2009.02.17.

A HÚSVÉT ÜZENETE

Jegyzetek Jim Sanders tanításából
2009. február 15.

 

Egy könyvvel kedveskedünk ma nektek Gordon Lindsay első könyvével, ami az egyházunk kiadásában van: Sátán, bukott angyalok és démonok c. könyvével. Az egyik fordítónk, aki nagyon rég az Úr Jézus gyülekezeteibe, karizmatikus gyülekezetekbe és teljes evangéliumi körökbe járt előtte elmondta nekem, hogy amikor olvasta a könyvet, nagyon érdekes átlátást kapott, mert addig nem látta át, hogy mi is történt a mennyben a kezdetektől.

Gordon Lindsay, aki a Biblia iskolámnak az alapítója is volt egyben, három, négyszáz könyvet írt.

Ez nem egy hosszú könyv és egy jó átlátást ad arról, hogy a mennyben volt egy lázadás annak idején és ez Istennek az egész teremtését rossz irányba befolyásolta. Isten az angyali seregek egyharmadát ebben a lázadásban elvesztette, Isten ellen fordultak ezek az angyalok és Gordon Lindsay úgy hiszi, hogy Isten minket, embereket arra hívott el, hogy ezt az egyharmadnyi sereget pótoljuk.

Mi természetesen különbözünk az angyaloktól, hiszen újjáteremtett lényei vagyunk Istennek és a saját szellemével erősített meg minket Isten. Az angyali seregeknek kétharmad része Isten oldalán maradt. Isten mindezt a gonoszságot és az ördögnek munkáit, azért engedi meg a földön, hogy megláthassa az egész teremtett világ, hogy milyen lett volna akkor a kimenetel, ha az ördög kezébe kerül akkor Isten hatalma.

Ezt követően bejelentésekre kerül sor.

Bejelentések után: - Úgy hiszem, hogy az idén hatalmas áttörések lesznek az anyagi életünkben. Több áttörés is jött hozzánk egy napon belül, régi tisztázatlan dolgok rendeződtek.

Mi nem vagyunk a világból valók, Krisztus élete van bennünk és ezt meg kell, hogy lássa a világ. És nem úgy kell, hogy éljünk, ahogy a halott ember él. Erről is beszélek a mai napon, - a feltámadás erejéről.

A televízió számára előre kell készíteni a műsorokat, ezért ma a húsvét üzenetét, ünnepét fogjuk megélni és elmondani.

Nagyon fontos a mai üzenet. Lapozzunk az

Ap.Cs. 2/32 „Ezt a Jézust feltámasztotta az Isten, minek mi mindnyájan tanúbizonyságai vagyunk.”

Jézust nem csak azért támasztotta fel Isten, hogy Megváltónkká váljon, hanem azért, hogy elfoglalhasson egy bizonyos helyet. Mint az uraknak Ura és a királyok Királya.

A világban akármely hatalmasságban lévő soha nem fogja tudni elérni azt a helyet, ahová a Mennyei Atya az Úr Jézus Krisztusunkat helyezte, - a hatalom helyére.

/33/ „Annakokáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatván, és a megígért Szent Szellemet megnyervén az Atyától kitöltötte, amit ti most láttok és hallotok. „

Az Atyának a jobbján van felmagasztalva, először is az Urunk és üdvözítőnk, a megszabadítónk és gyógyítónk és a mindenünk!

Az Evangélium örömhíre, hogy nemcsak Őt támasztotta fel a halálból, hanem Ővele együtt minket is feltámasztott. Nem csak hogy üdvözültünk Őbenne, hanem arra a bizonyos helyre, ahová Ő felemeltetett, vele együtt mi is felemeltettünk, hogy azt a helyet elfoglaljuk.

Filippi 2/9 „Annakokáért az Isten is felmagasztalá Őt, és ajándékoza néki oly nevet, amely minden név fölött való.”

A most megjelent könyvből is kiviláglik, hogy Jézusnak felmagasztaltatott helye volt a világ teremtése előtt már, és mielőtt a földre jött volna.

És mindenből kiüresítette Önmagát, szolgai formát, emberi formát öltött fel és így jött el a földre.

Az Írás mondja, hogy Isten Igéje testet öltött és lakozott így testben közöttünk. És itt a földön nem isteni mivoltában jelent meg és munkálkodott, hanem mint egy ószövetségi próféta.

/7-8/ „Hanem Önmagát megüresíté, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén.

És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig.”

Az emberiséget képviselve, engedelmességéből a kereszthalált felvállalta.

Emberi mivoltában halt meg és támadt fel a halálból, de amikor feltámadt, egy megdicsőült test formájában jött elő.

Amikor Isten feltámasztotta Őt a halálból, amikor kihozta Őt a sírboltból, akkor emberi formában, de megdicsőült formájában jött Jézus elő.

Egy embert hozott tehát elő a Szent Háromság tagjaként megdicsőült formában, megkoronázva teljes hatalommal, az Ő jobbjára ültetve.

Egy embert pontosan olyat, mint mi vagyunk, ültetett a jobbjára, hatalommal megkoronázva, megdicsőült testben, hallhatatlanságot öltözve magára.

Egy napon meg fogom kísérelni, hogy az I. Korinthus 15 alapján tanítok erről majd részletesebben.

Az emberek azt szokták mondani, hogy – igen az Jézus volt, ezek pedig itt mi vagyunk. De Jézus azért jött, hogy megmutassa nekünk, hogy képesek vagyunk mi is így itt a földön emberi testben pontosan úgy működni, szolgálni, cselekedni, ahogy Ő tette.

Jézus az összes próbát, megpróbáltatást és kísértést megállta, kiállta és dicsőségesen áthaladt rajta és ma egy olyan megdicsőült testben van, amelyben majd mi is leszünk annak idején.

És felmagasztaltatott a mennybe, és azon a helyen képvisel minket, ahová mi is kerülünk, és Isten ma már úgy lát minket.

Minden erő, minden hatalom, minden név fölé felmagasztaltatott. Mert Isten egy olyan nevet adott neki, amely minden név fölött való. És ezt a helyet Isten odaadta Krisztus testének, ugyanezt a hatalmi helyet és uralmat. Ugyanazt az erőt birtokolhatjuk, mint az Úr, ha ezt megértjük, és ha hiszünk benne, másként nem lesz ránk hatással. De ha megragadjuk és valóban hiszünk benne, hogy ugyanaz az erő, amely Jézust feltámasztotta a halálból, bennünk lakozik, - olvassuk a

/9-11/

„Annakokáért az Isten is felmagasztalá Őt, és ajándékoza néki oly nevet, amely minden név fölött való,

Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké.

És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten dicsőségére.”

És itt van egy gondolat, amelyen érdemes elgondolkodni az összes ateistának, kétkedőnek és hitetlenkedőnek: - lesz egy nap, amikor nekik is valamennyiüknek térdet kell hajtani Jézus neve előtt.

Nagy öröm számunkra, hogy mi nem vártuk meg azt a napot, amikor kényszerből kell térdet hajtanunk ennek a névnek, hanem saját akaratunkból, mi a szabad akaratunkból már megtettük ezt.

Soha nem értettem, hogy a keresztények mi módon keverednek annyira össze. Tegnap kaptam éppen ezzel kapcsolatban egy kérdést, és most tisztázzuk, hogy – nincs egyetlen keresztény sem, akinek meg kellene jelennie Isten ítélő trónja előtt.

Mindegy, még ha úgy élsz is, mint annak előtte az ó ember élt, mielőtt újjá nem születtél volna, akkor sem kapsz ítéletet a hitetlenekkel együtt Isten trónja előtt.

Mert az Ő megváltó munkája a kereszten egy – megváltást jelentett! Úgy nem lehet üdvözülni, hogy magadról vallod, hogy jó vagy és jó cselekedeteket teszel.

Pl. adakozol a szegényeknek. Ez jó, de amikor újjászületsz, és térdet hajtasz az Úr Jézus előtt és vallod, hogy az Úr Jézus neve, a név, amely minden név felett való. És hiszed, hogy Ő vitte el a betegségeidet, Ő hordozta el a fájdalmaidat, Ő vitte el a bűneidet. És Jézus megfizette a mennyei bíróság követelését a bűnnel szemben és a bűnért a teljes árat kifizette és megrontotta a sötétség minden erejét, a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, megszégyenítette, és nyilvánosan mutogatta őket. Teljesen legyőzte ezeket az erőket és a sötétség minden erejét legyőzve feljött a földre, kijött a pokolból és a földről fel tovább a mennybe.  Ha ezt hiszed, ez juttat el téged a mennybe, akkor születtél újjá. És Jézus az egyetlen út és nincs más út. És Ő ott él minden egyes hívőben.

És mint Úr, a világmindenség Ura, tulajdonosa mindennek itt a világban, így a mi testünknek is Ő az Ura, és a tulajdonosa. Mi csak jó sáfárai vagyunk annak, amit Isten nekünk adott, amit ránk bízott.

Ő az uraknak Ura és a királyok Királya és minden jó dolgot csak ránk bíz és nekünk ad, és nekünk kell elszámolni vele egy napon.

Nekünk a kezünkbe adja, hogy mi legyünk sáfárai azoknak. És lesz egy nap, amikor mindannyiónknak számot kell adni Őelőtte, hogy mit kezdtünk mindazzal, amit ránk bízott.

És adta nekünk a kiengesztelődés szolgálatát és nincs más út az Atyához, az Istenhez, csak Őáltala. Nekünk hirdetnünk kell, prédikálni kell ezt a világnak, hogy Jézus az Úr, és az út az Atyához minden népnek, minden nyelvnek hirdetnünk kell ezt, hogy jobb, ha most térdet hajtanak, mint a megpróbáltatások ideje után.

Mert eljön az a pillanat, amikor egy szempillantásban mindannyian elváltozunk és felöltjük azt a megdicsőült testet, és akkor elragadtatunk Ővele a levegőbe és attól a pillanattól kezdve örökre Ővele leszünk.

Ha valaki megbotránkozik Jézus nevének hallatán, mit tudunk tenni, mindegy - én nem törődöm azzal, hogy rólunk mit mondanak mások. Nevezhetnek minket szektának, okultnak.

Tisztázzuk, hogy mi vagyunk a Jézus Krisztus Gyülekezeti Teste. Isten királysága vagyunk itt a földön.

Tegnap jött hozzám valaki, és az volt a nagy kérdése, hogy miért szolgálnak a nők a szolgálati helyeken.

Egy dicsőséges alkalmunk volt tegnap. És az alkalom után eljöttem, nem akartam vele beszélgetni, mert nem volt hozzá olajom és kenetem.

Le van írva a könyvben, ha valaki érdeklődik, olvassa el. Isten bizony felkeni a nő szolgálatokat én is egy női szolgálatban üdvözültem. És voltak nő tanítóim a Biblia iskolában, nők a szolgálatban. És a Bibliában találsz nő prófétákat, még az Ószövetségben is.

Nő apostolokat is találsz. Sőt még női angyalok is vannak a Bibliában.

Istennek óriási a teremtménye, minden megtalálható. Mi hiszünk Jézusban, és mandátumunk van arra, hogy hirdessük Őt a világban. Pál bátran kijelenti a Róma 1/16-ban,

„Mert nem szégyenlem a Krisztus Evangéliumát, mert Istennek ereje az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először meg görögnek.”

Megmondom nektek, hogy miről szól az Evangélium: - Jézusról, és Jézusról és Jézusról!

Mert Ő a jó hír az örömhír, és Ő az oka, hogy mi itt vagyunk. Nincs más oka.

Efézus 1/19-21 „És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, akik hiszünk az Ő hatalma erejének ama munkája szerint.

Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben.

Magasan minden fejedelemség és hatalmasság és erő és uraság és minden név fölé, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is.”

Magasan felül minden erőnek és uralomnak.

Utána fogunk nézni az Írásokból, hogy abban a pillanatban, amikor Jézust feltámasztotta a halálból, valójában nem csak Őt támasztotta fel, és nem csak a halálból támasztotta fel, hanem Őt egy olyan “helyre” helyezte, tehát fel lett helyezve egy olyan helyre!

/19/

Azáltal, hogy Jézus a világ bűneit magára vállalta és Ádámnak az engedetlenségét magára vállalta, amit az Éden kertben követett el. Jézus, aki soha nem követett el bűnt, bűntelen volt, mert Őbenne bűn nem találtatott, és hamisság nem találtatott az Ő szájában, szeplőtelen volt, szent volt, de Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az egyszülött Fiát adta, ha valaki hiszen Őbenne, el ne vesszen!

Ezért adta ezt a szeplőtelen, szent gyermekét érted és értem. Mindannyiunkért. Ez Isten szeretete érted! És az én bűneimet terhelte Őreá, Jézusra, azokat a bűneimet, amelyekért én soha nem tudtam volna megfizetni az árat.

Mindegy milyen jó életet éltem és milyen jó cselekedeteket tettem, nem tudtam volna megfizetni a büntetést.

Azt az adóságot nem tudtam volna megfizetni, amelyet a bűnért az igazságszolgáltatás követelt.

Ezért Isten az Ő szeretetéből a tiszta, szeplőtelen áldozati Báránynak tudta be a világ bűneit. Ez volt a szeretet!

A kereszten tehát az én bűneim függtek ott, az én szégyenem, az én gyalázatom, az én mocskom, minden, amit én tettem, ott függött a kereszten.

Az én aggodalmaim, az én gondjaim, minden, ami velem kapcsolatos, az ott függött a kereszten. És ezt azért tette Isten, hogy neked soha ne kelljen szembesülnöd ezzel a borzalmas halállal, amelyet Ő halt. És megváltást kaptál a keresztfának vére által, hogy neked ne kelljen szembesülnöd azzal az ítélettel.

És mivel az adóság kifizettetett, ezért te fel lettél támasztva Ővele együtt. És ugyanaz az erő, amely Jézust feltámasztotta a halálból, - ugyanez a szent erő benned él!

És ez óriásibb és nagyobb dolog, mint bármely ház, vagy a legszebb autó!

Ez Isten Szelleme, amely bennem él és benned él!

/20/ „Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben.”

Vagyis Őt ültette egy bizonyos helyre. És itt van a kijelentés, hogy te, mint hívő Krisztusban, ugyanarra a helyre lettél helyezve. Mert a kereszten te is meghaltál Krisztussal. És Pál mondja a

Galata 2/20-ban „Krisztussal együtt megfeszíttettem.”

De Pál nem volt ott a kereszten, nem szenvedett úgy, mint Jézus. Mégis azt mondja, hogy én keresztre lettem feszítve Krisztussal.

„..Élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus.”

És Isten így tekintett Pálra. És Isten így tekintett ott a kereszten rád is.

Mondja mindenki: - Én voltam ott Krisztusban!

És ezért dicsérjük az Urat.

El is temettettél Ővele együtt. És az elítéltettek világába kerültél Ővele együtt. És Krisztussal együtt fel is lettél támasztva a halálból és felemeltettél a mennybe az Atya jobbjára Ővele együtt.

És ez Krisztus testének ma jelen, legális, jogi helye. Az én helyem és a te helyed.

Efézus 1/21 „Magasan minden fejedelemség és hatalmasság és erő és uraság és minden név fölé, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is.”

Ez az én helyem, mert én Krisztusban vagyok, és te is Krisztusban vagy.

/22-23/ „És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte az anyaszentegyháznak fejévé,

Mely az Ő teste, teljessége Őnéki, aki mindeneket betölt mindenekkel.”

A gyülekezet Fejévé!

Ha a keresztény ítélőbírák hallgatnak most és gúnyolódnak és gúnyolják Isten Igéjét,  - mindezt Isten az Ő irgalmából és kegyelméből tette.

Minket is erre a helyre helyezett magasan felül minden ereje fölé az ördögnek, ami valaha is volt, vagy lesz. Magasan minden fejedelemség, hatalmasság, erő és uraság és minden név fölé.

Ezért mindegy mi a betegséged neve, leukémia vagy bármi, amit az ördög megálmodna, nem kell többé úgy cselekedjek, ahogy az ördög teszi. Nem kell, hogy az ördög uralma alatt legyek.

Miért? - Mert az én helyem, az én pozícióm az Atya jobbján van Krisztussal együtt a trónon, magasan felül mindezek felett.

A mennyen, a földön és a föld alatt. Három helyet olvastunk.

A feltámadás napján tehát nem csak arra kell gondolnunk, hogy feltámadtunk a halálból, hanem egy olyan helyre lettünk helyezve, amely magasan felette van az ellenség minden erejének. És így van hatalmunk az ördög és az ellenség minden ereje felett!

A fejedelemségek, hatalmasságok, uraságok, mindenek felett megadatott a hatalmunk, abból az okból kifolyólag, hogy Krisztus ezek fölé helyeztetett, az ember Jézus, akiről beszélünk!

És ha nem fogadtad el Őt Uradnak és nem vallottad meg Őt Uradnak, akkor még te nem vagy azon a helyen. Nem helyeztettél még arra a helyre. Mi kell ehhez? A szívedben hinned kell, hogy Ő feltámadt a halálból, hiszen Ő él! Hinned kell, hogy Ő feltámasztatott a halálból a te megigazulásodért. Isten az Ő erejét a leghatalmasabb formában akkor mutatta meg, amikor Krisztust előhozta a halálból, feltámasztotta a halálból!

Mert akkor a sötétség birodalmának összes ereje összefogva ellene, akadályozta volna, hogy ne támadjon fel. Sátán abban a világban uralkodott. És ez az a birodalom, ahonnan az emberek a befolyásokat nyerik arra, hogy öljenek, lopjanak, pusztítsanak.

Istennek a hatalmas ereje feltámasztotta Őt onnan. Ezért a betegségnek és mindaz, amit Isten akkor legyőzött az Ő ereje által, nem szabad, hogy az életünkre befolyással legyen!

Az volt a gondolat, ami a görög nyelvben jobban előjön, hogy amikor Jézus lent volt a sötétség birodalmában, arra kényszerítették volna, hogy hajtson térdet a sátánnak.  De Istennek az ereje és világossága behatolt oda. És ma ez az erő bennünk lakozik!

Nem csak gondolkodni kell ezen, hanem hinni is kell benne. Először is az ember gondolkodik rajta, azután meg kell engedni, hogy ez lekerüljön a szellemünkbe, és utána el kell kezdeni meditálni rajta, hogy abban növekedhessünk, és meditáció közben kerül bele a testünkbe, mert szeretnénk megerősítést venni az Ige által. Ez a legfontosabb dolga az életünknek.

Róma 6/10 „Mert hogy meghalt, a bűnnek halt meg egyszer, hogy pedig él, az Istennek él.”

Egyszer halt meg. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy érted soha többé nem kell bemutatni egy másik áldozatot.

Senkinek nem kell oda visszamenni és bemutatni egy áldozatot az üdvösségéért, mert Jézus meghalt a bűnnek egyszer, és ez egyszer és mindenkorra lerendezi a bűn dolgát.

És ez leszögezi azt is, hogy a sátán többé nem uralkodhat az életünk felett!

És nem tudja megakadályozni a sátán azt, hogy azzá váljak, amit Isten számomra szánt.

Mert az Ő teste és az Ő vére, ami a bűnért áldozat volt, az örökkévaló trónon van, és ezt Isten elfogadta, ez áldozat volt, amit Jézus bemutatott a mennyben. Egyszer és mindenkorra lerendezte. A gyógyulásom, a gyarapodásom, bármiről is legyen szó, mindez ott le lett rendezve.

Semmi más nem kell ezekhez, amit felsoroltam, csak az, hogy én elfogadjam!

Az emberek néha gorombák is tudnak lenni, úgy viselkednek, mint az ördög, de minket soha semmi nem fog tudni elszakítani Istennek a szerelmétől, azért amiért ezt a hatalmas áldozatát a mi Urunk bemutatta. Remélem, hogy ma örömmel hallgatod ezt az üzenetet, mert én ma úgy jöttem ide, hogy tele van a fegyverem. Nem annyira a mi hívőink között, de úgy gondolom, hogy a világban egy óriási tudatlanság van ezzel kapcsolatban, a vallásos világban is, és az új hívők között is.

6/3 „Avagy nem tudjátok-é, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az Ő halálába keresztelkedtünk meg?”

Amikor te megvallottad az Úr Jézust, mint életed Urát és Megváltóját mi az, amit Isten Szelleme tett abban a pillanatban? - Megkeresztelt téged, alámerített téged Krisztus Testébe. Egy Szellem által keresztelte meg valamennyi hívőjét, egy Testbe, a Krisztus Testébe.

Azt írja, hogy az Ő halálába keresztelkedtünk meg. Ez azt jelenti, hogy az Ő halálának áldásaiba és az Ő feltámadásának a következményeibe is egyben bele lettünk keresztelve. Együtt ülünk ma vele a feltámadásban.

/4/ „Eltemettettünk azért Ővele együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk.”

Nekünk is ebben az új életben kellene járnunk. Egy új életben kellene járnunk! Egy keresztségnek nevezzük, másként úgy nevezzük, hogy újjászületni Isten Szelleme által.

Mikor került ez valóságos formába? - Az ember szellemében történik ez meg.

Talán mindenki nem érti azt, hogy mi – szellem, lélek és test vagyunk.

Hogy utána tudjunk ennek nézni a Bibliában, legjobb hely erre az I. Thesszalonika 5/23 verse. Itt követhető legjobban az, hogy az ember valóban szellem, lélek és test.

I.         Thesszalonika 5/23 „Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől és a ti egész valótok: szellemetek, lelketek és testetek fedhetetlenül őríztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.”

Sokat segít az nekünk, ha megértjük, hogy Isten miként is teremtett minket. A lelkünk részét képezi az érzelmeink, az akaratunk és az intellektusunk.

Amikor újjászületünk akkor az ember szelleme lesz bemerítve Krisztus testébe. Az Ő halálába és az Ő életébe leszünk alámerítve. Az Úr Jézus Krisztus életébe és természetébe leszünk bemerítve, - úgymond.

És ez az élet és ez a természet a szellemünkben van. Amivel foglalkoznunk kell ebben a világban, a továbbiakban az a lelkünk és a testünk.

A Biblia iskolában megtanítottak bennünket arra, hogy a szellemünk az soha nem követett el és nem fog elkövetni bűnt. A lelkünk és a testünk összefogván akar hatalmat venni az újonnan született szellemünk felett.

Mondja a II. Korinthus 5/17 „Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az.”

Mert újjászületett és el lett különítve Isten számára.

„...a régiek elmúltak, ímé újjá lett minden.”

Az ó ember tehát meghalt, eltűnt az életedből, egy új ember lettél, a szellemi birodalomban.

Férfiakról és nőkről egyaránt igaz ez az új ember.

Visszakanyarodván a

Róma 6/3-4 „Avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusba, az Ő halálába keresztelkedtünk meg?

Eltemettettünk azért Ővele együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atyának dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk.”

Mi ez az új élet, mitől születik meg ez az új élet? - Ez Isten életének a gyümölcseiben jelentkezik. Mi is ez? A Biblia beszéljen helyettünk. Megnézzük, hogy valóban mi is lettünk, miután megszülettünk:

Galata 5/22 „De a Szellem gyümölcse: szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hithűség, szelídség, mértékletesség.”

/23/ „Az ilyenek ellen nincs törvény.”

/18/ „Ha azonban a Szellem vezet titeket, nem vagytok a törvény alatt.”

Dicsérjük az Urat!

Az örök életnek a gyümölcsei ezek. És ez az élet belül bennünk van.

Hatalmat kell vennünk az elménk felett, a lelkünk felett és a testünk felett, azért, hogy ez az új élet elő tudjon áradni belőlünk. Miért akarjuk, hogy ez megtörténjen?   Azért, mert ennek az új életnek van hatalma az ördög felett!

Ennek az új életnek van hatalma mind afelett, ami ma a világban lopni, ölni és pusztítani jár.

Ez az új élet az, aminek hatalma van Jézusban e világ minden eleme felett!

Ez az új élet a szellemedből jön elő, nem a lelkedből, és nem a testedből jön elő. És ha a szellemed nem vesz uralmat a lelked és a tested dolgai felett, akkor hasonlóan fogsz viselkedni, mint az az óember, az a holt ember.

Sok keresztény ilyen, az az óember, az a megholt ember cselekszi azokat.

Úgy fog cselekedni, mint az az ember, aki még soha nem született újjá. És mindez azért van, mert még testi vagy és a hústest dolgai szerint élsz. Meg kell tanulnunk ezért az újonnan teremtett szellemünk szerint élni, mert az emberi szellemünk az, amelyik újjá született. Én úgy szeretnék élni, vagyis olyan életet élni, hogy ennek az új embernek a gyümölcsei megmutatkozhassanak. Ez az új ember az, akivé Isten tett engem.

Tehát mi az, ami elő fog jönni belőlem? - Istennek a gyümölcsei jönnek elő belőlünk.

Vagyis más szóval el fogom kezdeni szeretni az embereket, és el fogok kezdeni békességben járni, és hosszútűrésben kezdek majd járni, és kedvesség vesz majd körbe engem másokkal szemben. És jóság és hűség fog engem körül övedzeni.

Miért? - Azért, mert többé már nem a hústest, az ó ember természete szerint élek. Megnéztétek, hogy a Galata 5-ben milyen cselekedetei vannak a testnek?

Olvassuk el

Galata 5/18 „Ha azonban Szellem vezet titeket, nem vagytok a törvény alatt.”

/19/ „A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás,

/20-21/ Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, visszavonások pártütések,

Irigységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, amiképpen már ezelőtt is mondottam, hogy akik ilyeneket cselekszenek, Isten országának örökösei nem lesznek.”

Ezek a hústest dolgai, ez a halott ember, az ó ember, - nekünk új emberünk van. És olyan gyümölcsei vannak az új embernek, amely nem volt előtte. Amikor az ember újjászületik, akkor ez az újonnan született ember természetében, az Isten természetét birtokolja.

És ezek a gyümölcsei, pedig növekszenek és szinte hihetetlen, de így van, hogy a szellemünknek van kilenc gyümölcse, és amikor pedig beteljesedünk Szent Szellemmel, akkor pedig kilenc ajándéka, megnyilvánulása jön elő a Szent Szellemnek.

Amikor befogadjuk a Szent Szellemet, akkor ezek képesek megnyilvánulni rajtunk keresztül, ahogy a Szellem akarja azt működtetni. Az I. Korinthus 12-ben vannak mindezek felsorolva.

Visszakanyarodva az üzenethez, nem a lelkünkből akarunk élni, hanem abból az új emberből akarunk belülről kifelé élni, amelyben ott van Istennek az élete, és az élő vizeknek a folyamai ömlenek elő belőlünk, ha Istennek az életét élem.  És egy olyan helyen vagyok, ahol a föld minden eleme felett hatalmam van, mert már feltámadtam a halálból. Pontosabban, amikor te is újjászülettél, akkor támadtál fel a halálból.

Róma 6/5 „Mert ha az Ő halálának hasonlatossága szerint eggyé lettünk vele, úgy feltámadásáé szerint is eggyé leszünk.”

Most a

II.       Korinthus 5/21 „Mert azt, aki bűnt nem ismert, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk Őbenne.”

A feltámadás miatt! A bűn és a halál nem uralkodik többé az Úr Jézus Krisztus felett. És ez a hatalmas munka minket is magába foglal.

És itt ellapozunk az

Efézus 2/6 „És Ővele együtt feltámasztott és Ővele együtt ültetett a mennyekben Krisztus Jézusban.”

Vele együtt feltámasztott és vele együtt ültetett a mennyekbe, Krisztus Jézusba. Gondold végig ezt, hogy hová helyezett minket és kivel?

/7/ „Hogy megmutassa a következendő időkben az Ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban.”

A „következendő időkben” egy fordítás szerint azt is jelenti, hogy az emberi életünknek a folyamán.  Vagyis a földi életünk folyamán mutatja meg ezt a jóságát, irgalmát. A mai napon is.

Az ördög talán szívesen venné, ha meg tudna győzni bennünket arról, hogy ezt a helyet majd akkor foglaljuk el, ha a mennybe kerülünk. De már ma ott ülünk Isten jóvoltából a mennyben az Atya jobbján, az Úrral. Ugyanaz az erő és hatalom meg van már nekünk ma. És ugyanaz a Szellem meg van bennünk, aki Krisztust feltámasztotta a halálból. Megelevenítette az Ő halandó testét és a miénket. Ez a Róma 8/11-ben olvasható.

És ebben az uralomban kell járnunk, amelyet Jézus nekünk adott. Ezért húsvét vasárnapján is örömkiáltásokban fogunk lenni. Mert valóban feltámadt és Ő él és mi is. És Őbenne lettünk elhelyezve! Hallelúja! Áldott legyen az Úr neve!

Mindezek segítenek nekünk, amikor ezeket megértjük. Ha az Úrtól jön, az Ő Szellemétől jön, akkor az segítségünkre van. Mindannyian feltámadtunk Ővele. És úgy is kell cselekednünk és járnunk. A hit útján járni mindennap és dicsérjük az Urat!                            Ámen!

 

 

 BÉKEVÁR FŐOLDAL