2009.04.28.

KEGYELEM ÁLTAL

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2009. április 26.

 

Nagyon fontos tanítás a mai üzenet és sok kérdésre fog választ adni, hogy mi történt az életünk során az ütközéseinkben.

Atyám hisszük, hogy a szent kenet megnyitja a hallgatóság megértésének szemeit, hogy teljes kijelentést vehessenek rólad Jézus nevében.

Mindenki emelje fel a Bibliáját és köszönje meg Istennek, hogy "innen jön az én világosságom"! Ámen!

1Korinthus 15/57 De hála az Istennek, aki a győzelmet adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által.

2Korinthus 2/14 Hála pedig az Istennek, aki mindenkor diadalra vezet minket a Krisztusban, és az Ő ismeretének illatját minden helyen megjelenti általunk.

Ez a hálaadás olyan dolog, amelyben mindannyiunknak meg kell változnunk. Egész életünk során másként beszéltünk.

A hálaadás pedig egy hit cselekedet, és ha megtesszük, akkor hitben fog megőrízni minket, amikor hálát adnunk azon dolgokból való szabadításáért, amelyek a látás szerint nem tűnnek olyan jónak.

Aháb királyról már hallottatok az előző tanításban is. Aháb király szomszédságában volt egy földterület, amely Nábót szőlője volt.

1Királyok 21/1-3 Bibliából

Törvény tiltotta számára, hogy eladja ezt a földet, a családban kellett megőrizni a családi birtokokat.

Tehát azt mondta itt Nábót, hogy – nem adhatom király a földemet, nem tehetem ezt meg. Királynak ellenszegülni ez rossz dolog. Aháb pedig az egyik leggonoszabb király volt a történelemben.

/4/

Aháb a visszautasítást követően duzzog! Nincs benne hálaadás. Egy másik fordítást is megnézünk, hogy mit mond itt, mert ez egy kulcshelyzet. - Keserű és mérges a király, ahogy visszajött.

Depresszióban és méregben jött haza. Gyötrődésében és mogorván jött vissza. Hálátlan a szíve és keserű, mérges és depressziós lett, duzzog, mint a kisgyermekek, amikor nem kapnak meg valamit. Gyötrődnek belül. Nem hálás a szíve!

Az elmúlt tanításban felolvastuk, amikor Jézus megemlíti, hogy mi történik a közeljövőben vele és Péter megfordult és mondta Jézusnak, hogy – Uram nem történhetik ez meg veled! A görögben úgy szól, hogy – szánjad magad Uram, nem történhetik ez meg veled!

Jézus megdorgálja az ördögöt: - sátán távozz tőlem! Ennél erősebben nem lehetett volna válaszolni. Mi volt itt a helyzet?

Amikor Jézus megjelenti a közelgő eseményeket, hogy minek kell történnie vele a jövőben, mondja az Úr, hogy – akadályozni próbálsz engem sátán! Bűnre kísértesz engem sátán! Megint egy másik fordítás szerint: – távozz az utamból, mert veszélyt jelentesz számomra! Tehát ezért ilyen erős a válasz.

Az Urat megkorbácsolták, nem ostorozták, korbácsolták Őt, ez a legrosszabb büntetés, ami történhet valakivel. Végül is keresztre feszítették, ott szenvedett a kereszten, de a legnagyobb szenvedés nem ez volt.

Amikor a Kertben volt és kiitta azt a poharat, amely jelképezte a bűneinket, az összes rossz cselekedeteinket, tévedéseinket, vétkeinket, az Ő bűnnélküli lényére engedte meg hogy ráhelyezze mindezt Isten. Minden egyes emberi lénynek, aki valaha is a földön élt, a legrosszabb vétke is rajta volt.

És Ésaiás látta ezt szellemben. Írja az Ésaiás 52/14-ben, hogy annyira eltorzult az ábrázata, hogy nem lehetett felismerni emberi formáját. Ezt a részt nem a katonák tették vele. Ésaiás arról ad számot, hogy mi az, ami belül történt vele. Ostoroztatott, verettetett, kínoztatott Istentől. És tudta, hogy egy pillanatra sem engedheti meg, hogy erről másképp gondolkodjon. – Veszély vagy számomra, mert arra vennél rá, hogy a bűn felől gondolkodjam. Nem törődsz Istennek dolgaival, hanem az emberek dolgaival törődsz. Pétert erősen megdorgálta.

Ebből látszik, hogy az önsajnálat nagyon veszélyes dolog, a legveszélyesebb, amit valaha is tapasztalhatsz ebben az életfolyamatban, amit élünk.

És mit tesz Aháb? Érez-e önsajnálatot maga iránt? Viselkedéséből látszanak ennek jelei.

Hazajött, lefeküdt az ágyára, és nem eszik. Szomorú lett és nem is méltányolja, hogy király, az sem számít számára, hogy mindenfelé vannak földjei, és palotában lakik, szolgái vannak és a világon a legelegánsabb ruhákban járhat, és a legszebb ékszerei vannak, legjobb lovashintói, lovai vannak, ő a király. Mindene megvolt, mégis volt egy dolog, amit nagyon akart, és ezen járatta egyfolytában az elméjét mindaddig, amíg az összes többi dolog, amit birtokolt, már nem jelentett számára semmit sem. Látod-e az ördögnek ezt a trükkjét, eszközét?

És mondom nektek, hogy mindig lesz valami, ami után kívánkozhatsz, mindig lesz valami, amit esetleg szeretnél. És az egy nagy hazugság, hogy ha azt hisszük, hogy ha majd azt a dolgot megszerezzük, akkor boldogok leszünk. Egész kiskorunkban elkezdődik ez velünk. Ha megveszi nekem valaki azt a különleges játékot, amit kívánok, akkor majd boldog leszek.

Igaz ez kb. egy órára. Vagyis mi zajlik az emberben? - Mindig van valami más, amiért vágyódunk. Azt az új kerékpárt szeretném!

Meg kellene ezt tanulnunk és felnövekedni. Az az igazság, hogy már 40-50 évesek leszünk és még mindig ebben a cipőben járunk. - Ha azt az új házat meg tudnám szerezni, ha azt az új autót meg tudnám szerezni, ha megkapnám azt az új előléptetést, az lenne az igazi. Akkor már megnyugodnék, akkor már boldog lennék. Ez pedig egy hazugság! Soha nincs olyan az életünkben, hogyha azt megszerezzük, akkor megvan mindenünk és majd akkor boldogok leszünk.

Az az igazság, hogyha nem tudsz boldog és megelégedett lenni azon dolog nélkül, akkor azzal sem leszel az.

Mindegy, hogy mennyibe kerül, vagy mi az, nincs az a személy és dolog, aki, vagy ami azt a megelégedettséget és teljességet tudná neked biztosítani, amit egyedül csak az Úr tud neked megadni.

Példabeszédek 27/20 Mint a sír és a pokol meg nem elégednek, úgy az embernek szemei meg nem elégednek.

Mindig lesz valami más, valami következő, amire ráveted a szemeidet, amire vágyakozol, amit megkívánsz.

Prédikátorok 5/10 Aki szereti a pénzt, nem telik be pénzzel, és aki szereti a sokaságot, nem telik be jövedelemmel, ez is hiábavalóság.

Nézzük meg a világot, a milliárdosokat, ahogy elvesztették a vagyonunkat, vagy a bankokat, ahogy elvesztették a tőkéiket. Próbáltak még gazdagabbak lenni. Nem volt elég nékik a milliárd, most már a milliókkal is megelégednének.

Ha húszezer forinttal nem tudsz boldog lenni, nem tudsz vele boldogulni, akkor a tízmillióval sem tudsz.

A pénz egy eszköz arra, hogy a te szükségeid betöltessenek, és másokat boldoggá tegyél vele. De a pénz, akármekkora összegről is van szó, hogy azt most megkapod, egymagában nem tud téged megelégíteni és boldoggá tenni.

Gondolj bele Aháb történetébe, aki király, és mi minden van a birtokában, és hogyan él. Húsz év óta még a saruját sem kellett magának megkötnie. Egész hónap nem volt elég rá, hogy a birtokát bejárja, megnézze. Mindez nem jelent neki semmit, mert az az egy szőlőcske, a Nábót szőlője nem az övé. Vagyis hálátlan! És önsajnálatot érez.

Fontos, amit végig kell gondolnunk, hogy miként jutott el erre a helyre?

Egy gondolattal jutott ide. Ahogy az egyik napon átment Nábót szőlőjének a határán, elgondolta magában, hogy milyen jó lenne, ha ez is az enyém lenne. Elkezdett ezzel a gondolattal időzni, hogy ezt meg kellene magamnak szerezni. Vagy eladja, vagy elcserélem egy másikra. Az elméjében tehát ez a dolog már megvan.

Elképzelte, Nábótnak hogyan kellene erre reagálnia, és annak úgy is kell lennie. Eltervezte magában, és úgy vette, hogy ez már neki meg is van. Terveket készít rá. Miért? Azért, mert nekem ez meg kell, hogy legyen, nekem ez meg is lesz! Ez csak idő kérdése és elrendezzük. Ő a király, és mindig véghezvitte az akaratát.

Mondom nektek, hogy vannak bizonyos halállal teljes gondolatok. Ártatlannak látszanak elsőre, mikor elkezdünk rajtuk gondolkodni.

Feltételezünk és elvárunk másoktól dolgokat, és így kezdődnek, hogy én azt a dolgot megérdemlem. Állandóan lehet ezt hallani az emberektől, hogy olyan keményen dolgoztak, vagy olyan jók, hogy az jár nekik. Tiszteletből megillet az téged.

Ez nem így van. Ezeket a gondolatokat meg kell törnünk és ezeket a szavakat ki kell zárnunk a szótárunkból: mi az, amit neked meg kell, hogy tegyenek és miért?

Aháb mindezt kidolgozta az elméjében. És mindazért, ami addig a birtokába került, azért hálátlan volt és szinte megszállottá vált azért az egy kis területért. Elhatározta magában, hogy amíg azt meg nem szerzi, addig nem tud örvendezni.

1Korinthus 10/30 Ha pedig én hálaadással veszek részt, miért káromoltatom azért, amiért én hálákat adok?

Ha pedig én kegyelemből részesülők abban, - így szól helyesen a görög szerint. A kegyelmet említi. Kegyelemnek van fordítva ez a szó, ami itt áll 156 esetben, és kegyeltségnek, kedvességnek 130 esetben.

A következő kiadásban már javítva jelenik meg, mert itt a kegyelemről van szó és nem a hálaadásról. Hálaadásról egyetlen egyszer nem szól, ezért elvesztjük a jelentését annak, amit itt mond. Ez egy kulcsigazság, ami itt van a hit működéséhez, mert kegyelem által leszünk részesei annak.

Mindenki mondja: kegyelem által leszek részese annak, amiért hálákat adok! Ámen! Ez az igazság.

Kegyelem által leszek részese annak, amiért hálákat adok! Ámen!

Figyeljétek: - kegyelem által részesülök mindabból, amiért hálákat adok!

Tehát van összefüggés aközött, hogy hálákat adunk és aközött, hogy részesei leszünk valaminek, és hogy kegyelemben részesedünk.

Isten tud minket részesíteni mindabból, amit már megszerzett és kizárólag a kegyelme által. A hit része ennek a folyamatnak, de mindez kegyelemből van! Az Úr nem tud kegyelmet adni valakinek, aki úgy érzi, hogy ő arra rászolgált. Lehetetlen! Ha valaki úgy érzi, hogy az a dolog jár neki, rászolgált arra, akkor lehetetlen, hogy annak az illetőnek te azt kegyelemből oda tudd adni. És ez így van Istennél is.

Ezért van az, hogy az Újszövetségnek nagy része párhuzamba állítja a kegyelmet a cselekedetekkel. Ezért írja azt az Efézusi levél 2/8 verse, hogy kegyelemből tartattatok meg hit által és ez nem tőletek van, Isten ajándéka ez, nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjen.

Ajándék! Isten ajándéka. Nem cselekedetekből van.

Tehát miként van a mi üdvösségünk? Nem azért, mert megérdemeltük volna; nem azért, mert rászolgáltunk volna arra; nem azért, mert Isten tartozik nekünk azzal, hogy azt nekünk odaadja. Teljes mértékben kegyelemből való ajándék az a számunkra. Ha mi felállunk, és azt mondjuk, Istennek, hogy neked ezt meg kell tenned számomra, mert tartozol nekem ezzel, akkor lehetetlenné tetted Isten számára, hogy azt kegyelemből odaadja neked.

Tételezzük fel, hogy ha Aháb hitben marad azzal, amije van. - Rendben van, megértem, a te szőlőd a családhoz tartozik, és kedvesen megmarad ebben. Elképzelhető, hogy ekkor Isten adott volna számára lehetőséget, hogy használja a kegyelmet. És Nábót számára is adott volna lehetőséget, hogy ő is kegyeltségből cselekedjen.

Visszajöhetett volna egy időre, hogy megváltozzon a dolog az Úr által. Aháb pedig erre rácsodálkozhatott volna és utána megint hálákat adhatott volna. Mert akkor tudta volna, hogy nem az érdeme szerint kapja és dicsőséget tudott volna adni Istennek, hogy Isten ezt odaadta neki. De ha már előre elhatározta azt a fejében, hogy ez neki jár, mert ő ezt megérdemelte, rászolgált erre, így lehetetlenné vált számára és Nábót számára is, hogy kegyeltséget gyakoroljanak irányukba. 

Ha kivettük a kegyelem köréből, akkor Isten számára elvágtuk a vonalat, hogy cselekedjen értünk kegyelemből. Komoly dolog ez. Ha másokra kerül sor, semmit ne várj el tőlük. Mindent Istentől remélünk. Ő tudja, hogy kit akar használni arra, hogyan fog az kimunkálódni, tehát ne engedd meg magadnak, hogy előre feltételezz dolgokat, és akkor nem leszel csalódott, ha az illető nem teszi meg a dolgokat, vagy olyat tesz, amit te nem vártál volna. És amikor meg megteszik, akkor nagy örömmel, hálaadással tudod elfogadni. Semmit ne várj az emberektől.

Ez most szabaddá tett téged a depressziótól!

Ez az előzetes feltételezés az oka annak, hogy az emberek csalódottak a másikkal szemben, mert valaki valamit nem tett meg nekem. Ha ezt a gondolatot kizárod, hány jó napot tudsz megélni, míg mások szomorkodnak az ágyban, mint Aháb is tette, és rosszul érezte magát emiatt. Ha soha többet ilyen dolgon nem csüggedsz el, hogy valaki valamit nem tett meg neked, - hány jó napot szerzel magadnak, és nem fecsérled el ezeket a napokat a gonosznak.

Aháb története még rosszabbra is fordul ennél. Az egész egy gondolattal kezdődött. A testnek gondolata halál, mondja a Róma 8/6 verse.

Tehát látjuk, hogy mekkora súlya van annak, hogy mit engedünk meg az elménknek, hogy azon gondolkodjon. A különbséget hozza az élet és a halál között. Vannak gondolatok, amelyek halállal teljesek és veszélyesek.

Ezért volt az, hogy Jézus oly erősen megdorgálta Pétert és azt mondta, hogy távozz tőlem sátán. Mert a gondolat, amit Péter be akart oltani Jézusba, az az önsajnálat gondolata volt.

Tehát valójában képesek vagyunk arra, hogy felnövekszünk oda, hogy ezeket a gondolatokat felismerjük, hogy: ez kell, hogy nekem legyen; vagy ezzel tartoznak nekem; meg kellene, hogy tiszteljenek engem ezzel.

Ezeket a gondolatokat fel kell ismerned és azonnal meg kell parancsolni a sátánnak, hogy távozzon tőled! Mert nem várok el semmit tőlük.

És most menjünk végig azon ördög, hogy mi az, amit az Úr tett nekem eddig! És így kell elkezdenünk köszönni Istennek.

Ahábnak is lett volna annyi köszönnivalója, hogy a következő időszakot csak hálaadással tölthette volna, de helyette az ágyban nyöszörög és nyavalyog és elégedetlenkedik.

Isten minket királyokká és papokká tett Krisztusban, de a legtöbb embernek fogalma sincs erről. Most megnézzük, mit javasol Ahábnak az ő felesége Jézabel:

1Királyok 21/5 Hozzá menvén az ő felesége Jézabel, mondá néki: Miért olyan nyugtalan a te szíved, és kenyeret nem eszel?

Mi a baj veled? Miért vagy olyan szomorú és miért dugod el az arcodat a párnába, hogy nem is hallom mit mondasz?

Sokszor az emberek úgy veszik, hogy ez kedvesség a másiknak, elkezdjük sajnálni, hogy – te szegény! Ő a király, és elkezdi őt dédelgetni. - Miért vagy olyan szomorú, miért nem etted meg az ebédedet kedvesem? Ez sátáni!  Fogod látni, hogy az ördög hogyan munkálkodik ezen keresztül.

Ennek eredményeképpen, ami ebben a beszédben zajlik, egy ember meg fog halni, egy ember élete függ tőle. Tehát ebből semmit nem lehet jóváhagyni!

Nem tudom, hogy hallottátok-e hogy mennyire szeretik használni azt a kifejezést, hogy Jézabel szelleme? Nagyon sok prédikációt prédikálnak világszerte a Jézabel szelleméről. Gyülekezeteken belül is szokták mondani, hogy uralkodó a Jézabel szelleme, és könyvek sokaságát írták már Jézabel szelleméről.

Igazából nem tudom, hogy miről beszélnek? Konferenciákat tartanak, aminek témája Jézabel szelleme. És nagyon gorombán bánnak el azokkal, akikre rábélyegzik, hogy Jézabel szelleme van benne, vagy felette. Megkötik és kihajítják és kiűzik.

A Bibliában azonban egyetlen egy sorban sem olvashatjuk, hogy óvakodjatok, vagy figyeljétek a Jézabel szellemét. Így most figyelmeztetlek, óvakodj azoktól, akik izgalomba jönnek olyan tévtanokon, amelyeknek nincs alapjuk a Bibliában!

Ha igazán akarod tudni, hogy mit is jelent Jézabel szelleme, akkor olvasd el ezt a fejezetet, ami erről szól és bizonyítsd be, hogy nincs igazam.

21/25 Mert bizonyára nem volt Ahábnak mása, aki magát arra adta volna, hogy csak gonoszságot cselekedjék az Úr szemei előtt, amelyre az ő felesége Jézabel ösztökélé őt.

Tehát a felesége ösztökélte, buzdította ezekre a gondolatokra. Vagyis táplálta az ő hálátlanságát. Jézabel segített, hozzájárult, hogy igazat adjon Ahábnak az ő önsajnálatában, táplálta az ő hálátlanságát. Úgy gondolta, hogy ő azt a dolgot megérdemli.

Hányan gondolkodtak és cselekedtek így a gyülekezetbe járók? Mégsem hívták ezt a viselkedésformát Jézabel szellemének, hanem úgy hívták, hogy olyan jó barátja az illető és így ’befeküdtek’ vele az ágyba, sajnálták az illetőt, együtt sajnálták, megölelték, megsimogatták, megveregették a hátát és elmondták neki, hogy bizony ennél jobbat érdemeltél volna. - Ez a Jézabel szelleme. Dédelgetni a másikat. Ez az Ige és nem fogok megváltozni ebben, - igazat adni a másiknak, amikor az illető önsajnálatban van.

Én egy katonai iskolába jártam négy évet, ott ezt kinevelték belőlünk és ezt köszönöm az Úrnak. Mert Jézabel szelleme egy démon, amikor az embereket arra indítja, buzdítja, hogy olyan dolgokat tegyenek meg, amelyek egyébként tévesek, de igazat ad a másiknak abban. Jézabel szellemének hívjuk, de valójában ez maga az ördög. Az ördög sokakon keresztül ezt eljátszotta. Ezen a szervezeten belül, ahol vagyunk, itt maradjunk. Hosszú listát tudnék írni és egyenként kiolvasni az eseteket. Jézabel csak egy a hosszú listából. Azt kell észrevennünk, hogy miként működik.

Még egy dolgot szeretnék megemlíteni.

Aháb a király? És az emberei szolgálják és a népnek szüksége lenne vezetésre, a hadseregének szüksége lenne vezetésre, arra lenne szüksége a népnek, hogy ő valóban király legyen Isten bölcsességével. De helyette az ágyban duzzog, és önmagáért duzzog, hiszen kb. 500 ha szőlője van. A katonai csapatoknak szükségük lenne vezetésre, és az embereknek, akiknek különböző sérelmeik vannak, szükségük lenne igazságszolgáltatásra. Neki a király szerepét kellene betölteni, ehelyett az ágyban duzzog és sajnálja önmagát.

Minden alkalomkor, amikor így az ágyba veted és sajnálod magad, a helyett éppen más dolgokat kellene tenned, a sötét úton mész lefele. És ez az út egyre lejjebb és lejjebb vezet és a szobában pedig ott vannak veled együtt a démonok!

Elmondom, hogy ez hogy működik: mint a hanglemezen a tű, ami beragadt a barázdába. Állandóan ugyanazt az egy hangot játssza, nem tudod kiverni a fejedből, újra és újra visszajön az a gondolat, és csak azon tudsz tépelődni. Ez a démon, odaragadt a fejedhez, és beléd akarja pumpálni a gondolatokat. Te, és a démon vagytok a szobában.

Amikor megnyitod magad ennek az önsajnálatnak, akkor a rossz szellemek képesek veled lenni, mert te hívtad meg őket.

Van-e valaki itt jelen, aki soha nem érzett sajnálatot magával kapcsolatban? Mindenki megnyitotta már magát ennek, magamat is ide értem. Soha azonban senkinek nem segített ez, és a legrosszabb része, hogy más problémákat is szül, olyanokat, amik még előtte nem voltak, amikor még nem sajnáltad magad.

Ezért része ez annak az üzenetnek, hogy meg kell változnunk. És a változás nem fog megtörténni csak azért, mert hallottad ezt az üzenetet.

De meg tudunk változni, úgy ahogy Jézus tette, ahogy jött a gondolat és megdorgálta a sátánt, hogy távozz tőlem!

Távozz tőlem! - hogy még én fogom magam sajnálni? Bolond vagy te ördög? Hálát fogok adni Istennek ezúttal, oly sok mindent kell megköszönnöm Istennek! Üdvözült vagyok, hogy a Bárány Életkönyvében fel van írva a nevem, és most építik a palotámat. Annyi mindent kell köszönnöm Istennek. Meg van az egészségem!  Meg van az épelméjűségem. Meg vannak a barátaim. Meg van a családom! És nagyon jól étkezem.

És, még ha nem is így lenne, akkor is elő tudsz venni valamit, amiért hálát tudsz adni. Így lehet megszerezni dolgokat.

Hogyan lehet dolgokat megszerezni, amik még nincsenek meg neked? Kegyelem által, hálaadással tudunk részesedni azokban.

Jézabelnek elmondta Aháb, hogy Nábót nem akarja eladni nekem a szőlőjét.

/6/ És ő monda néki: mert ama jezréelbeli Nábóttal beszéltem, és azt mondám néki: Add nékem a te szőlődet pénzért, vagy ha inkább tetszik, más szőlőt adok néked érette, ő pedig azt mondta: Nem adom néked az én szőlőmet.

Nem ezt mondta Nábót neki, már itt hazudik Aháb.

Része még az önsajnálatunknak az önmagunk része, hogy az önsajnálatunk önmagunkról szól, hogy önzőek vagyunk.

Nábóttal nem törödik egyáltalán Aháb, hogy mi lesz a családjával, a gyermekeivel, teljesen mindegy neki. Egyetlen dolog érdekli, hogy azt ő megszerezze magának, - de nem azért, mert szüksége van rá.

/7/ Akkor monda néki Jézabel, az ő felesége: Te bírod-é most az Izrael királyságát? Kelj fel, egyél kenyeret, és a te szíved örvendezzen, én majd néked adom a jezréelbeli Nábót szőlőjét.

Kelj fel kis szívem, majd én neked adom azt, majd én elintézem Nábóttot.

/8-9/ És levelet írt Aháb nevével, amelyet megpecsételt az ő gyűrűjével, és elküldte azt a levelet a véneknek és a főembereknek, akik Nábóttal egy városban laktak. És a levélben ezt írta, mondván: Hirdessetek böjtöt, és ültessétek Nábótot a nép élére.

Az ördögnek megint egy másik taktikája, hogy olyan híres-neves napot keressetek, amikor tiszteletet tudunk adni neki, mert az emberek majd irigykedni fognak rá. Senkinek nem tetszik, amikor a másikat illeti a tisztelet. Nekem járt volna, az gondolják, - engem soha nem tisztelt volna meg, szegény én.

/10/   “És ültessetek vele szembe két istentelen embert, akik tanúbizonyságot tegyenek ellene, mondván: Megszidalmaztad az Istent és a királyt. Azután vigyétek ki, és kövezzétek meg őt, hogy meghaljon.“

A Bibliát fogják most arra használni, hogy igazuk legyen abban, hogy megölhessék ezt az ártatlan embert. Hol kezdődött az egész? - Azzal az egy gondolattal, hogy nekem azt meg kellene szereznem és most a dolog még rosszabb lesz.

/12-13/ “Böjtöt hirdetének és ülteték Nábótot a nép élére.

Eljöve azután két istentelen ember, és leült vele szemben, és tanúbizonyságot tettek ez istentelen emberek Nábót ellen a nép előtt, mondván: Megszidalmazta Nábót az Istent és a királyt. Kivitték azért őt a városból, és megkövezék és meghala. “

Két hazug is bejön a történetbe! Mindketten hamis bizonyságot tettek Nábót ellen.

/14-15/ “Megüzenék Jézabelnek, mondván: Megköveztetett Nábót és meghalt.

Mikor pedig meghallotta Jézabel, hogy megköveztetett Nábót és meghalt, monda Jézabel Ahábnak: Kelj fel és foglald el a jezréelbeli Nábót szőlőjét, amelyet nem akart néked pénzért odaadni, mert nem él Nábót, hanem meghalt.“

Amikor Jézabel meghallotta, hogy mi történt, hogy Nábót meghalt, mondta az ő férjének, hogy: – Kicsikém kelj fel, és menj, szerezd meg a szőlődet!

/16/ “Mikor meghallotta Aháb, hogy Nábót meghalt, felkelt Aháb, hogy lemenjen a jezréelbeli Nábót szőlőjébe, és azt elfoglalja.”

Ördögi dolog ez, hazudozni, ölni, pusztítani, lopni. Ez az ördög munkája. Az egész egy gondolattal kezdődött. Ezt a gondolatot el is kaphatta volna. Nagyon könnyűvé teszed a helyzetedet, ha nem feltételezel az emberekről bizonyos dolgokat, hogy mit tegyenek neked.

Ne várj el tőlük semmit, hogy mit kellene az illetőnek tennie számodra. Hálás legyél mindenért, ez könnyebbé teszi az életedet, nem kell foglalkozni a folytatással.

A 19 év során, mióta itt vagyok, ez a legsúlyosabb probléma, amivel itt találkoztam, hogy – nekem mit kellene tennem, vagy mit nem kellene tennem. Vagy mi kellene, hogy történjen, vagy hogyan lesz az majd, mit fognak ott tenni majd neked.

Ezeket az emberek eltervezik az elméjükben és utána, annak úgy kell lenni. És ha nem úgy van, nem teszed azt, amit várnak tőled, akkor vége a világnak.

Megharagszanak rád, elcsüggednek és azután a telefonhoz nyúlnak, és akit csak tudnak, felhívnak, keresik kit lehetne még felhívni. Ez téves, nincs jogod arra, hogy ezt előre elvárd, hogy így legyen! Az ördögnek a legnagyobb eszköze arra, hogy viszálykodást szítson.

Aháb is rajtakaphatott volna ezeken a gondolatokon, amikor Nábót azt mondta neki, hogy nem adom. Akkor gondolhatta volna, hogy téves volt ezt így gondolni, hogy ez majd az enyém lesz. Megtérhetett volna ebből a téves gondolatból.

Az igazi probléma akkor kezdődött, amikor hazament és lefeküdt az ágyába és teljesen átadta magát az önsajnálatnak. Akkor szerezte meg magának az ördögöt. Azután az ördög Jézabelt ihlette meg, hogy kezdje sajnálni Ahábot. És miért kellett Nábótnak meghalni? Mert Aháb annyira gyötrődött.

A mi hústestünknek is van egy ilyen természete, mint Ahábnak! Mindent akar magának. Ha megadjuk magunkat az ördögnek, akkor ugyanez lesz a sorsunk.

Aháb pedig kiment a szőlőbe, hogy megnézze, hogyan veszi azt birtokba, miközben a családja siratja Nábótot, de ő nem törődött velük. Megnyitotta magát azoknak a gondolatoknak és érzéseknek, és ez lett a vége.

/17-19/

Nézd meg, hogy Isten nem Jézabelnek szólja az ítéletet. Önsajnálatból indul, saját magát kezdte sajnálni, és Aháb terhére írja Isten. És ő választotta a feleségét is. Tehát végül is az ő kára az, hogy a feleségét a palotába vitte. A feleség is ítéletet kap, de Aháb a bűnös, mert felelősséggel tartozik. A feleségnek az lett volna a feladata, hogy leállítsa a férjét.

Ugyanígy neked is részed van abban, hogy nem veszel partnerságot abban, ha valaki önsajnálatban van. Tudod, hogy a másik rosszban jár, nem veszel részt benne.

Isten Ahábot vonta felelősségre. Ő volt a király és a királynak kellett volna leállítani a gonoszságot. Annyira akarta azt a földet, hogy nem számított neki, hogy hogyan, csak megszerezze. Mondhatta volna a feleségének, hogy ne használd a pecsétemet, az egy királyi pecsét.

/20/

Hogy adta magát a gonoszságnak teljesen? Önsajnálatnak nyitotta meg magát.

/21-24/

Teljes családfáját elvesztette lefelé menően, nem maradt senkije és a családjában senkinek nem adatott meg az, hogy egy rendes temetést kapjon.

/25-27/

Megtért Aháb, megbánta. Mit gondol erről Isten? Döbbenetes mit szól Isten!

/28-29/

Isten kegyelmet gyakorolt az alázatossal. Mindenki számára igaz ez. Ennél rosszabb bűnöst nem lehetne találni, mint Aháb.

- Nézd meg Illés! Nem láttad, hogyan alázta meg magát Aháb előttem?

Tudod, mit teszek ezért, megengedem, hogy a teljes életét leélje és az ítélet nem fogja őt érni. Döbbenetes! Isten ezt cselekedte!

A kérdés úgy hangzik, hogy Isten kegyelmes volt vele? Igen.

Aháb rászolgált erre a kegyelemre? Nem!

Zsákba öltözött, levetette a királyi ruháját és megkötözte magát. Hosszú sorát lehetne írni azoknak, akiket ő meggyilkolt. Nem volt hozzá hasonló gonosz király. De mikor felhagyott a duzzogással és azzal, hogy sajnálja magát, és hogy úgy érezné, hogy valaki tartozik neki azzal a dologgal, megtért abból és – Uram legyél irgalmas hozzám! – alapvetően ezt mondta. Tudta az ember már, hogy ítélet következik. Istennek az irgalma egy ajándék és örökkévaló az Ő irgalma.

Fogjuk folytatni a tanítást, és áldottak lehetünk, mert van mit köszönnünk Istennek! Megáldotta az életedet és jobbá tette, az életünk feljebb emelkedett és ez egy folyamat, egyre inkább feljebb emel minket Isten.

Ezek a dolgok azt szolgálják, hogy megvilágosodjunk.

Mondja mindenki: Ezentúl jobban teszem, nem duzzogok az ágyban, sem magamat, sem mást nem fogok sajnálni.

Dicsérjük az Urat! Ámen!

Csodálatos időket tölthettünk Izraelben, sok mindent láthattunk a szemeinkkel, hogy megtörténnek, részesei lehettünk Isten kegyelmének, és mindannyian részesei vagytok ennek a munkának. A kintiek is elfogadták a Szent Szellem közösséget. Hármasával, négyesével jöttek és elfogadták. Izraelnek az északi részén szolgáltunk, nagyon sok magot vethettünk, meglátjuk majd a folytatását.

A november 2-i izraeli út időpontjában megváltozik, a Győriek 10-17-ig mehetnek majd. A másik csapat pedig december–január körül indul, mert a szállodák már most megteltek, szállodai helyhiány van.

Dicsőség Istennek! Ámen!BÉKEVÁR FŐOLDAL