden nap, minden órában és minden percben. A Szellemet követjük, nem a híreket. Ha az ember elegendően sokat hall valamit, legyen az igaz hír, vagy hamis, előbb-utóbb hinni fog benne. Lehet látni a bizonyítékát az életünkben, az Írások tisztán fogalmaznak. Ábrahámban áldottá lettél és bárki, aki Izraelt átkozza, az átkozott lesz. Bárki, aki áldja Izraelt az áldott lesz!

Mondják, hogy csak a zsidókkal van a baj az országban. Azok okozzák a bajokat, mondják. Ki áll e mögött? Az ördög esküt tett arra, hogy elpusztítja Izraelt és a zsidókat. Gondolja, hogy ha ezt meg tudná tenni, akkor legyőzte Istent, és Istent hazuggá tudja általa tenni. De ez lehetetlen, ezt nem tudja megtenni, Istent nem tudja legyőzni. Isten ellen nincs tanács, Isten ellen nincs bölcsesség, amely megállhatna. Teljesen lehetetlen!

Azt is mondja a Biblia, hogy a nemzetek [pogányok, Isten nélküliek] semminél is kevesebbek Isten szemében. A föld nemzetei az Ő szemében a semminél is kevesebbek. Én Jézus Krisztus nacionalistája [= híve, követője] vagyok, Isten királyságának nacionalistája vagyok. Ez lesz az egyetlen királyság, amely örökre megáll. És mi uralkodunk ebben.

Van, amikor nem figyelmezek rá annyira, amennyire kellene, és később rajtakapom magamat, hogy – ó, erre jobban kellett volna figyelnem és kellett volna valamit tennem ez ellen. Jakab levele mondja, hogy a hitből való imádság megtartja a beteget, és az Úr felsegíti őt. Ezért mondjuk el a hitből való imát, és ezért vannak a könyveink, hogy megtudjátok, hogy a hitünk által tud az Úr feltámadást hozni. Isten olyan hatalmas, hogy még a mi zűrzavarunkat is helyre tudja hozni. Én magam is okoztam számos ilyet az életemben és Istennek kellett helyrehoznia.

Máté 18/18-19 Bizony mondom néktek, amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen és amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen. Ismét mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön bármely dolog felöl, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám.

Ez a legnagyobb Ige a Bibliában. Így lehet a mennyei Atyát belevonni valamibe.

/20/ Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.

Tehát amit kérnek, vagyis kérnünk kell az Atyától Jézus nevében. Nem a Jézushoz imádkozunk, mert ezek Jézus szavai. Héber nyelven íródtak először és a Dávidnak a magja mondja, Dávid házának a kulcsai is nála voltak, de Isten királyságának a kulcsai is, mivel Istennek Fia. A Máté 16-ban is beszél Jézus a kulcsokról, de most a János 16-ra megyünk.

János 16/23-24 És azon a napon nem kérdeztek majd engem semmiről. Bizony, bizony mondom néktek, hogy amit csak kérni fogtok az Atyától az én nevemben, megadja néktek. Mostanáig semmit sem kértetek az Atyától az én nevemben, kérjetek és megkapjátok, hogy a ti örömötök teljes legyen.

Amit csak kérni fogtok, mondja az Ige. Amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen. Amit megoldotok a földön, a mennyben is oldva lészen. Vagyis a menny mindig egy akaraton lesz veled. És ez rád vonatkozik! Egy személyben rád, nem a pásztorodra vonatkoztatja az Ige, sem a szomszédodra. Mekkora erő ez? Megkötni és megoldani az ördög munkáit!

Olaszországban hétről-hétre 500-an töltik le a tanításainkat. Ez pl. egy óriási örömhír nekünk, mert most figyeltünk fel erre. Isten hatalmas munkát végez, az Ige kimegy közéjük. Egy új év és egy új munka kezdődik, érezni ezt. Ember nem tud ilyet megtervezni. Én magam is nagyon várom ezt. Ezek új dolgok, amelyeket Ő végez közöttünk. Ha az ember szeretne együtt áradni Isten dolgaival, akkor bele kell kerülni abba, ez tehát nagyon fontos, bele kell mélyedni abba. Ha ketten közületek egy akaraton lesznek – ez azt jelenti, hogy harmóniában és összhangban vannak, egy rezdülés, egy rezgésszám, egy egység!

Ha valaki odajön hozzád és kéri, hogy imádkozz ezért, vagy azért… Hagin testvér ezt úgy mondta és tette, - ha valaki odament hozzá és azt mondta, pl. szüksége van húszezer forintra, imádkozzunk. Mondta, hogy most figyelj az imámra – megoldottuk [kiárasztottuk] ezt a pénzt, és ez hozzád jön Jézus nevében! Megkérdezte tőle, hogy akkor meg van neked ez a pénzt? És sírás volt a válasz, hogy hát remélem. Nem! Akkor nincs meg neked. Nem voltál velem egyezségben. Tehát egy akaraton kell lenni. Itt jönnek be az ezzel összhangban lévő cselekedetek.

Ha az ember hiszi a szívében az Igét, akkor nem fog elmenni az orvoshoz. Mert tudod, az orvos mit fog prófétálni neked. Az orvos azt fogja pontosan megprófétálni, amire az ördög megpróbált rávenni, hogy te elhiggyed azt! Hazugságot fog neked prófétálni. A te szellemed képes arra, hogy bármilyen hazug tünetet kirúgjon a testedből, és bármit megváltoztasson a testedben. Csak az Igét szóljad, higgyed az Igét, az egyedüli, amit hinned kell, és úgy cselekedj, hogy az az igazság.

Vagyis egy akaraton vagyunk a dolog felöl, amit kértünk. Az Atyát kértük, a Jézus nevében és akkor az megvan az én Atyámtól. Jézus maga mondta, és mindig is megtörtént. Bármi, ha összhangban vagytok a cselekedeteknél és az elfogadásban! Mit jelent ez? – Ha hiszed a szívedben, akkor úgy is cselekszel.

Tehát hatalmat veszünk most a szél felett, mert nem akarunk szelet. Mindenki egy akaraton van velem? Ennyi kell csak! Megkérjük az Atyát Jézus nevében, hogy állítsa le ezt a szelet, küldje vissza Oroszországba, ahonnan jött, megköszönjük az Úrnak és befogadtuk a választ. Ámen! És nincs szél odakint. Ez az! Így kell tenni. Mindegy, hogy most mi zajlik odakint, mert nem látásban járunk, ezért mindegy.

Én megtettem a megvallásaimat! Carles Capps azt mondta, hogy ha ezt mindennap szorgalmasan teszed, kb. másfél-két év kell majd, hogy meglásd, hogy a hited ezeken a területeken elkezd működni. Ha megteszed, kezded majd látni a hitedet működésben! Öt éven belül biztosan meglátod. Olyan ez, mintha már tegnapra meg lett volna. Ahhoz, hogy az egészre kihatással legyen a hitünk, ahhoz idő kell, mindenki azonnali csodát vár. Ilyet is lehet kapni Istentől, lehet folytonosan csodákban élni. Ajtók nyílnak, ajtók csapódnak az ördög arcára, de mondja az Ige, hogy ha ellenállsz neki, akkor megfut. Ha ellenállsz! Lehet, hogy ellent kell állnod.

Azt is mondja, hogy Isten Igéjének pedig alá kell vetni magad. Ez jelenti azt, hogy meg kell bocsátani, másként Ő sem bocsát meg neked. Ha neked nincs megbocsátva, akkor mindegy mit vallasz meg, mert először meg kell bocsátani másoknak. Az ördög biztos akar lenni benne, hogy valami van a kis kosaradban.

Ausztráliában azt szokták mondani, hogy – nem léptél be addig a prédikátorok közé, míg nem kaptad meg az első leveledet! Az egyikőjük felhívott és azt mondta, hogy most már megkaptam én is a levelemet. Egy pünkösdista írta neki, hogy a pokolba fog kerülni. Az ördög megcsöngette a csengőt. Nagyon furcsa az, hogy az ördög kiket használ. Most lesz húsz éve, hogy kezdtem Szlovákiában, akkor még Csehszlovákia volt. Húsz évvel ezelőtt jöttem ide.

Még a mai napig is próbálnak ellenem hazugságokat szólni, hogy így nem működik az üdvösség. Egy televíziós műsorprogramot küldtek ki a keresztények világszerte, nem titok ez, mindenki tudhatja, pénteken én is néztem a TV-ben. Negyven műholdas adást lehet nézni a TV-ben, ennek egy része angolul van. Egy pannonhalmi közvetítés volt. Az történt ugyanis, hogy egy pannonhalmi szerzetes kiment egy nagyon híres nemzetközi tanító angliai Biblia-iskolájába. És amikor hazatért, akkor már hitt az újjászületésben és elkezdett evangélizálni. Összehívott kétezer papot és magas beosztásúakat és abból ezer újjászületett.

Pannonhalmán én is prédikáltam tizennyolc évvel ezelőtt, mindig elmondtam az embereknek, hogy én a katolikusokkal együtt jártam a Biblia-iskolába. Ők is hisznek az újjászületésben, mert ez az igazság. Újonnan kell születni, maga a Messiás magyarázta ezt el Nikodémusnak, hogy – szükség néktek újonnan születni. És megjelent egy nagyon híres könyv – Szellem, lélek, test a címe. Titeket erre már tanítottalak. Nagyon örülök, hogy ez terjed. Most mindenfelé fog már terjedni. Ha nem az egyik ajtón, akkor a másikon jön be az üzenet. Nekünk pedig fel kell növekednünk és csak az igazságban vagyunk képesek növekedni.

Ma szeretnék mindenkinek hálát és köszönetet mondani, akik magot vetettek a szolgálatunkba. Pásztorok, prédikátorok, hívők, nyájak. És azoknak a nyájaknak is, akik a pásztoraik szolgálatát támogatták és tartották életben – Szlovákia, Szerbia, Románia – mindenfelé amerre szolgálnak.

Egy dolgot szeretnék itt elmagyarázni: nekünk nincs Biblia-iskolánk és ennek megvan az oka. Az Úrnak legnagyobb szüksége ma pásztorokra van. A pásztornak pedig ott kell tartózkodnia, ahová az Úr szeretné vinni, hogy pásztorkodjon. Mindig arra törekedtünk ezért, hogy eljuttassuk a tanításokat azoknak, akik helyben elhívottak, hogy ne kelljen elhagyniuk a településüket. Ezért voltak először a kazetták, majd a CD-k, DVD-k és most pedig az internet rádió és a TV csatornákon juttatjuk el a szükséges tanításokat.

És az olasz testvéreink is ráébredtek erre, hogy minden tanítást le lehet ingyen tölteni. És ez egy csodálatos mag, amit mi vetünk az életükbe. Nem is ismerjük őket, szeretnénk megismerni őket, de ugyanígy Svédországban is vannak hallgatóink, de bármely országot nézzük, vannak, akik hallgatják a tanításokat. Legutóbb mikor néztem ezt a listát, láttam, hogy még Kínában is voltak, akik letöltötték ezeket a tanításokat. Ma négy nyelven megy csak a tanítás, mert a hó megakadályozta a szlovákiai tolmácsot, nem tud itt lenni.

Nagyon fontos az, hogy az emberek hozzáférhetnek a tanításokhoz, együtt imádkozhatnak a helyi gyülekezetek szerda és péntek délután a világ minden részén velünk. És a pásztoroknak pedig szükségük van népekre, nyájakra, akik támogatják őket. Az evangélistákra is szükség van, nagyon fontosak az Úrnak ők is és nagyon sok jó evangélistánk van. Az evangélista segíti a pásztor szolgálatát, és nekik együtt kell működni, az Úr együtt akarja őket használni a királyság építésében.

Nem állunk ellen és szemben semmilyen keresztény csoportnak vagy felekezetnek. Mindenkinek szeretnénk segíteni. Isten családjának más felekezeteivel, keresztényeivel nem állunk harcban és nem állunk vitában, szeretjük őket.

Ahogy állítottam már régebben is, a helyeden lenni nagyon fontos dolog. Láttam sokszor, hogy amikor az elhívott pásztor elmegy a Biblia-iskolába, hogy megtanulja az Igét, onnan elsodródik máshová, és legalább tizenöt évbe telik, mire visszakerül oda, ahol eredetileg pásztorkodnia kellene. Így pedig a helyén maradhat minden elhívott szolgáló és ott a helyén növekedhet.

Két fő dolog, az egyik a meg nem bocsátás, a másik pedig a hústestben való élés. Ez olyasmi mintha egy GPS működne a rendszerünkben. Ha rossz úton megyünk, akkor Isten akaratán kívül vagyunk, vagyis Isten áldásaiban nem részesülünk. Ha az ember egy téves kanyart vesz be, akkor addig irányít vissza a GPS, míg vissza nem térsz a helyes útra, addig figyelmeztet. Ha az ember nem frissíti fel időről időre a GPS-t akkor a GPS nem fogja tudni az új utakat. De a lényeg, hogy a GPS figyelmeztet, hogy rossz irányba haladsz és változtass irányt. Mit mondott Jézus a tanítványoknak? – Engem kövessetek!

Valakinek volt egy látása, a TV-ben láttam. Az Úr volt benne és az Úr mondta neki, hogy kövess engem. Azután az Úr elment távolabb és még intett is hozzá, mindaddig, amíg már nem látta az illető. Kövess engem, ennyit mondott csak az Úr. Ha nem követed az Urat nem tudsz túl sokat végezni.

A saját munkáink elégnek a tűzben, ha csak a saját dolgainkat végezzük, az nem ér túl sokat Istennél. Ő képes arra, hogy bárhová elhelyezzen, és ott sikerré tegyen téged, ha megtanulod, hogyan kell a hitedet használni, az igazságot kimondani. Olyan helyekre fog vinni, ahol hegyeket tudsz mozgatni. Lehet, hogy nem lesz túl nagy mulatság ott lenni. Elküld olyan helyekre, ahol meg kell változni dolgoknak.

Amikor a tizenkét kém elment, hogy kikémlelje az ígéret földjét, közülük tíz rossz jelentéssel tért vissza. Nem kell arról jelentést írni, hogy milyen rossz a helyzet és milyen rosszak az emberek. Gondolod, hogy az Úr nem tudja? Azért küldött téged oda, hogy menjél munkába oda, és azt az Ige által lehet elvégezni.

A január másodiki imakörre most meghívunk mindannyiótokat és együtt fogunk imádkozni. Tizenkét órakor kezdődik. De addig is tudnotok kell, hogy az Úrral időt kell tölteni, mert az Úrral együtt töltött idő hozza elő a képet a jövőddel kapcsolatban. Ha nincs meg ez a kép a jövődről, akkor a múltban fogsz időzni, és ott próbálod a részeket összerakni. Soha nem fogsz kijönni Egyiptomból, ha nincs meg a jövőről való képed. Amikor az Úrral időt töltesz, akkor ezt a jövőről való képet kell meglátnod. Nem akarlak benneteket összezavarni, de az igazságnak a másik oldala, hogy ha az Úr akaratában vagy, akkor ne keresd az Úr akaratát.

Most az egyik televíziós adásról a másikra megyünk át, a változás ideje van. De ahogy az ember ezt meghallja, ahhoz szüksége van arra, hogy várakozzon az Úrra. Amit elkezdtünk, azt be is kell végeznünk. Ameddig az a kép kiterjed a jövőről, addig fogunk eljutni, ott fogunk megállni. Egyszerre az egészet nem fogod látni, nem kapsz képet az egészről. Abban a pozícióban, amelyben én állok, ott egy kicsit más a helyzet. Sok minden van, ami zajlik egyszerre.

Nem akarunk semmit kihagyni abból, amit meg kell csinálnunk. Az augusztus 8-i Petőfi csarnoki együttlétet sem én terveztem, hanem a pásztoraink jöttek elő egy ilyen ötlettel, és mi pedig figyelmeztünk rá és 9000 ember jött el. Köszönjük az Úrnak. Van miért hálát adnunk az Úrnak! Az Úr Jézus Krisztusunk születését ünnepeljük ezen a napon és erről szólt ez a mai összejövetelünk is.

Nagyon szeretnénk meghívni a drága olasz testvéreinket a nyelveken való imádságos imakörökre, ami azt jelenti, hogy minden hétfő, szerda és pénteki napon, itteni idő szerint délután 5 órától 7 óráig együtt imádkozunk, és az Interneten becsatlakozhatnának. Nagy örömet okozna nekünk, ha együtt imádkozhatnánk az Úr dolgaiért, az Úr tökéletes akaratában. És a január 2-i imakörre is meghívjuk őket, ami déli 12 órakor kezdődik, hisszük azt, hogy egy megfutamít ezret, kettő tízezret, és ha ötszázan csatlakoznak hozzánk, akkor a világban nagyon sok üdvösség születik ezáltal. Köszönjük az ő részvételüket.

A húsz éves jubileumi évforduló következik jövőre, és el kell kezdenem egy kicsit tanulmányozni a múltat, hogy hogyan és mint volt és visszaemlékezni. Az Úr asztalához kéri a segítőket és a kenyér kiosztásra kerül.

Úrvacsora kezdődik. A mai napon az Úr Jézus Krisztusunkra fogunk emlékezni arra, amit Ő értünk tett, az Ő megtört testére, mely értünk töretett meg és az Ő sebeire, melyben meggyógyultunk. Ezt a testet tekintjük most a mai napon is, az Ige testé lett és lakozott közöttünk. Az Ige! Uram, erre emlékezünk, amit tettél értünk itt a földön, hogy megváltottál minket, hogy megszerezted értünk a váltságot, áldunk téged ezért Atyám a Jézus Krisztus szent nevében, köszönjük ezt a drága megtört testet.

Jézus ugyanezen az éjszakán fogta a poharat, és azt mondotta, hogy ezt tegyétek az én emlékezetemre, ez az Új szövetség, amelyet a tanítványokkal kötött, a mi szövetségünk, értünk, hogy mi üdvösséget kaphassunk általa. Hogy újjászülethessünk általa. Mi meghaltunk Ővele, vele együtt feltámadtunk a halálból. Uram te voltál az elsőszülött a halálból és ez a pohár, amellyel emlékezünk a te kiontott véredre. Az én vérem, mondtad Uram, mely tiérettetek ontatott, a mi bűneink töröltettek el általa, örök életet jelent ez nekünk és az Úr Jézusra emlékezünk a mai napon a borból való részesedés által.

Áldott legyen az Úr neve! Ámen!BÉKEVÁR FŐOLDAL