2009.02.26.

CSELEKEDJ HITTEL!

Jegyzet Jim Sanders tanításából
2009. február 22.

  

Egy adománygyűjtésre hívta fel az Úr a figyelmet, ehhez a következő Igét adja:

Példabeszédek 3/9-10 “Tiszteld az Urat a te vagyonodból, a te egész jövedelmed zsengéjéből.

Ekképpen megtelnek a te csűreid bőséggel, és musttal áradnak el sajtód vályúi.”

Mindig meg van annak az oka, hogy az Úr mit miért tesz. Az elmúlt héten beszéltünk arról, hogy mi együtt támadtunk fel vele a halálból. Jézust Isten felemelte egy helyre, ez a mi helyünk, életünk Jézussal együtt.

Az ember pedig hall híreket, Magyarországról is. Mi pedig nem hiszünk ezeknek a híreknek, hanem életet fogunk szólni az anyagi életedhez.

Mindenképpen meg kell tennünk ezt a gyűjtést, mert az Úr elrendelte.

Nagyon szeretem ilyenkor idézni Lukács 6-ból is az Igét, hogy – adjatok és néktek is adatik, megnyomottat, megrázottat, és színig teltet adnak az emberek vissza a ti öletekbe. Mert amilyen mértékkel ti mértek, azzal a mértékkel mérnek vissza néktek.

A tanításokat hozni fogom továbbra is elétek, ma megint a hitről fogtok tanulni.

Úgy van ez, hogy vannak, akiknek az anyagi területen erős a hitük, másoknak a gyógyulásban erős a hitük, de nem annyira jól végzik a hit útját, pl. az anyagi területen, tehát minden területen meg kell erősödnünk. Lehetőséget ad nekünk ez a magvetés, hogy életet szóljunk az anyagi életedhez.

Az internet világában, ill. a gyülekezeteknek ugyanígy lehetőségük van, hogy becsatlakozzanak a hitükkel mindegy, hogy hol vannak a világban. Svédországban van egy nagy hallgatóságunk. Nem ismerek ott senkit. Kanadában vannak hallgatóink. A számlálásokból országos bontásokban látjuk, hogy hányan hallgatnak ott minket. 3000 felett van hallgatónk hetente. Fontosak a tanítások és kimennek a világba.

Köszönjük Mennyei Atyám, köszönjük Úr Jézus! Hatalmat veszünk az anyagi életek felett, azok a magok, amit ma vetnek, az lehetőséget ad, hogy minden kötést az életek felett megkössünk, az ördögnek a terveit megtiltjuk felettük és a pénznek, a gyarapodásnak megparancsoljuk, hogy hozzájuk jöjjön a Jézus Krisztus nevében!

Minden egyes blok és akadály eltűnik a gyülekezetek felett, a pásztorok felett, a gyülekezetek tagjai felett. Kiküldjük a szolgáló szellemeket, hogy menjenek ki és hozzák be a szükséges anyagiakat megsokszorozva. Jézus nevében!  Ámen!

Dicsőséget adunk Istennek!

Különböző forrásokból hallgattam a héten tanításokat és mindegyikből az csengett ki, hogy mindegyik ugyanazt mondja.

Jeremiás 1/10 “Lásd én e mai napon népek fölé és országok fölé rendellek téged, hogy gyomlálj, irts, pusztíts, rombolj, építs és plántálj!”

Az emberek, van, hogy nem értik meg, hogy miután újjászülettek nagyon fontos része az Úrral való együtt munkálásuknak, hogy az régi elképzeléseket le kell rombolni az elméjükben, és fel kell építeni az újakat, az Ige szerintieket.

II. Timótheus 3/16 “A teljes Írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre.”

A feddés és a kiigazításra azért van szükség, mert az emberekben az életük során kiépülnek különböző elképzeléseik, amikhez hasonlót sem hallott az ember. De az nem Isten Igéje, és amikor megfedded és kiigazítod őket, akkor elmennek egy másik gyülekezetbe.

Sok alapterületet beszélünk át, most pl. a hitről lesz szó. Ugyanez a helyzet a gyógyulás és a gyarapodás területén is. Nagyon sok elképzelés van, különböző helyzetekből gyűrűzik be ez az életünkbe, de azok nem Isten Igéi.

I. Korinthus 2/1-5 “Én is mikor hozzátok mentem, atyámfiai, nem azért mentem, hogy nagy ékesszólással, avagy bölcsességgel hirdessem néktek az Isten bizonyságtételét.

Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak tiköztetek, mint a Jézus Krisztusról, mégpedig mint megfeszítettről.

És én erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt jelentem meg köztetek.

És az én beszédem és az én prédikálásom nem emberi bölcsességnek hitető beszédeiben, hanem Szellemnek és erőnek megmutatásában állott:

Hogy a ti hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék.”

A ti hitetek ne emberi bölcsességen nyugodjék, hanem Isten erején.

A hitünk eljut egy olyan szintre, hogy nem csak Isten bölcsességén nyugszik, hanem Isten erején is, amely a Szent Szellemtől van.

Sokan mondják, hogy hallották a hit üzenetét, tisztában vagyunk a hit üzenetével, mégsem hoz a hitük eredményt az életükbe. Hisznek Istenben bizonyos dolgok vonatkozásában, de azok még nem jöttek valóságba az életükbe. Lehet, hogy régóta hisznek benne, de még mindig nem jött valóságba.

Lehet az ember egy olyan helyen a hitét tekintve, hogy a hite nem hoz eredményeket. Vagy jobbik esetben, hogy a hit eredményeket hoz az életükben. Legtöbbször, ha figyelmezünk a saját megvallásainkra, a nap során figyelünk arra, hogy mit beszélünk, akkor magunkat jól be tudjuk helyezni egy bizonyos helyre. Nem a reggeli megvallásaink határozzák meg hogy hol a hitünk, mint keresztényeknek, hanem hogy mit beszélünk napközben.

II. Korinthus 10/3-5 “Mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk,

Mert a mi hadviselésünk fegyverei nem testiek, hanem Isten által hatalmasak erősségek lerontására.

Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtvén minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak.”

Le kell rontani minden okoskodást és magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul kell ejteni ezeket a gondolatokat, hogy engedelmeskedjenek a Krisztusnak.

Tehát el kell jutnunk arra a helyre, hogy nagyon is tudatosulni kell magunkban, hogy mit is vallunk meg, és tudatosítani kell magunkban, hogy milyen dolgokat mondunk ki az életünkről. Tudatában kell lenni annak is, hogy mit mondunk ki a hitünkről.

És ezt pl. nem lehet kiejteni a szádon, hogy – tudod milyen szegények vagyunk mi.

Ez egy borzasztó dolog, mert így nem fog megváltozni semmi.

A megvallásaink, amelyek a helyzetünkkel kapcsolatosak, a körülményeink, a napközbeni kiszólásaink, hogy megengeded, hogy meglásd, hogy még nem vagy ott, akkor az csak színlelt, vagy megjátszott hit.

Tehát egy hamis hited van, amiről az emberek azt gondolják, hogy ott vagy, de valójában nem vagy ott. Magadat tehát meg kell határozni, hogy hol vagy a hitedben és ezt úgy tudod megtenni, ha meghallgatod, hogy mit beszélsz.

Mert az igaz hitből él! Az igaz hitből jár! Az Ige mondja, hogy hit nélkül nem tudunk tetszésére lenni Istennek. És az a győzedelem, ami legyőzte a világot, az a mi hitünk. Mi győztesek akarunk lenni a hitünk által. Tudnunk kell akkor, hogy mit is jelent az, hogy hitünk van. És nem azt jelenti, amit az elmúlt év során hallottál róla, hanem azt, amit ma teszel. Ez teszi a hitedet hatékonnyá.

Róma 10/13 “Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik.”

Volt egy álmom. Álmomban muszlin hitűek előtt voltam és mondtam nekik, hogy – csak hívják segítségül az Úr nevét és megtartatnak.

Nagyon egyszerű dolog üdvözülni, csak az Úr nevét kell segítségül hívni. Sokkal nehezebb dolog egy üdvözült életet élni, mert ez az üdvözült élet csak hit által jön elő.

/14/ “Mimódon hívják azért segítségül azt, akiben nem hisznek?”

Vagyis az első hely, ahová el kell jutni, - hogy hiszünk.

És többről van szó, mint hogy csak kijelentjük, hogy hiszünk Istenben, mert a bűnösök is hisznek Istenben.

“Mimódon hisznek pedig abban, aki felől nem hallottak? Mimódon hallanának pedig prédikáló nélkül?”

Addig, amíg nem hallod a helyes dolgokat, addig az, amiben hiszel, nem lesz jó hatással az életedre.

Tehát, hogy miben is hiszünk, erről beszélek, ahhoz kell, hogy halljuk a helyes dolgot. Mert annyi hang érint meg minket kint a világban. Ha a TV-t nézzük, a híreket hallgatjuk, olvassuk az újságot, vagy hallgatjuk a vezetőség beszédeit, annyiféle hang jön hozzánk.

És a hitünket tekintve nem mindegy, hogy melyik hangot halljuk meg, melyikre figyelmezünk. Mimódon hisznek abban, aki felől nem hallottak, kérdezi az Ige. Azzal kapcsolatban figyelmeztet minket az Ige, amit Isten mond. Ha valamit hallok azon kívül, amit Isten mondott nekem és gyakrabban hallom annál, amit Isten mond, akkor valószínűleg előbb-utóbb eljutok arra a helyre, hogy abban fogok hinni, amit oly gyakran hallottam. Így működnek pl. a politikai kampányok.

Ezért költenek oly sok pénzt ezekre a kampányokra. És ennek az az oka, hogy Isten úgy tervezte a hitünket, hogy azáltal épül ki, amit hallunk. Az isteni fajta hit abból épül ki, amit Isten mond nekünk. A világi hit pedig abból épül ki, amit a világ mond nekünk.

Mimódon hallanának pedig prédikáló nélkül. Valaki tehát kell, hogy szólja nekik, vagy neked Isten Igéjét. Olyan prédikátorról beszélek, aki az örömhírt hirdeti neked.

/15/ “Mimódon prédikálnak pedig, ha el nem küldetnek? Amiképpen meg van írva: Mily szépek a békességet hirdetők lábai, akik jókat hirdetnek!”

Azokról a prédikátorokról beszélek, akik az örömhírt hirdetik.

Az emberekben kiépül egy olyan magatartásforma, hogy azt hiszik, van annál fontosabb, mint Isten Igéje. Ezért elmennek olyan helyekre, ahol mást is hallanak, mint Isten Igéjét, és mást hallanak, nem Isten Igéjét.

Ha ere tervezett minket Isten, hogy az Igét halljuk és újra halljuk, és ha olyan dolgokat hallgatsz, ami nem Isten Igéje, abban is hinni fogsz.

Ezért olyan fontos, hogy a jó dolgokat, a helyes dolgokat halljad. És a hit az, ami Isten Igéjének a hallását, és hallását előhozza. Megváltoztat valamit ott belül.

Szeretném elmondani itt nektek, hogy a hit egy cselekedet is egyben, amely cselekedet meghozza, megtermi azt a bizonyos dolgot ott kint a láthatóban. Az Evangéliumról beszélünk, amely jó dolgokat, örömhíreket terjeszt. Az Evangélium nem a rossz dolgok hirdetése. Az Evangélium az örömhírnek a hangzatos hirdetése. Tehát pl. ha valaki azt mondja, hogy

 – majd Isten megtanít téged valamire azáltal, hogy hoz rád egy betegséget,

vagy pl. - Isten elvitt téged egy nehéz helyre, hogy itt ezen a nehéz helyen megtanítson téged valamire.

Ez nem az Evangélium! Az Evangélium örömhír sorozata annak, amit Jézus tett értünk, a világért.

/16/ “De nem mindenki engedelmeskedett az Evangéliumnak. Mert Ézsaiás azt mondja: Uram! Kicsoda hitt a mi beszédünknek?”

/17/ “Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéjéből.”

Ha megnézzük az előző verseket sorban, akkor tisztán látjuk azt, hogy az, amiben hiszünk, az attól függ, hogy mit is hallunk.

És amiben hiszünk, azt pedig szavakkal tudjuk kifejezni. Hogy mit is hallunk, az befolyással lesz arra, hogy miben hiszünk.

Most megpróbálom elkülöníteni a hitet és azt, hogy miben hiszünk, mert a kettő nem ugyanaz. És ez nagyon fontos és mindjárt ki fog tisztulni mindenkinek. Ha nap mint nap hallod az Igét, akkor valami ki fog épülni benned. Valami hatással lesz a bensődre, az a hitrendszer, amiben hiszel. Megmondom nektek, hogy mi mennyire hiszünk ebben. Az Ige folytonosan megy a házunkban. Állandóan! Mindegy, hogy éppen nem hallgatok oda, akkor is hangzik az Ige. És nem szabad abba a csapdába esni, hogy legyintesz, és azt mondod, hogy – óh, ezt már hallottam.

Ma meghallottad-e? Ez a kérdés.

Mit jelent az, hogy megalapozni a szívünket? Azt jelenti, hogy megalapozni azt a hitrendszert, amiben hiszünk. Kicsit megint elészaladtam a jegyzeteimnek.

Nem leszel képes kilépni akkor hitben addig, amíg meg nem erősítetted azt a hitrendszert, amiben hiszel. Mindig elgondolkodom azon, hogy hogyan voltam én akkor képes arra, hogy otthagytam a munkahelyemet, a megélhetésemet, mindent és felszálltam az első gépre és eljöttem abból az országból. Három évig jött az Ige belém éjjel-nappal a Biblia iskolában.  Mindaddig, amíg az én hitemnek a rendszere felemelkedett oda, hogy képes voltam megcselekedni és eljönni. Az első évben, vagy a másodikban is megtehettem volna, de felépítettem azt, amiben hiszek. És a hitem volt az a cselekedet. A hit az egy cselekedet is egyben, meg kellett cselekedni azt. Egyáltalán nem zavart, amit teszek. Nem tekintettem hátra, nem gondolkodtam a részleteken, mentem egyenesen előre. Ha valamiben akarunk hinni, akkor hallgatnunk kell Isten Igéjét.

Ha elmegyünk a gyülekezetbe, és ott látjuk, hogy Isten nem gyógyított meg mindenkit, és esetleg oda jut a hited, arra a következtetésre, hogy Isten nem gyógyít meg mindenkit, akkor így hiszel ebben a gyülekezetben.

Mi van akkor, ha egy olyan gyülekezetbe jársz, ahol azt tanítják, hogy Isten a tragédiákat arra használja, hogy téged valamire megtanítson? És ha ezt évek hosszú során újra és újra hallod, akkor ebbe fog kiépülni a hitrendszered.

Hallgass meg más keresztényeket is. Az egyik ilyen külsős keresztény azt mondta az egyik pásztorunknak, ha nem cselekszed meg Isten akaratát, akkor a tüzes tóba leszel vetve a végén. - Isten a keresztényeket nem fogja a tüzes tóba vetni! Sőt a fehér trón előtti ítéletnél sem kell megállni a keresztényeknek. De sajnos ilyen dolgokat hirdetnek a keresztényeknek.

A keresztényeknek egy folyamaton kell végigmenniük, először egy csomó dolgot el kell hagyniuk, hogy abba már ne higgyenek, mielőtt azt az igaz hitet ki tudják építeni.

A Biblia iskolába jártam 2000 hívővel együtt. Nekem nem kellett semmit elhagynom, elfelejtenem, mert én semmiben nem hittem előtte, nem úgy, mint sokan mások ott. Olyan sok hitetlenséggel teljes és megfertőzött tanítás éri az embereket, hogy hosszú évek kellenek ahhoz, hogy azt kimossa magából.

Egyetlen módon lehet ezt megtenni, - úgy, hogy az Ige teljesen átmos bennünket, és a másikat kiszivárogtatja belőlünk. Le kell csapolni a másikat. Olyan ez, hogy olvasod a Bibliát és olvasod, és úgy kezdesz eltelni vele, mint amikor a lefolyó eldugul, és nem tud kifolyni. A mi hitrendszerünknek abban kell kiépülnie, amit Isten mond rólunk. Egyetlen egy helyről lehet ezt megszerezni, el kell mennünk Isten Igéjéhez. Mert azt akarjuk, hogy a mi hitünk, hogy miben hiszünk, az onnan jöjjön.

A hit úgy határozható meg, hogy az egyben egy cselekedet is. Az, hogy miben hiszünk, az onnan jön, hogy mit hallunk. A hit pedig az a cselekedet, amit az alapján teszünk meg, amit hallottunk. Tehát ha hallod és hallod de soha nem követi azt egy cselekedet, az alapján, amiben már hiszel, akkor ez a ciklus aminek meg kell lenni, hogy hiszünk benne és azután egy cselekedet, az a hit az nem teljes. Akkor a hited csak egy akadémikus tudáson alapszik, hogy – mit mondott Isten erről és arról, lehet, hogy ezt kiválóan tudod, de a hited nem Isten erején alapszik!

Érted-e? Tehát hallani és hallani és hallani kell addig, amíg azt el nem hiszed. És amikor a hited úgy kiépül, hogy azt teljesen elhitted, akkor az hoz magával egy cselekedetet és így lesz teljes a hit ciklus, a cselekedettel.

Azáltal, hogy mit hiszel, az hozza a cselekedetet, és ez hozza elő a teljes kört. Amiben hiszünk, az hozza a cselekedetet, és akkor tud kiáradni Isten ereje arra a cselekedetre. Tehát nem csak az, hogy miben hiszünk belül, hanem az a cselekedet, amit az alapján megteszel, ami kívülről látható, az hozza Isten erejét mozgásba. Munkálkodik kívül a világban, ahol meg tudnak változni a dolgok. A hitet erre tervezte Isten, arra adta, hogy az életünk dolgai megváltozzanak általa. Nem csak, hogy a rossz dolgok változzanak jóra, hanem mi magunk is változzunk hitről hitre és dicsőségről dicsőségre. Egyik szintről fel a következő szintre. Nem csak arra van a hitünk, hogy a nem kívánatos körülményeink megváltozzanak általa. Isten a hitet arra is tervezte, hogy minket megváltoztasson és szintről szintre, hitről hitre, dicsőségről dicsőségre egyre közelebb kerüljünk az Ő orcájához, ábrázatához elváltozzunk. És hogy minket arra használjon, hogy az Ő akaratát megcselekedje.

A hit tehát a végső cselekedetet is magába foglalja, ami annak a következménye, amit az illető hall és hall, mígnem a végén hisz benne. Amíg ez nem épül ki, addig az embernek csak egy színlelt, vagy tettetett hite van, amit onnan lehet felismerni, hogy nem hozza meg a kívánt eredményt.

Biztos itt is vannak közöttünk olyanok, akik hittek valamiben, de a hitük nem hozta meg azt a kívánt eredményt, amiben hittek.

Isten a hitet nem úgy tervezte, hogy ne teremjen nekünk, hanem arra tervezte nekünk a hitet, hogy a Krisztusban nekünk tett összes ígéretet valóságba hozza. Istennek valamennyi ígérete Krisztusban – Igen és Ámen! Ez mit jelent? Hogy Isten soha nem fog egyetlen ígéretére sem nemet mondani!

Azért mert tudjuk, hogy a hitünk hallásból és hallásból van, ez nem jelenti automatikusan azt, hogy valaki magához tudja ölelni a hitet, mint egy életformát.

Valaki azt mondja, hogy – én hiszem, amit ír a Biblia, az még nem azt jelenti, hogy az életében, mint cselekedeteket meg is éli és be is építi az életébe ezeket.

Valaki mondhatja, hogy hiszem, hogy Isten gyógyít. Hiszem, hogy Isten megszabadít, hiszem, hogy Isten megáld és meg akar áldani, de mégis egy sem termett meg az ő életében. És ez azért van, mert ugyan hitték, hogy ez így van, de a hitük alapján nem cselekedtek, hogy az valóságba tudott volna jönni az életükben. El kell jutni arra a helyre, hogy senki másra nem tekintek, hanem meg fogom azt cselekedni, amit a Szent Szellem mutat nekem.  És ez fogja kitermelni azt a hitet, ami előhozza Isten erejét, és ezen a helyen akarunk lenni. Az Úrnak bizonyságai akarunk lenni. Be akarjuk mutatni az Ő erejét a világnak. El akarunk jutni erre a helyre. Meg fogom nektek mutatni, hogy lehet erre a helyre eljutni. Mindaz, amit Isten a Bibliában leír, az számodra hoz egy döntéshozatalt. Neked döntened kell, hogy az alapján hajlandó vagy-e cselekedni, vagy nem.

Ma meg foglak benneteket tanítani arra, hogy hogyan lehet ezt a rendszert, amiben élünk és hiszünk úgy felépíteni és megerősíteni, hogy meg tudd teremni Isten erejét az életedben, vagyis fogod látni a végeredményeket. Ezért hangsúlyozom még egyszer, hogy az amiben hiszünk, honnan származik: - onnan, hogy halljuk és halljuk és halljuk Isten Igéjét.

Valami nagyon fontos itt. Isten cselekszik úgy is, hogy szól nekünk a Szent Szelleme által, de az mindig egyezségben lesz, és egyet mond az Ő Igéjével. És amikor azon cselekszel, akkor fogja elárasztani azt az erőt, amit az hoz, hogy engedelmes voltál az Igének. Az egész hová kanyarodik vissza? Oda hogy miben is hiszünk.

Ma ezen munkálkodunk, hogy miben is hiszünk!

Ezért kell ezeket az üzeneteket újra és újra meghallgatni.

És most ellapozunk a

Zsidó 4/1 “Óvakodjunk tehát, hogy mivel megvan az Ő nyugodalmába való bemenetel ígérete, nehogy valaki közületek későn jöttnek számítson. “

Itt az Ábrahámi ígéretre utal Isten, amit ígért az egész Izrael népének, de mivel engedetlenek voltak, ezért nem tudtak bemenni ezekbe az ígéretekbe. Istennek a mi számunkra, - a ma számára is meg van a nyugodalomba való bemenetel ígérete.

A Kánaán földje, amit nekik ígért, az nem a mennybe való bemenetelt jelentette, mert a Kánaán földjén ott voltak az ellenségek, akiket le kellett győzni, a mennyben pedig nincs ellenség. Hanem a megváltásunknak egy képe és mindazoknak az ígérete, amit Isten akar, hogy a birtokunkba vegyünk.

- Ellenségek vannak azon a földön, akik ellensége Istennek. Mit kell tehát tennünk? Ki kell kergetni azokat a mi földről!

Vegyük a példát. Van jogunk a gyógyuláshoz, meg van a jogunk a gyarapodáshoz. Meg van a jogunk, hogy minden szükség nélkül éljünk, hogy minden szükségünk be van töltve. Meg van a jogunk, hogy örömben éljünk és az elménknek teljes békességében éljünk.  Isten azt mondja, hogy ezeket nekünk adta. Te mindent megkaphatsz, amiért Jézus a kereszten meghalt, hogy azt neked adja.

És neked is meg van az a föld, amihez jogod van, mert Isten azt a földet neked adta. De vannak ellenségek itt, ugyanúgy, mint annak idején a Kánaán földjén, és ezeket hit által kell kiűznünk a földünkről. Azt hiszem, hogy nagyon könnyű a dolgunk, mert Jézus már legyőzte ezeket az ellenségeket, és azon a napon, amikor újjászülettél, akkor az egészet megkaptad, vagyis az ott van. Tehát nem csak a mennyre szól és terjed ki a megváltásunk, hanem az ittre, a mostra a mára is kiterjed a teljes megváltásunk. Mert nékünk is hirdettetett az Evangélium, vagyis az örömhír, miképpen azoknak. De nékik nem használt a hallott Ige, mivel nem párosították hittel azok, akik hallották.

Mindig mondom az akadémikusoknak, hogy olvashatod héberül, vagy bármilyen nyelven az Igét nem fog segíteni. Lehetséges, hogy az illető minden vasárnap bejön a gyülekezetbe és hallja és hallja az Igét, eljut arra a helyre, hogy ki meri jelenteni, hogy igen én hiszek ebben, és kisétál az ajtón és soha nem lesz az a hasznára, amit hallott. Hogy lehet ez? Úgy, hogy nem figyelmezett az illető.

Példabeszédek 4/20-22-ben figyelmeztet minket a Mennyei Atya, hogy – fiam az én szavaimra figyelmezz, az én szavaimra hajtsad a te füledet. El ne távozzon az Ige a te szemeidtől, őrizd ezeket a te szívedben, mert életük ez azoknak, akik megnyerik és egész testüknek egészség. Gyógyszer! Azok a szavak, beszédek! A többi beszédet pedig ki kell zárni onnan, hogy megvédelmezzük a szívünket az élet dolgaitól. Tehát a szellemünket meg kell védelmezni, másrészt az elménknek is nagyon sok köze van hozzá.

Visszakanyarodva, nem vegyítették hittel, amit hallottak. Vagyis az emberek nem hallgatnak, nem figyelmeznek, hanem csak arra figyelmeznek, amit az elméjük mond nekik, mit beszél hozzájuk az elme. A többire nem gondolnak. Egy dicsőséges üzenet jön elő, és akkor megkérdezed, hogy miről is prédikált az illető, és azt már nem tudja.

Nem hallották igazán. Tehát amit hallott, az nem volt kihatással a hitrendszerére pozitív irányban.

Mi nem akarunk ilyenek lenni, hogy idejövünk és semmit nem hallunk meg.

Ezért vannak a hanganyag hordozóink, hogy meg lehessen hallgatni a tanításokat újból és újból.

Amit hallottak nem használták arra, hogy Istentől azokat az áldásokat ki is járják vele. Nem párosították hittel, vagyis nem párosították cselekedetekkel.  Az ember eljuthat arra a helyre, hogy hiszi, hogy Isten a gyógyítója, de soha nem gyógyult meg.

Az Úr emlékezetembe hozott valamit Hagin testvérről. Egy alkalmon volt, és ahogy ment el jött hozzá egy asszony és mondta neki, hogy látod Hagin testvér, új cipőm van. Haginnak ez nem mondott semmit elsőre. Mondta ez a nő neki, hogy soha életemben nem volt új cipőm, mert deformált volt a lába, és nem tudott cipőt húzni rá. Annak idején még az orsós magnótekercsek mentek, mivel nem tudott elmenni otthonról egész nap hallgatta ezeket a hangfelvételeket mindennap 10-14 órát naponta, hat hónapon keresztül.

És az egyik reggelen arra ébred, hogy a két lábfeje tökéletesen egyforma és egészséges volt. Mi lett volna, ha 1-2 nappal hamarabb abbahagyja az Igehallgatást? De végül is beleépült a hitrendszerébe. Neked is egy napon beleilleszkedik oda minden apró részletében és meg fogod látni az életedben kívül is.

Ugyanez a helyzet. Valaki hiheti, hogy Isten gyarapítani szeretné őt, mégis úgy éli le az életét, hogy ezt soha nem tapasztalja meg. Miért nem? Mert nem ötvözték a cselekedettel.

/2/ “ Mert nékünk is hirdettetett az Evangélium miképpen azoknak, de nékik nem használt a hallott Ige, mivel nem párosították hittel azok, akik hallották.”

Az emberek mondják, hogy – igen én hiszek az imádságban, és az imádság megváltoztat dolgokat, - de az én életemben nem változtatta meg. Miért?

A fő oka ennek, hogy nem is imádkozol. Ezért nem változott meg semmi az életedben, mert ha imádkozol, az meg fogja változtatni a dolgokat az életedben, ha azt párosítod Isten Igéjével. Ezért vannak az imakönyveink.  Terjeszteni kell azokat, mert szükségünk van az Igére, és tudnunk kell, hogy hogyan kell az Ige szerint imádkozni, ötvözni kell. Isten nem képes magát megtagadni, hogy ne cselekedje meg, ha az Igéje már kint van.

Emlékeztek, hogy a Jeremiás 1/10-el kezdtük.

Egyik kedvenc Igém, és a 12-es így folytatja “És monda nékem az Úr: Jól láttál, mert gondom van az én Igémre, hogy beteljesítsem azt.”

Dicsérjük Őt ezért.

Vagyis ki kell helyezni oda az Igét. A fő dolog, amit ma érteni kell, hogy ahhoz, amiben hiszünk, hozzá kell párosítani a cselekedeteinket is.

Amikor én azt mondtam hosszú évekig, hogy meg kell alapozni a szívünket az Igével, - ezt értettem alatta.

Hallották az emberek az Igét már eleget, de nem hozták meg a döntést, hogy aszerint fognak cselekedni is.

Látnunk kell tehát, hogy halljuk az Igét, az megalapozza azt, amiben hiszünk és azután annak hoznia kell magával egy cselekedetet!

Egy nagyon jó példát fogunk itt látni:

Máté 9/27-29 “És mikor Jézus tovább ment onnét, két vak követé Őt, kiáltozva és ezt mondva. Könyörülj rajtunk, Dávidnak fia!

Mikor pedig beméne a házba, odamenének hozzá a vakok, és monda nékik Jézus: Hiszitek-e, hogy én azt megcselekedhetem? Mondának néki: Igen, Uram.

Akkor illeté az ő szemeiket mondván: Legyen néktek a ti hitetek szerint. “

Jézus mit kérdezett? - Hogy hiszitek-e?

Valamit előtte hallani kellett ezeknek a vakoknak, hogy ez a hitük megkerekedett. Valamit kellett hallaniuk, ami ezt a hitet teremtette bennük. Hallották, hogy a Jézus gyógyít.

Sokan vannak, akik úgy jönnek el az alkalmainkra, hogy hallották, hogy mások meggyógyultak és ez a hit elég arra, hogy jönnek és meggyógyulnak.

29-es versben mondja nékik Jézus, hogy – Legyen néktek a ti hitetek szerint.

Jézus megkérdezte őket: Hiszitek-e? - Igen!

Vannak olyanok, akik csak azért jönnek, hogy megnézzék, hogy vajon Isten megcselekszi-e, de nem igazán hittel jönnek. Lehet, hogy az a kíváncsiság hozta őket, hogy na vajon mire képes ez a prédikátor.

De ezek a vakok olyan hittel jöttek, hogy hallották, hogy Jézus gyógyít.

Amit szeretnénk, ha itt látnátok, az két dolog, az egyik, hogy hiszünk benne, a másik, hogy cselekszünk az alapján.

A két vaknak is ezek a lépések vezettek a gyógyulásukhoz. A hitüket cselekedetekben fejezték ki. Követték Jézust. Az nem könnyű egy vaknak követni valakit. Ha nem követték volna Jézust a vakságuk ellenére, akkor valószínűleg vakon halnak meg. De amikor hallották, hogy Jézus gyógyít, halljuk, hogy Jézus gyarapodásra vezeti az életünket, ez jó hír, hogy Jézus megnyitja az áldások csatornáját. Kell, hogy legyen itt mellé egy hit, hogy hiszünk abban. És miután hiszünk benne, kell, hogy legyen egy cselekedet rész, hogy meg is cselekedjük azt. Mit mondott Malakiásban?

Hogy amikor behozzátok az én tárházamba a tizedeteket, akkor nyitom meg a mennynek az ajtaját számotokra. Olyan bőséges áldás, amit nem is lesztek képesek befogadni.

De én készen állok erre, ti is készen álltok már biztos erre.

Legyen neked a te hited szerint, mondja Jézus.

Jézus nekik is azt mondta, hogy mivel követtetek engem és hittetek bennem, megérintette a szemüket és azok megnyíltak.

Ma ugyanez a helyzet, legyen neked a te hited szerint. Mit jelent ez? - A te cselekedeted szerint lesz neked.

Hányan vannak azok, akik cselekedeteket is tűztek a hitük mellé. Ha megalapoztad azt a szívedben, és úgy hiszel, hogy mellé cselekedeteket is mersz odahelyezni, az hozza működésbe Isten erejét.

Mindenki mondja: - én nem csak egy hívő vagyok, hanem Isten Igéjének a cselekvője vagyok. Hiszem Isten Igéjét a szívemben, ott van Isten Igéje és azt is hiszem, hogy ha Isten Igéjét cselekszem, működésbe hozom az erőt. És ez a hit, ami gyümölcsöt hoz az életemben. Isten minden ígéretét valóságba hozza.  Ámen.

Ez azt jelenti, hogy Isten minden áldásai megjöhetnek az életemben. Valamennyi!

Tehát a hit összefoglalva magába foglalja azt, amit hiszünk és azt, ami alapján cselekszünk.

Jakab 2/17 “Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek meghalt önmagában.”

Azonképpen az is, amiben hiszünk, ha nincsenek mellé cselekedeteink, az halott önmagában.

Ha az, amiben hiszünk nincsenek cselekedetei, akkor erő nélkül van az életünkben.

Ha hajlandó vagyok arra, hogy követem a Szent Szellemet engedelmesen, ha hajlandó vagyok arra, hogy szeressek és megbocsássak, ezen a ponton már hiszem azt, hogy hajlandó vagyok arra, hogy engedelmes legyek.

Ha nem vagyok hajlandó, akkor az, amiben hiszek, az nem elég erős. És akkor, amiben hiszek, azt meg kell erősítenem. Ha az, amiben hiszek, nem elég erős ahhoz, hogy megcselekedjem, akkor nincs elég erős hitem.

Nagyon könnyű az ellenségnek bizonyos dolgokból kibeszélni minket. Nagyon könnyű neki megtéveszteni minket, hazudni nekünk, hogy teljesen leállítson minket. De amikor az, amiben hiszünk annyira erős, hogy az alapján cselekszünk is, akkor mindegy, hogy mik a körülmények, mindegy mit mondanak a hírekben, és mindegy mit mond a világ és a média, hozzáteszem a cselekedeteimet ahhoz, amiben hiszek. Hitet adok a szívemben ahhoz, amit hiszek, és akkor fogom meglátni Isten erejét az életemben. Ha elég erősen hiszek, akkor nem fogok kifogásokat keresni arra, hogy miért nem imádkozom és kifogásokat és érveléseket arra, hogy miért nem járok gyülekezetbe. És hozom az érveimet arra, hogy miért nem fogok megbocsátani. Azt fogod találni, hogy minden kifogás elesik, és nem marad semmi, csak amiben hiszünk és a hitünk, a hitünk pedig magába foglalja a cselekedetet is.

És mi fog történni? - Isten meg fog látogatni. Ez fog történni! És Isten, hasonlóan a jó magyar ember szokásaihoz, ha látogatóba megy, akkor hoz magával valamit.

És mi szeretnénk ebből a látogatásból.

Mondom nektek, hogy én is sokszor rácsodálkozom, hogy hogyan voltam képes akkor fiatal koromban azt megcselekedni, hogy eljöttem csak úgy a semmivel és meg volt a belém épített célrendszer.

Lehet, hogy neked is meg volt az elszántságod, hogy megcselekszel valamit, és az ördög kiérvelgetett belőle.

Róma 12/2 “És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek a megújulása által. “

Az elme megújítása azt jelenti, hogy elkezdesz egy új módon gondolkodni és így bizonyítod be és vizsgálod meg, hogy mi a jó.

Amikor elmentem a Biblia iskolába, akkor Istennek nem a tökéletes akaratában voltam, hanem azon a napon Istennek a jó akaratában voltam.

Azután ahogy tovább léptem az Ő elfogadható akaratába kerültem.

Mikor Európába kerültem, akkor még mindig nem voltam Isten tökéletes akaratába, de az elfogadó akaratában voltam. És akkor kerültem bele, és most itt vagyok, az Ő tökéletes akaratába.

És ennek oka pl. hogy Isten nem ken fel csecsemőket. Tizennyolc éve szolgálta Hagin az Urat, amikor megdöbbenésére azt mondta neki az Úr, hogy most kerültél a szolgálatodnak az első fázisába. És hozzátette azt is az Úr, hogy a legtöbb szolgáló nem kerül még a szolgálatának az első szakaszába sem.

Ennek oka először is, hogy az első tizenkét évet pásztorlással töltötte és Isten soha nem hívta el arra, hogy pásztoroljon. És mondhatja az ember, hogy miért? - Azért, mert nem volt ott a hite, hogy rögtön kilépjen ahhoz, amit tudott, hogy tennie kell. Vagyis egy csecsemőkori állapotában volt. A kenet kell hozzá, hogy az ember tudja, hogy hogyan kell mozduljon.

Volt egy híres mondás, ami nálam is nagyon jól bevált, hogy nem tanulhatod meg a pilótaságot egy kamionsofőr mellett.

Egy szolgálóról beszél Jim Sanders, aki elvégezte a Biblia iskolát, akkor velem akart lenni, mondtam, hogy nem így van jól, hanem egy evangélistához kell elmenned. Ott is működött a tudás szavának ajándéka, de teljesen másként, mint velem, megtanulta tőle. Megszerezte az igei tudást és utána egy evangélista mellett megtanulta azt, hogy hogyan kell a kenetben mozdulni.

Három hónapot kellett imádkoznia, mielőtt ezt eldöntötte, hogy igazam van, hogy valóban ott a helye és oda kell menjen.

Mindannyiunkkal így van ez, hogy most a helyes helyen vagyunk, a jó helyen, de a lényeg, hogy most a helyünkön is maradjunk. Ne engedjük meg, hogy az ördög kibeszéljen a helyünkről, vagyis hogy elhagyjuk a helyünket.

Az pedig egy nagy csoda, amink van jelen pillanatban. És amíg nem építjük ki ezt a rendszert, hogy miben is hiszünk, addig az ördögnek könnyebb dolga van és utánunk van. És most, hogy már nem illeszkedünk oda be, azok, akik más dolgokba hisznek azoknak el kell úgymond felejteniük azokat a dolgokat, és el kell kezdeni tanulni ezeket.

Ha az ember megkoronázta magát királyként azokkal a téves dolgokkal, akkor nehéz dolga lesz.

Tehát az időnknek java részét azzal kell tölteni, hogy elfelejtsük azokat a tévesen beidegződött dolgokat. És nagyon kevesen vannak azok, akik alázatot öltenek úgy magukra, hogy ezt megteszik. És nagyon nagy szerencsénk volt az, hogy onnan az aljáról, a semmiből kezdhettük.

Isten megvédelmezett minket. És mit kell tennünk ezzel kapcsolatban? Meg kell köszönnünk Istennek!

Az Úr most hozta emlékezetembe Hagin testvért és azt az álmot, amit Erzsébet álmodott vele, egy hosszú-hosszú asztalnál álltak két oldalt az emberek és ő is az asztalhoz jött és rátekintett Erzsébetre, és azért nézett rá, mert ő egy idővégi szolgáló volt, a neve János kellett volna, hogy legyen, mint Keresztelő Jánosé is János volt, előfutára volt az Úr Jézus Krisztus eljövetelének, ami ez alkalommal a gyülekezet elragadása lesz. A könyveit mind olvassák a mennyben is. És meg akarta tekinteni ki az, aki ezt magyar nyelven végzi, és ugyanez a helyzet az összes többi külföldi nyelvvel is. Abban az időben vagyunk, ahol Izrael és izraeliek vannak felkészítve, hogy ők is valószínűleg hirdessék majd az Evangéliumot, mert az utolsó napokban vagyunk. És egy hatalmas áradás van köztük is, és nagyon sokat kell megtanulniuk nagyon rövid idő alatt.

De ez az, amit láttam az előbb, és köszönjük az Úrnak azt az áldását, hogy megengedte, lehetővé tette, hogy minket így használ, ezen a helyen, felkent minket és örökkévalóságban áldás leszünk, és áldottak lehetünk ezekért a lehetőségekért, hogy az Igében így tudott használni minket. Köszönjük ezt az Atyának Jézus nevében!

Nagyon jó munkát végeztetek az imádsággal  és az Úr már használ benneteket nagyon különleges utakon. Joo C. is mondta, hogy nem is tudjátok igazán, hogy mi az, amit elvégeztetek. Dicsérjük az Urat ezért, ez hatalmas dolog, van mit köszönnünk az Úrnak!

Köszönöm Úr Jézus Krisztus!                                  Ámen!BÉKEVÁR FŐOLDAL