2009.06.30.

ÁBRAHÁMI SZÖVETSÉG!

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2009. június 28.

 

Ahogy ma reggel is tanulmányoztam a Bibliámat, úgy tűnik, hogy amiről ma szó lesz, az nem is annyira kapcsolódik a hithez, de azért meglátjuk, hogy mégis mennyire szorosan kötődik ahhoz.

Amikor készültem a mai istentiszteletre, ahogy ma reggel imádkoztam, akkor úgy tűnt, hogy az Úr ma más üzenetet szeretne adni, de akkor már túl késő volt ehhez, mert összesen egy órám volt, hogy arra felkészüljek.

Most szeretnék arról szólni, hogy Ádám árulása következtében ez a világ Isten kezéből, ill. Ádám kezéből az ördög kezébe került. Ezért élünk ma ebben a zűrzavaros világban. Mert ekkor és ezáltal jött a világba a halál, a romlás, a pusztulás és annak minden tényezője.

Alapvetően tehát mi is történt? Ha az ember kiadja a házát valakinek, akkor nincs többé beleszólása, az illető kerül hatalomi pozícióba. És akinek kiadtuk a házat, ő megint csak kiadja a házát egy másik személynek. Mit lehet kezdeni ezzel a helyzettel? Valójában semmit. Jogi szempontból!

Ez történt, Isten kívül rekedt és az e világ istene – mivel Ádám átadta neki a hatalmat – az ördög lett. Tehát kívül került Isten ebből a hatalmi körből és a mi hatalmunk pedig az ördög kezébe került. Ádám ráadásul elkülönült Istentől.

Ahhoz, hogy Isten újra visszakerülhessen a föld hatalmi körébe, egy embert kellett, hogy találjon, akivel szövetséget képes kötni. Egy vérszövetség ez, amit valakivel meg kellett, hogy kössön Isten.

Egy embert keresett Isten, aki engedelmes volt. Egy egyezség kötődött, amely a mennyben kötődött meg. Ezt a szövetséget Isten Ábrahámmal kötötte meg. Isten ekkor, ebben a szövetségben ígéretet tett arra, hogy sok népnek az atyjává teszi őt.

Még mielőtt az útjára indult volna Ábrahám atyánk – mert még akkor a jelenlegi Irak területén tartózkodott – azt mondta neki Isten, hogy azokat, akik téged áldanak, megáldom. Akik pedig téged átkoznak, azokat én is átkozom. Ábrahámnak született az ígéret szerint egy fia, Izsák. Engedelmességében Izrael területére vándorolt át.

Most röviden csak egy képet szeretnék festeni arról, hogy mi történt. Isten azt mondta Ábrahámnak egy napon, hogy: „vidd fel a te egyetlen fiadat, Izsákot arra a hegyre, amit mutatok néked és mutasd be őt áldozatul nekem”. Ez a mai Jeruzsálem, Mória hegye. Ábrahám odavitte a fiát áldozatként bemutatni. Feltette őt az oltárra összekötözve, hogy feláldozza áldozati bárányként, már a kést a kezében tartotta, hogy megöli a fiát.

Miként volt képes, hogy ezt megtegye? Azáltal volt képes rá, hogy látta egy látomásban a feltámadást. És úgy gondolta, hogy Isten az ő fiát, Izsákot fel fogja támasztani a halálból. Isten azonban az Ő saját Fiát mutatta be áldozatként, aki a mi bűneinkért való áldozat lett. Az angyal szólt az égből, hogy tedd le a kést, és ne áldozd fel a fiadat, mert Isten úgy vette ezt, hogy a szövetség megköttetett. Isten ezáltal egy szövetségre tudott lépni az emberrel, s így Ő is képes volt a Fiát az ember bűneiért feláldozni.

Az Ószövetség során Isten 194 esetben adott próféciát arról, hogy miként fogjuk az Ő Fiát felismerni, miket kell betöltenie itt a földön. A mi békességünknek büntetése rajta lesz, a bűneinket kell elhordoznia, a fájdalmainkat kell elvinnie, minden betegségünket el kell vinnie. Betlehembe kell megszületnie, szűztől kell megszületnie, és Egyiptomból jön majd ki, Názáretben növekedik.

Pontosan meghatározta Isten mindezeket. És így volt képes Isten a mi bűneinkért odaadni a Fiát és minket visszahelyezett arra a helyre, amit elvesztettünk. És mindez kegyelemből adatik nekünk, nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék. Ezt meg is értjük. És Jézus elszenvedte a keresztet és feltámadt a halálból. Isten, amikor a Fiát feltámasztotta a halálból, minket is feltámasztott, minket is ott látott a mi hitünk által!

Néha keresztények nem értik, hogy az üdvösség hozzájuk a zsidók által jött el. Ábrahám abban az időben nyájat terelgető emberként élte az életét, és az abban az időben ugyan annyira lenézett volt, mint ma az utcaseprők élete – csak úgy példaként.

Isten azt mondta, hogy ezekben az [lenézett zsidó] emberekben fogom magam felmagasztalni. Ahogy mondta Józsefnek is az apja, hogy – ne mond, hogy juhokat terelgető vagy, hanem marhákat tartasz, mert az egy magasabb színt volt már.

Most pedig valami mást szeretnék mondani, az antiszemitizmusról szeretnék szólni! Mindezt úgy, hogy kihangsúlyozom, hogy nem vagyok benne a politikában.

Ésaiás 62/1-2-ben mondja Isten, hogy Ő kiáll és elmagyarázza a dolgokat, úgy amint vannak. És amikor ezt megtesszük, van, akik elmennek; van, aki azt válaszolja, hogy Jézus nem volt zsidó.

Én pedig csak aszerint vagyok hajlandó menni, ami a Bibliában meg van írva. Sem a Korán nem érdekel, és ha valaki ellentétesen gondolkodik, akkor az antikrisztusi. A Mahadi szelleme, az az iszlám szelleme. Vagyis akkor az iszlámista. És akkor közel van a muszlin hitűekhez, nem keresztény az illető!

Be fogom bizonyítani ezt és azt is, hogy aki így gondolkodik, az átkot hoz az országra. Mi az áldásainkat a zsidókon keresztül kaptuk, de mi magunk nem vagyunk zsidók.

I. Korinthus 10/32 Meg ne botránkoztassátok se a zsidókat, se a görögöket, se az Isten gyülekezetét.

Isten tehát ezt a három csoportot látja a földön. Az elveszetteket, akik a pokolba kerülnek. Akik boldogok ebben a világban, de azután a pokolba kerülnek és utána a tüzes tóba kerülnek, és ott kell nekik örökké ’jól’ érezni magukat.

Nem akarjuk őket megbotránkoztatni. A zsidókat sem.

És van a harmadik csoport, az Istennek a gyülekezete. Mi vagyunk az egyetlen nemzet a földön, a többi úgynevezett nemzet, azok államok. Ezekben az államokban szavazni lehet, és az ember átadja a hatalmát az illetőnek, akire szavazott. De nem Istennek a nemzetére vonatkozik ez.

A mi fejünk Jézus Krisztus. Mindenki ebben a birodalomban király és pap Isten alatt. A hatalmunkat nem adjuk át senkinek. /I. Péter 2/9, Jelenések 1/6./

Kicsit részletesebben el fogom magyarázni mindjárt, részletesen áttárgyaljuk ezt ma. Mert áldottak akarunk lenni. Én legalábbis, még itt élek a földön, áldott akarok lenni. Ezt az országot is szeretném áldásokban látni, vagy bármely más országot.

I. Mózes 12/1-3 És mondá az Úr Ábrámnak. Eredj ki a te földedből, és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából, arra a földre, amelyet én mutatok néked.  És nagy nemzetté teszlek és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszel. És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt, és megáldatnak tebenned a föld minden nemzetségei.

Benned áldatnak meg a föld minden nemzetségei. Amikor Rebeka a méhében két gyermeket hordozott, azt mondta az Úr neki, hogy két nemzetség van a te méhedben. /I. Mózes 25/23/

A Szellemet kell, kövessem mindenképpen, és hiszem, hogy Istennek a megértése lesz rajtunk, mivel az átokról szeretnék itt szólni.

27/29 Népek szolgáljanak néked és nemzetségek hajoljanak meg előtted, légy úr a te atyádfiain, és hajoljanak meg előtted a te atyádnak fiai. Átkozott, aki téged átkoz, és aki téged áld, legyen áldott.

Ebből az olvasható ki, hogy aki antiszemitizmusban van, az nem egy áldás. Így lehet ezt az országot teljes átokig vinni, a gyökeréig. Folytassuk a

IV. Mózes 24/9 ...Aki áld téged, áldott lészen, és ki átkoz téged, átkozott lészen.

Ez már a harmadik hely! Teljesen tisztán írja.

Emlékszem az elmúlt alkalommal is, és most is, amikor ez a téma előjött, akkor nagy csend lett köztetek. Ez valóban olyan dolog, amin el kell gondolkodni, és a dolgokat a földi élet vonatkozásában kell megérteni.

Dániel könyvében, amit látott látomásban, a tíz lábujj, amely az idők végéről való látomásnak egy része, azok mind iszlám népek ma. Az iszlám világból kikerülő Mahadi lesz az antikrisztus. A jobb oldali pártok, amelyek most nemrég kerültek megválasztásra az Európai világban, azok mind anti-iszlám pártiak, anti-iszlám szemléletet követnek és nem antiszemiták.

Ha megnézed a híreket, akkor láthatod, hogy mi az, ami veszélyezteti ezt a világot. A muszlinok jelentik a veszélyt a világra, és nem a zsidók! A zsidók hozzák az áldást!

És Isten azt mondja Izraelről, hogy: – Én teremtettem azt! És Izrael Isten szeme fénye!

A Bibliában mondja ezt! A Biblia azt is írja, hogy az üdvösség a zsidók által van. A zsidók által jött hozzánk Istennek a terveként! Lehet, hogy most tisztább lett a megértésed arról, amit ma hallasz a világban.

Elveszett világ, elveszett emberek, és nem értik ezt. Nekünk azonban meg kell újítani az elménket Isten Igéjével. Miénk minden áldás, gazdaggá tett bennünket, az Ő sebeivel meggyógyultunk. Mindezeket az ígéreteket hit által lehet elnyernünk. Az e világ istene pedig az ördög. Az e világ istene nem a mi Istenünk. A mi Istenünk a mennyben van és ott minden tökéletes rendben működik.

A Biblia tisztán fogalmaz, hogy nem test és vér ellen van a tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségeinek világbírói ellen, melyek a magasságban vannak. Az Efézus 6-ban találjuk meg ezt pontosan.

Lehet tehát tisztán látni, hogy mindenféle antiszemitizmus, ami kint a világban tapasztalható, mindegyik mögött az ördög áll! Mert mi ellenünk szól, azt akarja, hogy mi átok alá kerüljünk. Én viszont áldott akarok lenni.

Efézus 6/10-12 Végezetre atyámfiai legyetek erősek az Úrban és az Ő hatalmas erejében.  

Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben.

Mert nem test és vér ellen van nekünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak.

/16/ Mindezekhez vegyétek föl a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok.

/17/ Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a Szellem kardját, amely az Isten Igéje.

/18/ Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Szellem által

Jézus Nikodémusnak is azt mondta: – Szükség néktek újonnan születnetek!

Lássuk tehát most a teljes képet, hogy mi történt! Az ember Ádám bűne miatt elszakadt Istentől. Hatalmunk van Jézus nevében, és ez része annak, hogy Isten minden fegyverét felvegyük magunkra.

Róma 12/2 És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.

Miután újjászülettem, a régi bevett szokásaim azok továbbra is jól mentek. Az elmém a világ gondolkodásmódja szerint való volt, mert még nem újult meg az Ige szerint. Vagyis Isten gondolatai nem működtek bennem. Hála azért az Istennek, hogy elmentem egy Bibliaiskolába és ott két évig tanulmányoztam az Igét. Egész koncentrált formában tettem ezt, és akkor megváltozott a gondolkodásmódom, ami előtte igen borzalmas volt. Nagyon erőszakos természetem volt előtte, így neveltek.

/3/ Mert a nékem adott kegyelem által mondom közöttetek, hogy senki ne tartsa többre magát, mint kell, hanem józanul gondolkodjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét.

A hit mértékéről van szó. Mindenkinek, aki újonnan születik, az újonnan születés pillanatában Isten a hit mértékét adja. Nem egy mértéket, hanem a mértékét! Utána az Igén kell táplálkoznunk, ahogy Péter írja az I. levelében:

I. Péter 2/2 Mint most született csecsemők, az Ige tiszta, hamisítatlan teje után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek.

Ez azt jelenti, ha az ember elkezdi magát táplálni az Igével – olvassa, hallgatja az Igét, gondolkodik az Igén, tanulmányozza az Igét – elkezd növekedni. Hiszen csak egy szellemi csecsemő, felnőtt testben. Csak éppen egy újjászületett szellem, új teremtés lett Krisztusban.

I. Korinthus 5/17 Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.

Örök élet vált a szellemem részévé. Előtte a szellemem természete az ördög természete volt. Ugyanis szellemi lények vagyunk, testben élünk egy ideig és van lelkünk. Ezt tanítja rólunk a Biblia, és én a Biblia szerint gondolkodom.

A lelkemnek része az intellektuális rész, az érzelmeim és az akaratom. Három részből áll a lélek. Az ember lelke nem születik újjá. Az embernek a lelke, vagyis az elméje meg kell, hogy újuljon. Az érzelmei még ugyanazok, mint előtte, sőt a testünk sem születik újjá. Ugyanaz a test továbbra is. Ami megváltozott, az a szellemünk. Új teremtéssé váltunk, a Krisztusban.

Olyan békességet kaptam akkor a szívembe, amit a világ nem képes adni az embernek. 33 éves voltam, amikor ez megtörtént [amikor újjászülettem]. Előtte is minden vasárnap gyülekezetbe jártam, annyira vallásos életet éltem, hogy még szerda esténként is gyülekezetbe jártam. És mi voltam? Egy ördög voltam. Vettem vízkeresztséget, és utána nedves ördög voltam. Megvallottam a bűneimet és utána is csak egy ördög voltam, mert a bűnök megvallása nem változtatja meg az embert.

Mert minden, ami velem kapcsolatos volt, az a rossz oldalról volt, az egész természetem rossz volt. Az én bűneim megvallása nem hozott semmi jót az életembe. Nem képes minket megváltoztatni. A bűnök megvallása a keresztények számára adatott, én pedig nem voltam keresztény. Ördög voltam. Nem szerettem a keresztényeket, sőt akik a gyülekezetembe jártak, azok nagy része is ördög volt. Együtt ittunk, együtt éltük az addig megszokott rossz életvitelünket. Voltak néhányan, akik újjá voltak születve a gyülekezetben bizonyára. A pásztorról ezt nem tudom.

Egyszer elmentünk egy Kenneth Hagin alkalomra, egy nyugdíjba vonult metodista pásztor ült mellettünk, elmondta, hogy újjászületett, de csak a nyugdíjba vonulása után. Az egész életét úgy pásztorolta végig, hogy nem volt meg az újjászületése. Másik oldalon egy katolikus asszony ült, ő is elmondta, hogy épp most született újjá.

És ismeritek Hagin testvérünk bizonyságát, aki négyszer járt egy héten gyülekezetbe. És azután meghalt és elindult a pokolba felé. És a pokolba lefelé menet kiáltott, hogy – a gyülekezethez tartozom. A gyülekezetbe megkeresztelkedtem. De ez Istennek így semmit nem jelent.

Egy Gyülekezeti Test létezik, Isten Gyülekezeti Teste, királysága és Jézus a feje annak.

Hagin így háromszor hagyta el a testét, a pokolhoz közeledvén nagyon nagy a forróság, és ahogy kiáltozott, valaki a pokol bejáratánál megragadta és kimentette onnan. Tudjátok ez bizonyíték arra, hogy szellemi lények vagyunk.

Az édesanyámnak is volt egy test-elhagyási megtapasztalása a húgom születésénél, és a szelleme felkerült a plafon magasságában. És akkor meglátta az édesapámat és az ő kedvéért visszajött a testébe. Tehát ő is halott volt, a teste a halál állapotában volt. Ha kimegyünk a temetőbe, ott nem találunk csak testeket. Az igazi lényük az valahol máshol van.

Két hely közül valamelyiken vannak. Vagy az Úrnál vannak a mennyben, vagy a pokolban vannak. A pokolban lévők is feltámadnak, és Isten elé mennek ítéletre! És utána pedig a tűznek tavába kerülnek, és az örökkévalóságban ott lesznek. Ez a történet, ez az igazság.

 

Amikor a muszlinoknak bizonyságot teszek, akik nem hiszik, hogy Jézus Istennek Fia és hogy Ő él… Mondtam nekik, hogy bizony Ő él! Azzal nem ijesztettem meg őket, hogy a pokolba kerülnek. Tehát az ördög természete van bennük, és teljesen mindegy az ember, minek vallja magát. Én magamról azt hittem, hogy keresztény vagyok, de én sem voltam az, egyetlen okból.

Mindig is hittem Jézusban. Egész életemben, nem kételkedtem soha, hogy az Úr él. De nem kértem meg soha, hogy legyen az életem Ura és Megváltója! És ez hozza a különbséget, mert meg van a saját akaratunk. Szabad akaratunk van, hogy a saját döntésünk szerint tegyünk.

Ilyenkor tehát ’kormányt’ váltunk, ennek a világnak a hatalma, kormányzósága alól kikerülünk és az Úr Jézus Krisztus kormányzósága alá kerülünk. És ez nagyon fontos!

Amikor Izraelben vagyok, próbálom a tolmácsolást héberre változtatni, hat hónapja dolgozunk rajta, úgy tűnik, hogy az ördög oda is szeretné betenni a kezét.

A Róma 10-ből megtanulhatjuk, hogy hogyan kell az újjászületést venni.

Miért olyan keményfejűek a keresztények, miért akarnak mások minket a pokolba juttatni? Ha akarok egy finom tortát sütni, akkor elő kell vennem egy jó receptet, és ha az ember betartja azokat az előírásokat, hogy miből mennyit, akkor nagyon finom sütemény készül.

De ha azt mondja, hogy nem eszerint a recept szerint készítem, hanem veszek egy kis cementet, salakot hozzá, egy kis vizet, nagyon keménykötésű lesz a torta, amit meg kell enned. A legtöbb keresztény még ennél nagyobb ostobaságot tesz.

A pokol az egy valóságos hely, a menny is egy valóságos hely. Sokan megtapasztalták a mieink közül is – voltak, akik a halálból támadtak fel, voltak, akik látomást kaptak odaátról – hogy Jézus él!

Amikor elmentem egy gyógyító összejövetelre, ott újjászülettem! Mindazok a gyógyulások, amik ott történtek, és ahogy láttam azokat, azt mondtam, hogy – Jézus él!  Mert Jézus törődik velünk. Ezt kellett, hogy mondjam, ez volt az igazság, és életemben először voltam Isten valós jelenlétében. Előtte elmentem a barátaim halott gyülekezeteibe is. Sok különböző halott gyülekezetbe jártam előtte, de soha nem voltam addig Isten élő jelenlétében.

Van, aki idejön, és azt mondja, hogy itt a rossz szellem van, és utána azonnal elmegy. De a rossz szellem benne van.

Róma 10/9-10 Mert ha a te száddal vallást teszel az Úr Jézusról és szívedben hiszed, hogy az Isten feltámasztotta Őt a halálból üdvözülsz.

Mert szívvel hiszünk a megigazulásra, szájjal teszünk pedig vallást az üdvösségre.

Dicsérjük ezért az Urat, ilyen egyszerű! Hallelúja!

Álljunk fel és így fogunk cselekedni, és olyan gyógyulások lesznek, amilyet soha nem láttunk előtte, de mindenek felett ez a legnagyobb csoda, ami most történik veletek.

Mert ha Jézus feltámadt a halálból, akkor az azt jelenti, hogy Ő él. Ezt kell kimondanunk, hogy Ő él, hogy Jézus meghalt a bűneinkért a Biblia tanítása szerint, és hogy feltámadt a halálból az én megigazulásomért, és hogy Istennek Fia. Ő az én helyettesítőm ebben, ezért nincs számomra ítélet. Nem kell semmilyen bíróság előtt megállnom a volt cselekedetemért, csak az Úr előtt kell megállnom, és a jutalmainkat fogjuk megkapni.

Tehát az üdvösségi ima elmondása következik most, minden jelenlévő kedves vendégünket hívunk erre a megvallásra, szeretnénk most együtt imádkozni veletek, ha hisztek a szívetekben.

Hiszem, hogy Jézus Istennek Fia. Hiszem, hogy Jézus meghalt az én bűnéimért, a Biblia tanítása szerint. Hiszem, hogy Jézus feltámadt a halálból az én megigazulásomért.

Kérlek Jézus, legyél az én Uram, kérlek Jézus, legyél az én Megváltóm, kérlek Jézus, legyél az én Gyógyítóm. Jézus te vagy az én Uram, te vagy az én Megváltóm, te vagy az én Gyógyítóm.

És én meg vagyok váltva, örök életem van Krisztusban, mert újonnan születtem Krisztusban. Az Ő szent vére megtisztított minden bűntől. Örökkön-örökké! Ámen!

Írja azt az Írás, hogy: aki segítségül hívja az Úr nevét megtartatik. Róma 10/13-ban.

Dicsőség Istennek!    Ámen!BÉKEVÁR FŐOLDAL