2006. 04. 01.

Kenneth E. Hagin

Hitünk tápláléka napi adagokban 

TAVASZ 

Isten Igéje táplálék az éhes szellem számára, ami megerősíti a hívőt bővelkedő életével! Ezért tanít minket a Példabeszédek 4,21 arra, hogy őrizzük Isten Igéjét a szívünk mélyén, és hogy az első helyet Neki adjuk mindennapi életünkben.
A Hitünk tápláléka segítségedre lesz abban, hogy megelégítsd az Isten életet adó kenyere iránti éhségedet. Kenneth E. Hagin gyönyörűséges válogatása ihletet adó apró tanításokból áll, amelyek megerősítenek napról napra, ahogy Isten Igéjét táplálékként magadhoz veszed.
Kezdd el táplálni a hitedet ezzel a gazdag gyűjteménnyel, ami a mai Egyház egyik legkiválóbb elöljárója tollából született – az év minden napjára! 

Előszó

F. F. Bosworth mondja: ,,A legtöbb keresztény háromszori meleg étellel táplálja a testét naponta, míg a szellemét heti egyszeri hideg élelemmel, és aztán csodálkoznak, hogy a hitük olyan gyenge.”
Naponta kellene táplálni a hitünket! Ez mindennél fontosabb az Úrral való együttjárásunkban. Azért írtam ezeket a könnyen emészthető hit adagokat, hogy segítsenek a hited naponkénti gyarapításában.
Tanulmányozd, és hangosan mondd ki a minden egyes oldal alján található megvallásokat. Ezek Isten Igéjén alapulnak. Amikor hallod magad megvallani Isten Igéjét, a szellemedben rögzülnek az Ő igazságai. Az Ő Igéje a szellemedbe lejutva hatékonnyá teszi az életedet. 

 Április 1
Együtt ültetett

Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, (Isten) megelevenített együtt a Krisztussal, kegyelemből tartattatok meg! És vele együtt feltámasztott és vele együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban.       — Efézus 2,5. 6.
Az a cselekedet, amely feltámasztotta az Urat a halálból, az Ő Testét is feltámasztotta. (Az csak természetes, hogy a fej és a test együtt van feltámasztva.)
Továbbá, az a cselekedet, amely a trónra ültette Krisztust, az Ő Testét is oda ültette. Hol ülünk mi most? A mennyekben! Most! Nem valamikor a jövőben fogunk ott ülni; Isten Krisztussal együtt ültetett le minket, mi most ülünk a mennyekben a Krisztus Jézusban.
Krisztus ott ül az Atya jobbján. Ezért mi is ott ülünk az Atya jobbján! (A jobb kéz a hatalom helye. Isten minden tervét és programját az Ő jobb kezén — Krisztuson keresztül hajtja végre, az Ő szellemi Testén keresztül, ami az Egyház.)
A Felség trónjának jobb keze a mennyekben az egész univerzum feletti hatalom középpontja! (Zsid. 8,1) A mennyekbe felment Krisztusra bízták a trón hatalmának gyakorlását — és ez a hatalom a miénk. 

Április 2
A mi lábaink alatt

Amelyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben. Magasan minden fejedelemség és hatalmasság és erő és uraság és minden név fölé, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is: és mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte az anyaszentegyháznak fejévé, mely az Ő teste, teljessége Őnéki, aki mindeneket betölt mindenekkel.              — Efézus 1,20–23.
Az egyház az Úr Jézus Krisztus teste. Mi vagyunk a Krisztus teste. Ami ezt a kérdést illeti: Hol vannak a lábak? A fejen, vagy pedig a testen? Természetesen, a testen.
Nézzük meg újra a mai szöveget. Ez írja le, hogy hatalmi helyünket tekintve hol ülünk mi.
Isten mindent Krisztus lába alá vetett. Krisztus lábai az Ő Testén vannak. Ezért, mindenek a mi lábaink alá lettek vetve. Miről beszél Pál, amikor azt mondja: “mindenek”? A fejedelemségekről, a hatalmasságokról, az erőkről és az uraságokról. Más szóval, az ellenség minden ereje a mi lábaink alatt van!
Valaki azt mondta: ha valamit közölni akarunk a sátánnal, akkor azt a cipőnk talpára kell írnunk!

Április 3
Mert én elmegyek

Bizony, bizony mondom néktek: Aki hisz énbennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál; mert én az én Atyámhoz megyek. — János 14,12.
Dr. John Alexander Dowie-t (1847–1907) Isten arra használta, hogy újra megismertesse a modern egyházzal az isteni gyógyítást. Dr. P. C. Nelson, az “Assemblies of God College” megalapítója azt mondta: “Nem követhetjük Dowie tantételeit, de követhetjük a hitét.”
Hallottam Dr. Nelsont mesélni arról, amikor ő maga még fiatal baptista szolgáló volt, és látta Dowiet szolgálni egy nő felé, akinek szinte az egész arcát beborította egy kékeslila rákos daganat: “Láttam amint Dowie, hat felekezeti szolgáló és három orvos jelenlétében, egyszerűen csak kinyúl és megragadva azt a rákos daganatot, azt mondja: Az Úr Jézus Krisztus nevében! — és leszakította a nő arcáról. A jelenlévő orvosok rögvest megvizsgálták, és megállapították, hogy olyan lett az arcbőre, mint egy újszülött csecsemőnek.” Az okát annak, hogy a benne hívők meg tudják cselekedni azokat, amiket Ő cselekedett, Jézus abban adta meg: “mivel Ő elment az Atyához”. A hívők azért tudják megcselekedni ugyanazokat, mert Jézus ott ül az Atya jobbján a magasságban a hatalom helyén.  

Április 4
Azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem

Lőn pedig egy napon, hogy beméne a hajóba Ő és az Ő tanítványai; és monda nékik: Menjünk a tónak túlsó partjára. És elindulának. De hajózásuk közben elszenderedék; és szélvész csapott le a tóra, és megmerülének, és veszedelemben voltak. És hozzámenvén, felkölték Őt mondván: Mester, Mester, elveszünk! Ő pedig felserkenvén, megdorgálá a szelet és a víznek habjait; és megszűnének, és lett csendesség. És monda nékik: Hol van a ti hitetek?              — Lukács 8,22–25.
John A. Dowie Skóciában, Edinburgh-ban született és fiatal korában Ausztráliába költözött. Egy kongregacionalista egyház pásztoraként élt ott, Newton városában, amikor 1875-ben egy szörnyű járvány söpört végig az országrészen. Ez alatt a járvány alatt kapott először Dowie világosságot az isteni gyógyításról és a hívőknek adatott hatalomról.
Olvastam, hogy egyszer azt mondta: “Tizennégyszer keltem át az óceánon hajóval. A tizennégy átkelés alatt sokszor tört ki vihar. Minden alkalommal úgy cselekedtem, ahogy Jézus: megdorgáltam a vihart. És az minden egyes alkalommal megszűnt.” Dowie tudta, hogy Jézus azt mondta: “Aki hisz énbennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem…” Tudta, hogy össze van kapcsolva Istennel. Te és én ugyanannyira össze vagyunk kapcsolva Istennel, mint Dowie vagy bárki más.  

Április 5
A hatalom közelében

És fölkelték Őt és mondának néki: Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk? És felkelvén megdorgálá a szelet, és monda a tengernek: Hallgass, némulj el! És elállt a szél, és lett nagy csendesség.    — Márk 4,38. 39.
Tornádó tört ki egy tavaszi napon Texasban. A legtöbb ember lement a viharpincéjébe, nekünk azonban nem volt. Különben sem tudtam volna elhagyni az ágyat, majdnem teljesen béna voltam. Nagy félelem fogott el. Ha a tornádó lesújt, akkor az én sarki szobámat éri először, mert abból az irányból jött a szél. A ház meg beomlik pont ott, ahol én vagyok! Elkeseredésemben, és anélkül, hogy arra gondoltam volna, hogy megtehetem-e vagy sem, azt mondtam: “Drága Uram, én a Te gyermeked vagyok. Amikor a tanítványaid már majdnem elsüllyedtek, felébresztettek Téged és azt mondták: Nem törődsz vele, hogy elveszünk? Te pedig igenis törődtél velük. Felkeltél és megdorgáltad a szelet. Én tudom, hogy Te nem akarod, hogy elvesszek, de én nem tudok innen kikelni. Itt vagyok ezen az ágyon, ez a fal meg mindjárt rámomlik. Ezért én most megdorgálom ezt a vihart Jézus nevében!” Egy szempillantás alatt elállt a vihar. Lecsendesedett. Én meg örvendeztem. Akkor még nem ismertem ezt a hatalmas igazságot a hívő hatalmáról. Véletlenül rábukkantam, és alkalmaztam, anélkül, hogy igazán tudtam volna, mit is teszek. Isten azonban azt akarja, hogy kinyilatkoztatást kapjunk az Ő Igéjének az igazságáról, hogy megértsük, mi az, ami hozzánk tartozik, és azt használjuk is az életünkben.  

Április 6
Trónjuktól megfosztott erők

Mi valóban “bölcsességet” szólunk azok között, akik érettek; ez azonban nem e világ bölcsessége, sem ama trónjuktól megfosztott erők bölcsessége, akik uralkodnak e világon, ez Isten titkolt bölcsessége…  — 1Korinthus 2,6. 7. (Moffat)
Isten Igéje azt tanítja, hogy a sátán és a gonosz szellemek egy lázadás során magukhoz ragadták a hatalmat, és az Úr Jézus megfosztotta őket a trónjuktól.
Figyeljük meg: a Moffat fordítás “trónjuktól megfosztott erőknek” nevezi őket. Isten teremtette a földet és annak teljességét. Majd Ádámnak adott uralmat, vagyis hatalmat, keze minden munkája felett. (1Móz. 1,27. 28. Zsolt. 8,3–6) Ádámé lett a föld feletti uralom. Valójában Ádám e világ istenének lett teremtve. Amikor Ádám felségárulást követett el és eladott mindent a sátánnak, akkor Ádám révén ő lett e világ istene (2Kor. 4,4), és azóta a lázadó bitorolja Ádám hatalmát.
A Biblia azonban Jézus Krisztust az utolsó Ádámnak hívja. (1Kor. 15,45) Jézus eljött, mint a mi képviselőnk — a mi helyettesítőnk — és legyőzte a sátánt! Jézus ezt nem önmagáért tette, hanem értünk! Mindaz, amit Jézus megtett, minket illet. Nekünk hívőknek nem szabad elfelejtenünk, hogy ebben a világban vagyunk, viszont nem e világból származunk. A sátán nem uralkodhat felettünk. Nekünk kell uralkodnunk felette. Mi képesek vagyunk uralkodni a sátán felett. Van hatalmunk felette. Jézus legyőzte őt helyettünk. 

Április 7
Az Ő Teste

Ti pedig a Krisztus teste vagytok, és tagjai rész szerint.              — 1Korinthus 12,27.
Néha így imádkozunk az Úr földi munkájával kapcsolatban: “Uram, Te cselekedd meg ezt, Uram Te tedd meg azt.” De gondoljunk arra, mit mondott Jézus a Máté 28,18–19 versekben: “Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén azért…” Az Úr Jézus Krisztus átadta nekünk a föld feletti hatalmat. Felhatalmazott minket, hogy mi menjünk el.
Az igazság az, hogy Krisztus a föld feletti hatalmat csakis az Egyházon keresztül tudja gyakorolni. Az egyház az Ő teste. Az egyház itt van, Krisztus nincs itt. Ő az Atya jobbján van. Krisztus az egyház feje, de minden rendelését az Ő Testén keresztül kell végrehajtani. Mindazt, amit Krisztus cselekszik a földön, az Ő Testén keresztül kell megtennie.
Te Krisztus testének tagja vagy rész szerint. Ő ruházott fel téged hatalommal az ellenség minden ereje felett! 

Április 8
Mi engedtük meg

Bizony mondom néktek: Amit megköttök a földön, a mennyben is kötve lészen, és amit megoldotok a földön, a menyben is oldva lészen.                   — Máté 18,18.
Sok minden van, ami azért létezhet, mert a hívok megengedik, illetve egyszerűen semmit nem tesznek ellene. Sokszor mert nem tudják, hogy tehetnek valamit azért, hogy a körülmények megváltozzanak. Évekkel ezelőtt azt tanulmányoztam, hogy milyen hatalmuk van a hívőknek. Éreztem, hogy az Úr ösztönzésére teszem.
Akkor már körülbelül tizenöt éve imádkoztam a bátyám üdvösségért. Gyakran három napot is böjtöltem érte, de javulás helyett még rosszabb lett a helyzet. Rendszerint azt imádkoztam: “Istenem, adj neki üdvösséget. Istenem, mentsd meg őt.” De semmi sem történt. Ahogy egy napon az ágyamon feküdtem ezt a témát tanulmányozva, meghallottam az Úr hangját a szellememben. Így ösztönzött engem: “Te lépj ebben. Neked van hatalmad erre az én nevemben!”
Felkeltem az ágyból, és azt mondtam: “Jézus Krisztus nevében megtöröm az ördög erejét Dub élete felett, és követelem az üdvösségét, a szabadulását!” Még két hétbe sem telt, és híre jött, hogy Dub újjászületett. 

Április 9
Elfut tőletek

Álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek.          — Jakab 4,7.
Az Újszövetségben minden rész, ami ezzel foglalkozik, arra utasít minket, hogy mi tegyünk valamit az ördöggel. Az Újszövetség hívőinek sosem mondják, hogy imádkozzanak, hogy Isten tegyen valamit az ördöggel! A Jakab 4,7-ben a mondat egyértelmű alanya a ‘ti’. Ti álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Figyeljük meg, itt nem az áll, hogy: “Imádkozzatok Istenhez, tegyen valamit az ördöggel.” Nem is az van itt, hogy: “Imádkozzatok, hogy Jézus távol tartsa az ördögöt tőletek.”
Azt is figyeljük meg, a Biblia nem azt mondja: “Amikor úgy érzed, hogy ellen tudsz állni az ördögnek, akkor fog működni ez neked.” Nem. Érzed-e vagy sem, a hatalom téged illet.
A hatalmat nem érezni kell, egyszerűen csak használd! Egyszer azt érzékeltem a szellememben, hogy különös jelentősége van az ‘elfut’ szónak a Jakab 4,7-ben. Egy nagy értelmező szótárban megtaláltam azt a meghatározást, ami úgy tűnt, egybevág azzal, amire a szellemem felhívta a figyelmemet: “elfutni” azt is jelenti, hogy “félelemtől reszketve elmenekülni”.
Cselekedj a Jakab 4,7 alapján. Ne gondold, hogy ez pusztán tündérmese, ez Isten Igéje, ami alapján cselekedned kell. Ha ez alapján cselekszel, az ördög és teljes csapata remegve megfut előled!  

Április 10
Ördögöket űznek

Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik: az én nevemben ördögöket űznek…  — Márk 16,17.
Jézus azt mondta, hogy ez lesz a legelső jel, ami követni fog minden egyes hívőt: “…Az én nevemben ördögöket űznek…”
Jézus nem feltétlenül a megszállt emberekből való ördögűzésről beszélt itt. Egyszerűen csak azt mondta, hogy az Ő nevében a hívőknek hatalmuk lesz az ördög felett. Meg fogják törni az ördög erejét saját életük és szeretteik élete felett. Meg fognak szabadulni az ellenségtől, mert hatalmat fognak gyakorolni felette.
Figyeljük meg újra, Jézus egy szót sem szólt arról, hogy imádkozzunk Istenhez vagy Jézushoz, hogy tegyenek valamit az ördöggel. Jézus azt mondta, ezt a hívők teszik meg.
A hívők fognak ördögöket űzni. A hívők fognak új nyelveken szólni. A hívők fogják kezeiket a betegekre vetni, és azok meggyógyulnak. Azért ne imádkozz, hogy Isten tegye a kezét a betegekre, te magad tedd ezt. Azért se imádkozz, hogy Isten űzze ki az ördögöt, te magad tedd meg! 

Április 11
A te uralmad

Mert ha egy embernek a törvényszegése, (bukása, vétsége) miatt uralkodott a halál az egy által, sokkal inkább királyként uralkodnak az életben az egy ember Jézus Krisztus (a Messiás, a Felkent) által azok, akik elfogadják (Istennek) túláradó kegyelmét (a ki nem érdemelt kegyeltséget) és a megigazultság ingyenes ajándékát, (akiket igazként állít Önmaga elé).                                      — Róma 5,17. (Amplified)
Abban az időben, mikor Pál ezt írta, királyok uralkodtak bizonyos országok és birodalmak felett. Neked is uralkodnod kell a te fenségterületed felett. Ez nem azt jelenti, hogy mások felett kell uralkodnod és hatalmat gyakorolnod, hanem a saját életed felett, amely a te hatalmi területed.
Neked kell uralkodnod és hatalmat gyakorolnod a körülmények, a szegénység, a betegségek és gyengeségek felett. Minden felett, ami akadályozni próbál. Neked kell uralkodni, mert neked van hatalmad! Miként lett ez? Az ember Jézus Krisztus által. Ne engedd meg az ördögnek, hogy hazugságaival kifosszon Isten neked szánt áldásaiból. Isten sohasem akarta azt, hogy szegénységben és nélkülözésben élj. Nem akarta, hogy az ördög uralkodjon és hatalmaskodjon a családod felett. Nyugodtan légy mérges az ördögre. Mondd azt neki: “Vedd le a kezedet a gyermekeimről. Itt nincs semmi jogod. Én uralkodom ezen a területen.” Ha mond valamit erre, idézd neki a Róma 5,17-et.  

Április 12
Az Egyház számára

És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek felette az anyaszentegyháznak fejévé, mely az Ő teste…            — Efézus 1,22. 23.
Milyen nagy szüksége lenne az egyháznak arra, hogy felébredjen és elkezdje méltányolni hatalmi helyét és kiváltságait, hogy felemelkedjen arra a helyre, amit Isten elvár tőle, és legyen tudatában annak, hogy neki kell uralkodnia a levegőbeli hatalmasságok felett.
Milyen gyakran megesett, hogy az egyház kudarcot vallott a hatalom gyakorlásában; valójában elismerte vereségét és átadta magát a félelemnek. “…és Őt fejjé tette mindenek felett AZ EGYHÁZ SZÁMÁRA.” (ang. ford.) Az egyház számára! Az, hogy Jézus fej mindenek felett — az ördög, a démonok, a betegség, a szegénység és minden más felett, ami gonosz — az egyház javát szolgálja! Itt most álljunk meg tiszteletteljesen és gondolkodjunk el ezeken a hatalmas igazságokon, hogy a szívünk fel tudja fogni ezeknek a jelentőségét. Ha így viszonyulunk ehhez, az Igazság Szelleme felemel minket arra a helyre, ahol megérthetjük, hogy mi Isten Igéjének teljes jelentése, amikor azt mondja: Isten tette Krisztust fejjé mindenek felett, az egyház javára. Ez azért történt, hogy az egyház, az egyház fején keresztül hatalmat gyakoroljon mindenek felett. 

Április 13
Az elsőszülött a halottak közül

Aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született; mert Őbenne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyiszékek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok; mindenek Őáltala és Őreá nézve teremtettek; és Ő előbb volt mindennél, és minden Őbenne áll fenn. És Ő a feje a testnek, az egyháznak: aki a kezdet, elsőszülött a halottak közül; hogy mindenekben Ő legyen az első; mert tetszett az Atyának, hogy Őbenne lakozzék az egész teljesség; és hogy Őáltala békéltessen meg mindent Magával, békességet szerezvén az Ő keresztjének vére által; Őáltala mindent, ami csak van, akár a földön, akár a mennyekben.                      — Kolossé 1,15-20.
Bár Ő egyenrangú az Atyával, Isten örök Fia elfogadta az alárendelt helyet és elvállalta a feladatot, hogy megbékélteti a világot Istennel az Ő keresztjének vére által. E cél érdekében Jézus átadta magát a halálnak. (Mát. 27,50) Amikor Jézus bűnné lett (2Kor. 5,21), Isten átadta Őt a szellemi halálnak, amely az Istentől való elkülönülés.
Akkor történt ez meg, amikor az a szívbemarkoló kiáltás elhagyta Jézus ajkait: “Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?” Jézus szelleme halálra adatott a mi vétkeinkért, hogy Ő feltámasztasson a mi megigazulásunkért. (Róm. 4,25) Az Atya bölcsessége volt az, ami átadta Jézust, az Igazat a halálnak, hogy a mi adósságunk ki legyen fizetve, és hogy Jézus legyen AZ ELSŐSZÜLÖTT A HALOTTAK KÖZÜL! 

Április 14
Megfosztva

Lefegyverezvén a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, győzelmet aratván felettük Őbenne, nyilvánosan megszégyenítette és mutogatta őket.          — Kolossé 2,15.
És az ellenséges fejedelmeket és hatalmasságokat lerázta magáról, és bátran közszemlére tette őket, mint az Ő győzelmének tárgyait…        — Kolossé 2,15. (Weymouth)

A Biblia itt azt tanítja nekünk, hogy Jézus semmivé tette a sátánt és diadalmaskodott felette. Egy másik fordítás szerint: kifosztotta őt. Mitől fosztotta meg a sátánt? Az ember feletti hatalmától. Amikor Jézus semmivé tette a sátánt és megfosztotta hatalmától, te voltál az Krisztusban, aki elvégezte ezt a munkát. Krisztus téged képviselt, helyetted cselekedte ezt meg. Érted tette meg. Amit Krisztus tett meg, a te javadra lett írva. Helyettesítődként cselekedett. (Ő helyetted tette meg, Isten pedig neked tulajdonította, úgy, mintha te magad tetted volna meg!)
Nem, mi nem azzal dicsekszünk, hogy mik vagyunk a hústest szerint. (Test szerint nem sokra visszük.) Arról beszélünk, hogy ki vagy te a Krisztusban. Mondhatod: Krisztusban legyőztem a sátánt. Megfosztottam a hatalmától. És amikor Jézus feltámadt a halálból, én is feltámadtam Ővele. 

Április 15
Megbénítva

Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, Ő is hasonlatosképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma volt a halálon, tudniillik az ördögöt.            — Zsidó 2,14.
Hogy megbénítsa azt, akinek hatalma volt a halálon, az ellenséget.        — (Rotherham)

Jézus semmivé tette a sötétség seregeit! Megbénította halálosztó erejüket! Amikor Jézus találkozott Jánossal, aki a kijelentést kapta Pathmos szigetén, azt mondta: “Én vagyok az élő; pedig halott valék, és ímé, élek örökkön örökké Ámen, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai.” (Jel. 1,18)
A kulcsok a hatalmat jelképezik. Jézus legyőzte a sátánt és megfosztotta őt hatalmától. Jézus úrrá lett az egész pokol felett! Azonban nem önmagáért győzte le a sátánt. Értünk győzte le. Olyan volt ez, mintha te és én személyesen találkoztunk volna a sátánnal, legyőztük volna, megfosztva miden hatalmától, mesterként megállva felette. 

Április 16
Isten tette

És ti Őbenne vagytok beteljesedve, aki feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak… Eltemettetvén Ővele együtt a keresztségben, akiben együtt fel is támasztattatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta Őt a halálból. És titeket, kik holtak valátok a bűnökben és a ti testeteknek körülmetéletlenségében, megelevenített együtt Ővele…           — Kolossé 2,10. 12. 13.
Figyeljük meg ezt a kifejezést: “az Isten erejébe vetett hit által”. Jézus az Isten erejébe vetett hit által eleveníttetett meg (keltetett életre), és mi is ugyanakkor keltettünk életre. Isten volt az, aki feltámasztotta Jézust a halálból. Isten volt az, aki olyan nevet adományozott Jézusnak, amely minden név felett való. Isten volt az, aki eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, eltette az útból, odaszegezvén azt a keresztfára. (Kol. 2,14) Isten volt az, aki megfosztotta hatalmuktól a sötétség erőit és átadta azt (a hatalmat) a Fiúnak. (Kol. 2,15) És Isten volt az, aki Ővele együtt minket is megelevenített. Isten szemében, törvényesség szempontjából, mi akkor lettünk újjáteremtve, amikor Jézus megeleveníttetett és életre keltetett. “Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtetvén a Krisztus Jézusban…” (Ef. 2,10) A mi újjáteremtésünknek ténye akkor lett élő valóság az életünkben, amikor újjászülettünk (új teremtménnyé lettünk). Krisztussal együtt feltámasztattunk! Ővele együtt megeleveníttettünk! Ővele együtt ültettünk. (Ef. 2,4–6) 

Április 17
Párhuzam

És Ő a feje a testnek, az egyháznak: aki a kezdet, elsőszülött a halottak közül, hogy mindenekben Ő legyen az első.         — Kolossé 1,18.
Mi hívők itt hibáztuk el! Felismertük, hogy Jézus a feje az egyháznak, és helyesen, felmagasztaltuk Őt a hatalom helyére. Azt viszont nem értettük meg, hogy a fej teljes mértékben a testre van utalva tervei végrehajtásában. Nem értettük meg, hogy mi Krisztussal együtt ülünk a mennyekben. Nem értettük meg, hogy Jézusnak hatalma van a sátán felett. Ezt a hatalmat azonban csakis a Testen keresztül tudja használni. Annyira biztosak voltunk abban, hogy mi magunk semmit sem tehetünk, hogy így mindent Krisztusra, az egyház fejére hagytunk — a fej azonban tehetetlen, semmire sem képes a test nélkül.
Vegyük például a saját fejedet. Egy tervét sem tudja végrehajtani a test közreműködése nélkül. Lehet, hogy a fejed lát egy daloskönyvet az előtted levő polcon, de ha a tested nem segít a levételében, a fejed sohasem fog abból a könyvből énekelni.
Az a szolgálat, amit Isten meg akar valósítani az Ő Fián keresztül, ebben a világban Krisztus Testén keresztül valósul meg. Nekünk pedig — a Krisztus Testének — ugyanaz a hatalmunk, mint magának a Fejnek! 

Április 18
Amit csak akartok

Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek amit csak akartok, és meglesz az néktek.            — János 15,7.
Az Úr mondta nekem ezt, amikor egyik szerettemért imádkoztam, aki közel volt a halálhoz: “Amit csak mondasz ezzel kapcsolatban, én azt fogom tenni.”
Egy konkrét esetben, amint a jogaimnak hangot adtam a helyzetet illetően, az Úr eljött hozzám látomásban és azt mondta: “Rendben van, adok neki még ennyi és ennyi évet. És ezt csak ezért teszem meg, mert megkértél rá. Nincs a földön olyan apa, aki valaha is jobban vágyakozott volna arra, hogy többet tegyen a gyermekeiért, mint ahogy én vágyakozom az enyémekkel kapcsolatban erre. Bárcsak engednének nekem.” Akkor miért nem teszi meg Isten?
Azért, mert nekünk együtt kell működnünk Istennel hitben!
Az az elképzelés, hogy Isten egy olyan zsarnok, aki uralkodik az emberek felett, szigorúan elnyomva őket, és mindent megtehet, amit csak akar, akár együttműködik vele az ember akár nem, csupán a tudatlanságból fakad. Nekünk is részünk van a dologban! De, hála Istennek, mi elfoglalhatjuk azt a helyet, ami jogosan illet minket. Az Úr Jézus Krisztus — Aki feje mindeneknek az Ő Teste javára — akadályoztatva van hatalmas terveiben és munkáiban, mert az Ő Teste nem tudja értékelni az Ő felmagasztalásának mérhetetlen jelentőségét és azt a tényt, hogy mi együtt ülünk Ővele az Atya jobbján! 

Április 19
Foglald el a helyedet

Annakokáért ha feltámadtatok a Krisztussal, az odafelvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istennek jobbján ülvén, az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel.    — Kolossé 3,1. 2.
A hívő tulajdonképpen a feltámadáskor emeltetett fel és lett Krisztussal együtt az Atya jobbjára ültetve. (Ef. 2,5. 6.) Gondolkodj el ezen az igerészen, amíg valóságossá nem válik a számodra. Ne feledd, hogy minden mennyei áldás a tiéd már. (Ef. 1,3) De ha élvezni is akarod ezeket, neked kell elfoglalni az ottani helyedet. Az a hívő, akinek megnyíltak a szemei és látja a trónnal járó jogait Krisztusban, megteheti, hogy: (1) elfoglalja hatalmi helyét, és (2) elkezdi használni azt a szellemi hatalmat, ami az ültetés következtében lett ráruházva.
Az ördög elkeseredetten küzd az ellen, hogy belépjünk a hatalmi területére. Megszokta már, hogy hatalmat gyakorol és uralkodik az emberek felett, ezért minden erejét ellenünk fordítja, amikor kezdünk megismerkedni ezekkel a hatalmas igazságokkal. Nincs még egy olyan igazság, ami akkora ellenállást vált ki részéről, mint a hívőknek adatott hatalom! Csak akkor vagyunk biztonságos helyen, ha Krisztussal együtt ülünk a mennyekben, magasan minden fejedelemség, hatalmasság, erő és uraság felett. Ha a hívő kitartóan megmarad hit által ezen a helyen, az ellenség nem férhet hozzá. Ezért foglald el a helyedet a mennyekben és tartsd meg! 

Április 20
A fegyverzet

Annakokáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhassatok ama gonosz napon, és mindent elvégezvén megállhassatok.            — Efézus 6,13.
A fegyverzetről szóló üzenet elmondja nekünk, hogyan foglaljuk el és tartsuk meg a helyünket az ördöggel szemben. (Ef. 6,10–18) “…Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igazlelkűséggel.” Az igazság öve Isten Igéjének világos megértését jelenti. Hasonlóan a katona övéhez, ez tartja helyén a fegyverzet többi darabját. “…És felöltözvén a megigazultság mellvasába.” A mellvasnak két jelentése van: (1) Jézus a mi megigazultságunk, így mi Őt öltjük magunkra; (2) a mellvas jelképezi azt, hogy cselekvő módon engedelmesek vagyunk Isten Igéjének. “…És felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével.” Ez azt a hűséget jelenti, hogy hirdetjük Isten Igéjét. “Mindezekhez vegyétek föl a hitnek pajzsát, amellyel ama gonosznak minden tüzes nyilát megolthatjátok.” Ez jelenti a vérben való hitet, amely teljes biztonságot ad. Az ellenség semmi ereje nem hatol át a véren! “Az üdvösség sisakját is fölvegyétek.” Ez a mi Urunk Jézus Krisztus védelmét jelenti. “…A Szellemnek kardját, amely az Isten beszéde.” A fegyverzet összes többi darabja a védekezést, a védelmet szolgálja. A támadófegyver: a kard — Isten Igéje.
“Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Szellem által…” Felvetted a fegyverzetet. Most már kész vagy az imaharcra. 

Április 21
Láthatatlan erők

Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak.       — Efézus 6,12.
Elhívásunk van arra, hogy megkötözzük a láthatatlan erőket. Hatalmunk van az ördög és a gonosz szellemek felett, nincs viszont hatalmunk az emberek felett, az ő akaratuk felett.
Évekkel ezelőtt egy pásztor barátom elkísért Forth Worth-ből egy kaliforniai összejövetelre. Cukorbeteg volt, és minden reggel ellenőriznie kellett a vizelete cukortartalmát, hogy megtudja, mennyi inzulinra van szüksége aznap. Ahogy elindultunk Kalifornia felé, azt mondtam neki: “Amíg velem leszel, nem találsz semmi cukrot.” Úgy nézett rám, mint aki nem hiszi, de az alatt a majdnem két hét alatt, amíg velem volt, sohasem talált cukrot a vizsgálatok során, bár tortát meg süteményt is evett. Később elmondta, hogy három nappal a hazaérkezése után talált újra cukrot a vizeletében. Miért? Én hatalmat gyakoroltam az ő betegsége felett. Uraltam a láthatatlan erőket, de nem volt hatalmam az ő saját akarata felett. Amíg velem volt és ez a láthatatlan erő az én jelenlétemben volt, ellenőrzésem alatt tartottam. Megpróbáltam meggyőzni, hogy ő is meg tudja tenni ugyanezt, de ő arra számított, hogy a betegség visszajön, és úgy is történt. 

Április 22
Megvakítva

Ha mégis leplezett a mi Evangéliumunk, azoknak leplezett, akik elvesznek: akikben e világ istene megvakította a hitetlenek elméit, hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges Evangéliumának világosságát, aki az Isten képe.                         — 2Korinthus 4,3. 4.
Épeszű ember nem száguldozna végig az autópályán kétszáz kilométeres sebességgel, miközben piros lámpák és közlekedési táblák figyelmeztetik: “Vigyázat! Vigyázat! A híd nem üzemel!” Csak az tenne ilyet, aki részeg vagy aki kábítószer hatása alatt áll.
Hasonló módon: épeszű ember nem menne végig az életen úgy, hogy végül is átlépve az örökkévalóságba, a pokolba lezuhanva találja magát, elveszve. Az emberek mégis ezt teszik. Miért? Mert az ördög elkábította és megvakította őket.
Amikor Dub bátyám üdvösségéről volt szó, én rájöttem, hogy az ördög kötözte meg Dubot és tartotta vissza az üdvösségétől. Ezért azt mondtam: “Jézus Krisztus nevében, sátán, megtöröm a te erődet Dub bátyám élete felett, és követelem az ő szabadulását és üdvösségét.”
Nincs hatalmunk az emberek akarata felett, de van hatalmunk azok felett a gonosz szellemek felett, akik megkötözik és megvakítják az embereket. Meg vagyok győződve, hogy ez egy olyan terület, amelyről többet fogunk megtudni, és ezt használni is fogjuk a jövőben.

Április 23
Az alap

Igyekezz, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem vall, aki helyesen hasogatja az igazságnak beszédét.                     — 2Timótheus 2,15.
Valaki, aki elolvassa, hogyan vettem hatalmat a bátyámat megkötöző szellemek felett, esetleg azt mondja: “Azt hiszem, ezt én is kipróbálom.” De nem fog működni, ha csak próbálkozol vele. Én nemcsak próbálkoztam — én meg is tettem! Csak azért mert valaki látja, hogy a közlekedési rendőr hogyan gyakorolja a hatalmát, nem teheti azt, hogy kifut az autók elé mondván: “Azt hiszem, én is kipróbálom ezt.” Senki sem fog neki engedelmeskedni. De ha felvenné az egyenruhát, és sípot tenne a szájába, az emberek megállnának neki. Elismernék a rendőrre ruházott hatalmat.
Sokszor, amikor a hívők hallják, hogy más hogyan gyakorolta a hatalmát, azt gondolják: Én is megpróbálom, hiszen hallottam, ő is ezt tette. Ha neki sikerült, nekem is fog. A sátán azonban tudja, hogy nincsenek meggyőződve a hatalmukról. Amikor megpróbálnak Isten Igéje alapján cselekedni anélkül, hogy valóban beépítették volna az Igét a szellemükbe, az ördög le fogja győzni őket, mivel ez az erős alap nincs beépítve az életükbe. Ha azonban megalapoztad már magadban Isten Igéjét, és Isten Igéjének alapján cselekszel is, te fogod legyőzni az ördögöt minden egyes mérkőzésben! 

Április 24
A nap címe

És lőn, mikor Ő imádkozék egy helyen, minekutána elvégezte, monda néki egy az Ő tanítványai közül: Uram, taníts minket imádkozni…    — Lukács 11,1.
Valaki azt mondta: “Fontosabb, hogy az emberek megtanuljanak imádkozni, mint hogy egyetemi oktatásban részesüljenek.”
Jól értsük meg, nem azt mondta, hogy az oktatás nem fontos. Hanem azt: imádkozni megtanulni — fontosabb.
Sajnálom azokat, akik nem tudnak imádkozni. Amikor válságba kerülnek, mindössze azzal vannak tisztában, hogyan kell szavakat kiejteni a szájukon — de pusztán az, hogy szavakat eregetünk a levegőbe, nem ima! Húsz percet szánni rá vasárnaponként, hogy szentbeszédet tartsunk Istennek arról, hogy mivel tartozik az Ő egyházának, az nem ima. Az sem ima, amikor a gyülekezetet leckéztetjük imádság örve alatt.
A kereszténység, a gyakorlatát tekintve egy élő vallás, amelynek hívei kapcsolatban vannak az élő Istennel, aki meghallgatja és megválaszolja imáikat. Az imádkozás pedig nem más, mint hogy erőnket egyesítve az Atya Istennel — bensőséges közösségben vagyunk vele — véghez visszük az Ő akaratát itt a földön.
Mindennél fontosabb, hogy minden keresztény — beleértve téged is — megtanuljon imádkozni! 

Április 25
Istent korlátozni

És újra kísértették az Istent, és ingerelték [korlátozták az angol fordítás szerint] Izrael Szentjét.      — Zsoltárok 78,41.
Korlátozhatod Te Istent? A Biblia mondja, hogy Izrael ezt tette. És van úgy, hogy mi is korlátozzuk Őt. Korlátozzuk Istent az imaéletünkkel.
John Wesley, a methodista egyház alapítója mondta: “Úgy tűnik, hogy Istent az imaéletünk korlátozza. Semmit sem tud tenni az emberért, hacsak valaki meg nem kéri erre.” Miért?
Isten teremtette a világot és annak teljességét. Majd megteremtette az embert és hatalmat adott neki az Ő kezének minden munkája felett. Isten Ádámot teremtette e világ istenének. Ő azonban felségárulást követett el, és eladta e világot a sátánnak. Ekkor lett a sátán e világ istene. (2Kor. 4,4) Isten nem avatkozhatott be csak úgy, és pusztíthatta el a sátánt. Ha megtette volna, a sátán azzal vádolhatta volna Istent, hogy ugyanúgy mint ő, törvénytelenül cselekedett. Isten azonban kidolgozta a megváltás tervét. Majd elküldte az Ő Fiát — Akihez a sátán nem nyúlhatott és nem is nyúlt — hogy végrehajtsa ezt a tervet. Jézus által Isten megváltotta az emberiséget!
Most már visszakaptuk a hatalmat Jézus Krisztuson keresztül, — és amikor megkérjük Istent, akkor Ő tud és be is fog avatkozni. Úgy tűnik tehát, hogy Isten semmit sem tud tenni, hacsak valaki meg nem kéri erre.

Április 26
Szövetséges

És hozzá járula Ábrahám és monda: Avagy elveszted-é az igazat is a gonosszal egybe? Talán van ötven igaz abban a városban, avagy elveszted-é, és nem kedvezel-é a helynek az ötven igazért, akik abban vannak? Távol legyen tőled, hogy ilyen dolgot cselekedjél, hogy megöld az igazat a gonosszal, és úgy járjon az igaz, mint a gonosz: Távol legyen tőled! Avagy az egész föld bírája nem szolgáltatna-é igazságot? — 1Mózes 18,23–25.
Isten addig nem akarta elpusztítani Szodomát és Gomorát, amíg meg nem beszélte Ábrahámmal, az Ő vérszövetségi barátjával! Ábrahám imája az 1Mózes 18-ban az egyik legsokatmondóbb és legtöbb világosságot adó ima az Ószövetségben. Ábrahám elfoglalta a helyét abban a szövetségben, amelyet Isten kötött vele — ez az ó szövetség, az ó testamentum volt. A szövetségen keresztül, Ábrahám olyan jogokat és kiváltságokat kapott, amelyekről kevés fogalmunk van. Az Ábrahám által nem sokkal azelőtt megpecsételt szövetség Jehova-Istennel, adta meg Ábrahám törvényes helyzetét Isten előtt. Ebből következőleg, hallhatjuk, milyen nyíltan beszél Ábrahám, amint közbenjár Szodomáért és Gomoráért: “Avagy az egész föld bírája nem szolgáltatna-e igazságot?” 

Április 27
Egy jobb szövetség

Most azonban annyival kiválóbb szolgálatot nyert, amennyivel jobb szövetségnek közbenjárója, amely jobb ígéretek alapján köttetett.     — Zsidó 8,6.
Az Ószövetségben mindvégig találunk olyan embereket, akik megértették és elfoglalták helyüket a szövetségben. Józsué kettéválasztotta a Jordán folyó vizét. Parancsolt az időnek, hogy álljon meg. Illés olyan tüzet hozott le az égből, ami nem csak az áldozatot, hanem magát az oltárt is megemésztette. Dávid hős vitézei teljes védettséget élveztek a halállal szemben háború idején, mindaddig, amíg szem előtt tartották a szövetséget. Amikor olvasol róluk, azt gondolod magadban: “ezek szupermenek”.
Az Ószövetségben majdnem minden imát a szövetséghez tartozó emberek mondtak el. Ezekre az imákra válasznak kellett érkeznie.
A hívőket ma ugyanazok a szövetségi jogok illetik meg, mint azokat a hívőket, akik az ó szövetség alatt éltek. Valójában, nekünk egy jobb szövetségünk van, amely jobb ígéretek alapján köttetett. Ezért nekünk meg kell tudnunk tenni mindazt, amit ők megtettek, sőt még többet is, mert nekünk egy új szövetségünk van, egy jobb szövetség, amely nagyobb ígéretek alapján lett megkötve. 

Április 28
Emeld Isten elé az ügyedet

Juttasd eszembe, no pereljünk együtt, beszéld el, hogy igaznak találtassál!      — Ésaiás 43,26.
“Juttasd eszembe…” Mit akar ezzel Isten mondani? Azt, hogy emlékeztetnünk kell Istent az imával kapcsolatos ígéreteire.
Amikor imádkozol, állj Isten trónja elé és emlékeztesd Őt az ígéreteire. Tárd Isten elé az ügyedet, úgy ahogy az ügyvédek szokták. Az ügyvéd állandóan a törvényre hivatkozik.
Te hivatkozz Isten Igéjére. Hivatkozz az Ő szövetségi ígéreteire. A King James-féle utalójegyzetes Biblia szél-jegyzete szerint az itteni ‘beszéld el’ egy másik jelentése: ‘add elő az ügyedet’. Ebben a versben Isten arra kér téged, hogy hivatkozz az Igéjére, emlékeztesd Őt és élj a szövetségadta jogaiddal. Isten azzal a felhívással fordul hozzád, hogy vidd elé az ügyedet.
Ha a gyermekeidnek még nincs üdvössége, keresd meg azokat az Igéket, amelyek erre a helyzetre vonatkoznak, majd vidd az ügyet Isten elé. Keresd meg azokat az Igéket, amelyek határozott ígéretet tesznek arra, amire éppen szükséged van. Ha az Ige szerint járulsz Isten elé, az Ő Igéje nem fog kudarcot vallani. 

Április 29
Ő tartja az Ő Szavát

Mert amint leszáll az eső és a hó az égből, és oda vissza nem tér, hanem megöntözi a földet, és termővé, gyümölcsözővé teszi azt, és magot ád a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek: Így lesz az én Igém, amely számból kimegy, nem tér hozzám üresen, hanem megcselekszi, amit akarok, és áldott lesz ott, ahová küldöttem.                         — Ésaiás 55,10. 11.
Az Ésaiás 55,11 egy olyan igevers, amit állandóan használnod kellene az imáidban. Ez az imaélet gerince. Az Istentől kiment egyetlen Ige sem térhet vissza hozzá üresen.
Isten azt mondta: “Gondom van az én Igémre, hogy beteljesítsem azt.” (Jer. 1,12) A King James-Biblia széljegyzete szerint: “Ügyelek arra, hogy az én szavamat végrehajtsam.” Isten be fogja teljesíteni az Ő Igéjét, ha te rendületlenül kitartasz mellette!
Imáimra akkor jöttek a leghatalmasabb válaszok, amikor Isten elé vittem az Ő Igéjét, és emlékeztettem Őt arra, hogy mit mondott. Dicsőség Istennek, Ő megtartja a Szavát. 

Április 30
Az ima gyümölcse

Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek. Abban dicsőíttetik meg az én Atyám, hogy sok gyümölcsöt teremtek, és lesztek nékem tanítványaim.             — János 15,7. 8.
“Ha énbennem maradtok…” Ha újjászülettünk, már valóban Krisztusban lakozunk. Ha Jézus csak ennyit mondott volna, akkor másra nem lenne szükségünk, Ő azonban így folytatta: “…és az én beszédeim bennetek maradnak…” Jézus beszédei olyan mértékben maradnak bennünk, amilyen mértékben megengedjük, hogy irányítsa az életünket. Vagyis olyan mértékben, amilyen mértékben az Ige szerint cselekszünk. Ha Jézus beszédei bennünk maradnak, akkor kell lennie hitünknek is, mert a Biblia azt mondja: “Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten Igéje által.” (Róm. 10,17) Az nem lehetséges, hogy valakiben megmaradnak Jézus szavai, és mégsincs hite. A hitetlenség és a kételkedés abból származik, hogy nem ismerjük Isten Igéjét. Ha éljük is az Igét, akkor az Ige olyan gazdagon lakozik bennünk, hogy amikor imádkozunk, szavaink Jézus szavaivá válnak ajkainkon. Olyan lesz, mintha az Atya szavai szólnának Jézus ajkain.
 

FOLYTATÁSA KÖVETKEZIK! 

Az itt közölt idézet nem tartalmazza a napi megvallásokat.

A keresztény élet nélkülözhetetlen részét képező imákat a könyvben találod meg. 

(A könyv magyar nyelvű kiadója: Krisztus Szeretete Egyház, 2001.)