2009.08.21.

A HIT MÖGÖTTI HATALOM

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2009. augusztus 16.

 

Hallelúja! Dicsőség legyen Istennek! Köszönjük Uram! Áldunk Téged a mai napon. Felemeljük a szent nevedet, az Úr Jézus Krisztus szent nevét! Köszönjük, hogy gyógyulás van a jobb térdben. Kiárasztjuk a Szent Szellemet, az Ő gyönyörűséges, édes jelenlétét, az Ő csodálatos kijelentéseivel, gyógyító ajándékaival, vigasztalásával, vezetésével, tisztánlátásával. Jézus nevében Atyám, áldunk téged Uram! Ámen!

Kezeinket szeretnénk rávetni a hitben hozott zsebkendőkre, és kiárasztjuk a hitünket mindannyian. Köszönjük Atyám Jézus nevében. Atyám hisszük, hogy a gyógyító kenet árad ezekbe a hitben hozott ruhadarabokba, zsebkendőkbe és a hitnek a cselekedetére, a ruhadarabokból az erő kiárad és beárad a testekbe, és gyógyulást, szabadulást hoz Atyám. Mindazt a munkát elvégzi, amire szükség van a testben, a lélekben és a szellemben Atyám, a te dicsőségedre, magasságos, igaz Istenünk Jézus nevében! Ámen!

Áldjuk meg a szomszédainkat ölelő, szerető csókkal. Most hogy túl vagyunk már az augusztus 8-i rendezvényen, elmondhatjuk, hogy igen jól sikerült ez a nap. Az országhatárain belül és kívül is híre ment és mindenkinek még egyszer köszönjük a jelenlétét, az ottlétét, a segítségét, az adományait! Azok is adományoztak, akik nem tudtak eljönni, a helyi gyülekezetek is beletették részüket és igen jól sikerült családi nap lett belőle.

A TV-ben lehet majd róla értesülni egy több mint 10 perces adásban azoknak, akik nem tudtak eljönni, de valószínűleg azok, akik ott voltak, ők is szívesen megnézik majd.

Augusztus 24-én /hétfőn/ 11 óra 40 perctől a TV1-en a Sokszínű vallás című műsorban lehet megtekinteni, illetve az ismétlése augusztus 30-án /vasárnap/ 12 órai kezdettel lesz az M2-es csatornán. Megtekinthetitek és szóljatok azoknak is, akiket szeretnétek az Egyház munkáiba bevonni és esetleg az Egyházról kívánnak többet tudni. Kiváló műsor kerekedett ki belőle. Figyelmetekbe ajánljuk ezeket.

Néhány közelgő program bejelentésére kerül sor:

- augusztus 20-án Pásztorkonferencia a konferencia központban,

- augusztus 29-én /szombaton/ 12 órai kezdettel nemzetközi imakonferencia ugyancsak itt,

- szeptember 05-én pedig Romániában tartunk Pásztorkonferenciát.

Köszönjük az Úrnak az Ő jóságát. Az Igében időzünk ma is, mint mindig, elmegyünk a Máté 16 fejezetéhez. A mai napon egy olyan tanítást fogtok hallani, ami az egyik kiemelkedő pontja az alaptanításoknak és nagy segítségetekre lesz, ha megértitek.

Sokan úgy gondolják, hogy a hitük kudarcot vallott, úgy látják, hogy nem működik a hitük. Ha úgy gondoljuk, hogy nem működik a hitünk, attól még az Ő hite, az isteni fajta hit mindig működik. És ezért akarlak benneteket tanítani arra, hogy miként működjetek az isteni fajta hitben.

Ha működtetjük a hitet, az bizony működik! Ha nem értjük meg azt a hatalmat, ami a hitünk mögött áll, akkor nem fogunk tudni megállni sokáig hitben! Más szóval a körülményeink felülkerekednek majd, és azok győznek. Vagyis nem fogunk addig kitartani a hitünkben, amíg a hitünk megnyilvánulásai nem hozzák meg a kívánt és látható eredményeket itt a földön.

Fel kell ismernünk azt a hatalmat, ami a hitünk mögött áll itt a földön. Ha isteni fajta hitem van és itt a földön azt működtethetem, akkor nyilvánvaló, hogy a hitem mögött az isteni fajta hatalom áll. Ehhez egy kijelentést kell kapnom az isteni fajta hatalomról, amely nekem itt a földön adatott!

Ha erről a hívőnek nincs meg a kijelentett megértése, akkor abba a kísértésbe esik, hogy a saját hitét kezdi használni, és az nem fogja megállni a helyét a hitnek a harcában, és kudarcot vall. Itt vagyok, hogy bizonyságot tegyek nektek arról, hogy az isteni fajta hit soha nem vall kudarcot. Mert ha az isteni fajta hit, isteni eredetű hit kudarcot vallana, azzal azt állítanánk, hogy Isten maga kudarcba fulladt.

A Pásztorkonferencián fogok majd tanítást adni arról, hogy miként is működik az összevont, összefont, egybefogott hitünk és arra akkor van szükség, amikor úgy tűnik, hogy az egyénnek hite, vele együtt, süllyedni készül. Semmiképpen ne Istenben kezdjünk el ilyenkor kételkedni, mert a hit igenis működik. És annak a személynek számára működik, aki azt megfelelő módon működteti. Nem fogok most végigmenni az ismeretségi körömben azokon, akiknek a hitük maximális szintig meg volt próbálva.

Angliában volt egy pásztor barátom, akinek megsérült az állkapcsa és nagyon szigorú értelembe vett hit ember volt. Az óceánba úszott és újra és ugyanott kapott egy rúgást a vízben. A helyzet kibírhatatlanná vált, egy év telt el így és a végén megadta magát és elment az orvoshoz. S ahogy ott várakozott a rendelőben, ott tűnt el minden problémája. Tehát sok példát tudnék arra adni, hogy a legvégsőkig ki kell tartani.

Sok eseménynek a megtörténtét az okozza, hogy az illető hitetlenségben volt, mielőtt azok az események történtek volna vele. Most hallottam, ami történt egy nagyon híres prédikátorral, hogy másfél évi hitharc után megkérte az egész gyülekezetét, hogy szükség van a hittámogatásra, mert már másfél hónapja nem is látták. Így sikerült neki visszakerülnie a hitbe. Egy nagyon híres prédikátorról van szó, az imádság után visszament az orvoshoz és végigmentek a vizsgálatokkal és sehol nem találtak rákos sejtet a testében, eltűnt a rosszindulatú daganat a testéből.

Nem arról van szó, hogy Istennek kell mindent magának elvégeznie, hanem arról, hogy nekünk együtt kell munkálkodnunk a hitünk által Istennel, és ez egy olyan környezetet teremt az isteni hit számára, amely meghozza a hitnek az elvárt valóságát. A hit működéséhez elengedhetetlenül szükség van ahhoz, hogy tisztában legyünk azzal a hatalommal, amit kaptunk. És hogy ezzel a hatalommal miként kötjük és oldjuk meg a dolgokat a földön.

Nem csak könnyedén kezeljük ezt, hogy valaki egy kicsi világosságot kap arról, hogy megoldjuk, megkötjük, hanem komolyan mögé nézünk a betűknek itt, és megvizsgáljuk, hogy mit jelent ez a hatalom.

Máté 16/13-19 Mikor pedig Jézus Cezárea Filippi környékére méne, megkérdé tanítványait, mondván: Engem, embernek Fiát, kinek mondanak az emberek? Ők pedig mondának: Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, némelyek pedig Jeremiásnak, vagy egynek a próféták közül. Mondá nékik: Ti pedig kinek mondotok engem? Simon Péter pedig felelvén, monda: Te vagy a Krisztus az élő Istennek Fia. És felelvén Jézus mondja néki: Boldog vagy Simon, Jónának fia, mert nem test és vér jelentette ezt meg néked, hanem az én mennyei Atyám. De én is mondom néked, hogy te Péter vagy, és ezen a kősziklán [ezen a kijelentésen] építem fel az én anyaszentegyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat. És néked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, a mennyekben is kötve lészen, és amit megoldasz a földön a mennyekben is oldva lészen.

Dicsérjük az Urat ezért. Egy dolgot biztosan tudunk ebből a részből, hogy az Úr nem azt mondja, hogy Péterre építi rá az Anyaszentegyházát. Az ember tudja ezt, de mégis hallani ilyet vallásos körökben. Arra a kijelentésre, amit Péter kapott a mennyei Atyától, hogy ki valójában Jézus, erre a kijelentésre építi fel Isten az Ő szent Gyülekezetét. Tehát arra a kijelentésre építi fel Isten az Ő gyülekezetét, amit Péter kapott, hogy Jézus az Istennek Fia, a Felkent, a Messiás. Az élő Istennek Fia – olyan kedvesen mondja itt az Ige.

Jézus mondja azt Péternek, hogy ezt nem embertől kaptad, sem éntőlem, hanem a mennyei Atyától! Az az igazság, ha az ember nem kapja meg a kijelentést Istentől, akkor csak olvassa, csak betű marad. Arra idő szükségeltetik, hogy az emberben az Ige kijelentessék.

Addig, amíg az emberben Isten Igéje fel nem kel, egy rezonancia formájában, addig Isten Igéje csak írás marad, nem valóság. Addig az csak információ, és információ nagy mennyiségben áll rendelkezésünkre, sőt téves információk is hallatszanak a világban. Sok információ birtokában lenni nem jelenti azt, hogy kijelentésünk is van Istentől.

Péter itt kijelentést kapott azon kérdés hallatán, hogy – kinek mondanak engem az emberek? – De te kinek vélsz engem? Ezért szoktam megkérdezni mindig a muszlin hitűeket. És megdöbbennél, ha hallanád, hogy hányan válaszolják azt, hogy Ő az élő Istennek Fia.

Te vagy a Krisztus az élő Istennek Fia, ezt jelentette meg Isten Péternek. Utána Jézus egy megjegyzést fűz ehhez a kijelentéshez: – Én vagyok az a Krisztus, akire Isten az Ő Gyülekezetét építi és erre a kijelentésre oly hatalmat ad, hogy még a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat.

Ha a gyülekezetnek ilyen hatalma van a földön, akkor az Úrtól kell, hogy jöjjön ez. Egy olyan hatalomban kell tehát lépnünk, mozdulnunk, ami közvetlenül az Úr Jézus Krisztustól jön, a Gyülekezet számára. – És ezeket a kulcsokat adom neked, amelyek a mennyek királyságának kulcsai!

A görög nyelvben a kulcsok és a hatalom szorosan összefüggnek. – Neked adom a kulcsokat, a hatalmat, a jogot, a hozzáférést örökre. Ezek a kulcsok úgy jönnek hozzád, ha ezt a kijelentést megkapod, amely a mennyből jön hozzád!

A hívőhöz jön ez a hatalom, kijelentés által és ez utazik végig az egész Gyülekezeti Testen keresztül. Csak kizárólag ezzel a hatalommal képes a hívő a földön oldani, vagy kötni. Nem képes az ember a kötés, oldás hatalmát gyakorolni, ha csak nem kijelentés formájában kapta ezt meg. Ez a hatalomgyakorlás akkor teljesedik be, amikor az embert a szellemében olyan mélyen és hathatósan járja át az Ige, úgymond rezonál, hogy az ember szinte a bensőjéből hallja kiharsogni az Igét.

Tehát úgy kell felkelnie bennünk ennek a kijelentésnek, mint mikor az élesztő által felkel a tészta – és felkel bennünk ez a kijelentés. Nem kell, hogy valaki idézze neked az Igét, mert ebben az esetben te magad, a szellemedben hallod, ahogy a Szent Szellem neked idézi az Igét. És amíg az Ige ilyen mélységbe beépül a szellemünkbe, ahhoz egy kis időre bizony szükségünk van!

Tehát meditálni, elmélyedni, időzni, közösségben kell lenni az Igével oly mértékben, míg ez a mélységében beépül és a maga idejében felkel bennünk és előjön. Ilyenkor pontosan az történik, hogy a Szent Szellemet hallod a bensődben, ahogy neked idézi az Igét!

Amikor ez megtörténik velünk, hogy a Szent Szellemtől hallunk a szellemünkben, ahogy idézi a bensőnkben az Igét, többé nincs szükségünk, hogy arról gondolkodjunk, hogy most mihez is kezdjek ebben a helyzetben. Bátran megnyitjuk a szánkat, és amit hallunk a szellemünkben, bátran kimondjuk azt az Igét. Ez az, amikor Isten Igéje felkel bennünk.

Ahhoz, hogy ez megtörténjen, ilyen hatalmas erővel, ahhoz az Igének bennünk kell lennie. És minden egyes részletinformációnál, tudásnál nagyobbnak kell lenni ennek a belső meggyőződésnek bennünk. Ez az, amikor a hívő belül hallja, a szívében, a szellemében Isten Igéjét. Bármilyen helyzet előtt is állna a hívő, abban a szempillantásban hallja a szívében az Igét.

Ésaiás 59/19-ben írja az Ige, hogy – És félik napnyugattól fogva az Úrnak nevét és naptámadattól az Ő dicsőségét, mikor eljön ellenségére, mint egy sebes folyóvíz, amelyet az Úr szele hajt.

A személyes életemben az elmúlt másfél évben döbbenetes dolgok történtek velem. Az egyik ilyen Izraelben történt. Az ember abban a szempillantásban nem tudja, hogy mihez kezdjen. Például az emberhez jön egy hazug tünet, de engem több tünet látogatott meg egyszerre. És az első, amire gondoltam az volt, hogy most nem lenne semmi jó abból, ha az orvoshoz fordulnék, mert úgysem tudná kezelni ezt és elindultam az Ige útján és az ördög körmére néztem. Egy muzulmán városkában voltam, és éppen egy riogatás volt kint a szabadban. Először azt kellett megdorgálnom, addig nem is figyeltem arra a kinti zajra.

A legbolondabb dolgok jöttek elő bennem, de köztük az is ott volt, hogy Isten a szerelmesének álmában ád eleget! Mit mondtam erre? Pontosan ezt fogom tenni, lefekszem aludni. Egész éjszakámat nem fogom tönkretenni. Aludni fogok, nem fogom egész éjszaka az ördögöt dorgálni, hiszen ez a hazug tünet nem is létezik! És valóban elmúlt minden.

Úgy jött az Úrnak az ereje, mint egy sebes folyam, elsöpörte az ellenséget. Ennél még döbbenetesebb dolgokat is tudnék mondani, ami történt velem. Ekkor kell belül meghallani az Igét. És ilyenkor válik élővé, aktívvá ez a hatalom, ami bennünk van! Máskülönben ez a hatalom nem aktív bennünk.

Egész éjszaka fennmaradhatunk és kiabálhatunk az ördögre, és csak jön és jön és jön. De ha használjuk azt a hatalmat, amit az Úrtól kaptunk az ördöggel szemben, akkor az ördög igenis térdre kényszerül. Mert meg kell hajolnia, térdet kell hajtania a Krisztusban adatott hatalmunkra!

Ha csak játszadozunk vele, akkor nem várhatjuk az életünkben, hogy az működik is. Ha csak néha-néha bukkansz fel a gyülekezetben, akkor nincs benned oly mélyen ez a hatalom, hogy elő tudd hozni a szükséges időben. Ilyenfajta hozzáállással soha nem is lesz meg az neked. Azt mondja az Úr a 19. versben, hogy néked adom a menny királyságának kulcsait.

Egy valakit tudunk valójában követni, aki ebben a hatalomban mindig tökéletesen járt: Jézust. Ő volt az egyetlen, akit tudunk követni, aki bemutatta itt a földön, hogy a mennynek a hatalma itt a földön miként működik. Végigmehetünk az Írásokon, és megvizsgálhatjuk, hogy miként használta a mennyek királyságának hatalmát itt a földön.

Használta a hatalmát, amikor a betegségekkel és a gyengeségekkel szembesült. Miként használta a hatalmát, amikor a démonokra került sor. Megnézhetjük, hogy miként használta a hatalmát és azt is megvizsgálhatjuk, hogy mi volt a válasz erre. Amíg el nem jutok erre a helyre, addig ez a hatalom nem fog láthatóan működni.

Tehát amíg el nem jutunk arra a helyre, hogy megtettük a kellő befektetéseket: töltöttük az időt az Igében és behelyeztük az Igét mélyen a szellemünkbe, addig ez a hatalom nem fog hatékonyan működni. Amíg ezeket a szükséges lépéseket, erőfeszítéseket meg nem tesszük, addig ez a hatalom, amit Isten számunkra tervezett, hogy az életünkben jelen legyen, nem fog működni.

Hogy azt szemléltessem, hogy milyen komolyan vesszük Isten Igéjének a szellemünkbe való építését, elmondom nektek, hogy nálunk az Ige éjjel és nappal hangzik. Jár az Ige hanghordozókon és hallgatjuk. Harminc éve így működik, és egyre inkább úgy tűnik, hogy még mindig tudatlan vagyok, még mindig semmit nem tudok az Igéből, mert növekszünk hitről hitre, dicsőség szintről dicsőség szintre.

Az igazság az, hogy az ördög már le van győzve, a lábunk alatt van. Ebből kiderül, hogy bármi, amit a földön megkötünk, az a mennyben is meg lesz kötve. Ez a megkötés egy jogi kifejezés, mint amikor a bíróságon a bírói teremben a bíró ítéletet hoz! Amikor törvényt vagy ítélet hoznak egy magasabb hatalom által! Mint amikor a bíró teszi azt a bíró teremben és lezárja az ügyet, leüti a kalapáccsal, és kihirdeti az ítéletet. A bíróság megköti, kihirdeti az ítéletet.

És ezen nem lehet többé változtatni, mert legálisan, jogszerűen hozták meg az ítéletet a bíróságon. Ezt a hatalmat adom nektek – mondja Jézus, vagyis amit megköttök a földön, elrendeltek a kalapáccsal, a hatalommal. Ez Istennel működik, de a hitünk is kell hozzá! És ezt a hitet ki lehet fejleszteni az Ő hitében. Ezt a hatalmat lehet gyakorolni, hogy meghozzuk ezeket a rendeleteket.

A mi hatalmunk az egy nagyon fontos témakör. Miként tudjuk azt tenni, hogy oldunk és kötünk a földön? Úgy biztos nem megy, hogy egy kis pillangó könnyűséggel azt mondjuk, hogy megkötlek téged ördög. Így nem számíthatunk eredményre.

Tehát amit megkötünk a földön – egy legális hatalomgyakorlás a földön, egy jog szerinti gyakorlás a földön – az a mennyben is meg lesz kötve. Amit megoldunk, vagyis megengedünk a földön, az már a mennyben is meg van engedve. Tehát ez egy bírói jogkörgyakorlás, amit Isten odaadott nekünk, hogy amint a bíró gyakorolja a jogi hatalmát, mi is rendeleteket és ítéleteket hozhatunk a földön.

Nem csak hogy a sátánt köthetjük meg így az életünkben, hanem odaköthetjük a saját akaratunkat Isten tökéletes akaratához is ezzel a hatalommal, amit Isten nekünk adott az Úr Jézus Krisztusban. Ezek tehát jogi kifejezések, amelyek egyenesen a minden bíráknak a Bírájától, a legfelsőbb Bírótól jöttek. És a Bővített bibliafordítás szerint is megpróbáljuk átadni nektek ezt a 19-es verset.

/19/   Amit itt a földön kijelentünk, hogy helytelen, vagy jogellenes itt a földön, annak már meg kellett kötve lennie a mennyben! Amit viszont megoldunk a földön, amit jogosnak, jog szerintinek jelentünk ki, annak már a mennyben megoldva kell lennie.

Ez mind azt jelenti, hogy a hívő ebben a hatalomban kell, hogy járjon! Sokszor Istenre várunk, hogy megtegye azt, amit mondunk neki, várjuk Istentől, hogy megkösse az ördögöt az életünkben és várjuk, hogy Isten kiárassza az áldásait az életünkre.

Az Ige pedig azt mondja, hogy nekünk meg van az a hatalmunk, hogy eloldjuk mindazokat az áldásokat a földön, amelyeket Isten már kiárasztott ránk. Tehát ez legális jog szerinti hatalom nekünk, amelyet a mennyből Isten árasztott ránk. Ez Krisztus Testének adatott legális, jog szerinti hatalom arra, hogy amit kell, azt megkössük, és amit kell, azt megengedjük, megoldjuk. Legális hatalmunk van arra, hogy ezt megtegyük, hogy éljünk vele.

Sokan azon siránkoznak, hogy Uram vedd már le az ördögöt a hátamról. Uram öntsd már rám az áldásaidat. Az igazság az, hogy az Úr már mindkettőt megtette. Mi mást tehetne még az Úr értünk? Mindezeket már megtette. Jézust elküldte értünk a keresztre! Nem tudnék semmi többet elképzelni, amit az Úr még tehetne értünk, hogy Ő megmutatná még jobban a szeretetét irányunkba. Nekünk adta a Krisztust és megmutatta az Ő áldásait az életünk felett. Ahogy jelenti az…

Efézus 1/3 Áldott legyen az Isten, és a mi Urunknak Jézus Krisztusnak Atyja, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekből a Krisztusban.

Tehát amit meg kell, hogy tanuljak ebben a hatalomgyakorlásban, hogy eloldjam az életem felett mindazokat az áldásokat, amellyel Ő engem már megáldott. Hallunk néha ilyen megnyilvánulásokat: pl. azt mondta nékem az Úr, hogy 7 napot böjtöljek a gyógyulásomért.

Ilyet így nem találsz a Bibliában. Nem azt mondom, hogy ne böjtölj, a böjt sok-sok szempontból segítségedre lehet. A böjtnek nagy áldása, hogy közelebb tudsz jutni Istenhez a szellemiekben általa. És Isten is közelebb tud kerülni hozzád általa és meg tud így jelenteni dolgokat, amelyeket ki kell igazítani az életünkben.

De a gyógyuláshoz arra van szükség, hogy eloldjuk Istennek gyógyító erejét, ami már itt jelen van a földön. Hogy eloldjuk azt a gyógyító hatalmat, amely már itt a földön jelen van Jézus Krisztusban. Az a hatalom, amellyel Jézus rendelkezett a betegségek felett, ez a hatalom itt van a földön, jelen van itt a földön! A Krisztus Testében van jelen ez a hatalom, nem kell, hogy ez a hatalom a mennyből jöjjön hozzánk.

Tehát megvan a törvénybeli pozíciónk és jogi hozzáférésünk ehhez a hatalomhoz, hogy itt a földön ezt kiárasszuk, eloldjuk. Az Írások egy ilyenfajta hatalmat tanítanak nekünk. És amikor ezt a hatalmat szólod egy kijelentésből fakadóan, rezonancia erejével hallod a bensődben Isten Igéjét és azt az Igét kimondod hatalmas erővel!  Ez az a hatalom, amely ki kell, hogy jöjjön belőled. És ez az erő és hatalom, amelyre a sötétség minden ereje figyelmezni fog.

A sötétség ereje nem fog figyelni olyan szavakra, amelyek mögött nincs ott ez a hatalom. De amikor Isten Igéjét úgy hallod a bensődben, mintha berezonálna az egész bensőd, olyan erővel hallod, ez a hatalom felkel benned. Hallod belül ezt a hatalmat és azt kimondod és ez a hatalom meg kell jelenjen a cselekedeteidben is, amikor ezt a hatalmat kiárasztod a földön.

Amikor ezt a hatalmat kiárasztod, megoldod, annak egy megkötő ereje van az ellenség erejére nézve! A sötétség erejére nézve ennek egy kötő ereje van. Amikor tehát szólód az Igét, amikor cselekszel az Igén, akkor valójában megkötöd a sötétség erejét az Igével, amely ellened irányulna. És eloldod és kiárasztod azokat az áldásait Istennek itt a földön, amelyekkel már megáldott a mennyekben. Tehát az életünkre nézve Isten akaratát tudjuk így eloldani, kiárasztani, mindazokat az áldásokat, amelyekkel megajándékozott minket.

Néhány napja előjött a bensőmben, hogy kezdjem újra szorgalmasan megvallani, hogy – ez a nap Isten akaratának beteljesedése az életemben. Minden napja az életemnek. És utána jöttek kijelentések, a megvallásokat követően, hogy milyen alkalmakat tegyek a jövő hónapok menetrendjében.

Tehát ez a hatalom gyakorlása nem csupán annyi, hogy hiszek, hanem az oldás és kötés gyakorlása a hatalmunkkal és Isten Igéjének a teljes hatalmú gyakorlásával. Ilyenkor teljesen a szavainkra összpontosítjuk a figyelmünket, továbbá Isten Igéjének a megvallására és a cselekedeteinkre.

Meg kell néznünk, hogy valóban elsodródtunk-e ettől? Nem csupán arról van szó, hogy csak hiszünk, hanem az Igének a kimondott erejéről van szó! A hatalmas Én Vagyok Igéjének a kimondása, ahogy Mózesnek is mondta. Amikor Mózest elküldte Isten a fáraóhoz és figyelmeztette, hogy mondja el a népnek, hogy néki áldozatokat mutassanak be.

Mózes azt kérdezte Istentől, hogy – mit mondja, ki küldött engem? Vagyis azt kérdezte, hogy milyen hatalommal álljak a fáraó elé, kinek a nevében menjek? Isten azt válaszolta neki, hogy Vagyok, aki Van küldött téged! Vagyis ezt kellett megérteni belőle, hogy Isten küldött téged, a minden hatalomnak Istene küldött téged! A fáraó fel fogja fedezni ezt a hatalmat, nem azt jelenti, hogy nem fog semmit tenni ellene, de a hatalomnak a mennyből kell jönnie. És a fáraó fel fogja fedezni ezt a hatalmat, hogy Ő küldött téged ide.

Amikor felfedezed ezt a hatalmat, hogy ki küldött téged ide a földre, a hatalmas Én Vagyok, a mennyei hatalommal itt a földön, amelyben itt élhetsz és gyakorolhatsz.

Amikor jön a sátán, akkor mond neki, hogy nem az én hitem erejével és nem az én nevemben, és nem az én erőmmel állok elébed, hanem a hatalmas Én Vagyok-nak a mennyei hatalmával állok előtted. Annak a hatalmával állok előtted, aki a gyülekezet Feje, az Isten Fia és Ő már megdorgált téged! Ennek a csodálatos névnek az erejében jövök sátán!

Amikor az Ige így kel fel benned, és ilyen hatalmas erővel jön elő, a sátán fel fogja ismerni azt az erőt és hatalmat! Ennél nincs magasabb hatalom, és azt kell, hogy tegye, amit te mondasz neki.

Dávid felfedezte annak a jelentőségét, hogy mit jelent az, hogy neki van egy szövetsége Istennel. Amikor az édesapja megbízta a kicsi Dávidot azzal, hogy a testvéreinek vigyen élelmet a hadseregbe, akkor látta, hogy micsoda félelemben, rettegésben tartja az óriás az egész hadsereget Saultól kezdve. Miért voltak ilyen félelemben? Egy óriás hívta ki őket.

Dávid azonban tisztában volt a hatalmával. Miért ismerte a hatalmát? Mert már volt tapasztalata. Ebben a hatalomban megállva ölte meg a medvét és ölte meg az oroszlánt. Erre sem lennél képes, ha csak nincs valami hatalom és erő mögötted.

Mert ha a medve megjelenik a kertben a hátsó ajtónál, akkor ne játszadozzál vele, ha csak nem vagy biztos benne, hogy van ilyen dávidi hatalmad, amellyel el tudsz bírni vele. Én sem lépnék ki a házból, ha csak nem vagyok biztos benne.

Ismerte tehát annak a szövetségnek az erejét, amelyben ő állt, és megölte így a medvét és az oroszlánt. És meg is vallotta, hogy Isten adta a kezembe a medvét és ezt az oroszlánt. És ezt a körülmetéletlen filiszteust is a kezembe fogja adni ugyanaz az élő Isten! És az óriás felé szaladt ezzel a megvallással. Nem karddal, fegyverrel megyek ellened, hanem a seregek Urának a nevével megyek elébed! Az én szövetségem hatalmában jövök ellened és veszem a fejedet, holott még kardja sem volt hozzá. Góliátnak a saját kardjával vette a fejét.

Amire ma is szükség van: - Az Úr Jézus nevének hatalmával jövök ellened ördög, az Úr Jézus Krisztus nevében jövök ellened, Isten Igéjének hatalmával jövök ellened és igenis megértem a hatalmat. A nagyobb lakik énbennem. Ahogy mondja az…

I. János 4/4-ben, hogy – ti az Istentől vagytok fiacskáim és legyőztétek azokat, mert nagyobb Ő aki bennetek van, mint az aki e világban van.

Mert a Szent Szellemet mi úgy kaptuk, hogy Ő bennünk lakozik.

Róma 8/11 De ha annak a Szelleme lakik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az Ő tibennetek lakozó Szelleme által.

Mivel Ő bennünk lakozik, ezért ez a megelevenítés az életet adó folyamat, egy folytonos életfolyamat kell, hogy legyen azokban, akikben a Szent Szellem lakozik.

Dávid ismerte azt a szövetséget, amellyel ő Istennel egybe volt kötve. Dávid zsidó volt. Csak a zsidóknak volt szövetségük Istennel az Ószövetségben.

Én pogány vagyok az ő szemükben, kívülálló vagyok, nem volt szövetségem Istennel. De nekem valami jobb adatott, mert Dávidnak nem adatott meg a Szent Szellem a bensőjében. Nekem pedig megadatott a bensőmbe az a Szellem, aki Jézust feltámasztotta a halálból.

Amikor Jézust feltámasztotta Isten a halálból, akkor engem megigazított. Addig reménység nélküli voltam ebben a világban és most  pedig bennem van a Nagyobb. Hosszú évekig hallgattam Haginnak a tanítását, mindig is azt állította, amikor szembesült a lehetetlennel: - a Nagyobb fog engem győzelemre vinni!

Egyszer Kathryn Kuhlman alkalmát kellett megtartania, mert Kathryn Kuhlman megbetegedett és mondta, hogy ez nem is az én szolgálatom, de helyettesíteni kell őt, értsd meg. Erre azt válaszolta, hogy a Nagyobb fog engem győzelemre vinni. Egy Kathryn Kuhlman alkalmat kellett helyettesítenie és jöttek a tolókocsisok és meggyógyultak. A Nagyobb vitte őt győzelemre. A Nagyobb töltötte be azt a helyett.

Bennünk is ugyanúgy bennünk van a Nagyobb és az a megelevenítő erő. Ami Ige ilyenkor előjön, nagyon gyakran az jön, hogy – az a Szellem, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz a Szellem megeleveníti az én halandó testemet. És ez kitörli a testünkből, legyen az bármi, rákos sejt, bármilyen betegség, fertőző betegség. Minden betegség hazugság ez az igazság. Nem léteznek ezek, Jézus törölte ki ezeket, azáltal hogy magán elhordozta, magára vállalta és elvitte a testén ezeket. A keresztre lettek szögezve, ezért az ördög nem hozhat ilyen hazugságokat ebből kifolyólag.

Dávid tisztában volt a hatalmával. Ha nincs olyan hited, amely tisztában van ezzel a hatalommal, akkor pontosan megmondom, mit tegyél. Egy pár Igét idézgetünk és szaladunk tovább? Ebből nem lesz eredmény. Ha viszont akarod, hogy megértsd ezt a hatalmat… Mert ha nem veszed komolyan a hatalmadat, az ördög nem fog visszahátrálni. De bizony meg fogja hajtani a térdét, amikor felfedezi azt a hatalmat, amely a mennyből jön!

Tehát meg kell alapozni a hitünket, a szavainkkal, az Igével, a cselekedeteinkkel. Ki kell jelentenünk, és gyakorolnunk kell ezt a hatalmat. A hitnek két fő alapkomponense van. Az egyik hogy hiszünk, a másik rész pedig, hogy kimondjuk.

Azt mondom az Úrnak, hogy Ő az én oltalmam, Ő az én erősségem, hogy Őbenne bízom. Azt mondom az Úrnak, Ő az én pajzsom, páncélom, azt mondom az Úrnak, azt mondom az Úrról, hogy Ő az én lakhelyem! – A 91-es Zsoltár 2-3 verseiben olvassuk ezt.

Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, váram Istenem, Őbenne bízom! Ezt imádkozta Dávid, hogy – Ő az én pajzsom, az én váram, az én oltalmam. Azt mondom az Úrról, hogy Ő az Istenem!

Mit teszünk ilyenkor? Ilyenkor kijelentjük, kimondjuk a hatalmunkat és kimondjuk azt az erőt, az én hatalmamnak az uralmi voltát kijelentjük.

Nem dárdával jövök ellened, hanem az én Uram Jézus Krisztusomnak a hatalmával jövök ellened. Ennél nagyobb név nem létezik a mennyben, a földön és a föld alatt. Ez a név lett megkoronázva. Nincs ennél nagyobb név, nem létezik ennél nagyobb hatalom! Ezért ördög én ennek a névnek a hatalmával ellened állok. És így minden helyzetben győzni fogok, mert mindig győzök. Hallelúja! Kiárasztjuk ezt a hatalmat.

Amikor az ember nyomasztást érzékel az élete felett, akkor az ember legjobban siránkozni szeretne. Lehet tenni ezt, de nem fog megváltoztatni egyetlen körülményt sem az életünkben. De arra az uralomra, amit az Úr Jézus Krisztus hatalmában kaptunk, arra minden esetben térdet fog hajtani a sátán. Amikor ebben a hatalomban járunk, a sátán fel fogja ismerni ezt a hatalmat. Amit megkötünk a földön, az már helytelennek és tévesnek lett nyilvánítva a mennyben.

Ha nem olvasod a Bibliádat, akkor nem fogod tudni, hogy mi az, ami téves és helytelen. Csupán azokat fogod tudni, amit mondtak neked innen-onnan és azokat a dolgokat fogod mondani, amelyek nem helyesek. Tehát ha nem olvasod a Bibliádat, és nem meditálsz az Igén, hogy megértsd hogy mi az, ami a mennyben már meg van tiltva, meg van kötve, mi az, ami már a mennyben el van oldozva a Gyülekezet Feje által, akkor annak az irgalmára vagy bízva, akitől hallottál valamit. Ilyenkor összezavart, téves gondolatokkal teljes fejű ember vagy.

Filippi 2/9 Annakokáért az Isten is felmagasztalá Őt, és ajándékoza néki oly nevet, amely minden név fölött való.

Nagyon jó az, amikor halljuk az Igét, ha belénk helyezzük az Igét, az fog bennünk rezonálni és felkel bennünk hatalmas erővel. És fontos az is, hogy megtanuljuk a hústestet ilyenkor alávetve tartani.

Jézust Isten emberhez hasonló formában hozta a földre, az emberiség földi jellemvonásai, fizikai, testi jellemvonásai voltak jelen Krisztusban. Az embernek formájában találtatott. Nem csak, hogy Istennek Fia volt Ő, hanem az embernek Fia is volt egyben. Isten készített neki egy testet. Erre a folyamatra Mária méhét használta és a magasságos Szent Szellem árnyékozta be Máriát és így készített neki Isten egy testet. És így Isten inkarnációja jött elő testet öltve egy testben.

Ennek a testnek ugyanolyan természetbeni tulajdonságai voltak, mint bármely emberi testnek, de Ő bűn nélküli volt, Ő volt a második Ádám. Nem tartozott az ádámi átok alá, de mégis emberi teste volt. Mert Ádám, amikor bűnt követett el, akkor a szellemi halál állapotába került, elszakadt a szellemében Istentől.

Ezért kellett Jézusnak a földre jönnie, mint második Ádámnak és a mi gyengeségeinkkel Jézus is minddel meg volt érintve, pontosan tudja milyen az, amikor mi meg vagyunk kísértve, amikor különböző tesztek és próbák alatt vagyunk. És azt is tudja, hogy milyen az, amikor az ördög egy folyamatában támad és támad minket. Tudja milyen az, amikor mi ilyen esetben érezzük magunkat.

Ismeri a gondolatainkat és ismeri az érzéseinket. És pontosan tudja, hogy mivel kell nekünk ilyenkor szembenéznünk, mert Ő is részévé vált az emberiségnek. Ószövetségi prófétaként szolgált a földön abban a hatalomban, amelyet Isten küldött neki le a földre és ebben a hatalomban nem vallott kudarcot, nem követett el bűnt és álnokság nem találtatott a szájában.

Ha Ő képes volt így élni, akkor mi mire vagyunk képesek az életünk folyamán, ha Istennek Szelleme lakozik bennünk? Az öt szolgálat mindegyikében működött, azt betöltötte, és utána megadta magát engedelmességben.

Pilátusnak elmagyarázta, hogy nem tehetnél ellenem semmit, ha nem az én Atyámtól adatott volna meg néked a hatalom. Utána belépett az áldozati feladatkörébe. Az emberiség számára, Istentől áldozat volt! Istent soha nem elégítették meg az ószövetségi égő áldozatok, de most ímé egy emberi test, aki pontosan olyan, mint Ádám volt, de bűn nem találtatott benne, tökéletes Báránya Istennek.

Izraeli időkben, amikor a templomban áldozatokat kellett az Ószövetség idején bemutatni, akkor egy bárányt kellett bemutatni, ezzel a báránnyal közösségben kellett lenniük. Meg kellett ismerniük, és miután közelségébe kerültek, ezt a bárányt, utána elvihették a templomba áldozat bemutatására. Ez történt itt, feláldozta Isten a Fiát, Jézus pedig engedelmességben feláldozta önmagát a Kálvárián élő áldozatként!

Minden, ami velünk kapcsolatban rossz volt, azt magára vállalta, a szégyenünket magára vállalta, az ítélet, ami minket illetett volna, magára vette. Minden gondunkat, minden aggodalmunkat magára vállalta, bármi, amit az ördög ránk dobhatna, azt Jézus magára vette, és így ment a keresztre és megfizette a büntetés árát. Ádám bűnének a büntetését megfizette.

Bármi, ami velünk az életben rossz történhetne, azt Jézus magára vállalta! Mindaddig szenvedett a pokolban, amíg a mennyei ítélőszék meg nem elégíttetett és a sötétség legmélyén az ellenség minden erejével szemben meg kellett állania. Legyőzte és megfosztotta az ördög seregét minden hatalmuktól! A halálnak és a pokolnak a kulcsaival jött elő a pokolból győztesen és ekkor mondta, hogy – mivel én élek, ti is élni fogtok!

És a mennybe ment fel bemutatni az emberi élő áldozatát. Istennek oly mértékben tetszésére volt az Ő áldozata, hogy megkoronázta Őt egy oly névvel, amely minden név felett való. Az Atyának a hatalmi jobbjára helyeztette a Fiát. Egy nevet kapott, amely minden név felett való. Egy olyan névvel koronáztatott meg, amely névnek a hatalma minden hatalom felett való. És Ő a Feje a Testnek, mi pedig Őbenne vagyunk! És ez ugyanaz a hatalom, amely nekünk van, amely ebben a névben van. Isten koronázta meg a Krisztus Testét itt a földön.

Pál írja, hogy ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt, akiről neveztetik minden nemzetség mennyen és földön. Ez egy hatalmat jelent! Nincs más hatalom, amely ezt túl tudná haladni sem a mennyben, sem a földön, sem a föld alatt. És ugyanez a hatalom az én részem és a tiéd is. És ezért nem vagyok gyenge! El kell jutnunk arra a helyre, hogy Isten Igéje bennünk egy nagy erővel és hatalommal felkel, mert ez működik. Ámen!

És mindent fogsz tudni, napokat, órákat, időket, csak egy kis munkába telik és önfegyelembe kerül. Magunkat meg kell fegyelmezni, mert Isten már az Ő részéről mindent elvégzett, amit tenni akart, és amit Ő tett, az több mint elegendő volt értünk. Magasan a fölött, amit kérnénk, vagy elgondolnánk, Isten már megtette. Ezért ne hagyd, hogy a körülményeid azt magyarázzák be, hogy neked nincs elég hatalmad a helyzethez. Neked igenis van hatalmad!

Tehát ha egy bizonyos helyzet nem akar jobbra fordulni, és azt akarja bemagyarázni neked, hogy neked ebben a helyzetben nincs elég hatalmad, győződj meg abban, hogy több és több időt fektetsz be abba, hogy a hatalmadat szélesíted, hogy igenis tudd, hogy van hatalmad felette. - Jézus azt mondta, hogy odaadom néked a kulcsokat, és olyan hatalmad adok néked ezekhez a kulcsokkal, hogy a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat!

Azt jelenti ez, hogy nincs olyan trükkje, olyan stratégiája az ördögnek, amely feletted diadalmaskodhatna. Ezek felett is van még nekünk valami:

Ésaiás 22/22 És az ő vállára adom a Dávid házának kulcsát, és amit megnyit senki be nem zárja, és amit bezár, senki meg nem nyitja.

Már az Ószövetségben is jelen volt Isten akarata. Hallelúja! Fel fogunk állni és megteszünk együtt egy hitmegvallást, ez belülről jön elő, felkel bennünk, és együtt fogjuk elvégezni. Nagyon fontos, hogy megtegyük. Fontos a munkahelyeink számára, a családjaink dolgában, az életünk dolgaiban, tehát személyesen elsősorban nekünk szól. Neked kell hatalmat venned az életed dolgai felett. Ha Krisztus Testének tagja vagy, ha újjá vagy születve, akkor megteheted.

Az internet világában is hallják ezt, ez a világon a leghatalmasabb, ami történhet velünk, az internet világa. Semmi nem tudja leállítani. Ahogy Kínában is elterjedt az internet, nem is vesznek számítógépet, mert az nagyon drága lenne, hanem a telefonjaikon keresztül követik, nézik az internet műsorát. A kábeles megoldás túl drága lenne, műholdon keresztül kapcsolódnak rá az internet világára, egy egész századot átugrottak.

Hálát adunk érte Istennek! A világ minden tájára kihat most a hitünk. Szlovákiában is találtunk valakit, aki hallgatja az interneten a tanításokat, és az Igével táplálja magát nagyon nagy odaadással.

Amit az Úr Haginnak mondott… Ötmillió könyvet adtak ki. 30 évvel ezelőtt mondta az Úr Haginnak, hogy orosz nyelven adjon ki ötmillió könyvet, és azt mondta az Úr Hagin testvérnek, hogy juttasd el ezeket a könyveket a gyülekezetekbe, szórd szét. Csak erre van szükség. És ez az Ige meg fogja változtatni Oroszországot.

És nekünk itt megadatott, hogy olvassuk Hagin könyveit és Isten készen áll arra, hogy most használjon téged. Minden keresztény számára rendelkezésre állítottuk a könyveket és ezek pontos fordításban jelentek meg.

Onnan tudom, hogy miben hitt Hagin, mert nekem az összes kazettája megvolt, háromszor vettem meg a teljes sorozatát és tizenhat éven keresztül csak azt hallgattam. És ez szabaddá fog tenni téged és ezt követően te is képes vagy szabaddá tenni másokat az Igével. Csakis az Igét, az igazságot prédikálta Hagin is, semmi mást.

Ha az Igét beszívod magadba – Jézus volt az Ige, s az Ige testté lett – akkor ez egy hatalmas erővel fog felkelni benned. Ez a megvallás is így jött elő bennem. Először az üdvösségi imát fogjuk elmondani. Nagyon kell figyelni, mert nem a gyülekezethez való tartozás fogja az üdvösségünket hozni, nem a bűneink megvallása fogja az üdvösségünket hozni, és nem a bemerítkezés, vízkeresztség fogja az üdvösségünket hozni.

Én mindezt megtettem és még mindig egy ördög voltam. Hagin ugyanígy járt, aki vallásos cselekedetekben volt, és miközben beteg volt, meghalt, háromszor került le a pokolba. Kiabálta lefelé, hogy gyülekezetbe járok, gyülekezethez tartozom, de ez senkit nem érdekelt ott.

Jézus a Gyülekezet, Ő a Test. Így lehet üdvösségre jutnunk. Nincs más út, meg kell vallani a Krisztusba vetett hitünket. Az üdvösség imája következik:

Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia, hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűneimért a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért. Kérlek Jézus, legyél az én Uram, legyél az én Megváltóm, legyél az én Gyógyítóm. Jézus te vagy az én Uram, Jézus te vagy az én Megváltóm, Jézus te vagy az én Gyógyítóm. És én meg vagyok váltva, örök életem van Krisztusban, mert újjászülettem Krisztusban, az Ő szent vére megtisztított minden bűntől, örökkön örökké. Ámen.

Most pedig megtesszük a megvallást, a következőket mondod:

Jézus nevében a sötétség minden erejét megkötöm! A sötétség erejét! És eloldom ezeket az életemről! Nem lehetnek hatással a munkámra, a családomra, semmivel sem velem kapcsolatban! Minden trükkje meg van kötve, minden fegyvere Jézus nevében! Gyarapodásban járok! A mai nap Isten akarata beteljesedett az életemben! Minden napon! Isten akarata meg lett cselekedve az életemben, Jézus nevében! Ámen!

Áldott legyen az Úr neve. Ez a legfontosabb megvallás, amit tehetünk minden nap. Dicsőség Istennek! Hallelúja! Ámen és Ámen!BÉKEVÁR FŐOLDAL