2009.07.07.

A HIT MŰKÖDÉSE

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2009. július 05.

 

Uram felemeljük a szívünket, Uram hála és dicsőség legyen Neked. Az egész életünkkel tartozunk Neked. Mindaz, amink van, a Tiéd Atyám! Áldottjai lehetünk az Úrnak, Atyám. Örök életet adtál nekünk. Minden dicsőség a Tiéd legyen, minden üdvösségért, minden szabadulásért a teljes egészségünkért, az oltalmunkért.

Köszönjük a drága Szent Szellemet, akit a szívünkbe adtál. Minden megnyilvánulását, minden ajándékát, közlését, minden gyógyítását, minden területen. A fejünk tetejétől a lábunk ujjáig elfogadjuk a gyógyulásunkat, az egész testünkre kiterjedően. Áldott legyen az Úr neve mindörökké!  Ámen!

Köszönjük az Úrnak a gyönyörű jelenlétét, a hozott zsebkendők felett mondunk el egy imát. - Atyám kezeink rátételével, hisszük, hogy a gyógyító szent kenet árad ezekbe a hitben hozott zsebkendőkbe, és ahogy azok a testekhez érnek, arra a pont-kontaktusra az erő kilép és kiárad a testekbe Atyám és gyógyulások, szabadulások lesznek, mert hatalmat vettünk a testek felett Atyám a Jézus nevében. És ezeket a gyógyulásokat hálaadással előre megköszönjük Neked a hitünk által Jézus nevében! Ámen!

Öleljük át a szomszédunkat és köszöntsük őket egy szent csókkal. A mai napon arról fogok tanítani nektek, hogy a hit hogyan működik.

Az I. Timótheus 6/12-ben tanítja nekünk az Írás, hogy a hitnek a jó harcát, szép harcát kell megharcolnunk. Ez az egyedüli harc, amit harcolnia kell egy hívőnek, ez egy jó harc. Azért jó ez a harc és azért örömteljes, mert mi nyerünk a végén.

Nem arra szólít fel az Ige, hogy harcoljunk az ördöggel, nem azt mondja, hogy harcoljunk a rákbetegséggel. Sem nem azt, hogy harcoljunk más gyülekezetekkel. Vagy harcoljunk a gyülekezetünk saját tagjaival. Tanításunk mai címe tehát, hogy miként működik a hitünk, amit sokféleképpen lehet működtetni.

Tehát, hogy a hit hogyan fogható munkára, mert legtöbb kereszténynek sajnálatos módon nincs arról elképzelése, hogy hogyan működik a hit, ezért látunk oly sok veszteséget, legyőzöttséget.

Miért vannak az emberek ugyanazon a helyen, ahol 10 évvel ezelőtt láttuk őket? - Azért, mert soha nem fogták a hitüket munkára!

A II. Korinthus 4/13-as vers közli velünk, hogy bennünk is a hitnek ugyanaz a szelleme van. Hittünk és azért szólunk! Hiszünk, és azért szólunk!

/14/ Tudván, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, Jézus által minket is feltámaszt, és veletek együtt előállít.

/16/ Azért nem csüggedünk, sőt ha a mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról napra megújul.

És amit igazán szeretnénk kihangsúlyozni:

/17/ Mert a mi pillanatnyi könnyű megpróbáltatásunk igen nagy örök dicsőséget szerez nékünk.

Meg kell értenünk, hogy a sátán nem minket szeretne, hanem a hitünket szeretné megkaparintani. Szeretne minket elkülöníteni a hitünktől, a hitünket elvenni tőlünk.

Addig, amíg ragaszkodunk a hitünkhöz, addig le tudjuk győzni a világot. Azt mindannyian felfedeztük, hogy a sátán képességei magasan felette vannak az ember fizikális képességeinek. De nem erősebb a sátán a mi hitünknél. Ezért minél jobban kifejleszted a hitedet, annál többet vagy képes tenni a királyságért. Ez az a hely, ahová szeretnénk eljutni.

Amikor a százados Jézushoz ment és Jézus felajánlotta, hogy elmegy a házához és meggyógyítja a szolgáját, a százados azt válaszolta, hogy nem szükséges, hogy elgyere a házamhoz, csak szóld azt a szót és meggyógyul az én szolgám. Jézus elcsodálkozott és azt mondta, hogy – nem találkoztam ekkora hittel egész Izraelben – és mondja nekünk ezt ebben a gyülekezetben!

A sátán képes arra, hogy a pásztort kifárassza teljesen, ha a pásztor csak szaladgál ide-oda. Ha itt szóljuk a hit szavát, akkor az emberek képesek meggyógyulni Romániában, Izraelben és a világ bármely helyén.

Évekkel ezelőtt telefonhívásra imádkoztunk egy fiatal lányért, aki leukémiás beteg volt és az imádság által meggyógyult. Ez azért történt meg, mert szellemben nincs távolság. Az egész föld felett uralmat kaptunk! A Biblia azt tanítja, hogy legyen neked a te hited szerint!

Sokan vannak, akik felhagytak a kézrátétellel, pedig a kézrátétel jó! Jézus azt mondta ennek a századosnak és így mondhatná nekünk is, hogy – nem találkoztam ekkora hittel az egész gyülekezetben! 

A százados azt mondta, hogy én hatalom alá rendelt ember vagyok, értem a hatalmi struktúrát. Ha mi alávetjük magunkat a hatalomnak, akkor Isten a képességeket garantálja. Amíg az ember ez alatt a hatalom alatt tartja magát, aláveti magát, addig van hatalma. Mondja a

Jakab 4/7 Vessétek hát alá magatokat az Istennek, álljatok ellent az ördögnek és elfut tőletek.

Azért fut el tőled remegve, mert már le van győzve. Az igaz pedig hitből él.

Márk 5-ben olvashatunk Jairus hitéről. Jaiurus megkérte Jézust, hogy jöjjön el a házához és vesse a kezét a leánykájára, aki a halálán volt.

Ott az ördög megint azt kereste, hogyan tudná Jairust elszakítani a hitétől. Egy párbeszéd folyt ott le és jött egy szolga, aki azt a hírt hozta, hogy – most már nem kell zavarnod a Mestert, mert a te lányod meghalt. Mit próbált elérni akkor a sátán? - Megpróbálta elkülöníteni Jairust a hitétől.

Az ellenség ugyanezt eszközli majd nálad is, körülményeket támaszt, amivel azt akarja elérni, hogy téged elszakítson a hitedtől. Olvastuk az Igét, hogy – a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk! Tehát valóban egy pillanatig és könnyűnek kellene, legyen, ahogy írja az Ige, - igen nagy dicsőséget szerez nekünk.

Ez csak akkor tűnik könnyűnek, ha megtanulunk nem a láthatókra tekinteni, hanem a láthatatlanokra. Mert a hit túl tud tekinteni, felül tud tekinteni a látható körülményeken. A hit Isten Igéjére tekint és nem a körülményeire. És ebben magunkat meg kell fegyelmeznünk, hogy ne a helyzetünkre tekintsünk.

A körülményeinkre és a helyzeteinkre ne fordítsunk akkora figyelmet, hanem a hitünk szerzőjére és bevégzőjére tekintsünk! Nagyon fontos és ezért lapozzunk a következő Igére, mert ez a hitünk működésének alapfontosságú kulcsa.

I. Péter 5/7 Minden gondotokat Őreá vessétek, mert néki gondja van reátok.

/8/ ….... a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szertejár, keresve kit nyeljen el.

A körülmények, a körülöttünk lévő helyzetek, telefonhívások azt célozzák, hogy azokat a gondokat, amelyeket már Jézus vállára helyeztél, azokat újra visszavedd!

/9/ Akinek álljatok ellen erősek lévén a hitben, tudva, hogy a világban lévő atyafiságotokon ugyanazok a szenvedések telnek be.

Miközben ezeken a könnyű, pillanatnyi megpróbáltatásokon megyünk keresztül, a Jakab 1-ben további utasításokat kapunk, míg ezek úgyis csak pillanatig tartanak azért, mert az Igén állunk.

Jakab 1/2 Teljes örömnek tartsátok atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek.

Vagyis ne szomorkodva menjünk rajtuk keresztül.

/3-4/ Tudván, hogy a ti hiteteknek a megpróbáltatása kitartást szerez. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek, semmiben hiányt ne szenvedjetek.

Olyan teljesek és épek leszünk, hogy semmiben nem fogunk hiányt szenvedni, vagyis nem lesznek szükségeink.

Hogyan kell keresztülmennünk ezeken a megpróbáltatásokon? - Örömmel, mert az örömteljességnek meg van az a szellemi ereje, hogy képes megtörni a fizikai világban lévő szellemi törvények érvényességét!

A sátán nem csak azt akarja, hogy te borzalmasan érezd magad, miközben ezeken a megpróbáltatásokon keresztül mész, hanem az egész környezetedre ugyanez ráragadjon. Azt akarja, hogy összegyűljetek és sajnálkozzatok és a társaid hitét is teljesen kimerítsd.

Isten azonban nem akarja, hogy arról tegyünk bizonyságot, hogy milyen nehéz is nekünk. Isten azt szeretné, ha arról tennél bizonyosságot, hogy Ő milyen jó hozzád.

Mindegy, hogy min kell most keresztülmenned, úgyis kijössz belőle!

A II. Korinthus 4/4-ből tudjuk meg, hogy az e világ istene az ördög.

Nem csak a földgolyót értjük alatta, hanem az egész rendszert, amelyben működik, annak az istene. Ezért olyan összezavart ez a rendszer. A világnak a rendszerét működteti.

Nem a mi Istenünk működteti e világot. Isten a gyülekezetet működteti, és a gyülekezetnek így hatalma van a világ felett. Ezért a gyülekezet kiáraszthatja a hitét, hogy legyőzze a világ dolgait.

Visszakanyarodunk az Igére:

II. Korinthus 4/18 Mivelhogy nem a láthatókra tekintünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók.

Tehát a láthatók ideig valók, ez pedig azt jelenti, hogy alá vannak vetve a változásoknak.

Márk 4-ben látjuk Jézust példaként, ahogy parancsolt a szélnek, parancsolt a tengernek és azok mind engedelmeskedtek neki. Erre mi is képesek vagyunk, hiszen Ő a mi példaképünk.

Az ellenség úgy rabolta ki a sikerből a tanítványokat, hogy abban a pillanatban a körülményeikre tekintsenek és ne a hitükre.

Ha az ember a körülményeire tekint, és minden nap azokból a körülményekből merít, és abból táplálkozik, az elkezdi lerombolni a hitünket. Izraelben próbáltam ezt elmagyarázni egy üzletasszonynak, mert az érzéki birodalom ismeret halmazában működik, ami érzékelhető.

Például, hogy milyen nehéz a helyzet. Milyen sok üldöztetést kap, és ezek hogyan jönnek az életébe mind. Tele van aggodalmakkal és félelmekkel. Nem vetette a gondjait az Úrra. Én az Úrra vetettem azokat, a részemet elvégeztem. Én annyit mondhatok csak ezek után, hogy az a dolog áldott! Annyit mondhatok, hogy az a dolog gyarapszik!

Ez az asszony meg azt mondja, hogy az a dolog nehéz és az egész lefelé megy, lehanyatlik az üzlet. Tehát meg kell érteni, hogy a hit hogyan működik. A hit kijelenti, hogy az Ige minden alkalommal győzelemre jut, mert nem vallhat kudarcot!

Tehát hinni a szívünkben azt jelenti, hogy függetlenül a környezetünktől, a peremfeltételektől, a hitünk szerint lépünk. Az érzékelhető bizonyítékok ellenére a hitünkben maradunk. Függetlenül attól, hogy mi zajlik körülöttünk, az Igére vetjük a szemünket, és abban hiszünk.

Ha az Ige szerint cselekszünk, akkor bizonyosak lehetünk abban, hogy sok telefonhívás, sok rossz jelentés, sok orvosi ellenvetés jön majd hozzánk. Felkészülhetünk rá.

Nem csak cselekednünk kell aszerint, hanem hinnünk is kell, meg kell tartani a hitünket.

A hitnek ugyanis mint érmének két oldala van, az egyik része, amit hiszünk a szívünkben, a másik oldala pedig, hogy szívünkben levő hit alapján cselekszünk is. Mind a két résznek jelen kell lenni!

Lapozzunk a I. Királyok 19/19-21. Illésnek és Elizeusnak a története ez, amikor Illés felkeni Elizeust, rádobván az ő palástját.

I. Királyok 19/19-21 És ő elmenvén onnét, megtalálá Elizeust, a Sáfát fiát, amint szántott tizenkét járom ökörrel, és ő maga a tizenkettedikkel volt, és Illés hozzáméne, és az Ő palástját reáveté.

És ő elhagyván az ökröket, Illés után futott, és monda: Kérlek hadd csókoljam meg az én atyámat és anyámat, és azután követlek. És monda: Menj, térj vissza, mert mit cselekedtem tenéked?

Elmenvén tőle, vett azután egy pár ökröt, és levágta azt, és az ekéhez való szerszámokból tüzet rakván, megfőzte azok húsát, és a népnek adá, és ettek, és felkelvén, elméne Illés után, és szolgált néki.

Levágta a pár ökröt, megsütötte az ekéből készült tűzifával és megetette a népet. Miért hoztam ezt ide? - Azért, mert hitt abban, hogy nem tér oda vissza és Illéssel maradt több mint húsz évig.

Tehát, hogy hiszünk valamiben, az fontos része a hitünknek, és az, hogy aszerint cselekszünk, és folyamatosan továbbra is hiszünk.

Márk 11-ben olvashatjuk Jézusnak a fügefán esett hit műveletét, ahogy a hitével elátkozta a fügefát.

A hitnek két kategóriájáról szeretnék ma beszélni, az isteni fajta hitnek az egyike a TEREMTŐ HIT. A másik pedig egy URALKODÓ HIT!

Zsidó 11/1-ben megtaláljuk a hit definícióját.

Zsidó 11/1 A hit pedig a reménylett dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés.

A hitet valóságnak nevezi, olyan valóságnak, amit ki is lehet tapintani, érzékelhető már a szellemi birodalomban.

/2-3/ Mert hittel szereztek jó bizonyságot a régebbiek. Hit által érjük meg, hogy a világ Isten Igéje által teremtetett, hogy ami látható a láthatatlanból állott elő.

Ez az igevers azt magyarázza nekünk – értsük meg – hogy miként teremtette Isten a világot.

Isten az egész világot is hit által teremtette, s nem téglát, maltert és faanyagot használt arra, hogy előhozza ezt a világot, hanem az egészet a hitéből hozta elő.

A hit valóság volt, mert ahogy kimondta a hitét, valóságba hozta. Ahogy szólt, úgy a föld valóságba jött. - Legyen világosság! Szólta. Legyenek fák! Legyenek gyógyulások ugyanígy, Jézus nevében! Valamit kellett, hogy kimondjon!

Egy izraeli zsidó emberrel beszélgettem és a Teremtés könyvéből, az I. Mózes könyvéből került elő egy vers. Az illető az eredeti héber szöveget olvasta, és azt mondta, hogy – nem is mondja ott azt az Ige. Kérdezte, hogy én azt honnan vettem? Mondtam, hogy azért ennyire nem lehet rosszul fordítva. De az Úr előhozott ott akkor egy másik referenciát neki.

Olvassuk az I. Mózes 1-ben, hogy Isten mondta, hogy legyen és lett, minden egyes alkalommal! Mindent így teremtett. De ha elmegyünk a Zsoltár 33/6-hoz

Zsoltár 33/6 Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregük.

/9/ Mert Ő szólt és meglett. Ő parancsolt és előállott.

/10/ Az Úr semmivé teszi a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait.

/11/ Az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre.

/12/ Áldott nép az, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott magának.

Isten tehát hitt a szívében és utána szólt a szájával. Így kellett, hogy legyen. Cselekednie kellett az alapján, amiben hitt.

Ha mi is hiszünk a szívünkben, akkor úgy hiszünk, hogy – mindenféle érzékelhető bizonyosság nélkül fogunk hinni! Feltétel nélkül hiszünk, attól függetlenül, hogy mit látunk.

Lehet, hogy a látható, külső körülmények nem úgy tűnnek, mint ahogy mi szeretnénk, de a szívünkben tudjuk, hogy mi azt miként akarjuk, hogy legyen, és a körülményekre ráárasztjuk a hitünket, hogy mi azt miként akarjuk! És utána hisszük, hogy amit kimondtunk az valóságba jön!

Ez új teremtés volt, amikor Isten szólt. Teljesen valami új jött elő, nem egy elhasznált, lepusztult világ, hanem egy új föld jött elő!

Ez a TEREMTŐ HIT! Ez a hit megtalálható Isten Igéjében, amit Isten elhelyezett a szívünkben és a hitünket ez alapján építjük.

Én is gyakorlom ezt a hitet, kimondom az új csontokat és az új csontok előállnak. Ő megmutatta nekünk, hogy Ő miként tette. Isten a hitével kezdte.

Naámán, a szíriai hadvezér, aki leprás volt… Elolvashatod a történetét a II. Királyok 5 fejezetében. - Izrael királya azt hitte, hogy háborút készül kezdeni vele Szíria királya, de azért keresték meg Izraelt, mert segítségre volt szükségük, Izrael prófétájára, hogy hozzá jöhessen Naámán és majd ő szót szól hozzá.

A próféta annyit mondott, hogy hétszer merüljön alá a Jordán vizébe és meg fog tisztulni. Naámán elvárta volna, hogy majd a próféta kijön és megtiszteli azzal, hogy szól hozzá és megérinti.

Megpróbálta Istennek előre megmondani, hogy miként gyógyítsa őt meg. Mivel nem így történt, ezért haragra gerjedt és eltávozott, ez kevélységéből induló cselekedet volt.

Megfigyelendő, hogy a kevélység milyen gyakran megakadályoz minket abban, hogy Istentől a legjobbakat elvegyük. A TEREMTŐ HIT nem valami lehasznált, lepusztult dolgot hoz elő.

Naámán szolgája végül is rábeszélte Naámánt, hogy ha valami bonyolultabb dolgot hozott volna elő a próféta számodra, azt bizonyára megcselekedted volna. Mennyibe telik, hogy engedelmeskedsz és alámerülsz hétszer? Végül is engedelmeskedett, alámerült hétszer a Jordánba, és ahogy feljött a víz színére, gyönyörű, vadonatúj bőre volt, mint a csecsemőnek.

Amikor Isten cselekszik, azt a lehető legjobban teszi. Ugyanígy találkozunk a TEREMTŐ HITTEL a János 2-ben, ahol a kánai menyegző csodájáról olvashatunk.

János 2/1-11 És harmadnapon menyegző lőn a galileai Kánában, és ott volt a Jézus anyja,

És Jézus is meghívaték az Ő tanítványaival együtt a menyegzőbe.

És elfogyván a bor, a Jézus anyja monda néki: Nincs boruk.

Monda néki Jézus: Mi dolgunk nékünk ezzel oh asszony? Nem jött még el az én órám.

Monda az Ő anyja a szolgáknak: Valamit mond néktek, megtegyétek.

Volt pedig ott hat kőveder elhelyezve a zsidók tisztálkodási módja szerint, melyek közül egybe-egybe két-három métréta fért.

Monda nékik Jézus: Töltsétek meg a vedreket vízzel. És megtöltötték azokat színig.

És monda nékik: Most merítsétek, és vigyétek a násznagynak. És vitték.

Amint pedig megízlelé a násznagy a borrá lett vizet, és nem tudja vala, honnét van, de a szolgák tudták, akik a vizet merítik vala. Szólítá a násznagy a vőlegényt,

És monda néki: Minden ember a jó bort adja fel először, és mikor megittasodtak, akkor az alábbvalót, te a jó bort ekkora tartottad.

Ezt az első jelt a galileai Kánában tette Jézus és megmutatá az Ő dicsőségét, és a tanítványai hittek Őbenne.

Ez egy teremtő csoda volt. A legjobb jött elő, a legjobb bor. A legjobbat hozta a teremtés által. Ugyanez a teremtő képesség bennünk is lakozik Isten Igéje által.

A második fajta hit, amit szeretnénk ma tárgyalni, ez az URALKODÓ HIT, amely hatalmat vesz és uralkodik körülmények felett.

Ilyenfajta hitünk van! Amit teremtett az Ige, afölött képesek vagyunk uralmat venni. Ez azt jelenti, ha valami kimegy a medréből, akkor vissza tudod parancsolni a medrébe. Képes vagy démonikus erőket uralni és így tovább!

Ha a szívében nem kételkedik!

A hit azt kívánja, hogy a testünket, a gondolatainkat, a lelkünket a szellemünk alá rendeljük.

Máté 14/24-31 A hajó, pedig immár a tenger közepén volt, a haboktól háborgattatva, mivelhogy a szél szembe fújt.

Az éjszaka negyedik részében pedig hozzájuk méne Jézus a tengeren járván.

És mikor látták a tanítványok, hogy Ő a tengeren jár, megrémültek, mondván: Ez kísértet, és a félelem miatt kiáltozának.

De Jézus azonnal szóla hozzájuk, mondván: Bízzatok én vagyok, ne féljetek!

Péter pedig felelvén néki, mondja: Uram, ha Te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizeken.

Ő pedig mondá: Jövel! És Péter kiszállván a hajóból, jár vala a vizeken, hogy Jézushoz menjen.

De látva a nagy szelet, megrémüle, és amikor kezd vala merülni, kiálta, mondván: Uram, ments meg engem.

Jézus pedig azonnal kinyújtván kezét, megragadá őt, és mondá néki: Kicsinyhitű, miért kételkedtél?

Mivel Péter valóban a vízen járt, ezért hinne kellett, hogy ha kiszáll a csónakból, akkor a vízen járni fog. Ez egy cselekedete volt a hitének, kilépett a csónakból és Jézus felé lépkedett a vízen. Hitt, és aszerint cselekedett. Hitt, és jár a vízen.

Mi történt utána? Rátekintett a háborgó vízre, hogy a szelek fújnak, megijedt és elkezdett alámerülni. Vagyis miközben a vízen járt, levette teljesen a szemét az Igéről és a szemét a körülményeire vetette. A Biblia úgy írja, hogy – és elkezdett merülni.

Hogyan megy az, amikor az ember a vízen jár és elkezd merülni? Akarom, lásd ezt az átmenetet.

A hit másként megfogalmazva egy energiát jelent. Lehet érzékelni, itt a gyógyító sorokban is működik. Egy nagy erő származik a hitből, főleg ha egy evangélistáról van szó.

Figyeltem ezt, hogy Péter nem egy szempillantásban süllyedt el, mint egy kőszikla, hogy eltűnt volna, hanem elkezdett süllyedni szintről-szintre, ahogy azt írja az Ige, hogy: kezdett vala süllyedni. Miért kezdett el süllyedni? Azért, mert a körülményeire tekintett.

Az ördög fel fog kavarni, fel fog gerjeszteni különböző zavaró körülményeket, miközben te is mész a kitűzött cél felé. Mert ahhoz, hogy eljuss a kitűzött cél felé, ahhoz hitre van szükség. Azt tűzi ki célul az ördög, hogy téged elfoglaljon mással, hogy a figyelmedet elvegye a hitedről, hogy elterelje a figyelmedet, és teljesen elszeparáljon a hitedtől.

Megfigyelted-e, hogy vannak olyanok, akiknek ha a közelében vagy, teljesen elnyelik a hitedet?

Minél tovább tekintesz a körülményeidre, egyre inkább leszívja a hitedet, mint amikor egy elemet lemerítenek. Ez történt Péterrel. A körülmények egyszerűen elnyelték a hitét. Minél tovább tekintünk a körülményeinkre, – mert a körülményeinkre vetjük a szemünket – közben a kétségek beszivárognak a szívünkbe. És a hitünkbe így támadt egy lyuk és azon a lyukon elszivárog a hitünk, és most már nem vagyunk képesek végig menni. Az a természetfeletti, amiben eddig jártunk, már nem járható továbbá!

Voltam olyanok környezetében, ahol úgy éreztem, hogy elnyelik a hitemet. Ha az ember pl. bemegy egy kórházba, és ki tudja árasztani a hitét, akkor úgy érzi magát, mint egy hitóriás és nagyon jól érzi magát. Ha viszont a körülményekre tekintünk, amik minket megkísértenek, és hozzánk próbálnak jönni, azokat arra tervezte az ellenség, hogy elvegye általa a hitünket. Ezek azt a célt szolgálják, hogy elnyeljék a hitünket. És amit egyszer képesek voltunk megtenni a hitünk által, azt vesszük észre, hogy azt most nem tudjuk. A pénz nem jön úgy be, mint szokott jönni, a dolgok nem úgy történnek, mint szoktak történni, és minden csak küszködések árán jön elő, és alig-alig boldogulunk. Ez azért van, mert elkezdtünk süllyedni.

A Biblia tanítja nekünk, hogy nekünk nem a láthatókra kell figyelmeznünk, hanem a láthatatlanokra. Péter az Igén járt, és ha az Igén járunk, az uralni fogja a természeti fizikai törvényeket. Ha az Ige így benned van, akkor képes vagy az Igén járni és képes vagy olyan dolgokat megcselekedni, amit a fizikai ember nem képes.

Téged arra tervezett Isten, hogy te vezesd a sereget! Istennek vannak olyan dolgai, amit akar, hogy te megtegyél!

És ahogy te ezeket megteszed, ki fogsz ragyogni a többiek közül. Nem azért, hogy meglássák az emberek, hogy te mennyivel nagyobb vagy náluk, hanem hogy meglássák az emberek, hogy Ő milyen nagy!

Ahogy növekszel, úgy különböző kihívások fognak érni, amik meghaladják az erődet! Mindez azért jön, mert van benned valami, amit úgy nevezhetnénk, hogy potenciál. Ezeket a képességeket, potenciálokat ki kell meríteni, bányászni és elő kell hozni belőlünk.

Hogyan lehet ezeket bemutatni, előhozni? - Úgy, hogy kilépünk a csónakból.

Egyik prédikátor asszony úgy fogalmazott, hogy Isten gyönyörködik abban, amikor kilépünk a csónakból és nincs semmi a lábunk alatt csak Isten Igéje.

Tehát a biztonsági zónánkból, amiben kényelmesen éreztük magunkat, abból kilépünk és olyan helyre lépünk, ahol semmi más nincs a lábunk alatt csak Isten Igéje. És ha az Ige nem működik, akkor leesünk.

Isten gyönyörködik, amikor a hitünket Őbelé vetjük. Ebben az esetben működik az Ige legjobban.

Jézus tudta, hogy amikor ahhoz a fügefához szólt, hogy annak a fának engedelmeskedni kell! Nem volt kétség a szívében!

Jézus magát úgy látta, mint egy uralkodót, és nem úgy, mint aki felett uralkodnak!!!!!

A sátán különböző körülményeket fog hozni, hogy megkísértsen, amikor kilépünk Isten Igéjén. Miért? - Azért, hogy jöjjön, és megragadja a hitedet!

Ha a körülményeidet hosszan tekinted, hogy mennyire rosszak ezek, mennyire reménytelenek, mennyire nagy a szárazság, mennyire nincs eső… Én ebben nőttem fel, mert az édesapám szarvasmarha tartó volt és nagyon nagy volt a szárazság… Ma is mondhatjuk, hogy mennyire rossz a gazdaság helyzete, és ha az ember elég hosszasan tekint erre, akkor ez elkezdi kimeríteni a hitünket. Elfolyik a hitünk.

Vannak pásztorok, akik úgy vallották, hogy olyan magasra feljutottak, hogy őket ott már nem is lehet utolérni. Nehogy így elbízzuk magunkat, hanem inkább naponta tápláljuk a hitünket. Naponta egy-két Igét felolvasunk, megvallásokat teszünk, hogy a hitünket áradásban tartsuk. A hitünket táplálni kell, mert a hitünk éhes. A hitünket minden nap táplálni kell! Nem úgy van, hogy ma megtápláljuk a hitünket és holnap nem adunk neki semmit. A hit az hallásból van.

A hitet folytonosan táplálni kell magunkba, mindaddig, amíg eggyé nem válunk azzal, amit hallunk.

Tehát addig kell táplálni a hitünket, amíg ezt a helyet el nem hagyjuk. Értem ez alatt azt, amikor felköltözünk hozzá a mennyek országába. Addig hallani és hallani kell az Igét. Legtöbbünk sajnos nem cselekszi a természetfelettieket. Ennek az egyik oka az volt, hogy nem értettük meg, hogy miként működik a hit.

Most pedig tanuljuk, hogy hogyan működik a hit. Az első, hogy hinnünk kell.

Amikor újjászületünk, akkor a szívünknek részévé válik a hit mértéke.

A Róma levél 12/3-ban van egy nagyon fontos vers

Róma 12/3 Mert a nékem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy senki ne tartsa többre magát mint kell, hanem józanul gondolkodjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét.

Mindenkinek Isten odaadta a hit mértékét. Isten nem személyválogató. Utána pedig egy ígéretet kell tenned arra, hogy táplálni fogod a hitedet. Azzal az Igével, amivel állandóan táplálod a hitedet, ha azzal megtelsz, az az Ige meg fog szólalni. És az az Ige szól majd hozzád, hogy igenis szállj ki a csónakból.

Mit mondott Haginnek? - Kelj ki az ágyból. Egészségesek nem fekszenek az ágyban, csak a betegek! Mit tett? Kapaszkodva az ágy lábához felküzdötte magát ülő helyzetbe.

Mikor kell kiszállni a csónakból és elkezdeni járni a vízen? - Mikor a hitünk szól hozzánk, hogy keljünk ki.

Amikor ezt meglépjük, akkor fogjuk meglátni a nagy aratást. Felül tudunk kerekedni mindazon, ami addig visszatartott minket, vagy visszatartotta a családunkat, vagy visszatartotta a dédapánkat és az őseinket. Most mi pedig felkelünk és ezt az aratást learatjuk.

Isten mondja az Igében, hogy minden a tiétek. Nem azt mondta, hogy az ördögé és a démonaihoz tartozik, hanem hogy a tiétek. Nekünk ezeket hit által kell elnyerni. A hitünket pedig aktivizálni Isten Igéje által lehet.

Itt a földön ránk hagyta a NEVÉT. Sátán azt is megpróbálja, hogy minket elkülönítsen attól a NÉVTŐL, mert azt jól tudja, hogy abban a NÉVBEN erő van. Mert a NÉV helyettesíti azt, akinek a nevét hordozza, akié a NÉV volt.

Ha kiárasztod a hitedet abban a névben, Jézus benne van abban a névben.

Fogunk még tanulni a névről és a hatalomról a következő hetekben.

Kolosse 3/17 És mindent, amit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának Őáltala.

A korai gyülekezeti időben is megfigyelhetjük, hogy az ördög azon igyekezett, hogy elrabolja ezt a NEVET a hívőktől, mert látjuk, hogy az erő a névben volt.

Hinni ebben a névben és a hitet kiárasztani – csodák történtek a NÉVBEN. A mai időkben pedig próbáljuk hagyományokhoz kötni ezt a nevet, hívjuk ezt a nevet segítségül, de nem várunk el semmit, hogy történjen általa.

A korai gyülekezeti időben, amikor ezt a nevet segítségül hívták, akkor bizony történtek dolgok! Mint amikor Mózes felemelte a pálcáját a tenger felett… Ez a csodapálca a szánkban van, ez Jézus NEVE! És neked meg kell tanulnod hívni Őt ezen a néven. Amikor ezt a NEVET szólítod, akkor valaminek történnie kell. Még valamit mondok.

Van az életnek egy koronája. Az életnek koronáját nem a mennyben nyerjük el, hanem itt a földön a harcokban, amikor megállunk az átokkal szemben, amikor a halállal szemben megállunk, és ellenállunk a betegségnek, és ellenállunk a bűnnek, és ellenállunk a démonoknak, és ellenállunk a félelmeknek, és a sötétség minden gonoszságának, amit az ördög rá akar dobni Isten teremtményeire.

Az utolsó napokban nagyon sokan fognak úgy felállni, hogy a sötétség erejével szemben megállnak! Istent megáldja ezt, amikor ezt tesszük. Megáldja az emberiséget, amikor ezt tesszük, és te is áldott leszel általa.

Ezért ki kell nyúlnod, ki kell szállnod a csónakból, és előre kell menni és egyre nagyobb és nagyobb leszel, és egyre nagyobb erőt képviselsz a szellemi birodalomban, és ezt feljegyzik örökre, hogy te megálltál!

Az örökkévalóságban meg leszel különböztetve, hogy te megálltál: – Ezek azok a megdicsőültek! Mondja mindenki: – Mi vagyunk ezek a megdicsőültek!

Álljunk most fel, mert valamit meg fogunk most vallani, együtt fogjuk megtenni, együtt fogjuk megvallani:

-                       Miden lehetséges nekem, mert én hívő vagyok! És nem kételkedem, hanem elfogadom azt! Most meg van nekem! Kiárasztom a hitemet, ami nekem adatott. Maga az Úr Jézus Krisztus adta nekem, az én Üdvözítőm, az én Uram, az én életem Főpapja! Kiárasztom a hitemet a halállal szemben, az adósságokkal szemben, a bűnnel szemben, az átokkal szemben, a betegséggel szemben, a hiánnyal szemben, a szegénységgel szemben, minden adósággal szemben. Mindez elhagyja a jelenlétemet. Vedd le a kezedet ördög a testemről, engedd el az elmémet, engedd el az akaratomat, az érzelmeimet! Nem érintheted a szellememet! Engedd el az anyagi javaimat! Engedd el a családomat, mert elmondtam a hit imáját, hogy amit csak a szívemben kívánok, amikor imádkozom, (ami most van), akkor hiszem, hogy megkaptam azokat. Ezért elvégeztetett nekem most!

-                       Tedd a kezedet a fejedre: - teljes szabadságot kapok a fejemre, befogadom a gyógyulást, befogadom a megszabadulást, mindazt, amit Jézus valaha tett értem. A szemem meggyógyult, a fülem meggyógyult, az agyam meggyógyult és mindenfajta kötéstől megszabadult. Minden vegyi káros anyagtól, ami a testemben működne, fejem tetejétől a lábam ujjáig, ez eltörlődött, eltűnt, elmúlt a testemből. Szabad vagyok a bűn és a halál törvényétől! Jézus tett engem szabaddá! És ezért szabad ember vagyok! A mellkasom meggyógyult, a tüdőm meggyógyult, semmi gond a szerveimmel, csak az Úr Jézus ereje van bennem! A karjaimban, a kezeimben, a testem minden ízületében megújulás van, és felépülés van! Megszabadultam a betegségtől, a gyengeségtől és a fájdalomtól, ezért meggyógyultam, a veséim meggyógyultak, a gerincem meggyógyult, a legfelső csigolyámtól a legalsóig meggyógyult a gerincem, minden csigolya, az idegek, az izmok, mindezek meggyógyultak, a hátcsontjaim felépültek. A fiatalságom megújult, a csípőim jól vannak, a térdeim jól vannak, az egész lábam jól van, a bokáim, a lábfejeim, a csontok a lábamban, és a lábfejemben, az izmaim, az inaim, az idegszálaim mind felépültek, és jól vannak. Hiszem, hogy ezt megkaptam! Most! Nem az alapján, amit érzek, vagy amit látok, hanem a hit üzenetén alapszik, amit ma hallottam! Isten írott esküjén alapszik! Ez az enyém, én pedig az Övé mindenkor. A hit embere vagyok, a szeretet embere, az öröm embere, a hit–remény–szeretet bennem munkálkodik most! Miért? Mert áldott vagyok! Áldott vagyok bejöttömben, áldott vagyok kimentemben! Az áldás bennem munkálkodik most! Jézus nevében! Ámen! Hallelúja! Hallelúja!

Így működik a hit, ha ebben járunk. És most járjatok ebben, és áldottak lesztek, és áldás vagytok a világ számára. Dicsőség Istennek! Ámen!BÉKEVÁR FŐOLDAL